M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T É v e s j e l e n t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s"

Átírás

1 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés

2

3 É V E S J E L E N T É S Az MVM Rt. összefoglalója a év tevékenységeirõl

4 Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói köszöntõ Az Igazgatóság tagjai Az Igazgatóság jelentése Az MVM Rt. szervezeti sémája A Menedzsment tagjai Tevékenységek értékelése Kereskedelem Átvitel Termelés Befektetések Kockázatkezelés Környezetvédelem Külkapcsolatok Humánpolitika Kommunikáció Mi történt 2005-ben a közgyûlés idõpontjáig? A Felügyelõ Bizottság tagjai A Felügyelõ Bizottság jelentése Könyvvizsgálói jelentés Közgyûlési határozat Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében

5 É V E S J E L E N T É S Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Megnevezés Az erõmûvektõl vásárolt villamos energia, GWh Az áramszolgáltatóknak értékesített villamos energia, GWh Pénzügyi mûveletek eredménye, M Ft Fejlesztésekre fordított összeg, M Ft Bevételek, M Ft Költségek és ráfordítások, M Ft Adózás elõtti eredmény, M Ft Az MVM Rt. mérlegfõösszege, M Ft Létszám, fõ

6 Vezérigazgatói köszöntõ 4

7 É V E S J E L E N T É S Izgalmas, szakmai kihívásokkal teli évet hagyunk magunk mögött, nemcsak az MVM és a társaságcsoport, hanem az egész hazai villamos energetika is az elsõ valóban teljes év, melyet a részlegesen liberalizált piaci viszonyok mellett, már egy évnyi tanulóidõt követõen élt át a hazai villamosenergia-iparág. Immár biztosan kijelenthetjük, hogy az MVM Rt. sikerrel állt helyt a megváltozott körülmények között is, sõt a tavalyi év egyértelmûen új pályára állította a társaságot, megteremtve az önfinanszírozás lehetõségét az egyetlen nemzeti tulajdonú villamos energetikai társaság számára. A év eredményeire is alapozva a társaság idén megindulhat azon az úton, amelyre a liberalizált európai árampiacon sikerrel helytálló jelentõs villamos társaságok már korábban ráléptek. Igen fontos tényezõnek tartom, és egyben meghatározó jelentõségûnek jövõnk szempontjából ugyanakkor, hogy az MVM továbbra is együttmûködõ, partneri viszont tartott fenn az egyre színesebbé váló hazai villamosenergia-piac szereplõivel, az erõmûvi társaságokkal, a szolgáltatókkal és kereskedõkkel. A tavalyi év tapasztalatai egyértelmûen bebizonyították, hogy az MVM és az általa irányított társaságcsoport a liberalizált piaci környezetben is a magyar villamos energetika meghatározó szereplõje maradt, de emellett képes volt rátalálni azokra a lehetõségekre, ahol _ építve meglévõ értékeire és eredményeire _ jelentõs növekedési pályát járhat be a közeljövõben. E tekintetben éppen a üzleti évet lezáró éves közgyûlés hozott a társaság jövõje szempontjából meghatározó döntéseket. A közgyûlés határozott a korábban kifizetett 3 Mrd Ft osztalék-elõlegen felül további 2 Mrd Ft osztalék kifizetésérõl _ ezzel is alátámasztva, hogy a társaság képes a tulajdonos számára is eredményes gazdálkodásra _, egyben elfogadta az MVM évi üzletpolitikáját, mely már a társaságcsoport új stratégiájának alapvonalait is felvázolta. Feladatunk, hogy a társaságcsoport piaci értékét jelentõsen növeljük, ennek érdekében javítsuk a mûködés hatékonyságát és a csoport jövedelemtermelõ képességét. Komoly tartalékok rejlenek a csoportszintû optimum feltárásában. Meggyõzõdésem, hogy ez az MVM és a társaságcsoport jövõjének egyik kulcstényezõje. A Magyar Villamos Mûvek Rt. célja, hogy a társaság a jövõben stratégiai holdingként, az integráltan mûködõ villamos energetikai társaságcsoport irányítójaként munkálkodva sikerrel álljon helyt a teljesen liberalizált hazai árampiacon, e mellett vállaljon szerepet a közép-európai régió energetikai iparában is. Azon az úton, melyet a társaság ennek érdekében követ, a év meghatározó jelentõségûnek bizonyult. Bízom benne, hogy az Éves Jelentés valamennyi érdeklõdõ olvasónk számára hû képet ad minderrõl. DR. KOCSIS ISTVÁN vezérigazgató 5

8 Az Igazgatóság tagjai Lengyel Gyula elnök ( ig) tag ( tól) Dr. Vági Márton elnök ( tól ig) Dr. Draskovics Tibor elnök ( tõl) Dr. Baráth Csaba Jendrolovicsné Hegedûs Éva Dr. Karl Imre ( tõl) Dr. Kocsis István Novák János ( tõl) Pál László ( ig) Tabák Péter ( tól) Tavaszi Zsolt ( ig) Dr. Virág Miklós Dr. Voszka Éva Wiegand Gyõzõ 6

9 É V E S J E L E N T É S Az Igazgatóság jelentése A Magyar Villamos Mûvek Rt. üzleti tevékenységének eredménye 2004-ben 2,2, a társaság adózott eredménye pedig 9,8 Mrd Ft volt, ami 3 Mrd Ft-nyi osztalékelõleg kifizetését követõen 6,8 Mrd Ft-ra módosította a mérleg szerinti eredményt. Ez jelentõsen meghaladta a 2,3 Mrd Ft-ra tervezett veszteséget. Az MVM Rt. Igazgatósága _ a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvényben, a társaság Alapító Okiratában, valamint az Igazgatóság ügyrendjében meghatározottaknak megfelelõen _ 2004-ben összesen 14 ülést tartott és 4 közgyûlést készített elõ. E mellett az elmúlt üzleti évben összesen 114 határozatot hozott, amelyek között többségben voltak a társaság mûszaki, gazdasági és kereskedelmi feladatait meghatározó döntések, illetve az MVM Rt. érdekeltségi körébe tartozó társaságokkal összefüggõ, zömében e társaságok közgyûléseivel kapcsolatos határozatok. A társaság stratégiai kérdéseivel és üzleti tervével összefüggésben négy határozat született 2004-ben. A 2004-es üzleti évben az MVM Rt. igazgatóságának személyi összetétele több alkalommal is módosult. A testület elnöke január 8-án lemondott posztjáról, ezt követõen az igazgatóság új elnököt választott. A tagok körében összesen öt alkalommal történt változás, december 31-én a testületnek tizenegy tagja volt. A társaság mûködését meghatározó külsõ szabályozási környezetben, 2004-ben a legjelentõsebb változás a villamos energia ármegállapítás területén következett be. Megszûntek ugyanis az erõmûvi hatósági értékesítési árak, a közüzemi szektor többi szereplõje számára azonban megmaradt a hatósági árszabályozás. Ugyanakkor megszûnt az árkiegészítõ díj (ÁKD) rendszer is. A még fennálló _ a Magyar Energia Hivatal által nem vitatott _ 14,3 Mrd Ft ÁKD követelés rendezésére 2004-ben a hatósági árrendszerben nem volt fedezet. A követelés kamatköltségei tavaly 1,7 Mrd Ft-tal emelkedtek. Ez az összességében 16 Mrd Ft-os követelés a mérleg aktív idõbeli elhatárolásai között szerepel. 7

10 Az Igazgatóság jelentése Az MVM Rt. gazdálkodására kedvezõ hatású augusztusi áremelést követõen, január 1.-tõl az elõzõ évi gázár-emelkedés ellenére a közüzemi nagykereskedelmi értékesítési díjak 2,9 százalékkal csökkentek. Eközben a Villamos Energia Törvény július 1.-tõl, az európai energiapolitikai direktíváknak megfelelõen, minden nem lakossági fogyasztó számára lehetõvé tette a piacra lépést, vagyis az elméleti piacnyitás 70 százalékos lett. A tényleges versenypiac mértéke az elõzetesen becsült évi 6 TWh-ról 2004 végére 6,9 TWh-ra nõtt, ami hozzávetõlegesen az ország teljes villamosenergiafogyasztásának 20 százalékát teszi ki. Ennek eredményeként a közüzemi villamosenergia-értékesítés a tervezettõl 8 százalékkal maradt el. További jelentõs változást eredményezett a tervhez képest, hogy a Magyar Villamosenergia-Ipari Rendszerirányító Rt. (Mavir Rt.) az átviteli hálózati veszteség pótlására a tervezett mennyiségnek csupán 7,5 százalékát vette át. Az MVM Rt. üzleti terve ugyanakkor nem számolt a Paksi Atomerõmû 2-es blokkjának üzemével, augusztus 25-tõl azonban ez az egység ismét üzembe állt, és december 17.-ig folyamatosan termelt. A piaci szerkezet változásának következtében forrásoldalon jelentõs változások mentek végbe, mind a volumen, mind az összetétel vonatkozásában. Az év második felében a forrásoldali többlet következtében megnövekedett az MVM Rt. versenypiaci értékesítése. A tervezettnél 0,3 TWh-val nagyobb mennyiséget értékesítettünk a kapacitás aukción, ezzel összefüggésben az átállási díjbevétel összege 2,4 Mrd Ft-tal lett magasabb. Mindezek eredményeként jelentõsen, 10,6 Mrd Ft-tal mérséklõdött a közüzemi villamosenergia-nagykereskedelem vesztesége. Ezzel együtt ez a tevékenység 2004-ben változatlanul veszteségesnek (-4,1 Mrd Ft) bizonyult. Az átviteli díjak január 1.-i 12,7 százalékos emelése miatt, az átvitt volumen csökkenése ellenére az átviteli tevékenység a tervezettnél 0,2 Mrd Ft-tal magasabb, 4,5 Mrd Ft-os eredményt realizált. Az egyéb üzletág üzemi eredménye 1,7 Mrd Ft-tal alacsonyabb lett a tervezettnél, ami alapvetõen a megnövekedett céltartalék képzésekkel függ össze. Az MVM Rt. osztalékbevétele viszont a vártnál 1,6 Mrd Ft-tal nagyobbra alakult, összesen 8,6 Mrd Ft-ot tett ki, ami döntõen a Dunamenti és a Mátrai Erõmû társaságoktól, valamint az MVM Partner Rt.-tõl származott. A pénzügyi mûveletek a vártnál eredményesebbnek bizonyultak a társaság számára. Az üzleti tervhez képest majdnem 3 Mrd Ft-tal nagyobb eredményt, 7,5 Mrd Ft-ot hoztak, az osztalékbevételek, a devizaárfolyamok kedvezõ hatása miatt képzõdõ árfolyamnyereség és a kamatterhek csökkenésének köszönhetõen. Összefoglalva megállapítható, hogy a társaság az elõzõ üzleti évben változatlanul jelentõs nehézségek között folytatta tevékenységét, a villamosenergiakereskedelem árrése, így üzemi eredménye még mindig negatív. A társaság összesített üzemi eredménye 2004 év végére pozitívvá vált ugyan, azonban még mindig alatta marad az iparág elvárt jövedelmezõségi szintjének. A évi üzletpolitikai célkitûzések tekintetében megállapítható, hogy a társaság maradéktalanul eleget tett a jogszabályban elõírt ellátási kötelezettségének, gondoskodott a közüzemi szektor biztonságos villamosenergia-ellátásáról, teljes körûen kiszolgálta a közüzemi fogyasztók igényeit. A társaság garantálta a tulajdonában lévõ átviteli hálózat rendelkezésre állását a MAVIR Rt.-vel, mint rendszerirányítóval egyeztetett módon és egyeztetett üzemállapotban. Az ellátás- és üzembiztonsági szempontból elengedhetetlen fejlesztéseket az MVM Rt. végrehajtotta. Az átviteli hálózat üzemzavarai nem haladták meg a szokásos és a nemzetközi viszonylatban is elfogadható szintet. A társaság biztosította a rendszerirányító részére a megfelelõ mértékû szabályozási tartalék kapacitást. Az MVM Rt. márciusban árfelülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Magyar Energia Hivatalhoz a nagykereskedelmi tarifák helyes megállapítása, a nagykereskedelmi tevékenység önfinanszírozásának megteremtése érdekében. A MEH határozatában az igényelt 33 Mrd Ft-ból 18 Mrd Ft-ot jóváhagyott, 4,5 Mrd-ot elutasított, a további tételekre vonatkozóan pedig ígéretet tett az árban történõ elismerésre. Mindösszességében tehát megállapítható, hogy a társaság a évben a tulajdonos elvárásai szerint végezte tevékenységét, eleget téve a kitûzött üzletpolitikai céloknak. 8

11 É V E S J E L E N T É S Az MVM Rt. szervezeti sémája december 31.-én 9

12 A Menedzsment tagjai december 31.-én 10

13 É V E S J E L E N T É S Dr. Kocsis István ( tõl megbízott vezérigazgató, tól vezérigazgató) Pál László ( ig) vezérigazgató A Vezérigazgató a társaság vezetését az Alapító Okiratban, az Igazgatóság Ügyrendjében, továbbá a közgyûlési és igazgatósági határozatokban megfogalmazott keretek között látja el. Elõterjesztéseket tesz a társaság Igazgatósági üléseire, illetve végrehajtatja a jogszabályokban, hatósági elõírásokban, közgyûlési és igazgatósági határozatokban foglaltakat. A vezérigazgató irányítja és ellenõrzi a Villamos Energia Törvényben, a vonatkozó jogszabályokban és a társaság mûködési engedélyeiben elõírt kötelezettségek teljesítését. A vezérigazgató irányítja az MVM Rt. stratégiájának kidolgozását és végrehajtását, ellátja a társaság teljes munkaszervezetének vezetését. Közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek az Igazgatóságok, valamint az osztályszervezetek közül a Biztonsági Osztály, a Jogi és Igazgatási Osztály, a Humán Erõforrás Osztály, a Belsõ Ellenõrzési Osztály és a Kommunikációs Osztály. Dr. Gerse Károly általános vezérigazgató-helyettes Darida Erzsébet gazdasági igazgató Az Általános Vezérigazgató-helyettes legfõbb feladata az MVM vezérigazgatójának általános helyettesítése, amely során a vezérigazgató hatáskörében jár el. Jóváhagyja a társaság munkaszervezetének hatáskörébe tartozó beruházási Elõkészítõ Okiratokat, Beruházási Programokat, valamint aláírja a jóváhagyott Beruházási Engedélyokmányokat. A vezérigazgató-helyettes irányítja az MVM Rt.-nél mûködõ állandó bizottságok munkáját is. Kiemelt tevékenysége a társaság mûködési környezetével kapcsolatos szabályozási munkák koordinálása. A Gazdasági Igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek végzik a társaság üzleti tervezését, biztosítják a társaság pénzügyi és számviteli tevékenységének rendjét, kidolgozzák a társaság számvitelpolitikáját. Az igazgató vezetésével készül a társaság, illetve az MVM Csoport konszolidált üzleti beszámolója. A szakterület ellátja a társaság szervezetén belül, illetve konszolidáltan a társaságcsoporton belül az EU direktíváknak megfelelõ üzletági elkülönítést is lehetõvé tevõ vezetõi számvitelt, elvégzi a hatékonysági és jövedelmezõségi elvárások teljesítésének értékelését, koordinálja a társaság kontrolling és kockázatkezelési tevékenységét. 11

14 Az MVM Rt. menedzsmentje Mártha Imre kereskedelmi igazgató Tari Gábor hálózati igazgató A Kereskedelmi Igazgató feladata _ a Közüzemi Nagykereskedelmi Mûködési Enegdélyben foglaltaknak megfelelõen _ a társaság közüzemi nagykereskedelmi üzletágának irányítása, a kereskedelmi stratégia kidolgozása, a villamosenergia-ellátás biztosításához szükséges szerzõdések elõkészítése, a többletkapacitások értékesítése, a kapcsolódó engedélyesi tevékenységek irányítása. Kiemelt szerepe van a legkisebb költség elvének érvényesítésében a társaság közüzemi nagykereskedõ tevékenysége során. A Kereskedelmi Igazgató felelõssége a közüzemi mérlegkör mûködtetése, valamint a rendszerirányítóval történõ együttmûködés is. A Hálózati Igazgató alapvetõ feladata a társaság átviteli engedélyesi, valamint távközlési tevékenységének irányítása, az Átviteli Mûködési Engedélyben foglalt kötelezettségek végrehajtásának felügyelete. Ezen fõ feladat részeként végzi az átviteli hálózat elemeinek _ beleértve a távközlési tevékenység végzéséhez szükséges elemeket is _ egységes kezelését, funkcionális üzemeltetését, az azokkal való gazdálkodás irányítását és felügyeletét, biztosítja a mindenkori UCTE elõírások, illetve az érvényes jogszabályok _ beleértve az EU irányadó direktíváját is _ szerinti mûködés feltételeit. Ezen kívül felügyeli az átviteli hálózat használatával összefüggõ szerzõdések elkészítését, a teljesítések számlázását, az MVM tulajdonában lévõ hálózat állagának, üzembiztonsága megõrzésének érdekében szükséges karbantartási és felújítási feladatok tervezését, megvalósítását. Dr. Dalicsek István ( ig) stratégiai igazgató Dr. Karl Imre ( tõl) stratégiai igazgató A Stratégiai Igazgató elsõdleges feladata, hogy _ a tulajdonosi elvárásokat is figyelembe véve _ megfogalmazza a társaság jövõképét és stratégiai célkitûzéseit, kidolgozza a társaság stratégiáját és gondoskodjon a részstratégiák összhangjáról. A Stratégiai Igazgató felügyeli az MVM informatikai tevékenységét, valamint ellátja a nemzetközi kapcsolatok felügyeletét is. Az igazgatóság keretén belül mûködnek a társaság minõségügyi, illetve környezetvédelmi feladatait koordináló szervezetek is. 12

15 É V E S J E L E N T É S Holló Vilmos vagyongazdálkodási igazgató Somogyi Tamás biztonsági vezetõ A vagyongazdálkodás keretében az Igazgató koordinálja az MVM tulajdonú erõmûvek üzemeltetését _ beleértve a szekunder tartalék erõmûveket, valamint a gázmotoros fûtõerõmû egységeket is _ irányítja az üzemeltetést és a karbantartást. Az igazgatóság készíti el az MVM fejlesztési tervét, koordinálja, felügyeli az atomerõmûvel összefüggõ tulajdonosi döntések elõkészítését. Ehhez a szakterülethez tartozik az MVM portfolióba tartozó társaságok felügyelete, illetve az MVM Rt. számára új üzleti területek felkutatása is. A vagyongazdálkodás keretében koordinálja a beruházási tevékenységet, különös tekintettel a közbeszerzésekre, valamint ellátja az MVM épületeinek üzemeltetését. A Biztonsági Vezetõ kidolgozza és ellenõrzi az MVM Rt. biztonsági követelmény rendszerét, irányítja a társaság munka-, baleset- és tûzvédelmi tevékenységét, felügyeli a titokvédelem feladatait és felelõs az informatikai biztonsági szabályok betartásáért, valamint ellátja az MVM Rt. Értéktár biztonsági felügyeletét. A biztonsági terület vezetõje koordinálja az MVM irányítású társaságok biztonsági tevékenységét és kapcsolatot tart a szakterület tevékenységét szabályozó országos hatóságokkal. Dr. Izsáki Mihály jogi osztályvezetõ Tringer Ágoston kommunikációs osztályvezetõ A Jogi és Igazgatási Osztályvezetõ feladata a társaság jogainak érvényesítése, kötelezettségeinek teljesítése érdekében a vezetõ jogtanácsosi feladatok ellátása, a társaság jogi tevékenységének szervezése, jogtanácsosi képviselet biztosítása bíróságok és más szervek elõtt. A gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok elõkészítése, véleményezése és végrehajtásuk, valamint a közbeszerzési eljárások jogi kontrolljának biztosítása is e szakterület felelõssége. A Jogi osztályvezetõ koordinálja a társaság vezetõ testületeinek mûködésével kapcsolatos igazgatási teendõket, a belsõ szabályozással összefüggõ feladatokat, valamint az iratkezelési tevékenységet. Az osztály felelõsségi körébe tartozik a releváns jogszabály-változások figyelemmel kísérése és elemzése, valamint a mûködési engedélyekkel összefüggõ belsõ szabályozás összhangjának megteremtése. A Kommunikációs Osztályvezetõ által irányított szervezeti egység látja el a társaság kommunikációs-, sajtó-, PR és rendezvényszervezési feladatait. Ennek keretében szervezi a társadalmi szervezetekkel, partnercégekkel történõ kapcsolattartást, a sajtó- és médiakapcsolatokat, az MVM kiadványainak készítését, a társaság szponzorációs célú kötelezettségvállalásait. Egyben folyamatos kapcsolatot tart fenn a társaságcsoport érintett szervezeteivel az MVM Csoport kommunikációs tevékenységének összehangolása érdekében. A kommunikációs szakterület felügyelete alá tartozik a társaság on-line megjelenésének tartalom-menedzselése, valamint az MVM Rt. szakmai és egyéb szervezetekkel fenntartott kapcsolatainak koordinálása. 13

16 Kereskedelem Az MVM Rt. közüzemi villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenysége számára a évben komoly kihívást jelentett a feljogosított fogyasztók tervezettnél nagyobb mértékû elvándorlása, ennek ellenére az MVM Rt. a kialakult új helyzetet kezelte és rugalmasan alkalmazkodott a folyamatosan változó körülményekhez. A piaci viszonyok átrendezõdésével 2,6 TWh-val csökkent az MVM Rt. erõmûvi vásárlása. Ezzel párhuzamosan a megelõzõ évhez képest 13,4 százalékkal kevesebb, összesen 27,2 TWh-nyi villamos energiát értékesített az áramszolgáltató társaságoknak. A társaság a versenypiaci kereskedõknek mintegy 2 TWh mennyiségben adott el áramot a közüzemi vásárlási portfólió feleslegébõl. E mennyiségnek mintegy fele kapacitásaukción keresztül került a versenypiaci szegmenshez. Közüzemi nagykereskedõként összesen 4650 MW hazai termelõi kapacitást kötött le az MVM Rt., amelybõl mintegy 220 MW tartozott a kötelezõ átvételi körbe. Ez a lekötött mennyiség tartalmazza a hosszú távú megállapodással évben már nem rendelkezõ Oroszlányi és Bánhidai Erõmûben lekötött kapacitásokat is, melyekre az ágazati Krízis Munkabizottság Operatív Értekezletének megítélése alapján, a Paksi Atomerõmû 2-es blokkjának üzemszünete miatt volt szükség. Tevékenységek értékelése A közüzemi, valamint a belföldi versenypiac részérõl várhatóan fellépõ igények aukción keresztül történõ kielégítéséhez az üzleti tervben közel 27 TWh erõmûvi vásárlást és mintegy 3,9 TWh import szaldó beszerzést tervezett a társaság. Az üzleti tervben az MVM Rt. a paksi 2-es blokk egész éves üzemszünetével számolt, ezzel szemben a blokk augusztus 25. és december 17. között üzemelt. Ebben az idõszakban, fõként az éjszakai órákban a rendszer szabályozhatóságának fenntartása érdekében az elektronikus piactéren keresztül a társaság villamos energiát értékesített a versenypiacon. A január 1.-vel hatályba lépett árrendelet alapján a "kötelezõ átvétel" alá tartozó erõmûvekben termelt villamos energia magasabb árának ellentételezéseként az MVM Rt. is részesült a kötelezõ átvétel negatív hatásait kompenzáló pénzügyi támogatásban (KÁP). 14

17 É V E S J E L E N T É S Az erõmûvi értékesítési hatósági árak megszûnése utáni idõszakra való felkészülés jegyében az MVM Rt. tárgyalásokat kezdeményezett mindazon termelõkkel, amelyekkel hosszú távú szerzõdése volt érvényben, azzal a céllal, hogy pontosítsák és értelmezzék a megállapodásokban szereplõ árképleteket az alkalmazhatóság érdekében. A tárgyalások eredményeként a társaság villamosenergia-beszerzésének döntõ hányada a hosszú távú megállapodásokban rögzített árképletek alapján megállapított árakon és díjakon történik. A kötelezõ átvételrõl szóló rendelet hatálya alá tartozó villamos energiát továbbra is hatósági áron vásárolja az MVM Rt. A beszerzési árak a rendelkezésreállási, az energia, az indítási, a black start, a nukleáris alapképzési, valamint kiegészítõ díjelemekbõl tevõdtek össze. Az erõmû társaságoknak a villamosenergia-rendszer igényeihez igazodó üzemmenetét külön díjtételek havonkénti alkalmazásával értékelték. A folyékony szénhidrogének szezonális árváltozását a társaság árkiegészítõ díj alkalmazásával követte. A hazai források kiegészítését szolgáló import szerzõdések alapvetõ célja a közüzemi fogyasztók igényeinek ellátásához, illetve a rendszerszintû tartalék rendelkezésre bocsátásához szükséges kapacitás biztosítása. Az elõzõ üzleti évben is elvárás volt, hogy ez a legkisebb költséggel valósuljon meg. Az importot alapvetõen három hosszú távú szerzõdés adta, összesen 4,1 TWh menynyiségben. A paksi 2-es blokk üzemszünete és egyéb portfolió okok miatt az elõzõ üzleti évben azonban a hosszú távú szerzõdésekben biztosított mennyiség mellett, többlet import _ 316,8 GWh _ is szükségessé vált. Ugyanakkor a törvényi szabályozás értelmében diszkriminációmentesen és transzparens módon, vagyis tenderek révén és az elektronikus piactéren keresztül a belföldi kereskedõktõl 152,2 GWh villamos energiát is vásárolt a társaság. Az MVM Rt ben kétszer hat hónapos idõszakra hirdetett kapacitásaukciót. Ezeken egy úgynevezett "virtuális erõmû" kapacitását, illetve termelését ajánlotta fel a szabadpiaci szereplõknek. Az elsõ féléves idõszakra 100 MW völgy-, illetve 55 MW "zsinór" kapacitás és a hozzá tartozó 476,9 GWh villamos energia került kalapács alá. A résztvevõk licitjei következtében ténylegesen 498,8 GWh villamos energiát értékesített az MVM Rt. A második félévre 180 MW völgyidõszaki, és 60 MW "zsinór" kapacitás és a hozzátartozó 685,7 GWh villamosenergia-mennyiséget bocsátott árverésre az MVM Rt. Ez alkalommal 553,2 GWh energia kelt el. A két aukció során összesen 6,289 Mrd Ft értékû villamos energiát vásároltak a szabadpiaci szereplõk, mely 9,5 Mrd Ft átállási költség-visszatérítést eredményezett a társaság részére. Az aukciós kötelezettségeken felül az elmúlt üzleti évben is szükség volt a szabályozási lehetõségeket javító kényszerértékesítésre. A szabályozásnak megfelelõen ez is az elektronikus piactéren, illetve tendereken keresztül valósult meg. A piacteres értékesítés összesen mintegy 930,2, a devizás export pedig 103,2 GWh-t jelentett. A kereskedelmi célú ügyletek mellett a 2004-es üzleti évben a múlt évrõl áthúzódó csereügylet export oldalának teljesítése 364,6 GWh, a rendszerszabályozási lehetõségek javítása céljából kötött napon belüli villamosenergia-cserérõl szóló szerzõdés pedig 71,2 GWh volument tett ki. Az MVM Rt., mint közüzemi nagykereskedõ _ jogszabályokban és mûködési engedélyében elõírt kötelezettségének eleget téve _ kereskedelmi kapcsolatot létesített a MAVIR Rt.-vel, mint rendszerirányítóval. Ennek keretében a hosszú távú szerzõdésekkel lekötött erõmûvi tartalék kapacitások felajánlásával, rendszerszintû szolgáltatásokat, valamint átviteli hálózati veszteség fedezésére fordítandó villamos energiát értékesített a rendszerirányítónak. A MAVIR Rt. pedig a közüzemi mérlegkör felelõs MVM Rt. számára kiegyenlítõ energiát biztosított a menetrendtõl való eltérések kompenzálására. A társaság elsõdleges feladata a közüzemi teljesítmény és energia igények maradéktalan kielégítése. A közüzem irányítását, a teljesítmény-menetrendek készítését, és az ezzel kapcsolatos feladatokat az MVM Rt. Kereskedelmi Igazgatóságán belül mûködõ Menetrendkészítõ és Mérlegkör Irányító Osztály (MIO) végezte. A MIO december 1-jétõl folyamatos munkarendben látja el ezt a feladatát, ami lehetõvé teszi a közüzemi menetrendeknek a nap bármely idõszakában történõ módosítását. Ez a lehetõség kedvezõen befolyásolta a társaság gazdálkodását. 15

18 Tevékenységek értékelése Átvitel Az MVM Rt. a Villamos Energia Törvény, illetve az átviteli engedély szerint köteles a tevékenysége végzéséhez nélkülözhetetlen, megfelelõ kapacitású és mûszaki színvonalú eszközök rendelkezésre állását, a szükséges karbantartási, javítási, felújítási munkák idõben történõ elvégzését, továbbá az átviteli hálózat megfelelõ mértékû fejlesztését biztosítani. A törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrásokat a villamos energia árába beépített hálózathasználati díj biztosítja, ami 2004-ben 0,622 forint volt kilowattóránként. Az MVM Rt. a 2004-es üzleti tervben 23,3 Mrd Ft-os árbevételre számított az átviteli tevékenység révén, ezzel szemben csak 21,6 Mrd Ft folyt be a társasághoz. Ezt a díjbevételt ugyanakkor az MVM Rt. köteles megosztani, a gazdasági minisztérium rendeletében meghatározott módon további, átviteli célú hálózati elemek tulajdonosaival is. Így az áramszolgáltató társaságoknak 970,5, az erõmûveknek pedig 250,3 M Ft-ot fizetett ki a társaság. Az átviteli hálózat nemcsak a hazai ellátást szolgálja, esetenként nemzetközi tranzit céljára is igénybe veszik a külföldi partnerek. A Magyar Villamosenergia-Ipari Rendszerirányító Rt. által leszerzõdött villamosenergia-tranzitból származó bevételbõl _ ugyancsak a gazdasági minisztérium rendelete szerint _ 80 százalék az MVM Rt.-t illeti, ez 2004-ben 693,2 M Ft volt. Emellett a határkeresztezõ exporthoz kapcsolódó hálózati díjbevétel 111,6 M Ft-ot tett ki a tárgyévben. Mindezek a bevételek azonban csak részben nyújtottak fedezetet az MVM Rt. és az Országos Villamos Távvezeték Rt. közötti, 4,2 Mrd Ft-os, üzemeltetési és karbantartási szerzõdésre, valamint az MVM Rt. által koordinált egyéb karbantartási tevékenységekre, az átviteli hálózat értékcsökkenési leírását meghaladó felújítási igényre, illetve a rendeletben meghatározott eszközarányos nyereség fedezésére. Az MVM Rt. a hálózat fejlesztésére, felújítására üzleti tervében 18,7 Mrd Ft-ot tervezett fordítani 2004-ben. Ez a terv csaknem teljes egészében teljesült, az üzleti év végére az összes hálózati ráfordítások 18,3 Mrd Ft-ot tettek ki. A fejlesztések között kiemelkedõ fontosságú volt a Paks-Pécs közötti, 400 kw-os összeköttetés megteremtése, a Magyar Energia Hivatal által elõírtaknak megfelelõen. Az új távvezeték próbaüzeme december 15-én sikeresen lezajlott. A dunántúli térség ellátásbiztonsága szempontjából fontos Gyõr-Szombathely 400 kv-os távvezeték építési munkálatai is elkezdõdtek a nyomvonal-engedély megszerzését követõen. A csaknem 3500 kilométeres átviteli hálózathoz 25 alállomás csatlakozik. A 220 kv-os vezetékek 95, a 400 kv-osok 24 százaléka 25 évesnél idõsebb, ezért felújításuk folyamatosan zajlik. A korábbi években a felújításokat kényszerûen visszafogta a társaság, tavaly azonban jelentõsen megnõtt az erre fordítható keret. Az évekkel ezelõtt megkezdõdött alállomási rekonstrukciós program keretében 2004-ben befejezõdött a sajószögedi alállomás 400, illetve 220 kv-os teljes korszerûsítése, illetve elkezdõdött a litéri alállomás 400 kv-os felújítása. Lezárult az albertfalvai 220 kv-os alállomás rekonstrukciója és a Dunamenti Erõmû Rt.-tõl az év elején megvásárolt 220 kv-os alállomásé is folyamatban van. Mindezek mellett megvalósult a transzformátor alapok környezetvédelmi átépítése Szolnokon, Debrecenben és Felsõzsolcán, megtörtént a 120 kv-os vasbeton portálok rekonstrukciója Debrecenben, és Szegeden is véget ért az elsõ üteme, a második ütemre 2005-ben kerül sor. Befejezõdött a debreceni segédüzemi berendezések felújítása. Ezeken kívül Sajószögeden, Martonvásárán, Oroszlányban lecserélték az elöregedett akkumulátorokat. A távvezetéki felújítások keretében megvalósult a Sajószöged-Göd 400 kv-os összeköttetés rekonstruk- 16

19 É V E S J E L E N T É S ciója, a sajószögedi alállomás felújításához kapcsolódóan. Emellett elkészült a Dunamenti-Dunaújváros és Detk-Szolnok, valamint a Sajószöged-Tiszai Hõerõmû közötti 220 kv-os vezetékek felújítása, továbbá megkezdõdött a Sajószöged-országhatár közötti 400, illetve a Gyõr-országhatár közötti 220 kvos távvezeték rekonstrukciója. Ez utóbbi munkák befejezése 2005-ben várható. Az elmúlt évre tervezett távközlési beruházások maradéktalanul teljesültek. Megtörtént a Dunamenti Erõmû Rt. és Dunaújváros közötti távvezeték felújítása során a 2 GHz-es összeköttetés kiváltása optikai kábellel, részben pedig 7 GHz-es mikrohullámú technológiával. A Pécs-Paks távvezeték megépítése során optikai szállal kiegészített védõvezetõt építettek be, így Pécs is bekapcsolódott az MVM Rt. gyûrûs SDH távközlési hálózatába. Az így kibõvült optikai gerinchálózat szabad kapacitásainak lehetõség szerinti értékesítése továbbra is cél, természetesen az átviteli engedélyesi tevékenység prioritásának megtartása mellett. Az átviteli engedélyesként végzett távközlési szolgáltatás 2004-ben 1,4 Mrd Ft bevételt eredményezett. A távközlési beruházások keretében befejezõdött a Sándorfalva 400/120 kv-os alállomási távközlési csomópont Arad és Szabadka irányába történõ bõvítése, így a berendezések biztosítják a MAVIR Rt. által a rendszer irányításához megkövetelt adatok átviteléhez a telekommunikációs összeköttetést. A Nemzeti Hírközlési Hatóság határozata alapján lezárult a 2 GHz-es mikrohullámú hálózat kiváltása. Megtörtént a távközlési berendezések gyors hiba behatárolásához és az ellenõrzõ mérések elvégzéséhez szükséges mûszerek beszerzése. 17

20 Termelés Az MVM Rt. tulajdonában lévõ szekunder tartalék gázturbinák, a litéri, a sajószögedi és a lõrinci erõmûvek termelõi engedélyese január 1.-tõl a társaság száz százalékos tulajdonában lévõ GTER Kft., amely bérleti szerzõdés keretében rendelkezik az erõmûvek eszközei felett. Kezelésükért és a tüzelõanyag ellátásért a GTER Kft. felel, a rendelkezésre állás biztosítása, vagyis a felújítás, a karbantartás és a szinten tartó beruházások elvégzése viszont az MVM Rt. Erõmûvi Fõmérnökségének feladata. Az összesen 410 MW névleges teljesítõképességû három erõmû bérleti díját a GTER Kft. és a rendszerirányító MAVIR Rt. között létrejött határozatlan idejû szerzõdés rendelkezésre állási díja, és a GTER Kft. mûködési költségének különbözete határozza meg, az erõmûvek 95 százalékos rendelkezésre állásának figyelembevételével. Az így kialakított bérleti díj 2004-ben 8,6 Mrd Ft bevételt biztosított az MVM Rt.-nek. Az MVM Rt. többségi és a Miskolci Hõszolgáltató Kft. kisebbségi tulajdonában álló Miskolci Fûtõerõmû Kft. is bérleti formában üzemelteti a borsodi megyeszékhelyen üzembe állított hét gázmotort. A bérleti díj 2004-ben 869 M Ft volt. Ez utóbbi erõmûegységek termelésbe állítása a társaság új fejlõdési irányát jelzi, nevezetesen a távhõellátás kapcsolt villamosenergiáttermelõ erõmûegységekkel történõ megoldását termelési célú befektetéseken keresztül. Az MVM Rt és a Vértesi Erõmû Rt. (VÉRT) között korábban létrejött fejlesztési megállapodásnak megfelelõen, a tervezett mûszaki tartalommal és határidõre megvalósult a tatabányai fûtõerõmû rekonstrukciós programja. Ennek részeként négy kazánt földgáz/olajtüzelésre állítottunk át, és felállítottunk egy három gázmotorból álló, összesen 18 MW-os erõmûegységet. Ezen kívül felújítottuk az úgynevezett Galla alállomás egyik mezõjét. Ennek eredményeként a tatabányai fûtõerõmû megfelel a szigorú környezetvédelmi követelményeknek, valamint lehetõsége nyílik magas hatásfokú és jövedelmezõ kapcsolt villamosenergia-termelésre. Ugyanakkor mérséklõdtek a hõtermelés költségei. A fejlesztés projektfinanszírozásban valósult meg, aminek saját tõke részét az MVM Rt. biztosította, így a Vértesi Erõmû Rt. mentesült a finanszírozási terhek alól. A VÉRT üzletrészének megvásárlásával a Tatabánya Erõmû Kft. 99,99 százalékban az MVM Rt. tulajdonába került, így a társaság termelõ portfoliója egy 180 MW-os hõ, illetve 50 MW-os villamos kapacitású, kogenerációs erõmûvel bõvült. A 2004-es üzleti terv 900 M Ft-ot irányzott elõ erõmûvi fejlesztésekre, a mûszaki teljesítés azonban csak az 500 M Ft-ot érte el. Az erõmûvi tevékenységhez kapcsolódó beruházási célú befektetések tervezett értéke 3,35 Mrd Ft volt, a tényleges beruházások értéke 3,3 Mrd Ft-ot tett ki. A gázturbinás erõmûvek beruházásának keretében elkészült a litéri szennyvíztisztító és az igényeknek megfelelõen folytak az erõmûvek üzembiztonságát növelõ, valamint a szinten tartó felújítási munkálatok. A társaság 2005-re halasztotta a Lõrinci hûtõtó helyreállítását, melynek rekonstrukcióját a vízügyi igazgatóság írta elõ. A tervezési és az elõkészítõ munkák már tavaly megkezdõdtek. A hõszolgáltató erõmûvekkel kapcsolatos fejlesztések keretében befejezõdött a Miskolci gázmotoros fûtõerõmû projekt. 18

21 É V E S J E L E N T É S Befektetések Az MVM Rt. befektetéseinek struktúrája alapvetõen 2004-ben sem változott. A társaság továbbra is döntõen a villamosenergia-rendszerhez kapcsolódó befektetésekben szerez érdekeltségeket. Az MVM Rt. ma már társaságcsoport szintû befektetésekben gondolkodik, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy csoport szinten kell optimalizálni ezeket az üzleti lépéseket. Elsõsorban a városi fûtõerõmû projektekkel, vállalkozásokkal kapcsolatban várható ezek után is befektetési tevékenység: a gázmotoros, gázturbinás technológián alapuló távhõszolgáltatással kapcsolt villamosenergia-termelés területén. Az elõzõ üzleti év kezdetén az MVM Rt. társasági részesedései névértéken 148,8 Mrd Ft-ot tettek ki, az év végére ez az érték 153,6 Mrd Ft-ra gyarapodott. A növekedés egyrészt a Tatabánya Erõmû Kft.-ben tõkeemeléssel történõ részesedésszerzésre vezethetõ vissza, másrészt a társaság két alkalommal, 200 millió illetve 1,7 Mrd Ft értékû üzletrészt vásárolt névértéken a fûtõerõmû társaságban társtulajdonos Vértesi Erõmû Rt.-tõl. Emellett a Tesco Nemzetközi Együttmûködési és Tanácsadó Kft.-tõl 10 millió forintért megvásárolta, annak 8,2 M Ft névértékû, a Mátrai Erõmû Rt.-ben birtokolt részvénycsomagját. Ezzel a tranzakcióval az MVM Rt. tulajdoni hányada 25,5 százalékra növekedett. Harmadrészt az MVM- ADWEST Marketing GmbH.-ban az MVM Rt. saját eredménytartaléka terhére 227 ezer eurós tõkeemelést hajtott végre. A részesedések értékelésénél fontos megjegyezni, hogy a Vértesi Erõmû Rt ben jelentõs veszteséget könyvelt el, a jövõbeni várható kötelezettségek és a piaci megítélés alapján nem indokolt a társaság _ ban elszámolt _ értékvesztésének visszaírása. Az MVM befektetéseirõl összességében elmondható, hogy általában nyereségesek, némelyikük jelentõs osztalékot biztosít az MVM Rt. számára. A Paksi Atomerõmû Rt. 2-es blokkjának üzemszünete miatt a társaságtól osztalék bevételre nem lehet számítani, mint ahogy a bányabezárások miatt esedékes végkielégítések következtében a Vértesi Erõmû Rt.- tõl sem. A többi befektetés azonban _ mindenek elõtt a Mátrai Erõmû Rt., a Dunamenti Erõmû Rt., és az MVM Partner Rt. _ a 2004-es üzleti évben is jelentõs osztalékfizetéssel járult hozzá a csoport eredményéhez. A paksi üzemidõ hosszabbítás az MVM Rt. és az ország szempontjából is stratégiai fontosságú. Fontos helyen áll a paksi üzemidõ hosszabbítás és teljesítménynövelés projektje, miután viszonylag kis befektetéssel komoly kapacitásbõvülést lehet elérni. A társaság vizsgálja, hogy _ megfelelõ gazdaságosság esetén _ részt vegyen egy szivattyús tározós erõmû létesítésében, mert a hazai villamosenergia-rendszer szabályozhatósága indokolttá teheti további szabályozó kapacitás létesítését. Jelenleg a miskolci távhõszolgáltatási rendszer korszerûsítésének második fázisa áll az erõmûves fejlesztések középpontjában. A négy évvel ezelõtt kezdõdött beruházás-sorozat részeként már 7 gázmotort üzembe állítottunk a Miskolci Hõszolgáltató Kft. telephelyein, jelenleg egy közel 50 MW villamos teljesítményû erõmûvet tervezünk létesíteni projektfinanszírozásban. Az MVM Rt. folyamatosan vizsgálja a külföldi fejlesztési lehetõségeket is, hiszen a kapcsolt energia-termelési potenciált még nem mindenütt aknázták ki, ehhez azonban meg kell teremteni a pénzügyi feltételeket. A leányvállalatok száma az elmúlt évben is gyarapodott a Tatabánya Erõmû Kft.-vel. Idén várhatóan a miskolci hõszolgáltatóval közösen létrehozott társaság jelentõs tõkeemelésére kerül sor. Az MVM Rt. jövõbeli tervei között szerepel, hogy kereskedelmi leányvállalataival megjelenjen a környezõ országok versenypiacán is. 19

22 Tevékenységek értékelése Kockázatkezelés A villamosenergia-piaci liberalizáció következtében a társaság mûködésében megjelenõ többletkockázatok szükségessé tették, hogy az MVM Rt. korábbi szakmai tevékenységét továbbfejlesztve, az iparági üzleti gyakorlattal összhangban álló kockázatkezelési rendszert alakítson ki. A kockázatkezelési tevékenység fejlesztésének elsõ lépése a kockázatkezelést szakmailag irányító felsõvezetõi szintû testület, a Kockázatkezelési Bizottság, valamint az operatív feladatokat ellátó, osztályszervezetben mûködõ Kockázatkezelési Szervezet felállítása volt 2003-ban. A kockázatok kezelésével kapcsolatos elvi, stratégiai döntések meghozatala a társaság felsõ vezetésének feladata. Ezt a célt szolgálja az Igazgatóság által júniusában jóváhagyott Kockázatkezelési Politika, amely tartalmazza a társaság mûködése során jelentkezõ fõ kockázatok azonosítását, kezelésük alapelveit, valamint a kockázatkezelés szervezeti és mûködési rendjét. Az Igazgatóság rendszeres tájékoztatást kap a Kockázatkezelési Politika végrehajtásáról, illetõleg a munkaszervezet kockázatkezelési tevékenységérõl. A Kockázatkezelési Politika végrehajtása érdekében a tavalyi évben áttekintettük a társaság fõ üzleti folyamatait, azonosítottuk a felmerülõ kockázati forrásokat és döntést hoztunk azok kezelésének módjáról. Az ennek alapján _ végéig kialakított új mûködési modellt átvezettük a társaság belsõ szabályozásain, és I. félévében kiadtuk a Kockázatkezelési szervezet operatív mûködését részletesen rögzítõ Kockázatkezelési Szabályzatot is. A Kockázatkezelési Politika az MVM Rt. mellett kiterjed a társaság két villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatára, az MVM Partner Rt.-re és az MVM-Adwest GmbH-ra is. E társaságok kockázatkezelésre vonatkozó szabályait és eljárásrendjeit a társaságok Kereskedelmi és Kockázatkezelési Szabályzata tartalmazza ben: a hitelkockázati vizsgálatok elvégzése, a jelentõsebb kereskedelmi ügyletek komplex kockázatkezelési értékelése, a kereskedelmi szerzõdések elõzetes véleményezése, a évi termelõi ártárgyalások szakmai támogatása. A szervezet feladata volt továbbá a társaság pénzügyi kockázatait elemzõ matematikai modell kidolgozása és mûködtetése, az ISDA keretszerzõdések elõkészítése, a devizahitelek árfolyam- és kamatkockázatával kapcsolatos elemzések készítése, valamint a fontosabb beruházások kockázatainak elemzése. A kereskedelmi tevékenység kockázatelemzését szolgálta a társaság által korábban megvásárolt informatikai rendszer (ETRM) kockázatkezelési moduljainak 2004-es bevezetése. Az MVM Partner Rt. és az MVM-Adwest GmbH részére a Kockázatkezelési Szervezet az év során elsõsorban a kereskedelmi ügyletek elõkészítésével és elemzésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtott: Elvégezte az aktuális és potenciális üzleti partnerek hitelképességi vizsgálatát, közremûködött a nagykereskedelmi partnerekkel kötött EFET-keretszerzõdések elõkészítésében, valamint a fogyasztói ellátási szerzõdések releváns kondícióinak (árképlet, fizetési feltételek, felmondási szabályok, stb.) kialakításában. A Kockázatkezelési Bizottság az év során folyamatosan figyelemmel kísérte az MVM Rt.-nél és kereskedelmi leányvállalatainál folyó kockázatkezelési tevékenységet, és állást foglalt a Kockázatkezelési Szervezet kompetenciáját meghaladó kockázatkezelési kérdésekben. Összességében megállapítható, hogy az MVM Rt. és kereskedelmi tevékenységet folytató leányvállalatai fõ üzleti folyamataiba a kockázatkezelési szempontok és eljárások beépültek, a társaság tevékenysége ebbõl a szempontból megfelel az európai energiaipari társaságok által folytatott legjobb üzleti gyakorlatnak. Az MVM Rt. vonatkozásában a Kockázatkezelési Szervezet fõ operatív tevékenységei közé tartozott 20

23 É V E S J E L E N T É S Környezetvédelem Az MVM Rt. környezetvédelmi tevékenységét a társaság integrált vállalatirányítási rendszerének keretein belül, a Magyar Szabványügyi Testület és az IQ Net által tanúsított ISO szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer elõírásainak megfelelõen végzi. A testület a tavalyi felülvizsgálati audit során a tanúsítvány érvényességét három évvel meghosszabbította. A társaság létesítményeinek mûködtetése, karbantartása, illetve a beruházások megvalósítása minden esetben a hatályos környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen történik. A beruházások során a társaság az elérhetõ legkorszerûbb technikák beépítésére, felhasználására törekszik. Ez nemcsak uniós elvárás az energiaipari társaságokkal szemben, de a hazai engedélyeztetési eljárások során is elvárt feltétel. Az elmúlt évben összesen 242 M Ft-ot tettek ki az MVM Rt. környezetvédelmi ráfordításai. Ezen belül a legnagyobb részt, 119 M Ft-ot az átviteli hálózaton, a transzformátor alapok zárttá tételére fordította a társaság. Az évekkel ezelõtt megkezdetett program célja, hogy megakadályozzák a készülékekbõl esetlegesen elcsöpögõ olaj talajba, majd talajvízbe jutását. Az elmúlt évben négy újabb alállomáson valósult meg ez az átalakítás. Az újonnan épülõ létesítmények természetesen már eleve zárt alapokkal készülnek. A transzformátor alapok vízzáróvá tétele mellett felmerülõ egyéb hálózati környezetvédelmi intézkedésekre 48 M Ft-ot költött az MVM Rt. Ezen belül külön is említést érdemel, hogy 2004-ben is folytatódott a távvezeték oszlopokra, a kerecsensólymok számára kialakított mûfészkek telepítése, ami hozzájárulhat e ritka és különösen védett ragadozó madár populációjának növekedéséhez. Az MVM Rt., illetve a társaságcsoporthoz tartozó OVIT Rt. és a természetvédelmi hatóságok, illetve a nemzeti parki igazgatóságok együttmûködése a néhány éve megkötött együttmûködési megállapodások szerint folyt. Az átviteli hálózaton, a sajószögedi és a zuglói alállomáson folytatódtak a korábbi években történt környezeti károk elhárítási munkálatai. A korábban ismertnél nagyobb kiterjedésû olajszennyezés miatt a munka határidejét a környezetvédelmi hatóságok mindkét helyen meghosszabbították. Tavaly a kárelhárítási feladatokra 8 M Ft-ot fordított az MVM Rt. A meghatározott ütemben folytatódtak a privatizációs szerzõdésekbõl származó, környezetvédelmi kötelezettségekkel összefüggõ kárelhárítási munkálatok a Budapesti Erõmû Rt. telephelyein is. Az újpesti erõmûben befejezõdött a kárelhárítás, ezt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelõség határozatban rögzítette. Ezzel a BE Rt. öt erõmûvébõl már négyben megtörtént a környezeti károk felszámolása. A szekunder tartalék gázturbinákkal kapcsolatos környezetvédelmi költségekbõl a karbantartási munkák során keletkezõ veszélyes hulladékok kezelésére 3 millió, egyéb feladatokra 4 M Ft-ot fordított a társaság. Az MVM Rt. környezetvédelmi irányításával, az irodaházak üzemeltetésével, a környezetvédelmi tájékoztatással és a rendezvényekkel kapcsolatos költségek összesen 60 MFt-ot tettek ki 2004-ben. 21

24 Tevékenységek értékelése Külkapcsolatok októberében az európai villamosenergia-rendszerek egységesülésének egy fontos momentumához érkeztünk, megtörtént a UCTE I. és II (balkán térség) szinkronzónák összekapcsolása, melynek eredményeként a balkáni régió országainak villamos rendszerei (Románia, Bulgária, Szerbia, Bosznia, Görögország) a nyugat-európai villamos hálózatokhoz kapcsolódtak. Az elsõ villamos kapcsolat Európa két régiója között a Sándorfalva-Arad távvezeték bekapcsolásával jött létre. Az MVM Rt. hosszútávú stratégiájának szerves részét képezi a nemzetközi összeköttetések erõsítése és új kapcsolatok kiépítése a szomszédos országok villamosenergia-rendszereivel, ennek jegyében rendszeresen került sor bilaterális tárgyalásokra a folyamatban lévõ nemzetközi hálózatfejlesztési projektek kapcsán az osztrák, román, szlovák, szlovén és horvát villamos társaságok képviselõivel. A tárgyalások eredményeként 2005 májusában kerül aláírásra a román Transelectrica vállalattal a Békéscsaba _ Nagyvárad 400 kv-os távvezeték megépítésérõl szóló létesítési szerzõdés. Az EU tagságból adódó kötelezettségek és lehetõségek, valamint a regionális fejlõdés általános trendjeinek vizsgálatán túlmenõen a kétoldalú szakmai kapcsolatok fenntartása és erõsítése érdekében, _ elsõsorban szintén a környezõ országok villamos társaságaival _ számos felsõ vezetõi és szakértõi szintû találkozókra is sor került. Az Európai Uniós tagságunk és az európai villamosenergiaszektor változásainak fényében a Nemzetközi Osztály (NO) a társaság régióban betöltendõ szerepéhez, illetve céljai megvalósításához tárt fel lehetõségeket, tett javaslatokat az MVM Rt. számára. Nyomon követte a befektetési lehetõségek alakulását, kapcsolatot tartott a régió gazdasági fejlõdésérõl szóló hazai és nemzetközi elemzések, tanulmányok, elõrejelzések készítõivel, amelyekrõl az illetékes szakterületek számára tájékoztatást adott. A szakterület folyamatos tájékoztatást nyújtott az EU különbözõ fórumainak napirendjén szereplõ, a villamos energiával kapcsolatos aktuális kérdésekrõl és a kapcsolódó EU jogalkotásról. liberalizáció - Merre tovább? volt. Az ott elhangzott fõbb kihívásokról, megállapításokról átfogó jelentést készített a szakterület. Az MVM Rt. munkatársai az EURELECTRIC Magyarországi Tagozata (EMT) _ melynek titkársági funkcióját az NO látja el _ keretein belül továbbra is aktívan közremûködnek az EURELECTRIC brüsszeli munkacsoportjainak tevékenységében. Részvételükkel több, az EURELECTRIC égisze alatt megjelent kiadvány készült a beruházások biztosítása, az üzemzavarok vizsgálata, az ellátás biztonsága, a statisztika, a közcélú szolgáltatások, az adóharmonizáció, a szabályozási modellek, valamint a jogi kérdések területén. További kiadványok elõkészületei is megkezdõdtek a villamos hálózatok, a szabályozások, valamint az uniós alkotmány Energia fejezetére vonatkozó jogi észrevételek területén. Az európai villamosenergia-ipar egyik jelentõs, nagy horderejû kérdésével, az európai és a FÁK országok villamosenergia-rendszereinek szinkron üzemû összekapcsolásával az EURELECTRIC egyik munkacsoportja kiemelten foglalkozik, melynek munkájában vállalatunk képviselõi is aktívan részt vesznek. Budapesten, került megrendezésre az EURELECTRIC Adózási Munkacsoportjának ülése mintegy 20 fõs nemzetközi szakértõgárda részvételével. Az EURELECTRIC mellett az MVM Rt. más nemzetközi szervezetek munkájában is tevékenyen részt vesz (CIGRE, ECONOMIST East European Group, EFET, VGB Powertech, WEC Magyar Tagozata). Az EFET (Európai Áramkereskedõk Szövetsége) felkérésére 2004 januárjában és decemberében az MVM Rt. adott otthont annak a fórumnak, amely a régió környezõ országai szakembereinek adott tájékoztatást az áramkereskedelemben bevett standard szerzõdésformákról, a reguláció kérdéseirõl és az EFET tagság elõnyeirõl. Az MVM Rt. felsõvezetõi, valamint néhány munkatársa részt vettek a 2004 júniusában Lyon-ban rendezett EUR- ELECTRIC éves közgyûlésén, melynek mottója: Energia Az oroszországi RAO EES villamos energia társasággal közösen létrehozott együttmûködési munkacsoport Budapesten tartotta ülését. 22

25 É V E S J E L E N T É S Humánpolitika Az MVM Rt. humánpolitikai tevékenységének fókuszában változatlanul a társaság hatékony mûködéséhez szükséges szakembergárda biztosítása áll. A keresetgazdálkodást alapvetõen egyrészt a tulajdonos ÁPV Rt. elõírásai, másrészt az ágazati középszintû és a helyi bérmegállapodás határozzák meg. A tulajdonossal történt elõzetes egyeztetésnek megfelelõen, az ágazati bérmegállapodással is összhangban a társaság 2004-re bruttó 8 százalékos keresetfejlesztést tervezett. A helyi bérmegállapodásnak megfelelõen márciusban történt meg az alapbérfejlesztés, mely január 1.-tõl visszamenõleges hatállyal, hét százalékos mértékben valósult meg. A kötelezõ alapbérfejlesztés _ ami a vezetõ besorolású munkavállalókra nem vonatkozott, _ négy százalékos volt. A nem premizált munkavállalók teljesítményének elismerésére és a hatékonyság növelése érdekében ugyanakkor 57,3 M Ft-os jutalomkeretet különített el a társaság. A bérfejlesztés során az volt a cél, hogy a premizált és a nem premizált munkavállalók jövedelmei közötti arányok javuljanak. Mindezek mellett a 13. havi munkabér kifizetése a Kollektív Szerzõdésnek megfelelõen két lépésben történt meg. Az elmúlt évi átlagkereset havi mintegy 438 E Ft, ami 8 százalékos keresetfejlesztést jelent ben, a Hálózati Igazgatóság létrehozása, valamint a Kereskedelmi Igazgatóság és az Informatikai Fõmérnökség átszervezése miatt két alkalommal változott a társaság Szervezeti és Mûködési Szabályzata. Az új munkavállalók felvételekor a nagy gyakorlattal rendelkezõ szakemberek megszerzésére, valamint pályakezdõk és több nyelven beszélõ, fiatal, diplomás szakemberek alkalmazására törekedett az MVM Rt. A szükséges minõségi cseréket végrehajtotta a társaság, ezt a kilépések és a nyugdíjazások nagy száma tette lehetõvé és kívánta meg. A hiányzó középvezetõket belsõ forrásból kinevezéssel biztosították. A hálózati rendszerirányító (TSO) létrehozásával kapcsolatos döntések elmaradása miatt a szükséges szervezetfejlesztés csak részben valósult meg. Az év során a társaság visszafogott és takarékos létszámgazdálkodást valósított meg. A szükséges szakembereket csak a stratégiai döntések ismeretében vették fel. Az oktatás területén az uniós csatlakozás társasági hatása miatt _ az elõzõ évekhez hasonlóan _ továbbra is a nyelvi képzés, illetve a villamosenergia-piac fejlõdéséhez kapcsolódó speciális szakismeretek elsajátítása volt hangsúlyos. Az MVM Rt. szociális ráfordítási tervét az Üzemi Tanács április 9-én fogadta el. A tervben a társaság kötelezettséget vállalt, hogy 2004-ben megõrzi a korábban kialakult szociális és jóléti intézményeket. A munkaadó és a munkavállalók képviselõi megállapodtak, hogy az éves szociális terv meghatározásakor 5,8 százalékos inflációs növekedést érvényesítenek. A munkaadó vállalta, hogy a villamosenergia-iparban mûködõ önsegélyezõ pénztári tagsággal rendelkezõ munkavállalók tagdíjából az év második felében havonta 1800 Ft-ot átvállal és fejenként 110 Ft-tal támogatja a pénztár mûködését. A 2003-ban elvégzett dolgozói elégedettség felmérés eredményeinek hatására megkezdõdött egy komplex közép- és felsõvezetõi fejlesztõ program. Tavaly a középvezetõi program két, valamint a felsõvezetõi képzési program egy moduljára került sor. Ezek mellett tartottunk egy összevont közép- és felsõvezetõi tréninget is. A 2004-ben lebonyolított dolgozói felmérésben már kimutathatók a fejlesztõ program hatásai. 23

26 Tevékenységek értékelése Kommunikáció Az MVM Rt évi kommunikációs tevékenységének legfõbb célja továbbra is a társaság, illetve az MVM Csoport érdekeinek megjelenítése és képviselete volt _ építve a megelõzõ évben megfogalmazott szempontokra ban az MVM Rt-t, mint az új piaci modellt minden tekintetben elfogadó, meglévõ erõsségeire építõ, a piaci kihívásokra helyes válaszokat adó cégként kívántuk megjeleníteni. Ebben a irányban tovább haladva 2004-ben _ az árampiaci szabályozás EU-konform továbbfejlesztését célzó szakmai viták felerõsödésével párhuzamosan _ meghatározóvá vált a társaság, illetve a társaságcsoport érdekeit, a piaci modellel kapcsolatos tapasztalatait és véleményét megjelenítõ proaktív kommunikáció. Ennek keretében a sajtómunka során a korábbi idõszakhoz képest lényegesen intenzívebben kommunikáltuk a társaság törekvéseit és érdekeit _ egyben nyilvánosságot teremtve ezen keresztül is például a piaci modell körüli szakmai vitáknak. Hasonlóképpen az MVM Rt. szerepét hangsúlyozandó, jelentõs média-nyilvánosságot szerveztünk a dél-kelet európai országok villamosenergia-rendszereinek a nyugat-európai hálózattal októberben megvalósult összekapcsolása alkalmából (ún. UCTE reszinkronizáció). A pr-munka hatékonyságának növelése érdekében támaszkodtunk az integrált kommunikáció eszköztárára, jelentõsebb projektjeink megvalósítása során törekedtünk az egyes részterületek összehangolása révén a maximális publicitás elérésére. Példaként említhetõ a Paks-Pécs távvezetéki összeköttetés megvalósítását végigkísérõ komplex pr-aktivitás. Az MVM Rt évi legjelentõsebb beruházásához kapcsolódóan két alkalommal (nyár folyamán, illetve a létesítmény novemberi átadásakor) szerveztünk olyan eseménysorozatot, ahol a szakmai közvélemény, a régió lakossága és az érdekelt önkormányzati és regionális vezetõk egyaránt tájékoztatást kaptak az új létesítményrõl. Az integrált megközelítés a kommunikáció egyéb, kiemelt területein, elsõsorban a szponzoráció, az MVM társadalmi szerepvállalása, illetve annak kommunikációja terén vált szintén egyre inkább meghatározóvá, bár itt számos esetben a már jól bevált gyakorlatra építhettünk (pl. farsangi gyermekkoncert a Zeneakadémián, ahol a szponzorált eseményt jótékony célú adományozással kapcsoljuk össze, melyhez munkatársaink is csatlakoznak). Az MVM Rt. szponzorációs tevékenységében jelentõs állomásnak minõsíthetõ a X. Fedettpályás Atlétikai Világbajnokság Nemzeti Partneri státusza, ahol társaságunk más, hasonlóan piacvezetõ cégekkel (OTP, Westel, Mol, Szerencsejáték Rt.) közösen segítette a év legjelentõsebb magyarországi sporteseményének megvalósulását. Az MVM Rt. egy évtizede rendelkezik önálló elektronikus megjelenéssel, illetve belsõ intranet-rendszerrel. A év egyik legjelentõsebb kommunikációs feladata volt a társaság teljes on-line megjelenésének megújítása, mely egyben további két szervezet, az MVM Partner Rt. és az Eurelectric Magyarországi Tagozat korábban is az MVM Rt. által üzemeltetett honlapjának új külsõ megjelenését is magába foglalta. A közel háromnegyed éven át zajló, elején lezárult projekt nemcsak tartalmi oldalról jelent minõségileg új szintet, a korszerûsítés kiterjedt a külsõ és belsõ oldalak teljes arculati átépítésére, továbbá modern, integrált szerkesztõségi rendszer bevezetésére is. 24

27 É V E S J E L E N T É S A év során tovább erõsítettük a társaságcsoport tagjai közötti kommunikációs együttmûködést, jelentõsebb megjelenéseinket a csoport tagjaival is egyeztettük, különösen érvényes ez az elv a társaságcsoport szakmai kiállításokon történõ képviseletére. Továbbra is komoly hangsúlyt fektettünk a belsõ kommunikáció feladataira, ahol elsõsorban a hagyományokra építõ, a belsõ közvélemény által elvárt kommunikációs formákat alkalmaztuk, kiemelten építve a nagyrendezvényekre (MVM Bál, Villamos Napok). 25

28 Mi történt 2005-ben a Közgyûlés idõpontjáig? február 1.-tõl új villamosenergia-árrendszer lépett életbe, amelynek részeként a közüzemi díjtételek 11%-kal, az átviteli díjak 41,6%-kal emelkedtek. A díjtételek emelésének hatására lehetõség nyílott a közüzemi nagykereskedelemben a korábbi torz árrendszer miatti veszteségek részbeni visszapótlására. Az átviteli tevékenység tekintetében az új díjtételek már fedezik a reális vagyonértéken nyilvántartott átviteli hálózat amortizációs és tõkeköltségeit. A helyzetet rontotta ugyanakkor, hogy az árrendelet értelmezésérõl az áramszolgáltató társaságokkal számlavita alakult ki. A villamosenergia-értékesítésben az év eleji megtorpanást követõen a versenypiac további dinamikus bõvülése volt tapasztalható, tovább szûkült a közüzemi kereskedelem keretében értékesített volumen. Az MVM Rt. erõfeszítéseket tett az ebbõl fakadó üzemviteli problémák megoldására, a bõvülõ versenypiaccal együtt járó, növekvõ mértékû import hatásának kezelésére. Ennek érdekében több eredményes tender kiírására került sor éjszakai villamosenergia-értékesítése céljából. 26

29 A év legjelentõsebb beruházásaként megkezdõdtek a Gyõr-Szombathely 400 kv-os összeköttetés kivitelezési munkálatai. Az MVM Rt. a Magyar Energia Hivataltól megkapta a tervezett Békéscsaba- Arad összeköttetés közcélúvá minõsítését, a projekt véglegesítésére vonatkozó tárgyalások tovább folytatódtak a román Transelectrica-val. Az MVM Rt. döntést hozott a távhõpiaci részvétel további bõvítésérõl, így a társaság indult a Fõtáv Rt. észak-budai régióra vonatkozó tenderén. A villamosenergia-ipar elsõ pénzügyi közbeszerzési pályázatának eredményeként aláírták a projektfinanszírozásban megvalósuló miskolci kombinált ciklusú erõmû finanszírozási szerzõdését. Az MVM Rt. vezetése az év elején megkezdte a Társaság új, középtávú stratégiájának kidolgozását melynek alappillérei: az átviteli hálózattal integrált rendszerirányító létrehozása az MVM Csoporton belül; a nagykereskedõi pozíció megtartása, illetve fejlesztése; erõs termelõi portfolió tulajdonlása, élén a Paksi Atomerõmû Rt.-vel; illetve új befektetési lehetõségek feltárása a régióban. Az MVM Rt. Igazgatósága és ügyvezetése intenzíven dolgozott a stratégia megvalósításhoz szükséges belsõ és külsõ feltételrendszer létrehozásán év eleje jelentõs változásokat jelentett az MVM Rt. leányvállalata, a Vértesi Erõmû életében. A Tatabánya Erõmû Kft-ben az elõzõ év végén átadott, a telephely jövõjében új fejezetet nyitó gázmotoros fejlesztés lezárását követõen az év elején véglegesen üzemen kívül helyezték a Bánhidai Erõmûvet, továbbá a potenciális vevõ elállása miatt meghiúsult ennek a telephelynek az értékesítése. Üzembe helyezték ugyanakkor az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházásának keretében megvalósult kéntelenítõ berendezést, így az erõmû blokkjai a környezetvédelmi elõírásoknak eleget téve állnak a magyar villamosenergia-rendszer rendelkezésére. 27

30 A Felügyelõ Bizottság tagjai Miklós László elnök Dr. Bakonyi György Bodrogi Ferenc Dr. Börcsök Dezsõ Buják János Dr. Deák Péter Ferenc Filip György Dr. Mihályi Péter Vargáné Stöckler Ágnes 28

31 É V E S J E L E N T É S A Felügyelõ Bizottság jelentése 7/2005. (III. 10.) számú FB határozat Az MVM Rt évi rendes közgyûlésének Az MVM Rt üzleti évének lezárása címû napirendi témájához kapcsolódóan az MVM Rt. Felügyelõ Bizottsága megtárgyalta az MVM Rt. Igazgatóságának elõterjesztését a társaság évi üzleti jelentésérõl és éves beszámolójáról. Az MVM Rt. Felügyelõ Bizottsága a beszámolási idõszakban feladatát a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, az Alapító Okirat és a jóváhagyott hatályos ügyrendje alapján látta el. A Felügyelõ Bizottság ezen jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében, valamint a folyamatos évközi ellenõrzések alapján alakította ki. A Felügyelõ Bizottság az Igazgatóság tevékenységét és a meghozott határozatokat figyelemmel kísérte, jogszabálysértõ mûködést nem tapasztalt. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés a számviteli törvény elõírásának megfelelõen, a részvénytársaság számviteli politikájával összhangban készült. A részvénytársaság évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A Felügyelõ Bizottság az MVM Rt. éves rendes közgyûlése számára elfogadásra javasolja a társaság évi üzleti tevékenységérõl szóló éves beszámolót és üzleti jelentést, továbbá az MVM Rt évi mérlegét és eredmény kimutatását 482 milliárd 289 millió Ft, azaz Négyszáznyolcvankettõmilliárdkettõszáznyolc-vankilencmillió forint mérleg fõösszeggel és 6767 M Ft, azaz Hatmilliárd-hétszázhatvanhétmillió forint mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Javasolja továbbá a Közgyûlés számára, hogy a társaság a mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba. Az MVM Rt november 19-i Közgyûlése 67/2004. (XI. 19.) számú határozatával Ft osztalékelõleg kifizetését rendelte el azzal, hogy a részvényesek vállalják az osztalékelõleg visszafizetését, ha utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján _ a Gt (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével _ osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetõség. A Felügyelõ Bizottság egyetért azzal, hogy az Éves Beszámolót elfogadó jelen Közgyûlés a Ft osztalékelõleget a évi gazdálkodási eredmény után megállapított osztaléknak minõsítse azzal, hogy a részvényesek részérõl az osztalékelõleg visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. Erre tekintettel az osztalék osztalékelõlegként történt megelõlegezésének a feltételei az éves mérleg és eredménykimutatás alapján változatlanul fennállnak, így javasolja, hogy a Közgyûlés rendelje el az osztalékelõleget fel nem vett részvényesek számára _ a 67/2004. (XI. 19.) számú közgyûlési határozatban megállapított bruttó 120 Ft egy darab 8000 Ft névértékû MVM Rt. részvényre fizetendõ _ osztalék kifizetését június 30. napjáig. Budapest, március 10. a Felügyelõ Bizottság elnöke 29

32 Könyvvizsgálói Jelentés A Magyar Villamos Mûvek Rt. részvényesei számára Elvégeztük a Magyar Villamos Mûvek Rt december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének _ melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 482 milliárd 289 millió Ft a mérleg szerinti eredmény 4770 M Ft nyereség _ valamint a december 31-én záródó pénzügyi évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítõ mellékletének vizsgálatát, melyeket a társaság évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló összhangjának megítélése. A társaság évi éves beszámolójáról február 24-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó _ Magyarországon érvényes _ törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendõ és megfelelõ bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat során a Magyar Villamos Mûvek Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati strandardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Magyar Villamos Mûvek Rt december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, február 24. Kivéve a december 31-én végzõdõ üzleti évre vonatkozó 4992 M Ft összegû osztalék fizetésére vonatkozó közgyûlési határozatot, melynek dátuma április 29. Ernst & Young Kft. Nyilvántartásba-vételi szám: Virágh Gabriella Bejegyzett kövvizsgáló Kamarai tagsági szám:

33 É V E S J E L E N T É S Közgyûlési határozat 4/2005. (IV. 29.) sz. közgyûlési határozat A Közgyûlés _ a Felügyelõ Bizottság jelentésének ismeretében és a Könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása alapján _ elfogadja az Igazgatóságnak a társaság évi üzleti tevékenységérõl szóló Éves Beszámolóját és Üzleti Jelentését, továbbá az MVM Rt évi mérlegét és eredménykimutatását 482 milliárd 289 millió Ft mérleg fõösszeggel és 6767 M Ft mérleg szerinti eredménnyel állapítja meg. Az MVM Rt november 19-i Rendkívüli Közgyûlése Ft osztalékelõleg kifizetését rendelte el. A Közgyûlés megállapítja, hogy az osztalék osztalékelõlegként történt megelõlegezésének a feltételei az éves mérleg és eredménykimutatás alapján változatlanul fennállnak, a Közgyûlés az osztalékelõleget a évi gazdálkodási eredmény után megállapított osztaléknak minõsíti. Az MVM Rt. Közgyûlése megvizsgálta az MVM Rt december 31-i fordulónappal elkészített pénzügyi kimutatását és a 120,- Ft/részvény osztalékon túl további bruttó 80,- Ft-ban állapítja meg az egy darab 8000 Ft névértékû MVM Rt. részvényre fizetendõ további osztalékot, amely összesen további Ft kifizetését jelenti június 30. napjáig. A Közgyûlés elrendeli, hogy a társaság a mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba. 31

34 Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében A Magyar Villamos Mûvek Rt. gazdálkodásában pozitív elmozdulást hozott a év. A társaság számára kedvezõtlen hatósági ármegállapítások következtében veszteséges két esztendõt ( ) követõen az MVM Rt. eredménye ismét pozitívvá vált. Teljes fordulatról mégsem beszélhetünk, mivel a társaság egyik alaptevékenysége, a közüzemi villamosenergia-nagykereskedelem továbbra sem mûködött nyereségesen. A kereskedelmi tevékenység eredményességére több tényezõ gyakorolt jelentõs befolyást. A piaci liberalizáció folytatása (2004. július 1-tõl minden nem lakossági fogyasztó feljogosítottá válása) tovább csökkentette a közüzemi értékesítés volumenét, amely az elõzõ évhez képest 13,4%-kal lett kevesebb. A csökkenõ értékesítést a társaság az erõmûvi vásárlások visszafogásával igyekezett kompenzálni, de a hosszú távú szerzõdések és az üzemviteli szempontok ezt csak korlátozottan tették lehetõvé. Összességében az erõmûvi vásárlások 10,2%-kal redukálódtak, a termelési összetétel jelentõs változása mellett. Az igényeken felül rendelkezésére álló villamos energiát a társaság kapacitásaukciókon, illetõleg az MVM Piactéren értékesítette. Az erõmûvi beszerzésekre alkalmazott hatósági árak január 1-tõl megszûntek, a vásárlási árat a továbbiakban az erõmûvekkel korábban kötött hosszú távú szerzõdésekben foglalt árképletek határozzák meg. A beszerzési árak e mechanizmus révén az év során összességében 5,1%-kal emelkedtek. A villamos energia közüzemi nagykereskedelmi árát (az MVM Rt. értékesítési árát) február 1-tõl annak ellenére csökkentették 2,9%-al, hogy a költségtényezõk alakulása emelést tett volna indokolttá. A felsorolt hatások következtében a villamosenergia-nagykereskedelem üzemi eredménye továbbra is negatív maradt és 4,2 Mrd Ft-os veszteséget eredményezett. Az átviteli tevékenység gazdálkodása kiegyensúlyozottan alakult, és a korábbi évtõl minimálisan elmaradó, 4,5 Mrd Ft-os üzemi nyereséget realizált. Az egyéb tevékenység üzemi eredménye a bázishoz képest jelentõsen csökkent (1,9 Mrd Ft), elsõsorban a korábbinál magasabb céltartalék-képzés miatt. A pénzügyi tevékenység eredménye 7,5 Mrd Ft lett, döntõen a leányvállalatoktól származó osztalékbevétel (8,6 Mrd Ft) következtében. A társaság adózott eredménye összességében 9,8 Mrd Ft-ot tett ki. A kedvezõ eredmény következtében évek óta elõször került sor osztalék kifizetésére, mintegy 5 Mrd Ft értékben. 32

35 É V E S J E L E N T É S Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében 1. Az erõmûvektõl vásárolt villamos energia Részvénytársaság GWh GWh Dunamenti Mátra Tisza Borsod Bakony 205 Vértes Pécs Budapest Paks Csepel Tiszavíz 156 GTER 3 Összesen Az áramszolgáltatók vásárlása az MVM Rt.-tõl Részvénytársaság GWh GWh ELMÛ ÉDÁSZ DÉDÁSZ ÉMÁSZ DÉMÁSZ TITÁSZ Összesen Az MVM Rt. viilamosenergiamérlege Megnevezés GWh GWh Beszerzés Erõmûvek Rendszerirányító (szabályozás) Import Kereskedõk Transzformátor veszteség Beszerzés összesen Értékesítés Közüzemi nagykereskedelem a regionális szolgáltatók felé Export Rendszerirányító (hálózati veszteség+szabályozás) Kereskedõk (aukcióval együtt) Értékesítés összesen

36 Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében Megnevezés Hosszú lejáratú kölcsön Rövid lejáratú kölcsön összesen Adott kölcsönök összesen Az MVM Rt. által adott kölcsönök év végi állománya (M Ft) Megnevezés Beruházási és fejlesztési hitelek Ebbõl: Világbanki hitel EIB hitel Belföldi beruházási hitel Egyéb hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen A hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása (M Ft) (a következõ évben esedékes törlesztõrészletek nélkül) 34

37 É V E S J E L E N T É S Az MVM Rt. által felvett hitelek következõ évi törlesztõ részlete (M Ft) Megnevezés Beruházási és fejlesztési hitelek Ebbõl: Világbanki hitel EIB hitel Belföldi beruházási hitel Hosszú lejáratra kapott kölcsön Összesen Pénzügyi mûveletek eredménye (M Ft) Megnevezés Pénzügyi mûveletek bevételei Kapott kamat és kamatjellegû bevétel Kapott osztalék Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek ráfordításai Fizetett kamat és kamatjellegû költség Pénzügyi befektetések leírása, visszaírása Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mûveletek eredménye

38 Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében Megnevezés Jóváhagyott Tényleges számlázfejlesztési terv ható mûszaki teljesítés Átviteli hálózat fejlesztés felújítás Dunamenti alállomás vásárlás távközlés átviteli hálózati beruházások aktiválható kamata Erõmûvek gázturbinás erõmûvek hõszolgáltató erõmûvek erõmûvi üzletfejlesztési tevékenység Informatika Piacnyitási projekt Épületek, egyéb létesítmények, beszerzések Az MVM Rt. fejlesztéseinek évi teljesítése (M Ft) Beruházások összesen Beruházási célú befektetések Mindösszesen Megnevezés Névértéken Az MVM Rt. társasági részesedései én Növekedés összesen ig Mátra Rt. részvényvásárlás 10 Tatabánya Erõmû Kft. üzletrész vásárlás és tõkeemelés Vértesi Erõmû Rt. részesedés átsorolás forgóeszközbõl Az MVM Rt. részesedéseinek alakulása 2004-ben (M Ft) Csökkenés összesen ig 0 MVM részesedés én

39 É V E S J E L E N T É S A társaság eredmény alakulásának bemutatása (M Ft) Bevétel Ráfordítás Eredmény Villamosenergia-üzletág Átviteli üzletág Egyéb üzletág Egyéb bevétel-ráfordítás Pénzügyi mûveletek Rendkívüli bevétel-ráfordítás Összesen (osztalék fizetés nélkül) Eszközök alakulása (M Ft) Megnevezés Nyitó Záró Eltérés állomány állomány Befektetett eszközök immateriális javak tárgyi eszközök tárgyi eszközök értékhelyesbítése befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök készletek követelések értékpapírok pénzeszközök Aktív idõbeli elhatárolások Eszközök összesen

40 Az MVM Rt. tevékenysége a számok tükrében Megnevezés Nyitó Záró Eltérés állomány állomány Saját tõke jegyzett tõke tõketartalék eredménytartalék értékelési tartalék mérleg szerinti eredmény Céltartalék Kötelezettségek hosszú lejáratú rövid lejáratú Passzív idõbeli elhatárolás Források összesen Források alakulása (M Ft) 38

41 É V E S J E L E N T É S

42 Kiadja a Magyar Villamos Mûvek Rt. Felelõs kiadó: Dr. Kocsis István Vezérigazgató Fotók: Csordás Gábor Természetfotók: Vadász Sándor Design: Monostori Kata 40

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében:

I. Bevezetés. A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: I. Bevezetés A TITÁSZ Rt. 2003-ban konszolidált éves beszámoló készítésére is kötelezett, mivel a 2000. évi C. törvényben leírtak értelmében: több vállalkozáshoz fûzõdõ viszonyában is anyavállalatnak minõsül,

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre)

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) Tokai Magdolna, SVH feladatokért felelős / Üzletfejlesztési osztályvezető, MVM Zrt. OKK Konferencia

Részletesebben

M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T C S O P O R T

M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T C S O P O R T FENNTAR THATÓSÁGI JELENTÉS M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T C S O P O R T C S O P O R T Az MVM Társaságcsoport Fenntarthatósági Jelentése 2005 Tar talomjegyzék Köszöntő A társaságcsoport létrejötte

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása Budapest, 2010. május 27. Tartalomjegyzék I. Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről, üzletpolitikai célkitűzések

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl

É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Skoglund Holding Befektetési Részvénytársaság 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. É V E S J E L E N T É S 2002. évrõl Készült: 2003. április 26. 2 A Skoglund Holding megalakulásától, 1994-tõl kezdve 2000.

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-19/2005/6.

VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-19/2005/6. VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-19/2005/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vértes Energia Befektetési és Fejlesztő Kft. (Budapest) mint kérelmező,

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009.május 27-i ülésére. K e r e k e g y h á z i K á b e l t e l e v í z i ó K f t. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.: 76/545-090; 76/545-141 Fax: 76/545-091 E-mail: kerktv@kerekegyhaza.hu ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma:

Szöveges melléklet. a 2014. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01. Bejegyző határozat száma: Statisztikai számjele: 19001229-9003-517-01 Bejegyző határozat száma: 16.PK.61305/1990/02 Szervezet megnevezése: Népművészeti Egyesületek Szövetsége NESZ Szervezet címe: 1011. Budapest, Szilágyi Dezső

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Rt. közgyűlési meghívója Tisztelt Részvényesünk! A Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság (1092 Budapest, IX., Ráday u. 42-44.) igazgatósága

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Fekete Márk Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Tartalom Termékfejlesztési kényszer az energiaipari liberalizáció következtében Az energia szolgáltató stratégiai céljai

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben