Budapest Főváros Közgyűlése. Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság. Jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Közgyűlése. Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság. Jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés"

Átírás

1 BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság * * ikt. szám: FPH /2019 Jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság febuár 12 -i rendkívüli ülésén, a Főpolgármesteri Hivatal II. emelet 277. számú tárgyalójában. Jelen vannak: Wintermantel Zsolt alelnök Kovács Péter Orbán Gyöngyi Élő Norbert Gilyén Ince Tölgyes Norbert a bizottság tagjai. Meghívottak: a jelenléti ív szerint. Az ülést vezető általános alelnök: Wintermantel Zsolt Az ülés kezdésének időpontja: 12 óra 30 perc. Wintermantel Zsolt Bizottság alelnöke: Továbbiakban Alelnök. Köszönti a megjelenteket a Bizottság ülésén. A bizottság 6 fővel határozatképes. 1 / 7 oldal

2 0. napirendi pont Napirend Alelnök: Köszöntök midnenkit bizottsági ülésünkön, köszönöm, hogy részvételükkel biztosítják a határozatképességet. Két napirendi javaslatunk van, kérdezem, hogy ehhez van-e valakinek javaslata? Amennyiben nincsen kérem szavazzunk a napirendről. 6 igen A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: Nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések: 1. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosítás véleményezési szakaszának lezárására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 2. Javaslat előzetes tájékoztatásra Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 3. Egyéb 19/2019.(02.12.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS környezetvédelmi bizottság határozata A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: Nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések: 1. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosítás véleményezési szakaszának lezárására Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 2. Javaslat előzetes tájékoztatásra Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs 3. Egyéb 2 / 7 oldal

3 Szavazás: 6 igen,0 nem,0 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: Azonnal Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 1. napirendi pont Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program L területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosítás véleményezési szakaszának lezárására Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városépítési Főosztály Alelnök: Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosítás véleményezési szakaszának lezárására. Élő Norbert: Két vélemény van; az egyik, hogy növeljük meg a területet, a másik az, hogy nem. Melyik a végleges döntés? Mert nekem ez így nem világos. Ponrácz Katalin (Városépítési Főosztály): A IX. kerület javaslatáról külön egyeztetést is folytattak a Kormányhivatal Állami főépítészével, és a IX. kerület ezeket az észrevételeit visszavonta. De az egy későbbi időpontban volt, mint ahogy az előterjesztést elkészítettük. Sikerült a IX: kerületi önkormányzatnak megállapodni az Egsészséges Budapest program végrehajtására létrejött kormányszervezettel a megoldás tartalmáról. Már nem állnak fent ezek az észrevételei. Alelnök: Köszönjük szépen, akkor ez segít a dilemmát megoldani. Akkor a vitát lezárom, kérem ennek tudtatában szavazzunk. 6 igen A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. (1) bekezdése alapján a TSZT 2017 és FRSZ Egészséges Budapest program I. (Dél-Pesti Centrum) területére vonatkozó eseti módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett észrevételekre, véleményekre a 1. mellékletben felsorolt válaszokat elfogadja. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és közzétételéről, valamint a végső szakmai vélemény kialakítása érdekében a tervezet Állami Főépítész részére történő megküldéséről gondoskodjon. 3 / 7 oldal

4 20/2019.(02.12.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS környezetvédelmi bizottság határozata (átruházott HATÁSKÖR) A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korín, rendelet 42. (1) bekezdése alapján a TSZT 2017 és FRSZ Egészséges Budapest program I. (Dél-Pesti Centrum) területére vonatkozó eseti módosításának partnerségi egyeztetése során beérkezett észrevételekre, véleményekre a 1. mellékletben felsorolt válaszokat elfogadja. Felkéri a Főpolgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról és közzétételéről, valamint a végső szakmai vélemény kialakítása érdekében a tervezet Állami Főépítész részére történő megküldéséről gondoskodjon. Szavazás: 6 igen,0 nem,0 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: ( ) Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 2. napirendi pont Javaslat előzetes tájékoztatásra Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan Előterjesztő: Szeneczey Balázs dr. Előterjesztés előkészítő: Városépítési Főosztály Alelnök: előzetes tájékoztatásra Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan. Kérdés észrevétel van-e? Amennyiben nincsen a vitát lezárom, kérem szavazzunk. 6 igen A szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma: A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzattal (továbbiakban: KÉSZ) kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerint a következő előzetes tájékoztatást adja: A tervezés során az 50/2015 (1.28.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (11.16.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FRSZ) előírásait be kell tartani. A területi érintettség miatt, figyelembe kell venni a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal kapcsolatos /2018. (XII. 12.) Föv. Kgy. határozatokat, amelyekkel a TSZT 2017 módosult és az 52/2018. (XII. 20.) Föv. Kgy. rendeletet, amellyel az FRSZ módosult, mindkettő a Galvani híd vonatkozásában. A TSZT Területfelhasználás tervlapja szerint a tervezési terület É-i része jelentős változással érintett terület, ezek belső tagolását, differenciált használatát a TSZT fejezete szerint a KÉSZ-ben kell meghatározni. 4 / 7 oldal

5 A tervlap a Galvani híd vonalában a közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítást jelöl, ahol legalább az FRSZ 5. melléklete szerint meghatározott infrastruktúra elemek elhelyezése biztosítandó a folyópálya szakaszokon. Az új lakófunkció kizárása szimbolikus jel felhívja a figyelmet a lakóterületi hasznosítás határának megállapítására, amit az adott terület környezeti terhelésének vizsgálata és értékelése alapján kell meghatározni a TSZT Egyéb szerkezeti elemek fejezetében foglaltak értelmében. A Területfelhasználás című tervlap szerint, a tervezési területen az alábbi területfelhasználási egységek találhatóak: Gksz-2 jelű Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület, K-Hon jelű Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület, K-Közl jelű Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület, Vi-1 jelű Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület. A TSZT Közlekedési infrastruktúra című tervlapján a tervezési terület D-i része tervezett P+R rendszerű parkolási létesítmény. Itt az FRSZ-ben meghatározott területi lehatároláson belül a minimálisan biztosítandó befogadóképességgel (250 fh.) kell a KÉSZ-ben a parkolási létesítmény területbiztosítását szabályozni a TSZT fejezete szerint. Itt legalább az előírt személygépjármű-befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R rendszerű tárolását is biztosítani kell az FRSZ 16. (1) bekezdése értelmében. Az FRSZ 1. sz. melléklete a tervezési területen az alábbi legnagyobb megengedett beépítési sűrűségeket határozza meg: Gksz-2: 2,0 (2,0+0,0) K-Hon: 3,0 (2,5+0,5) K-Közl/Vi-1: 5,0 (4,0+1,0) Vi-1: 4,25 (3,0+1,25) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontja szerint az FRSZ telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmazhat, ezért a vonatkozó előírásokat a KÉSZ-ben kell szerepeltetni. Az eljárás további szakaszaiban a Fővárosi Önkormányzat részt kíván venni. 21/2019.(02.12.) VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖZLEKEDÉSI ÉS környezetvédelmi bizottság határozata (átruházott HATÁSKÖR) A Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzattal (továbbiakban: KÉSZ) kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerint a következő előzetes tájékoztatást adja: A tervezés során az 50/2015 (1.28.) Föv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (11.16.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: FRSZ) előírásait be kell tartani. A területi érintettség miatt, figyelembe kell venni a Kemény Ferenc Sportlétesítményfejlesztési Programmal kapcsolatos /2018. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatokat, amelyekkel a TSZT 2017 módosult és az 52/2018. (XII. 20.) Főv. Kgy. 5 / 7 oldal

6 rendeletet, amellyel az FRSZ módosult, mindkettő a Galvani híd vonatkozásában. A TSZT Területfelhasználás tervlapja szerint a tervezési terület É-i része jelentős változással érintett terület, ezek belső tagolását, differenciált használatát a TSZT fejezete szerint a KÉSZ-ben kell meghatározni. A tervlap a Galvani híd vonalában a közlekedési infrastruktúra számára irányadó területbiztosítást jelöl, ahol legalább az FRSZ 5. melléklete szerint meghatározott infrastruktúra elemek elhelyezése biztosítandó a folyópálya szakaszokon. Az új lakófunkció kizárása szimbolikus jel felhívja a figyelmet a lakóterületi hasznosítás határának megállapítására, amit az adott terület környezeti terhelésének vizsgálata és értékelése alapján kell meghatározni a TSZT Egyéb szerkezeti elemek fejezetében foglaltak értelmében. A Területfelhasználás című tervlap szerint, a tervezési területen az alábbi területfelhasználási egységek találhatóak: Gksz-2 jelű Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló terület, K-Hon jelű Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület, K-Közl jelű Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület, Vi-1 jelű Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület. A TSZT Közlekedési infrastruktúra című tervlapján a tervezési terület D-i része tervezett P+R rendszerű parkolási létesítmény. Itt az FRSZ-ben meghatározott területi lehatároláson belül a minimálisan biztosítandó befogadóképességgel (250 fh.) kell a KÉSZ-ben a parkolási létesítmény területbiztosítását szabályozni a TSZT fejezete szerint. Itt legalább az előírt személygépjármű-befogadóképesség 20%-ának megfelelő kerékpár B+R rendszerű tárolását is biztosítani kell az FRSZ 16. (1) bekezdése értelmében. Az FRSZ 1. sz. melléklete a tervezési területen az alábbi legnagyobb megengedett beépítési sűrűségeket határozza meg: Gksz-2: 2,0 (2,0+0,0) K-Hon: 3,0 (2,5+0,5) K-Közl/Vi-1: 5,0 (4,0+1,0) Vi-1: 4,25 (3,0+1,25) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontja szerint az FRSZ telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmazhat, ezért a vonatkozó előírásokat a KÉSZ-ben kell szerepeltetni. Az eljárás további szakaszaiban a Fővárosi Önkormányzat részt kíván venni. Szavazás: 6 igen,0 nem,0 tartózkodás Felelős: Riz Levente Határidő: ( ) Határozathozatal módja: egyszerű többségű szavazás 6 / 7 oldal

7 Budapest, Részvételüket köszönöm, további szép napot kívánok, viszontlátásra! (Az ülés végének időpontja: 12 óra 45 perc.) Kelt a Város fejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság febuár 22-i ülésén Tölgyes Norbert Bizottsági Tag Wintermantel Zsolt Alelnök A jegyzőkönyvet készítette: Talán Zsófia mellékletek: 1. Meghívó 2. Jelenléti ív 3. Nyílt ülés előterjesztései 1 pld 7 / 7 oldal

8 :BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság ikt szám: FPH 123/2-1 / 2019 MEGHÍVÓ Tisztelt Hölgyem / Uram! Ezúton tisztelettel meghívom február 5-én (kedd) 12:30 - ra a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli ülésére. Az ülés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u II. em sz. tárgyaló Nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések: 1. Javaslat a Budapest fővárosi településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Budapest főváros rendezési szabályzat (FRSZ) Egészséges Budapest program I. területre vonatkozó (DÉL-PESTI CENTRUM) eseti módosítás véleményezési szakaszának lezárására 2. Javaslat előzetes tájékoztatásra Budapest IX. kerület, Timót utca és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Határ út - Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzat készítésére vonatkozóan 3. Egyéb Megjelenésére feltétlenül számítok! Esetleges távolmaradását kérem, hogy kolleganőmnek Talán Zsófiának a címen, vagy a +3630/ telefonszámon szíveskedjék jelezni. Budapest, február 1. Üdvözlettel: Wintermantel Zsolt alelnök 1 /1 oldal

9

10 Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság február :30 Jelenléti ív Név Aláírás 1. Riz Levente Kovács Péter Wintermantel Zsolt Ughy Attila Horváth Csaba Orbán Gyöngyi ( / Élő Norbert Gilyén Ince 1 Ma Szabó László Tálos Lőrinc Tölgyes Norbert --

.BUDAPEST. * * ikt. szám: FPH123 /15-2 /2018

.BUDAPEST. * * ikt. szám: FPH123 /15-2 /2018 .BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság *1000091490161 * ikt. szám: FPH123 /15-2 /2018 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési,

Részletesebben

BUDAPEST. Jegyzőkönyv

BUDAPEST. Jegyzőkönyv BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 1000091926404 *1000091926404* ikt szám: FPH123/17-2/2018 Jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi

Részletesebben

BUDAPEST. Jegyzőkönyv. * * ikt. szám: FPH123/4-2/2019. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés

BUDAPEST. Jegyzőkönyv. * * ikt. szám: FPH123/4-2/2019. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 1000092938620 *1000092938620* ikt. szám: FPH123/4-2/2019 Jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi

Részletesebben

BUDAPEST. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés

BUDAPEST. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 1000093755279 1000093755279 ikt. szám: FPH123 /9-2/2019 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés

Részletesebben

BUDAPEST. Jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés

BUDAPEST. Jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 1000092338413 1000092338413* ikt.szám: FPH123/1-2/2019 Jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi

Részletesebben

111~rnu11m1111~mw1011m1~1m~1 * *

111~rnu11m1111~mw1011m1~1m~1 * * Budapest Főváros Közgyűlése 111~rnu11m1111~mw1011m1~1m~1 *1000054758495* Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága ikt.szám: FPH 123/21-3/2015 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi

Részletesebben

~!111 * *

~!111 * * Budapest Főváros Közgyűlése 11111111111111~!111 *1000054757517* Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága ikt. szám: FPH 123/ 14-3 / 2015 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 21-i ülésére Iktató szám: 281/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: IX. kerület VÁGÓHÍD UTCA ÉS

Részletesebben

euoa Pes1 Jelen vannak: Riz Levente elnök Bús Balázs Horváth Csaba Ughy Attila Élő Norbert Gilyén Ince Tálos Lőrinc a bizottság tagjai.

euoa Pes1 Jelen vannak: Riz Levente elnök Bús Balázs Horváth Csaba Ughy Attila Élő Norbert Gilyén Ince Tálos Lőrinc a bizottság tagjai. euoa Pes1 Budapest Főváros Közgyű l ése [Vonalkód] Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága [Vonalkód] ikt. szám : FPH 123f..2G -...) / 2016 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete. A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete. A Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 2227 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest

Részletesebben

UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE BUDAPEST IX. KERÜLET, HATÁR ÚT GUBACSI ÚT ILLATOS ÚT - VASÚT (A NYÁRY PÁL U. VONALÁBAN) HATÁR ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - Trk. 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 155/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest, I. kerület VÁGÓHÍD UTCA

Részletesebben

.BUDAPEST. Az ülés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u II. em sz. tárgyaló

.BUDAPEST. Az ülés helye: Főpolgármesteri Hivatal, 1052 Budapest, Városház u II. em sz. tárgyaló Nyílt ülésen tárgyalandó Közgyűlési előterjesztések: Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság.BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése ikt. szám :~\+ \1) /Á (o - ;{ /~ J'"f.-, MEGHÍVÓ Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Közgyülése. ikt. szám: Fph 123 I / 2018 MEGHÍVÓ. Tisztelt Hölgyem I Uram!

Budapest Főváros 1 Közgyülése. ikt. szám: Fph 123 I / 2018 MEGHÍVÓ. Tisztelt Hölgyem I Uram! ~ ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyülése Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság ikt. szám: Fph 123 I / 2018 MEGHÍVÓ Tisztelt Hölgyem I Uram! Ezúton tisztelettel meghívom 2018. április

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának 2016. január 20án 10. 00 órai kezdési idővel meghirdetett és 10. 00

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 207/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. november 22-i ülésére Tárgy: Dél-pesti Centrum Kórház beruházásával összefüggésben

Részletesebben

BUDAPEST. Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság június 3-i ülés. Helyszín: II tárgyaló Időpont:

BUDAPEST. Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság június 3-i ülés. Helyszín: II tárgyaló Időpont: BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Közbeszerzési Bizottság 1000093671085 *1000093671085* ikt, szám: FPH046/9-2/2019 Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság 2019. június 3-i ülés Helyszín: II. 282.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3^ hc^ & BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. március 9-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy; Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 8-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. november 8-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros I. ker. Középső-Ferencváros

Részletesebben

Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására

Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének decemberi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének decemberi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. december 5. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

* * a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság i rendes üléséről. Helyszín: II., 282. tárgyaló Időpont:

* * a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság i rendes üléséről. Helyszín: II., 282. tárgyaló Időpont: Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság *1000056236627* *1000056236627* ikt. szám: FPH049 /15-2 /2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Közgyűlése Költségvetési Bizottsága. ikt. szám: FPH 108 /5-3 /2018. Jegyzőkönyv

Budapest Főváros 1 Közgyűlése Költségvetési Bizottsága. ikt. szám: FPH 108 /5-3 /2018. Jegyzőkönyv .BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése Költségvetési Bizottsága lm ~l~lll l llll lllllhi 111 ~ 11~ 1~ 11 ~111 ~~ ~I~ 111 ~ 111 ~11 *1000085623281 * ikt. szám: FPH 108 /5-3 /2018 Jegyzőkönyv Készült a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. június 22-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy; Budapest, Duna-parti építési szabályzat III. üteme

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselőtestületének 2017. márciusi ülésére

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a kerületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat november 12-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat november 12-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2018. november 12-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 223/2018. (11.12.)-től 224/2018. (11.12)-ig Hozott rendeletek: - 1 J E G Y

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli ülésére. Készítette: Tóth Miklós Főépítész Tárgy: Településszerkezeti Terv felülvizsgálata

Részletesebben

Tompa Helyi építési szabályzata állami főépítészi eljárásban történő módosításának partneri egyeztetési példánya

Tompa Helyi építési szabályzata állami főépítészi eljárásban történő módosításának partneri egyeztetési példánya É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Telefon, fax: 76/ 482 916 Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486. E-mail: epitmuh@t-online.hu Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É-03-0105 E-mail:

Részletesebben

.BUDAPEST Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság

.BUDAPEST Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság .BUDAPEST Városfejlesztési Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság Budapest Főváros 1 Közgyúlése *1000091490161* ikt. szám: FPH123 /12-3 /2018 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési,

Részletesebben

BUDAPEST. Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság augusztus 2-i ülés. Helyszín: I tárgyaló Időpont;

BUDAPEST. Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság augusztus 2-i ülés. Helyszín: I tárgyaló Időpont; BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Közbeszerzési Bizottság 1000094306658 *1000094306658* ikt. szám: FPH046 /12-2/2019 Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság 2019. augusztus 2-i ülés Helyszín: I. 133.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

euoa Pes1 O.Napirendi vita

euoa Pes1 O.Napirendi vita euoa Pes1 Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága {Vonalkód] {Vonalkód] ikt. szám: FPH 123112-112015 MEGHÍVÓ Tisztelt Hölgyem / Uram! Ezúton tisztelettel

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2017. ( ) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2017. ( ) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én, 10.45 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Általános előírások A 2. szerinti módosított tervlapok M jelzést kapnak:

Általános előírások A 2. szerinti módosított tervlapok M jelzést kapnak: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete az 5/2009. (III.09.) Kt. rendelettel jóváhagyott Szentes Város elyi építési szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2016. (III. 8.) BVKt határozat 43/2016. (III. 8.) BVKt határozat Biharkeresztes

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/10/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2017 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. -a szerinti tárgyalásos

Részletesebben

Törzsszám: FI-9/ január

Törzsszám: FI-9/ január DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 4814.számú út 0807/1 hrsz-ú erdő beépítésre szánt terület határa 0805/7 hrsz-ú és a 0805/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által

Részletesebben

Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció (TFK) elfogadására

Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció (TFK) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció

Részletesebben

Beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási területek 18/A.

Beépítésre nem szánt különleges megújuló energia-hasznosítási területek 18/A. R E N D E L E T I J A V A S L A T Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2000. (VII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

J E G Y Z Ö K Ö N Y V ~ ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatellenörzö Bizottság lkt. szám: 122/3-4/2017 J E G Y Z Ö K Ö N Y V az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

389/2016. (12.08.) sz. határozata

389/2016. (12.08.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 389/2016. (12.08.) sz. határozata a PÉSZ 2015. évi 12. és 2016. évi 15. sz. módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv jóváhagyásáról

Részletesebben

2. Hatályát veszti a 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklet T3.2. táblázatának 10. sora. Michl József polgármester

2. Hatályát veszti a 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklet T3.2. táblázatának 10. sora. Michl József polgármester Tata Város Képviselő-testületének 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Budapest Főváros 1 Közgyűlése. Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatellenörzö Bizottság. ikt. szám: FPH 122 /2-2 /2017

Budapest Főváros 1 Közgyűlése. Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatellenörzö Bizottság. ikt. szám: FPH 122 /2-2 /2017 ~ ~BUDAPEST Budapest Főváros 1 Közgyűlése Ügyrendi Nemzetiségi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatellenörzö Bizottság *1000082785652* 1111 1 ~ 1111 11 1 ~ 111 i11 1 1 111 11 1 1 1 1 1 ~1~11111m11m1m11m1íl11~1

Részletesebben

1. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása január 16. ELŐTERJESZTÉS

1. A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása január 16. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 16-ai soron kívüli ülésére 1. napirend Tárgya: Előadó: A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása Tabányi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV amely készült

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. JEGYZŐKÖNYV amely készült RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Iktatószám: 9-1/8/2015. Helyszín: Időpont:

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete május 13-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből 53/2016. (V. 13.) önkormányzati testületi határozat, mint a tárgyi ingatlan tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. -a, valamint az önkormányzat vagyonáról,

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN FERTŐD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

GYÁL. Megrendelő: Gyál Város Önkormányzata Pápai Mihály polgármester 2360 Gyál, Kőrösi út Tervező:

GYÁL. Megrendelő: Gyál Város Önkormányzata Pápai Mihály polgármester 2360 Gyál, Kőrösi út Tervező: GYÁL Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról Megrendelő:

Részletesebben

legkisebb területe (m 2 )

legkisebb területe (m 2 ) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Városlőd Község

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 61/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest, I. ker. KÖZÉPSŐ-FERENCVÁROS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/10/2015. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ P É C S É P T E R V S T Ú D I Ó VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS P O G Á N Y K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É N E K É S H E L Y I É

Részletesebben

Ügyiratszám: 01/ /2016.

Ügyiratszám: 01/ /2016. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/350-248 /2016. Tárgy: Döntés központi jogszabályváltozás (OTÉK) által lehetővé tett beépítési százalék növelésével kapcsolatban a Baktói,

Részletesebben

11m11~ru1m1~~ m1111i ikt. szám: FPH046 /9 ~ 2 /2016. Nyílt Jcgyzől{önyv a Közbeszerzési Bizottság június 29-i üléséről

11m11~ru1m1~~ m1111i ikt. szám: FPH046 /9 ~ 2 /2016. Nyílt Jcgyzől{önyv a Közbeszerzési Bizottság június 29-i üléséről euoa Pesr Budapest Főváros Közgyűlése Közbeszerzési Bizottság 11m11~ru1m1~~111111111m1111i11111111 ikt. szám: FPH046 /9 ~ 2 /2016 Nyílt Jcgyzől{önyv a Közbeszerzési Bizottság 2016. június 29-i üléséről

Részletesebben

REGIOPLAN TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu TÖLTÉSTAVA KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

(1) Az Ör. 1.sz. melléklete MAKÓ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 2. Vonalas és pontjellegű szabályozási elemek pontja kiegészül az alábbiakkal:

(1) Az Ör. 1.sz. melléklete MAKÓ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 2. Vonalas és pontjellegű szabályozási elemek pontja kiegészül az alábbiakkal: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2017. (VIII.18.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006.(VII.13.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ŐNKORMÁNYZAT Budapest, István út , Fax.:

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ŐNKORMÁNYZAT Budapest, István út , Fax.: BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ŐNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER 1042 Budapest, István út 14. 231-3163, Fax.: 231-3152 E-mail: trippon.n@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület számára a településszerkezeti

Részletesebben

BUDAPEST. Trippon Norbert dr. Bácskai János dr. Horvai Ákos Kovatsits László Sövegjártó Kristóf dr. Szentgyörgyvölgyi Péter Wemer Péter

BUDAPEST. Trippon Norbert dr. Bácskai János dr. Horvai Ákos Kovatsits László Sövegjártó Kristóf dr. Szentgyörgyvölgyi Péter Wemer Péter BUDAPEST Budapest Főváros Közgyűlése Közbeszerzési Bizottság 1000092548953 *1000092548953* íkt.szám: FPH046/3-2/2019 Nyílt Jegyzőkönyv Közbeszerzési Bizottság 2019. február 11-i ülés Helyszín: II. 282.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztést készítette: Hegyesi Róbert vezető tanácsos. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@füzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat V áros Önkormányzat

Részletesebben

(2) A R. 4. (3) f.) pontja a következő 5. ponttal egészül ki:

(2) A R. 4. (3) f.) pontja a következő 5. ponttal egészül ki: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 10/2017.(II.24.) önkormányzati r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 10/2017.(II.24.) önkormányzati r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2017.(II.24.) önkormányzati r e n d e l e t e a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2018. (XI.29.)

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2018. (XI.29.) MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének Makó Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2006.(VII.13.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/13/2016. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETE Településszerkezeti terv módosítása. /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETE Településszerkezeti terv módosítása. /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETE Településszerkezeti terv módosítása. /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

KISTÓTFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KISTÓTFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉSs ÉPÍTÉSZETs BELSŐÉPÍTÉSZETs SZAKTANÁCSADÁSs TERVEZÉSs LEBONYOLÍTÁS KISTÓTFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2017. ÉVI MÓDOSÍTÁSA ZÁRÓ

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. a Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út -

POLGÁRMESTERE. a Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út - BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Körösi Csorna Sándor út - Jászberényi út - Maglódi üt - Sibrik Miklós út - Mádi utca -

Részletesebben

SZOLNOK S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V H I B A J A V Í T Á S A A S Z É C H E N Y I V Á R O S R É S Z / 4 5 H R S Z T E L K É N

SZOLNOK S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V H I B A J A V Í T Á S A A S Z É C H E N Y I V Á R O S R É S Z / 4 5 H R S Z T E L K É N SZOLNOK S Z A B Á L Y O Z Á S I T E R V H I B A J A V Í T Á S A A S Z É C H E N Y I V Á R O S R É S Z 8 9 3 9 / 4 5 H R S Z T E L K É N 2 0 1 8. EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ 1 2018 VÁTERV95 A dokumentációt

Részletesebben

HELVÉCIA Településrendezési eszközeinek 36/2019.(III.29.) sz. KT. határozattal kezdeményezett módosítása

HELVÉCIA Településrendezési eszközeinek 36/2019.(III.29.) sz. KT. határozattal kezdeményezett módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1. Levélcím: 6001 Kecskemét Pf 486. Telefon, fax: 76/ 482916 E-mail: epitmuh@t-online.hu Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É-03-0105 E-mail:

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

euoa Pesr Jelen vannak: Riz Levente elnök Wintermantel Zsolt a bizottság tagjai. Meghívottak: a jelenléti ív szerint.

euoa Pesr Jelen vannak: Riz Levente elnök Wintermantel Zsolt a bizottság tagjai. Meghívottak: a jelenléti ív szerint. euoa Pesr Budapest Főváros Közgyűlése Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága [Von3l~od] [Von81h:'. d) ikt. szám: FPH 123/:i:,-1- / 2016 JEGYZŐKÖNYV Nyílt ülés Készült a Fővárosi Közgyűlés

Részletesebben