OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG"

Átírás

1 OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG május 17-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 10/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőmunkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 11/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriumába támogatja Károlyi Albert személyét, az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság május 17-ei ülésén Helyszín: Városháza, tanácskozóterem Jelen vannak: a bizottság tagjai a jelenléti ív szerint, Nemesné Nagy Erika igazgató, Papp Lászlóné óvodavezető, Tányér József igazgató, Kövesi Györgyné kollégiumi vezető, Lengyelné Tóth Mária irodavezető, Fodorné Szabó Mária intézményfelelős Köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a bizottság határozatképe, mindenki jelen van. Ismerteti a napirendeket. Amennyiben nincs más javaslata a bizottság tagjainak, javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását. Más javaslat nincs. Kéri a napirendi pontok elfogadását. A bizottság a meghívó szerinti napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadta. 1. Napirend Kívánja-e kiegészíteni igazgató asszony a beszámolóját? Nem. Van-e kérdése a bizottság tagjainak a beszámolóval kapcsolatban? Kérdések DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag A matematika és az emelt óraszámú testnevelés tantárgyak esetében milyen erőfeszítéseket tettek a Kálvin Téri (matematika tekintetében) és Petőfi iskola (emelt óraszámú testnevelés vonatkozásában) nevelői, hogy a középiskolai beiskolázás eredménye jó legyen? Hány pedagógus hospitált a Petőfi iskolából testnevelésből és a Kálvin Téri iskolából matematikából a középiskolában?

3 2 A beszámoló 5. oldalán esik szó a szövegértési felmérés eredményeiről. Ezért szeretne arra választ kapni, hogy melyek azok a lépések, amelyekkel a középiskola javítani igyekezett az általános iskolai eredményeken? Hol siklik el a szövegértés az általános iskolákban? Mit takar a szakiskola továbbképzési terve? Milyen értékelést kapott az előre hozott szakiskolai képzés? Kit lehet felelőssé tenni a szakiskolai matematikai tudásszint 20%-os teljesítményéért? Mindössze egy szakmában született csak országos eredmény? Hol van a többi szakmának a versenyeztetése? Mivel magyarázható a rendvédelmi képzés gyenge eredménye? Érdemes-e a fenntartónak támogatnia ezt a képzést? Néhány kérdést Ő is szeretne feltenni. Emelt óraszámú testnevelés: milyen célokat tűztek ki, milyen elvárások vannak az ide jelentkezőkkel szemben, versenyeredményeket hoz-e? Lehetne-e az előkészítő osztályról bővebben hallani? Milyen az etnikai tanulók aránya? Jegyzői védelem alatti gyerekek száma igen nagy. Szeretné tudni mit jelent a jegyzői védelembe vétel? Mi az oka, hogy a bukások száma megduplázódott? Fegyelmiben részesülő tanulók száma nagy. Milyen jellegű fegyelmi vétségek voltak? Milyen eszköz maradt a pedagógusok kezében a fegyelmi vétségek csökkentésére? NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Úgy gondolja a beiskolázásról elég részletesen írt. Ugyanazt tudja elmondani, hogy a környező települések igazgatóit meghívták, személyesen vitték el a településekre a tájékoztató anyagokat, elmentek az iskolák pályaválasztási szülői értekezleteire, osztályfőnöki órákra, nyílt napokat szerveztek. A gimnáziumi képzésre jelentkező tanulóknak központi felvételi dolgozatot kell írniuk. Ehhez az előző évben előkészítőt szerveztek, ingyen. Ladányiak kevesen vettek részt rajta. Ennek az az oka, hogy az általános iskolában is az esélyegyenlőségi programban részt vesznek a gyerekek a középiskolához hasonlóan. Az Arany János Kollégiumi Program a középiskolára készít fel. Az emelt óraszámú testneveléshez fizikai erőnlét előkészítőt szerveztek. A sárréti települések tanárainak szerveztek munkaközösséget. Ezen a püspökladányi pedagógusok érdeklődése kicsi volt. Hospitálás nem volt, még informálisan sem. Nyílt napra az általános iskolákból nem igazán jöttek a kollégák. Nem sikerült a város testnevelőit még összehozni. Az okát nem igazán látja. Többször próbálkoztak és még fognak is, míg sikerrel nem járnak. Tavaly nem volt elegendő információ a testnevelés

4 3 képzésről, ezért megkeresték az egyesületeket, akik ifjúsággal is foglalkoznak, a gyerekek mégsem jönnek kellő számmal. Nem érzékelhető az igény az emeltszintű testnevelésre. Ezt az iskola az életkorra jellemző sajátosságokkal próbálja magyarázni. Tanórában plusz két órát jelent összesen, de reméli a fegyelmezettségben jelent valamit. Az iskolai képzésben résztvevő gyerekek a városi sportszervezetekben sportolnak. Megítélése szerint a más iskolákkal történő kapcsolattartásban sokat fejlődtek. Az AJKP öt éves, a múlt tanév az előkészítés éve volt. Az 1+4 éves, vagy az 1 év nyelvi előkészítő + 4 éves képzés segítséget ad a gyerekeknek az érettségiig való eljutáshoz. 100 %-os a jelentkezés. 25 %-os az arány az előkészítősöknél, ennél több nem lehet. 1 tanuló van a nyelvi előkészítőben az AJKP-sek közül. Kerettanterv alapján dolgoznak, az ország többi intézményéhez hasonlóan. A szövegértés a bemeneti állapotot tükrözi. Ennek nincs országos mérése, így országos átlaga sincs. Átlag alattiak a 7., 9., 11. osztályban született eredmények. Egymáshoz viszonyítják az elért eredményeket, illetve a 100 %-os teljesítményhez. Ez a tervezés alapja, amivel a tanulók fejlesztését kívánják végezni. Kimondható, hogy a gyerekek nagy része szövegértésben analfabéta. A kompetencia alapúra is ez érvényes. Megítélése szerint a tanulók hozzáállásával van baj, egyszerűen nem akarják megoldani a feladatot. Egyébként a gimnazisták teljesítménye nincs alatta az átlagnak. Intézkedési tervet készítettek a szakiskolás tanulók fejlesztésére. A kompetencia alapú mérés 4 éve gyenge eredményt hoz. Ő abból indult ki, hogy a tanulók tudnak írni-olvasni, csak nem akarnak teljesíteni. Az adatok hamisak, nem önmagához mérik a gyerekek fejlődését. Az oktatási törvény módosítása, már mást tartalmaz, önmagához képest méri a gyerek fejlődését. A tanulók munkához való hozzáállásával baj van, ami a fegyelemmel, illetve fegyelmezetlenséggel is összefüggésben van. A szövegértés minden szaktanár feladata. Intézkedési tervet kellett készíteni a csoportbontások miatt. Tanári módszerváltásra van szükség. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban kevesebb a fegyelmezési gond. A félévi és év végi eredmény összehasonlítása nem szerencsés. A félévi eredményeket figyelmeztetésnek szánják, hogy nem elég a teljesítménye a diáknak a jobb érdemjegy megadásához. Év végére ez másként alakul. A szakiskolában a tanulók jelentős része nem jár iskolába, a központi intézkedések sem hozták a várt eredményt. Ezért nőtt meg a jegyzői védelembe vétel, 18 volt 42 lett. Megszaporodtak az 50 órás hiányzások, illetve az azt meghaladók. Ez a jegyző munkáját is megnehezíti. Ezeknél a hiányzóknál az eseti gondnok kijelölése sem megoldás. Nem tudja hogy lehetne ezt visszaszorítani. Van olyan település, ahol a jegyző saját maga ment ki a családhoz, a szülő mégsem tudott a gyermekére hatni, hogy iskolába járjon. Először indult náluk az előre hozott szakképzés, még nem tudják az eredményességét, így értékelést sem tud mondani. A szakképzés állandóan változik, 2 évről 3 évre, újra 2 évre. Jelenleg 12 képzés folyik az iskolában. Az új tanévben szociális gondozó képzés is indul, viszont a géplakatos képzést nem tudták beindítani. A szakképzős gyerekek is részt vesznek szaktárgyi versenyeken, csak a döntőig nem jutnak el. Azt elismeri, hogy ebben a képzési formában hiányoznak a közismereti

5 4 tárgyakból rendezett versenyekről az iskola tanulói. A kollégák próbálkoznak, de eddig nem sok sikerrel járt munkájuk. Bár angol nyelvből országos 11. helyen végzett az egyik diákjuk. A rendvédelemi oktatás eredményét, vagy eredménytelenségét nem lehet egy osztály eredménye alapján megítélni. Az érettségik eredménye, mióta betekinthetnek a gyerekek a dolgozatokba, azokat akik nem akarnak továbbtanulni nem motiválja a jó eredmény elérése. Megelégszenek egy kettes érdemjeggyel is. A legjobb tantárgyi átlag a gimnáziumi képzésben született, a leggyengébb pedig a szakiskolai képzésben. A szakközépiskolában az érettségi átlag gyengébb, mint a gimnáziumi. Szerinte maga az érettségi rendszer rossz. Nem igazán reálisak az adtok az etnikai tanulók számát illetően, hiszen etnikai tanuló az, aki magát annak vallja. Többségük szakiskolai és szakképzésben vesz részt, gimnáziumi képzésben alig van cigány tanuló. A fegyelem erősítésében csak pedagógiai eszközökkel próbálnak hatni, az egyéni beszélgetések sok esetben hatékonyabbak, mint bár mi más. (osztályfőnökök, igazgató, ifjúsági felelős). KÖVESI GYÖRGYNÉ kollégiumi vezető Rengeteg előkészítést igényelt az Arany János Kollégiumi Program bevezetése, de minden fáradságot megért. A lemorzsolódás 1 fő (30-ról 29 fő), az országban a legjobb eredmény. Havonta jelentést kell küldeni a Minisztériumba a megvalósításról, mindannyiszor pozitív visszajelzést kaptak. 30 % cigány tanulók részvételi aránya a programban. Nyelvi ismeretek bővítését szeretnék, ezért a gyereket rávették egy digitális nyelvi versenyen való részvételre. 25 pont volt az elérhető egy-egy fordulóban, ebből 24 pontot ért el több gyerek. A jó eredményeknek köszönhetően, az országos döntő Püspökladányban kerül megrendezésre. 7 tanuló a nyelvi előkészítőre iratkozott be:5 fő angolra, 2 fő németre. A többiek emelt óraszámú testnevelésre, illetve gimnáziumba. DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag A 2. oldalon olvashatóak a tanulói létszámadatok. Örömmel látta, hogy a bejáró tanulók száma 72 fővel növekedett. Ez azt jelenti, hogy a kistérség településeiről egyre több a jelentkező. A kollégisták számának jelentős növekedését az AJKP eredményezi. A kollégium hamarosan kicsinek fog bizonyulni. Nem lehetne közelebbi épületben gondolkodni, mint a Rákóczi utcai volt fiú kollégium? A nevelő tanárok száma is ezt tartaná indokoltnak. Ő a Zrínyi utcai óvoda épületére gondolt. Nagyon örül annak, hogy sok aspektusból került bemutatásra az iskola. Mit sikerült elérni abban, hogy a pedagógusok fegyelmezettebben végezzék munkájukat? Közösségfejlesztés szintjén tudtak-e javítani?

6 5 NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Belsőügynek tekinti a pedagógusok munkafegyelmét. Természetes, hogy nem hagyja szó nélkül a fegyelmezetlenséget, van hogy ezt írásban teszi meg. A kollégiummal foglalkozni kell, ezt jelezte az előző bizottsági ülésen is. A Zrínyi utcai óvoda helyiségei nem fedezik azt a szükségletet, ami nekik elég lenne a 4 év alatt, a két csoportszoba csak tanulószobának lenne alkalmas. A régi fiú kollégium visszaállítása lenne a legjobb megoldás. Gondolkodtak kihelyezett kollégiumi csoporton is pl.: Nádudvarra, de ez a végső megoldást jelentené. Szóba került a volt utógondozó épülete is, de úgy tudja, annak a tulajdonviszonya rendezetlen. KÖVESI GYÖRGYNÉ kollégiumi vezető Mindent meg kell tenni, hogy a probléma megoldódjon, hogy a programon kívüli gyerekeknek is legyen helye, ha vidékről jelentkeznek a középiskolába tovább tanulni. A kérdések körét lezárja, véleményeket kér. Vélemények DR. BÁRDOS LAJOSNÉ A beszámoló őszinte képet ad az iskolában folyó munkáról. Toldozunk foldozunk a középiskolában, mivel vannak szakképzős gyerekek, akik elvégzik a javításokat, így a munkaerő nem kerül semmibe. Azonban tudomásul kell venni, hogy a nagyobb felújításoknál a középiskolának is szüksége van a fenntartó támogatására. A tagozatos osztályok érdekében jó lenne, ha mélyebb lenne a kapcsolat az általános iskolákkal. A fenntartó mulasztása is, hogy elmennek a gyerekek más városba tanulni. Országos hírre tett szert az Arany János Kollégiumi Program, ami igen dicséretes teljesítmény ilyen rövid idő alatt. PETŐNÉ PAPP MARGIT főigazgató A beszámolót jónak, áttekinthetőnek tartja. A gondok, problémák nincsenek elkendőzve, ezt jónak ítéli. A fenntartó jó ha tud ezekről. A beszámoló 2. oldalán lehetett olvasni, hogy meghívták a környező települések igazgatóit, a Többcélú intézmény is képviseltette magát. A szakmai munkaközösségek

7 6 megbeszélésein szintén ott voltak az általános iskolában dolgozó kollégák. A két iskola közötti kapcsolatban mindig korrektségre törekednek. Bár nem jött létre a testnevelő tanárok közös munkaközössége, ennek ellenére több közös versenyt szerveztek a tanulók számára. A középiskolában szervezett nyíltnapokon ott voltak a kollégák. Az osztályfőnökök kísérték el a gyerekeket és más pedagógusok is látogatták az órákat. Természetesen biztosítani kellett az általános iskolában a zavartalan tanítást, így csak korlátozott számban voltak a középiskolában, de voltak. A szövegértés probléma körhöz azt szeretné mondani, hogy minden tantárgyban becsületesen elvégzik, hasonlóak az eredmények, mint a középiskolában. Kompetenciamérés is megtörtént, ez életkorhoz kötött. Úgy gondolja, hogy a visszafelé mutogatás nem helyes, hogy mit nem tett meg az általános iskola. Náluk is sokszor elkeserítő eredmények születnek. Több versenyen voltak együtt, el kell, hogy mondja, példaértékű segítés, együttműködés volt a két intézmény között. Kémia versennyel kapcsolatban szintén az együttműködést emelné ki. Több gyerek ért el szép eredményeket. Úgy ítéli meg, hogy sokkal nyitottabb a két intézmény egymás felé. Kötelezni a szülőket nem lehet, hogy helyi középiskolát válasszanak továbbtanuláskor. Az általános iskolai pedagógusok mindent megtesznek, hogy a helyi középiskolába irányítsák a tanulókat. Ezt mutatják a beiskolázási eredmények is. DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Korhoz kötött a kompetencia mérés, ezt ő is tudja, volt benne része aktív tanár korában. Továbbra is az a véleménye, hogy a beiskolázási létszám nem megfelelő. Az ismeretei pontosak a nyíltnapokról, a Kálvin térről nem volt senki. Az oktatáspolitikával van nagy gond, amit már több éve hangsúlyoz. Hallásból tanulnak a gyerekek, ami nagyon nagy baj. Megítélése szerint hallásból sem tanulnak. Számtalanszor megtapasztalta, hogy nem hajtják végre a feladatot, amit mond. Sok gyerek figyelmével probléma van, a rögzítéssel is baj van. Szavak használata, összerakása nem megy. Azt, hogy a nyíltnapokon ki van, ki nincs, ezt hallásból nem lehet megítélni. Az biztos, hogy az osztályfőnökök átkísérik a gyerekeket a középiskolába. A középiskola piar munkája javult, kitárta kapuit, a beiskolázáson látszik. A szülők jól el vannak látva információval, az eredményeket látjuk, fenntartóval javult a kapcsolat, ami szintén az információ áramlásnak az eredménye. Az AJKP -re szükség van, szükség is lesz a jövőben is. Sokat lendít az iskola életén. Nem panaszkodik a beszámoló, de még is látszik, hogy vannak problémák.

8 7 Szép tanulmányi eredményeket érnek el a gyerekek. Látszik, hogy eredményes szakmai munka folyik. Igazgató asszony a leírtakban nem fedi el sem a hiányosságokat, sem a nehézségeket. A felújítás szükségességét az ország minden intézményében el lehet mondani. A négy éves gazdasági programba bekerültek a legfontosabb fejlesztések a középiskola tekintetében is. Nyílt napokkal élni kell továbbra is. Oda vissza meg kell oldani a két iskola között. Még közvetlenebb kapcsolatra van szükség. A merev határok már lazulnak, de ehhez idő kell. Megjegyzi, hogy a városi közéletben kevés középiskolai tanár vesz részt. Több feladatot kellene vállalniuk, többet kellene magukat és magukból megmutatni. Bár nem kötelező önkormányzati feladat a középiskola fenntartása, de nem tudná elképzelni Püspökladányt a köziskola nélkül. Sok szép eredményt, jó együttműködést kíván a többi intézménnyel. A beszámolót elfogadásra javasolja. NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Minden gyerek tehetséges valamiben, amit fejleszteni kell, ebből kell kiindulni. Nem érez feszültséget az iskolák között. Megítélése szerint jó a kapcsolat a helyi iskolákkal. Nincs szükség egymásra mutogatásra, mindenki becsülettel és a tőle telhető legjobban végzi munkáját. Lezárja a véleményeket, kéri a bizottságot a beszámoló elfogadásáról szavazzanak. A szavazás eredménye 5 igen szavazat. 9/2011. (V. 17.) oktatási, kulturális és sportbizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Határidő: május 26. Felelős: Kovács Krisztina bizottsági elnök

9 8 2. Napirend Kérdezi az óvodavezető asszonyt kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Nem. Kérdések feltevésére ad lehetőséget. Kérdések DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Nem gondoltak-e alternatívaként, más programok bevezetésére egy, vagy két óvodában? A létszám adatokat áttekintve október 1. után nem talál 66 gyereket. Hol vannak? Mivel magyarázzák a csökkent gyermekek és felnőttek száma mellett a továbbképzések óraszámának növekedését? Miért olyan kiugróan alacsony a Katica Óvodában a hittan órára járó gyerekek száma? Mit jelent a humánerőforrás térkép? PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető 1998-ban nyílt lehetőség arra, hogy alternatív programokat válasszanak az óvodák. A döntést megelőzően több választható programmal ismerkedett meg a nevelőtestület, ezután hozták meg a közösségek külön-külön a döntésüket. Hat tagóvoda választotta és dolgozott a jelenleg is alkalmazott Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal. Két tagóvoda a tevékenység központú programot választotta. Utóbbi program nem nyújtott kellő fejlődést sem a gyermekek, sem az óvónők számára. A két óvoda közössége döntött úgy, hogy csatlakoznak a többi óvodához, így 5 éve dolgoznak mindenütt ezzel a programmal. Nagyon szeretik az óvónők, tematizált, sok lehetőséget nyújt, örülnek, hogy ezt választották. A szülőket kellene megkérdezni, hogy akarnának- e más programot. Nem sok választék van egyébként, van még a Deliné féle Lépésről-lépésre program. Sok óvoda az országban saját programot írt, de megrekedtek a fejlődésben ezáltal. Megítélése szerint az országban ettől jobb program nincs. Kell a képzés, polihisztornak kell lenniük az óvónőknek, mindenhez érteniük kell, nem tantárgyakra vannak szakosodva, mint az iskolában. Módszertani képzéseken (mese, környezet stb.) vettek részt, ami szaktárgyi képesítésnek fele meg. A létszám eltérés magyarázata az, hogy minden gyereket be lehet íratni, aki a 3. életévét betölti december 31-ig, de ez nem jelenti azt, hogy óvodába is fog járni. Három létszám adattal dolgoznak, Van egy október 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai létszám, van egy december 31-ei finanszírozási létszám és van egy beiratkozási létszám. Ez a három gyakran eltér egymástól.

10 9 A hittanoktatáshoz az óvoda a feltételeket biztosítja, a szülő dönt arról, hogy hittan órára jár-e a gyermek, vagy nem. Szerinte nagyon személyfüggő. Az Árpád utcai óvodában minden gyermek jár, olyan a hitoktató személye, illetve a gyereke is abba az óvodába jár, így vonzza magával a többi gyereket is. A Katica óvodában mindig alacsony volt a hittanra járó gyerekek száma, ezt bizonyára a szülői összetétel is befolyásolja. Humánerőforrás térkép: az óvónők egyenlő terhelését szolgálja. Év elején elkészítik, mindenki bejelöli az elfoglaltságait (továbbképzés, munkaközösség, stb.), ebből látszik ki mennyire van leterhelve. Akinél sok a jel, ott álljt parancsolnak. Szülők megjelenése az egyes óvodai rendezvényeken % között mozog. Ezt mindig irigykedve tapasztalja. Hová tünnek ezek a szülők, mire a gyerekek iskolába kerülnek, különösen felső tagozatban? Hová lesz az érdeklődés? Szükséges-e azt a sok gyereket visszatartani az óvodába? 52 fő. Nem lenne-e jó egy előkészítő osztályt indítani ezeknek a gyerekeknek az iskolában? Ő személy szerint nem látja azt a fejlődést a visszamaradt gyerekeknél, mit ami elvárható egy év alatt. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Minőségirányítás keretében a partneri elégedettség méréseket elvégeztek a partnerközpontúság érdekében. Elég eltérő adatok születtek. Ennek hatására a szülői értekezleteket átalakították, előadókat hívnak, filmeket vetítenek a gyerekekről. Ő is soknak tartja az 52 gyereket, akik óvodában maradnak még egy évet. Évek óta megvizsgálják milyen okok játszanak közre. Nagyon sok a súlyos beszédhibás. Szeretné, ha átadhatná a szót az óvoda általános helyettesének, mivel ő vizsgálja ezeket az okokat. ZAGYVÁNÉ VARGA ILONA bizottsági tag, általános helyettes Minden évben október 15-éig elvégzik a nagycsoportosok dyslexia vizsgálatát, alkalmazzák a Difer-tesztet a fejlettség és iskolaérettség gyors és megbízható mérésére, a tanulásban való akadályoztatás kiszűrésére. 3 éves kortól vezetik a Gyermektükröt, amiben végig kísérik a gyermek fejlődését. A gyerekek többsége szociális éretlenség miatt marad vissza, gyenge a kudarctűrő képességük. A HHH-s gyerekek értelmi képessége gyengébb, mint általában az azonos korú társaiké. Megítélése szerint nagy törés lenne a gyerekeknek, ha átmennének az iskolába. Szerinte egy év alatt nagyon sokat fejlődnek az óvodában.

11 10 Az osztatlan csoportokat is annak idején azért alakították ki, hogy ne okozzon törést a gyerekeknél, hogy a csoporttársak iskolába mentek, ő meg ott maradt és egy új közösségbe került. Nagyon sok a beszédhibás, a heti 1 óra foglalkozás rettentően kevés. Egyre több a figyelemzavaros gyerek, a hallásproblémás gyerek. Vannak természetesen kudarckerülő szülők is, akik kijárják a Nevelési Tanácsadóban, hogy maradjon még egy évet óvodában a gyerek. Ez ellen nem tudnak mit tenni. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Az óvodában maradottak közül 90 % tavaszi születésű gyerek. Kitolódott az iskolaérettség. Évek óta probléma a visszamaradottak száma. Látható, hogy szakmailag kidolgozták, támadhatatlan az indokoltsága. A szülő folyamatosa tájékoztatást kap a gyerek fejlődéséről, így tisztában van az esélyekkel. Tehetségműhelyeket beindították, különböző óvodákból tevődnek össze ezek a csoportok, ez is jó előkészítő az iskolai életre. Vélemények megformálására kéri a bizottság tagjait. Vélemények DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Rendkívül áttekinthető, sokoldalú, mindenre kiterjedő beszámolót tarthat a kezében a bizottság. Gratulál a pályázati eredményekhez, rengeteg pénzt hoznak, amit a fenntartó kihasznál. Reméli, hogy az etnikai normatívából gyermekarányosan részesülnek az óvodák. Sok rendezvény mutatja, hogy nagy tekintélye van az intézménynek. ZAGYVÁNÉ VARGA ILONA bizottsági tag, általános helyettes 3.000e Ft-ból 1.000e Ft a Mezeivirág óvoda dolgozóié. Ezt az összeget 6 hónapra nyerték. Az ott dolgozó óvodapedagógusok kiemelt külön juttatásban részesülnek. PETŐNÉ PAPP MARGIT főigazgató Sokrétű a beszámoló, szemléletes szófordulatokat tartalmaz. Az alapítványok bevételét

12 11 csodálattal nézte. Ő az ilyen pénzeket nem szokta a beszámolójában feltüntetni, hiszen az a kuratórium döntése, hogy mire fordítják. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető A műhelyeket nem tudták volna elindítani az alapítványok támogatása nélkül. 10 éve nem vett udvari játékot a költségvetésből, ezt is az alapítványok támogatják. Feltételek javítására fordítják az alapítványok a bevételüket, ezt tartalmazza az alapító okiratuk. Minden alapítvány rendszeresen pályázik. Az érték, amit teremtenek benne van az óvoda vagyonának gyarapodásában. A beszámolóval kapcsolatban nem tud másként fogalmazni, mint amit az Összegzés: -ben megfogalmazott az óvoda vezetője: Minden folyamatunk tudatosan tervezett, szervezett és ellenőrzött. Példás értékű munka folyik valamennyi óvodában. Az új módszereket követik, ennek megfelelően változnak önmaguk is. A szakmai munkának, a környezet alakításának köszönhetően harmónia, szeretetteljes légkör uralkodik az intézményben. Látszik az óvodák közötti kapcsolattartás. A kemény, komoly munka következménye, hogy tehetségpont lett az intézmény. Követendő példa, ami ott folyik. Szerethető környezetet alakítottak ki, amiben felnőtt gyerek egyaránt jól érzi magát. Sajnálja, hogy nem esett szó a bölcsődéről, amely önálló szakmai egysége az intézménynek. Örül, hogy fenntartóként úgy döntöttek, hogy a bölcsőde ott marad az óvodánál és nem került át a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központhoz. Jó helyen van! Megfelelő szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, programjuk összhangban van az óvodai programmal. Irigyli, hogy az étkezést, az egészséges táplálkozást a szülők segítik. Át kellene ültetni az iskolába is ezt a szokást. Nagyon örül annak, hogy az óvoda már eljutott arra a szintre, hogy segíteni kell egymásnak. Ezt kellene követni mindenkinek. Szeretetet adnak és kapnak. Véleményét a beszámolóból idézett gondolattal szeretné zárni: a komoly kihívásokkal szembenéző emberek általában boldogabbak, mint azok, akik lagymatag, élvezetes életet élnek. Minél kevésbé csak saját magáért dolgozik valaki, és minél szélesebb körűek a kapcsolatai és kötelezettségei, valószínűleg annál boldogabb. Gratulál az intézmény valamennyi dolgozójának az elért eredményekhez, ugyanilyen fejlődési pályát kíván. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető A munkájuk eredményének szemléltetésére elmondja, hogy elvitték a gyerekeket a

13 12 Diótörő balett előadását megnézni. Boldogság volt látni, hogy értő közönségként nézték a gyerekek. DR. BÁRDOS LAJOSNÉ Olyan nagy kár, hogy az iskolában teljesen közönyössé válnak a gyerekek az ilyen értékek iránt. Az iskolások is megnézték ezt az előadást, nagyon fegyelmezetlenek voltak. PETŐNÉ PAPP MARGIT főigazgató Visszautasítja, nem közönyösek a gyerekek. Példa erre a Kálvin Téri Iskola alapítványának kiváló műsora, vagy a Karacs Napok gálája, amely példa értékű volt. Abban egyet ért az óvodavezetője által leírtakkal, hogy komoly fejlődésnek indultak a kapcsolatok az intézmények között. Azt gondolja ez a normális, együtt, egymást segítve, egymásért, a városért tenni, dolgozni. NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató Sok rendezvény volt az intézményükben is, úgy gondolja nem lehet általánosítani a középiskolásokat sem. LENGYELNÉ TÓTH MÁRIA irodavezető A szerkezeti átalakítások következtében kevés intézményünk van, de a kis létszámuk ellenére nagyon összetett feladatokat látnak el. Az utóbbi időben örömmel látja, hogy az intézményvezetők összetartóak, a fenntartóval való kapcsolatuk is jó. Úgy gondolja a jó kapcsolat az ott dolgozó emberektől és nem az intézmények számától függ. Kéri a bizottság tagjait szavazzanak a beszámolóról. A szavazás eredménye 5 igen szavazat.

14 10/2011. (V. 17.) oktatási, kulturális és sportbizottság határozata 13 Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőmunkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Határidő: május 26. Felelős: Kovács Krisztina bizottsági elnök 3. Napirend Egy kurátor lemondott nem sokkal az után, hogy a képviselő-testület elfogadta a kuratóriumi tagokat. A kuratóriumból kiesett egy foci orientáltságú ember, arra törekedtek, hogy az új jelölt is foci orientáltságú legyen az egyensúly megtartása miatt. Van-e valakinek véleménye a jelölt személyével kapcsolatban? Ellenvélemény? PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Károlyi Albert munkájáról annyit tud mondani, hogy az Ovi focit ő csinálja, jó színvonalon. Szavazásra kéri a bizottság tagjait. A szavazás eredménye 5 igen szavazat. 11/2011. (V. 17.) oktatási, kulturális és sportbizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriumába támogatja Károlyi Albert személyét, az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat elfogadásra javasolja. Határidő: május 26. Felelős: Kovács Krisztina bizottsági elnök

15 14 4. Napirend Van-e valakinek a különfélékben bejelenteni valója? DR. BÁRDOS LAJOSNÉ bizottsági tag Úgy tudja, hogy a Csenki- díj odaítélésének tárgyalása zárt ülésen zajlik. Hogy lehet az, hogy a testületi ülést követően már délután azt beszélik a városban, ki hogy szavazott? Ez ellen tenni kell a jövőben. PAPP LÁSZLÓNÉ óvodavezető Szeretné megkérdezni mi szabályozza azt, hogy ki milyen időpontban számol be a testület előtt? Mindig az a helyzet áll fenn, hogy a beszámoló és a pályázat egybeesik, ugyan arra az évre. Szerinte két és fél év után elég lenne beszámolni. Ő is szeretne pályázni, de miről írjon, amikor a beszámolójában már mindent leírt és arról nem beszélve, hogy egy beszámoló mekkora segítség egy másik pályázó részére. Ahhoz, hogy tehetségpontok lehettek, minden meg volt hozzá. Magyarország a tehetségfejlesztésben élen jár, sőt a világban is jó helyen vagyunk. Csatlakozni lehetne. Nemzeti Tehetség Tanácsok megnyitotta kapuit. Sok információt lehet szerezni. Sárréti Óvodák Egyesületével azon van, hogy csatlakozzanak. Következő bizottsági ülésre szívesen készít egy anyagot, hogy több információval rendelkezzenek a bizottság tagjai. NEMESNÉ NAGY ERIKA igazgató A tehetséghálót helyi szinten és térségi szinten egyaránt működtetni kívánják. Kéri Papp Lászlóné óvodavezetőt, hogy készítse el az anyagot a következő bizottsági ülésre. Megköszöni a véleményeket, az aktív munkát és az ülést bezárja. K.m.f. F o d o r n é Szabó Mária jegyzőkönyvvezető K o v á c s Krisztina bizottsági elnök

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-10/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 5-4/2011

JEGYZŐKÖNYV. Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 5-4/2011 Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 5-4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2011. június 27-i ülésén. Az ülés helye: Városháza ülésterme.

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. április 9-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 35-40. d.) rendelete: 3. /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA

A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA A DR. KOVÁCS PÁL ÁLTALÁNOS I SKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Készítette: Németh Gábor, igazgató Véleményezte: Az iskola diákönkormányzata a 2013. november 25-i ülésén Az iskolaszék

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012

SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 SZAKDOLGOZAT Pengő Julianna Etelka 2012 1 Az Arany János Programokon belüli beiskolázási stratégia a salgótarjáni BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban Konzulens: Dr. Bodosi Béla Egyetemi docens Készítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben