A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest, Szalay u képviseli: Páva Péter igazgató adóigazgatási azonosító száma: Elıirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint Fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó), valamint a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet székhelye: 7621 Pécs, Bercsényi utca 3. képviseli: Borbás Károly igazgató adóigazgatási azonosító száma: törzsszám: Bankszámlaszám: mint Mőködtetı (a továbbiakban: Mőködtetı) a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. (4) bekezdése, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmény állami fenntartásba vételérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 6. (5) bekezdésében foglaltak alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) Közgyőlésének 412/2012. (12.13.) és 436/2012. (12.13.) sz. határozatával (Továbbiakban: Határozat)a korábbiakban az Önkormányzat által fenntartott 1. számú mellékletben megjelölt köznevelési intézmények mőködtetésére január 1-jei hatállyal Mőködtetıt jelölte ki. Az Nkt. 74. (6a) bekezdése értelmében a mőködtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, a köznevelési intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerzıdésben kell megállapítani. A fentiekre tekintettel Felek az alábbi megállapodást kötik: I. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA 1. A Megállapodás rögzíti a mőködtetési és fenntartási feladatok elhatárolását, valamint rendelkezik a mőködtetéshez és a fenntartáshoz kapcsolódó jogokról és kötelezettségekrıl, a költségek viselésérıl. 2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás nem teljes körő, a mőködtetés és fenntartás folyamatosságának biztosítása érdekében egymással folyamatosan együttmőködnek és a felmerülı költség-megosztási igényeket és a mőködtetéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket szükség szerint külön megállapodásban rendezik. 1

2 II. A MEGÁLLAPODÁS KERETEI 1. Az Nkt. 74. (4) bekezdés értelmében a 3000 fıt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzı iskola kivételével - az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a Mőködtetı saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével összefüggı személyi feltételeket. 2. A Nkt. 76. (1) bekezdés értelmében a Mőködtetı feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzıdésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelı, hatályos köznevelési, tőzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi elıírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A Mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérıl. A Mőködtetı köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a Mőködtetı feladata különösen a köznevelési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A Mőködtetı feladata mőködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévı taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. 3. A Nkt. 76. (3) bekezdés értelmében a Mőködtetı feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelésioktatási intézményben az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az intézményvezetı javaslatára, az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a Mőködtetı által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. II. KÖLTSÉGEK VISELÉSE Figyelemmel arra, hogy az Nkt. 74. (4) bekezdése értelmében a Mőködtetı feladata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon mőködtetése, Felek a fenntartáshoz és a mőködtetéshez kapcsolódó költségek viselésérıl az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. Tőz- és munkavédelem: Felek rögzítik, hogy a Mőködtetı beszerzési eljárás lefolytatását követıen saját nevében szerzıdést kötött a Pécsi Arkangyal Kkt.-vel az általa mőködtetett intézmények tőzvédelmi, valamint az általa foglalkoztatott és a Fenntartó által foglalkoztatott közalkalmazottak munkavédelmi feladatainak ellátására. A szerzıdés hatálya: március december 31. A szerzıdés bármelyik szerzıdı fél által indokolási kötelezettség nélkül 30 napos határidıvel írásban felmondható. A szerzıdés szerint fizetendı átalánydíj elkülönítve tartalmazza a Mőködtetı, valamint a Fenntartó alkalmazottaira vonatkozó munkavédelmi feladatok 2

3 költségeit, melynek megosztási aránya: Fenntartó létszámarányos díja ,- Forint+áfa, Mőködtetı létszámarányos díja ,- Ft+áfa. Felek megállapodnak, hogy a munkavédelmi feladatok ellátásának teljes átalánydíját Mőködtetı megelılegezi, majd a Fenntartóra esı átalánydíj-hányadot a Fenntartó részére havonta továbbszámlázza, aki azt a számla kézhezvételét követı 15 napon belül átutalással fizeti meg a Mőködtetı felé. A tőzvédelemmel kapcsolatos költségeket teljes egészében a Mőködtetı viseli. Fenntartó kijelenti és elismeri, hogy a megállapodás tartalmát megismerte. 2. Ingatlanok vagyonvédelme: A kiépített vagyonvédelmi rendszerrel rendelkezı intézményekben a távfelügyelet biztosításáról a Mőködtetı gondoskodik, ennek költségeit viseli. Amennyiben a Távfelügyelet intézkedése indokolt, arról Mőködtetı köteles haladéktalanul értesíteni a KLIK igazgatóját. 3. Gyógyúszással kapcsolatos OEP-támogatás, gyógyúszás-oktató és orvos megbízási díja: Figyelemmel arra, hogy az orvosi beutaló alapján kezelt 18 év alatti fiatalok gyógyúszás terápiája nem a Fenntartó oktatási tevékenységéhez kapcsolódik, a gyógyúszás biztosítása Mőködtetı költsége és a feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás összege is Mőködtetıt illeti. Felek megállapodnak, hogy minden tanév kezdetén egymással egyeztetnek annak érdekében, hogy a gyógyúszás megtartása ne ütközzön a tanítási órák rendjével. 4. Taneszközök beszerzése: Felek megállapodnak, hogy a taneszközök beszerzésének eljárási rendje a következı: a megrendeléseket a Mőködtetı Intézménymőködtetési Osztálya győjti össze az oktatási intézményektıl. A tételes megrendelések elektronikus úton kerülnek továbbításra a Fenntartó felé. A Fenntartó vállalja, hogy aláírásával igazolja a megrendelések szakmai szükségességét, valamint vállalja a megrendelések teljes összegének megtérítését. Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó írásbeli igazolásának hiányában a megrendelések nem kerülnek megvalósításra. a. Kémia- és fizikaóra kísérleteihez szükséges vegyi anyagok, mint veszélyes hulladék kezelése: Felek megállapodnak, hogy a kísérleti anyag, mint veszélyes hulladék kezelése a taneszközök beszerzéséhez kapcsolódik. Ennek alapján a veszélyes hulladék elszállítására a Mőködtetı köt szolgáltatási szerzıdést, aki a szolgáltatás költségét a Fenntartó felé továbbszámlázza. b. Központi mőhely: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában álló, Mőködtetı által mőködtetett Központi Mőhely Pécs Város valamennyi oktatási intézménye számára, nyersanyagok feldolgozásával készít technikaórákon használatos taneszközöket. Felek megállapodnak, hogy június 15-ig a Fenntartó megrendelése alapján a Mőködtetı elkészítteti a Központi Mőhelyben a szükséges taneszközöket, majd az elkészített eszközök értékét önköltségi áron a Fenntartó megtéríti. c. Veszélyes anyag felhasználásának bejelentési kötelezettsége: Felek tudomással bírnak arról, hogy a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény (továbbiakban KTv.) 29. (1) bekezdésben foglaltak alapján a Mőködtetıt, valamint a Fenntartót - a tevékenységet folytatni szándékozó felhasználói minıségükben külön-külön - a veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó bejelentési kötelezettség terheli. A veszélyes anyagok felhasználására vonatkozó bejelentési kötelezettséget annak a Félnek kell teljesítenie, amelyik az adott veszélyes anyaggal tevékenységet (Tv. 1. (1) bek. g) ) folytat (tárolja, felhasználja). A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentését a Felek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdésében szabályozott módon teljesítik. 3

4 A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettséget a Felek saját költségvetésük terhére teljesítik. 5. Tanulók beiratkozási díja, zeneiskolai térítési díj: A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklet 24. pontja értelmében a tandíj és térítési díj 30%-a Mőködtetıt illeti. Felek megállapodnak, hogy a térítési díjakat Mőködtetı szedi be, gondoskodik a pénz ırzésérıl és elszállításáról, majd a térítési díj 70%-át átutalja, a pénzszállítási díj 70%-át pedig továbbszámlázza a Fenntartónak. Zeneiskolai hangszerek javításának költsége: Felek megállapodnak, hogy a már meglévı hangszerek javíttatása a Mőködtetı feladata és költsége. Amennyiben a hangszer nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos és új hangszert célszerő beszerezni, az esetben a taneszközök beszerzésének eljárási rendje alkalmazandó. Felek megállapodnak, hogy az újonnan beszerzett hangszer Fenntartó tulajdonába kerül, ennek megfelelıen annak javítása és karbantartása a Fenntartó feladata és költsége. 6. Sporteszközök javításának cseréje: Felek megállapodnak, hogy a már meglévı sporteszközök javíttatása a Mőködtetı feladata és költsége. Amennyiben a sporteszköz nem javítható, vagy javítása nem gazdaságos és új sporteszközt célszerő beszerezni, az esetben a taneszközök beszerzésének eljárási rendje alkalmazandó. Felek megállapodnak, hogy az újonnan beszerzett sporteszköz Fenntartó tulajdonába kerül, ennek megfelelıen annak javítása és karbantartása a Fenntartó feladata és költsége. 7. Fénymásolás, nyomtatás költségmegosztása: Felek megállapodnak, hogy a mőködtetéshez kapcsolódó papír, irodaszer beszerzésének költségeit a Mőködtetı viseli, az oktatási feladatokhoz, illetve a pedagógus munkáját segítı közalkalmazottak által felhasznált papír és irodaszer beszerzésére és költségviselésére a taneszközök beszerzésének eljárásrendje vonatkozik. Felek megállapodnak, hogy a Mőködtetı technikai dolgozói által a Fenntartó részére elkészített iratok papír és irodaszer, valamint postaköltsége is Fenntartót terheli, beszerzésének eljárásrendjére és költségviselésére a taneszközök eljárásrendje vonatkozik. Felek megállapodnak, hogy szeptembertıl 01-tıl a Fenntartó szerzi be az oktatáshoz kapcsolódó papír-írószert, ezen idıpontig azonban a taneszközök beszerzésének eljárásrendje alkalmazandó. Felek rögzítik, hogy a fénymásolók karbantartása a Mőködtetı feladata és költsége. A nyomtatók és fénymásolók teljes körő üzemeltetésének költségét a fenntartó 80%, a mőködtetı 20% arányban viseli. 8. Gépjármő-üzemeltetés költsége, biztosítási díj:a december 15-én Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat és a Fenntartó között megkötött megállapodás értelmében az Önkormányzat tulajdonában álló gépkocsik üzembentartója a Fenntartó. Mőködtetı kijelenti, hogy a mőködtetési feladatok ellátása céljából nem tart igényt a Fenntartó által üzemben tartott gépkocsik használatára. Ennek megfelelıen a gépkocsik fenntartásával, üzemben tartásával járó valamennyi költség Fenntartót terheli. A december 31-én a köznevelési intézmény tulajdonában álló gépjármővek a Fenntartó tulajdonába kerülnek. 9. Az oktatási intézmények honlapjának üzemeltetése, a honlaphoz kapcsolódó webtárhely szolgáltatás, hirdetések megjelentetése: Felek megállapítják, hogy az oktatási intézmények honlapja oktatási célokat szolgál. Ennek megfelelıen megállapodnak, hogy a honlap üzemeltetése és a honlaphoz kapcsolódó web tárhely szolgáltatási díja a Fenntartót terheli. 4

5 10. Számítógép karbantartás, pedagógusok által használt és oktatási számítógépek tekintetében: Felek megállapodnak, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı számítógépek karbantartása Mőködtetı feladata és költsége. Felek megállapodnak, hogy a tönkrement, vagy gazdaságosan nem javítható számítástechnikai eszközök pótlása, az állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek a Fenntartó költsége, ehhez kapcsolódóan a beszerzés a taneszközök beszerzésének eljárásrendje szerint bonyolódik. Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó által beszerzett számítástechnikai eszközök karbantartása a Fenntartó feladata és költsége. Felek megállapodnak továbbá, hogy a számítástechnikai eszközök vírusvédelmérıl Mőködtetı gondoskodik akként, hogy annak költségét a köznevelési, pedagógiai alapfeladat ellátásához használt munkaállomások arányában továbbszámlázza a Fenntartó felé. 11. Tanügyi nyomtatványok, tankönyvek, szakmai folyóiratok beszerzése, tanügyi szoftver licenszdíja (könyvtárprogram, zeneiskolai oktatáshoz kapcsolódó szoftver): Felek megállapodnak, hogy valamennyi tanügyi oktatási segédanyag beszerzése Fenntartó feladata és költsége. 12. Iskolaorvos megbízási díja, orvosi szoba felszerelése kollégiumokban: a. Iskolaorvos: Felek rögzítik, hogy az iskolaorvosi ellátás biztosítása kötelezı önkormányzati feladat, melyet az oktatási intézményekben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosít. b. Felek megállapodnak, hogy az orvosi rendelı felszereltségének biztosítása a Mőködtetı feladata és költsége. 13. Mobiltelefon és pedagógusok által használt vezetékes telefon, internet: a. Mobiltelefonok: Felek megállapodnak, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklet 5. pontja alapján a technikai dolgozók és a pedagógusok, valamint a pedagógus munkáját segítı alkalmazottak által használt mobiltelefon alapdíja a Mőködtetı költsége. A mobiltelefonon történı beszélgetés alapdíjon felüli költsége továbbszámlázásra kerül a telefont használó magánszemély felé. Felek rögzítik, hogy a KLIK munkavállalói által jelenleg is használt mobiltelefonokat június 30-ig használhatják. Ezt követıen kötelesek mobiltelefonjaikat a KLIK és az Elszámolóház által közösen megjelölt helyen és idıben leadni. Ennek elmaradása esetén a mobiltelefonhoz tartozó elıfizetıi szám megszüntetésre kerül július 1-jét követıen az Önkormányzat által mobilkommunikációs eszközök beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárása után minden intézményegység részére biztosít az Elszámolóház 1 db mobiltelefont (az Elszámolóház technikai dolgozói részére mőködtetést szolgáló célból juttatott mobiltelefonokon kívül). b. Vezetékes telefon: Felek megállapodnak, hogy a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 8. melléklet 5. pontja alapján a technikai dolgozók és a pedagógusok, valamint a pedagógus munkáját segítı alkalmazottak által használt vezetékes telefon alapdíja a Mőködtetı költsége. A pedagógusok és technikai alkalmazottak által használt vezetékes telefon-használat alapdíjon felüli költségét a Fenntartó 60%, a Mőködtetı 40% arányban viseli. c. Internet: Az internet szolgáltatást a Mőködtetı a mőködtetéshez szükséges, átlagos színvonalon köteles biztosítani és költségét viselni. 14. Külföldi vendégtanárok szolgálati lakásainak bérleti és közüzemi díja: A külföldi vendégtanárok szolgálati lakása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5

6 tulajdonában áll. Rendeltetése az oktatás folyamatosságának biztosítása. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a szolgálati lakások bérleti és közüzemi díjait a Mőködtetı viseli. 15. Pályázatok benyújtása, lebonyolítása: Felek megállapodnak, hogy az oktatási intézményeket érintı pályázatok elıkészítése során együttmőködnek. Felek megállapodnak, hogy amennyiben ingóság beszerzést is érint a pályázat, amelynek kötelezettsége a Mőködtetıt terhelné (pl. számítógép beszerzés, aminek fenntartása Mőködtetı kötelessége), egyedi közös megállapodás alapján történik a pályázat benyújtása, ügyintézése. Felek megállapodnak, hogy a folyamatban lévı pályázatok tekintetében, amelyeknél a szerzıdı fél az oktatási intézmény, a Támogató szervezet tájékoztatása a Fenntartóváltásról a Fenntartó feladata. 16. Szalagavató bál szervezése, terembérleti díj: Felek megállapodnak, hogy mivel a bálok, iskolai rendezvények szervezése a pedagógiai munkához kapcsolódik, nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan és ingó vagyon üzemeltetésének körébe tartozik az iskolai rendezvények szervezésének költségeit a Fenntartó viseli. 17. Pedagógusok helyi bérlettérítése, továbbképzési költsége, saját gépkocsi használatának költsége, valamint parkolóbérlete: Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó foglalkoztatotti állományába tartozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítı közalkalmazottak foglalkoztatásához, képzéséhez kapcsolódó valamennyi költséget a Fenntartó visel. 18. Biztonsági elıírások betartása: Az intézmény kincstárnoka meghatározza azon személyek körét, akik az intézménybe való bejutáshoz szükséges kulcsokkal és riasztókódokkal rendelkeznek. Ezen személyeket nyilvántartásba veszi, amit a Mőködtetı részére megküld. A kulcsok átadása aláírás ellenében történik, azok meglétéért a dolgozó felelısséggel tartozik. 19. Nyári napközis táborok: évet követıen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata elızetes döntésétıl függıen kizárólag a Pécsi Kulturális Központ szervezésében mőködı nyári napközis táborok kiadásait finanszírozza a Mőködtetı, amely nem tartalmazza a táboroztatásban részt vevı pedagógusok díjazását. III. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 1. Amennyiben a Fenntartó bankszámlájára 2013-ban olyan bevételek folynak be, amelyek nem az intézmények szakmai munkájához, hanem az intézmények mőködtetéséhez kapcsolódnak, azok a Mőködtetıt illetik meg. Az ilyen jellegő bevételekrıl a Fenntartó köteles tételes analitikus nyilvántartást vezetni, melyet havonta, tárgyhót követı hó 15. napjáig megküld a Mőködtetı részére, mellyel egyidejőleg a kimutatott összeget köteles átutalni a Mőködtetı számú fizetési számlájára. 2. Amennyiben a Mőködtetı fizetési számlájára 2013-ban olyan bevételek folynak be, amelyek nem az intézmények mőködtetésével kapcsolatban keletkeztek, azok a Fenntartót illetik meg. Az ilyen jellegő bevételekrıl a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztálya köteles tételes analitikus nyilvántartást vezetni, melyet havonta, tárgyhót követı hó 15. napjáig megküld a Fenntartó részére, mellyel egyidejőleg a kimutatott összeget köteles átutalni a Fenntartó számú bankszámlaszámára. 6

7 3. A Fenntartót terhelı kifizetések teljesítésérıl a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetıje köteles a Fenntartót a kifizetett tételek tételes kimutatásával, havonta a tárgyhónapot követı hó 15. napjáig írásban tájékoztatni. A Mőködtetı átszámlázza a Fenntartó részére az általa megtérített, de nem ıt terhelı kötelezettségeket. A Fenntartó köteles a Mőködtetı által benyújtott számlát a fizetési határidın belül a Mőködtetı számú fizetési számlájára átutalni. 4. A Mőködtetıt terhelı kifizetések teljesítésérıl a Fenntartó köteles a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetıjét a kifizetett tételek tételes kimutatásával, havonta a tárgyhónapot követı hó 15. napjáig írásban tájékoztatni. A Fenntartó átszámlázza a Mőködtetı részére az általa megtérített, de nem ıt terhelı kötelezettségeket. A Mőködtetı köteles a Fenntartó által benyújtott számlát a fizetési határidın belül a Fenntartó számú fizetési számlájára átutalni. 5. Fenntartó vállalja, hogy a Mőködtetı részére az át nem számlázható anyag és eszköz beszerzések költségét, tételes kimutatás alapján, annak beérkezését követı tizenöt (15) napon belül megtéríti. A év elején a Mőködtetı által beszedett zeneiskolai térítési díjak 70%-át a Mőködtetı jelen megállapodás aláírását követı 15 napon belül a Fenntartó részére átutalja. Mindaddig, amíg a Mőködtetı szedi be a zeneiskolai térítési díjat, úgy tárgyhót követı hó 15. napjáig átutalja annak 70%-át a Fenntartónak. 6. Mőködtetési költségvetés végrehajtásához kapcsolódó rendelkezések: A Fenntartó köteles a fenntartói feladatainak ellátásáról úgy gondoskodni, hogy a Mőködtetıt érintıen érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit, valamint biztosítja, a használatába adott vagyon rendeletetés szerő, hatékony és gazdaságos használatát. Kötelezettséget vállalni, kifizetést teljesíteni a jóváhagyott költségvetés mértékéig lehet. Amennyiben pénzügyi fedezet, elıirányzat hiányában a Mőködtetı vezetıje kötelezettséget nem vállalhat, azt írásban jelzi a Fenntartó részére. A Mőködtetı köteles a költségvetés jóváhagyását követıen 10 munkanapon belül - a mőködtetésre vonatkozó költségvetést a Fenntartó részére megküldeni tájékoztatás céljából. A Mőködtetı írásban tájékoztatást kér a Fenntartó vezetıjétıl, amennyiben az intézmény mőködése során a rendes mőködésbıl adódó felhasználáson túl nem indokolható energiafelhasználás, mőködtetési kiadás mutatható ki. A Fenntartó vezetıje, köteles a tájékoztatásra írásbeli választ adni a tájékoztatáskérést követı 10. munkanapon belül. A Mőködtetı a mőködtetésre megállapított költségvetésbıl idıarányos, a valós finanszírozási igény alapján készített havi finanszírozási ütemtervet megküldi a Fenntartó részére jóváhagyás céljából. A Fenntartó köteles a finanszírozási igényt jóváhagyni. A jóváhagyás nélkül a mőködtetési feladatokhoz kapcsolódóan kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthetı. 7

8 7. Fenntartó tájékoztatása a mőködtetési költségvetés alakulásáról A Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztálya az aktuális hónap feladása után, legkésıbb tárgynegyedévet követı 20. napjáig tájékoztatja a Fenntartót a mőködtetési költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról. A Fenntartó a tájékoztatás kézhezvételét követı 5 munkanapon belül jogosult észrevételeit írásban megtenni a Mőködtetı Pénzügyi, Költségvetési és Kontrolling Osztályvezetıje felé. 8. Munkabérelılegek visszatérítése: A jelen megállapodás 3. számú mellékletét képezi a jogelıd oktatási intézmények által kifizetett munkabér elılegek kimutatása. A december 31. napjával kimutatott munkabérelılegek levonásáról és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési számlájára történı átutalásáról a Fenntartó gondoskodik, úgy hogy a dolgozónkénti tételes analitikus nyilvántartást a Mőködtetı részére írásban köteles megküldeni az átutalással egyidejőleg. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Felek megállapodnak, hogy a mőködtetés kapcsán felmerülı, valamint a költségmegosztással kapcsolatos kérdések egyeztetése érdekében igény szerint személyes egyeztetést tartanak, melyen a Fenntartó igazgatója, valamint a Mőködtetı igazgatója részt vesz. 2. Felek megállapodnak, hogy a fenntartást illetve mőködtetést érintı mindenkor hatályos belsı szabályzataikat, ügyrendjeiket (különös tekintettel a szervezeti és mőködési szabályzatra, közbeszerzési és beszerzési szabályzatokra és eljárásrendekre) egymással megismertetik. 3. A jelen megállapodás 4. sz. és 5. sz. mellékletét képezi a Felek részérıl aláírási jogkörrel rendelkezı személyek mindenkor hatályos név szerinti listája. 4. Fenntartó által kijelölt kapcsolattartó: Neve: Beosztása: Elérhetısége: Mőködtetı által kijelölt kapcsolattartó: Neve: Geresics Krisztina Beosztása: gazdasági vezetı Elérhetısége: 06 72/ , 06 20/ Neve: dr. Gáll Nikoletta Beosztása: jogász Elérhetısége: 06 72/ , 06 20/ Felek rögzítik, hogy a jelen okiratban írásban is rögzített megállapodásuk szerint jártak el január 01. napjától kezdıdıen. Jelen megállapodás határozatlan idıre szól, azzal, hogy a megállapodás részben vagy egészben megszőnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása az érintett ingatlanokban, vagy azok bármelyikében megszőnik. 8

9 6. Felek kijelentik, hogy az oktatási intézmények fenntartásához és mőködtetéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszemően, együttmőködve járnak el. 7. Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá, annak minden oldalát és mellékleteit aláírásukkal hitelesítik. Pécs, Fenntartó Mőködtetı Pénzügyi ellenjegyzés: Fenntartó Mőködtetı Jogi ellenjegyzés:... Fenntartó Mőködtetı A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. melléklet: A mőködtetett intézményegységek és telephelyeik 2. melléklet: Munkabér elılegek december 31-i állapot szerint 3. melléklet: Aláírási jogkörrel rendelkezı személyek (Fenntartó) 4. melléklet: Aláírási jogkörrel rendelkezı személyek (Mőködtetı) 9

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/155/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/

Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/ Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel/Fax: 06/88-235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu 1. napirendi pont Ügyiratszám: 9-128/2012. Elıadó: Sarkadi-Nagy András polgármester

Részletesebben

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT!

Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Egymással-egymásért! A GYEREKEKÉRT! Godóné Bóta Éva 2013.06.07. Nincsen semmi, amit nehezebb véghezvinni, aminek kétségesebb a sikere, amit veszélyesebb felvetni, mint a dolgok új rendjének kezdeményezését

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK

I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadásátvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata. használati jog megszőntetésérıl SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2013. (III. 27.) KT. határozati-javalata használati jog megszőntetésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

K i v o n a t. Határozat

K i v o n a t. Határozat Felsılajos Község Önkormányzata K i v o n a t a 2012. december 11-i rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat 53/2012. (XII. 11.) ÖH. A köznevelési intézmények állami

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Döntés köznevelési intézmények működtetéséről Iktatószám: 7442/2012.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Pandur Erika ELŐTERJESZTÉS a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásról 2013. január 1-jétől a közoktatási

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS a köznevelési intézmények települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 98. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Köznevelési intézmények mőködési költségeinek megosztása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város a székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: dr. Őri László alpolgármester törzsszáma: 735616 adóigazgatási azonosító

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

MEGÁLLAPODÁS. (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény gyermekétkeztetéssel és óvodai feladatellátással összefüggő helyiségei költségeinek továbbszámlázására, műfüves pálya használatára Kunszentmárton Város a székhelye: 5440

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2015. (II. 25.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1

2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1 2012. évi CLIV. törvény az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról 1 hatályos: 2012.10.26-2012.10.26 Tartalom: egészségügyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

Konzorciumi megállapodás

Konzorciumi megállapodás Konzorciumi megállapodás Preambulum Felek jelen megállapodás aláírásával konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghirdetett, a magyar borvidékek/borrégiók

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása

A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A kelt szabályzat módosítása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A SZÁMÍTÓGÉPES BANK-KAPCSOLAT HASZNÁLATÁRA

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS A 13/2013.(I.31.) határozat melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. képviseli: Dr. Faragó Péter

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T. Amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZİDÉS T E R V E Z E T Amely létrejött egyrészrıl Megrendelı Hajdúnánás Városi Önkormányzat Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Szólláth Tibor polgármester Telefon: 52/381-411

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Iktató szám: 136/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest I. kerületi köznevelési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 12-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés

TANULÓSZERZİDÉS. Képzési idı az OKJ szerint: A szervezetnél folyó gyakorlati képzés TANULÓSZERZİDÉS Iktatószám: amely létrejött a gyakorlati képzést szervezı szervezet és a gyakorlati képzésben résztvevı tanuló között az alábbi szakképesítés gyakorlati képzésére Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 65/2016. (III. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben