Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként"

Átírás

1 Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

2 Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius, Horatius, Ovidius, Phaedrus alakja. A Biblia: Ószövetség, Újszövetség. A középkor irodalma: Szt. Ágoston: Vallomások, Assisi Szt Ferenc: Naphimnusz, Ismeretlen szerző: OMS, HBK. Intelmek, gesták, legendák. A lovagi irodalom. A vágáns irodalom. Francois Villon: Nagy Testamentum, balladák. A reneszánsz irodalom: Petrarca: Daloskönyv. Boccaccio: Dekameron. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Egy dunántúli mandulafáról. Balassi Bálint: szerelmi lírája, vitézi lírája, istenes lírája (5-6 vers). Shakespeare: Romeo és Júlia. Cervantes: Don Quijote. A barokk irodalom: Pázmány Péter alakja, Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Moliere: Tartuffe 10. évfolyam A felvilágosodás irodalma: Defoe: Robinson Crusoe. Swift: Gulliver utazásai. Voltaire: Candide, avagy az optimizmus. Goethe: Vándor éji dala, Faust. Bessenyei György: Magyarság. Batsányi János, Kazinczy Ferenc alakja. Kármán József: Fanni hagyományai. Csokonai Vitéz Mihály rokokó, szentimentális, felvilágosodott és népies művei (6-7mű). Berzsenyi Dániel ódái és elégiái. A romantika irodalma: Novalis alakja, Hoffmann: Az arany virágcserép. Coleridge, Keats, Shelley, Poe alakja. Victor Hugo egy regénye. Puskin: Anyegin. Katona József: Bánk bán. Jókai Mór 1 regénye. Kölcsey Ferenc életműve (6-7 alkotás). Vörösmarty Mihály életműve (7-8 alkotás). Petőfi Sándor népies lírája, forradalmi látomáslírája, szerelmi lírája, epikája (10-15 alkotás). Arany János lírája, balladái, epikája (10-15 alkotás). 11. évfolyam Madách Imre: Az ember tragédiája. A klasszikus modernség irodalma: Stendhal: Vörös és fekete. Flaubert: Bovaryné. Gogol: A köpönyeg. Tolsztoj: Ivan Iljics halála. Mikszáth Kálmán novellái és 1 regénye. Ibsen: Babaszoba. Csehov: Sirály. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Rilke lírája. Vajda János munkássága (3-5 vers). Ady Endre munkássága (12-15 vers). Krúdy Gyula novellái. Móricz Zsigmond novellái és 1 regénye. Babits Mihály lírája és epikája (8-10 mű). Kosztolányi Dezső lírája, novellái és az Édes Anna. (8-10 mű). Juhász Gyula lírája (6-8 vers). Tóth Árpád lírája (4-6 vers). Karinthy Frigyes munkássága (4-6 mű). Az avantgárd irodalma: Apollinaire lírája. Kassák Lajos munkássága (4-6 mű). (A 11. és 12. osztály tananyaga között átfedések lehetnek) 12. évfolyam: A modernség irodalma: Pound, Benn, Eliot alakja. Proust: Az eltűnt idő nyomában. Mann: Tonio Kröger. Kafka: Az átváltozás. Camus: Sziszüphosz mítosza. Márquez: Száz év magány. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei. Dürrenmatt: A fizikusok. A határon túli magyar irodalom néhány alakja. Márai Sándor: Halotti beszéd, Egy polgár vallomásai. Szabó Lőrinc lírája (4-5 vers). Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. József Attila életműve (10-15 alkotás). Radnóti Miklós életműve (8-10 alkotás). Weöres Sándor, Nagy László, Déry Tibor, Tamási Áron, Ottlik Géza, Sütő András, Sarkadi Imre egy-két műve. Örkény István: Egypercesek,

3 Tóték. A posztmodern és a kortárs irodalom néhány alakja: Nádas Péter, Esterházy Péter, Szabó Magda, Varró Dániel vagy bármely kortárs szerző egy-egy alkotása. (A 11. és 12. osztály tananyaga között átfedések lehetnek) A szerzők és művek listája a szaktanár által aktuálisan bővíthető. A vizsgán kötelező memoriterek kérdezhetők, melyeket a szaktanár ad meg, összesen kb. 80 sor. A felkészüléshez ajánljuk: Pethőné Nagy Csilla Irodalom: tk. és szgy.

4 Magyar nyelv 9. évfolyam Hangtan: A magyar nyelv hangállománya, A hangok egymásra hatásának törvényszerűségei. Szótan: A szókészlet bővülése. A szóelemek. A szóalkotás módjai. Az ige. A névszók. Az igenevek. A határozószók. A viszonyszók. A mondatszók. Mondattan: A mondat. Az egyszerű mondat szerkezete. A mondatrészek (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők) A szószerkezetek. Állandósult szókapcsolatok. Az összetett mondat (alárendelő, mellérendelő, többszörösen összetett). Nyelv és kommunikáció: jel, jelfajták. Közlésfolyamat tényezői, funkciói. Metakommunikáció. Tömegkommunikáció. A tömegtájékoztatás eszközei és műfajai. Írás-olvasás-szövegértelmezés: Az írás története. Helyesírásunk alapelvei. Az élőbeszéd zenei kifejezőeszközei. Nyelven kívüli eszközök. 10. évfolyam Szövegalkotás: A szöveg jellemzői. A szövegfajták. Szövegtípusok. A szöveg szerkezete. Nyelv és nyelvhasználat: A nyelv és a beszéd. A nyelv: Jel-és szabályrendszer. A mai magyar nyelv rétegződése. A retorika: Hagyományos és újabb értelmezése. Az érvek fajtái. Az érvelés módszerei. a cáfolat. Szöveg és stílus: A társalgási, a tudományos, a publicisztikai, a hivatalos, a szónoki stílus. A művészi stílus. 11. évfolyam A művészi nyelvhasználat sajátosságai. A stílus. A nyelv zeneisége. Szó és kifejezéskészlet szerepe. Mondattani kategóriák és formák szerepe. A képszerűség stíluseszközei. A mondaton túlmutató stilisztikai jelenségek. Nyelven kívüli eszközök. Stílustörténet. Korstílusok jellemzése. 12. évfolyam Nyelvtörténet: A magyar nyelv eredete. A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság bizonyítékai. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok. Nyelvemlékeink: Hangrendszerünk változásai. A szókészlet változásai. A nyelvtani rendszer változásai. Határainkon túl élő magyarok nyelvhasználata. A hazánkban élő más nemzetiségek. Nyelvművelés: Nyelvművelő törekvések. Ortológia, neológia. A nyelvújítási harc és eredményei. A nyelvművelés feladatai, módszerei. Beszédkultúra, beszédművelés. A felkészüléshez ajánljuk: Józsefné Urbán Ildikó Szabóné tóvári Éva: Magyar nyelv a és osztály számára tk. A vizsga menete: Írásbeli rész, amely műveltségi tesztből, gyakorlatokból és fogalmazásból áll. Szóbeli rész, amely egy a vizsgázó által kihúzott tétel önálló kifejtéséből áll. A tételeket a szaktanár állítja össze a részletes vizsgakövetelmények alapján. Ha az írásbeli vizsgarész nem éri el a 20%-ot, a vizsgázó elégtelen osztályzatot kap, nem mehet szóbeli vizsgára. Ha elérte 20%-ot, szóbeli vizsgát köteles tenni. A két vizsgarész együttesen értékelendő.

5 Az értékelés alapja az alábbi százalékos megoszlás: 0-19 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles

6 Történelem 9. évfolyam 1. Az őskor és az ókori Kelet: Az őskori ember világa. Anyagi és szellemi kultúra, vallás az ókori Kelet civilizációiban. 2. Az antikvitás: Hellász a poliszok és a birodalom: Athén, Spárta, Nagy Sándor. Róma a köztársaságtól a császárságig. Pannónia. Az antik kultúra öröksége, a filozófiai gondolkodás kezdetei. A kereszténység kezdetei és tanításai. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. 3. A kora középkori Európa: A bizánci és a frank birodalmak. A társadalmi és gazdasági élet jellemzői. A vallás és az egyház szerepe a középkori Európában. 4. A magyarság történetének kezdetei: Eredet, vándorlás, honfoglalás, államalapítás. 10. évfolyam 1. A középkori Európa: A Német-római Birodalom jellemzői. A hatalomgyakorlás jellemzői. Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi harcok, hódítások. Háborús konfliktusok és hatalmi törekvések Európában. Nyugat-Európa válsága, Közép- és Kelet-Európa megerősödő államai. Európa keresztény középkori öröksége. Világképek, korstílusok. 2. A magyarság beilleszkedése Európába: Hatalomgyakorlás, államszervezet, a társadalmi és gazdasági élet jellemzői az Árpád-házi királyok idején. Magyar Királyság mint európai középhatalom az Anjouk, Zsigmond és Mátyás korában. A magyar művelődés és kultúra feltárt emlékei. A török elleni harcok, a középkori magyar állam bukása. 3. A világ és Európa a kora újkorban: Amerika ősi kultúrái, a földrajzi felfedezések és következményeik. Az atlanti hatalmak felemelkedése, az abszolutizmus, az angol polgárháború és következményei. A reformáció, a katolikus megújulás és a felvilágosodás. 4. Magyarország a XVI XVII. században: Küzdelmek, hétköznapok, kultúra a három részre szakadt Magyarországon. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 11. évfolyam 1. A világ és Európa a XVII-XVIII. században: Nagyhatalmi küzdelmek a XVII XVIII. században, a felvilágosult abszolutizmus. Az Egyesült Államok létrejötte, alkotmánya. 2. Magyarország a XVII XVIII. században: Népesedési, társadalmi és gazdasági változások. A Magyar Királyság a XVIII. századi Habsburg Birodalomban, a felvilágosult abszolutizmus hazánkban. 3. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon: A francia forradalom eszméi, irányzatai, vezetői és árnyoldalai. A napóleoni háborúk. Hatásuk Európára és Magyarországra. A XIX. század uralkodó eszméi. Az ipari forradalom és hatásai. A reformkor fő kérdései, személyiségei, a nemzeti kultúra. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. 4. A nemzetállamok kora: Nemzetállamok kialakulása és felemelkedése Európában. A keleti kérdés. A nagy gyarmatbirodalmak, valamint Kína és Japán. Önkényuralom és kiegyezés Magyarországon. A dualista állam. A nemzetiségek helyzete. A zsidó-magyar együttélés. A modernizáció Magyarországon. 12. évfolyam 1. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében: Az első világháború és a háborút lezáró békék. A háborús vereség következményei Magyarországon. Trianon és hatásai. A határon túli magyarság sorsa. A bolsevik ideológia és a kommunista diktatúra a Szovjetunióban. A fasiszta ideológia és állam Olaszországban. Az as világgazdasági válság és kezelése a nyugati demokráciákban. A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra. Magyarország konszolidációja és a revíziós külpolitika. A második világháború fő hadszínterei, hadi és a diplomáciai eseményei. Magyarország részvétele, veszteségei a második világháborúban.

7 Zsidóüldözés és népirtás, a holokauszt. 2. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében: A kétpólusú világ és a fegyverkezési verseny. A hidegháború fegyveres konfliktusai. Integrációs törekvések a megosztott Európában, Nyugaton és Keleten. A gyarmati rendszer felbomlása. Magyarország a második világháború után: újjáépítés és a kommunista diktatúra kiépítése. A Rákosi-korszak jellemzői (államosítás, pártállam, terror). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A megtorlás. A Kádár-rendszer kiépülése, konszolidációja, sajátosságai és válsága. A demokratikus átalakulás és a piacgazdaság létrejötte. 3. A globalizálódó világ és Magyarország: Az Európai Unió története, alapelvei, intézményei. A Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlása. A tudományos-technikai forradalom, a jóléti társadalom, a globális problémák és a fenntarthatóság. Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon. Demográfiai változások, népesedés, nemzetiségek, vallási kisebbségek Magyarországon. A cigány (roma) társadalom története, helyzete és integrációjának folyamata. A határon túli magyarság helyzete, magyarok a nagyvilágban. A globális világ kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. A felkészüléshez ajánljuk: Műszaki Kiadó Történelem a évfolyam számára tankönyvsorozat megfelelő köteteit.

8 Angol nyelv Témakörök és elvárt nyelvtani ismeretek 9. évfolyam - (A1-A2-es szint) Témakörök Countries and nationalities Ordinal and cardinal numbers Jobs People s appearances Abilities Shapes, sizes and colours Houses and homes Furniture and appliances Family relationships Free-time activities Days of the week Daily routines Telling the time Months, seasons Describing animals Weather conditions and climate Clothes Types of food and drink Meals, restaurants Places, buildings in a town Giving directions Full dates

9 Feelings and reactions Danger and emergencies Towns and cities Transportation2 Holidays Sightseeing, describing cities Future plans and intentions, arrangements and predictions The environment Health tips House rules, school rules Nyelvtan A an The verb to be The verb have (got) The verb can There is / there are This / these; that / those Plurals Prepositions of place Possessive case, possessive adjectives, and possessive pronouns Whose vs. who s Present simple Adverbs of frequency Prepositions of time Question words (Wh-questions and Yes/No questions) Present continuous

10 Present continuous vs. Present simple Countable / uncountable nouns Some / any; how much / how many; (a) few / (a) little The past forms of the verb to be : was / were The past form of the verb have : had The past form of the verb can : could Past simple Prepositions of movement Adjectives and adverbs Comparisons be going to and Future simple Present continuous (future meaning) Modals: should, shouldn t, must, mustn t, can, can t Present perfect simple 10. évfolyam - (A2-es szint) Témakörök People s physical appearance and character Jobs and job qualities Everyday activities Describing places Daily routines Telling the time School subjects Shops and shopping Feelings and reactions Plans3

11 Food and drink Service at restaurants Health and illnesses Accidents Changes Landmarks (museums, inventors, etc.) Giving instructions Warnings and signs Rules The environment Air pollution Rainforests and endangered species Animals and pets Holiday resorts Weather Festivals, national holidays Clothes Technology (computers and the Internet) Nyelvtan Present simple vs. Present continuous Adverbs of frequency Past simple used to Order of adjectives Making comparisons Past simple vs. Past continuous

12 Adjectives and adverbs Joining sentences Future simple be going to Present continuous (future meaning) Conditionals (Types 1, 2) Time clauses (when, before, after, etc.) A / an / some / any; much / many; (a) few / (a) little Giving advice (should) Present perfect simple Present perfect continuous Past perfect simple Past perfect continuous Past perfect vs. Past continuous The passive voice The imperative; exclamations, instructions Question tags Modals: might, could, have to / had to, mustn t, can, be allowed to Relative clauses Infinitive vs. ing form Say vs. tell Reported speech (statements and questions) 11. évfolyam (B1-es szint) Témakörök Sports (extreme sports) Travel and leisure

13 Jobs (CVs, motivation letters) Giving opinions about books and films Transportation, problems about public transport Means of transport The media: magazines, TV, newspapers, the Internet Radio and TV programmes Advertising Talking about learning Personality and career Food Famous places Describing lifestyles Civilization Talking about historical events (dates and periods of history, etc.) Nyelvtan Present simple, Present continuous, Present perfect State and activity verbs Past perfect Present perfect simple and continuous used to vs. would The passive voice The causatives: to have sth done Expressing the future: Future simple, be going to, may / might, Present simple, Present continuous Infinitives and ing forms Modals for speculating: must, might, can t

14 Conditionals (Types 0, 1, 2, 3) I wish / If only Relative Clauses Reported speech (statements and questions) Past modals 12. és 13. évfolyam (B1-B2-es szint; készülés az érettségi vizsgára) Témakörök (megegyeznek a középszintű érettségi vizsga szóbeli részének témaköreivel) 1. Family and friends. Social life 2. Education, learning languages. Life-long learning. 3. Jobs. Earning a living. 4. Holidays and celebration. Superstitions 5. Fashion and clothes 6. Daily routine. Habits 7. Health and illness 8. Home. Housing and flats 9. Meals and eating out 10. Shopping and Services. Advertising 11. Communication 12. Computer and the Information technology 13. Entertainment and media 14. Hobbies 15 Sports and games 16. Travelling, tourism, sightseeing 17. Traffic 18. Environment 19. Weather and climate

15 Beszédszándékok útbaigazítás egyetértés és ellenvélemény meglepetés és sajnálkozás kifejezése érzelmek árnyalt kifejezése tárgyak, személyek leírása, jellemzése Fogalomkörök, nyelvtan a korábbi tanévek nyelvtani anyagának kibővítése, pontosítása időbeli viszonyok függő beszéd, igeidők egyeztetése gerund és infinitive használata és szerepe a mondatszerkesztésben szóképzés a leggyakoribb elő- és utóképzők a feltételesség és a vágy/óhaj kifejezése would rather, it s time, had better használata hasonlítás; melléknevek és összehasonlító mondatok alárendelt mondatok a leggyakoribb vonzatos igék (phrasal verbs) A dölt betűs részek a 13. évfolyamra vonatkoznak. Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az osztályozó vizsgán alapkövetelmény az előző tanévek anyagának az ismerete. Ajánlott tankönyvek: 9. évfolyam: Real Life Elementary, Longman Pearson Kiadó.

16 New English File Elementary, Oxford Kiadó 10. évfolyam: Real Life Elementary/Pre-Intermediate New English File Pre-Intermediate. 11. évfolyam: Real Life Intermediate, Longman Pearson Kiadó. New English File Intermediate, Oxford Kiadó 12. évfolyam: Érettségi Aktivátor, Longman Pearson Kiadó. Oxford Exam Excellence, Oxford Kiadó. Színes érettségi feladatsorok, Maxim Kiadó. 13. évfolyam: Exam Accelerator, Longman Pearson Kiadó. Nyelvi szintek a Közös Európei Referenciakeretben: A Közös Európai Referenciakeret (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) meghatározza, hogy az egyes szinteken a nyelvtanulónak milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén. A szintek rövid leírása: A1 - Minimumszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el tudja mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegennyelven kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú. A2 - Alapszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű mondatokat és gyakori kifejezéseket használni, amelyek hétköznapi, egyszerű, rutin helyzetekben előfordulnak (vásárlás, lakóhely, munka, család). Képes beszélni magáról és a családról, közvetlen környezetéről és az őt közvetlenül érintő dolgokról. B1 - Küszöbszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és ambícióiról, és képes röviden megindokolni döntéseit, véleményét.

17 Ez az alapfokú nyelvvizsga szintje. B2 - Középszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni összetettebb szövegek fő mondanivalóját mind konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját szakterületét. Viszonylag folyékonyan és spontán kommunikál, ami lehetővé teszi, hogy anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud társalogni, hogy az mindkét fél számára élvezhető. Képes részletes és világos szövegalkotásra sokféle témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival. Ez a középfokú nyelvvizsga szintje. C1 - Haladó Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni hosszú, összetett és nehéz szövegeket, és felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat. Folyékonyan, spontán módon kommunikál. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja akár társasági, akár szakmai közegben. Világos, jól felépített, részletes szöveget képes alkotni összetett témákban. Ez a felsőfokú nyelvvizsga szintje. C2 - Mesterfok Ezen a szinten a nyelvhasználó gyakorlatilag bármit képes megérteni szóban és írásban egyaránt. Képes összefoglalni és elemezni különböző forrásokból eredő információkat és ezt elő is tudja adni. Folyékony, spontán és változatos módon használja a nyelvet, képes a nyelvi finomságokat érzékeltetni és akár az árnyalatokat is kifejezni. Közel anyanyelvi szint.

18 Osztályozó vizsga német nyelv Beszélgetési témák és nyelvtani ismeretek as tanév 9. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: direkt 1 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 1. Köszönés, elköszönés Bemutatkozás, személyes vonatkozások Harmadik személy bemutatása, személyes vonatkozások (E/3.) 2. Ismert személyek bemutatása (E/3.) Nyelvek, országok, emberek Saját és mások nyelvismeretének bemutatása 3. Saját osztályának, iskolájának és tanárainak bemutatása Tantárgyak, kedvenc tantárgyak, órarend és az iskolai tevékenységek ismertetése 18

19 4. A saját család, családtagok, testvérek bemutatása / A család bemutatása fénykép alapján Állatok, háziállatok Saját háziállataink bemutatása 5. Házak, háztípusok A saját lakókörnyezet bemutatása / A családtagok lakókörnyezetének bemutatása Lakás, helyiségek a lakásban A saját lakás és saját szoba leírása / A családtagok szobájának bemutatása Bútorok, berendezési tárgyak a saját szobában ill. mások szobájában Tetszés ill. nemtetszés kifejezése a lakással kapcsolatban 6. Ételek, enni- és innivalók A saját és mások étkezési szokásainak bemutatása / Reggeli, ebéd, vacsora Étlap Rendelés étteremben / cukrászdában / kávézóban Német specialitások 7. Lindau bemutatása / A saját lakóhely bemutatása Felvilágosítás adása és kérése az utcán 8. 19

20 Üzletek a városban / Hol mit vásárolhatunk? Szórakozási lehetőségek / Hová és mikor mehetünk szórakozni? Témák párbeszédekhez: Az alább felsorolt témakörök bármelyike ABI feladatok a tankönyv alapján (1-21) A legfontosabb nyelvtani jelenségek: Igék gyenge ill. erős igék ragozása jelen időben A létige ragozása és használata A haben1 ige ragozása és használata Személyes névmások alanyesetben Kijelentő és kérdő mondatok szórendje / Egyenes ill. fordított szórend Kérdések eldöntendő ill. kiegészítendő kérdések Kérdő névmások és használatuk A man általános alany használata Birtokos névmások alanyesetben Birtoklás kifejezése (haben, von, -s) Tagadószók és használatuk nicht / kein(e) / nichts Tőszámnevek ( ) Határozott és határozatlan névelők / A határozott és a határozatlan névelők használata alany- és tárgyesetben Az alany és a tárgy a mondatban / Az alany- és a tárgyeset használata A többes szám képzése és használata A Wie geht s? szerkezet 20

21 A gefallen ige ragozása és használata Módbeli segédigék ragozása és használata (mögen möchte, können) A wissen ige ragozása és használata A felszólító mód képzése és használata Az in, an, vor, neben, über és durch elöljárószók használata (tárgy- és részes eset) A zu és mit elöljárószók használata Az es gibt szerkezet használata Az időhatározók A visszaható igék ragozása és használata A zu + Infinitiv szerkezet használata 10. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: direkt 1 és direkt 2 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 9. A saját napirend ismertetése / Családtagok napirendjének ismertetése Házimunkák 10. A családtagok / A baráti kör jellemzése (a legfontosabb belső tulajdonságok is) 21

22 11. Saját probléma megfogalmazása, segítség nyújtása, segítség visszautasítása Javaslat megfogalmazása és elutasítása Felvilágosítás a pályaudvaron Sérült diákok az iskolában / Sérült diákok lehetőségei a saját iskolában 12. Fontos események a nagyvilágban, az események ismertetése időhatározók felhasználásával Ismert személyek legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése / Családtagok legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése időhatározók felhasználásával Saját életrajz ismertetése időhatározók felhasználásával 13. Testrészek Betegségek, különféle héthöznapi betegségek tünetei Tanácsadás betegség esetén Mit teszünk / tehetünk saját egészségünk megőrzése érdekében? Egy saját betegség, a betegség tüneteinek, a kezelés módjának leírása 14. Egy baleset vagy egy kellemetlen esemény leírása / elmesélése Egy tetszőleges utcarészlet leírása (képek alapján) 15. Úticélok, útitervek Egy saját nyaralás / utazás / külföldi út ismertetése (Hol?, Hová?, Kivel?, Mikor?, Mennyi ideig?, Milyen közlekedési eszközzel? kérdések felhasználásával) Az időjárás 22

23 Témák párbeszédekhez: Az alább felsorolt témakörök bármelyike ABI feladatok a tankönyv alapján (29-43) A legfontosabb nyelvtani jelenségek: A zu + Infinitiv szerkezet és használata Az elváló és a nem elváló igekötős igék ragozása és használata a mondatban A részes eset A személyes névmások tárgy- és részes esetben Módbeli segédigék ragozása és használata a mondatban (können, wollen, müssen, dürfen, sollen) Az alárendelő összetett mondatok, a fő- és mellékmondatok, kötőszók (pl. dass, weil, wenn ) A múlt idő képzése (Perfekt!) A Partizip Perfekt alakok képzése (erős, gyenge és elváló igekötős igék) A haben és a sein segédigék használata Perfekt mondatokban A haben és a sein igék Präteritum alakja Időhatározók és alkalmazásuk a mondatban / Válaszlehetőségek Wann? és Seit wann? kérdésekre Visszaható névmások, igék visszaható névmásokkal és használatuk a mondatban A felszólító mód és alkalmazása Elöljárószók tárgy- vagy részes esettel Válaszlehetőségek elöljárószók felhasználásával a Wohin? és a Wo? kérdésekre Földrajzi helyek és nevek használata a mondatban, válaszok a Wohin? és a Wo? kérdésekre földrajzi helyek és nevek felhasználásával 23

24 11. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: sowieso 3 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche (Langenscheidt) Beszélgetés témák: A nyári élmények összefoglalása Jövőbeli tervek, elképzelések A nyelvismeret jelentőségének bemutatása, saját nyelvismeret Az időjárás Betegségek, az egyes betegségek tüneteinek bemutatása, saját gyermekkori betegségek bemutatása Külföldiek / Vendégmunkások Németországban Foglalkozások, az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó tevékenységek Képzés, szakmai képzés Aktív időtöltés, utazás Nyaralás külföldön Szállodában Fontos és kevéssé fontos találmányok Németország története a 20. században Környezetvédelem A legfontosabb nyelvtani jelenségek: 24

25 A werden ige ragozása és használata A jövő idő képzése és használata Konjunktiv II A feltételes mód képzése és használata A birtokos szerkezetek képzése és használata Vonatkozó névmások Vonatkozó mellékmondatok képzése és használata A célhatározói mellékmondatok és használatuk A damit és az um zu szerkezetek képzése és használata worauf, darauf szerkezetek Passiv szerkezetek képzése és használata A lassen ige ragozása és használata Műveltető mondatok képzése és használata Az előidejűség fogalma és használata alárendelő mellékmondatok nachdem kötőszó felhasználásával A Plusquamperfekt alkalmazása az előidejűséget kifejező mondatokban Alárendelő mellékmondatok als és während kötőszókal az egyidejűség kifejezése Passiv szerkezetek módbeli segédigével 12.és 13. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: 7 próbaérettségi német nyelvből középszint Plusz 7 próbaérettségi német nyelvből középszint Színes érettségi feladatsorok német nyelvből középszint írásbeli A fenti könyvekben előforduló szavak, kifejezések, nyelvtani jelenségek, beszélgetés témák, párbeszéd témák a nyelvtani teszt, az olvasásértés, a hallásértés és a társalgás alapját képezhetik. 25

26 12. évfolyam 2. idegen nyelv Tankönyv: direkt 1 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 1. Köszönés, elköszönés Bemutatkozás, személyes vonatkozások Harmadik személy bemutatása, személyes vonatkozások (E/3.) 2. Ismert személyek bemutatása (E/3.) Nyelvek, országok, emberek Saját és mások nyelvismeretének bemutatása 3. Saját osztályának, iskolájának és tanárainak bemutatása Tantárgyak, kedvenc tantárgyak, órarend és az iskolai tevékenységek ismertetése 4. A saját család, családtagok, testvérek bemutatása / A család bemutatása fénykép alapján Állatok, háziállatok Saját háziállataink bemutatása 26

27 5. Házak, háztípusok A saját lakókörnyezet bemutatása / A családtagok lakókörnyezetének bemutatása Lakás, helyiségek a lakásban A saját lakás és saját szoba leírása / A családtagok szobájának bemutatása Bútorok, berendezési tárgyak a saját szobában ill. mások szobájában Tetszés ill. nemtetszés kifejezése a lakással kapcsolatban 6. Ételek, enni- és innivalók A saját és mások étkezési szokásainak bemutatása / Reggeli, ebéd, vacsora Étlap Rendelés étteremben / cukrászdában / kávézóban Német specialitások 7. Lindau bemutatása / A saját lakóhely bemutatása Felvilágosítás adása és kérése az utcán 8. Üzletek a városban / Hol mit vásárolhatunk? Szórakozási lehetőségek / Hová és mikor mehetünk szórakozni? 9. A saját napirend ismertetése / Családtagok napirendjének ismertetése Házimunkák 27

28 10. A családtagok / A baráti kör jellemzése (a legfontosabb belső tulajdonságok is) Témák párbeszédekhez: Az alább felsorolt témakörök bármelyike ABI feladatok a tankönyv alapján (1-27) A legfontosabb nyelvtani jelenségek: Igék gyenge ill. erős igék ragozása jelen időben A létige ragozása és használata A haben ige ragozása és használata Személyes névmások alanyesetben Kijelentő és kérdő mondatok szórendje / Egyenes ill. fordított szórend Kérdések eldöntendő ill. kiegészítendő kérdések Kérdő névmások és használatuk A man általános alany használata Birtokos névmások alanyesetben, valamint tárgy- és részes esetben Birtoklás kifejezése (haben, von, -s) Tagadószók és használatuk nicht / kein(e) / nichts Tőszámnevek ( ) Határozott és határozatlan névelők / A határozott és a határozatlan névelők használata alany- és tárgyesetben, valamint részes esetben Az alany és a tárgy a mondatban / Az alany- és a tárgyeset használata A többes szám képzése és használata 28

29 A Wie geht s? szerkezet A gefallen ige ragozása és használata Módbeli segédigék ragozása és használata (mögen möchte, können) A wissen ige ragozása és használata A felszólító mód képzése és használata Az in, an, vor, neben, über és durch elöljárószók használata (tárgy- és részes eset) A zu és mit elöljárószók használata Az es gibt szerkezet használata Az időhatározók A visszaható igék ragozása és használata A zu + Infinitiv szerkezet és használata Az elváló és a nem elváló igekötős igék ragozása és használata a mondatban A részes eset A személyes névmások tárgy- és részes esetben 13. évfolyam 2. idegen nyelv Tankönyv: direkt 2 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 11. Saját probléma megfogalmazása, segítség nyújtása, segítség visszautasítása Javaslat megfogalmazása és elutasítása 29

30 Felvilágosítás a pályaudvaron Sérült diákok az iskolában / Sérült diákok lehetőségei a saját iskolában 12. Fontos események a nagyvilágban, az események ismertetése időhatározók felhasználásával Ismert személyek legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése / Családtagok legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése időhatározók felhasználásával Saját életrajz ismertetése időhatározók felhasználásával 13. Testrészek Betegségek, különféle héthöznapi betegségek tünetei Tanácsadás betegség esetén Mit teszünk / tehetünk saját egészségünk megőrzése érdekében? Egy saját betegség, a betegség tüneteinek, a kezelés módjának leírása 14. Egy baleset vagy egy kellemetlen esemény leírása / elmesélése Egy tetszőleges utcarészlet leírása (képek alapján) 15. Úticélok, útitervek Egy saját nyaralás / utazás / külföldi út ismertetése (Hol?, Hová?, Kivel?, Mikor?, Mennyi ideig?, Milyen közlekedési eszközzel? kérdések felhasználásával) Az időjárás

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Angol nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei és időpontjai azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit tesznek 2013-ban a május-júniusi vizsgaidőszakban.

Osztályozó vizsga témakörei és időpontjai azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit tesznek 2013-ban a május-júniusi vizsgaidőszakban. Osztályozó vizsga témakörei és időpontjai azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit tesznek 2013-ban a május-júniusi vizsgaidőszakban. Vizsga időpontja: 2013. 04.25. 14:00 Helyszíne: 06-os tanterem

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú ) 1. A négyzetgyök fogalma, a négyzetgyökvonás művelete 2. A négyzetgyökvonás azonosságai 3. Műveletek négyzetgyökökkel 4. A nevező gyöktelenítése

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam

Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból. 9. évfolyam Az osztályozó- és javítóvizsga témakörei matematika tantárgyból Minden évfolyamra vonatkozóan általános irányelv, hogy a matematikai ismeretek alkalmazásán (feladatok, problémák megoldása) van a hangsúly,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Matematika - 5. évfolyam A természetes számok A tízes számrendszer A kettes számrendszer A római számírás A számegyenes A számok összehasonlítása A számok kerekítése A természetes

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9.Ny osztály Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Algebra és számelmélet Alapműveletek az egész és törtszámok körében Műveleti sorrend,

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a Tankönyv: New Opportunities Pre-Intermediate + munkafüzet 2013/2014. Javító vizsga írásbeli vizsga: szövegértés, nyelvhelyesség, íráskészség szóbeli vizsga: beszélgetés,

Részletesebben

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP

P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ. 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP J UHÁSZ I STVÁN P ÓTVIZSGA F ELKÉSZÍTŐ FÜZETEK UNIÓS RENDSZERŰ PÓTVIZSGÁHOZ T é m a k ö r ö k é s p r ó b a f e l a d a t s o r 9. osztályosoknak SZAKKÖZÉP 1. oldal 9. OSZTÁLYOS PÓTVIZSGA TÉMAKÖRÖK: I.

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17302 Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 11. tankönyv a Heuréka-sorozat harmadik tagja. Ebben a segédanyagban ehhez a könyvhöz a tizenegyedikes tananyag

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 3 = 111 A tanmenet 100 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása ezeken felül 8 órát

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli Az érettségi vizsga követelményei 1 MATEK A vizsga formája Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben