Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként"

Átírás

1 Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

2 Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius, Horatius, Ovidius, Phaedrus alakja. A Biblia: Ószövetség, Újszövetség. A középkor irodalma: Szt. Ágoston: Vallomások, Assisi Szt Ferenc: Naphimnusz, Ismeretlen szerző: OMS, HBK. Intelmek, gesták, legendák. A lovagi irodalom. A vágáns irodalom. Francois Villon: Nagy Testamentum, balladák. A reneszánsz irodalom: Petrarca: Daloskönyv. Boccaccio: Dekameron. Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Egy dunántúli mandulafáról. Balassi Bálint: szerelmi lírája, vitézi lírája, istenes lírája (5-6 vers). Shakespeare: Romeo és Júlia. Cervantes: Don Quijote. A barokk irodalom: Pázmány Péter alakja, Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Moliere: Tartuffe 10. évfolyam A felvilágosodás irodalma: Defoe: Robinson Crusoe. Swift: Gulliver utazásai. Voltaire: Candide, avagy az optimizmus. Goethe: Vándor éji dala, Faust. Bessenyei György: Magyarság. Batsányi János, Kazinczy Ferenc alakja. Kármán József: Fanni hagyományai. Csokonai Vitéz Mihály rokokó, szentimentális, felvilágosodott és népies művei (6-7mű). Berzsenyi Dániel ódái és elégiái. A romantika irodalma: Novalis alakja, Hoffmann: Az arany virágcserép. Coleridge, Keats, Shelley, Poe alakja. Victor Hugo egy regénye. Puskin: Anyegin. Katona József: Bánk bán. Jókai Mór 1 regénye. Kölcsey Ferenc életműve (6-7 alkotás). Vörösmarty Mihály életműve (7-8 alkotás). Petőfi Sándor népies lírája, forradalmi látomáslírája, szerelmi lírája, epikája (10-15 alkotás). Arany János lírája, balladái, epikája (10-15 alkotás). 11. évfolyam Madách Imre: Az ember tragédiája. A klasszikus modernség irodalma: Stendhal: Vörös és fekete. Flaubert: Bovaryné. Gogol: A köpönyeg. Tolsztoj: Ivan Iljics halála. Mikszáth Kálmán novellái és 1 regénye. Ibsen: Babaszoba. Csehov: Sirály. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Rilke lírája. Vajda János munkássága (3-5 vers). Ady Endre munkássága (12-15 vers). Krúdy Gyula novellái. Móricz Zsigmond novellái és 1 regénye. Babits Mihály lírája és epikája (8-10 mű). Kosztolányi Dezső lírája, novellái és az Édes Anna. (8-10 mű). Juhász Gyula lírája (6-8 vers). Tóth Árpád lírája (4-6 vers). Karinthy Frigyes munkássága (4-6 mű). Az avantgárd irodalma: Apollinaire lírája. Kassák Lajos munkássága (4-6 mű). (A 11. és 12. osztály tananyaga között átfedések lehetnek) 12. évfolyam: A modernség irodalma: Pound, Benn, Eliot alakja. Proust: Az eltűnt idő nyomában. Mann: Tonio Kröger. Kafka: Az átváltozás. Camus: Sziszüphosz mítosza. Márquez: Száz év magány. Brecht: Kurázsi mama és gyermekei. Dürrenmatt: A fizikusok. A határon túli magyar irodalom néhány alakja. Márai Sándor: Halotti beszéd, Egy polgár vallomásai. Szabó Lőrinc lírája (4-5 vers). Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról. József Attila életműve (10-15 alkotás). Radnóti Miklós életműve (8-10 alkotás). Weöres Sándor, Nagy László, Déry Tibor, Tamási Áron, Ottlik Géza, Sütő András, Sarkadi Imre egy-két műve. Örkény István: Egypercesek,

3 Tóték. A posztmodern és a kortárs irodalom néhány alakja: Nádas Péter, Esterházy Péter, Szabó Magda, Varró Dániel vagy bármely kortárs szerző egy-egy alkotása. (A 11. és 12. osztály tananyaga között átfedések lehetnek) A szerzők és művek listája a szaktanár által aktuálisan bővíthető. A vizsgán kötelező memoriterek kérdezhetők, melyeket a szaktanár ad meg, összesen kb. 80 sor. A felkészüléshez ajánljuk: Pethőné Nagy Csilla Irodalom: tk. és szgy.

4 Magyar nyelv 9. évfolyam Hangtan: A magyar nyelv hangállománya, A hangok egymásra hatásának törvényszerűségei. Szótan: A szókészlet bővülése. A szóelemek. A szóalkotás módjai. Az ige. A névszók. Az igenevek. A határozószók. A viszonyszók. A mondatszók. Mondattan: A mondat. Az egyszerű mondat szerkezete. A mondatrészek (alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők) A szószerkezetek. Állandósult szókapcsolatok. Az összetett mondat (alárendelő, mellérendelő, többszörösen összetett). Nyelv és kommunikáció: jel, jelfajták. Közlésfolyamat tényezői, funkciói. Metakommunikáció. Tömegkommunikáció. A tömegtájékoztatás eszközei és műfajai. Írás-olvasás-szövegértelmezés: Az írás története. Helyesírásunk alapelvei. Az élőbeszéd zenei kifejezőeszközei. Nyelven kívüli eszközök. 10. évfolyam Szövegalkotás: A szöveg jellemzői. A szövegfajták. Szövegtípusok. A szöveg szerkezete. Nyelv és nyelvhasználat: A nyelv és a beszéd. A nyelv: Jel-és szabályrendszer. A mai magyar nyelv rétegződése. A retorika: Hagyományos és újabb értelmezése. Az érvek fajtái. Az érvelés módszerei. a cáfolat. Szöveg és stílus: A társalgási, a tudományos, a publicisztikai, a hivatalos, a szónoki stílus. A művészi stílus. 11. évfolyam A művészi nyelvhasználat sajátosságai. A stílus. A nyelv zeneisége. Szó és kifejezéskészlet szerepe. Mondattani kategóriák és formák szerepe. A képszerűség stíluseszközei. A mondaton túlmutató stilisztikai jelenségek. Nyelven kívüli eszközök. Stílustörténet. Korstílusok jellemzése. 12. évfolyam Nyelvtörténet: A magyar nyelv eredete. A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság bizonyítékai. Nyelvcsaládok, nyelvtípusok. Nyelvemlékeink: Hangrendszerünk változásai. A szókészlet változásai. A nyelvtani rendszer változásai. Határainkon túl élő magyarok nyelvhasználata. A hazánkban élő más nemzetiségek. Nyelvművelés: Nyelvművelő törekvések. Ortológia, neológia. A nyelvújítási harc és eredményei. A nyelvművelés feladatai, módszerei. Beszédkultúra, beszédművelés. A felkészüléshez ajánljuk: Józsefné Urbán Ildikó Szabóné tóvári Éva: Magyar nyelv a és osztály számára tk. A vizsga menete: Írásbeli rész, amely műveltségi tesztből, gyakorlatokból és fogalmazásból áll. Szóbeli rész, amely egy a vizsgázó által kihúzott tétel önálló kifejtéséből áll. A tételeket a szaktanár állítja össze a részletes vizsgakövetelmények alapján. Ha az írásbeli vizsgarész nem éri el a 20%-ot, a vizsgázó elégtelen osztályzatot kap, nem mehet szóbeli vizsgára. Ha elérte 20%-ot, szóbeli vizsgát köteles tenni. A két vizsgarész együttesen értékelendő.

5 Az értékelés alapja az alábbi százalékos megoszlás: 0-19 % elégtelen % elégséges % közepes % jó % jeles

6 Történelem 9. évfolyam 1. Az őskor és az ókori Kelet: Az őskori ember világa. Anyagi és szellemi kultúra, vallás az ókori Kelet civilizációiban. 2. Az antikvitás: Hellász a poliszok és a birodalom: Athén, Spárta, Nagy Sándor. Róma a köztársaságtól a császárságig. Pannónia. Az antik kultúra öröksége, a filozófiai gondolkodás kezdetei. A kereszténység kezdetei és tanításai. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. 3. A kora középkori Európa: A bizánci és a frank birodalmak. A társadalmi és gazdasági élet jellemzői. A vallás és az egyház szerepe a középkori Európában. 4. A magyarság történetének kezdetei: Eredet, vándorlás, honfoglalás, államalapítás. 10. évfolyam 1. A középkori Európa: A Német-római Birodalom jellemzői. A hatalomgyakorlás jellemzői. Vallási, egyházi ellentétek, hatalmi harcok, hódítások. Háborús konfliktusok és hatalmi törekvések Európában. Nyugat-Európa válsága, Közép- és Kelet-Európa megerősödő államai. Európa keresztény középkori öröksége. Világképek, korstílusok. 2. A magyarság beilleszkedése Európába: Hatalomgyakorlás, államszervezet, a társadalmi és gazdasági élet jellemzői az Árpád-házi királyok idején. Magyar Királyság mint európai középhatalom az Anjouk, Zsigmond és Mátyás korában. A magyar művelődés és kultúra feltárt emlékei. A török elleni harcok, a középkori magyar állam bukása. 3. A világ és Európa a kora újkorban: Amerika ősi kultúrái, a földrajzi felfedezések és következményeik. Az atlanti hatalmak felemelkedése, az abszolutizmus, az angol polgárháború és következményei. A reformáció, a katolikus megújulás és a felvilágosodás. 4. Magyarország a XVI XVII. században: Küzdelmek, hétköznapok, kultúra a három részre szakadt Magyarországon. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 11. évfolyam 1. A világ és Európa a XVII-XVIII. században: Nagyhatalmi küzdelmek a XVII XVIII. században, a felvilágosult abszolutizmus. Az Egyesült Államok létrejötte, alkotmánya. 2. Magyarország a XVII XVIII. században: Népesedési, társadalmi és gazdasági változások. A Magyar Királyság a XVIII. századi Habsburg Birodalomban, a felvilágosult abszolutizmus hazánkban. 3. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon: A francia forradalom eszméi, irányzatai, vezetői és árnyoldalai. A napóleoni háborúk. Hatásuk Európára és Magyarországra. A XIX. század uralkodó eszméi. Az ipari forradalom és hatásai. A reformkor fő kérdései, személyiségei, a nemzeti kultúra. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. 4. A nemzetállamok kora: Nemzetállamok kialakulása és felemelkedése Európában. A keleti kérdés. A nagy gyarmatbirodalmak, valamint Kína és Japán. Önkényuralom és kiegyezés Magyarországon. A dualista állam. A nemzetiségek helyzete. A zsidó-magyar együttélés. A modernizáció Magyarországon. 12. évfolyam 1. Hazánk és a nagyvilág a XX. század első felében: Az első világháború és a háborút lezáró békék. A háborús vereség következményei Magyarországon. Trianon és hatásai. A határon túli magyarság sorsa. A bolsevik ideológia és a kommunista diktatúra a Szovjetunióban. A fasiszta ideológia és állam Olaszországban. Az as világgazdasági válság és kezelése a nyugati demokráciákban. A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra. Magyarország konszolidációja és a revíziós külpolitika. A második világháború fő hadszínterei, hadi és a diplomáciai eseményei. Magyarország részvétele, veszteségei a második világháborúban.

7 Zsidóüldözés és népirtás, a holokauszt. 2. Hazánk és a nagyvilág a XX. század második felében: A kétpólusú világ és a fegyverkezési verseny. A hidegháború fegyveres konfliktusai. Integrációs törekvések a megosztott Európában, Nyugaton és Keleten. A gyarmati rendszer felbomlása. Magyarország a második világháború után: újjáépítés és a kommunista diktatúra kiépítése. A Rákosi-korszak jellemzői (államosítás, pártállam, terror). Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A megtorlás. A Kádár-rendszer kiépülése, konszolidációja, sajátosságai és válsága. A demokratikus átalakulás és a piacgazdaság létrejötte. 3. A globalizálódó világ és Magyarország: Az Európai Unió története, alapelvei, intézményei. A Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia felbomlása. A tudományos-technikai forradalom, a jóléti társadalom, a globális problémák és a fenntarthatóság. Az Alaptörvény, a jogállamiság intézményei a mai Magyarországon. Demográfiai változások, népesedés, nemzetiségek, vallási kisebbségek Magyarországon. A cigány (roma) társadalom története, helyzete és integrációjának folyamata. A határon túli magyarság helyzete, magyarok a nagyvilágban. A globális világ kihívásainak hatása hazánk fejlődésére. A felkészüléshez ajánljuk: Műszaki Kiadó Történelem a évfolyam számára tankönyvsorozat megfelelő köteteit.

8 Angol nyelv Témakörök és elvárt nyelvtani ismeretek 9. évfolyam - (A1-A2-es szint) Témakörök Countries and nationalities Ordinal and cardinal numbers Jobs People s appearances Abilities Shapes, sizes and colours Houses and homes Furniture and appliances Family relationships Free-time activities Days of the week Daily routines Telling the time Months, seasons Describing animals Weather conditions and climate Clothes Types of food and drink Meals, restaurants Places, buildings in a town Giving directions Full dates

9 Feelings and reactions Danger and emergencies Towns and cities Transportation2 Holidays Sightseeing, describing cities Future plans and intentions, arrangements and predictions The environment Health tips House rules, school rules Nyelvtan A an The verb to be The verb have (got) The verb can There is / there are This / these; that / those Plurals Prepositions of place Possessive case, possessive adjectives, and possessive pronouns Whose vs. who s Present simple Adverbs of frequency Prepositions of time Question words (Wh-questions and Yes/No questions) Present continuous

10 Present continuous vs. Present simple Countable / uncountable nouns Some / any; how much / how many; (a) few / (a) little The past forms of the verb to be : was / were The past form of the verb have : had The past form of the verb can : could Past simple Prepositions of movement Adjectives and adverbs Comparisons be going to and Future simple Present continuous (future meaning) Modals: should, shouldn t, must, mustn t, can, can t Present perfect simple 10. évfolyam - (A2-es szint) Témakörök People s physical appearance and character Jobs and job qualities Everyday activities Describing places Daily routines Telling the time School subjects Shops and shopping Feelings and reactions Plans3

11 Food and drink Service at restaurants Health and illnesses Accidents Changes Landmarks (museums, inventors, etc.) Giving instructions Warnings and signs Rules The environment Air pollution Rainforests and endangered species Animals and pets Holiday resorts Weather Festivals, national holidays Clothes Technology (computers and the Internet) Nyelvtan Present simple vs. Present continuous Adverbs of frequency Past simple used to Order of adjectives Making comparisons Past simple vs. Past continuous

12 Adjectives and adverbs Joining sentences Future simple be going to Present continuous (future meaning) Conditionals (Types 1, 2) Time clauses (when, before, after, etc.) A / an / some / any; much / many; (a) few / (a) little Giving advice (should) Present perfect simple Present perfect continuous Past perfect simple Past perfect continuous Past perfect vs. Past continuous The passive voice The imperative; exclamations, instructions Question tags Modals: might, could, have to / had to, mustn t, can, be allowed to Relative clauses Infinitive vs. ing form Say vs. tell Reported speech (statements and questions) 11. évfolyam (B1-es szint) Témakörök Sports (extreme sports) Travel and leisure

13 Jobs (CVs, motivation letters) Giving opinions about books and films Transportation, problems about public transport Means of transport The media: magazines, TV, newspapers, the Internet Radio and TV programmes Advertising Talking about learning Personality and career Food Famous places Describing lifestyles Civilization Talking about historical events (dates and periods of history, etc.) Nyelvtan Present simple, Present continuous, Present perfect State and activity verbs Past perfect Present perfect simple and continuous used to vs. would The passive voice The causatives: to have sth done Expressing the future: Future simple, be going to, may / might, Present simple, Present continuous Infinitives and ing forms Modals for speculating: must, might, can t

14 Conditionals (Types 0, 1, 2, 3) I wish / If only Relative Clauses Reported speech (statements and questions) Past modals 12. és 13. évfolyam (B1-B2-es szint; készülés az érettségi vizsgára) Témakörök (megegyeznek a középszintű érettségi vizsga szóbeli részének témaköreivel) 1. Family and friends. Social life 2. Education, learning languages. Life-long learning. 3. Jobs. Earning a living. 4. Holidays and celebration. Superstitions 5. Fashion and clothes 6. Daily routine. Habits 7. Health and illness 8. Home. Housing and flats 9. Meals and eating out 10. Shopping and Services. Advertising 11. Communication 12. Computer and the Information technology 13. Entertainment and media 14. Hobbies 15 Sports and games 16. Travelling, tourism, sightseeing 17. Traffic 18. Environment 19. Weather and climate

15 Beszédszándékok útbaigazítás egyetértés és ellenvélemény meglepetés és sajnálkozás kifejezése érzelmek árnyalt kifejezése tárgyak, személyek leírása, jellemzése Fogalomkörök, nyelvtan a korábbi tanévek nyelvtani anyagának kibővítése, pontosítása időbeli viszonyok függő beszéd, igeidők egyeztetése gerund és infinitive használata és szerepe a mondatszerkesztésben szóképzés a leggyakoribb elő- és utóképzők a feltételesség és a vágy/óhaj kifejezése would rather, it s time, had better használata hasonlítás; melléknevek és összehasonlító mondatok alárendelt mondatok a leggyakoribb vonzatos igék (phrasal verbs) A dölt betűs részek a 13. évfolyamra vonatkoznak. Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az osztályozó vizsgán alapkövetelmény az előző tanévek anyagának az ismerete. Ajánlott tankönyvek: 9. évfolyam: Real Life Elementary, Longman Pearson Kiadó.

16 New English File Elementary, Oxford Kiadó 10. évfolyam: Real Life Elementary/Pre-Intermediate New English File Pre-Intermediate. 11. évfolyam: Real Life Intermediate, Longman Pearson Kiadó. New English File Intermediate, Oxford Kiadó 12. évfolyam: Érettségi Aktivátor, Longman Pearson Kiadó. Oxford Exam Excellence, Oxford Kiadó. Színes érettségi feladatsorok, Maxim Kiadó. 13. évfolyam: Exam Accelerator, Longman Pearson Kiadó. Nyelvi szintek a Közös Európei Referenciakeretben: A Közös Európai Referenciakeret (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) meghatározza, hogy az egyes szinteken a nyelvtanulónak milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén. A szintek rövid leírása: A1 - Minimumszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el tudja mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegennyelven kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú. A2 - Alapszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű mondatokat és gyakori kifejezéseket használni, amelyek hétköznapi, egyszerű, rutin helyzetekben előfordulnak (vásárlás, lakóhely, munka, család). Képes beszélni magáról és a családról, közvetlen környezetéről és az őt közvetlenül érintő dolgokról. B1 - Küszöbszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és ambícióiról, és képes röviden megindokolni döntéseit, véleményét.

17 Ez az alapfokú nyelvvizsga szintje. B2 - Középszint Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni összetettebb szövegek fő mondanivalóját mind konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját szakterületét. Viszonylag folyékonyan és spontán kommunikál, ami lehetővé teszi, hogy anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud társalogni, hogy az mindkét fél számára élvezhető. Képes részletes és világos szövegalkotásra sokféle témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival. Ez a középfokú nyelvvizsga szintje. C1 - Haladó Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni hosszú, összetett és nehéz szövegeket, és felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat. Folyékonyan, spontán módon kommunikál. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja akár társasági, akár szakmai közegben. Világos, jól felépített, részletes szöveget képes alkotni összetett témákban. Ez a felsőfokú nyelvvizsga szintje. C2 - Mesterfok Ezen a szinten a nyelvhasználó gyakorlatilag bármit képes megérteni szóban és írásban egyaránt. Képes összefoglalni és elemezni különböző forrásokból eredő információkat és ezt elő is tudja adni. Folyékony, spontán és változatos módon használja a nyelvet, képes a nyelvi finomságokat érzékeltetni és akár az árnyalatokat is kifejezni. Közel anyanyelvi szint.

18 Osztályozó vizsga német nyelv Beszélgetési témák és nyelvtani ismeretek as tanév 9. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: direkt 1 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 1. Köszönés, elköszönés Bemutatkozás, személyes vonatkozások Harmadik személy bemutatása, személyes vonatkozások (E/3.) 2. Ismert személyek bemutatása (E/3.) Nyelvek, országok, emberek Saját és mások nyelvismeretének bemutatása 3. Saját osztályának, iskolájának és tanárainak bemutatása Tantárgyak, kedvenc tantárgyak, órarend és az iskolai tevékenységek ismertetése 18

19 4. A saját család, családtagok, testvérek bemutatása / A család bemutatása fénykép alapján Állatok, háziállatok Saját háziállataink bemutatása 5. Házak, háztípusok A saját lakókörnyezet bemutatása / A családtagok lakókörnyezetének bemutatása Lakás, helyiségek a lakásban A saját lakás és saját szoba leírása / A családtagok szobájának bemutatása Bútorok, berendezési tárgyak a saját szobában ill. mások szobájában Tetszés ill. nemtetszés kifejezése a lakással kapcsolatban 6. Ételek, enni- és innivalók A saját és mások étkezési szokásainak bemutatása / Reggeli, ebéd, vacsora Étlap Rendelés étteremben / cukrászdában / kávézóban Német specialitások 7. Lindau bemutatása / A saját lakóhely bemutatása Felvilágosítás adása és kérése az utcán 8. 19

20 Üzletek a városban / Hol mit vásárolhatunk? Szórakozási lehetőségek / Hová és mikor mehetünk szórakozni? Témák párbeszédekhez: Az alább felsorolt témakörök bármelyike ABI feladatok a tankönyv alapján (1-21) A legfontosabb nyelvtani jelenségek: Igék gyenge ill. erős igék ragozása jelen időben A létige ragozása és használata A haben1 ige ragozása és használata Személyes névmások alanyesetben Kijelentő és kérdő mondatok szórendje / Egyenes ill. fordított szórend Kérdések eldöntendő ill. kiegészítendő kérdések Kérdő névmások és használatuk A man általános alany használata Birtokos névmások alanyesetben Birtoklás kifejezése (haben, von, -s) Tagadószók és használatuk nicht / kein(e) / nichts Tőszámnevek ( ) Határozott és határozatlan névelők / A határozott és a határozatlan névelők használata alany- és tárgyesetben Az alany és a tárgy a mondatban / Az alany- és a tárgyeset használata A többes szám képzése és használata A Wie geht s? szerkezet 20

21 A gefallen ige ragozása és használata Módbeli segédigék ragozása és használata (mögen möchte, können) A wissen ige ragozása és használata A felszólító mód képzése és használata Az in, an, vor, neben, über és durch elöljárószók használata (tárgy- és részes eset) A zu és mit elöljárószók használata Az es gibt szerkezet használata Az időhatározók A visszaható igék ragozása és használata A zu + Infinitiv szerkezet használata 10. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: direkt 1 és direkt 2 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 9. A saját napirend ismertetése / Családtagok napirendjének ismertetése Házimunkák 10. A családtagok / A baráti kör jellemzése (a legfontosabb belső tulajdonságok is) 21

22 11. Saját probléma megfogalmazása, segítség nyújtása, segítség visszautasítása Javaslat megfogalmazása és elutasítása Felvilágosítás a pályaudvaron Sérült diákok az iskolában / Sérült diákok lehetőségei a saját iskolában 12. Fontos események a nagyvilágban, az események ismertetése időhatározók felhasználásával Ismert személyek legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése / Családtagok legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése időhatározók felhasználásával Saját életrajz ismertetése időhatározók felhasználásával 13. Testrészek Betegségek, különféle héthöznapi betegségek tünetei Tanácsadás betegség esetén Mit teszünk / tehetünk saját egészségünk megőrzése érdekében? Egy saját betegség, a betegség tüneteinek, a kezelés módjának leírása 14. Egy baleset vagy egy kellemetlen esemény leírása / elmesélése Egy tetszőleges utcarészlet leírása (képek alapján) 15. Úticélok, útitervek Egy saját nyaralás / utazás / külföldi út ismertetése (Hol?, Hová?, Kivel?, Mikor?, Mennyi ideig?, Milyen közlekedési eszközzel? kérdések felhasználásával) Az időjárás 22

23 Témák párbeszédekhez: Az alább felsorolt témakörök bármelyike ABI feladatok a tankönyv alapján (29-43) A legfontosabb nyelvtani jelenségek: A zu + Infinitiv szerkezet és használata Az elváló és a nem elváló igekötős igék ragozása és használata a mondatban A részes eset A személyes névmások tárgy- és részes esetben Módbeli segédigék ragozása és használata a mondatban (können, wollen, müssen, dürfen, sollen) Az alárendelő összetett mondatok, a fő- és mellékmondatok, kötőszók (pl. dass, weil, wenn ) A múlt idő képzése (Perfekt!) A Partizip Perfekt alakok képzése (erős, gyenge és elváló igekötős igék) A haben és a sein segédigék használata Perfekt mondatokban A haben és a sein igék Präteritum alakja Időhatározók és alkalmazásuk a mondatban / Válaszlehetőségek Wann? és Seit wann? kérdésekre Visszaható névmások, igék visszaható névmásokkal és használatuk a mondatban A felszólító mód és alkalmazása Elöljárószók tárgy- vagy részes esettel Válaszlehetőségek elöljárószók felhasználásával a Wohin? és a Wo? kérdésekre Földrajzi helyek és nevek használata a mondatban, válaszok a Wohin? és a Wo? kérdésekre földrajzi helyek és nevek felhasználásával 23

24 11. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: sowieso 3 Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche (Langenscheidt) Beszélgetés témák: A nyári élmények összefoglalása Jövőbeli tervek, elképzelések A nyelvismeret jelentőségének bemutatása, saját nyelvismeret Az időjárás Betegségek, az egyes betegségek tüneteinek bemutatása, saját gyermekkori betegségek bemutatása Külföldiek / Vendégmunkások Németországban Foglalkozások, az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó tevékenységek Képzés, szakmai képzés Aktív időtöltés, utazás Nyaralás külföldön Szállodában Fontos és kevéssé fontos találmányok Németország története a 20. században Környezetvédelem A legfontosabb nyelvtani jelenségek: 24

25 A werden ige ragozása és használata A jövő idő képzése és használata Konjunktiv II A feltételes mód képzése és használata A birtokos szerkezetek képzése és használata Vonatkozó névmások Vonatkozó mellékmondatok képzése és használata A célhatározói mellékmondatok és használatuk A damit és az um zu szerkezetek képzése és használata worauf, darauf szerkezetek Passiv szerkezetek képzése és használata A lassen ige ragozása és használata Műveltető mondatok képzése és használata Az előidejűség fogalma és használata alárendelő mellékmondatok nachdem kötőszó felhasználásával A Plusquamperfekt alkalmazása az előidejűséget kifejező mondatokban Alárendelő mellékmondatok als és während kötőszókal az egyidejűség kifejezése Passiv szerkezetek módbeli segédigével 12.és 13. évfolyam 1. idegen nyelv Tankönyv: 7 próbaérettségi német nyelvből középszint Plusz 7 próbaérettségi német nyelvből középszint Színes érettségi feladatsorok német nyelvből középszint írásbeli A fenti könyvekben előforduló szavak, kifejezések, nyelvtani jelenségek, beszélgetés témák, párbeszéd témák a nyelvtani teszt, az olvasásértés, a hallásértés és a társalgás alapját képezhetik. 25

26 12. évfolyam 2. idegen nyelv Tankönyv: direkt 1 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 1. Köszönés, elköszönés Bemutatkozás, személyes vonatkozások Harmadik személy bemutatása, személyes vonatkozások (E/3.) 2. Ismert személyek bemutatása (E/3.) Nyelvek, országok, emberek Saját és mások nyelvismeretének bemutatása 3. Saját osztályának, iskolájának és tanárainak bemutatása Tantárgyak, kedvenc tantárgyak, órarend és az iskolai tevékenységek ismertetése 4. A saját család, családtagok, testvérek bemutatása / A család bemutatása fénykép alapján Állatok, háziállatok Saját háziállataink bemutatása 26

27 5. Házak, háztípusok A saját lakókörnyezet bemutatása / A családtagok lakókörnyezetének bemutatása Lakás, helyiségek a lakásban A saját lakás és saját szoba leírása / A családtagok szobájának bemutatása Bútorok, berendezési tárgyak a saját szobában ill. mások szobájában Tetszés ill. nemtetszés kifejezése a lakással kapcsolatban 6. Ételek, enni- és innivalók A saját és mások étkezési szokásainak bemutatása / Reggeli, ebéd, vacsora Étlap Rendelés étteremben / cukrászdában / kávézóban Német specialitások 7. Lindau bemutatása / A saját lakóhely bemutatása Felvilágosítás adása és kérése az utcán 8. Üzletek a városban / Hol mit vásárolhatunk? Szórakozási lehetőségek / Hová és mikor mehetünk szórakozni? 9. A saját napirend ismertetése / Családtagok napirendjének ismertetése Házimunkák 27

28 10. A családtagok / A baráti kör jellemzése (a legfontosabb belső tulajdonságok is) Témák párbeszédekhez: Az alább felsorolt témakörök bármelyike ABI feladatok a tankönyv alapján (1-27) A legfontosabb nyelvtani jelenségek: Igék gyenge ill. erős igék ragozása jelen időben A létige ragozása és használata A haben ige ragozása és használata Személyes névmások alanyesetben Kijelentő és kérdő mondatok szórendje / Egyenes ill. fordított szórend Kérdések eldöntendő ill. kiegészítendő kérdések Kérdő névmások és használatuk A man általános alany használata Birtokos névmások alanyesetben, valamint tárgy- és részes esetben Birtoklás kifejezése (haben, von, -s) Tagadószók és használatuk nicht / kein(e) / nichts Tőszámnevek ( ) Határozott és határozatlan névelők / A határozott és a határozatlan névelők használata alany- és tárgyesetben, valamint részes esetben Az alany és a tárgy a mondatban / Az alany- és a tárgyeset használata A többes szám képzése és használata 28

29 A Wie geht s? szerkezet A gefallen ige ragozása és használata Módbeli segédigék ragozása és használata (mögen möchte, können) A wissen ige ragozása és használata A felszólító mód képzése és használata Az in, an, vor, neben, über és durch elöljárószók használata (tárgy- és részes eset) A zu és mit elöljárószók használata Az es gibt szerkezet használata Az időhatározók A visszaható igék ragozása és használata A zu + Infinitiv szerkezet és használata Az elváló és a nem elváló igekötős igék ragozása és használata a mondatban A részes eset A személyes névmások tárgy- és részes esetben 13. évfolyam 2. idegen nyelv Tankönyv: direkt 2 Lehrwerk für Jugendliche (Klett kiadó) Beszélgetés témák: 11. Saját probléma megfogalmazása, segítség nyújtása, segítség visszautasítása Javaslat megfogalmazása és elutasítása 29

30 Felvilágosítás a pályaudvaron Sérült diákok az iskolában / Sérült diákok lehetőségei a saját iskolában 12. Fontos események a nagyvilágban, az események ismertetése időhatározók felhasználásával Ismert személyek legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése / Családtagok legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése időhatározók felhasználásával Saját életrajz ismertetése időhatározók felhasználásával 13. Testrészek Betegségek, különféle héthöznapi betegségek tünetei Tanácsadás betegség esetén Mit teszünk / tehetünk saját egészségünk megőrzése érdekében? Egy saját betegség, a betegség tüneteinek, a kezelés módjának leírása 14. Egy baleset vagy egy kellemetlen esemény leírása / elmesélése Egy tetszőleges utcarészlet leírása (képek alapján) 15. Úticélok, útitervek Egy saját nyaralás / utazás / külföldi út ismertetése (Hol?, Hová?, Kivel?, Mikor?, Mennyi ideig?, Milyen közlekedési eszközzel? kérdések felhasználásával) Az időjárás

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

: i verstani alapfogalmak,,

: i verstani alapfogalmak,, 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/ 1. 12, irodalom:, irodalom: re 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom

Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Tantárgyi követelmények szakiskola Tartalom Magyar nyelv és irodalom... 2 Történelem és társadalomismeret... 5 Angol... 9 Matematika... 10 Fizika... 12 Földrajz... 13 Biológia... 14 Kémia... 15 Informatika...

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat

Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat A jelen osztályozóvizsga-vizsgaszabályzat tartalmazza az évfolyamonkénti,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam

Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam Tantárgyi követelmény szakközépiskola 1/12/D évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar irodalom... 3 2. Magyar nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Földrajz... 8 7. Marketing...

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam Tantárgyi követelmény Szakközépiskola 1/11/D évfolyam 2014/2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom... 3 2. Nyelvtan... 4 3. Történelem... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Földrajz... 8 7. Marketing... 9

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI

AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 13. CE Irodalom 1. Petőfi Sándor látomásköltészete a történelemről, az emberiség jövőjéről 2. Arany János balladái 3. Ady szerelmi lírája 4. Babits Mihály: Jónás

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM (OM azonosító: 032551) A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE a 2014/2015-ös tanévre BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ITT TALÁLHATÓK: http://vmg-erd.hu/ http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2013_2014beiskolazas/

Részletesebben