A szorongásosság elméletei és faktorai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szorongásosság elméletei és faktorai"

Átírás

1 A szorongásosság elméletei és faktorai Sigmund Freud szorongás elmélete, mely a pszichoanalitikus elmélet egyik központi témaköre, a késıbbi szorongás elméleteket is áthatja (Oláh 1993). Ugyanakkor a szorongás elméletek másik fı forrása a kísérleti pszichológia, melyen belül a tanulási folyamatokat részletesen tárgyaló behaviorizmus, illetve az objektivitásra törekvı másik irányzat a fiziológiai megközelítés segít sokat a szorongásosság megértésében. A kísérleti pszichológiai értelmezések az érzelem és motiváció keretein belül írják le a szorongás jellemzıit és funkcióit. Minden elméleti megközelítés lényegében két szempontból elemzi a szorongásosságot, egyrészt leíró jellegően, másrészt funkcionálisan. A leíró elemzés a viselkedési, fiziológiai jellegzetességek mellett olykor a szituatív feltételeket is számba veszik. A leíró elemzésbıl eredeztetik a mérési eljárások kérdıíves megfogalmazásait. A funkcionális elemzés azt vizsgálja, hogy mi a szorongásosság adaptív funkciója. Funkcionálisan már Freud is megkülönbözteti a reális és a neurotikus szorongást (Oláh, 1993). A reális szorongás a lényeges veszélyeztetés emocionális viselkedéses vetülete, ami segítheti a veszély elhárítását. A neurotikus szorongást Freud célszerőtlennek nevezi, és jellegzetességeit bıven részletezi. A szorongásosság fı funkcióját talán az a közmondás fejezi ki tömören, miszerint, Jobb félni, mint megijedni!. Szorongást tehát akkor élünk meg, amikor egy tényleges, vagy vélt, a személyünket érintı bajt, károsodást anticipálunk. Az anticipáció nagyon fontos, hiszen a baj bekövetkezése után legfeljebb a rossz folytatástól félhetünk. Ilyen megközelítésben a félelem és a szorongás egymás szinonimái lehetnek, mint ahogy Watson, a behaviorizmus atyja nem is tesz különbséget a két fogalom között. Más elemzık úgy különböztetik meg a két fogalmat, hogy a félelemnek ismert oka van, míg a szorongás nem ismeri az okát. Éppen a behavioristák mutatták ki, hogy a félelem könnyő kondicionálhatósága révén sokszor nem a valódi okot mutatja. Leginkább látványosan a feszültség és a kiváltó ok kapcsolatának bizonytalanságát Schachter és munkatársai (1962, ismerteti: Ranschburg, 1975) adrenalin injekciós kísérlete igazolja. E szerint a logika szerint a szabadon lebegı feszültség, mint szorongás megkeresi a maga tárgyát, illetve fordítva, bizonyos helyzetek, feltételek növelik a feszültség, a szorongás szintjét. A szorongás kondicionálhatósága mutat rá az adaptív funkciójára. A tanuláselméleti Webes változat: (SZTE-JGYTFK-Pszicholóia Tanszék hallgatói részére, a szerzı engedélyével) 30

2 megközelítésbıl szinte közvetlenül származik a szorongás drive - elméleti értelmezése. A szorongásnak, mint drive-nak az értelmezése eléggé általános a kísérleti pszichológia mővelıi körében. Ebbıl is adódik a fiziológiai háttérfolyamatok elemzése. A szorongás, mint motiváció, tehát mind élményszintő, mind magatartási, mind fiziológiai értelmezést nyert. A szorongás mérése szempontjából fontos irányzatot képvisel Spence (1953, ismerteti: Oláh, 1993), aki a szorongást, mint az általános drive komponensét értelmezte. A Taylor által kidolgozott Manifeszt Szorongás Skála (MAS) elméleti alapját a Spence által képviselt felfogás adta (Taylor 1953). A MAS tehát az általános drive szintjét volt hivatva mérni, ami a teljesítményt a Yerkes Dodson törvény szabályai szerint befolyásolja. A törvény alapján, teljesítmény szempontjából létezik a szorongási szintnek egy optimuma. Jól illeszkednek ebbe a felfogásba azok a kísérleti eredmények, miszerint a feszültség, a szorongás szintjét a feladatok nehézségi foka, begyakorlottsága befolyásolja. A Spence-Taylor elmélet szerint tehát a feladat begyakorlottsága, nehézségi foka, valamint a személy izgulékonysága, szorongásra való hajlama, együttesen határozzák meg a tényleges szorongás szintjét. A szorongási hajlam, mint személyiségvonás, jól illeszkedik a vonáselméletek rendszereihez, különösen az Eysenck (1969) által favorizált szupervonásokhoz. Az idegélettanilag is jól értelmezhetı reaktibilitás és a mögötte lévı struktúrák, aktivációs mechanizmusok karakterképzı tulajdonságát éppen az Eysenck féle elmélet módosításaként Gray (1970 magyarul: 1978) írta le. A szorongásosság tehát, mint a temperamentumhoz kötıdı vonás erıs biológiai, genetikai determinációt mutat. A szorongás szintje fiziológiai paraméterek mentén is jól diagnosztizálható (EEG, GBR, szívritmus, vérnyomás, légzésritmus stb.). Erre az összefüggésre épül a poligráf, közismert nevén hazugságvizsgáló készülék. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy itt is kölcsönhatás jellegő folyamatokról beszélünk. Ezt igazolják azok a terápiás és más gyakorlati tapasztalatok, miszerint a fiziológiai folyamatok tudatos kontrolljával (például autogén tréning, vagy a keleti kultúrák jóga gyakorlatai) a pszichikus élmény a befolyásolható. Újból hangsúlyozzuk tehát, hogy bármennyire is kimutatható egy pszichikus élmény és a mögöttes biológiai folyamatok kapcsolata, az oksági viszony értelmezése hordoz egy sor Webes változat: (SZTE-JGYTFK-Pszicholóia Tanszék hallgatói részére, a szerzı engedélyével) 31

3 bizonytalanságot. Éppen a külsı és belsı meghatározottság indokolta a szorongás, állapot vonás (state trait) elméletének és mérési eljárásának a megszületését. Ezt az elgondolást Spielberger (1966) publikálta, de utána többen, pl. Zuckerman (1976) részletesen is indokolták. Az általános és helyzethez kötött szorongás megkülönböztetésébıl, illetve a teljesítményre gyakorolt hatásának ismeretébıl adódott egy speciális szorongás, a tesztszorongás értelmezése (Sarason és mtsai, Sipelberger, 1980), és hozzá kapcsolódó skálák létrehozása. Mindez együtt, tehát az állapot vonás-, illetve az általános és tesztszorongás már az interakcionista értelmezést hordozza. Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a személyiség fı vonásához hasonlóan a szorongás is ebben, a helyezet vonás interakcionista megközelítésben értelmezhetı reálisan. Ebben az értelmezésben az emberekre, sıt a kultúrákra lehet jellemzı, hogy milyen helyzetek váltanak ki belıle számottevı feszültséget, szorongást, ezért nemcsak az általános szorongásosság szerint különböznek az emberek, hanem abban is, hogy milyen helyzetben milyen mértékben hajlamosak a szorongásra. Az elsı ilyen helyzethez kötött szorongást, a tesztszorongást vizsgálva, annak eredményeit faktoranalizálva, Lieber és Morris (1967 ismerteti: Oláh, 1993) két komponensre osztotta, azaz megkülönböztette a teszt-emocionalitást és a tesztaggodalmat. Az aggodalmaskodás a szorongás kognitív oldala, míg az emocionalitás a testi, fiziológiai folyamatok közvetlenebb szubjektív tükrözıdése. Ennen nyomán a tesztszorongás mérésében mások is elkülönítik a két faktort az emocionalitást (izgalmat) és az aggodalmat (Spielberger 1980). A teljesítménnyel inkább az aggodalmat hozzák kapcsolatba, míg az izgalmat erısebb biológiai kötöttségek jellemzik. Azt lehet mondani, hogy az izgalom, még magasabb fokon is, ha az aggodalom alacsony szintjéhez kapcsolódik, akkor facilitálja a teljesítményt, míg magas értékő aggodalom esetén debilizálja. Eredetileg a teljesítményszorongás debilizáló facilitáló jellegének felismerésébıl Alpert és Haber (1960) készített kétdimenziós skálát. Ennek a kutatási technikának a tapasztalataira építve vált késıbb egydimenzióssá a teljesítményszorongás, melynek komponensei az izgalom és az aggodalom. Webes változat: (SZTE-JGYTFK-Pszicholóia Tanszék hallgatói részére, a szerzı engedélyével) 32

4 Sarason, a kutatás másik nagy alakja a tesztszorongás jelentését vizsgálatai alapján további komponensek mentén értelmezte. Kutatásának új kérdése a miért volt. Miért okoz teljesítményromlást a magas szintő tesztszorongást? Sarason szerint, a teljesítményromlást az okozza, hogy a fenyegetettség érzése nyomán olyan további belsı kognitív asszociációkat indukál, amely a figyelmet leköti, és nem tud a feladatra koncentrálni. A következmény körüli gondolatok elvonhatják a figyelmet a feladatról, ami különösen reálisan nehéz feladathelyzetben, rontja a teljesítményt. Megjegyezzük, hogy felfogásunk szerint nemcsak a negatív, a kudarccal kapcsolatos gondolatok lehetnek figyelemelterelı tényezık, hanem a siker korai és túlzott intenzitású anticipációja is. Az egyébként nagy teljesítményekre képes, és arra felkészült sportolók is a reális esélyesség érzése révén olyakor elıbb ünnepelnek, mert el sem tudják képzelni a kudarcot. Talán ilyen váratlan kudarc tapasztalatok teszik az embereket szorongóvá, óvatossá és felerısödik a jobb félni, mint megijedni gondolat. A reálisan magas szintő teljesítmény tehát nem egyszerően a képességek függvénye, hanem az energetizálás szabályozottsága is alapvetıen befolyásolja. Ezekre a folyamatokra volt kíváncsi Irvin Sarason és 1984-ben megszerkesztette a Tesztekre adott reakciók (Reactions to Tests) kérdıívét. Ezek alapján a tesztszorongás négy komponensét értelmezte: a feszültség, az aggodalom, az irreleváns gondolatok, testi tünetek. Sarason (1995, ism.: Matthews és Deary, 1998) elméletében végül is új elem a kognitív feldolgozás, a szorongáshoz kacsolódó kognitív interferencia volt. A tesztszorongás és a teljesítmény kapcsolatát a 2. táblázat mutatja. Sarasonék úgy gondolják, hogy az aggódás abból az anticipált helyzetbıl következik, hogy a várható teljesítmény alapján önmagát a jövıben inkompetensnek kell értékelnie. Az interakcionista értelmezés további differenciálódást is eredményezett. Izard (1972, ismerteti Oláh, 1993) többdimenzós vonásként értelmezte a szorongást. Tíz általa definiált alapérzelem közül hat kölcsönhatásként értelmezi a szorongást. A hat érzelem a következı: félelem, düh, szomorúság, szégyen, bőnösség, kíváncsiság. Az egyénre jellemzı, hogy a szorongásban melyik alapérzelemnek milyen a súlya. Izard, az elméletéhez igazodó kérdıívvel a tesztszorongás belsı tagozódását tovább árnyalta. Mind Izard, mind Sarason modellje, az interakcionista felfogásban a külsı és belsı tényezık kölcsönhatását már nem statikusan, hanem részben dinamikus vonásaiban is megmutatja. Ebben Webes változat: (SZTE-JGYTFK-Pszicholóia Tanszék hallgatói részére, a szerzı engedélyével) 33

5 az interakcionista megközelítésben született, alapvetıen svéd-magyar együttmőködésben egy dinamikus szorongásmodell; a szorongás szituáció - következményelvárás modellje (Oláh 1993). Ez a modell egységes keretbe foglalja egyrészt a helyzet karakterisztikumaiból fakadó szituációspecifikus szorongást, másrészt a diszpozicionális, illetve az egyén elıtörténetébıl fakadó vonás jellegő szorongást. Értékelı környezet Teszt szorongási hajlam Túlzott én bevonódás / aggódás az értékelés miatt Teljesítmény értékelés Kognitív interferencia Figyelem kapacitás romlás Teljesítmény gyengülés 2. táblázat A tesztszorongás hatása a teljesítményre Sarason modelljében. (Forrás: Matthews, Deary oldal) Többféle helyzetet, mint aktiváló feltételeket, kapcsolatba hoztak a lehetséges elvárt következményekkel, és azt találták, hogy jellegzetes életkori, nemi és nemzeti-kulturális társulási gyakoriságok vannak. Az interakcionista megközelítésen túl a dinamikus, folyamatjellegő értelmezés elınyeit Oláh abban látja, hogy lehetségessé válik a szorongás és a coping stratégiák együttes értelmezése. Eszerint a szorongás dinamikájában elsıdleges értékelés során dıl el, hogy az aktiváló feltételekhez az egyén jótékony vagy kártékony következményt társít. A következı értékelési szakasz, hogy amennyiben negatív következmény elvárás van, akkor lehetséges-e egyáltalán a negatív következmény elhárítása. Ebben a második szakaszban dıl el, hogy az elsıdleges veszélyérzet átértékelıdik-e kedvezı következményelvárássá, vagy rögzül a szorongásos állapot, ami az inkompetencia, a tehetetlenség érzésével, a kognitív interferencia Webes változat: (SZTE-JGYTFK-Pszicholóia Tanszék hallgatói részére, a szerzı engedélyével) 34

6 révén, a teljesítmény romlását eredményezi. A szorongás és megküzdés egységes kezelését, ezért hangsúlyozza Oláh (1993). A megküzdés és szorongás együttes értelmezése esetén feloldható az a probléma is, amit Mueller (1992) a tesztszorongás nem vizsgált hátterében vél felfedezni. Szerinte meg kellene különböztetni azt a személyt, aki egy vizsgahelyzetben azért szorong, mert nem készült fel, tehát a megfelelés tényleges feltételeivel nem rendelkezik, attól, aki tulajdonképpen felkészült, csak hajlamos az izgulásra. A két személynek más-más megküzdési esélyei vannak. Saját vizsgálatunkban a szorongásosság diszpozicionális jellegzetességeit vizsgáltuk, egyrészt az általános, nem helyzethez kötött formáját (Sipos, Sipos, Spielberger, 1988/b), másrészt a tesztszorongásra való hajlamot (trait) és ennek is két alfaktorát a teszt emocionalitást (izgalomra való hajlamot) és a teszt aggodalomra való hajlamot (Sipos, Sipos, Spielberger, 1988/a). Tehát a state-trait kettısbıl mi a trait-re a vonás jellegő diszpozíciókra voltunk kíváncsiak. Webes változat: (SZTE-JGYTFK-Pszicholóia Tanszék hallgatói részére, a szerzı engedélyével) 35

Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, 2010. november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége

Részletesebben

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a neveléstudomány tudományágban Írta: Bocsi Veronika

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 25 51. (2011) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az utóbbi fél évszázadban

Részletesebben

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó

Kochmeister díj. Készítette: Oszkó Ildikó Kochmeister díj Készítette: Oszkó Ildikó Budapest 2010 A célárfolyam elırejelzések szóródási hatása a feltörekvı európai részvénypiacokon Az elemzıi tevékenység információhordozó képességének empirikus

Részletesebben

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ

PÁlyakezDŐk munkával ValÓ 265 Kiss Paszkál PÁlyakezDŐk munkával ValÓ elégedettségének meghatározói A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járjuk körbe a következőkben a fogalmi háttér kicsit alaposabb

Részletesebben

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI. Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 95. évf. 3 4. szám 201 227. (1995) TANÁRI SZEREPEK PERCEPCIÓJA: EGY ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Sallay Hedvig Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Iskolásgyerekekkel

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT

PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT PSZICHÉS HATÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA TELEFONON ÁT (A telefonos lelki els segély nyújtás pszichológiai problémái) BUDA BÉLA Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 1 A tanulmány a lelki els segélynyújtó és krízismegoldó

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Pulay Gyula A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén

Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén Tartalom VII. A vendégelégedettség mérése a szállodai gyakorlatban... 494 1. Bevezetés... 494 2. A szolgáltatások sajátosságai... 495 3. A vendég elégedettsége... 498 3.1 A szolgáltatásminőség... 502 3.2

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem?

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Némedi Dénes Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Vázlat 1. A modern szociológiában (modern alatt értve a XX. század második felének szociológiáját) a cselekvéselmélet

Részletesebben

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak

Készítette: Takács Borbála. Konzulens: Dr. Vincze Orsolya. Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociál- és Szervezetpszichológia Szak Az Aszódi Javítóintézetbe került növendékek én-történeteinek pszichológiai szempontú vizsgálata a benntartózkodás idejének valamint a családi nevelkedés függvényében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben