Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/ /2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Véleményezésre megküldve: Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási Bizottság Törvényességi véleményezésre megküldve: május 13.

2 Tisztelt Közgyűlés! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. Ezen kötelezettség tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. A jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó, valamint a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire vonatkozó adatok jogszabályváltozás folytán nem képezik jelen előterjesztés tárgyát, mivel a hatályos előírások szerint ezek már nem tartalmi követelményei az átfogó értékelésnek. A fentiek szerint az átfogó értékelésben ki kell térni: I. A település demográfiai mutatóira, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatására: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. IV. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatására. V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt.-ben előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatására (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatására. VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). I. Szeged demográfiai mutatói Szeged Magyarország harmadik legnépesebb városa, a második legnagyobb lélekszámú vidéki, és egyben megyei jogú város, népessége a Központi Statisztikai Hivatal 2012 évi adatai szerint fő. Az I. számú melléklet 1. számú táblázata a 18 év alatti gyermekek korosztály szerinti megoszlását mutatja és évben. A gyermekek száma az utóbbi két évben megközelítőleg azonos, a nemek tekintetében valamennyi korosztálynál több a fiú, mint a leány. Országos tendencia a házasságkötések számának csökkenése, illetve a válások számának növekedése, amely a családok szerkezeti átalakulását vonta maga után. Egyre elterjedtebb modell az egyszülős, így egykeresős család, amely létfenntartási gondok kialakulásához vezethet, valamint a család személyiségformáló, nevelő funkcióját csökkentheti.

3 II. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásához kapcsolódóan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, az óvodáztatási támogatásról, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, és ezen belül a gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatásról, továbbá a szociális nyári étkeztetésről szükséges említést tenni. Ezen ellátások elbírálásának előkészítése SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) feladatai közé tartozik. Az Irodán a felsorolt ellátások tekintetében a főszámra történő iktatások száma 3.085, míg az alszámokkal történt iktatások száma volt a január 01. és december 31. közötti időszakban ben az Iroda 52 fős létszámából 6 fő (1 csoportvezető, 5 ügyintéző) látta el a fenti ellátásokhoz kapcsolódó ügyintézői munkát. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2 A Gyvt. által szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy természetbeni ellátás, amely havi rendszeres pénzbeli utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvény által meghatározott, alábbiakban felsorolt kedvezményekre: gyermekétkeztetés tekintetében normatív kedvezmény igénybevételére (bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén 100 %-os az intézményi térítési díj kedvezményre, valamint középfokú oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén 50 %-os az intézményi térítési díj kedvezményre) közoktatásban ingyenes tankönyvellátásra, a START számláján magasabb összegű állami támogatásra, felsőoktatási felvételinél többlet pontszámra, továbbá előnyt élveznek szociális ösztöndíjaknál,kollégiumi ellátásnál. A kedvezmény megállapítása a benyújtás napjától számított 1 évre történik. A jogosultsági feltétel jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatához kötött. Az a kiskorú, valamint az a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató 18. életévét betöltött személy jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (2012. évben ,-Ft) 130 %-át, azaz ,- Ft-ot, illetve 140 %-át, azaz ,- Ft-ot. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma folyamatosan változik, december hónapban családban gyermek részesült ezen ellátásban. A tavalyi évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyében hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakult: a) kedvezményt megállapító határozatok száma: b) a kedvezményt elutasító határozatok száma: 407 c) a kedvezményre való további jogosultságot megállapító határozatok száma: 116 d) a kedvezményre való jogosultságot megszüntető határozatok száma: 324 e) az eljárást megszüntető határozatok száma: 150 f) az eljárást felfüggesztő határozatok száma: 8

4 Az elutasítás (lásd b) pont) legfőbb okai: magasabb volt a családban az egy főre jutó jövedelem a törvényben meghatározott értékhatároknál; a család olyan mértékű vagyonnal rendelkezett, amelynek egy főre jutó értéke meghaladta a törvényben meghatározott értékhatárt; nagykorú gyermek nem tanult nappali tagozaton; különélő szülők esetében a gyermekelhelyezésről és a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló bírósági vagy gyámhatósági iratok nem kerültek becsatolásra; a kérelmet nem a gyermek törvényes képviselője nyújtotta be. A megszüntetés oka az, hogy a soron kívüli felülvizsgálat során megállapításra került, miszerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény feltételei már nem adottak. A soron kívüli felülvizsgálatok a törvényes képviselők vagy nagykorú jogosultak által tett, szociális körülményekben bekövetkező változásokról szóló bejelentés alapján, vagy a nagykorú jogosultak nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyában bekövetkező változások alapján kerül sor. A családokra, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok között kell megemlíteni, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők jelentős része panel- és bérlakásban, vagy albérletben él, de egyre többen vannak olyan családok, akik a megemelkedett lakáshiteleiket nehezen vagy nem tudják fizetni. Jövedelmi körülményeiket tekintve a kérelmezők között nagy számban találhatóak GYED-ből, GYES-ből, GYET-ből, öregségi és rokkantsági nyugellátásból, munkanélküli ellátásokból élő, valamint jövedelemmel nem rendelkezők. Jellemző, hogy a nem minimálbéren lévő családok, illetve a munkabéren kívül cafetériában részesülők a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelmi kategóriája alapján elutasításra kerülnek. 2. Óvodáztatási támogatás 3 Az ellátás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése évben a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülője részére állapította meg az ellátást, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodott gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. A gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolásokat az óvodák megküldték az óvodáztatási támogatás folyósítása előtt. A támogatás folyósításának további feltétele volt, hogy a szülő a gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Együtt élő szülők esetében mindkét szülő iskolai végzettségének meg kellett felelni az említett jogszabályi feltételnek évben óvodáztatási támogatás ügyében hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakult: a) megállapító határozatok száma: 33 b) az elutasító határozatok száma: 27 c) a jogosultságot megszüntető határozatok száma: 32 d) az eljárást felfüggesztő határozatok száma: 32 e) az eljárást megszüntető határozatok száma: 4 Az óvodáztatási támogatás évente két alkalommal, tárgyév június, illetve december hónapjában került kiutalásra, a támogatás összege gyerekenként és alkalmanként a feltételek meglétének függvényében ,-Ft vagy ,-Ft volt. A évi teljes kifizetés eft volt. Az elutasítások, illetve megszüntetések (lásd b) és c) pontnál) legfőbb okai: a gyermek a tárgyév május 05-én, illetve november 05-én nem részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy a gyermek nem járt rendszeresen óvodába, illetve a szülő(k) magasabb iskolai végzettséggel rendelkezett(tek).

5 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek hivatalból évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli illetőleg természetbeni támogatást kaptak, melynek összege gyermekenként és esetenként 5.800,-Ft volt. A Gyvt. szerint annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, akkor augusztus hónapban, amennyiben november 1-jén fennáll, akkor november hónapban a települési önkormányzat jegyzője természetbeni támogatást nyújt a központi költségvetésből történő finanszírozással fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában (5.800,-Ft értékben). Tekintettel arra, hogy a jogszabály ezen rendelkezése év október 01. napjától hatályos, így évben az augusztus havi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás még pénzbeli juttatás formájában került kiutalásra (mindösszesen: ,-Ft összegben), míg a november havi már utalvány formájában (mindösszesen: Ft értékben). Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a helyi költségvetés terhére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a tárgyév május hónapjában azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév május 1. napján fennáll. A támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft volt (2012. évben mindösszesen ,-Ft). A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyik formája a gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás. Az a gyermek jogosult ezen támogatásra, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (2012. évben ,-Ft) évben a gyermekintézményi térítési díj támogatás ügyében hozott határozatok száma az alábbiak szerint alakult: a) a támogatást megállapító határozatok száma: 333 b) a támogatást elutasító határozatok száma: 79 c) a támogatásra való további jogosultságot megállapító határozatok száma 2 d) a támogatás folyósítását megszüntető határozatok száma: 45 e) az eljárást megszüntető határozatok száma: 37 A támogatásra jogosító időszak óvoda, iskola esetén legfeljebb 10 hónap, bölcsőde esetén legfeljebb 12 hónap. A támogatás összege havi 3.000,-Ft gyermekenként, normatív kedvezményre jogosult gyermekek esetén 1.500,-Ft. A támogatás az étkezést biztosító gyermekintézménynek kerül utalásra, így a gyermek törvényes képviselőjének a fenti támogatás összegével csökkentett étkeztetési térítési díjat kell fizetnie. A évi teljes kifizetés eft volt. Az elutasítások (lásd b) pont) legfőbb okai: magasabb volt a családban az egy főre jutó jövedelem a rendeletben meghatározott értékhatárnál; a család olyan mértékű vagyonnal rendelkezett, amelynek egy főre jutó értéke meghaladta a rendeletben meghatározott értékhatárt. A megszüntetés (lásd d) pont) oka, hogy a gyermek étkezését a törvényes képviselő már nem igényelte meg; a gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya az étkeztető intézményben megszűnt; a gyermek a Gyvt. alapján 100 %-os normatív étkezési kedvezményre lett jogosult; valamint a soron kívüli felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás feltételei már nem adottak. A soron kívüli felülvizsgálatok a törvényes képviselők vagy nagykorú jogosultak által tett, szociális körülményekben bekövetkező

6 változásokról szóló bejelentés alapján kerülnek elvégzésre. 4. Gyermekétkeztetés 5 A tavalyi évben Szeged város közigazgatási területén működő, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott gyermekintézményekben a gyermekétkeztetés kiszervezett közétkeztetés formájában valósult meg, a SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: SULI-HOST Kft.) kötött vállalkozási szerződés alapján évben havi átlagban fő gyermek vett rész a közétkeztetésben (bölcsőde, óvoda, általános iskola, középiskola, kollégium) melyből fő gyermek 50 %-os, és fő gyermek 100 %-os normatív kedvezményben részesült. A közétkeztetés keretében, orvosi javaslatra a diétás étkeztetés is megoldott tól ig terjedő időszakban megszervezésre került a szociális nyári étkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 580 gyermek részére. A gyermekek 44 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést kaptak, az ebédet szintén a SULI-HOST Kft. biztosította. Az étkeztetés lebonyolítása 3 általános iskolában történt párhuzamosan, a gyermekek vagy az iskolában ebédeltek, vagy ételhordóban elvitték az ebédet. 240 fő étkezett a Zrínyi Ilona Általános Iskolában, 235 fő a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Weöres Sándor Általános Iskolában, és 105 fő az Orczy István Általános Iskolában. A gyermekek óra és 13 óra között étkezhettek az említett iskolák ebédlőiben. Az étkeztetés alatt a gyermekfelügyeletet az Önkormányzati Városőrség biztosította napi 2 órában, iskolánként 2 fő munkatárssal. A szociális nyári étkeztetés évi teljes költsége Ft volt, melyből ,-Ft állami támogatásból, és ,-Ft helyi, önkormányzati támogatásból került finanszírozásra. III. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében fontos megemlíteni, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a december 08. napján tartott ülésén döntött arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, egyes szociális alapszolgáltatásokat, szakellátásokat, valamint gyermekjóléti alapellátásokat biztosító Humán Szolgáltató Központ fenntartását átadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére. A fentiek szerint a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti gondozását Szeged város területén a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) biztosítja feladatellátási szerződés alapján a fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény keretében. Az ezen ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokat a Társulás évről szóló szakmai munka eredményességéről szóló beszámolója tartalmazza, melyet a Polgármesterek Tanácsa fogad el, illetve azt követően Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága is megtárgyal. Szeged Megyei Jogú Önkormányzat év folyamán otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátási feladatokat is ellátott az akkor még a fenntartásában működő Dr. Waltner Károly Otthon keretén belül (gyermekotthon 0-6 éves korú gyermekek számára 34 férőhelyen, utógondozói ellátás 15 külső férőhelyen, nevelőszülői hálózat 6 férőhelyen) valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött ellátási szerződés útján (Fiú Speciális Gyermekotthon). A hatályos jogszabályi előírások alapján ezen feladatok nem képezik jelen előterjesztés tárgyát. A Dr. Waltner Károly Otthon január 01. napjával állami fenntartásba került. A Szeged- Csanádi Egyházmegye tavalyi évi szakmai munkájáról készített beszámolóját Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a /2013. (IV. 10.) Eü. Szoc. Biz. számú határozatával elfogadta.

7 6 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátások közül, saját fenntartású intézménye által a gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó bölcsődei ellátást biztosítja. Szeged Megyei Jogú Város Bölcsődéi Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi (székhely: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.) intézmény keretén belül évben 982 férőhelyen, határozatlan idejű működési engedély alapján látták el a kisgyermekek gondozását-nevelését 15 telephelyen. A Vedres utcai bölcsődében 9 férőhelyen gondozzák az eltérő módon fejlődő gyermekeket, illetve ugyanezen bölcsődében nyújtanak lehetőséget az integrált elhelyezésre is december 31-én 870 fő volt a beíratott gyermekek száma, a 2012 szeptember hónaptól augusztus hónapig tartó ellátási évre fő gyermeket vettek fel. Az intézmény 15 bölcsődéje a nyári időszakban nyitva tartott, decemberben a két ünnep között zártak be 2 napra. A bölcsődei ellátás igénybevételével kapcsolatos tapasztalatok Az ellátást igénybe vevő családok között emelkedik azok száma akik napi megélhetési problémával küzdenek; munkanélküli van a családban, vagy a gyermeket a szülő egyedülállóként neveli. A beszoktatások időpontjai gyakran módosulnak, kitolódnak illetőleg bizonyos esetekben el is maradnak, mert a szülő nem talál munkát, vagy a korábbi munkáltatója nem foglalkoztatja tovább. Az intézmény Felvételi szabályzata szerint két időszakban került meghirdetésre a felvételre jelentkezés. Április hónapban 2 hét és október hónapban 1 hét áll rendelkezésre a szülőknek beíratni gyermeküket. A tapasztalatok alapján az intézmény így egyenletesebben tudja elosztani a felvételre váró gyermekeket az egyes telephelyek között. Természetesen lehetőség van az év közben jelentkezők elhelyezésének biztosítására is. Továbbra is problémát jelent az intézmény számára a Dobó utcai, Vitéz utcai és Petőfi Sándor sgt-i bölcsődébe jelentkezők igényeit kielégíteni, tekintettel a nagy túljelentkezésre. Emelkedik az intézmény ellátottai körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, és a szociális helyzet alapján felvett gyermekek száma. Az alábbi táblázat az erről szóló, az adott év folyamán összesített adatokat tartalmazza 5 évre visszamenőleg az összes telephely vonatkozásában Szociális helyzet alapján felvett gyermekek száma Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata április 01. napjától bevezette az intézményben a gondozási díjat, melyet az étkeztetési térítési díjon felül naponta, 100,- Ft összegben kell a gyermekek után megfizeti. Ezen fizetési kötelezettség a nehezebb szociális helyzetben lévő

8 7 családokat nem érinti, tekintettel arra, hogy a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, a háromvagy többgyermekes családban élő gyermek, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek mentesül ezen díj fizetésétől. A gondozási díjból származó bevétel a múlt évben eft volt. Az intézményben megfizetendő étkeztetési térítési díjat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletében szabályozza. A Gyvt. szerint a szülő kérheti jövedelme alapján az intézményi térítési díjtól eltérő személyi térítési díj megállapítását. Ezen lehetőséggel év folyamán 3 család élt, a többi esetben arról nyilatkoztak a szülők, hogy nem kérik jövedelmük vizsgálatát, elfogadják a rendeletben meghatározott térítési díjat. Tavaly havi átlagban 785 gyermek étkezett a bölcsődei telephelyeken, ebből 131 fő 50 %-os étkeztetési térítési díj kedvezménnyel, valamint 78 fő térítésmentesen. A bölcsőde szakmai programjának, éves munkatervének megvalósulása Sómadrin játszószoba évben is a sószobák használata segítette minden bölcsődében, hogy a gyermekek hiányzásainak száma kevesebb legyen. Rendezvények a bölcsődékben Az intézmény szakmai programjában továbbra is kiemelt szerepet játszik a bölcsőde-család tartalmas kapcsolatának kialakítása, megtartása. Cél az elfogadó kapcsolatok kiszélesítése, hangsúlyozva a család kompetenciájának erősítését, a család védelmét. Ennek érdekében a szülővel történő beszoktatáson, szülői értekezleteken és szülőcsoportos beszélgetéseken kívül színvonalas bölcsődei rendezvények (Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, Családi délután, Mikulás, Karácsony) biztosítanak lehetőséget az együtt gondolkodásra, segítve az együtt nevelés hatékonyságát ben az ágazati miniszter április 21. napját a Bölcsőde Napjává nyilvánította, amelynek tiszteletére a bölcsődék április 21. napján nyílt napot tartottak, és fogadták az érdeklődő családokat. Az intézmény kiemelkedő munkát végző munkatársai jutalomban részesültek, továbbá 15 dolgozónak lehetősége volt részt venni az EMMI és a Bölcsődék Egyesülete által szervezett 2 napos rendezvényen Balatonöszödön, ahol méltó keretek között emlékeztek meg az elmúlt 160 évről. Szülőcsoportos beszélgetések A bölcsődékben közel két évtizede bevezetett gyakorlat a gondozónők által vezetett szülőcsoportos beszélgetések, melynek egyrészt a gyermekek egészséges személyiségfejlődésében, szocializációjában van preventív szerepe, másrészt elősegíti a bölcsődék családokkal való együttműködését. Szakmai könyvtár, szakmai kiadványok szerkesztése SZMJVÖ Bölcsődéi szakmai könyvtára szaktanácsadó vezetésével működik. Könyvtári szabályzat és házirend alapján 673 könyv kölcsönözhető. A kézikönyvtár állomány helyben olvasható és fénymásolható, továbbá a szakma különböző területeihez kapcsolódó CD-k és DVD-k is az érdeklődők rendelkezésére állnak. A könyvtárat elsősorban a képzésben részt vevők, a tereptanárok, oktatók és időnként a bölcsődébe járó gyermekek szülei is igénybe veszik. 194 nyilvántartott olvasójuk van, akik közül fő kölcsönöz rendszeresen. Évente 3 alkalommal jelenik meg az országos terjesztésű, óta létező Iránytű című szakmai információs, továbbképzési lap. A kiadvány célja megjelenése óta változatlan: tájékoztatás, ismeretadás, szakmai értékek közvetítése, tapasztalatok átadása.

9 8 Képzések, szakmai gyakorlat a bölcsődékben évben 6 képzőhellyel kötöttek együttműködési megállapodást, melynek keretében 218 elsőés másodéves kisgyermeknevelő szakos hallgató szakmai gyakorlatát szervezték meg. Szakmai gyakorlaton gyermekápolók is részt vettek, valamint végzős hallgatók gyakorlati záróvizsgái került lebonyolításra. A gyakorlati- és vizsgahelyszíneket 14 szegedi bölcsőde biztosította. A regionális módszertani csoport 3 szakmai műhelyt, 2 szakmai tanfolyamot és 3 szakmai konferenciát szervezett évben. A továbbképzéseken a Dél-alföldi régió területéről vettek részt szakemberek. Továbbra is sikeres a nem akkreditált zenei és pedagógiai műhely. Módszertani munka SZMJVÖ Bölcsődéi Szeged, Agyagos u. 40. szám alatti telephelye szeptember 15. napjától 5 év időtartamra, majd évben további 5 évre az ágazat irányításáért felelős miniszter kijelölése alapján a Dél-alföldi régió regionális módszertani bölcsődéjeként működött. A Gyvt. módosításával azonban ezen módszertani kijelölés december 31. napjával megszűnt. A módszertani csoport tagjai munkájuk során: - tájékozódtak a régió területén lévő bölcsődék működéséről, - a régió bölcsődéinek munkáját segítették információk átadásával, - segítették új intézmények megnyitását, - fejlesztették a dolgozók szakmai készségeit, - részt vettek a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában, - hozzájárultak az egységes szemléletű szakmai munka kialakításához, - színvonalas terep- és vizsgahelyeket biztosítottak a szakképzéshez évben a szakmai módszertani csoport 75 feljegyzést, szakértői véleményt készített a régió területén működő bölcsődékről, 50 esetben helyszíni látogatást végeztek. A látogatások jelentős része gyámügyi ellenőrzésekhez, működési engedélyek kiadásához, módosításához kapcsolódott. A látogatások alkalmával sor került a bölcsődékben folyó gondozó-nevelő munka átfogó vizsgálatára is. Alapellátáson túli szolgáltatások Játszócsoport (Játszóház) A Siha közi bölcsődében alapellátáson túli, családi nevelést támogató szolgáltatásként működő játszócsoportot évben 38 család vette igénybe, ahol összesen 129 órát töltöttek. A szülők szolgáltatásért Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendeletében meghatározott 250,- Ft/óra térítési díjat fizettek, illetőleg 5 vagy 10 órás bérletért 1.100,-Ft vagy 2.100,-Ft-ot. Az intézménynek a szolgáltatásból évben ,-Ft bevétele származott. Időszakos gyermekfelügyelet augusztus 15. napjától a 378/2007. (VII. 5.) Kgy. sz. határozat alapján minden bölcsődére kiterjedően bevezetésre került az időszakos gyermekfelügyelet, mint alapellátáson túli, családi nevelést támogató szolgáltatás. Szeged város területén évek óta igény mutatkozott ezen szolgáltatásra, mely lehetőséget nyújt arra, hogy bölcsődei felvétel nélkül a szülő igényeinek megfelelően a gyermek 1-2 órát (vagy igény szerint többet is) töltsön a bölcsődében, amíg a szülő ügyeit intézi, vagy egyszerűen úgy érzi, gyermekének szüksége van a közösségre évben a gyermekfelügyeletet igénybevevők száma nőtt a korábbiakhoz képest, az év folyamán ezen szolgáltatást 31 család vette igénybe 1243 órában. A szolgáltatásért a szülők Szeged megyei Jogú Város Közgyűlésének rendeletében meghatározott 300,-Ft/óra térítési díjat fizettek, de erre a szolgáltatásra is lehetőség volt 5 illetőleg 10 órás bérlet vásárlására, 1.250,-Ft vagy 2.500,-Ft-ért. Az intézménynek a szolgáltatásból évben 403 eft

10 bevétele származott. Az egyéni nevelési program hatékonysága, eredményessége, összhangja az intézményben folyó szakmai munkával A évi szakmai ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy Szeged város 15 bölcsődéjében a gyermekek környezete korosztályuk igényeinek megfelelő, harmonikus, családias. A gondozónők jó attitűddel rendelkeznek, szeretettel fordulnak a gyermekekhez. A személyes bánásmód elve megvalósul a gondozó-nevelő munka minden területén, a gondozónők a gondozások során lehetőséget adnak az önállóság gyakorlására, dicséretekkel, elismeréssel segítik a gyermekek ismeret-elsajátítását. A gyermekek felé irányuló kommunikáció tartalmas, életkorukhoz igazodik. A kisgyermekek nevelése, gondozása felkészült szakemberek közreműködésével, megfelelő tárgyi feltételek mellett folyik. Az intézmény szerepe a helyi ellátó rendszerben A bölcsőde a gyermekvédelmi rendszer része, amely a gyermekek veszélyeztetettségének észlelésében elsődleges szereppel bír. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek könnyen kiszűrhetőek, hiszen a szakemberek, a gondozónők napi közvetlen kapcsolatban állnak velük. A jelzőrendszer részeként szorosan együttműködnek a társszakmák gyermekvédelemben érintett képviselőivel, mely együttműködés alapja a szakmai kompetenciák, illetve a gyermekek érdekeinek figyelembevétele. Kapcsolati rendszer bemutatása A bölcsőde egymás kompetencia-határainak kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködik mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek. Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek szoros kapcsolatot tartanak egymással. A kapcsolattartási formák közül leghasznosabbnak a személyes megbeszéléseket, szakmai tanácskozásokat, a tapasztalatcseréket, a helyszíni látogatásokat tartják. Az intézmény jól működő kapcsolatrendszert alakított ki a Gyermekjóléti Központtal, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, a házi gyermekorvosi szolgálattal, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel. Személyi feltételek A szakmai feladatok ellátása az intézmény számára jóváhagyott, 303,67 fő (2012. december 31. napjával) alkalmazásával biztosított. Ebből szakmai létszám 213,92 fő, technikai létszám 89,75 fő. A 15 telephely szakdolgozói közül felsőfokú végzettséggel 133 fő, alapfokú végzettséggel 19 fő, középfokú végzettséggel 30 fő, főiskolai végzettséggel 31,92 fő rendelkezik. A szakmai munka megvalósulását, illetve a szakmai munka irányítását segítette a regionális módszertani bölcsőde, és 4 fős módszertani csoportja, melynek működése december 31. napjával megszűnt. Tárgyi feltételek bemutatása 9 A múlt év során is nagy gondot fordított az intézmény a gyermekek életterének, a bölcsőde külső és belső közösségi tereinek kialakítására, ezen belül a játszóhelyek, homokozók árnyékolásának megteremtésére. Folytatódott az átadókban a régi elhasználódott bútorok cseréje, a játszóudvarokon a régi pancsolók átalakítása modernebb és biztonságosabb játszóhelyekké. Folyamatosan történik több bölcsődében a szükségessé vált a közlekedő utak, teraszok javítása. A tárgyi és működési feltételek biztosítása során tovább folytatták a füvesített részeken kívül az ütéscsillapítás megvalósítását gumitéglák elhelyezésével. A bölcsődék választókörzeti keretből 816 eft támogatást kaptak, melyből az alábbi események,

11 fejlesztések, beszerzések valósultak meg: Petőfi S. sgt-i bölcsődében udvari játékok beszerzése (120 eft) Kiskundorozsmai bölcsődében udvari játékok beszerzése (100 eft) Dobó utcai bölcsődében családi rendezvény (30 eft) Gyík utcai bölcsőde udvarának rendbetétele (316 eft) Vitéz utcai bölcsőde udvarának rendbetétele (250 eft) Intervenciós alapból a Bölcsődék Igazgatósága szennyvízhálózatának javítása történt meg (300 eft). Képzéseken, akkreditált tanfolyamokon való részvétel Az intézmény szakdolgozói közül szakdolgozói szinten 19 fő, vezetői szinten 12 fő képzésen; szakdolgozói szinten 19 fő, vezetői szinten 2 fő akkreditált képzésen vett részt. Szociális szakvizsgát vezetői szinten 1 fő tett évben 21 fő dolgozó átsorolása történt meg magasabb képesítés megszerzése eredményeként. Intézményi pályázatok Az intézmény évben beadott pályázatainak száma 2, melyből a nyertes pályázat 1. Az elnyert támogatás összege eft. Akkreditációt nyert 5 továbbképzés, melynek bevétele eft. Szakmai munka elismerése 10 Intézményi keretek között évben igazgatói dicséretben 5 fő részesült a Bölcsőde Napján, április 21-én. Miniszteri dícséretben részesült a Módszertani csoport, 4 fővel. IV. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai SZMJVÖ Bölcsődéi: évben a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 8 helyen végzett közegészségügyi és dohányzással kapcsolatos ellenőrzést. Az ellenőrzés során a Rókusi körúti bölcsőde járdájának minőségét, és az udvar rendezettségét kifogásolták. A javítások, karbantartások mindkét területen megtörténtek az év második felében. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által 3 bölcsődei telephelyen (Szentmihányteleki bölcsőde, Csillag téri bölcsőde, Vedres utcai bölcsőde) került sor szakmai ellenőrzésre, melynek összegzésként megállapításra került, hogy a bölcsődék személyi- és tárgyi feltételei a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 1- es és 2-es számú mellékletében, valamint az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet által kiadott módszertani levélben foglaltaknak megfelelnek. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálati programja alapján szeptemberében ellenőrzést végzett az udvari játékok tekintetében, 3 bölcsődei telephelyen. Hiányosságot állapított meg egyes játékeszközök üzembe helyezési nyilvántartásaiban és minőségi tanúsítványaiban, továbbá megállapította, hogy a játékeszközök időszakos szakértői ellenőrzései nem történtek meg. A hiányosságok pótlásának határidejéül március 31. napját jelölte meg. A év végére a játékeszközök nyilvántartásai elkészültek, a minőségi tanúsítványokat beszerezték, a szakértői ellenőrzések pedig év elején megtörténtek. Az intézmény 15 telephelyén fenntartói ellenőrzésre is sor került év végén. V. Jövőre vonatkozó javaslatok és a célok meghatározása SZMJVÖ Bölcsődéi tekintetében cél az, hogy az intézmény férőhelyeinek kihasználtsága

12 növekedjen, és az egyes telephelyek közötti feltöltöttségbeli különbségek csökkenjen. Ezen cél érdekében két meghirdetett felvételi időszaka van az intézménynek (tavasszal és ősszel 2-2 hét), továbbá a bölcsődei felvételnél a szülőnek több bölcsődét is meg kell jelölni, hogy hová szeretné beíratni gyermekét. Fontos cél a telephelyek közötti egyéni különbségek, tárgyi feltételek optimális, szakmai előírásoknak megfelelő kihasználása, a férőhelyszámok figyelembevételével. Egyre nagyobb igény merül fel bizonyos betegséggel (pl.: inzulinos cukorbeteg) vagy allergiával (pl. súlyos ételallergia) küzdő gyermekek bölcsődében történő gondozására. Jelenleg a kisgyermekgondozók nincsenek felkészülve az ilyen esetek kezelésére, így cél egy olyan szintű egészségügyi ismeret, és gyakorlat átadása a gondozónőknek, amely lehetővé teheti az adott telephelyen az eddig egészségügyi indok miatt fel nem vett gyermekek bölcsődei gondozását is. Szeged Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező Antiszegregációs tervének megvalósulását elősegítve, valamint tekintettel a Nemzeti Köznevelési törvény (2011. évi CXC tv.) kötelező óvodába járásról szóló rendelkezésére, javasolt a szegregált lakókörnyezetben élő gyermeknek is a bevonása a bölcsődei ellátásba (szociális helyzetére tekintettel, és fejlődése érdekében) mivel ők jellemzően csak az óvodai ellátást veszik igénybe először. Egy kisebb létszámú bölcsődei csoportba történő beilleszkedés elősegíti a nagyobb létszámú óvodai csoportba való integrációt. VI. Bűnmegelőzési program bemutatása évre vonatkozóan a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről, valamint az általuk elkövetett bűncselekményekről a Szegedi Rendőrkapitányság az alábbi beszámolót állította össze. 1. Elkövetők (II. számú melléklet 1. számú táblázat) évben 21 bűnügyben került megszüntetésre nyomozás gyermekkorú elkövetővel szemben, akik jellemzően lopás (8) garázdaság, (6) testi sértés (2) rablás (1) bűncselekményt követtek el. Ezen bűncselekményeket főképpen fiúk (11) követték el. A lopások nagy része áruházakban történt. A éves fiatalkorúak korcsoport tagjai főleg vagyon elleni, illetve személy elleni bűncselekményeket követtek el, továbbá tárgyévben jellemző bűncselekmény volt a beutazási és tartózkodási tilalom megszegése is. Az elkövetők nagy hányada férfi. Ugyanez mondható el a fiatal felnőtt /18-24 év/ korosztályról is. A fiatalkorúak (fiatal felnőttek) kriminalitását (II. számú melléklet 2. számú táblázat) a vagyon elleni bűncselekmények határozzák meg. Az ún. tömegbűncselekmények elkövetése, a kisebb súlyú eszköz nélküli, bolti és egymás sérelmére elkövetett lopások dominálnak. Jellemző a motiválatlan rongálás elkövetése, ezen belül a graffiti. A rablások tekintetében megállapítható, hogy az egymás sérelmére, csoportosan elkövetett bűncselekmény dominál, amely több esetben már szervezettséget mutat. A közterületen elkövetett, garázda jellegű magatartások, testi sértések szintén jellemzőek a korosztályra. A kábítószerrel visszaélés bűncselekménye szintén jelentős részben ezt a korosztályt érinti. A rablások száma kisebb növekedést mutat a évihez képest, mivel 22 esettel (összes) többet regisztráltak (68-ról 84-re változott). A társadalom erőszakosságát tükrözi a rablások számának növekedése is. Az elkövetői kör a korábbi időszakokhoz képest változott. A rablások modusaiban is változás történt, mivel az üzletek sérelmére elkövetett rablások száma csökkent, viszont jelentősen nőtt az úgynevezett útonállás-szerű elkövetés, ahol az elkövetési tárgy idős nők táskája, ékszerei. A deliktumot minden esetben fiatalkorú vagy fiatal felnőttkorú személyek követték el. Ezen ügyek gyakorisága hullámzó, ez idáig összesen 10 személyt sikerült felderíteni, illetve tetten érni. Az ilyen jellegű ügyekre jellemző a nyomszegény helyszín, a tanúk hiánya, illetve a sértettek idős kora, valamint az, hogy az elkövetők általában hátulról támadva követik el a bűncselekményt, így a

13 sértettek nem, vagy csak rövid ideig látják őket, mely megnehezíti a felismerésre bemutatást és a pontos személyleírás elkészítését. Az elkövetők nagy része a közrend elleni bűncselekményeket alkohol hatása alatt követte el, ez főleg az előzőekben említett korosztályra jellemző (garázda-jellegű bűncselekmények elkövetése). A körükben tapasztalt, leginkább aggasztó jelenség a kortársagresszió növekedése. A gyermek és fiatalkorúak bűnözése összefüggéseiben ki kell emelni azt, hogy a kriminálstatisztika továbbra sem alapozza meg azokat a feltevéseket, miszerint a vizsgált életkori csoport bűnözésében az alkohol, és a tudatmódosító szerek jelentős szerepet játszanának. Az adatokból megállapítható, hogy a kábítószer megjelenése a Szegedi Rendőrkapitányság illetékességi területén a fogyasztókkal összefüggésben tapasztalható, éves szinten ezen cselekmények száma az összbűnözésben elenyésző, 1,53 %. Kábítószer túladagolás miatti haláleset évben 2 volt év II. felétől év márciusáig Szeged belvárosában működött az úgynevezett Amsterdam shop", amely akkor még legális drogokat kínált eladásra, mely drogok rendkívül gyorsan fejtették ki hatásukat, és okoztak függőséget. Ezek a drogok rendkívül gyorsan népszerűvé váltak a fiatalkorú és fiatal felnőttek körében, mely anyagok beszerzésére ezen személyek nem rendelkeztek kellő anyagi fedezettel. Ekkor a Szegedi Rendőrkapitányság illetékességi területén jellemzően megnövekedett az úgynevezett útonállásszerű nyaklánc, illetve táskakapkodás módszerével elkövetett rablások száma. A bűnelemzések során megállapítható volt, hogy az elkövetők az úgynevezett Amsterdam" shop vásárlói köréből kerültek ki, és a bűncselekményeket a dizájner drogok megszerzése miatt követték el. Figyelemre méltó azonban az, hogy az alkohol hatása még mindig jelentősebb mértékben befolyásolja a korosztály bűnelkövetését, mint a kábítószer. Az erőszakos és a garázda jellegű bűncselekmények elkövetőinek és a sértetteinek életkor szerinti megoszlása sem változott. Továbbra is az a jellemző, hogy a fiatal és fiatal felnőtt népesség más korosztálynál nagyságrendekkel gyakrabban követ el erőszakos bűncselekményeket. Az erőszakos bűnözésnek változatlanul az a sajátossága, hogy a sértettek jellemzően az elkövetőkkel azonos életkori csoportból származnak. A fiatalkori-, és a fiatal felnőtt kori erőszakos bűnözés sajátossága az elkövetői és áldozati szerepek átjárhatósága, felcserélhetősége: ugyanaz a fiatal egyszer erőszakos bűncselekmény áldozataként, más alkalommal elkövetőjeként jelenik meg (kortársagresszió). A különféle bűncselekmény kategóriákat vizsgálva és megoszlási arányukat elemezve megállapítható, hogy az összes bűncselekmények jelentős hányadát a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki, de évben is jelentős számban követett el a vizsgált korosztály erőszakos" garázda jellegű, illetve (főképp motiválatlan) rongálás bűncselekményeket. A garázdaságok során jellemző, hogy a fiatalok ittas állapotban, éjszakai órákban zavarják meg jelentős mértékben mások nyugalmát. A lopásokat vizsgálva az tapasztalható, hogy a fiatalkorú elkövetők nem csak a korosztálybeli társaikat rövidítik meg ( iskolai lopások), de gyakoriak a bolti lopások is. A kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény elkövetési magatartásaiban tárgyévben változás nem történt. Továbbra is jellemző a csekély mennyiségre, tartással elkövetett kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény megvalósulása. Az intézkedéssel érintett személyek zömében fogyasztó fiatal felnőttek, akik a szűk ismerősi kör részére terjesztették a kábítószert. Az elkövetők szinte minden esetben élnek az úgynevezett elterelés" intézményének jogával. Ezt eredményesen be is fejezik, majd a nyomozások megszüntetésre kerülnek velük szemben. 2. Sértettek II. számú melléklet 3. számú táblázat 12

14 13 Az említett korosztály sértetté válását vizsgálva megfigyelhető, hogy a sértettek száma emelkedést mutat az előző évekhez képest. Ennek okaként az érintett két korosztályt vizsgálva, megállapítható, hogy a gyermekkorú sértettek esetében a garázdaság, lopás és tartás elmulasztása bűncselekmények száma növekedett, a fiatalkorú sértettek esetében a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a tartás elmulasztása, a szemérem elleni erőszak, a garázdaság, az önbíráskodás és lopás bűncselekmények során növekedett a sértetté válás. Utóbbiak közül is jelentős a tulajdon elleni és az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények növekedése. A sértettek nemét tekintve az állapítható meg, hogy a sértettek többsége férfi, életkor szerint a keresőképes korban lévők válnak leggyakrabban (61,9%) sértetté. A 60 év feletti korosztály 16,4 %- os értéket mutat a sértetti oldalon, ezen kör legtöbb esetben vagyon elleni deliktum áldozatává válik. A év közötti (nagyrészt középiskolai tanuló) korosztály alacsony százalékos arányt mutat (3,5%) veszélyeztetettségben, azonban az egymás sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén komoly látenciával számolunk. Sérelmükre főleg iskolai, kollégiumi lopásokat követnek el, illetve szórakozás, szabadidős tevékenység közben válnak sértetté. A év közötti korosztály (fiatal felnőttek) 15,79 %-a vált sértetté a tárgyévben. Sérelmükre nagy részben szintén vagyon elleni bűncselekmény követtek el, illetve a garázdaság bűncselekményhez kapcsolódóan testi sértést. Gyermekkorú sértettek korosztálya általában testi sértés, lopás valamint kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény áldozatává vált. A statisztikák szerint alacsony a veszélyeztetettségük, azonban vélhetően több bűncselekmény (családon belüli erőszakhoz kapcsolódóan) látenciában maradhat. Megállapítható, hogy A sértetti oldalon mindenekelőtt a nőket és a gyermekeket találjuk. A családon belüli erőszak azonban csak a gyermekkel, vagy csak a feleséggel szemben igen ritkán valósul meg. Amelyik családban jelen van a brutalitás, az az egész családot érinti. A családon belüli erőszak, mint jelenség feltárása, a tényállás megállapítása rendkívül nehéz feladat, mert a sértettek többsége gyermekkorú, így a szülőktől való félelem, fenyegetettség, valamint a másokkal szembeni szégyenérzet okoz számukra lelki problémát. A családon belüli erőszak olyan személyek között jöhet létre, akik valamilyen "együttélési kényszerben" élnek. Ez az együttélési kényszer érzelmi és gazdasági egymásrautaltságot jelent, melyen nem tudnak, vagy nem akarnak változtatni. A bántalmazó kényszerítő kontrollt alkalmaz velük szemben, ami miatt nem mernek feljelentést tenni, vagy visszavonják azt. A bántalmazott nőknek az elkövetővel közös gyermekeik lehetnek, akikhez a bántalmazó könnyen hozzáférhet. A nők félnek, hogy a tettes rajtuk áll bosszút. Az elkövetői oldalon a legnagyobb arányban a férfiak állnak, akik apai, nevelőapai, házastársi, élettársi, esetleg nagyszülői, egyéb rokoni és gondozói minőségükben követik el cselekményeiket. Az elkövetésben meghatározó szerepet játszik az alkohol, a megromlott családi kapcsolat, a válságba jutott házasság, a felek között fennálló anyagi vita. Általánosságban számos társadalmi és szociális ok lehet a gyermek és fiatalkorúak áldozattá és elkövetővé válásának. Ezen okok vezethetők vissza a Szegedi Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált ilyen jellegű bűncselekményekre is. Domináló a vagyon elleni bűncselekmények közül a rendkívül magas arányú lopás, melynél figyelemmel az elkövetői és áldozati körre egyaránt, fontos jellemző az alkalomszerűség, ötletszerűség, az előkészület hiánya, a csekély érték és a meglehetősen kezdetleges végrehajtási mód. Ahogy a felnőtt elkövetői körben is, úgy ezen korosztályok esetében is meghatározó lehet a gazdasági válság okozta elszegényedés, a szülők kilátástalansága és az ebből fakadó nélkülözés is. A bűnelkövetés okaiban az alábbi szubjektív és objektív okok lelhetők fel: Hirtelen felindulás, bosszú, agresszivitás, bűncselekménnyel kapcsolatos téves nézetek, bűnözői életszemlélet, anyagi haszonszerzés, kalandvágy, szexuális vágy, egyéb vágy, szenvedély, felbujtás, csábítás, befolyásolhatóság, fegyelmezetlenség, figyelmetlenség, családi probléma, iskolai

15 konfliktus, átmeneti pénzzavar, dezorganizált család, durva szülői bánásmód, gyenge tanulmányi eredmények, helytelen nevelés, bűnöző családi környezet. 3. A Szegedi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységei 2012 évben: a.) A bűnmegelőzési tevékenység megvalósult programjai A Szegedi Rendőrkapitányság jó kapcsolatot alakított ki a társszervekkel, civil szervezetekkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, Gyámhivatallal, Kormányhivatallal, oktatási intézményekkel. A gyermekvédelmi háló, illetve ennek részét képező jelzőrendszer hatékonyabb működése, illetve a felmerülő esetek, problémák megbeszélése céljából a szakemberek személyes találkozása szükséges, mely évben több alkalommal is megvalósult. Oktatások, bűnmegelőzési előadások január hónapban: Előadás a Széchenyi István Gimnáziumban február hónapban: az alosztály munkatársai összesen 12 előadást tartottak a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, az Eötvös József Szakközépiskolában, a Gábor Dénes Szakközépiskolában, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, az Alsóvárosi Általános Iskolában és a Deszki Általános Iskolában március hónapban: összesen 6 előre tervezett program volt az Eötvös József Szakközépiskolában, Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, Juhász Gyula Általános Iskolában, Sólyom utcai Általános Iskolában április hónapban: 6 előadást tartottak a Juhász Gyula Általános Iskolában, Röszkei Általános Iskolában, valamint a Mihályteleki Általános Iskolában bűnmegelőzési órát tartottak 90 főnek április 23-án zajlott le a Szegedi Rendőrkapitányság szervezésében a rendőrnap, melynek keretében a hagyományokhoz híven a kapitányság gyermekek számára érdekes helyiségeit, felszereléseit, tevékenységeit ismerhették meg a gyermekek csoportos látogatás formájában. A rendezvény szervezésében és lebonyolításában a Bűnmegelőzési Alosztály teljes állománya részt vett május hónapban: a Zrínyi Általános Iskolában tartottak bűnmegelőzési előadást június hónapban: az Arany János Általános Iskolában vettek részt családi napon, ahol közel 300 fő diák volt jelen, az alosztály munkatársai a Szeged, Mars téren szerveztek programokat, és az ott megrendezett családi nap keretében közel 500 fő volt jelen, a Vörösmarty Általános Iskolában 25 fő diáknak tartottak előadást, az Újszentivánon megrendezett családi napon az Újszegedi Rendőrörs körzeti megbízottaival együtt szintén propaganda munkát folytattak a bűncselekmények megelőzésére, az áldozattá válás elkerülésére, rendezvényeket bonyolítottak le a Szegedi Rendőrkapitányság tornatermében június 12-én a korábban elindított Jó Pont programunk" lezárásaként, 120 főnek, a fenti program keretében tartott rendezvényen Mórahalmon az általános iskolában június 13-án kb. 80 fő gyerek, az alsóvárosi Dobó utcai általános iskolában június 14-én, valamint a Madách Imre Általános általános iskolában június 15-én mindösszesen 660 fő gyermek vett részt július hónapban: az RSZKI táborban lévő rendőr gyermekeknek, és a szegedi ÁGOTA táborban tartottak bűnmegelőzési előadást közel 300 gyermeknek.

16 augusztus hónapban: A Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai az előző évekhez hasonlóan idén is részt vettek a augusztus között megtartott Szegedi Ifjúsági Napokon, ahol a rendőrségi sátornál a következő állandó programok voltak: bűnügyi-, drog-, KRESZ totó, drog táska bemutató, ujjnyomat rögzítés, testvédő protektor bemutatása, legális graffiti fal (graffitizés), bűnmegelőzési tanácsadás, rendőrségi szóróanyagok, promóciós anyagok terjesztése (strandlopások megelőzése, a rendezvénnyel kapcsolatos esetleges bűncselekmények megelőzése, környezetvédelem, stb.) szeptember hónapban: a Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársaival együtt részt vettek a Móravárosi Szakiskolának, illetve a Krúdy Gyula Szakiskolának szervezett bűnmegelőzési programon (Szegedi Rendőrkapitányság tornatermében, illetve a Szegedi Vadasparkban), a Weöres Sándor Általános Iskola családi napján vettek részt a kollégák bűnmegelőzési programokkal, melyen kb. 400 fő gyerek volt jelen, a Karolina Általános Iskolában szeptember 3-án 30 fő gyereknek tartottak iskolai erőszak, tulajdon elleni szabálysértések témakörében bűnmegelőzési órát, valamint szeptember 6-án a Móra Szakközépiskola 9. osztályos tanulóinak, kb, 180 főnek tartottunk a másság témakörében órákat. A Bűnmegelőzési Alosztály vezetője az iskola rendőre program koordinátorával, és CSMRFK Bűnmegelőzési Osztály munkatársával a szegedi általános és középiskolák igazgatóinak rendezett évnyitó értekezleten ismertette a bűnmegelőzési programokat október hónapban: október 6-án a Gellért Szabadidőközpontban a Vörösmarty Mihály Általános Iskola családi napján vettek részt, október 24-én a Jerney utcai óvoda két óvónője látogatott el a Rendőrkapitányságra 21 fő gyermekkel, október 25-én a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Szeged- Móravárosi Tagintézménye felkérésének eleget téve 5 bűnmegelőzési órát tartottak kb. 300 fő tanuló részére, a Deszki Általános Iskolában az osztályosok részére, összesen 240 főnek tartottak bűnmegelőzési órákat, bűnmegelőzési előadásokat tartottak Szeged város területén működő különböző nyugdíjas klubokban, melyek alkalmával a prevenciós médiatár kisfilmjeit is felhasználták november hónapban: a Tömörkény István Gimnázium november 10-én megtartott egészségnapján a diákok részére előadást tartottak szintén bűnmegelőzés témakörben, az Eötvös József Szakközépiskola felkérése november 5-én, 7-én, 20-án négy osztályban, összesen 113 fő részére tartottak bűnmegelőzési előadásokat, a Dóci Általános Iskola tanulóinak, összesen 60 főnek tartottak november 12-én bűnmegelőzési órákat, valamint a november 14-én a Vedres István Szakközépiskola tanulóinak (180 fő) az általuk szervezett egészségnap alkalmával szerveztek programokat, november 21-én a Janikovszky Éva Kollégium tanulóinak (60 fő) szerveztek bűnmegelőzési előadást. A hónap elején sajtófelhívást tettek közzé az általuk szeptemberében indított Kerékpár

17 16 Regisztrációs Program felélesztése céljából, mely alapján november 8-án 09:00-16:00 közötti időben, valamint ezentúl minden hónap második csütörtökjén 09:00-16:00 között a Szegedi Rendőrkapitányság épületében lehetőséget adnak arra, hogy a kerékpár tulajdonosok önkéntes adatközléssel nyilatkozzanak kerékpárjuk és saját adataik tekintetében. A meghirdetett program kapcsán aznap összesen 16 fő élt ezen lehetőséggel december hónapban: a sajtóban ismételten meghirdetett Kerékpár Regisztrációs Program kapcsán december 13-án regisztrációs napot tartottak. b.) Folyamatban lévő programok: szeptemberében indították el a JÓ PONT elnevezésű új programjukat, amelynek keretén belül a jelentkező iskolák számára matricákat és hozzá tartozó matricagyűjtő füzeteket biztosítottak. Az alsó tagozatos gyermekek részére készültek a kapitányság munkatársai egy innovatív és különleges formában megvalósuló bűnmegelőzési ismeretterjesztő anyaggal. A programban részt vevő általános iskolák pedagógusai a pozitív magatartásformák megerősítésére, jutalmazásként jó pont" betűmatricát osztanak. A matricák mindegyike egy-egy bűnmegelőzési tanácsot tartalmaz, a hozzá kapcsolódó, ismert mese által megjelenítve. A programban 44 alsó tagozatos osztály vett részt összesen közel 1400 fő tanulóval, melynek lezárására júniusában két rendezvénnyel került sor. Jelenleg a Madách Imre Általános Iskolában 1 elsős osztály kapcsolódott be programunkba. Sajnálatos módon ennek financiális okai voltak, mivel nincs fedezet a nyomdai úton előállításra került nagy mennyiségű matrica és füzet megrendelésére. A szeptember 20-án elindult a Magyar Kerékpáros Klub és a Szegedi Rendőrkapitányság együttműködésében a Szegedi Kerékpár Regisztrációs Program. A program egy országos rendszer elindításának próbájaként is felfogható. Az 2012-es évben a programot folytattuk, minden hónapban két napon lehetőség van a kerékpárok regisztráltatására a Szegedi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályán. A kerékpárok regisztrálására egész évben lehetőség van a Szegedi Rendőrkapitányságon, illetve Szeged város bármely kerékpáros üzletében. WEB lap továbbfejlesztése ( ben a legális graffiti falak felállítását követően fogalmazódott meg ötletként a honlap létrehozása azzal a céllal, hogy a falakra felfestett művek mindenki számára láthatóak legyenek. A honlap azóta is folyamatosan fejlesztés alatt áll. A CSMFK nyertes pályázata jóvoltából a weboldal működése a évre biztosítva lett, illetve a honlap aktualizálásra került. c.) Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet oktatás keretében végezték. Felhívták a korosztály figyelmét az áldozattá és elkövetővé válás elkerülésére, felvilágosító előadásokat tartottak. Ezen tevékenységnek mérhető számadatai nincsenek. d. ) A kiskorú eltűnések vizsgálatának tapasztalatai évben a kiskorú eltűnések (33) nagy részét az intézetből történő szökések jellemezték. A gyermekek 1-2 napot töltöttek távol az intézettől, általában a szüleiknél, rokonaiknál tartózkodtak, legtöbbször a legálisan kapott eltávozást hosszabbították meg. A családból történő (20 fő) eltűnések esetében a kalandvágy és a szülői szigor volt nagy részben jellemző. Általában lányok szöktek meg, és az addig tiltott barátokkal, illetve szórakozással töltötték az időt, jellemzően 1-2 napig voltak távol otthonuktól. 3 fő esetében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre, ezen

18 17 kiskorúak külföldiek voltak. Az eljáró kollégák minden esetben kiemelt figyelmet fordítottak a másodlagos áldozattá válás megelőzésére, melynek fontossága elsősorban a családon belüli erőszak áldozatainál, valamint kiskorúak eltűnése kapcsán érvényesül. A megkerült kiskorúak meghallgatása során mindig felhívják a figyelmüket az áldozattá válás lehetőségére. 1 fő eltűntként körözött kiskorú követett el szökése alatt jogsértést (lopás). 4. Családon belül erőszak helyzete, áldozatvédelem Családon belüli erőszak kapcsán felmerülő távoltartási eljárásokat a Közrendvédelmi Osztály végzi. Kiskorú eltűnése kapcsán távoltartást nem rendeltek el. Szeged város területén működő önkormányzati szervekkel, jegyző, polgármester, családsegítő szolgálatokkal, iskolai és óvodai gyermekvédelmi felelősökkel, polgárőrséggel napi kapcsolatban állnak, az együttműködés megfelelő szintű. A Szegedi Rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya, a területileg illetékes gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálatának 40 esetben küldött jelzést, tekintettel arra, hogy a rendőri intézkedés során kiskorú veszélyeztetettségét állapítottuk meg, illetve családsegítő munkatárs beavatkozása szükséges. Kiskorú ideiglenes hatályú (bűnügyi készenléti szolgálat által) elhelyezésére 9 esetben került sor, 4 esetben a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által kijelölt nevelőszülőhöz, 5 esetben pedig a Szegvári Lakásotthonba. A kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt folytatott büntető eljárásokból megállapítható, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság jelzési kötelezettségnek (Gyámhivatal, Gyermekjóléti Szolgálat) megkeresések útján tesz eleget. A megkeresés kettős funkciót tölt be, mert önmagában is egy jelzés, illetve erre a küldi meg a választ a Hivatal, hogy volt-e már a család életében hasonló jellegű esemény. A tavalyi évben 44 esetben került sor ilyen megkeresés elküldésére. Ha egy családban elfogadottá válik a konfliktusok feloldásának erőszakos módja, ez a gyermek személyiségébe szocializálódik, a későbbiekben nagyobb eséllyel válik számára általánossá, működőképessé. A prevenció fő feladata tehát annak tudatosítása a gyermekben, hogy az erőszak nem természetes, nem elfogadott és nem magánügy. Jellemző sértetti magatartás, hogy gyakran élnek a büntetőeljárási törvényben biztosított mentelmi jogukkal, és nem tesznek terhelő vallomást. A bűnügyi tapasztalatok elemzése során megállapítható, hogy a családon belül elkövetett erőszakos cselekmények ismertté válása sokszor függ attól, hogy a sérülés mértéke milyen. Amennyiben az orvosi kezelést von maga után és a kezelőorvos értesíti a rendőrséget 8 napon túl gyógyuló sérülés esetén az illetékes nyomozó hatóság megindítja az eljárást. A sértettek azonban az esetek nagy részében nem tesznek vallomást mentességi jogukkal élnek, nem kívánnak együttműködni a hatósággal. Elenyésző esetben indítványozzák a büntető eljárásjog által biztosított távoltartás intézményét. A bűnügyi szervek a családon belüli erőszak helyszínén amennyiben ez kriminalisztikailag lehetséges és célszerű szemle keretében kutatják fel és rögzítik a bizonyítás eszközeit. A családon belüli erőszak témakörében elkövetett bűncselekmények fő jellemzője, hogy az elkövető személye már az első rendőri intézkedésnél ismert, ezért a nyomozati szak nagyon rövid vagy teljesen elmarad, a vizsgálati feladatok játszanak jelentős szerepet. Így a speciálisan ezzel a feladattal megbízott előadó már az első kihallgatástól kézben tarthatja az ügyet, és jobb kapcsolatot tud kiépíteni a sértettel, s ezáltal az átélt trauma káros hatásai is csökkenthetőek. A családon belüli erőszak áldozatait lehetőleg az ilyen ügyekben tapasztalattal bíró, általában női munkatársak hallgatják ki. A Szegedi Rendőrkapitányságon gyermekkihallgató-szoba" is rendelkezésre áll, amely munkánkat segíti. A gyermek és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények számának visszaszorítása, továbbá az

19 18 említett korosztály áldozattá válásának megakadályozása az egyik legfőbb szegmense a bűnmegelőzési tevékenységnek. Ez a feladat alapeleme a rendőri bűnmegelőzésnek is, de vitathatatlanul széleskörű társadalmi összefogást igényel érintett hatóságok, társadalmi szervezetek aktív részvételét, közreműködését hiszen e nélkül nem lehet hatékony munkát végezni és mérhető kedvező változást elérni ezen a területen sem. VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés A civil szervezetek és önkéntes munkatársaik a társadalmi, közösségi szolidaritást erősítik, a társadalom számára nélkülözhetetlen értéket képviselnek. Az állami és civil tevékenység egymást kiegészítő szereppel bír, a civil szervezetek által ellátott közfeladatok teljesítésével munkamegosztás valósulhat meg. A teljesség igénye nélkül, az alábbi civil szervezetek tevékenysége kiemelkedő Szegeden, a gyermekvédelem területén. ÁGOTA Alapítvány: Az Alapítvány óta működtet a Víztorony térrel szemben játszóházat. Hátrányos helyzetű fiatalok számára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt, a hét öt napján, a délutáni, esti órákban. Emellett felvállalnak különböző iskolai prevenciós programokat, önsegítő csoportokat. A program keretében komplex szolgáltatást vehetnek igénybe a betérő kliensek, mivel a gyermekek számára az értelmes szabadidő eltöltésének lehetőségét kínálják, ingyenes jogi segítséget kaphatnak, kulturális programokat, ruha- és ételosztást szerveznek. Az Alapítvány mostanra már kinőtte jelenlegi helyét, és év végén vásárolt egy felújításra váró ingatlant, ahol tervei szerint gyermekvédelmi közösségi centrumot, játszóházat hoz létre. A létesítményben helyet kap majd könyvtár is, és képzési centrumként is fog funkcionálni. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: október 28-án adták át Szegeden, a Retek utcában működő játszóteret. A játszótér program keretében a gyermekek szocializációját, képességeik fejlesztését segítik elő, miközben értékeket és normákat közvetítenek feléjük. A játszótéren dolgozó szakemberek az észlelő- és jelzőrendszer fontos részévé váltak. Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány: A civil szervezet óta működteti az ODU Fejlesztő Központot. Célja a fogyatékos gyermekek fejlesztése, és a családok támogatása segítő csoportok létrehozásával. Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány: Az Alapítvány legfontosabb feladata a Sólyom utcai Óvoda, Általános Iskola és Logopédiai Intézet munkájának támogatása. Ezen iskola fogadja a speciális nevelési igényű gyermekeket. A civil szervezet tárgyi eszközök beszerzés mellett a szülőknek igyekszik segítséget nyújtani tanácsadó programokkal, szülőklub működtetésével. Fészek Nagycsaládosok Egyesülete: Az Egyesület 1989-ben alakult, működési területe Szeged és vonzáskörzete. Céljuk a három- és többgyermekes családok összefogása, érdekképviselete, segítése. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokban közreműködő civil szervezetek munkáját pályázat útján, a meghirdetett keretekből támogatja (pl.: Fogyatékosügyi keret, Idősügyi és Városrészi Közösségi Programok keret, Ifjúsági támogatási keret ). Drogprevenció A kábítószer fogyasztás mint szociális és gazdasági alapokon létrejövő probléma negatív hatásai az ifjúságra, és a társadalom egészére sokrétűek. Elkerülésük, illetve csökkentésük komplex, a társadalom széles rétegeit mobilizáló, összehangolt erőfeszítést igényel.

20 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata április 1-jétől Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) néven stratégiai programot működtet. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 12-én fogadta el a 255/2006. (V. 12.) Kgy. sz. határozatával Szeged város Drogstratégiai programját (továbbiakban: Drogstratégia), melyben megfogalmazta a stratégiai program prioritásait. Ez alapján a Közgyűlés minden évben meghatározza a legfontosabb feladatokat. A KEF a program prioritásait szem előtt tartva, azokhoz igazodva szervezi meg a drogproblémával foglalkozó intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatfelvételt, valamint az intézmények, hatóságok, szakemberek közötti hatékony kommunikációt, törekedve a társadalom egészét érintő drogprobléma csökkentésére. A fentieken túl összegyűjti a helyi drogproblémával kapcsolatos információkat, monitorozza a változásokat, meghatározza a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítja a terápia lehetőségeit és nyilvántartja a prevenciós, közösségfejlesztő, terápiás kapacitásokat. Elősegíti a helyi szolgáltatásokról szóló információk elérhetőségét a helyi közösség tagjai számára. A KEF az a fontos láncszem, mely biztosítja a stratégiai gondolatok valóra váltását. Szoros együttműködést folytat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretében működő Drogcentrummal, Gyermekjóléti Központtal, Családsegítővel, a Délmagyarországi Civil Szervezetek Szövetségével, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodáival, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségével, egészségügyi intézményekkel. A KEF képviselteti magát a gyermek és serdülő korosztállyal foglalkozó civil szervezetek rendezvényein és szakmai fórumain. A programjait, rendezvényeit pályázati forrásokból, és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében erre a célra elkülönített támogatásából valósítja meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozat-tervezet elfogadására. Szeged, május Dr. Solymos László

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 18.577/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-11/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-11/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2016.április 29-i ülésére

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 3. számának tartalmából: a köznevelési ágazatban kiírt álláspályázatok, főiskolai rektori kinevezésről szóló döntés,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-213/2006. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S

8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S Z T É S Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26- i ülésére Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évi beszámoló elkészítésre került,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Ináncs Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Ináncs Község Önkormányzata 2016. Türr István Képző és Kutató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 28-ai ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szőc Ügyiratszám: 87-60/2015.

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC

BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC II. Határozati javaslat melléklete BESZÁMOLÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL MISKOLC 1. Bevezetés A gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2008. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2014. május 15-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2014. (V.15.) sz. határozata Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. OKTÓBER 15. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi,

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 1 A szociális és munkaügyi miniszter./2009. (..) SZMM r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Részletesebben

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S

A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S A 2013. ÉVBEN ELLÁTOTT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE P É C S 1 A 2013. évben ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése Pécs város területéről, a benyújtott szakmai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

K I V O N A T. Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről K I V O N A T a képviselő-testület 2015. május 7-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2015. (V.7.) sz. határozata Beszámoló a Komló Város Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1221 Budapest Városház tér 11. Beszámoló a 2015. év szakmai munkájáról Készítette: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető Budapest, 2016. május 09. Tartalomjegyzék I. Statisztikai adatok a 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Egyesített Népjóléti Intézmény Makó Városi Gyámhivatal J e g y z ő j é t ő l vezetőjétől vezetőjétől I. 2-72/2008. T á j é k o z t a t ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. május 31-én tartandó ülésének 2. számú Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető

SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA. Készítette: Horváth Katalin intézményvezető SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2011. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Készítette: Horváth Katalin intézményvezető 1 Tartalom Szivárvány Bölcsőde és védőnői Szolgálat...1 I. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK...4 1.Az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2597/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes szociális tárgyú törvények módosításáról. Budapest, 2011. november NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 25345-2/2011-NEFMI Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013. (V. 22.) KT. sz.

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben