KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 18-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása Érintett bizottságok: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény alapján január 1. napjával hatályba lép az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás. A törvénymódosítás értelmében az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-éig kell megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat január 1. napjától jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül. A törvénymódosítás indoklása szerint: Az ellátórendszer átláthatóbbá tétele, valamint az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében javasolt az egyaránt válsághelyzetek kezelésére szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonása egy ún. önkormányzati segéllyé.

2 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben szabályozza a) az aktív korúak ellátására jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat, b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak a 37. (1) bekezdés a) c) pontjában foglaltakon túli, az aktív korúak ellátására jogosult személy családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára vonatkozó feltételeit, valamint a feltételek fennállásának igazolási szabályait, c) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait, e) a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében előírt részletes szabályokat, f) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit, g) az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az Szt. 32. (3) bekezdése szerint: (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Szt. példálózó jelleggel sorolja fel azokat az eseteket, illetve az ezekhez kapcsolódó rendkívüli kiadásokat, melyek viseléséhez az önkormányzati segély nyújthat segítséget. Ilyen eset a betegség, haláleset, elemi kár, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskoláztatása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése. A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, illetve kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

3 3 A döntés meghozatalát átruházott hatáskörben a polgármesterre javasolt ruházni, tekintettel arra, hogy az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbóli eljárás megindítását követően 15 napon belül kell dönteni. Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%- ánál. Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére is megállapítható. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. 17. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: Nincsenek. II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsenek. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincs. IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzatnak jogszabályból eredő kötelezettsége, hogy december 31. napjáig megalkossa a Szt.-vel összhangban álló rendeletét. V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet nem lenne összhangban az Szt. szabályozásával.

4 4 VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak. Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzata megalkotja a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján. Kistarcsa, december 4. Solymosi Sándor polgármester

5 5 Kistarcsa Város Önkormányzat /2013. ( ) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) bekezdésében és 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Kistarcsa város közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, szerkezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A rendelet tárgyi hatálya 2. (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait. (2) Szabályozza továbbá a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. A rendelet személyi hatálya 3. A rendelet személyi hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. -a szerinti személyekre, akik Kistarcsa város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy ha életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyükön laknak, tartózkodási hellyel rendelkeznek. Hatásköri rendelkezések 4. (1) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az alábbi kérelmek elbírálásáról: a) Önkormányzati segély, b) Méltányossági közgyógyellátás, c) Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezése.

6 6 (2) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben dönt a 8. -ban foglalt méltányossági ügyekben. (3) A (2) bekezdésben foglalt méltányossági ügyekben eljárási kérdésekben a polgármester dönt. Eljárási rendelkezések 5. (1) A szociális ellátásra irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványokon Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. (2) Környezettanulmány készítése szükséges a kérelmező lakóhelyén vagy tartózkodási helyén a 7. (2), (4) és (5) bekezdésben foglalt önkormányzati segély, valamint aktív korúak ellátása és lakásfenntartási támogatás megállapítását megelőzően. (3) Amennyiben a kérelmező életkörülményei a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül vizsgálva voltak és nem utal semmiféle körülmény azokban lényeges változásra, akkor önkormányzati segély esetében nem szükséges újabb környezettanulmányt végezni. (4) A kérelemnek helyt adó önkormányzati segély esetén egyszerűsített határozat is hozható, amennyiben az eljárás során nincs ellenérdekű ügyfél. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai 6. (1) A pénzbeli ellátások kifizetése a megállapító határozat alapján Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának feladata. (2) A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján keresztül, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással vagy postai úton történik. (3) Az alkalmanként megállapított pénzbeli ellátásokat a döntést követő 8 napon belül a házipénztárból kerül kifizetésre. (4) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását a jogosultság megállapítását követően is Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája bármikor jogosult ellenőrizni. (5) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában igénybe vett szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan az Szt. szabályai szerint kell eljárni. II. FEJEZET PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Önkormányzati segély 7. (1) Az önkormányzati segély megállapítására az Szt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén kerül sor.

7 7 (2) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át, egyedül élő esetén annak 150%- át. (3) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át. A kérelem a temetést követő 3 hónapon belül terjeszthető elő. A temetési költségek mérséklésére nyújtható önkormányzati segély összege ,- Ft. (4) Elemi kár elhárításához önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki különösen elemi kár, tűzeset okozta rendkívüli élethelyzetbe került, kárának enyhítésére évente legfeljebb egy alkalommal, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 450%-át. Az elemi kár elhárításához nyújtható önkormányzati segély maximális összege ,- Ft. (5) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére nyújtandó önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 140%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150%-át és a gyermeket nevelő szülő/család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (6) Egy naptári éven belül egy család legfeljebb két-két alkalommal részesülhet a (2) és (5) bekezdésekben meghatározott önkormányzati segélyben, melyeknek együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 150%-át. (7) Az önkormányzati segélyt indokolt esetben természetbeni ellátás formájában lehet biztosítani. Méltányosság 8. (1) A 7. (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati segélynél meghatározott jövedelemhatártól annak 50%-kal történő megemeléséig méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni: a) Nagy értékű az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladó gyógyászati segédeszköz és gyógyszerek beszerzése esetén, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal. b) Súlyos betegség, hosszan tartó kórházi kezelés (minimum 2 hónap) esetén megfelelő orvosi igazolások becsatolása alapján. c) Tartós két hónapot meghaladó táppénzes állomány esetén. d) Közüzemi díj elmaradás esetén, annak kifizetéséhez. (2) A 7. (5) bekezdésben meghatározott önkormányzati segélynél meghatározott jövedelemhatártól annak 50%-kal történő megemeléséig méltányosságból az alábbi esetekben lehet eltérni: a) Az egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül munkahelyét elvesztette.

8 8 b) A kérelmező szülő a kérelem beadását megelőző fél éven belül egyedülálló lett. c) A kérelmező családjában fogyatékkal élő vagy tartósan beteg személy él. d) A kérelmező beiskolázáshoz kéri a támogatást és az egyik szülő munkanélküli. e) A kérelmező gyermekét örökbe fogadta és az örökbe fogadás óta egy év még nem telt el. f) A kérelmező újszülött gondozásához kéri a támogatást és a gyermek születése óta 6 hónap nem telt el. (3) Méltányosság kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gyakorolható. Rendszeres szociális segély 9. (1) Az Szt. 37. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túlmenően rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult az a személy, akinek: a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye alapján egészségkárosodásának mértéke eléri a 40%-ot, vagy munkaképességét legalább 50%-ban elveszítette, vagy b) a pszichiáter szakorvos javaslata alapján a javaslatnak tartalmaznia kell a munkavégzés alóli mentesség pontos megnevezését és várható időtartamát pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, c) gyermeket vár és ezt a terhes gondozást végző szakorvos igazolja, valamint terhes gondozási kiskönyvét bemutatja. (2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti egészségkárosodottnak nem minősülő személy kérelmező esetén további feltétel az Szt. 33. (1) bekezdés d)-g) pontjaiban foglaltak valamelyikének teljesítése és az, hogy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel vállalja az együttműködést. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek együttműködésére kijelölt szerv az Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: kijelölt szerv). (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő együttműködésre köteles személy együttműködni köteles a kijelölt szervvel, amelynek keretében: a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresi a kijelölt szervet és nyilvántartásba veteti magát; b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik; c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (5) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, munkahelykeresést elősegítő technikák elsajátítása; b) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi, tanulásra irányuló stb.); c) képességfejlesztő és csoportos önsegítő foglalkozás; d) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás; e) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás; f) társadalombiztosítási, valamint nyugellátások igénylésében való közreműködés. (6) A beilleszkedést elősegítő programról kötött együttműködési megállapodás tartalmazza: a) a program típusát;

9 9 b) a program kezdő és záró időpontját; c) az együttműködésre kötelezett konkrét feladatait; d) a kijelölt szerv által vállalt feladatokat; e) tájékoztatást az együttműködésre kötelezett esetleges mulasztásának igazolási lehetőségeiről és igazolatlan mulasztás jegyző felé történő jelzésének következményeiről; f) az együttműködésre kötelezett és a kijelölt szerv munkatársának aláírását. (7) A kijelölt szerv a) feljegyzést készít az együttműködésre kötelezett igazolatlan mulasztásáról és a feljegyzést 8 munkanapon belül megküldi a jegyzőnek, valamint b) évente írásos értékelést készít valamennyi együttműködésre kötelezett együttműködéséről és annak megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést elősegítő program személyenkénti végrehajtásáról. (8) A kijelölt szerv az együttműködésre kötelezettel történő kapcsolattartásról esetnaplót vezet. (9) Az együttműködés megszegésének esetei: a) a szociális segélyben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette magát nyilvántartásba; b) a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta; c) a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadásokon nem vett részt; d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre. Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 10. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét is biztosítja. A lakókörnyezet rendezettségéhez az igénylő, illetve a jogosult az alábbiakat köteles biztosítani: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata; b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése; d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, csúszásmentesítése, az ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és csúszásmentesítéséről kell gondoskodni); e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése; f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése; g) szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása, takarítása, szükség esetén meszelése;

10 10 h) a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztántartása és fertőtlenítése szükséges. (2) A jegyző az aktív korúak ellátásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 15 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. (3) Amennyiben a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző 8 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. (4) Aki lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak aktív korúak ellátása nem állapítható meg, illetve az aktív korúak ellátására való jogosultsága megszűnik, ha a (1) bekezdésben foglalt feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget. Normatív lakásfenntartási támogatás 11. (1) A normatív lakásfenntartási támogatás egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét is biztosítja. A lakókörnyezet rendezettségéhez az igénylő, illetve a jogosult az alábbiakat köteles biztosítani: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata; b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására; c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése; d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemétés gyommentesítése, csúszásmentesítése, az ingatlan előtti vízelvezető árok folyamatos tisztántartása a kerítés teljes hosszában (járda hiányában 2 méter széles területsávnak a tisztántartásáról és csúszásmentesítéséről kell gondoskodni); e) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése; f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése; g) szükséges a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartása, takarítása, szükség esetén meszelése; h) a mosásra valamint a rendszeres tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek és a mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fokozott tisztántartása és fertőtlenítése szükséges. (2) A jegyző a lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 15 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről.

11 11 (3) Ha a lakókörnyezet az (1) bekezdésben foglalt feltételnek nem felel meg, a jegyző 8 napos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. (4) Aki lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg, illetve lakásfenntartási támogatásra való jogosultsága megszűnik, ha a (1) bekezdésben foglalt feltételeknek felszólítás ellenére nem tesz eleget. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógyellátás 12. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek: a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át; b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át. Köztemetés 13. Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségének megfizetése alól az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozó kérelmet terjeszt elő és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%-át nem haladja meg. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kistarcsa Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 11/2006. (III.20.) önkormányzati rendelete, Kistarcsa Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. a) pontja, valamint a, a szociális ellátásokról szóló 2/1993. (V.19.) önkormányzati rendelete, a szociális ellátásokról szóló 2/1993. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 14/1993. (X.29.) önkormányzati rendelete, a szociális ellátásokról szóló 2/1993. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/1994. (IV.26.) önkormányzati rendelete, a szociális ellátásról szóló többször módosított 2/1993. (V.19.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 12/1994. (V.27.) önkormányzati

12 12 rendelet, a 11/1994. (V.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 15/1994. (VII.1.) önkormányzati rendelet, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2000. (IV.26.) rendelet módosításáról szóló 9/2003. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2004. (V.11.) önkormányzati rendelet, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2000. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2005. (I.11.) önkormányzati rendelet, a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 17/2005. (XI.23.) önkormányzati rendelet, a szociális igazgatásról és a szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 11/2006. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 11/2006. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 11/2006. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló 11/2006. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Solymosi Sándor Polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Jegyző

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2015. (II.26.) rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben