HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK"

Átírás

1 HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS GYAKORLATI TAPASZTALATOK Magyarország európai uniós csatlakozásával az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatok kérdésköre az egyik legfontosabb oktatásügyi és oktatáspolitikai tényezővé vált. Az integrációnak a vártnál sokkal nagyobb a hatása az oktatás egész területén. Számos megoldatlan ill. megoldásra váró probléma vetődött fel elsősorban az alacsony iskolázottságúak körében, mely szorosan kapcsolódik a valamilyen okból hátrányos helyzetűekhez. Az elmúlt évtizedekben sajnos ezt a réteget úton-útfélen valamilyen negatív diszkrimináció érte, ennek enyhítése, orvoslása hatalmas feladat elé állítja az egész oktatási, foglalkoztatási és szociális rendszert egyaránt. Értekezésemben a teljesség igénye nélkül szeretném ismertetni a képzésükkel kapcsolatos legfontosabb célokat, feladatokat és gyakorlati tapasztalataimat. Legelőször tisztázni kell a halmozottan hátrányos helyzetű fogalom jelentését. Kik alkotják a magyar társadalom ezen rétegét, Miért és hogyan sodródtak sajnos sokszor saját hibájukon kívül a társadalom perifériájára, Melyek ennek a legfontosabb negatív következményei, Hogyan vonhatók be olyan aktivizáló programokba elsősorban a felnőttoktatás kapcsán melyek megkönnyítik a társadalomba való szerves beilleszkedésüket és ez Milyen pozitív hatást gyakorol az oktatási, foglalkoztatási, szociális és ezen keresztül az ország gazdasági életére egyaránt. 1. Kik alkotják a magyar társadalom hátrányos helyzetű rétegét? Polónyi István a következő hátrányos helyzetű csoportokat különbözteti meg a felnőttképzésben a finanszírozás szempontjából: Munkanélküliek; Munkanélküliségtől veszélyeztetettek alacsony iskolázottságúak, elavult szakmai képzettséggel rendelkezők, idősebb kori munkanélküliségtől veszélyeztetettek, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévők, romák, stb.; Ideiglenesen inaktívak gyesen, gyeden lévők, katonai ill. polgári szolgálatukat töltők; Szabadságvesztés büntetésüket töltők; Rehabilitálandók rokkantak, egészségügyileg károsodottak, szenvedélybetegek Szociálisan nehéz helyzetű, munkaképes korú inaktívak. 2. Miért és hogyan sodródtak a társadalom perifériájára? A hátrányos helyzet megjelölés a 60-as években vált egyre divatosabbá, azonban nem mint tudományos terminus, hanem mint egy minisztériumi utasítás hivatalos szóhasználata. Miután 1962-ben megszűnt a származás szerinti egyetemi-főiskolai beiskolázás, megszületett a hátrányos helyzetűek segítéséről szóló minisztériumi utasítás. Ennek keretében különböző egyetemi előkészítő tanfolyamokat indítottak a fizikai dolgozók gyerekei számára F-esek. A helyzet tehát a felsőfokon való továbbtanulás szempontjából volt hátrányos, mivel a kisvárosi vagy külvárosi középiskolákban tanuló, esetlegesen bejáró paraszt ill. munkás gyerekek természetesen lemaradtak a tanulásban. Az es évek legjelentősebb törekvései közé az esélyegyenlőség megteremtése is beletartozott. Míg a nyugati társadalmakban ez inkább az indulási esélyek egyenlőségének megteremtésére, addig hazánkban az elérendő társadalmi pozíciók egyenlőségére irányult. Igazi esélyegyenlőségről azonban nem beszélhetünk, hiszen a magyar társadalom egyre inkább polarizálódott, szegregálódott ill. kasztosodott. Az alacsony jövedelemmel rendelkező rétegek számára parasztok, bérmunkások stb. az érvényesülés útja az iskolarendszeren keresztül vezetett, a társadalmi sikeresség legfontosabb kritériuma és garanciája a minél magasabb iskolai végzettség lett. A 80-as évek végére a tudás hatalommá vált (Papp J. Neumann-ház). A hátrányos helyzetű jelző több tudományosan árnyaltabb, modernebb megnevezéssel is helyettesíthető: tanulásban akadályozottak, nehezen nevelhetők, problémásak, leszakadók, deviánsak, szociálisan inadaptáltak. Közös vonás, hogy a személyes és társadalmi, családi és iskolai, szakmai és politikai, biológiai, pszichikus és szociális okok és következmények szorosan összefonódva jelentkeznek, sok esetben ezért egymástól külön nem értelmezhetők ill. szétválaszthatatlanok. A 80-as évek második felétől ezért halmozottan hátrányos helyzet jelzőt használ a szakirodalom. Papp János a gyerekekre vetítve a következőkben határozza meg a halmozottan hátrányos helyzet jellemzőit: Alacsony jövedelem; Rosszul fölszerelt, egészségtelen vagy szűkös lakáskörülmények; Deviáns mikrokörnyezet szocializációs ártalmai; 1

2 Család vagy az ép család hiánya; Szülők alacsony iskolai végzettsége; Beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekeik megfelelő gondozására, ellátására. Általánosságban ebbe a leszakadó rétegbe tartoznak: a munkanélküliek, a szegények, a szociálisan inadaptáltak és a kisebbségek. A magyar társadalomnak ez a csoportja kb. 3,5 millió embert foglal magába, akik gyakorlatilag potenciálisan munkaképesek, azonban a közülük ténylegesen foglalkoztatottak száma elenyésző. Iskolázottságukat tekintve nagyrészt alacsony iskolázottsággal befejezetlen vagy befejezett általános iskola ill. szakiskolai vagy szakmunkás végzettség rendelkezőkből áll. Fiatalabb tagjai számára egyik legcélszerűbb képzési program a második esély program, melynek célja az általános iskolai végzettség befejezése ill. az érettségi vagy szakképzettség megszerzésének biztosítása. A XXI. század hatalmas problémája az egyre nagyobb méreteket öltő munkanélküliség ezen belül is az ifjúsági munkanélküliség, mely az elmúlt évben a fejlett európai országokban is jelen van a beavatkozások ellenére is. A KSH adatai alapján hazánkban a munkanélküliek aránya 2005-ben 7,2 %-os, ezzel szemben Írországban 4 %, a nálunk jóval fejlettebb Németországban és Franciaországban 10 % körüli, Lengyelországban pedig a legmagasabb, 18 %. Nem szabad azonban kizárólag csak az adatokat nézni, ezek ugyanis nagyon keveset árulnak el a fiatalok és a felnőttek iskolázottsági fokáról és a gazdasági életben betöltött szerepükről. Ha egy országban magas a munkanélküliek aránya, az a foglalkoztatottak arányával együtt nézve jelentheti azt is, hogy az adott ország a munkanélküliek nagyobb részét képes bevonni olyan programokba, amelyek aktív képzést és társadalmi gondoskodást jelentenek. Elmondható, hogy nagyon alacsony aktivitási ráta mellett az inaktívak csak kis hányadát tudjuk bevonni olyan aktivizáló programokba, melyek a munkanélküli-ellátáshoz kapcsolhatók. (Inaktívnak a hivatalosan munkanélküli vagy egyszerűen nem dolgozó emberek tekinthetők.) Úgy gondolom, a jelenlegi viszonyok között ez az egyik legnagyobb kihívás, mellyel ma Magyarországon az oktatáspolitikának szembe kell néznie. A felnőttek tanulásának jellege a 90-es évektől erősen változóban van. A felnőttek részvétele a formális oktatási rendszerben a felsőoktatást leszámítva arányaiban még vissza is szorult. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a fiatalok többsége a középfokú iskolai végzettséget nappali tagozaton szerzi meg. A felnőttképzés, a szakképzettség megszerzésével járó tanfolyami részvétel azonban lényegesen magasabb, mint az elmúlt évtizedekben. A legjelentősebb változást az élethosszig tartó tanulás elterjedése, és a vele járó szemléletbeli átalakulás jelenti. Lényege, hogy az oktatásról mint közpénzekből finanszírozott ellátási feladatról a tanulásra helyezi a hangsúlyt. Így az iskolán kívül teret enged ill. egyenrangúsítja a különböző képzési szektorokat (Tót, 2002a). A másik fontos újdonsága, hogy a figyelem középpontjában az idősebbek tanulása és a formális rendszeren kívüli tanulás áll (Halász, 2002a). Itt szeretném néhány mondatban vázolni a formális, a nem formális és az informális tanulás közötti különbséget. A formális tanulás általában iskolarendszerben, de mindenképpen valamilyen képző intézményben folyik, melyet egy strukturált, gyakran standardizált programot követően államilag elismert iskolai bizonyítvány és/vagy szakképzettség megszerzése zár le. A nem formális tanulás színtere szintén valamilyen oktatással (is) foglalkozó intézmény: pl. egy képző cég, kulturális intézmény, esetleg maga a munkahely. A képzési program strukturált, de általában rövidebb a formálisnál, és nem ad képesítést csak esetleg a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt (pl. munkahelyi fejtágító, alapfokú számítógép-kezelő tanfolyam, iskolai kosárlabda szakkör). Az informális tanulás a mindennapi tevékenységek velejárója. Itt nincs képzési idő, nincs tanulási cél és tananyag, a tanulás spontán módon zajlik, csak eredményének utólagos mérése képzelhető el (Jelentés a magyar közoktatásról.). 3. Negatív következmények: Az ezredforduló óta a nem formális és az informális tanulás, így az iskolarendszeren kívüli szakképzések jelentősége rohamosan megnőtt. Ennek legfőbb oka, hogy a több szakképesítéssel rendelkezők folyamatosan felértékelődtek a munkaerőpiacon. Átalakult a képzésben részt vevők tanulmányi területek szerinti megoszlása is. A mezőgazdasági és ipari jellegű képzésektől egyre inkább a szolgáltató szférába való elhelyezkedést segítő képzések irányába tolódott el a súlypont. A számítástecnikai képzésekkel együtt 50% fölött volt az arány a 95-től napjainkig vizsgált időszakban (OSAP). Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy a tagországokban 2010-re a felnőtt lakosság 15%-a vegyen részt valamilyen képzésben. Az európai országok és Magyarország közti társadalmi különbségeket élesen szemlélteti a diplomások és az alacsony képzettségűek felnőttképzésben való részvételi aránya. 2

3 Részvétel a felnőttképzésben (%) és ezen belül a diplomások aránya az alacsony képzettségűekhez viszonyítva, a éves népesség körében, különböző években Forrás: Education at a Glance, 2002 A grafikon alapján jól kimutatható az a hatalmas ellentét, ami hazánk és az európai országok közötti részvételi arányt tükrözi a felnőttképzésben. Itthon nyolcszor!!! nagyobb arányban vesznek részt valamilyen képzésben a diplomások, mint az alacsony végzettségűek (Education at a Glance 2002). Ennek oka igen összetett: elsősorban az ország nehéz gazdasági helyzetével, sajnos a még mindig magas munkanélküliséggel és alacsony foglalkoztatottsággal és az alacsony iskolázottságúak motivációjának hiányával magyarázható elsősorban. Ez arra figyelmeztet, hogy a közoktatásban meglévő egyenlőtlenségek a felnőttképzésben tovább gyűrűznek. Megfigyelhető az is, hogy a tanulási kedv és tevékenység szorosan összefügg az iskolai végzettséggel. Sajnos még mindig sokkal nagyobb arányban tanulnak akiknek magasabb a végzettsége. 4. Oktatási programokba történő bevonásuk: Ezt a tendenciát próbálják meg ellensúlyozni az európai uniós és az államilag kidolgozott és finanszírozott különböző oktatási programok. Egyik közülük az EU egyik legújabb programja, a Grundtvig. Célcsoportja a 25 év feletti lakosság, ill. a fiatalok közül azok, akik nem részesülnek közép- vagy felsőfokú képzésben. A program támogatja a felnőttek készségfejlesztését, a felnőttképzés módszertani megújulását, az európai nyelvek és kultúrák megismerését, a különleges tanulási igényű felnőttek, az alacsony iskolázottságúak és más okból hátrányos helyzetűek felnőttkori tanulását. A programba 2001-ben több sikeres pályázattal hazánk is bekapcsolódott (Ruszthy, 2003). A Nemzeti Fejlesztési Terv közoktatásra vonatkozó Humánerőforrás-fejlesztési programjai (HEFOP) nagy mértékben segítik a halmozottan hátrányos helyzetűek elsősorban nem formális oktatását, és a munkaerőpiacon történő későbbi elhelyezkedését. A HEFOP 1.1. program keretében meghirdetett tanfolyamok elsősorban valamelyik képző intézmény jelen esetben az Észak Magyarországi Képző Központ (ÉRÁK) keretein belül zajlanak a megyei munkaügyi központok (Heves Megyei Munkaügyi Központ) és helyi kirendeltségek szoros együttműködésével. Az elsősorban uniós és állami pénzekből támogatott 7-8. osztályos felzárkóztató képzés kiváló lehetőséget nyújt a halmozottan hátrányos helyzetűek számára az általános iskola befejezésére, esetleges továbbtanulásra. A későbbiekben lehetőséget biztosít a képzésre épülő számos szakma elsajátítására, így jelentősen megkönnyíti a munkavállalást. Továbbá nagymértékben megkönnyíti a társadalmi beilleszkedést, az egyén társadalomban aktív személlyé válását is. 5. Gyakorlati tapasztalatok: Csoport összetétele A 7-8. osztályos felzárkózató képzést az általános iskola hat osztályát elvégzett, halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású munkanélküliek számára indította az ÉRÁK a Heves Megyei Munkaügyi Központtal együttműködve. A képzésben részt vettek még olyan hallgatók is, akik nem a kisebbséghez tartoztak, viszont valamilyen oknál fogva a hátrányos helyzetű 3

4 csoporthoz sorolhatók rendezetlen családi kapcsolatok, nehezen kezelhetőség stb. A képzés Heves-megyében öt helyszínen indult: Egerben, Gyöngyösön, Hevesen, Füzesabonyban és Pétervásárán. Hatvanban is várható volt az indulás, viszont a vonzáskörzetéhez tartozó hallgatók közül sokan visszamondták jelentkezési szándékukat. Öt társuknak így Gyöngyösre kellett bejárniuk, az utazás költségeinek térítése miatt ez azonban nem jelentett problémát. Az egri helyszínen 24 fős létszámmal indult a csoport, a tanfolyam augusztusi befejezéséig azonban öt hallgató egészségügyi ill. családi okoknál fogva sajnos lemorzsolódott. Ha arányaiban vizsgáljuk a csoport összetételét megállapítható, hogy kb % a roma származásúak javára. Korösszetétel alapján igen változó a kép, a legfiatalabb hallgatók 18, a legidősebb pedig a 47. életévét is betöltötte. A nemek szerinti megoszlás kb. fele-fele arányú, így elmondható hogy az összkép igen vegyes. Motiváció A képzés lényege, hogy a már meglévő hat elemi osztály befejezése után a 7-8. osztályt is sikeresen elvégezzék a hallgatók, ezzel lezáruljanak a korábban valamilyen oknál fogva félbemaradt általános iskolai tanulmányaik. A nem formális keretek között zajló oktatás rendkívüli előnye, hogy mindössze fél éves időintervallum alatt elvégezhetik a hallgatók a nappali képzésen egyébként két évig tartó 7. és 8. osztályt. A hallgatók szempontjából igen fontos tény továbbá, hogy a tanfolyam teljesen ingyenes, ill. ún. megélhetést biztosító juttatást is kapnak havonta a képzésben részt vevők. Emellett az elnyert pályázati pénzekből lehetőség van helyközi autóbusz bérletek térétésére is. Sokaknál sajnos ezek a juttatások jelentik a legfőbb motivációs erőt, ami utal nehéz anyagi helyzetükre, szociális gondjaikra. Jelentős hányada a csoportnak a B kategóriás jogosítvány, építőgép kezelői jogosítványok nyolc általános iskolához való megkötése végett jelentkezett a képzésre. A szakmában való elhelyezkedés ill. a továbbtanulás csak néhányukat motiválta, ami korcsoportonként is megoszlást mutat. Középfokú végzettségre inkább a fiatalabb korosztály szeretne szert tenni a későbbiekben, az idősebbek inkább valamilyen biztos megélhetést, anyagi hátteret jelentő szakmát tanulnának. Szerencsére jó páran akadtak olyanok is, akiknek a motivációja a képzés során pozitív irányba változott, amiben nagy szerepet játszott a tanárok, a képző intézet, és a munkaügyi kirendeltségek dolgozóinak áldozatkész munkája. A tanfolyami oktatást egy általános szűrés előzte meg, melynek célja volt, hogy a képzésre leginkább alkalmasabb leginkább motiváltak, leginkább rászorultak, mentálisan leginkább rátermettebb hallgatók kerüljenek be a tanfolyamra. Kissé aggasztó képet ad a halmozottan hátrányos helyzetűek motiváltságáról, hogy a számos előbb említett kedvezmény ellenére is nehezen sikerült kialakítani a csoportokat. Sajnos ennek okaként említhető a roma kisebbség sajátos kultúrája, életfelfogása, az elmúlt évtizedek alatti nagyfokú szegregációja és a társadalom perifériájára való sodródása. Nem utolsó sorban kell megemlíteni a velük szemben támasztott általános ellenszenvét a magyar társadalom többségének, és ennek hatásaként őket ért negatív diszkriminációt. (A cigány-kérdés megoldása a mai napig szinte megoldhatatlan feladatot jelent a magyar társadalom számára, mely hazánk európai uniós csatlakozásával egyre sürgetőbbé vált. A mai Magyarország területén számuk kb. 650 ezerre tehető, ami lassan akár az 1 milliós nagyságrendet az ország 10%-a!!! is elérheti. A kormány már 97-ben középtávú intézkedéscsomagot dolgozott ki a cigányság élethelyzetének javítása érdekében melynek egyik alpontja kimondottan az oktatás és a közművelődés célterületeit célozza meg. Konkrétan meghatározza ezen terület céljait és feladatait: A Nemzeti Alaptanterv és a Nemzeti Etnikai Kisebbségek Óvodai Nevelésének és Iskolai Oktatásának irányelvei alapján, tovább kell fejleszteni a cigány kisebbségi oktatási intézményrendszert és a cigány felzárkóztató, tehetséggondozó oktatást. A cigányságról, annak kultúrájáról szóló ismereteket az általános és középiskolai oktatás rendszerébe be kell építeni. A foglalkoztatási törvény keretei között elsősorban normatív eszközrendszer működtetése során nyújtott többlettámogatások révén a hátrányos helyzetűek javára pozitív diszkriminációt kell alkalmazni. (1093/1997. (VII.29.) Korm. határozat a cigányság élethelyzetének javítására vonatkozó középtávú intézkedéscsomagról.) Tanfolyam menete A kitűzött célok eléréséhez feladatok szóbeli és írásbeli dolgozatok és vizsgák teljesítésén keresztül vezetett az út. A kulcs szó a képességfejlesztés, a tanulás és az 4

5 ismeretszerzés volt differenciált oktatás formájában. A képzési program 11 modulból (tantárgyból) álló tananyagcsomagot tartalmazott, melyek a következők voltak: magyar nyelv és irodalom; matematika; fizika; kémia; környezetvédelem; földünk és környezetünk; biológia; esélyegyenlőség; történelem és állampolgári ismeretek, osztályfőnöki; művészeti ismeretek; idegen nyelv (német). Az oktatás minden munkanapon délután hétfőtől péntekig napi 6 órában, azaz 3X2 modulban zajlott. Az órarend összeállításánál fontos feladat volt, hogy az egyes modulok ne legyenek túlságosan tömbösítve, tehát ne legyen egyik modulból sem túlságosan sok egy nap vagy egymást követő napokon. Ennek figyelembe vétele lényeges volt a hallgatók szempontjából elsősorban a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Osztályfőnökként, környezetvédelem, földünk és környezetünk, történelem és művészeti ismereteket oktató tanárként mindennapos kapcsolatban álltam a hallgatókkal, ami úgy érzem igen nagy előnyt jelentett az oktatás során. Kicsit talán kötetlenebb, oldottabb légkörben tarthattam az órákat, jobban megismerhettem családi hátterüket, ügyes-bajos dolgaikat. Munkaköröm részét képezte továbbá a többi helyszínen zajló hasonló képzések folyamatos nyomon követése, a külsős oktatókkal, és a munkaügyis kollegákkal való állandó kapcsolattartás, egyeztetés. Az egri helyszín kivételével az oktatás általános, ill. középiskolákban zajlott, ahol az igazgatóság felügyeletével az ottani tanárok tanítottak a tanfolyamon. Egerben az ÉRÁK Egri Bázisán folyt a képzés, tehát nem iskolai keretek között. Ez azonban nem okozott semmiféle problémát a képzés gördülékenysége szempontjából, hiszen minden tárgyi és infrastrukturális eszköz jelen volt. A tanárok többsége a helyi Arany János Ált. Iskolából járt ki oktatni. Ebben az intézményben is számos halmozottan hátrányos helyzetű gyerek tanul nappali tagozaton, így a tanárnők már kellő rutinnal rendelkeztek, amit az itteni közegben kiválóan is alkalmaztak. A képző és munkaügyi kirendeltségek minden tárgyi és szellemi támogatást megadtak a tanfolyam résztvevői számára. Csak pár dolgot említve, amelyek kiosztásra kerültek a képzés során a tananyag könnyebb és tartósabb elsajátítása érdekében: modulfüzetek, atlaszok, fénymásolt tananyag, írószerek, köpeny stb. Érdekesség, hogy egy pétervásárai hallgatónak aki a tanfolyam ideje alatt börtönbe került sikerült segíteni a záróvizsgára való felkészülésben, és annak lebonyolításában a fegyintézet falai között. A munka-, tűz- és balesetvédelmi ill. környezetvédelmi oktatás után először osztályfőnöki órák keretében próbáltam közelebbi képet kapni az egyes tanulók életcéljairól, tanfolyamra való jelentkezésének okairól, családi környezetéről, személyiségéről. Az igen vegyes csoportösszetétel miatt minden tantárgy esetében először ismétléssel egybekötött szintfelmérést végeztem, majd az egyéni készségeket, képességeket is figyelembe véve differenciáltan haladtunk a tananyaggal. Bár az alacsony óraszámok miatt elég feszített volt a tempó, nagyon fontos volt hogy minden hallgatónak próbáljak időt hagyni a felzárkózásra, a tananyag megértésére, elsajátítására. A fiatalabb korosztály számára kezdeti előnyt jelentett, hogy ők nem rég fejezték be hatodik osztályos tanulmányaikat, így emlékezetükben még frissebben élt a megtanult tananyag. Pozitív élmény volt azonban az idősebb korosztály elszántsága: sokkal érdeklődőbbek, elszántabbak, motiváltabbak voltak a képzés során, sokan odahaza saját gyerekeikkel együtt tanultak, ismételtek még az iskolai tanórák után. Igyekeztem nagy hangsúlyt fektetni a minél változatosabb szemléltetésre is, hiszen ezeknél a hallgatóknál különösen fontos volt az egyszerre több érzékszervükre is ható, élményszerűen leadott tananyag jelenléte. Ennek érdekében sok-sok gyakorlással és gyakoroltatással egyénileg és közösen megoldott munkafüzeti feladatok, a szemléltetés különböző eszközeivel: rendszeres órai vázlat, táblarajz, projektoros diavetítés, dokumentumfilm vetítés, atlaszok ill. falitérkép használatával igyekeztem a tananyag jobb megértését elősegíteni. A hetedik és a nyolcadik osztályos záróvizsgák előtt minden tárgyból külön-külön is kiadásra került az egyes anyagrészeket tételesen tartalmazó, rövidített vázlat is, mely a vizsgára való felkészüléshez adott segítséget. Az ellenőrzés és értékelés sem maradhatott el, ami az óra végi összefoglalások alkalmával, dolgozatok megbeszélése után mind szóbeli, mind pedig írásos érdemjegy formában megtörtént. Egyénileg és csoportosan is alkalmaztam, hiszen a hallgató ennek alapján kapott visszajelzést pillanatnyi tudásáról, tanulmányai előrehaladásáról, esetleges hiányosságairól és ezek korrigálásának módjáról. A hetedik osztályból történő továbblépéshez három tantárgyból magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, német nyelv sikeres szóbeli vizsgát kellett tenniük a hallgatóknak. Ez többnyire nem okozott gondot, viszont egy-két embernek pótvizsgán kellett bizonyítania. A többi modulból a tanfolyam menete során íratott dolgozatok jegyeinek átlagából, az órai munkából és magatartás figyelembe vételéből alakultak ki az osztályzatok. A nyolcadikos záróvizsga hasonló képen zajlott le augusztus hónapban, annyi különbséggel, hogy itt már a két év 5

6 anyagából kellett vizsgázniuk. A számonkérés vizsgabizottság előtt zajlott, mely vizsgaelnökből és adminisztrátorból, a képző és a munkaügyi központ által kirendelt kollegákból és az adott tárgyakat oktató tanárokból állt. Mindenképpen jelentős eredmény, hogy az öt helyszínen 81 halmozottan hátrányos helyzetű felnőttnek sikerült a nyolc elemi osztály elvégzését igazoló bizonyítványt megszereznie. Problémák A legnagyobb problémák a képzés során a hiányzásokból adódtak. Ez leginkább a gyöngyösi és az egri helyszínen jelentett gondot, aminek oka a csoport összetételében keresendő és a motiváció hiányának tudható be. Véleményem szerint talán szigorúbb szankciók alkalmazásával esetleges kizárás a tanfolyamról, a támogatás visszafizettetése elejét lehetett volna venni, de legalább mérsékelni ezek elharapózását. Ez leginkább a nyári időszakban a különböző idénymunkák megjelenése miatt csúcsosodott ki. Ezzel a legnagyobb gond ugyanis nem csak az, hogy általa az adott hallgató lemarad nem pótolva be az anyagot, hanem bomlasztó hatása is jelentkezhet a csoport egészére nézve. Fegyelmezési problémáim ritkán adódtak, de a megfelelő hangnem megválasztásával, az érdeklődés felkeltésével és fenntartásával, következetességgel, korrektséggel, a figyelem lekötésével mindig megoldódtak. Fontos az állandó foglalkoztatás megvalósítása, melyben a gondolkodtató kérdésekre és a szemléltetés változatosságára helyeződik a hangsúly. Sajnos sokakat mindig csak az anyagi juttatás motivált. Pozitív élmény viszont, hogy a sikeres dolgozatoknak és vizsgáknak köszönhetően többen kezdtek érdeklődést mutatni a tantárgyak többségével kapcsolatban, mely a későbbi tanulmányaikat is nagymértékben megkönnyítette. Néhányuknál diszlexiás, diszgráfiás tünetek is jelentkeztek, sokuknál a folyamatos olvasás, írás is nehézséget okozott. Ez sajnos nagyban rányomta a bélyegét az iskolai oktatás tempójára, az otthoni ismétlést, gyakorlást is hátráltatta. Történelemben és földrajzban hatalmas hiányosságok voltak a térképhasználattal, szinte teljesen az alapoktól kellett kezdeni a tanulást. Kellő szorgalommal, gyakorlással és odafigyeléssel azonban sokaknál rövid idő alatt jelentős előrelépés volt tapasztalható. Összegzésként elmondható, hogy hazánkban a mai napig komoly probléma, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok (15-19 éves korcsoport) és felnőttek, valamint a roma származásúak jelentős része nem jár iskolába, nem rendelkezik munkahellyel ill. a munkanélküli ellátásba sem kerül be. Ezen társadalmi réteg jelenkori munkanélküliségének kettős oka van: egyrészt a válsággal küzdő magyar gazdaságnak nincs szüksége képzetlen munkaerőre, másrészt még mindig jelen van a velük szemben fellépő negatív diszkrimináció. Így az inaktívak száma rendkívül magas, az állam számára rengeteg többletkiadást képez ennek a társadalmi rétegnek az ellátása (szociális juttatások, adóterhek növekedése, egészségügyi ellátásuk biztosítása stb.). Komoly kihívást jelent mind regionális, mind pedig országos szinten is elősegíteni a társadalomba való sikeres beilleszkedésüket. Ebben leginkább a képző- és a munkaügyi központoké a vezető szerep, de az önkormányzatok hathatós támogatására is igen nagy szükség lenne. Tanárok, külső szakemberek, gazdasági tanácsadók bevonásával, a környezetvédelemi és az esélyegyenlőségi törvényre kiemelt hangsúlyt fektetve nyerhetők csak el uniós pályázati pénzek, mely források elengedhetetlenül szükségesek a siker eléréséhez. A halmozottan hátrányos helyzetűek segítése az általános iskolai tanulmányaik befejezésére önmagában még nem orvosolja a problémát, azonban lehetőséget nyújt az egyénnek tanulmányai folytatására, olyan szakmai képzéseken való részvételre, melyek versenyképes szakmát és megélhetést biztosítanak a munkaerőpiacon. A képzést sikeresen elvégző hallgatók új ismeretekkel gazdagodnak, módosul szemléletük, pozitív példával szolgálnak családjuk és környezetük számára. Ez igazolja a tanulás fontosságát és szükségességét, mely még felnőtt fejjel, nehéz anyagi helyzet és megélhetési problémák mellett is végrehajtható a felnőttoktatás keretein belül. Eger, október 18. Készítette: Stefán Norbert instruktor 6

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI

A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A HÁTRÁNYOS HELYZET TERÜLETI ASPEKTUSAI Híves Tamás 2014. november Kérdések és hipotézisek Kérdés: milyen regionális

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon A munkaerő-piac és a felnőttképzési programok Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

TANULÁSI MAGATARTÁSKULT SKULTÚRA. - 2010. január

TANULÁSI MAGATARTÁSKULT SKULTÚRA. - 2010. január TANULÁSI SI-, MAGATARTÁSKULT SKULTÚRA ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS 2008. június j - 2010. január Foglalkoztatási ráták r k a kiemelt korcsoportokban 2008. III. negyedévben Foglalkoztatási ráta % 15-64 évesek 15-24

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/012 Cím: 6726 Szeged, Temesvári körút 38. Telefonszám 62/547-122 Fax 62/547-125 E-mail csonka@csonka-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI

A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TANULÓI EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRTÉNYEZŐI Ercsei Kálmán Szemerszki Marianna ONK, Debrecen 2014. november 6 8. Az előadás

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Vajon hatalom-e még a tudás? Lehet-e érvényesülni a tudás által? Érdemes-e tanulni az 1990- es években Magyarországon?

Vajon hatalom-e még a tudás? Lehet-e érvényesülni a tudás által? Érdemes-e tanulni az 1990- es években Magyarországon? A HÁTRÁNYOS HELYZET MEGJELÖLÉS az 1960-as években vált egyre divatosabbá, nem mint tudományos terminus, hanem mint egy minisztériumi utasítás hivatalos szóhasználata. Esélyegyenlőség Miután 1962-ben megszűnt

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben