Speciális ingatlanok értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Speciális ingatlanok értékelése"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 3. Speciális lakóingatlanok értékelése Szerzı: Harnos László 008. november

2 3.1 Tartalomjegyzék 3. Speciális lakóingatlanok értékelése Tartalomjegyzék Bevezetés A tanulási egység célja A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések Ajánlott irodalom A lakóingatlanok szegmentálása Lakótelepi típuslakások Városi lakóépületben található egyedi alaprajzú lakások Sorházi lakások Családi házas ingatlanok Ikerházak Luxus villák, kúriák, kastélyok Falusi lakóházak Tanyák Hétvégi házak A piaci adatok összehasonlításán alapuló értékelés A piaci összehasonlítás lépései A páros összehasonlítás A csoportos összehasonlítás Összefoglalás Ellenırzı kérdések...4

3 3. Bevezetés 3..1 A tanulási egység célja Bizonyára felmerül Önben a kérdés, hogy mennyiben lehet egy lakóingatlan speciális. A lakóingatlanok jól szegmentálhatók, elég nagy a piaci forgalmuk, viszonylag könnyen hozzá lehet férni az összehasonlító adatokhoz. Ha jól belegondolunk azonban eszünkbe fognak jutni olyan példák is, mint pl.: a luxus villák, vagy a beépíthetı tetıterek, esetleg olyan falusi lakóházak, melyek esetén a telek nagyobbik része mezıgazdasági célokat szolgál, stb. Ezen ingatlanok értékbecslése biztos, hogy a szokásosnál nagyobb körültekintést kíván meg az értékbecslıtıl, így talán nem haszontalan, ha a jelen modul keretében külön is foglalkozunk azokkal. A jelen egység célja egy áttekintést adni a lakóingatlanok értékbecslésérıl, azon belül is elsısorban a piaci összehasonlító módszerrıl, majd bemutatni a luxus villák, luxus lakások értékelésének sajátos piaci szempontjait. 3.. A tananyag elsajátítását követıen Ön képes lesz Eldönteni, hogy mikor alkalmazható a páros és mikor a csoportos összehasonlító módszer, Ellenırizni a saját számításait, Megvizsgálni a lakóingatlanban található luxus igényeket kielégítı felszerelések hatását az ingatlan értékére Az anyagban szereplı legfontosabb fogalmak, szakkifejezések A tananyagban történı könnyebb tájékozódás érdekében ebben a pontban megtalálhatók a legfontosabb fogalmak ABC szerint összegyőjtve. Alaphalmaz Csoportos összehasonlítás Elıszereteti érték Az összehasonlítás szempontjából potenciálisan szóba jöhetı ingatlanok halmaza. Olyan értékelési módszer, ahol a vizsgált ingatlan tulajdonságait az összehasonlító ingatlanok átlagos tulajdonságaival hasonlítjuk össze. Olyan értéktöbblet, melyet a tulajdonos a saját ingatlanának tulajdonít, de azt a piac nem ellentételezi. Az elıszereteti érték többnyire valamilyen sajátos érzelmi tényezıbıl fakad. 3

4 Értékalakító tényezı Értékmódosító tényezı Fajlagos alapérték Korrekciós tényezı Kritérium tényezı Páros összehasonlítás A piaci összehasonlításnál a vizsgált és az összehasonlító ingatlanok közti eltérések figyelembe vételének céljából alkalmazott szempont. Lsd. értékalakító tényezı! Azon fajlagos érték, melynek az összehasonlítás eredményeképpen történı módosításával jutunk el a vizsgált ingatlan fajlagos értékéhez. Lsd. értékalakító tényezı! Lsd. értékalakító tényezı! Olyan értékelési módszer, melynek során a vizsgált ingatlant az alaphalmazban lévı ingatlanokkal különkülön, azaz páronként hasonlítjuk össze Ajánlott irodalom Soós János (szerk.): Ingatlangazdaságtan, KJK-KERSZÖV Kiadó, Budapest, 005. Gyakorlati ingatlan-tanácsadó, VERLAG DASHÖFER Szakkiadó, Budapest, s.a. Európai Értékelési Szabványok 003, FÜTI OMEGA Kft, Budapest, 003. Bienert S. (szerk.): Bewertung von Spezialimmobilien, Gabler Verlag, Wiesbaden, 005. Hajnal István: Az ingatlan-értékelés Magyarországon, BME Mérnöktovábbképzı Intézet, Budapest, A lakóingatlanok szegmentálása A lakóingatlanok értékelése az esetek legnagyobb részében a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel történik. Ez a módszer megkívánja, hogy az összehasonlító ingatlanok ne csak azonos földrajzi elhelyezkedésőek legyenek, hanem minél több szempontból hasonlítsanak egymásra. Ahhoz, hogy ennek a feltételnek eleget tudjunk tenni, meg kell próbálnunk a lakóingatlanokat olyan kisebb csoportokba rendezni (szegmentálni), ahol az azonos csoportba tartozó ingatlanok minél több tekintetben azonosnak tekinthetık. 4

5 A jelen jegyzetben a lakóingatlanokat a következı csoportosításban tárgyaljuk: Lakótelepi típuslakások, Városi lakóépületben található egyedi alaprajzú lakások, Sorházi lakások, Családi házas ingatlanok, Ikerházak, Luxus villák, kúriák, kastélyok, Falusi lakóházak, Tanyák, Hétvégi házak. A lakóingatlanok értékelése természetesen történhet költségalapon is, sıt mivel azok az esetek nagy többségében befektetési célúvá is tehetık, akár hozam alapon is. Jelen jegyzetben azonban elsısorban a piaci összehasonlításra koncentrálunk. A költségelvő módszereket az ipari, infrastrukturális és intézményi ingatlanok esetén, míg a hozamelvő módszereket a kereskedelmi ingatlanok esetén mutatjuk be részletesen Lakótelepi típuslakások A típuslakások megjelenése az iparosított építési technológiákhoz (blokkos, alagút-, ill. csúszózsalus és paneles építési módok) köthetı. Jellemzıjük, hogy a többlakásos épületben az egymás fölött elhelyezkedı lakások teljesen azonos alaprajzúak. Általában az épületben összesen sem található túl sok lakástípus, viszont maga az épület igen nagy lakásszámú is (akár ) lehet. A lakótelepen sok hasonló épület található. Ilyen lakás értékelésekor általában a lakótelepen belüli ingatlanforgalom is elég élénk ahhoz, hogy az összehasonlító ingatlanok alaphalmazába lehetıleg csak az adott lakóteleprıl származó, a vizsgálttal azonos típusú lakások kerüljenek. Ilyen esetben jól használható az ún. csoportos összehasonlító módszer, melyet a.6 pontban mutatunk be részletesen Városi lakóépületben található egyedi alaprajzú lakások A hagyományos építési móddal és újabban a vázas építési technológiákkal épült lakóingatlanok esetén könnyen megvalósítható, hogy a lakások változatos alaprajzzal készüljenek el, így egy épületen belül többféle igényt is ki lehet elégíteni. Sok esetben elıfordul, hogy egy-egy ilyen épületben két egyforma mérető és elrendezéső lakás sem található, azok mind különbözıek. Az ilyen épületeket általában alacsonyabb lakásszám is jellemzi. Alaphalmaz: Az összehasonlító ingatlanok halmaza. Amennyiben ilyen egyedi lakást kell értékelnünk, nehezebb az alaphalmaz összeállítása, hiszen nincsenek teljesen azonos lakások, sıt sokszor azonos épületek sem, így a hasonlóság tekintetében már több kompromisszumot kell kötnünk. 5

6 A lakások iránti kereslet alakulása lakásnagyságtól függıen is mutat eltéréseket, így nagyon fontos, hogy az alaphalmazba csak hasonló nagyságú (alapterülető, esetleg szobaszámú) lakások kerüljenek. Közismert tény például, hogy a kisebb lakások fajlagosan drágábbak, hiszen nagyobb az irántuk való fizetıképes kereslet. Ügyeljünk továbbá arra is, hogy az alaphalmazba lehetıleg azonos komfort-fokozatú ingatlanok kerüljenek. Az ilyen lakások értékelésekor esetleg elképzelhetı a csoportos összehasonlítás is, de az esetek nagy többségében a fentiekre való tekintettel célravezetıbb az. ún. páros összehasonlító módszer alkalmazása, melyet a.5 pontban fogunk tárgyalni Sorházi lakások A sorházi lakások bár a sorházak általában maguk is társasházak egyfajta átmenetet képeznek az elızı pontban bemutatott egyedi jellegő társasházi lakások és a családi házas ingatlanok között. Többek között a sorházi építkezés megjelenése vezetett el a hazai lakóparkok megjelenéséhez. Korábban az értékbecslık ezeket a lakásokat a családi házakkal, esetleg az ikerházi lakásokkal egy tekintet alá esıként kezelték, ma már viszont egyértelmően kialakult a saját piacuk, így önálló kategóriát képeznek. Sorházi lakásokból szinte lehetetlen megfelelıen homogén alaphalmazt képezni, így az esetek legnagyobb többségében kizárólag a páros összehasonlító módszer alkalmazható Családi házas ingatlanok A családi házak legfıbb jellemzıje, hogy még az azonos környéken lévık is csak annyiban mutatnak hasonlóságot, amennyiben azt a helyi építési elıírások megkövetelik. Minél szigorúbban a helyi elıírások (pl.: telekalakítási szabályok, az épület telken belüli elhelyezése, az épületek külsı megjelenésére vonatkozó elıírások, stb.) annál nagyobb a hasonlóság, így valamivel könnyebb jó alaphalmazt felvenni, de még ekkor is olyan nagy az egyes ingatlanok közti eltérés, hogy a csoportos összehasonlítás gyakorlatilag elképzelhetetlen Ikerházak Az ikerház általában két egyforma mérető lakásból áll, melyek egymás tükörképei és többnyire a telekhatáron kapcsolódnak egymáshoz. Elıfordul az is, hogy az ikerház nem a telekhatárokon, hanem egy adott telken belül található. Mivel az ikerházak 6

7 hagyományos építési móddal épülnek, így a belsı elrendezésük természetesen különbözhet egymástól. Egyes területeken jellemzı az ikerházas beépítési mód, de az is elıfordul, hogy egy családi házas övezetben elvétve építenek egy-egy ikerházat. Azokon a területeken, ahol jellemzı ez a beépítés, célszerő úgy fölvenni az alaphalmazt, hogy abban szintén ikerházak legyenek. Azokon a területeken viszont, ahol ez egyedi, kivételes megoldásnak számít, az ikerházat a családi házzal egy tekintet alá esınek vesszük. Ez utóbbi esetben az ikerházi jellegbıl adódó eltéréseket értékmódosító tényezıként kell figyelembe venni. Talán mondanunk sem kell, hogy az ikerházi lakások piaci összehasonlítással történı értékelése esetén a páros összehasonlítás a célravezetı módszer Luxus villák, kúriák, kastélyok A luxus latin eredető szó. Eredeti jelentései: bı termékenység, szélsıséges eltérés, pompa. A mai értelemben luxus alatt valami olyasmit értünk, ami az átlagnépesség számára többnyire financiális okokból nem elérhetı, nem hozzáférhetı. Közgazdasági értelemben luxus alatt azon többlet áru- és szolgáltatásmennyiséget értjük, amellyel egy adott idıszak fogyasztásának növekedése meghaladja az általános reál-bérszínvonal növekedésébıl fakadó fogyasztás bıvülést. A fentiekbıl is érzékelhetı, hogy a luxus egy relatív fogalom. Függ az idıszaktól, amikor vizsgálódunk, függ a fogyasztási szokásoktól és a társadalmi kultúrától. A luxus lakóingatlanok legfıbb megkülönböztetı jegyei a következık: az ingatlan (telek, épület, lakás) mérete, az ingatlan külsı megjelenése, az építéshez felhasznált anyagok minısége, egyedisége, különlegessége, a lakás belsı térszervezése, egyedi felszerelések (pl.: úszó medence, téli kert, stb.). A luxus lakóingatlanok esetén a legnagyobb piaci problémát az jelenti, hogy míg a kínálati oldalon meglehetısen egyedi igényeket és ízlést tükrözı ingatlanok állnak, addig a keresleti oldalon szintén az egyedi igények széles skáláját találjuk, de ezek ritkán találkoznak egymással. Az ilyen lakóingatlanok értékelése azért nagy kihívás, mert meglehetısen jól kell ismerni a kereslet általános igényeit és elvárásait az adott idıszakban. Az olyan extrém, 7

8 egyedi megoldásokat, melyek ettıl eltérnek, nem igazán lehet értéknövelı tényezıként tekinteni, mert nagy valószínőséggel egy esetleges adásvétel során nem számíthatunk azok piaci ellentételezésére. Nagyon fontos továbbá az idıbeliség is, hiszen sok olyan megoldás, felszerelés, berendezés, ami néhány évvel ezelıtt még luxusnak számított, mára már elterjedté vált (pl.: amerikai konyha, légkondicionálás, stb.). Az értékelés során problémát jelent, hogy általában nagyon nehéz megfelelı összehasonlítási alapot találni, így a hasonlóság fogalmát is tágabban kell értelmeznünk, és sok esetben egy nagyobb földrajzi területen kell vizsgálódnunk. Ezek értelemszerően nagyobb mértékő korrekciók alkalmazását teszik szükségessé, ami bizonytalanabbá teszi a becslést. A luxus ingatlanok esetén sok esetben a %-os korrekció esetén sok esetben célravezetıbb lehet a pénzegységben (pl.: forintban) kifejezett értékmódosítás (ún. eltérítés), mivel sok egyedi megoldás értékét elsısorban csak a költsége felıl tudunk megközelíteni. Persze a költségekkel is óvatosan kell bánni, mert a luxus ingatlanok esetén meglehetısen nagy az ún. elıszereteti érték, azaz egyáltalán nem biztos, hogy a piacon egy-egy extrém dologért megadnak annyit, mint amibe az került. Azonban ennek az ellenkezıje is elıfordulhat, pl.: egy híres mővész által tervezett egyedi egyébként lehet, hogy teljesen ízléstelen, az adott funkcióra alkalmatlan dologért sok esetben jóval többet is hajlandók fizetni, mint amibe az elıállítása került. Elıszereteti érték: A tulajdonos által az ingatlannak tulajdonított érték-többlet. A nemzetközi szakirodalom a kúriákat és kastélyokat is a luxus ingatlanok kategóriájába sorolja, természetesen akkor ha azok lakóingatlan funkciót töltenek be. Magyarországon ez meglehetısen ritkán fordul elı, általában az ilyen ingatlanokban múzeum, szálloda, esetleg üdülı, vagy valamilyen közintézmény mőködik. Persze luxus villák esetén is elıfordul, hogy azt nem lakás céljára használják (pl.: az Andrássy úton található villák többségében valamely ország nagykövetsége mőködik). Más országokban (pl.: Ausztria, Németország) jóval gyakoribb, hogy a családi birtokon található kúria, vagy kastély ma is a család tulajdonában van és azt az eredeti funkciónak megfelelıen használják. A fenti okokból mi a kastélyokkal, kúriákkal elsısorban a történeti jelentıségő ingatlanok tárgyalásakor foglalkozunk részletesebben. Végül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen nagyon egyedi ingatlanok értékbecslése során gyakran elıfordul, hogy az ingatlan értékbecslınek valamilyen külsı szakértı (pl.: képzımővészeti szakértı, mőemléki szakember, stb.) segítségére is szükség van. Erre azonban már az értékbecslési megbízás létrejöttekor gondolni kell és a szerzıdésben rendelkezni kell a külsı szakértık igénybevételérıl, hiszen ez befolyásolja a megbízás teljesítésének költségét és idıszükségletét. Ha menetközben derül ki, hogy más szakértıt is be kell vonni, akkor problémás lehet a többletköltségek érvényesítése és/vagy a teljesítési határidı módosítása Falusi lakóházak Kis vidéki településeken gyakran tapasztaljuk, hogy a település központtól kifelé haladva a telkek mérete egyre nagyobb lesz és a telek egy részét (nem ritkán a 8

9 nagyobbik részét) nem lakótelek, hanem mezıgazdasági mővelés céljára használják, függetlenül attól, hogy azokat hogyan telekkönyvezték. Az ilyen ingatlanok értékelése során úgy szoktunk eljárni, hogy a lakóépületet a teleknek a településközpontban uralkodó szokásos telekméretnek megfelelı részével együtt lakóingatlanként, míg a telek fennmaradó mezıgazdasági célra hasznosított részét pedig mezıgazdasági földterületként értékeljük. Természetesen ha találunk olyan összehasonlító ingatlanokat, ahol a telekméret és a telekhasználati viszonyok a vizsgált ingatlannal megközelítıleg azonosak, akkor nincs szükség arra, hogy az ingatlant két részletben értékeljük. A kis falvak esetén sok esetben pont az okozza a problémát, hogy a településen belül nincs megfelelı ingatlanforgalom, így nem találunk jó összehasonlító adatokat. Ilyenkor megoldás lehet, ha megpróbálunk más hasonló adottságokkal rendelkezı környezı településeken kutakodni. Ez esetben viszont az értékmódosító tényezık között számításba kell venni a települési adottságokban rejlı eltéréseket is Tanyák A tanya olyan külterületi mezıgazdasági ingatlan, mely az állattartás, állattenyésztés, növénytermesztés mellett lakó funkciót is megvalósít. Ebbıl következik, hogy a tanyát alapvetıen mezıgazdasági ingatlanként értékeljük, a Termıföld értékbecslés c. tantárgy keretében megtanult módszertannak megfelelıen. A tanyán található lakóépületet pedig a termıföldön található felépítménynek tekintjük és ekként értékeljük Hétvégi házak Az OTÉK szerinti üdülı területen található hétvégi házas üdülıingatlanok értékelése a családi házakhoz hasonló módon, páros összehasonlítással történhet. Természetesen az alaphalmazt itt is a kellı alapossággal és körültekintéssel kell felvenni. Abban csak a hasonló területen található, hasonló jellegő üdülı ingatlan szerepelhet. A korábban elterjedt zártkerti ingatlanok viszont, melyeket elıszeretettel használtak, ill. használnak hasonló célra, alapvetıen mezıgazdasági ingatlannak számítanak. Természetesen kivételt képeznek azon a területen lévı ingatlanok, melyet idıközben átminısítettek, pl.: üdülı területté. 9

10 3.4 A piaci adatok összehasonlításán alapuló értékelés Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént adás-vételek képezik az összehasonlítás alapját. Ez nem jelent mást, mint amit más, nem ingatlan típusú befektetések piacán is csinálnak, hiszen a részvények árát is befolyásolják a tranzakciók. Például az utolsó tranzakció során kialakult részvény ára fogja meghatározni a valószínő eladásokat a következı tranzakciónál. Az ingatlanértékeléskor használatos összehasonlítás sokkal összetettebb, azonban ugyanezen elven mőködik. Az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt, melyek az értékelt vagyontárgyra jellemzı körbıl származnak. Az alaphalmazban lévı ingatlanokat valamilyen módszerrel (pl.: ún. páros, vagy csoportos összehasonlítással) összehasonlítjuk a vizsgált ingatlannal. A különbségeket korrekciós tényezıkkel vesszük figyelembe és ennek megfelelıen alakítjuk ki a forgalmi értéket. Külön kell szólnunk a telek értékelésérıl. Lakóingatlanok értékelése esetén az összehasonlító adatok általában oly módon állnak rendelkezésünkre, hogy azok már magukban foglalják a telek értékét is. Egy családi házról pl.: tudhatjuk, hogy 35 millió forintért adták el, de az adásvételi szerzıdésben nem szokták részletezni, hogy ebbıl mennyi jutott a telekre és mennyi az épületre. Ez azt jelenti, hogy a piaci összehasonlító módszernél nem értékeljük külön a telket a felépítménytıl, hanem a kettıt egységes egészként kell kezelni. Természetesen a telek adottságokban lehetnek eltérések az egyes ingatlanok között, amiket korrekciós tényezıkkel figyelembe kell vennünk A piaci összehasonlítás lépései Az alaphalmaz kiválasztása, az összehasonlító adatok elemzése A forgalmi értékelés elsı lépése az összehasonlító adatok beszerzése és elemzése. Alapvetı követelmény, hogy az összehasonlító adatok alaphalmaza a vagyontárgyra jellemzı legyen, azaz az összehasonlító ingatlanok földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, míg a típusa a vizsgált ingatlan típusával azonos legyen. Az ingatlan típusa alatt azonban nem csak azt kell érteni, hogy pl.: lakóingatlant lakóingatlanokkal, irodát csak irodákkal szabad összehasonlítani, hanem az adott típuson belül tovább kell szegmentálni. Irodaházaknál, szállodáknál a gyakorlatban használatos kategorizálás általában elegendı (pl.: egy A kategóriás irodát nem hasonlítunk össze B vagy C kategóriájúval, vagy egy 4*-os szállodát egy 5*-os luxus szállóval, vagy egy 3*-os panzióval). A lakóingatlanok szegmentálásánál a következı szempontokat érdemes szem elıtt tartani: 10

11 Az alaphalmazba az ingatlanok földrajzi elhelyezkedésüket tekintve lehetıleg azonos 1 környékrıl kerüljenek be, Az alaphalmazba kerülı ingatlanok kora közel azonos legyen, Lakások esetén az alaphalmazban lévı ingatlanok lehetıleg azonos építési móddal készült épületekben helyezkedjenek el (pl.: panel-lakást lehetıség szerint ne hasonlítsunk össze egy belvárosi bérházban lévı lakással), A társasházi öröklakások, a családi házak, az ikerházak és a sorházi lakások külön kategóriákat képeznek, azaz nem szabad ezeket vegyíteni az alaphalmazban, Az alaphalmazba kerülı lakások jellemzı mérete (alapterület, szobaszám) hasonló legyen a vizsgált ingatlanéhoz, azaz ne hasonlítsunk össze pl.: egy garzon lakást egy 87 m -es 3 szobás lakással. Az alaphalmaz átlagától jelentısen eltérı ún. szélsı értékeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni (alaphalmaz szőkítése). Mivel a vizsgált ingatlan forgalmi értékét szeretnénk megállapítani, biztosnak kell lennünk abban, hogy a felhasznált értékadatok valóban az összehasonlító ingatlanok forgalmi értékét tükrözik. Abban az esetben, ha valamely ingatlan fajlagos ára jelentısen alacsonyabb, vagy magasabb az alaphalmaz átlagánál, akkor nagy valószínőséggel az eladásuk során valamely a piaci (forgalmi) érték definíciójánál tanult feltétel nem teljesült, pl.: túl gyorsan kellett eladni azt, vagy az eladónak nem is volt különösebb eladási szándéka, stb. Ilyen esetben az ár és az érték nyilvánvalóan nem esik egybe, így ezen ingatlanokat nem vonhatjuk be az összehasonlításba, hiszen torzítják a mintát. Hasonlóan nem szabad bevonni az összehasonlításba azokat az ingatlanokat, melyek valamely lényeges tulajdonságukat tekintve szélsıségesen eltérnek az alaphalmaz átlagától, pl.: lényegesen rosszabb mőszaki állapotúak, stb. Az a követelmény, hogy a szőkített alaphalmaz is legalább 5-10 összehasonlító adatot tartalmazzon. Ha nagyon kevés az összehasonlító adat, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy azok egy nagyobb, körültekintıbb mintavétel (merítés) esetén nem lennének-e valamennyien szélsıértékek. Ezért nem helyes az a ma még sajnos meglehetısen széles körben elterjedt értékbecslıi gyakorlat, mely megelégszik három összehasonlító ingatlannal. Kétségtelen tény, hogy a piaci összehasonlító értékbecslésben a legnehezebb feladatot a megfelelı mennyiségő, megbízható összehasonlító adat felkutatása jelenti. Az összehasonlító adatok lehetséges forrásainak felkutatása igen munkaigényes. A bevezetı fejezetben már beláttuk, hogy az ingatlanpiaci kínálat rövid távon rugalmatlan (merev), így az egyensúlyi árat (értéket) rövid távon elsısorban a kereslet alakulása határozza meg. Éppen ezért arra mindig ügyelni kell, hogy csak a már megtörtént adás-vételek árai alkalmasak összehasonlításra, hiszen a kínálati adatok nem tükrözik a keresleti viszonyokat, arra csak mindig a ténylegesen létrejött tranzakciók áraiból lehet következtetni. Az összehasonlító adatok ellenırzése, szelektálása nagyon fontos feladat, hiszen különbözı 1 Amennyiben nem sikerül ugyanazon környékrıl összeszedni valamennyi összehasonlító ingatlant, akkor esetleg a hasonló adottságú környéken (településen, településrészen) található, hasonló adottságú ingatlanok is bekerülhetnek az alaphalmazba. 11

12 forrásokból és különbözı informátoroktól származnak ezen adatok. Sokszor ellentmondásosak az információk, és a valóságtartalmuk megítélése hosszas utánajárásba kerülhet. Az adatokhoz való hozzájutás nehézségei miatt az értékbecslık mégis gyakran használnak fel kínálati értékadatokat a piaci összehasonlítás során. A fentiek miatt lehetıleg el kell kerülni az ilyen adatok felhasználását, de ha mégis arra kényszerülünk, hogy kínálati adatot is bevonjunk az alaphalmazba, akkor azt mindig nagyon körültekintıen tegyük, ill. vegyük figyelembe, hogy a kínálati árak általában magasabbak a majdani eladási áraknál, hiszen az eladó az ajánlatába bekalkulálja az alku lehetıségét is. A kínálati adatokat 5-10%-kal csökkenteni (lefelé korrigálni) szükséges. A pontos mérték attól függ, hogy az adott területen milyenek a piaci viszonyok, mennyire van esetleg túlkínálat, mennyire óvatosak az eladók, hogy ne riasszák el a vevıket, stb. A környéken tevékenykedı ingatlanközvetítık általában elég pontos becslést tudnak adni arra vonatkozólag, hogy az adott idıszakban hogyan viszonyulnak az ajánlati árak a tényleges vételárakhoz. Mindenképpen hibás gyakorlat, mikor egy értékbecslı korábbi értékbecslés(ek)ben megállapított értékadatokból vezeti le egy ingatlan értékét. Ez még akkor sem fogadható el, ha a korábbi értékbecsléseket is saját maga készítette. Az ingatlanok forgalmi értékadatának szolgáltatási rendjérıl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/007. (XII. 3.) PM rendelet értelmében a forgalmi értékbecslık díjfizetés ellenében összehasonlító adatokat kérhetnek az APEH-tıl (korábban Illetékhivataloktól). Ezek az adatok a tényleges piaci viszonyokhoz képest általában kissé lefelé torzítanak (az illetékfizetési, ill. az adófizetési kötelezettség miatt). Ezt az értékbecslés során úgy tudjuk korrigálni, hogy ezen adatok mellett más forrásokból származó összehasonlító adatokat is felhasználunk. Az értékbecslésben mindig fel kell tüntetnünk a felhasznált összehasonlító adatok forrását és tudnunk kell azt dokumentálni is. A forgalmi értékbecslés során általában tehermentes tulajdonjogot értékelünk. Ritkábban elıfordul, hogy pl.: bérleti jog értékét kell megállapítani. Nagyon fontos, hogy az összehasonlítás során csak azonos értékformákat és jogokat hasonlítsunk össze. Korábban (a 90-es évek elsı felében) elterjedt volt az a gyakorlat, hogy a különbözı értékformák és jogok közt korrekciós tényezıket alkalmaztak, vagy valamilyen átjárhatóságot teremtettek. Pl.: a bérleti jogot úgy értékelték, hogy az a tulajdonjog 50%-át éri, vagy beépíthetı tetıteret telekárban értékeltek, stb. A mai értékbecslıi gyakorlatban lehetıség szerint el kell kerülni az ilyen megoldásokat, ugyanis a bérleti jogok piaca, a tetıterek piaca, stb. is folyamatosan változik, így a korábbi tapasztalati korrekciós tényezıknek általában már nincs meg a piaci alapja. Ugyanakkor az elmúlt években ezen piacokon is kellı számú tranzakció zajlott le ahhoz, hogy lehessen találni megfelelı összehasonlítási alapot és ne kényszerüljön az értékbecslı ehhez hasonló korrekciók alkalmazására. A torzítás mértékérıl megoszlanak a vélemények. Egyrészrıl hazánk hírhedt a nagyarányú adóelkerülésrıl, másrészt viszont tudnunk kell, hogy az illeték kiszabása nem az ár, hanem a forgalmi érték alapján történik. Ha az adásvételi szerzıdésben szereplı ár gyanúsan alacsony, akkor az APEH (korábban Illetékhivatal) értékbecslıje helyszíni szemlét tart, majd megállapítja az ingatlan forgalmi értékét és ez alapján szabják ki az illetéket. Ez azt is jelenti, hogy nincs értelme az adásvételi szerzıdésbe a ténylegesnél lényegesen alacsonyabb árat beírni. 1

13 Fajlagos (alap)érték meghatározása Az alaphalmaz felvétele és szőkítése után meg kell határoznunk az abban szereplı összehasonlító ingatlanok fajlagos értékét. A fajlagos érték azt jelenti, hogy az értéket valamilyen vetítési alapra vonatkoztatjuk. Leggyakrabban az ingatlan nettó összes területére vetítjük az értéket, így a fajlagos érték mértékegysége Ft/m. Elvileg elképzelhetı másfajta vetítési alap használata is, pl.: kórháznál az ágyak száma, szállodánál a férıhelyek száma, iskolánál a tantermek száma, stb. de ezek használata nem terjedt el a gyakorlatban. Telkeknél korábban 1 négyszögölre vetítették az értékét, manapság már ebben az esetben is m -ben mérjük a területet és erre vonatkoztatunk. Mezıgazdasági földterületek esetén viszont a fajlagos értéket 1 hektárra 3 vetítjük. Az alaphalmazban lévı ingatlanok fajlagos értékeinek átlagát nevezzük fajlagos alapértéknek. A fajlagos alapérték kiszámítására azonban csak a a gyakorlatban ritkábban alkalmazott ún. csoportos összehasonlító módszernél van szükség Értékmódosító tényezık számbavétele A vizsgált (értékelendı) ingatlan és az alaphalmazban lévı ingatlanok összehasonlítása legalább 8-10 szempontból kell, hogy megtörténjen. Ezen szempontokat nevezzük értékmódosító tényezıknek 4. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy rengeteg ilyen befolyásoló tényezı van, azonban az értékelés során nekünk az egyes ingatlanok közti különbségeket kell megragadnunk, így azon tényezıket kell számba vennünk, melyekbıl egyrészt az ingatlanok különböznek, melyeknek jelentıs hatása van az értékre (ún. értékes tényezık). Ahhoz, hogy ezt megtegyük tehát nem elégséges az értékelendı ingatlant ismerni, hanem megfelelı információkkal kell rendelkeznünk az alaphalmazban lévı ingatlanokról is. Az értékmódosító tényezıket a következıképpen csoportosíthatjuk: Mőszaki szempontok: Károsodások Kivitelezési hibák Alapterületek megszokottól eltérı nagysága Alapozás módja Fı teherhordó szerkezetek megoldásai Közbensı és zárófödémek megoldásai Tetıszerkezet kialakítása 3 1 ha = m 4 Az értékmódosító tényezıket szokták még értékalakító tényezıknek, kritérium tényezıknek, vagy korrekciós tényezıknek is hívni. 13

14 Határoló szerkezetek és nyílászárók Burkolatok minısége, értéke Szakipari munkák Épületgépészet, felszereltség, minıség, szolgáltatások Épülettartozékok. Építészeti szempontok: Felépítmény célja Helyiségek száma Belsı elrendezés Komfortfokozat Mőemléki védettség Vízbázis-védelmi védıövezet Egyéb építészeti elıírások Használati szempontok: Építés, felújítás éve Komolyabb káresemények Karbantartás helyzete Üzemeltetés Rendeltetésszerő használat Telekadottságok: Telek alakja Tájolás Lejtés Építési lehetıség (beépíthetı terület, megengedett építménymagasság, stb.) Talajtani viszonyok Növényzet Telek tartozékai Infrastruktúra: Villany Víz Gázellátás Csatorna (felszíni és szennyvíz) Szemétszállítás Közlekedés (tömegközlekedés, megállók, útburkolat) Megközelíthetıség Ellátás, távolság alap- és középszintő ellátási központoktól Oktatási intézmények Szabadidıs létesítmények Tele-kommunikáció 14

15 Környezeti szempontok (ún. externáliák): Szomszédok és szomszédos létesítmények Övezet Kilátás, panoráma Szennyezı források, környezeti ártalmak Alternatív hasznosítás szempontjai: Funkcióváltásra való alkalmasság Átépíthetıség, megoszthatóság, bıvíthetıség Jogi szempontok, hatósági szabályozás: Tulajdonviszonyok rendezettsége Osztott tulajdon, résztulajdon Kapcsolódó jogok (zálogjog, használati jog, stb.) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett és be nem jegyzett egyéb jogok és tények Országos és helyi építési szabályozás A fenti kategóriák elég általánosak, de ez a csoportosítás egy jó segédlet lehet ahhoz, hogy e szerint szemlélve az ingatlanokat semmilyen lényeges tényezı ne kerülje el a figyelmünket. Természetesen az értékelés során felhasznált tényezık sokkal konkrétabbak, de mindenképpen beleilleszthetık valamely fenti kategóriába. Az értékmódosító tényezık lehetnek értéknövelı, illetve értékcsökkentı hatásúak is, illetve speciális esetekben ugyanazon tény egy alkalommal értéknövelı, míg más alkalommal értékcsökkentı tényezı. Például a repülıtér közelsége egy irodaház esetén értéknövelı tényezı, míg lakóépület esetén a zaj és környezeti adottságok miatt jelentıs értékcsökkentı tényezı. Az értékelı szakember az értékmódosító tényezık hatásának mérlegelésével alakítja ki a forgalmi értéket. Ügyelnünk kell arra, hogy az értékmódosító tényezıkkel a lényeges különbségeket próbáljuk megragadni. Ha túl sok tényezıt választunk ki, azaz túl sok szempontból próbálunk összehasonlítani, akkor egyrészt nagyon bonyolulttá válik az értékelés, másrészt egy bizonyos határon túl mer érdemben nem kapunk pontosabb eredményt. Az is igaz ugyanakkor, hogy túl kevés tényezıvel viszont nem lehet feltárni az értéket lényegesen befolyásoló eltéréseket. Általában az a követelmény, hogy 8-10 értékes szempont szerint történjék az összemérés A fajlagos érték korrekciója (eltérítése) Nem elég számba venni az értékmódosító tényezıket, hanem meg kell határoznunk azok számszerő hatását is a forgalmi értékre, hiszen valamilyen módon az alaphalmazban lévı összehasonlító ingatlanok ismert forgalmi értékébıl kell levezetnünk a vizsgált ingatlanunk értékét. Abból indulunk ki, hogy mivel ezek az ingatlanok több szempontból is különböznek az értékelendı ingatlanoktól, így 15

16 valószínőleg a piaci értékük is eltérı, tehát nekünk valamilyen módon ezeket a különbségeket kell számszerősítenünk. A fajlagos érték eltérítése során általában %-os korrekciót szoktunk alkalmazni, de néhány esetben célszerőbb lehet a pénzegységben (forintban) kifejezett korrekció használata is. Ha például két családi ház abban tér el, hogy az egyikben található egy medence, míg a másikban nincs ilyen, akkor ezt a különbséget célszerőbb forintban, a medence értékével kifejezni, mint mindenképpen ragaszkodni a %-os eltérítéshez. A korrekciós tényezık meghatározása során néhány alapelvet mindenképpen be kell tartani: Az ingatlanok közti semmilyen különbség értékelésekor sem alkalmazhatunk nagyobb korrekciós tényezıt, mint amibe (ahány Ft-ba) ennek a különbségnek a megszüntetése kerülne. Az egyes korrekciós tényezık nem lehetnek nagyobbak 0%-nál, ez ugyanis azt jelentené, hogy az adott szempontból az összehasonlító ingatlan szélsıértéknek tekintendı, azaz a szőkítés során ki kell hagyni az alaphalmazból. Az értékmódosító tényezık együttes hatása (elıjeles összege) sem lehet nagyobb 0%-nál. Ebben az esetben az összehasonlító ingatlan nem hasonlít eléggé a vizsgált ingatlanhoz. A gyakorlatban a számszerő eltérítés technikájára több módszer is elterjedt: Páros összehasonlító módszer (ún. összehasonlító adatrács), Csoportos összehasonlítás, Egyéb módszerek: o Pontozásos módszerek (Pl.: kritérium tényezık súlyozása, Guilford módszer), o SWAG (Scientific Wild Asset Guess) módszer, o KIPA módszer, o Ingatlanérték háló alapján történı értékelés. A 90-es évek elsı felében elsısorban a csoportos összehasonlítás terjedt el Magyarországon. Az értékbecslési piac fellendülésével, a nemzetközi standard-ok átvételével az azóta eltelt idıszakban az alkalmazott módszerek sokat finomodtak és mára már a páros összehasonlító módszer alkalmazása vált általánossá, ill. elég szigorú feltételek fennállása esetben a csoportos összehasonlító módszer még ma is továbbél, elsısorban lakótelepi lakások értékének becslésénél. A jelen jegyzetben ezt a két technikát ismertetjük részletesen azzal az intelemmel, hogy a tisztelt olvasó számára elsısorban a páros összehasonlító módszer alkalmazását javasoljuk. Az egyéb módszerek közül leginkább az ún. pontozásos módszerekkel találkozhatunk, melyek lényege, hogy valamilyen skála használatával próbálják objektívebbé tenni az ingatlanok közti különbségek megítélését. A felsorolt 16

17 pontozásos módszerek 5 a szakirodalomból megismerhetık és mivel nem tartoznak a középfokú Ingatlanközvetítı Szakképzés tananyagába, így a jelen jegyzetben nem ismertetjük azokat. Az ingatlanérték háló tulajdonképpen egy olyan adatbázis, mely többek között térinformatikai eszközökkel készül és elsısorban nagytömegő ingatlan értékelésére használható. Alkalmazása célszerő lehetne pl.: egy érték-alapú ingatlanadó bevezetése esetén. Külföldön ilyen érték hálókkal általában önkormányzatok, állami szervezetek rendelkeznek, az egyedi ingatlanok becslésére szakosodott értékbecslık számára ezen eszközök nem mindig érhetıek el. Bár Magyarországban a térinformatikai szakképzés világviszonylatban is igen korszerő, így a megfelelı tudás, ill. szakembergárda rendelkezésre állna ahhoz, hogy megfelelı értékhálók, értéktérképek készüljenek, de ez idáig valószínőleg a megrendelések hiányában még egy-két elszigetelt kísérlettıl eltekintve nem nagyon találkozhatunk ilyenekkel. A jelen jegyzetben részletesen nem tárgyalt módszerek egy részét (pl.: Guilford módszer, KIPA módszer) a szakirodalom valamely más szakterület (pl.: döntéselmélet) módszertanából vette át, így azok többnyire a becslés objektivitását ugyan növelhetik, de igazából nem kifejezetten ingatlan értékelési módszertanok. A legtöbb probléma a statisztikai módszerek alkalmazása körül adódik. Egyrészt az azokat alkalmazó értékbecslık sok esetben nem rendelkeznek az ahhoz szükséges megfelelı mélységő matematikai statisztikai ismeretekkel, másrészt bár használják azokat, de sok esetben az alkalmazásuk feltételei sem állnak fenn. Ahhoz, hogy statisztikai úton lehessen megbecsülni egy ingatlan várható értékét általában jóval nagyobb elemszámú minta szükséges, mint ami ténylegesen rendelkezésünkre áll. Három-öt adatra nem nagyon lehet egy eloszlási függvényt illeszteni és ez alapján meghatározni a várható értéket, illetve csak nagyon alacsony megbízhatósági szinten tehetjük ezt meg. Illeszkedési vizsgálattal igazolható, hogy az ingatlanok árai általában normális eloszlást 6 követnek, így az ettıl eltérı eloszlási függvények (pl.: β-eloszlás) alkalmazása eleve megkérdıjelezhetı. Az ingatlan értékbecslı mindig ún. szakértıi becslést végez, ami azt jelenti, hogy a szaktudására, a szakmai tapasztalataira alapozva teszi a megállapításait. Ezeket nem pótolhatja statisztikai becslési módszerekkel, hiszen pont azért van szükség a szakértıre, mert ezen módszerek alkalmazási feltételei általában nincsenek meg. Éppen ezért különösen a pályakezdı értékbecslık számára semmiképpen nem javasoljuk ezen módszerek használatát. 5 A pontozásos módszerek nehézsége a súlyszámok kialakításában, ill. a helyes skálázásban áll, mely az értékbecslıtıl alapos szakértelmet és szakmai gyakorlatot kíván. 6 A normális eloszlás várható értéke a számtani átlag, ezért mind a páros, mind a csoportos összehasonlítás esetén tulajdonképpen a számtani átlagolást fogjuk a késıbbiekben alkalmazni. 17

18 A forgalmi érték kiszámítása Akár páros, akár csoportos összehasonlítással dolgozunk, a számítás utolsó lépéseként ki kell számítanunk a vizsgált ingatlan forgalmi értékét. Ez egyszerően az értékelendı ingatlan fajlagos értékének és méretének összeszorzásával történik. A forgalmi értéket minden esetben legalább Ft-ra kerekítve kell megadni, de a nagyságrendtıl függıen sok esetben még ennél nagyobb léptékő kerekítés is indokolt lehet. 3.5 A páros összehasonlítás A páros összehasonlítás lényege, hogy az alaphalmazban lévı ingatlanokat különkülön hasonlítjuk össze a vizsgált ingatlannal, azaz páronként történik az összehasonlítás és a korrekció. A módszer népszerősége és viszonylag könnyő alkalmazhatósága éppen abban áll, hogy mindig két konkrét, a valóságban létezı, fizikailag is megismerhetı ingatlant kell összemérni. Az egyes különbségek két ingatlan esetében szemmel láthatóak, objektíven megítélhetık és néhány kvalitatív tényezıtıl eltekintve egyszerően számszerősíthetık. Az összehasonlítás és a korrekció általában táblázatos formában történik, innen ered az összehasonlító adatrács elnevezés is. Az eljárás során mindig az összehasonlító ingatlan fajlagos értékét módosítjuk a korrekciós tényezıknek megfelelıen. Ha valamely értékmódosító tényezı szempontjából az összehasonlító ingatlan a jobb és ezáltal értékesebb, akkor értelemszerően csökkenteni kell a fajlagos értékét, hogy közelítsük azt a vizsgált ingatlanhoz. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben egy negatív korrekciós tényezıt alkalmazunk. Fordított esetben, mikor az értékelendı ingatlant ítéljük az adott szempontból jobbnak, akkor pedig egy pozitív elıjelő korrekciós tényezıt kell alkalmaznunk. Az adott összehasonlító ingatlan esetében elıjelesen összeadjuk a korrekciós tényezıket, majd ilyen mértékben módosítjuk a fajlagos értékét. Az így kapott számot hívjuk az adott ingatlan korrigált fajlagos értékének. Ha minden összehasonlító ingatlan értékét sikerül ily módon közelítenünk a vizsgált ingatlanéhoz, akkor azok értelemszerően egymáshoz is közeledni fognak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben összehasonlítjuk a korrekció elıtti fajlagos értékekbıl álló mintát a korrigált fajlagos értékekbıl álló mintával, akkor a minta szórásának számottevıen csökkennie kell. Egy minta ún. korrigált tapasztalati szórását a következı összefüggéssel tudjuk kiszámítani: 18

19 σ = n i= 1 ( x i x) n 1 Ahol, σ : a minta korrigált tapasztalati szórása, n : a minta elemszáma, xi : a minta i-edik eleme, _ x: a minta számtani átlaga, Ha a szórás nem csökkent, hanem növekedett az két dolgot jelenthet: Fordított irányú (azaz ellenkezı elıjelő) korrekció történt, vagy Túl durva a korrekció. Mindkét esetben feltétlenül újra kell gondolni az alkalmazott korrekciós tényezık mértékét és elıjelét, mert ez a korrekció nem éri el a kívánt célt. Másik gyakori hiba, hogy bár csökken a minta szórása, de jelentéktelen mértékben. Ez többnyire azt jelenti, hogy nem sikerült megragadni az ingatlanok közti lényeges különbségeket, azaz Túl kevés szempont szerint történt az összehasonlítás, vagy Nem sikerült minden olyan lényeges tényezıt feltárni, mely jelentıs hatással bír az értékre. Ebben az esetben sincs más megoldás, mint visszalépni a munkában és újragondolni az összehasonlítás szempontjait és a korrekciós tényezıket. Ha kiszámítottuk a korrigált fajlagos értékeket, akkor ezeket átlagolva kapjuk meg a vizsgált ingatlan fajlagos értékét. 19

20 Példa: Páros összehasonlítás Egy a fıváros külsı kerületében található lakást kell értékelnünk. 7 darab összehasonlító ingatlan áll rendelkezésünkre. Az ingatlanok lényeges tulajdonságait a következı táblázatban foglaltuk össze: Vizsgált Összehasonlító adatok ingatlan I. II. III. IV. V. VI. VII. Ár (millió Ft) ,0 41,8 36,8 8,0 8,8 8,4 41,8 Építés éve Tulajdoni forma társasház társasház társasház társasház társasház társasház társasház társasház Lakásszám Alapterület (m ) Emelet magas magas. emelet. emelet 1. emelet fsz. 1. emelet 1. emelet földszint. földszint (tetıtéri) (tetıtéri) (tetıtéri) Belsı szintek száma Szobaszám + fél + fél fél Erkély van van db. van van db. van van Főtési mód cirkó cirkó cirkó cirkó cirkó épület cirkó cirkó (radiátoros) (radiátoros) (padlófőtés) (radiátoros) (radiátoros) központi (radiátoros) (padlófőtés) Lakás mőszaki állapota jó felújított felújított felújítandó újszerő jó felújított felújítandó Épület elhelyezkedése jó jó jó jó jó közepes közepes közepes Zajterhelés csendes csendes csendes közepes csendes közepes csendes csendes 1 beállós beállós beállós beállós 1 beálló az 1 beálló az Gépkocsi tárolás 1 beállós garázs garázs garázs garázs garázs udvarban udvarban Lakáshoz tartozó egyéb helyiségek Egyéb felszerelések, berendezések Fajlagos érték (Ft/m ) beálló a teremgarázsban tároló tároló tároló nincs nincs tároló nincs tároló főtött garázslejáró redıny klíma elektromos napernyı klíma, biztonsági üvegezés fürdıszoba redıny, belsı garázskapcsolat kandalló, egyedi belsıépítészet ,- 1.18, , , , , ,- Mint a táblázatból is jól látható, a II. és a VI. összehasonlító ingatlan fajlagos értéke lényegesen eltér az alaphalmaz átlagától, így ezeket az értékelés során figyelmen kívül hagyjuk, azaz szőkítjük az alaphalmazt. Ezt követıen a fentiekben bemutatott elveknek megfelelıen megpróbáljuk számszerősíteni a vizsgált ingatlan és az egyes összehasonlító ingatlanok közti eltéréseket. Jelen esetben %-os eltérítést alkalmaztunk, melynek eredményét a következı táblázatban mutatjuk be 7 : 7 A táblázatban már csak azon szempontokat tüntettük fel, melyekbıl az ingatlanok valóban különböznek. 0

21 Vizsgált ingatlan Értékmódosító tényezık (%) I. II. III. IV. V. VI. VII. Fajlagos érték (Ft/m ) ,- 1.18, , , , , ,- Építés éve Lakásszám Alapterület (m ) Emelet magas földszint Belsı szintek száma Erkély van Főtési mód cirkó (radiátoros) Lakás mőszaki állapota jó Épület elhelyezkedése jó Zajterhelés csendes Gépkocsi tárolás 1 beállós garázs Lakáshoz tartozó egyéb helyiségek tároló Egyéb felszerelések, berendezések főtött garázslejáró Korrekció összesen (%) Korrigált fajlagos érték (Ft/m ) , , , , ,- Ellenırizzük, hogy a korrekció elérte-e a célját! A korrigálatlan minta átlaga (számtani közepe): A minta szórása a korrekció elıtt: x = = σ = = n i= 1 ( x i x) n 1 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) 5 1 = 8.39 A korrigált minta átlaga (számtani közepe): x = A minta szórása a korrekció után: = σ = = n i= 1 ( x x) i n 1 = ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) 5 1 = Látható, hogy a vizsgált minta korrigált tapasztalati szórása jelentısen, 8.39 Ft/m -rıl Ft/m -re csökkent, azaz a korrekció minden bizonnyal helyes. 1

22 Az értékelendı ingatlan fajlagos forgalmi értéke megegyezik a korrigált fajlagos értékek számtani közepével: V fajl = = Ft/m 5 A vizsgált ingatlan forgalmi értéke: V M = = Ft 3.6 A csoportos összehasonlítás A csoportos összehasonlítás során elıször képezzük az alaphalmaz átlagát. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy olyan ingatlant, mely a valóságban nem létezik ugyan, de magán hordozza a mintában szereplı ingatlanok átlagos tulajdonságait és fajlagos értéke pedig az alaphalmazbeli ingatlanok fajlagos értékeinek számtani közepe. Ezt az átlagos fajlagos értéket nevezzük fajlagos alapértéknek. Ez így leírva nagyon jól hangzik, de gondoljunk csak bele, hány olyan szinte csak kvalitatív (minıségi) jellemzıkkel leírható különbség lehet az egyes ingatlanok közt, amit nem tudunk átlagolni, pl.: benapozás, telek alakja, alaprajzi elrendezés, stb. Bár a számszaki részét tekintve ez a módszer egyszerőbb a páros összehasonlításnál, viszont lényegesen nehezebb a csoportképzés és az értékalakító tényezık megítélése szempontjából. Éppen ezért a használata csak olyan esetben fogadható el, mikor az alaphalmaz viszonylag nagy elemszámú (inkább a 10-hez van közelebb, mint az 5-höz) és az összehasonlító ingatlanok nagyon sok tekintetben meglehetısen hasonlítanak egymásra, azaz nincs se lényeges fizikai, se lényeges értékbeli eltérés közöttük. Ilyenek lehetnek például a lakótelepek, ahol koncentráltan találhatók azonos mérető, alaprajzú, korú, stb. lakások és a piacuk is jól körülhatárolt, így az ingatlanárak sem mutatnak nagy szórást. Egyáltalán nem javasoljuk viszont a páros összehasonlító módszer alkalmazását családi házak, vagy más típusú ingatlanok (pl.: üzlethelyiségek, ipari ingatlanok, stb.) értékelésekor. Ha sikerült elképzelnünk ezt az átlagos ingatlant, akkor ezt kell összehasonlítanunk a vizsgált ingatlannal. A korrekciós tényezık számszerősítése egyébként a páros módszernél leírtakkal megegyezı elvek szerint és módon történik, csak ebben az esetben a fajlagos alapértéket korrigáljuk az értékmódosító tényezık együttes hatásának megfelelıen és így kapjuk meg a vizsgált ingatlan fajlagos értékét.

23 Példa: Csoportos összehasonlítás Egy budapesti panel lakást kell értékelnünk. 7 darab összehasonlító ingatlan áll rendelkezésünkre. Az ingatlanok lényeges tulajdonságait a következı táblázatban foglaltuk össze: Vizsgált Összehasonlító adatok ingatlan I. II. III. IV. V. VI. VII. Ár (millió Ft) ,4 1,8 1,6 13,0 1,4 13,1 1,9 Építés éve Tulajdoni forma Lakásszöv. Társash. Társash. Lakásszöv. Lakásszöv. Lakásszöv. Lakásszöv. Társash. Épület emeletszám Alapterület (m ) Emelet emelet 3. emelet emelet emelet emelet emelet emelet emelet Szobaszám +fél+hall +fél+hall +fél+hall +fél+hall +fél+hall +fél+hall +fél+hall +fél+hall Erkély Nincs Nincs Nincs Van Van Nincs Nincs Van Épület mőszaki állapota Közepes Közepes Jó Közepes Közepes Rossz Közepes Rossz Lakás mőszaki állapota Felújított Felújított Felújítandó Jó Jó Felújítandó Jó Jó Épület elhelyezkedése a lakótelepen belül Metró közelében Hasonló Távolabb Távolabb Hasonló Távolabb Távolabb Távolabb Egyéb felszerelések, berendezések Klíma Klíma Fajlagos érték (Ft/m ) , , , , , , ,- A táblázatból látható, hogy különösebben egyik ingatlan sem lóg ki a sorból, azaz nem tér el lényegesen a minta átlagától sem jellemzıiben, sem a fajlagos értékét tekintve. Ez egyrészrıl azt jelenti, hogy jelen esetben alkalmazható a csoportos összehasonlítás, másrészrıl nincs szükség arra, hogy a mintát tovább szőkítsük. A fajlagos alapérték: V fa = = Ft/m 7 A korrekciót az alaphalmaz átlagához képest hajtjuk végre azon szempontok szerint, melyekbıl a vizsgált ingatlan eltér ettıl a mintaátlagtól: A lakás mőszaki állapota jobb a mintaátlagnál. +% Az épület elhelyezkedése kedvezıbb: +% Klimatizált lakás: +1% Összes korrekció: +5% Az értékelendı ingatlan fajlagos értéke megegyezik a korrigált fajlagos alapértékkel: V fajl. = ,05 = Ft/m A vizsgált ingatlan forgalmi értéke: V M = = Ft 3

24 3.7 Összefoglalás Az egység tanulmányozása során a hangsúlyt a lakóingatlanok gondos szegmentálására, azaz kisebb, minél több szempontból homogénnek tekinthetı csoportokba rendezésére helyeztük. A lakóingatlanok értékelése elsısorban piaci összehasonlító módszerrel történhet, melynek két módszere terjedt el a gyakorlatban. A páros összehasonlítás lényege, hogy a vizsgált ingatlant és az összehasonlító ingatlanokat külön-külön, azaz páronként hasonlítjuk össze. Csoportos összehasonlítás esetén elıször az alaphalmazból egy átlagot képzünk és az összehasonlítást ezen átlagos ingatlannal végezzük el. A gyakorlatban könnyebben alkalmazható és inkább ajánlott módszer a páros összehasonlítás, míg a csoportos módszer csak nagyon hasonló ingatlanok és nagy rendelkezésre álló minta esetén (pl.: lakótelepi típuslakások) ajánlott. 3.8 Ellenırzı kérdések 1. Csoportosítsa a lakóingatlanokat értékbecslési szempontból!. Mi jellemzi a típuslakásokat? 3. Mi az alaphalmaz? Hogyan képezzük? 4. Mi jellemzi a városi lakóépületeket? 5. Melyek a sorházak jellemzıi? 6. Hogyan értékeljük a családi házas ingatlanokat? 7. Mi jellemzi és hogyan értékelhetjük az ikerházakat? 8. Melyek a luxus lakóingatlanok jellemzıi? 9. Mi az elıszereteti érték? 10. Hogyan értékeljük a telket a falusi lakóházak esetén? 11. hogyan értékelhetjük a tanyákat? 1. Hogyan értékelhetjük a hétvégi házakat? 13. Mi a piaci adatok összehasonlításán alapuló értékelési módszer lényege? Mikor alkalmazzuk? 4

25 14. melyek a piaci összehasonlítás fı lépései? 15. Mi a fajlagos alapérték? 16. Csoportosítsa az értékmódosító tényezıket! 17. Mi a lényege a páros összehasonlító módszernek? Mikor alkalmazzuk? 18. Mi a lényege a csoportos összehasonlító módszernek? Mikor alkalmazhatjuk? 5

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 4. Kereskedelmi ingatlanok értékelése

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb

TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb TARTALOM AZ INFORMATIKA FOGALMA... 3 1. A fogalom kialakítása... 3 2. Az informatika tárgyköre és fogalma... 3 3. Az informatika kapcsolata egyéb tudományterületekkel... 4 4. Az informatika ágai... 5 AZ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

FÜTI OMEGA Ingatlaniskola 2008.10.02. ELİADÁS: Netkovszky Kálmán

FÜTI OMEGA Ingatlaniskola 2008.10.02. ELİADÁS: Netkovszky Kálmán FÜTI OMEGA Ingatlaniskola 2008.10.02. ELİADÁS: Netkovszky Kálmán Tartalom I. Bevezetés 1. FÜTI OMEGA Ingatlaniskola 2. Emeltszintő oktatás jogi háttere II. Piaci összehasonlító értékbecslés 1. EVS meghatározásai

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális értékelése 2. Alapismeretek Szerzı: Dippong Magdolna 2008.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Már megint az illeték,

Már megint az illeték, Már megint az illeték, avagy kell-e a társasházi öröklakással együtt, az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányadként vásárolt teremgarázs után külön vagyonszerzési illetéket fizetni? Az alább ismertetett

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS

ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS ÉRTÉKBECSLÉSI IGAZOLÁS A vonatkozó okmányok, a piaci viszonyok tanulmányozása után, a helyszíni bejárás és az értékelési számítások alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony külterület 044/3.hrsz. ingatlan

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 1 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

Lakóház építtetőknek a tervezési programról.

Lakóház építtetőknek a tervezési programról. Lakóház építtetőknek a tervezési programról. A tervezési program viszonylag új intézmény az építészeti tervezési gyakorlatban. Ezt jól jelzi az is, hogy általában az építtetők nem ismerik, de a tervezők

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap

Duna House Barométer. 16. szám. 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Duna House Barométer 16. szám 2012. III. negyedév + 2012. szeptember hónap Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Régiós lakásadatok

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az alapozó tanulmány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 -

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Az alábbiakban szeretnék beszámolni az elmúlt egy év rendőrségi szempontból jelentős történéseiről.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése

Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Felmérés a hitelezési vezetők körében, a bankok hitelezési gyakorlatának vizsgálatára Az első három felmérés összesített eredményének ismertetése Az elemzést készítette: Bethlendi András Pénzügyi Stabilitási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere

HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. A szakképzés rendszere HEFOP 3.5.1 Korszer feln ttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása A szakképzés rendszere Budapest, 2008 II. A szakképzés rendszere Tanácsadó Testület elnöke: Dr. Hunyadi György Alkotószerkeszt k:

Részletesebben

Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban

Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban Kérdések és válaszok a cégeljárás változó jogi rendjével kapcsolatban (Az alábbiakban a jogalkalmazás során leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolására teszünk kísérletet. Az Igazságügyi és Rendészeti

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján

MINTAPROJEKT. Fejlesztési különbözet módszer alapján MINTAPROJEKT ERDEI ISKOLA HÁLÓZAT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA PÉNZÜGYI FEJEZETÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejlesztési különbözet módszer alapján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 341 02 Ingatlanközvetítő Tájékoztató

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye

Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye Szerencsetippek Sorozat Találatgaranciás Lottóvariációk gy jteménye 352 Találatgaranciás Ötöslottó kulcs 0-1 fixes játékokhoz 10-492 n 384 Találatgaranciás Hatoslottó kulcs 0-2 fixes játékokhoz 10-496

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15

FELHÍVÁS. A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15 FELHÍVÁS Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, újuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósítására yei területi szereplők részére A felhívás címe: Önkormányzatok

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM A fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye 2010. előtt és napjainkban Név: Durmics Erika Szak: Okleveles forgalmi-adó szakértő Konzulens: Szilágyi Miklósné TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata TANULMÁNY

Gödöllő Város Önkormányzata TANULMÁNY Gödöllő Város Önkormányzata 3. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

ODR használói elégedettségmérés 2009.

ODR használói elégedettségmérés 2009. ODR használói elégedettségmérés 2009. Készítették: Dávid Boglárka Koltay Klára DEENK Debrecen, 200.. A felmérés célja, módszerei... 3 A beérkezett kérdőívek értékelése... 4 A kérdőívet kitöltő ak... 5

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben