A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest, Szalay u képviseli: Páva Péter igazgató adóigazgatási azonosító száma: Elıirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint Fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó), valamint a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet székhelye: 7621 Pécs, Bercsényi utca 3. képviseli: Borbás Károly igazgató adóigazgatási azonosító száma: törzsszám: Bankszámlaszám: mint Mőködtetı (a továbbiakban: Mőködtetı) a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (4) bekezdése, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmény állami fenntartásba vételérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 6. (5) bekezdésében foglaltak alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) Közgyőlésének 412/2012. (12.13.) és 436/2012. (12.13.) sz. határozatával (Továbbiakban: Határozat)a korábbiakban az Önkormányzat által fenntartott 1. számú mellékletben megjelölt köznevelési intézmények mőködtetésére január 1-jei hatállyal Mőködtetıt jelölte ki. Az Nkt. 74. (6a) bekezdése értelmében a mőködtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerzıdésben kell megállapítani. A fentiekre tekintettel Felek az alábbi megállapodást kötik: I. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 1. A Megállapodás rögzíti a mőködtetési és fenntartási feladatok elhatárolását, valamint rendelkezik a mőködtetéshez és a fenntartáshoz kapcsolódó jogokról és kötelezettségekrıl, a költségek viselésérıl. 2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás nem teljes körő, a mőködtetés és fenntartás folyamatosságának biztosítása érdekében egymással folyamatosan együttmőködnek és a felmerülı költség-megosztási igényeket és a mőködtetéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket szükség szerint külön megállapodásban rendezik. 1

2 II. A MEGÁLLAPODÁS KERETEI 1. Az Nkt. 74. (4) bekezdés értelmében a 3000 fıt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzı iskola kivételével - az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a Mőködtetı saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével összefüggı személyi feltételeket. 2. A Nkt. 76. (1) bekezdés értelmében a Mőködtetı feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzıdésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelı, hatályos köznevelési, tőzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi elıírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A Mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérıl. A Mőködtetı köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a Mőködtetı feladata különösen a köznevelési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A Mőködtetı feladata mőködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévı taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 3. A Nkt. 76. (3) bekezdés értelmében a Mőködtetı feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményben az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az intézményvezetı javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a Mőködtetı által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. II. KÖLTSÉGEK VISELÉSE Figyelemmel arra, hogy az Nkt. 74. (4) bekezdése értelmében a Mőködtetı feladata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon mőködtetése, Felek a fenntartáshoz és a mőködtetéshez kapcsolódó költségek viselésérıl az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. Tőz- és munkavédelem: Felek rögzítik, hogy a Mőködtetı beszerzési eljárás lefolytatását követıen saját nevében szerzıdést kötött a Pécsi Arkangyal Kkt.-vel az általa mőködtetett intézmények tőzvédelmi, valamint az általa foglalkoztatott és a Fenntartó által foglalkoztatott közalkalmazottak munkavédelmi feladatainak ellátására. A szerzıdés hatálya: március december 31. A szerzıdés bármelyik szerzıdı fél által indokolási kötelezettség nélkül 30 napos határidıvel írásban felmondható. A szerzıdés szerint fizetendı átalánydíj elkülönítve tartalmazza a Mőködtetı, valamint a Fenntartó alkalmazottaira vonatkozó munkavédelmi feladatok 2

3 költségeit, melynek megosztási aránya: Fenntartó létszámarányos díja ,- Forint+áfa, Mőködtetı létszámarányos díja ,- Ft+áfa. Felek megállapodnak, hogy a munkavédelmi feladatok ellátásának teljes átalánydíját Mőködtetı megelılegezi, majd a Fenntartóra esı átalánydíj-hányadot a Fenntartó részére havonta továbbszámlázza, aki azt a számla kézhezvételét követı 15 napon belül átutalással fizeti meg a Mőködtetı felé. A tőzvédelemmel kapcsolatos költségeket teljes egészében a Mőködtetı viseli. Fenntartó kijelenti és elismeri, hogy a megállapodás tartalmát megismerte. 2. Ingatlanok vagyonvédelme: A kiépített vagyonvédelmi rendszerrel rendelkezı intézményekben a távfelügyelet biztosításáról a Mőködtetı gondoskodik, ennek költségeit viseli. Amennyiben a Távfelügyelet intézkedése indokolt, arról Mőködtetı köteles haladéktalanul értesíteni a KLIK igazgatóját. 3. Gyógyúszással kapcsolatos OEP-támogatás, gyógyúszás-oktató és orvos megbízási díja: Figyelemmel arra, hogy az orvosi beutaló alapján kezelt 18 év alatti fiatalok gyógyúszás terápiája nem a Fenntartó oktatási tevékenységéhez kapcsolódik, a gyógyúszás biztosítása Mőködtetı költsége és a feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás összege is Mőködtetıt illeti. Felek megállapodnak, hogy minden tanév kezdetén egymással egyeztetnek annak érdekében, hogy a gyógyúszás megtartása ne ütközzön a tanítási órák rendjével. 4. Taneszközök beszerzése: Felek megállapodnak, hogy a taneszközök beszerzésének eljárási rendje a következı: a megrendeléseket a Mőködtetı Intézménymőködtetési Osztálya győjti össze az oktatási intézményektıl. A tételes megrendelések elektronikus úton kerülnek továbbításra a Fenntartó felé. A Fenntartó vállalja, hogy aláírásával igazolja a megrendelések szakmai szükségességét, valamint vállalja a megrendelések teljes összegének megtérítését. Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó írásbeli igazolásának hiányában a megrendelések nem kerülnek megvalósításra. a. Kémia- és fizikaóra kísérleteihez szükséges vegyi anyagok, mint veszélyes hulladék kezelése: Felek megállapodnak, hogy a kísérleti anyag, mint veszélyes hulladék kezelése a taneszközök beszerzéséhez kapcsolódik. Ennek alapján a veszélyes hulladék elszállítására a Mőködtetı köt szolgáltatási szerzıdést, aki a szolgáltatás költségét a Fenntartó felé továbbszámlázza. b. Központi mőhely: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló, Mőködtetı által mőködtetett Központi Mőhely Pécs Város valamennyi oktatási intézménye számára, nyersanyagok feldolgozásával készít technikaórákon használatos taneszközöket. Felek megállapodnak, hogy június 15-ig a Fenntartó megrendelése alapján a Mőködtetı elkészítteti a Központi Mőhelyben a szükséges taneszközöket, majd az elkészített eszközök értékét önköltségi áron a Fenntartó megtéríti. c. Veszélyes anyag felhasználásának bejelentési kötelezettsége: Felek tudomással bírnak arról, hogy a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény (továbbiakban KTv.) 29. (1) bekezdésben foglaltak alapján a Mőködtetıt, valamint a Fenntartót - a tevékenységet folytatni szándékozó felhasználói minıségükben külön-külön - a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó bejelentési kötelezettség terheli. A veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó bejelentési kötelezettséget annak a Félnek kell teljesítenie, amelyik az adott veszélyes anyaggal tevékenységet (Tv. 1. (1) bek. g) ) folytat (tárolja, felhasználja). A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentését a Felek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdésében szabályozott módon teljesítik. 3

4 A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettséget a Felek saját költségvetésük terhére teljesítik. 5. Tanulók beiratkozási díja, zeneiskolai térítési díj: A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklet 24. pontja értelmében a tandíj és térítési díj 30%-a Mőködtetıt illeti. Felek megállapodnak, hogy a térítési díjakat Mőködtetı szedi be, gondoskodik a pénz ırzésérıl és elszállításáról, majd a térítési díj 70%-át átutalja, a pénzszállítási díj 70%-át pedig továbbszámlázza a Fenntartónak. Zeneiskolai hangszerek javításának költsége: Felek megállapodnak, hogy a már meglévı hangszerek javíttatása a Mőködtetı feladata és költsége. Amennyiben a hangszer nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos és új hangszert célszerő beszerezni, az esetben a taneszközök beszerzésének eljárási rendje alkalmazandó. Felek megállapodnak, hogy az újonnan beszerzett hangszer Fenntartó tulajdonába kerül, ennek megfelelıen annak javítása és karbantartása a Fenntartó feladata és költsége. 6. Sporteszközök javításának cseréje: Felek megállapodnak, hogy a már meglévı sporteszközök javíttatása a Mőködtetı feladata és költsége. Amennyiben a sporteszköz nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos és új sporteszközt célszerő beszerezni, az esetben a taneszközök beszerzésének eljárási rendje alkalmazandó. Felek megállapodnak, hogy az újonnan beszerzett sporteszköz Fenntartó tulajdonába kerül, ennek megfelelıen annak javítása és karbantartása a Fenntartó feladata és költsége. 7. Fénymásolás, nyomtatás költségmegosztása: Felek megállapodnak, hogy a mőködtetéshez kapcsolódó papír, irodaszer beszerzésének költségeit a Mőködtetı viseli, az oktatási feladatokhoz, illetve a pedagógus munkáját segítı közalkalmazottak által felhasznált papír és irodaszer beszerzésére és költségviselésére a taneszközök beszerzésének eljárásrendje vonatkozik. Felek megállapodnak, hogy a Mőködtetı technikai dolgozói által a Fenntartó részére elkészített iratok papír és irodaszer, valamint postaköltsége is Fenntartót terheli, beszerzésének eljárásrendjére és költségviselésére a taneszközök eljárásrendje vonatkozik. Felek megállapodnak, hogy szeptembertıl 01-tıl a Fenntartó szerzi be az oktatáshoz kapcsolódó papír-írószert, ezen idıpontig azonban a taneszközök beszerzésének eljárásrendje alkalmazandó. Felek rögzítik, hogy a fénymásolók karbantartása a Mőködtetı feladata és költsége. A nyomtatók és fénymásolók teljes körő üzemeltetésének költségét a fenntartó 80%, a mőködtetı 20% arányban viseli. 8. Gépjármő-üzemeltetés költsége, biztosítási díj:a december 15-én Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Fenntartó között megkötött megállapodás értelmében az Önkormányzat tulajdonában álló gépkocsik üzembentartója a Fenntartó. Mőködtetı kijelenti, hogy a mőködtetési feladatok ellátása céljából nem tart igényt a Fenntartó által üzemben tartott gépkocsik használatára. Ennek megfelelıen a gépkocsik fenntartásával, üzemben tartásával járó valamennyi költség Fenntartót terheli. A december 31-én a köznevelési intézmény tulajdonában álló gépjármővek a Fenntartó tulajdonába kerülnek. 9. Az oktatási intézmények honlapjának üzemeltetése, a honlaphoz kapcsolódó webtárhely szolgáltatás, hirdetések megjelentetése: Felek megállapítják, hogy az oktatási intézmények honlapja oktatási célokat szolgál. Ennek megfelelıen megállapodnak, hogy a honlap üzemeltetése és a honlaphoz kapcsolódó web tárhely szolgáltatási díja a Fenntartót terheli. 4

5 10. Számítógép karbantartás, pedagógusok által használt és oktatási számítógépek tekintetében: Felek megállapodnak, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı számítógépek karbantartása Mőködtetı feladata és költsége. Felek megállapodnak, hogy a tönkrement, vagy gazdaságosan nem javítható számítástechnikai eszközök pótlása, az állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek a Fenntartó költsége, ehhez kapcsolódóan a beszerzés a taneszközök beszerzésének eljárásrendje szerint bonyolódik. Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó által beszerzett számítástechnikai eszközök karbantartása a Fenntartó feladata és költsége. Felek megállapodnak továbbá, hogy a számítástechnikai eszközök vírusvédelmérıl Mőködtetı gondoskodik akként, hogy annak költségét a köznevelési, pedagógiai alapfeladat ellátásához használt munkaállomások arányában továbbszámlázza a Fenntartó felé. 11. Tanügyi nyomtatványok, tankönyvek, szakmai folyóiratok beszerzése, tanügyi szoftver licenszdíja (könyvtárprogram, zeneiskolai oktatáshoz kapcsolódó szoftver): Felek megállapodnak, hogy valamennyi tanügyi oktatási segédanyag beszerzése Fenntartó feladata és költsége. 12. Iskolaorvos megbízási díja, orvosi szoba felszerelése kollégiumokban: a. Iskolaorvos: Felek rögzítik, hogy az iskolaorvosi ellátás biztosítása kötelezı önkormányzati feladat, melyet az oktatási intézményekben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosít. b. Felek megállapodnak, hogy az orvosi rendelı felszereltségének biztosítása a Mőködtetı feladata és költsége. 13. Mobiltelefon és pedagógusok által használt vezetékes telefon, internet: a. Mobiltelefonok: Felek megállapodnak, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklet 5. pontja alapján a technikai dolgozók és a pedagógusok, valamint a pedagógus munkáját segítı alkalmazottak által használt mobiltelefon alapdíja a Mőködtetı költsége. A mobiltelefonon történı beszélgetés alapdíjon felüli költsége továbbszámlázásra kerül a telefont használó magánszemély felé. Felek rögzítik, hogy a KLIK munkavállalói által jelenleg is használt mobiltelefonokat június 30-ig használhatják. Ezt követıen kötelesek mobiltelefonjaikat a KLIK és az Elszámolóház által közösen megjelölt helyen és idıben leadni. Ennek elmaradása esetén a mobiltelefonhoz tartozó elıfizetıi szám megszüntetésre kerül július 1-jét követıen az Önkormányzat által mobilkommunikációs eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása után minden intézményegység részére biztosít az Elszámolóház 1 db mobiltelefont (az Elszámolóház technikai dolgozói részére mőködtetést szolgáló célból juttatott mobiltelefonokon kívül). b. Vezetékes telefon: Felek megállapodnak, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklet 5. pontja alapján a technikai dolgozók és a pedagógusok, valamint a pedagógus munkáját segítı alkalmazottak által használt vezetékes telefon alapdíja a Mőködtetı költsége. A pedagógusok és technikai alkalmazottak által használt vezetékes telefon-használat alapdíjon felüli költségét a Fenntartó 60%, a Mőködtetı 40% arányban viseli. c. Internet: Az internet szolgáltatást a Mőködtetı a mőködtetéshez szükséges, átlagos színvonalon köteles biztosítani és költségét viselni. 14. Külföldi vendégtanárok szolgálati lakásainak bérleti és közüzemi díja: A külföldi vendégtanárok szolgálati lakása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5

6 tulajdonában áll. Rendeltetése az oktatás folyamatosságának biztosítása. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a szolgálati lakások bérleti és közüzemi díjait a Mőködtetı viseli. 15. Pályázatok benyújtása, lebonyolítása: Felek megállapodnak, hogy az oktatási intézményeket érintı pályázatok elıkészítése során együttmőködnek. Felek megállapodnak, hogy amennyiben ingóság beszerzést is érint a pályázat, amelynek kötelezettsége a Mőködtetıt terhelné (pl. számítógép beszerzés, aminek fenntartása Mőködtetı kötelessége), egyedi közös megállapodás alapján történik a pályázat benyújtása, ügyintézése. Felek megállapodnak, hogy a folyamatban lévı pályázatok tekintetében, amelyeknél a szerzıdı fél az oktatási intézmény, a Támogató szervezet tájékoztatása a Fenntartóváltásról a Fenntartó feladata. 16. Szalagavató bál szervezése, terembérleti díj: Felek megállapodnak, hogy mivel a bálok, iskolai rendezvények szervezése a pedagógiai munkához kapcsolódik, nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és ingó vagyon üzemeltetésének körébe tartozik az iskolai rendezvények szervezésének költségeit a Fenntartó viseli. 17. Pedagógusok helyi bérlettérítése, továbbképzési költsége, saját gépkocsi használatának költsége, valamint parkolóbérlete: Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó foglalkoztatotti állományába tartozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítı közalkalmazottak foglalkoztatásához, képzéséhez kapcsolódó valamennyi költséget a Fenntartó visel. 18. Biztonsági elıírások betartása: Az intézmény kincstárnoka meghatározza azon személyek körét, akik az intézménybe való bejutáshoz szükséges kulcsokkal és riasztókódokkal rendelkeznek. Ezen személyeket nyilvántartásba veszi, amit a Mőködtetı részére megküld. A kulcsok átadása aláírás ellenében történik, azok meglétéért a dolgozó felelısséggel tartozik. 19. Nyári napközis táborok: évet követıen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes döntésétıl függıen kizárólag a Pécsi Kulturális Központ szervezésében mőködı nyári napközis táborok kiadásait finanszírozza a Mőködtetı, amely nem tartalmazza a táboroztatásban részt vevı pedagógusok díjazását. III. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 1. Amennyiben a Fenntartó bankszámlájára 2013-ban olyan bevételek folynak be, amelyek nem az intézmények szakmai munkájához, hanem az intézmények mőködtetéséhez kapcsolódnak, azok a Mőködtetıt illetik meg. Az ilyen jellegő bevételekrıl a Fenntartó köteles tételes analitikus nyilvántartást vezetni, melyet havonta, tárgyhót követı hó 15. napjáig megküld a Mőködtetı részére, mellyel egyidejőleg a kimutatott összeget köteles átutalni a Mőködtetı számú fizetési számlájára. 2. Amennyiben a Mőködtetı fizetési számlájára 2013-ban olyan bevételek folynak be, amelyek nem az intézmények mőködtetésével kapcsolatban keletkeztek, azok a Fenntartót illetik meg. Az ilyen jellegő bevételekrıl a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztálya köteles tételes analitikus nyilvántartást vezetni, melyet havonta, tárgyhót követı hó 15. napjáig megküld a Fenntartó részére, mellyel egyidejőleg a kimutatott összeget köteles átutalni a Fenntartó számú bankszámlaszámára. 6

7 3. A Fenntartót terhelı kifizetések teljesítésérıl a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetıje köteles a Fenntartót a kifizetett tételek tételes kimutatásával, havonta a tárgyhónapot követı hó 15. napjáig írásban tájékoztatni. A Mőködtetı átszámlázza a Fenntartó részére az általa megtérített, de nem ıt terhelı kötelezettségeket. A Fenntartó köteles a Mőködtetı által benyújtott számlát a fizetési határidın belül a Mőködtetı számú fizetési számlájára átutalni. 4. A Mőködtetıt terhelı kifizetések teljesítésérıl a Fenntartó köteles a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetıjét a kifizetett tételek tételes kimutatásával, havonta a tárgyhónapot követı hó 15. napjáig írásban tájékoztatni. A Fenntartó átszámlázza a Mőködtetı részére az általa megtérített, de nem ıt terhelı kötelezettségeket. A Mőködtetı köteles a Fenntartó által benyújtott számlát a fizetési határidın belül a Fenntartó számú fizetési számlájára átutalni. 5. Fenntartó vállalja, hogy a Mőködtetı részére az át nem számlázható anyag és eszköz beszerzések költségét, tételes kimutatás alapján, annak beérkezését követı tizenöt (15) napon belül megtéríti. A év elején a Mőködtetı által beszedett zeneiskolai térítési díjak 70%-át a Mőködtetı jelen megállapodás aláírását követı 15 napon belül a Fenntartó részére átutalja. Mindaddig, amíg a Mőködtetı szedi be a zeneiskolai térítési díjat, úgy tárgyhót követı hó 15. napjáig átutalja annak 70%-át a Fenntartónak. 6. Mőködtetési költségvetés végrehajtásához kapcsolódó rendelkezések: A Fenntartó köteles a fenntartói feladatainak ellátásáról úgy gondoskodni, hogy a Mőködtetıt érintıen érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit, valamint biztosítja, a használatába adott vagyon rendeletetés szerő, hatékony és gazdaságos használatát. Kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni a jóváhagyott költségvetés mértékéig lehet. Amennyiben pénzügyi fedezet, elıirányzat hiányában a Mőködtetı vezetıje kötelezettséget nem vállalhat, azt írásban jelzi a Fenntartó részére. A Mőködtetı köteles a költségvetés jóváhagyását követıen 10 munkanapon belül - a mőködtetésre vonatkozó költségvetést a Fenntartó részére megküldeni tájékoztatás céljából. A Mőködtetı írásban tájékoztatást kér a Fenntartó vezetıjétıl, amennyiben az intézmény mőködése során a rendes mőködésbıl adódó felhasználáson túl nem indokolható energiafelhasználás, mőködtetési kiadás mutatható ki. A Fenntartó vezetıje, köteles a tájékoztatásra írásbeli választ adni a tájékoztatáskérést követı 10. munkanapon belül. A Mőködtetı a mőködtetésre megállapított költségvetésbıl idıarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített havi finanszírozási ütemtervet megküldi a Fenntartó részére jóváhagyás céljából. A Fenntartó köteles a finanszírozási igényt jóváhagyni. A jóváhagyás nélkül a mőködtetési feladatokhoz kapcsolódóan kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthetı. 7

8 7. Fenntartó tájékoztatása a mőködtetési költségvetés alakulásáról A Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztálya az aktuális hónap feladása után, legkésıbb tárgynegyedévet követı 20. napjáig tájékoztatja a Fenntartót a mőködtetési költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról. A Fenntartó a tájékoztatás kézhezvételét követı 5 munkanapon belül jogosult észrevételeit írásban megtenni a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetıje felé. 8. Munkabérelılegek visszatérítése: A jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi a jogelıd oktatási intézmények által kifizetett munkabér elılegek kimutatása. A december 31. napjával kimutatott munkabérelılegek levonásáról és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési számlájára történı átutalásáról a Fenntartó gondoskodik, úgy hogy a dolgozónkénti tételes analitikus nyilvántartást a Mőködtetı részére írásban köteles megküldeni az átutalással egyidejőleg. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Felek megállapodnak, hogy a mőködtetés kapcsán felmerülı, valamint a költségmegosztással kapcsolatos kérdések egyeztetése érdekében igény szerint személyes egyeztetést tartanak, melyen a Fenntartó igazgatója, valamint a Mőködtetı igazgatója részt vesz. 2. Felek megállapodnak, hogy a fenntartást illetve mőködtetést érintı mindenkor hatályos belsı szabályzataikat, ügyrendjeiket (különös tekintettel a szervezeti és mőködési szabályzatra, közbeszerzési és beszerzési szabályzatokra és eljárásrendekre) egymással megismertetik. 3. A jelen megállapodás 4. sz. és 5. sz. mellékletét képezi a Felek részérıl aláírási jogkörrel rendelkezı személyek mindenkor hatályos név szerinti listája. 4. Fenntartó által kijelölt kapcsolattartó: Neve: Beosztása: Elérhetısége: Mőködtetı által kijelölt kapcsolattartó: Neve: Geresics Krisztina Beosztása: gazdasági vezetı Elérhetısége: 06 72/ , 06 20/ Neve: dr. Gáll Nikoletta Beosztása: jogász Elérhetısége: 06 72/ , 06 20/ Felek rögzítik, hogy a jelen okiratban írásban is rögzített megállapodásuk szerint jártak el január 01. napjától kezdıdıen. Jelen megállapodás határozatlan idıre szól, azzal, hogy a megállapodás részben vagy egészben megszőnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az érintett ingatlanokban, vagy azok bármelyikében megszőnik. 8

9 6. Felek kijelentik, hogy az oktatási intézmények fenntartásához és mőködtetéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszemően, együttmőködve járnak el. 7. Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Pécs, Fenntartó Mőködtetı Pénzügyi ellenjegyzés: Fenntartó Mőködtetı Jogi ellenjegyzés:... Fenntartó Mőködtetı A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. melléklet: A mőködtetett intézményegységek és telephelyeik 2. melléklet: Munkabér elılegek december 31-i állapot szerint 3. melléklet: Aláírási jogkörrel rendelkezı személyek (Fenntartó) 4. melléklet: Aláírási jogkörrel rendelkezı személyek (Mőködtetı) 9

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele

ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Szlovák Tájház fenntartói jogának átadás-átvétele Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2012. október 8-ai

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

ÜGYREND. A Településellátó Szervezet adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységeket egyaránt folytat. Adószáma: 15394026-2-13

ÜGYREND. A Településellátó Szervezet adóköteles és tárgyi adómentes tevékenységeket egyaránt folytat. Adószáma: 15394026-2-13 TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET I. fejezet 1./ Jogállása ÜGYREND A Településellátó Szervezet (TESZ) Göd Város Önkormányzatának felügyelete és ellenırzése alatt mőködı önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben