Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati megítélése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati megítélése"

Átírás

1 Az egészségügyi ellátórendszer önkormányzati megítélése Skultéty László, Udvardi Attila, GKI Egészségügyi Kutató Intézet Az egészségügyi ellátórendszer meghatározó része a települési, vagy megyei önkormányzatok fenntartásában mûködik. A kórháztörvény az önkormányzatok területi ellátási kötelezettségének ellátására új ellátási formákat vezet be, ezzel részben növeli a települések mozgásterét. Ugyanakkor elôírja az alapellátásnál magasabb szintû egészségügyi ellátást is biztosító önkormányzatoknak a demográfiai és morbiditási adatokra alapozott középtávú egészségügyi tervezést. Az önkormányzatok szerepe tehát felértékelôdik, s épp ezért egyre lényegesebb, hogy a települések vezetôi hogyan vélekednek az egészségügyi ellátórendszerükrôl, mik a terveik azzal kapcsolatban. A KUTATÁS MÓDSZERE Az önkormányzatok véleményének feltárására kérdôíves felmérést alkalmaztunk, melynek keretében a GKI Gazdaságkutató Rt. félévente rendszeresen ismétlôdô önkormányzati felméréséhez csatlakoztunk egészségügyi kérdésblokkunkkal. A GKI Rt. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) együttmûködve évente két alkalommal méri fel az önkormányzatok pénzügyi helyzetét és gazdasági várakozásait. A felmérés keretében minden települési, megyei és fôvárosi kerületi önkormányzat, valamint a fôvárosi önkormányzat kap kérdôívet, mely postán jut el a címzettekhez. A kérdôív egészségügyi kérdésblokkjában szereplô kérdések az egészségügyi ellátórendszer kapacitásával, mûködési színvonalával, az intézmények megközelíthetôségével, az önkormányzat pénzügyi szerepvállalásával, beruházásokkal, egészségügyi tervezéssel, az intézmények gazdasági társasággá való átalakításával, privatizációjával kapcsolatos véleményekre, tervekre, várakozásokra vonatkoztak. Ezen kívül különbözô környezeti és egyéb tényezôk egészségi állapotra gyakorolt hatásáról is megkérdeztük az önkormányzatok vezetôinek véleményét. Az egészségügyi kérdésblokkra az önkormányzatok 13%-a válaszolt (a községek 12%-a, a vidéki városok 22%-a, a megyei jogú városok fele, a fôvárosi kerületek 35%-a). A beérkezett válaszokat bonyolult eljárások a lakosság eloszlásához, úgy súlyoztuk át, hogy a válaszadó települések regionális és településtípusok szerinti megoszlása megfeleljen az országos eloszlásoknak. Ezen túlmenôen a válaszokat a településeken élôk népességszámával szoroztuk meg, hogy a válaszok a válaszadó településeket az ott élô lakosság súlyának megfelelôen jellemezzék. A válaszokból az Európai Unió konjunktúraindexeinek elôállítása során gyakran alkalmazott ún. egyenleget számítottunk. Az egyenleg egyetlen mutatószámba sûrítve szemléletesen mutatja a valamilyen ordinális skálán elhelyezkedô válaszokat, amennyiben azok egy pozitív és egy negatív végpont közötti elhelyezkedést jelentenek. Az egyenleget úgy számítják, hogy a pozitív, vagy kedvezô választ adók arányából levonják a negatív, vagy kedvezôtlen választ adók arányát. Az eredmények bemutatásában azért alkalmaztuk ezt a megoldást, mert egy ábrával így több információt jeleníthetünk meg és könnyebb a vizuális értelmezés, mintha a válaszok megoszlását ábrázoltuk volna. Az ábrákat tehát úgy kell értelmezni, hogy a (+100)- (-100)-as értéktartományban a +100 pont túl nagy kapacitást, az intézmények jó megközelíthetôségét, illetve jó mûködési színvonalat jelent, míg a 100 pont elégtelen kapacitást, rossz megközelíthetôséget és nem megfelelô színvonalat. A 0 pont jelenti a pont megfelelô kapacitásokat, nehézkes megközelíthetôséget és még megfelelô színvonalat jelent. Település típus Összes település Válaszadók Darab % Darab % Község Város Megyei jogú város Fôváros Összesen táblázat A felmért és a válaszadó önkormányzatok megoszlása település típus szerint Régió Összes település Válaszadók Darab % Darab % Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Összesen táblázat A felmért és a válaszadó önkormányzatok megoszlása régiók szerint 27

2 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER ÉRTÉKELÉSE A válaszadó önkormányzatok értékelték a településükön mûködô egészségügyi intézmények kapacitását, mûködési színvonalát, megközelíthetôségét. Amennyiben az adott ellátást más településen veszik igénybe, akkor az ottani ellátás mûködési színvonalát és megközelíthetôségét minôsítették. A FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A települések összességében kissé kevésnek értékelik az egészségügyi ellátórendszer kapacitását, az intézmények megközelíthetôségével nagyjából elégedettek, ám a mûködési színvonal terén jelentôs különbségeket jeleznek az ellátás különbözô szintjei között (1. ábra). A háziorvosi ellátásban jeleztek szûkös kapacitásokat, miközben az ellátás lakosság-közelisége fizikailag jól érvényesül, ám az ellátás színvonalával nem igazán elégedettek. A házi gyermekorvosi ellátás kapacitása megfelel az igényeknek, s a szolgálatok megközelíthetôsége közel olyan jó, mint a háziorvosi ellátásé, a mûködés színvonalát pedig a legjobbnak ítélték a települések az összes ellátás közül, noha messze nem beszélhetünk teljes elégedettségrôl. A fogászati ellátásban kismértékben szûkös kapacitásokról számoltak be a válaszadók, de ennek ellenére a fogászatok is könnyen megközelíthetôk a lakosság számára, s a mûködés színvonalát jobbnak értékelték, mint a háziorvosi ellátásét, ám kissé a gyermekorvosi ellátás mögé sorolták be. A szakellátás megítélése minden tekintetben rosszabb, mint az alapellátásé. A járóbeteg szakellátás kapacitásában számottevô hiányokról számoltak be a települések vezetôi, míg a kórházak kapacitását megfelelônek tartják. Hasonlóan értékelik az intézmények megközelíthetôségét mindkét ellátás esetén, ami nem kimondottan nehézkes, de az ellátás koncentrációját tekintve logikusan rosszabb, mint az alapellátást nyújtó szolgálatoké. Az intézmények mûködési színvonalát mind a járó, mind a fekvôbeteg ellátás esetében alig minôsítik jobbnak a még megfelelônél. 1. ábra A települések véleménye az egészségügyi ellátás AZ ELLÁTÓRENDSZER MEGÍTÉLÉSE A KÜLÖNBÖZÔ TÍPUSÚ TELEPÜLÉSEKEN A községekben általánosan igaz, hogy az egészségügyi ellátás minden típusában kisebb kapacitáshiányt észlelnek. A kapacitáshiányt legnagyobb mértékben a járóbeteg és fekvôbeteg ellátásról állították, a fogászati és a gyermekorvosi ellátásban kisebb szûkösségrôl számoltak be. A községek a gyermekorvosi rendelôk megközelíthetôségét sokkal kevésbé értékelték jónak, mint amit az országos átlag jelzett, s ennél is kedvezôtlenebb volt véleményük a járóbeteg szakellátás és a kórházak megközelíthetôségérôl (2. ábra). Ez érthetô, hiszen a központosított ellátások igénybevétele során a községek lakóinak kell általában a legtöbbet utazni a szakrendelôkig, kórházakig. 2. ábra A községek véleménye az egészségügyi ellátás Érdekes az ellátórendszer mûködési színvonalának megítélése: általánosságban igaz, hogy a községekben az átlagnál rosszabbnak értékelték az ellátások mûködési színvonalát, s egyedül a fogászatok színvonalának értékelése érte el az országos átlagot. A háziorvosi ellátás színvonalával az átlagosnál kevésbé, a gyermekorvosi ellátáséval még kevésbé elégedettek a községek. A járóbeteg szakellátás színvonalát már csak megfelelônek, a kórházi ellátásuk színvonalát pedig többnyire nem megfelelônek látják a községek vezetôi. A vidéki, de nem megyei jogú városok vezetésének véleménye kissé differenciáltabb, mint a községeké. Az ellátórendszer kapacitásában a járóbeteg szakellátás és a háziorvosi ellátás területén szembesülnek elégtelen kapacitással, s e két területen jelentôs hiányról számoltak be, mint bármely más településtípus, bármely ellátási szinttel kapcsolatban (3. ábra). A háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelôk megközelíthetôségét a vidéki városokban ítélték a legjobbnak, míg a fogászatok megközelíthetôsége mely ugyancsak jó, megfelel az országos átlagnak. Az ellátások minôségével az országos átlagnál kevésbé elégedettek a vidéki városok az ellátás minden szintjét illetôen. Leginkább a gyermekorvosi szolgálatok színvonalát értékelték kedvezôen, s hasonlóan jó megítélést kapott a fogászati ellátás. A háziorvosi ellátás és a járóbeteg szakellátás színvonala még szignifikánsan meghaladja a még megfelelô színvona- 28

3 lat, de a kórházi ellátás színvonala már nem. Valószínû, hogy a háziorvosi ellátás és a járóbeteg szakellátás színvonalának viszonylag gyenge megítélésében az e területeken tapasztalt jelentôs kapacitáshiány is számottevô szerepet játszik. Azonban a kórházi ellátás éppen csak megfelelô színvonala mögött más okok rejlenek, hiszen itt még csekély kapacitásfelesleget is jeleztek a vidéki városok. 4. ábra A megyei jogú városok véleménye az egészségügyi ellátás szintjeirôl (pont) 3. ábra A vidéki városok véleménye az egészségügyi ellátás szintjeirôl (pont) A megyei jogú városok is jeleztek kisebb kapacitáshiányokat, de a szolgálatok és intézmények e településeken a legkönnyebben hozzáférhetôk a lakosság számára és az ellátások színvonalával is itt a leginkább elégedett a település vezetôsége. E településtípuson is jellemzô, hogy az alapellátás színvonalával elégedettebbek voltak a megkérdezettek, mint a szakellátáséval, azonban az intézmények megközelíthetôségét a szakellátás esetében értékelték jobbnak (4. ábra). A háziorvosi ellátás esetében kisebb kapacitáshiányról számoltak be a válaszadók, s a háziorvosi rendelôk megközelíthetôségét az országos átlagnak megfelelôen többségében jónak értékelték, míg az ellátás színvonalát az országos átlagnál jobbnak. A gyermekorvosi ellátásban, csekély mértékben túlzott kapacitásról adtak számot, de valószínûleg részben ennek köszönhetôen is igen jó színvonalúnak minôsítették az ellátást. A fogászati ellátásról csekély kapacitáshiányt jeleztek, de a fogászatok ennek ellenére könnyen hozzáférhetôk a lakosság számára és színvonaluk kissé nagyobb elégedettséget okoz, mint országosan általában. A megyei jogú városok a járóbeteg szakellátás területén érzékeltek számottevô kapacitáshiányt, azonban a rendelôintézetek könnyen megközelíthetôk. Az ellátás színvonala részben a szûkös kapacitások következtében az ellátás szintjei közül a legkevésbé vívta ki a városvezetés elismerését. A kórházi ellátás kapacitásai a megyei jogú városok szerint megfelelnek az igényeknek, s az intézmények igen könnyen megközelíthetôk a megyei jogú városokban lakók számára. Ugyanakkor annak ellenére, hogy számos megyei jogú városnak van kórháza, s így a lokálpatriotizmus torzíthatná a véleményeket, a kórházak mûködési színvonalát a még megfelelônél nem sokkal jobbnak értékelték, igaz jobbnak, mint a községek, vagy a nem megyei jogú városok. A fôváros önkormányzatai csupán a fogászati ellátásban jeleztek kisebb kapacitáshiányt, a háziorvosi, a gyermekorvosi, a járóbeteg- és a fekvôbeteg ellátás esetében egyöntetûen megfelelônek ítélték a kapacitást. Az ellátás mûködésének színvonalát a gyermekorvosi és a fogászati ellátás esetében inkább jónak, míg a fekvô- és a járóbeteg ellátásban valamint a háziorvosi ellátás esetében inkább megfelelônek ítélik. A kórházak és a fogászatok megközelíthetôsége a legjobb, bár a járóbeteg ellátó, a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás megközelíthetôsége is jó megítélés alá esik (5. ábra). 5. ábra A fôváros véleménye az egészségügyi ellátás AZ ELLÁTÓRENDSZER MEGÍTÉLÉSE MAGYARORSZÁG RÉGIÓIBAN Közép-Magyarország településeinek vezetése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fekvôbeteg ellátás és a járóbeteg ellátás kapacitását megfelelônek tartja, a fogászati ellátás kapacitása azonban elmarad az igényektôl. A fekvôbeteg ellátás színvonalát a régió önkormányzatainak vezetôi csupán megfelelônek ítélik, az ellátás egyéb típusainak színvonalát azonban jónak ítélik. Az egészségügyi ellátások mindegyik típusa, különösképpen a fogászati ellátás jól megközelíthetô e régióban (6. ábra). 29

4 6. ábra A közép-magyarországi települések véleménye az egészségügyi ellátás 8. ábra A nyugat-dunántúli települések véleménye az egészségügyi ellátás A közép-dunántúli régió településeinek vezetése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, valamint a fogászati ellátás kapacitását megfelelônek tartja, a járóbeteg és fekvôbeteg ellátás kapacitása azonban elmarad a szükségestôl. A válaszadók szerint a fogászati ellátás képviseli a legmagasabb színvonalat, míg az ellátás egyéb típusai esetében a mûködés színvonala inkább csak megfelelô. Az egészségügyi ellátások mindegyike jól megközelíthetô a Közép-Dunántúlon (7. ábra). Nyugat-Dunántúl önkormányzatai szerint a régióban túl sok gyermekorvos praktizál, fogászatból és szakrendelôbôl azonban nincs elegendô. A fekvôbeteg ellátás és a háziorvosi ellátás kapacitása a települési vezetôk szerint megfelelô. A válaszadók elégedettek a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás színvonalával, s a kórházak és fogászatok mûködése is megfelelô, a járóbeteg szakellátás színvonalán azonban még jócskán lehetne javítani. A háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogászati ellátás megközelíthetôsége jó, bár a régiók közül itt a legrosszabb (8. ábra). A dél-dunántúli régió a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fekvôbeteg valamint a fogászati ellátás kapacitását megfelelônek tartja, a szakrendelôk kapacitása azonban szerintük erôsen elmarad a szükségestôl. A válaszadók elégedettek a háziorvosi, a gyermekorvosi ellátás és a fogászatok mûködésével, a kórházak ellátási színvonalát azonban éppen csak megfelelônek, a szakellátás színvonalát pedig nem tartják megfelelônek. Az ellátó intézményrendszer jól megközelíthetô, bár a fekvôbeteg ellátás és a szakellátás a régiók közül a Dél-Dunántúlon a legnehezebben megközelíthetô (9. ábra). 7. ábra A közép-dunántúli települések véleménye az egészségügyi ellátás 9. ábra A dél-dunántúli települések véleménye az egészségügyi ellátás 10. ábra Az észak-magyarországi települések véleménye az egészségügyi ellátás 30

5 A települések vezetôi szerint Észak-Magyarországon az egészségügyi ellátások kapacitása bár nem jelentôsen de elmarad a szükségestôl. A válaszadók a háziorvosi ellátás kivételével elégedettek az egészségügyi intézmények mûködési színvonalával, az ellátás megközelíthetôsége pedig minden esetben kiemelkedôen jó (10. ábra). Az észak-alföldi régió településeinek vezetése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fekvôbeteg- valamint a fogászati ellátás kapacitását megfelelônek tartja, a szakrendelôk kapacitása azonban elmarad a szükségestôl. A válaszadók elégedettek a háziorvosi, a gyermekorvosi ellátás és a fogászatok mûködési színvonalával, a kórházak és a szakellátás ellátási színvonalát azonban nem tartják megfelelônek. Az ellátások mindegyikének jó a megközelíthetôsége, különösképpen jó a háziorvosoké, a gyermekorvosoké és a fogászatoké (11. ábra). 11. ábra Az észak-alföldi települések véleménye az egészségügyi ellátás 12. ábra A dél-alföldi települések véleménye az egészségügyi ellátás szintjeirôl (pont) A Dél-Alföld háziorvosokkal való ellátottsága a legrosszabb az ország régiói közül, ráadásul a szakrendelôk, a gyermekorvosok és a fogászatok kapacitása sem elegendô, miközben túlzott a kórházak kapacitása. A válaszadók leginkább a gyermekorvosi ellátás színvonalával elégedettek, illetve megfelelônek ítélik a szakellátás, a háziorvosi és a fogászati ellátás színvonalát, a kórházak mûködési színvonala azonban elmarad a kívánatostól. Az egészségügyi ellátás minden típusa jól megközelíthetô a dél-alföldi régióban (12. ábra). A TELEPÜLÉSEK EGÉSZSÉGÜGYI TERVEZÉSE A nyáron elfogadott ún. intézményi törvény (2003. évi XLIII. törvény) 10. és 11. -a szerint a települési önkormányzatoknak ún. egészségügyi szakmai programot kell készíteniük öt éves kitekintéssel. A programban elemezniük kell az ellátandó lakosság számának, korösszetételének várható változását, az egészségi állapotot befolyásoló fontosabb területi, települési környezeti tényezôket, a lakosság egészségi állapotának jellemzôit. Fel kell vázolniuk az egészségügyi szolgáltatások iránti igények várható alakulását, figyelembe véve a gyógyító-megelôzô feladatok összetételének tervezhetô változásait, illetve ennek alapján a szolgáltatási struktúra átalakítására vonatkozó terveket. Elemzést, valamint tervet kell készíteniük az ellátási kötelezettség teljesítésében részt vevô egészségügyi szolgáltatók legfontosabb szakmai jellemzôirôl, szervezeti formáiról és tulajdonosi struktúrájáról, a jelentôsebb felújításokról, fejlesztésekrôl, valamint ezek pénzügyi forrásigényérôl. A szakmai program készítése során egyeztetni kell a területileg illetékes egészségügyi hatóságokkal, a szakmai kamarákkal, a megyei egészségbiztosítási pénztárral és a regionális fejlesztési tanáccsal. A szakmai programot össze kell hangolni az országos népegészségügyi programmal, valamint az önkormányzat szociális, oktatási, továbbá ifjúsági és sport szolgáltatástervezési koncepciójával. Ez nem kis feladat, és eddig jellemzôen nem foglalkoztak ilyen megközelítésben egészségügyi tervezéssel az önkormányzatok. A mellékelt felmérésünk is igazolja, hogy a törvényi kötelezettséget megelôzôen az önkormányzatok töredéke tervezte csak, hogy hasonló tematikával egészségügyi tervet készít. Az önkormányzatok 10%-a készített egészségügyi intézményi fejlesztési tervet (2002 második félévében még csak 7%-nak volt kész koncepciója), további 14% jelezte, hogy folyamatban van ennek elkészítése, s 19% tervezi megalkotását. A települések 2%-a nem készített és a jövôben sem tervezi ilyen koncepció elkészítését. A fôvárosi önkormányzatoknak kevesebb, mint a fele rendelkezik egészségügyi intézményi fejlesztési tervvel, míg a megyei jogú városok 13%-a, a vidéki városok 11%-a és a községek 3%-a. A vidéki városok közel harmada jelezte, hogy a fejlesztési terv elkészítése éppen folyamatban van, és szintén a vidéki városokban legmagasabb azoknak az önkormányzatoknak az aránya, amelyek tervezik egészségügyi intézményi fejlesztési terv elkészítését. 31

6 Ebbôl Van Nincs Most Készítését Nincs és készül tervezik nem fogják elkészíteni Község Vidéki város Megyei jogú város Fôváros Összesen táblázat Egészségügyi intézményi fejlesztési terv az egyes településtípusokon (%) AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA, PRIVATIZÁCIÓJA Bár a felmérést még a sok egyéb mellett a szakellátás magánosítását is szabályozó kórháztörvény elfogadása elôtt végeztük, az önkormányzatokat megkérdeztük arról is, hogy tervezik-e a szakrendelôk, vagy a kórházak átalakítását (akár gazdasági társasággá), vagy esetleg már a magánosítást is fontolgatják. A válaszadó önkormányzatok közül csupán 6 tervezi a településen a kórház, 17 pedig szakrendelô átalakítását, közülük mindössze 2 privatizálná is a kórházat, illetve 9 a szakrendelôt. AZ ÖNKORMÁNYZATOK EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSAI Egészségügyi célú beruházásokra 2003-ban összesen 22 milliárd forintot fordítanak az önkormányzatok Magyarországon. Cél- és címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciót, fejlesztést, mûszer- és eszközvásárlást az önkormányzatok harmada hajt végre, elsôsorban a vidéki városok. Kizárólag saját (helyi) finanszírozásban kb. 3 milliárd forintot költenek az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére 2003-ban, legnagyobb arányban a fôvárosban. A mûködést segítô egyéb pénzügyi beavatkozást (pl. az intézmény tartozásának átvállalása stb.) legnagyobb arányban a vidéki városok, legkevésbé jellemzôen a községek hajtanak végre. A vidéki városok 15%-a kénytelen egészségügyi ellátórendszerének mûködési kiadásait is részben finanszírozni, de a községek 7%-a is ilyen kiadásokra kényszerül. Az önkormányzatok harmada támogat egészségügyi civil szervezeteket, többen, mint 2002 második félévében. Ugyanakkor a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás viszonylag alacsony szintû: tavaly a felmérés szerint kevesebb, mint 300 millió forintot osztottak szét az önkormányzatok egészségügyi társadalmi szervezetek között, 2003-ban ennek kb. a fele várható. ÖSSZEFOGLALÁS Az önkormányzatok többsége szerint az egészségügyi ellátórendszer kapacitása megfelelô, leginkább a gyermekorvosi és a fogászati ellátás kapacitásával elégedettek. Az ellátás mûködési színvonalát jónak ítélik meg a gyermekorvosi, a háziorvosi és a fogászati ellátás esetében, míg a járóbeteg- és a fekvôbeteg ellátás mûködési színvonalát csak megfelelônek tartják. Az önkormányzatok szerint az intézmények jól megközelíthetôek, különösen kedvezô a helyzet a háziorvosi és a fogászati ellátás esetében, azonban nehézkesebb a járóbeteg szakellátó intézmények megközelítése. Az önkormányzatok 11%-a rendelkezik egészségügyi ellátórendszerérôl középtávú fejlesztési tervvel, s további 14% jelezte, hogy éppen folyamatban van ennek elkészítése. 19% tervezi egészségügyi terv elkészítését, 2% pedig sem eddig nem készített, sem a jövôben nem tervezi ilyen jellegû terv, program összeállítását. A válaszadó önkormányzatok közül csupán 6 tervezi a településen a kórház, 17 pedig szakrendelô átalakítását, közülük 2 privatizálná is a kórházat, 9 pedig a szakrendelôt. Köszönetnyilvánítás Köszönjük Kardos Zoltán és Benyó Balázs közremûködését. A SZERZÔK BEMUTATÁSA Skultéty László a GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. ügyvezetôje ban végzett okleveles közgazdászként között a GKI Gazdaságkutató Rt. kutatásvezetôje. Számos lakossági és vállalkozói felmérés koordinátora, vezetô elemzôje ben a GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. ügyvezetôjeként indította el az egészségügyi vállalkozások gazdasági várakozásainak, valamint az önkormányzatok egészségügyi ellátórendszerükkel kapcsolatos véleményének monitorozását. Udvardi Attila a GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft. projektvezetôje ben végzett okleveles közgazdászként között a Richter Gedeon Rt. pénzügyi elemzôje. A GKI Egészségügy-kutató Intézet Kft-ben több egészség-gazdasági elemzést koordinált, többek között a környezetszennyezéssel összefüggésbe hozható egészségkárosodás terápiás költségeinek becslésével kapcsolatban. 32

Az egészségügyi magánszféra várakozásai

Az egészségügyi magánszféra várakozásai Az egészségügyi magánszféra várakozásai Skultéty László, Udvardi Attila, GKI-Egészségügy-kutató Intézet A GKI-Egészségügy-kutató Intézet Kft. 2002 óta méri fel az egészségügyben mûködô vállalkozások gazdasági

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Települési esélyegyenlőségi igényfelmérés 1

Települési esélyegyenlőségi igényfelmérés 1 Budapest Esély Nonprofit Kft. 1091 Budapest tel: (1) 216-0809 Üllői út 45. info@pestesely.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0227-07, Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL2005 Csapó Gábor Koltai

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben

Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Rehabilitációs kapacitások változása az elmúlt 10 évben Kontra Andrea ESZSZK Rehabilitációs centrum, egészségpolitikai szakértő XII. FESZ kongresszus Gyógyászati segédeszközök szerepe a tartós ápolásban

Részletesebben

ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK GKI-EGÉSZSÉGÜGY-KUTATÓ INTÉZET KFT.

ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK GKI-EGÉSZSÉGÜGY-KUTATÓ INTÉZET KFT. ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS EGÉSZSÉGÜGYI KIADÁSOK GKI-EGÉSZSÉGÜGY-KUTATÓ INTÉZET KFT. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 25 TARTALOMJEGYZÉK 1. Legfontosabb megállapítások... 3 2. Háttér... 4 3. Módszertan...

Részletesebben

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről

Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről ÁROP 1.1.17-2012-2012-0001 Kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek projekt 3. részprojektje Felmérés a hitelesítés szolgáltatás helyzetéről BOGÓNÉ DR. JEHODA ROZÁLIA Szakmai

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 1 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 2 oldal. Összesen: 3 Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012.01.02 3 oldal. Összesen:

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ az éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót igénybe vevő hajléktalan emberek körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából végzett felmérés keretében

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A SIKERES EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉS ALAPJAI. ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT

A SIKERES EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉS ALAPJAI. ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT A SIKERES EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉS ALAPJAI ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT Romló népegészségügyi helyzet Csökkenőnépesség Elöregedés Egészségtelen életmód BUDAMED, 28. november 6. MEDIPLAN

Részletesebben

Tanulmány az Egyetemi Közös Modul bevezetésének oktatói tapasztalatairól

Tanulmány az Egyetemi Közös Modul bevezetésének oktatói tapasztalatairól A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a 2013/2014. tanév első félévében bevezetésre került az Egyetemi Közös Modul (EKM) tárgyainak oktatása. Az eddigi tapasztalatok megismerése érdekében készített kérdőívre

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.)

Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.) Összefoglaló a Jogpont+ Mini ügyfélforgalom-elemzésről (2013. június 1 2014. november 30.) JOGPONT+ Mini Zárórendezvény 2015. március 12. Danubius Hotel Astoria City Center Előadó: Kővágó Zsófia Szakmai

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Ivony Éva Simonovits Borbála: Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei

Ivony Éva Simonovits Borbála: Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei Ivony Éva Simonovits Borbála: Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Ivony Éva Simonovits Borbála (2002) Önkormányzatok

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

Hatályosság: 2009.11.17 -

Hatályosság: 2009.11.17 - 1192/2009. (XI. 16.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2007 2008. évi pályázataival összefüggı

Részletesebben

Merre tovább kajakkenu? Létszám növelés, de hogyan?

Merre tovább kajakkenu? Létszám növelés, de hogyan? Merre tovább kajakkenu? Létszám növelés, de hogyan? Jelenleg a Magyar Kajak Kenu Szövetségnek 109 tagszervezete van (ebből 2013-ban 92 váltott ki versenyengedélyt) 3605 igazolt és kb. 1260 le nem igazolt

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház struktúraátalakítási programja Európai Uniós támogatással Célkitűzés A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon

Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Vállalkozói aktivitás, vállalkozásfejlesztés az érintett régióban ill. Magyarországon Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós docens Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2011. október 26.

Részletesebben

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról

Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról Beszámoló a által szervezett TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt záró-konferenciájáról A 2008-ban kezdte el azt a módszertani segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését, munkaerő-piaci

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is

Nőtt a felvételi kedv az előző negyedévhez, és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva is December 10-ig embargós! Kapcsolat: Szekeres Katalin +36 30 297 4445 katalin.szekeres@manpowergroup.hu Soha nem voltak ennyire optimisták a magyar munkaadók A Manpower Munkaerő-piaci mutató 6%-on áll,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. A helyi önkormányzatok Internet-használati szokásai 2001. 3. negyedév Virtuális Térfigyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 3. Készült

Részletesebben

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011.

A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei. Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. 1 A kollégisták körében végzett második kérdőíves elégedettségvizsgálat eredményei Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Piliscsaba 2011. április-május Készítette: Koltay Elvira 2 I. A válaszadókról Az

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok

Egészségügyi javak előállítása: termékek, anyagi szolgáltatások Nem anyagi szolgáltatások mellérendelt intézmények. szakfeladatok Egészségügyi ellátás -állami költségvetésre alapoz -állampolgárok hozzájárulása -területi elv fontos, de nem kizárólagos -különböző ellátási szintek és szolgáltatások Egészségügyi javak előállítása: termékek,

Részletesebben

A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013.

A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013. A MOHE-CÉGCSOPORT Betegelégedettségi vizsgálatainak elemzése, értékelése 2013. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány nagy hangsúlyt fektet a vevő -k, a betegek elégedettségének vizsgálatára. A szolgálatok menedzsmentje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Projekt azonosító: NCTA-2013-4196-M1. T á m o g a t ó k

Projekt azonosító: NCTA-2013-4196-M1. T á m o g a t ó k A Dro osultság - Egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete című projektbe bevont szervezetek monitorozásának 2014. októberi eredményei Projekt azonosító: NCTA-2013-4196-M1

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A 2007. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra

A 2007. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra A 7. április 1-jei egészségügyi reformintézkedések hatása az összes kórházi ágyszámra 7. április 1-jén lépett hatályba az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 6. évi CXXXII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Intézményi jelentés. 8. évfolyam

Intézményi jelentés. 8. évfolyam FIT-jelentés :: 2010 Lenkey János Általános Iskola 3300 Eger, Markhot Ferenc u. 6. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, évfolyamfüggetlen

Részletesebben

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten A közösségi közlekedés helyzete országos szinten Aba Botond személyközlekedési igazgató KTI nonprofit KFT Balatonföldvár 28. május 15. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság

Részletesebben

MIT TEHET EGY ÁPOLÁSI IGAZGATÓ AZ ÖNÁLLÓ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ GAZDASÁGOS MŰKÖDTETÉSÉÉRT..

MIT TEHET EGY ÁPOLÁSI IGAZGATÓ AZ ÖNÁLLÓ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ GAZDASÁGOS MŰKÖDTETÉSÉÉRT.. MIT TEHET EGY ÁPOLÁSI IGAZGATÓ AZ ÖNÁLLÓ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ GAZDASÁGOS MŰKÖDTETÉSÉÉRT.. SZEMÁN ÉVA SZAKDOLGOZÓI IGAZGATÓ XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE

A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE A HÁZTARTÁSOK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZET SZEMPONTJÁBÓL THE ENERGY CONSUMPTION OF HOUSHOLD IN VIEW OF SETTLEMENTS STRUCTURE DOMÁN CSABA 1, DR. SZEMMELVEISZ TAMÁSNÉ 2 Miskolci Egyetem, Üzleti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ

AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY FINANSZÍROZÁSA: FORRÁSALLOKÁCIÓ Módszerek: 1. Fejkvóta, 2. Költségvetési korlát, 3. Kórházi napok díjazása, 4. Szolgáltatásfinanszírozás, 5. Esetfinanszírozás A forrásallokáció két vezérelve:

Részletesebben

SZEMBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDŐÍV ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI

SZEMBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDŐÍV ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI SZEMBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A LÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK REHABILITÁCIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÉRDŐÍV ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÖSSZEFOGLALÓ MELLÉKLETEK 2. OLDAL 3. OLDAL

Részletesebben

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés

Nemzetközi tanulói képességmérés. szövegértés Nemzetközi tanulói képességmérés szövegértés A PIRLS mérés jellemzői Progress in International Reading Literacy Study Mért terület: szövegértés Korosztály: 4. évfolyam Mérési ciklus: 5 évente, 2001 től

Részletesebben

Koncepció a 2013. évi egészségügyi béremelésre. B változat mozgóbér kiengedés nélkül

Koncepció a 2013. évi egészségügyi béremelésre. B változat mozgóbér kiengedés nélkül Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Koncepció a 2013. évi egészségügyi béremelésre B változat mozgóbér kiengedés nélkül Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások

A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: kiadások A magyar lakosság öngondoskodási attitűdje: hálapénz és egyéb egészségügyi célú kiadások dr. Lukács Marianna, Patika-csoport 211. február 7. Egészséggazdasági Monitor Konferencia Budapest, Aranytíz Művelődési

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben