SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. JUHÁSZ ERIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. JUHÁSZ ERIKA"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. JUHÁSZ ERIKA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési és felnıttképzési menedzser 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok (i) a DE BTK-n képzési szintenként 1998-tól jelenleg is: KLTE BTK/DE BTK egyetemi tanársegéd, majd 2006-tól jelenleg is: fıiskolai docens 2011-tıl jelenleg is: tanszékvezetı Mővelıdési és felnıttképzési menedzser ( ), majd mővelıdésszervezı (2002-tıl 2010-ig) egyetemi képzésben: Andragógiai kutatások, Borkultúra fejezetei, Csoportépítési tréningek, Humán erıforrás menedzsment, Kommunikációelmélet, Kommunikációs tréningek, Közösségfejlesztés, Kutatásmódszertan, Kultúrakutatás módszertana, Kutatástechnikai alapismeretek, Lokális társadalmi ismeretek, Mővelıdéspolitológia, Pályázatírás, Projektmenedzsment, Rendezvény-marketing, Rendezvénymenedzsment, Rendezvényszervezés, SPSS adatbázis kezelése, Szakdolgozat módszertan, Színházmenedzsment Andragógia BA képzésben 2006-tól: Andragógiai alapismeretek, Hazai és nemzetközi andragógiatörténet, Kutatásmódszertan I-II., Kommunikáció elmélete és gyakorlata I-II., Alkalmazott pszichológia I-II., A felnıttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere I-II., Lokális társadalomismeret I- II., Andragógiai kutatások I-II., A felnıttképzés módszertana I-II., A felnıttképzés tervezése és szervezése I-II., Tálcán a világ, Borkultúra, Andragógiai pályaismeret Pedagógia BA képzésben 2006-tól: Kommunikációelmélet, A felnıttkor pedagógiája, Oktatási vállalkozások mőködtetése Sportkommunikátor felsıfokú szakképzésben 2010-tıl: Kommunikáció elmélete és gyakorlata, Alkalmazott pszichológia Andragógia MA képzésben 2010-tıl: Kommunikáció és felnıttképzés, A felnıttképzés tervezése és szervezése, A felnıttképzés minıségbiztosítása, Tréningezés és csoportvezetés a felnıttképzésben, Felnıttképzési intézmények menedzselése, Felnıttképzési pályázatok és projektek (ii) a DE más karain képzési szintenként Debreceni Egyetem Mőszaki Fıiskolai Kar Felnıttoktatás módszertana (iii) más felsıoktatási intézményekben, Magyarországon/külföldön képzési szintenként Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképzı Fıiskolai Kar, majd Pedagógiai és Pszichológiai Kar óraadó tanárként múzeumpedagógia felsıfokú szakirányú továbbképzésben között Múzeumpedagógiai kutatásmódszertan 1

2 Eszterházy Károly Fıiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar tanszékvezetı fıiskolai docensként között Mővelıdésszervezı fıiskolai szakon A felnıttoktatás története és helyzete Európában, A szabadidıszervezés módszertana, Ágazati menedzsment (humán erıforrás menedzsment), Didaktika, Kommunikációelmélet és gyakorlat Andragógia BA szakon Kutatásmódszertan, Andragógiai alapismeretek, Hazai és nemzetközi andragógiatörténet, Felnıttképzés tervezése és szervezése, A felnıttképzés hazai és nemzetközi színterei, Felnıttoktatás módszertana, Pályázatírás, Humán erıforrás menedzsment, Oktatási és kulturális marketing Játék- és szabadidıszervezı tanári MA szakon A szabadidıszervezés módszertana, Rendezvényszervezés Eszterházy Károly Fıiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar kommunikáció BA képzésben Pályázatírás és projektmenedzsment B) oktatásszervezıi tevékenység (i) témavezetés (csak a számadatokat kérjük) lezárult folyamatban lévı szakdolgozati OTDK 23 6 egyéb: (ii) szakfelelısség: andragógia BA szak szakfelelıse, felnıttképzési szervezı (andragógia szakon) szakirányú továbbképzés felelıse, kulturális animáció szakirányú továbbképzés felelıse (iii) szakirányfelelısség: andragógia BA szak felnıttképzési szervezı és mővelıdésszervezı szakirány (iv) tantárgyfelelısség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével) Andragógia BA képzésben: A felnıttoktatás hazai és nemzetközi intézményrendszere I-II. 3+2 kredit A felnıttképzés tervezése és szervezése II. 2 kredit Andragógia MA képzésben: Felnıttképzések tervezése és szervezése 3 kredit Felnıttképzés módszertana 4 kredit A felnıttképzés minıségbiztosítása 3 kredit Gerontagógia 4 kredit Felnıttképzési pályázatok és projektek 3 kredit A mentorálás és animálás gyakorlata 4 kredit Tréningezés és csoportvezetés a felnıttképzésben 4 kredit Andragógiai kompetenciafejlesztés 3 kredit (7 kredit az andragógia BA-ban és 28 kredit az andragógia MA-ban, összesen így BA+MA 35 kredit) (v) egyéb oktatási, oktatásszervezıi tevékenység (pl. szakkollégium vezetıje, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) Andragógia Tanszék tanszékvezetıje, oktatási ügyekért felelıs tanára Neveléstudományok Intézete intézeti tanácsának tagja Andragógia BA és MA záróvizsga felelıs 2

3 III. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN (LEHETİSÉG SZERINT MINÉL TELJESEBB IDİBELI ÁTTEKINTÉSSEL) A) oktatott kurzusok Neveléstudományi Ph.D. képzésben 2006-tól: Andragógia (fıkollégium), Kutatásmódszertan tudományszervezés, projektmenedzsment (kötelezı szeminárium), Nonformális-informális tanulás (speciálkollégium) B) törzstagság: - C) témavezetés: (i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult 3 fı: Farkas Éva (2007), Simándi Szilvia (2010), Miklósi Márta (2010) (ii) folyamatban lévı 3,5 fı (társtémavezetés miatt): Tátrai Orsolya, Kenyeres Attila, Oszlánczi Tímea, Máté Krisztina (társtémavezetı: prof. dr. Kozma Tamás) IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG A) fıbb kutatási területek a felnıttképzés intézményrendszere, nonformális-informális-autonóm felnıttkori tanulás, felnıttképzés és mővelıdés, civil szféra B) tudományos minısítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc) megnevezés évszám kibocsátó intézmény Ph.D. (Neveléstudomány) 2005 Debreceni Egyetem C) fıbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit) 69 db könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.): - könyvfejezet: 2 db tankönyvrészlet: 5 db szerkesztett kötet: 10 db szakfolyóiratban idegen nyelven: 3 db szakfolyóiratban magyar nyelven: 12 db kötetben, konferenciakiadványban tanulmány Magyarországon idegen nyelven: 3 db kötetben, konferenciakiadványban tanulmány Magyarországon magyar nyelven: 25 db recenziók: - egyéb publikációk: 9 db Részletesen elérhetı a Magyar Tudományos Mővek Tárában ( D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel téma idıszak adományozó szerep intézmény A felnıttkori tudáskorrekciós OTKA Társkutató elkötelezıdés és az autonóm 3

4 tanulás (Vezetı: Forray R. Katalin) A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (Vezetı: Kozma Tamás) Az egyházak oktatási szerepe Közép- es Kelet-Európában a politikai változások után (Vezetı: Pusztai Gabriella) Tanuló régiók Magyarországon (Vezetı: Kozma Tamás) OTKA Az LLL munkacsoport vezetıje EU FP6 A felnıttoktatás és egyház munkacsoport vezetıje OTKA Társkutató E) a tudományos közéletben való részvétel Magyarországon a. bizottsági tagság/elnökség Debreceni Egyetem Felsıoktatási Kutató és Fejlesztı Központ (CHERD-H) ügyvezetıje b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség FFE Szemle online felnıttképzési folyóirat fıszerkesztıje SZÍN Közösségi Mővelıdés Országos közmővelıdési folyóirat szerkesztıbizottsági tagja c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) OTKA bírálatok készítése OTDK bírálatok készítése, zsőritagság DE BTK Neveléstudományi Doktori Program opponensi feladatok PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola opponensi feladatok külföldön: a. bizottsági tagság/elnökség Visegrádi Négyek Andragógiai Kutatócsoportja magyarországi munkacsoport társelnöke b. szerkesztıbizottsági tagság/elnökség c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.) F) egyéb tudományos tevékenység MTA Pedagógia Bizottság Andragógiai Albizottság tagja MTA Pedagógia Bizottság Nevelésszociológiai Albizottság tagja MTA DAB Nevelés-, Mővelıdéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága tagja V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG vezetıi és egyéb megbízatások: a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten b. más intézménynél Magyarországon: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület elnöke 2004-tıl Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete alelnöke 2004-tıl EMMI Közmővelıdési Akkreditációs Bizottság tagja 2005-tıl Felnıttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület alelnöke 2008-tól Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete alelnöke 2012-tıl c. külföldön: - 4

5 VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. megnevezés évszám kibocsátó intézmény BTK Dékáni Oklevél 2002 Debreceni Egyetem VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŐ INFORMÁCIÓK, ADATOK 5

6 I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul II. Tankönyv, jegyzet 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul PUBLIKÁCIÓS LISTA.pdf A felnıttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., p. A hazai felnıttképzés kialakulásának és fejlıdésének történeti áttekintése. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., p. Tréningek tervezése és szervezése. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., p. Képzéstervezés, képzésszervezés. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., p. Felnıttoktató pályázatírói szerepkörben. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., p. III. Szerkesztett kötet 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul (szerk.) A román közmővelıdésért. [Módszertani füzetek 4.] Debrecen: Kölcsey Ferenc Megyei Közmővelıdési Intézet, p. (ISSN: X) (szerk.) A roma közmővelıdésért. [Módszertani füzetek 7.] Debrecen: Kölcsey Ferenc Megyei Közmővelıdési Intézet, p. (ISSN: X) 6

7 (szerk.) Régió és oktatás. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, p. (ISSN: ) (szerk.) I. Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó. Szín folyóirat: 11/5. különszáma, p. (ISSN: ) (szerk.) Andragógia és közmővelıdés. Durkó Mátyás Emlékkonferencia kötete. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, p. (ISBN: , ISSN: ) Jászi É (szerk.) Második esély Alapozó tréning. Szöveggyőjtemény Eger: EKF, p. (ISBN: ) Forray R K (szerk.) Nonformális informális autonóm tanulás. Debrecen: Debreceni Egyetem, p. (ISBN: ) (szerk.) Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus Debrecen, CHERD-H, p. (ISBN ) (szerk.) Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, Grafit Nyomda, p. ISBN Chrappán M (szerk.) Tanulás és mővelıdés. Debrecen, Debreceni Egyetem, p. ISBN IV. Könyvfejezet 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul A pályázatírás alapjai. In: rika (szerk.): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, Grafit Nyomda, p. 7

8 A projekttervezés sarokpontjai. In: rika (szerk.): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, Grafit Nyomda, p. V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány 1. Külföldön idegen nyelven Adult education and regionalism. In: Zdeněk, Novotný Antonín, Staněk Pavel, Kopecěk Pavel, Krákora Gabriela, Medvedová (red.) CIVILIA. Odborná revue prodidaktiku společenských věd. 3: (1) (2012) (Praha, Pro Univerzitu Palackého v Olomouci vydalonakladatelství Epocha s.r.o.) 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven The Institutional System of Adult Education in Hajdú-Bihar County in the Light of the Historical Tendencies in Hungarian Adult Education Felnıttképzési Szemle 1: (1) (2007) ISSN Research of the history of the hungarian adult education SZÍN, Országos közmővelıdési folyóirat 13: (6) (2008) 4. Magyarországon magyarul Felmérés Eger város felnıttképzésérıl Educatio 8: (1) (1999) Márkus E Szabó I Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata Iskolakultúra 9: (10) (1999) Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsıoktatásban Kultúra és Közösség: (4) (2001) A non-profit szervezetek Hajdú-Bihar megye felnıttoktatási intézmény-rendszerében Mővelıdés Népfıiskola Társadalom 8: (4) 6-7 (2001) Márkus E Felsıoktatás és régió kapcsolata Európában Educatio 11: (3) (2002) Csoba J Márkus E Szabó J Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben Debreceni Szemle 11: (3) (2003) 8

9 Ludányi Á Kompetenciák egy életen át Pedagógusképzés 6: (3) (2008) Forray R. K. Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere Új Pedagógiai Szemle 58: (3) (2008) Az andragógus-képzés megújítása a hazai felsıoktatásban. Felnıttképzési Szemle 1: (3) (2009) In: 9vf.+1.sz.%2C janu%C3%A1r&structure=Oldalt%C3%A9rk%C3%A9p A hazai felnıttképzés kialakulásának fejlıdése és fıbb állomásai I. A szak- és felnıttképzés-szervezés gyakorlata II/20 (1) 1-22 (2010) A hazai felnıttképzés kialakulásának fejlıdése és fıbb állomásai II. A szak- és felnıttképzés-szervezés gyakorlata II/21 (2) 1-18 (2010) A hazai felnıttképzés kialakulásának fejlıdése és fıbb állomásai III. A szak- és felnıttképzés-szervezés gyakorlata II/25 (2) 1-8 (2010) VI. Győjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány 1. Külföldön idegen nyelven Adult Education in the Partium Region In: Sári M (hers.) Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Wien, EALIZ, pp Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven Simándi Sz Aus der Geschicte der ungarischen Erwachsenenbildung In: Sári M Huszár Z Várnagy P Zalay Sz (hers.) Im Band werden die Handschriften der Vortrage des X. Syposium Geschichte der Erwaschsenenbildung in Zentraleuropa in der von den Autoren abgegebenen Form veroffentlicht. Pécs: PTE, pp Tátrai O Local religious communities and parishes as the scenes of adult education in Poland, Slovenia, Croatia, and the Czech Republic 9

10 In: Pusztai Gabriella (ed.) Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, pp Magyarországon magyarul Az animáció mint mővelıdési mővelési tevékenység In: Rubovszky K (szerk.) Mővelıdéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 16. szám.] Debrecen: KLTE, pp Az ifjú felnıttek és rugalmas munkaerıpiaci képzésük In: Maróti A Rubovszky K Sári M (szerk.) A magyar felnıttoktatás története. Budapest: Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, pp A multiplikátorok tevékenysége, képzése In: Rubovszky K (szerk.) Mővelıdéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 17. szám.] Debrecen: KLTE, pp A kiscsoportok lélektanának vázlata In: Éles Cs Kálmán A (szerk.) Kihívások és közvetítések. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 18. szám.] Debrecen: DE, pp Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsıoktatásban In: Basel P Eszik Z (szerk.) A felnıttoktatás kutatása. [Felnıttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 26. kötet.] Budapest: Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete Oktatáskutató Intézet, pp Az ifjúkor fıbb jellemzıi In: Rubovszky K (szerk.) Felnıttoktatás, ifjúság, mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám.] Debrecen: DE, pp Csoba J Márkus E Szabó J Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben In: Rubovszky K (szerk.) Felnıttoktatás, ifjúság, mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám.] Debrecen: DE, pp

11 A Felnıttoktatási Atlasz kutatás Magyarországon In: Horváthné Bodnár M (szerk.) Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnıttoktatásban. [Felnıttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 27. kötet.] Budapest: IIZ/DVV, pp Településtipológiai különbségek Hajdú-Bihar megye felnıttoktatási intézményrendszerében In: B. Gelencsér K Pethı L (szerk.) Közmővelıdés és felnıttképzés. Írások Maróti Andor 75. születésnapjára. Budapest: Élethosszig Tartó Mővelıdésért Alapítvány, pp Mővelıdésszervezı képzés a Debreceni Egyetemen In: Török J (szerk.): A szükséges tudás. Szeged: Csongrád Megyei Közmővelıdési Tanácsadó Központ, pp A közösségfejlesztés történetének vázlata In: Éles Cs (szerk.) Nézıpontok és látleletek. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 20. szám.] Debrecen: DE, pp Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Bihar megyében In: Pusztai G (szerk.) Régió és oktatás. Európai dimenziók. [Tanulmányok a nevelésszociológia körébıl sorozat I. kötet.] Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, pp A regionális együttmőködés módszerei In: (szerk.) Régió és oktatás. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, pp A XX. század kihívása a munkanélküliség In: Balipap F (szerk.) Az illegitim andragógusképzés megteremtıje. In memoriam Durkó Mátyás. Budapest: Magyar Mővelıdési Intézet, pp Az élethosszig tartó tanulás intézményi lehetıségei In: T. Molnár G T. Kiss T (szerk.): A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Szeged: SzTE JGyTF, pp Az andragógia történetének néhány állomása a XX. század második felébıl In: (szerk.) 11

12 Andragógia és közmővelıdés. Durkó Mátyás Emlékkonferencia kötete. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. szám.] Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, pp A civil szervezetek szerepe a felnıttképzésben In: Ráczné Horváth Á (szerk.) Civil szervezetek a képviseleti demokráciában Eger: EKF, 2008, pp A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.) Társadalomtudományi tanulmányok I. Hajdúböszörmény: DETEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, 2008, pp A kiscsoportok lélektanának vázlata In: Jászi É (szerk.) Második esély Alapozó tréning. Szöveggyőjtemény Eger: EKF, 2008, pp Szemelvények a felnıttek nevelésének, oktatásának, képzésének hazai történetébıl In: Bajusz Bernadett Bicsák Zsanett Ágnes Fekete Ilona Dóra Jancsák Csaba Tornyi Zsuzsa Zsófia (szerk.) Professori salutem Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére Debrecen: Doktoranduszok Kiss árpád Közhasznú Egyesülete, 2009, pp A felnıttképzés rendszere a Partiumi térségben. In: Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk.) Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, 2010, pp Márkus E Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. In: Majdán János Tóth Sándor Attila (szerk.) A kultúráért és a felnıttképzésért ünnepi kötet Sári Mihály 60. születésnapjára. Baja: Eötvös József Fıiskolai Kiadó, 2010, pp Andragógus kompetenciák Bologna elıtt és után In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Felnıttek pályaorientációja, élethosszig tartó tanulása. Budapest:Neveléstudományi Egyesület, pp Szakemberképzés a bolognai rendszerben 12

13 In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. Régi és új kihívások elıtt a közmővelıdés az új évtizedben. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 23. szám.] Debrecen, Debreceni Egyetem, 2011., p. Felnıtt autonóm tanulók In: Chrappán M (szerk.): Tanulás és mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 24. szám.] Debrecen, Debreceni Egyetem, 2012., p. VII. Ismertetés, recenzió 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul VIII. Egyéb publikációk Egy találkozó mérlege Mővelıdés Népfıiskola Társadalom 4: (2) 5 (1997) Magyar fiatalok határainkon innen és túl Mővelıdés Népfıiskola Társadalom 4: (3) 3-4 (1997) 2001 ESVA Lengyelország. Egy nemzetközi konferencia háttere és pillanatképei Mővelıdés Népfıiskola Társadalom 8: (4) (2001) Barta D Felnıttképzési tanulmányok a felsıoktatásban Mővelıdés Népfıiskola Társadalom 10: (4) 6 (2003) Szilágyi S Kérdıívek értékelése In: Csoma Gy Herbai Á Juhász Nagy Á Sári M (szerk.) A magyar felnıttoktatás mai helyzete. Budapest: Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, pp Az életen át tartó tanulás Biharban projekt szakértıi véleményezésének rövid összegzése In: Zsákai I Péter I (szerk.) Életen át tartó tanulás Biharban. Püspökladány: Hektográf Nyomda, pp A felnıttoktatási szektor szolgáltatási minıségének emelése In: Sz. Tóth J Mihályfi M (szerk.) Továbblépni a tervezéstıl a tettek felé Javaslat a Cselekvési tervhez. Az élethosszig tartó tanulás népszerősítése az EU elvárások megismerése címő program záró tanulmánya 13

14 Budapest: Magyar Népfıiskolai Társaság, pp A disszemináció a HEFOP Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Fıiskolán projektekben In: Estefánné Varga Magdolna (szerk.) Kutatás-fejlesztés a kompetencia alapú tanárképzés megújítására Eger: EKF, 2008, pp Kompetenciák az épülı közösségekért. In: Máté Krisztina (szerk.): Szatmári Épülı Közösségek. Mátészalka, Infó-West Nyomda, pp

15 DR. JUHÁSZ ERIKA PUBLIKÁCIÓIRA HIVATKOZÁSOK Tátrai Orsolya (2003): Az ifjúság és az ifjú felnıttek helye az emberi élet szakaszolásában. In: Éles Csaba (szerk.): Nézıpontok és látleletek. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 20. szám.] Debrecen, DE, rika (1998): Az ifjú felnıttek és rugalmas munkaerıpiaci képzésük. In: Maróti Andor Rubovszky Kálmán Sári Mihály (szerk.): A magyar felnıttoktatás története. [Felnıttképzés, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 18. kötet] Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, rika (2001): Az ifjúkor fıbb jellemzıi. In: Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnıttoktatás, ifjúság, mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám.] Debrecen, DE, Oszlánczi Tímea (2008): Az alapítványok jogi szabályozása. In: rika (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. A Durkó Mátyás Emlékkonferencia kötete. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. szám.] Debrecen, DE, Csoba Judit rika Márkus Edina Szabó János Zoltán (2003): Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. In: Debreceni Szemle, március Márkus Edina (2008): Szektorsemlegesség a kultúra területén Kulturális célú nonprofit szervezetek. In: rika (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. A Durkó Mátyás Emlékkonferencia kötete. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. szám.] Debrecen, DE, Csoba Judit rika Márkus Edina Szabó János Zoltán (2003): Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. In: Debreceni Szemle, március Márkus Edina (2006): Szektorsemlegesség a kultúra területén Kulturális célú nonprofit szervezetek. SZÍN. 11/ október. Csoba Judit rika Márkus Edina Szabó János Zoltán (2003): Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. In: Debreceni Szemle, március Süli-Zakar István (2006): Partium a határokkal szétszabdalt régió. In: rika (szerk.): Régió és oktatás II. A "Regionális egyetem" kutatás záró konferenciájának tanulmánykötete. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete rika (2005): Hajdú-Bihar megye felsıoktatási atlasza. PhD értekezés kézirata. Debrecen: Egyetemi tanszéki könyvtár. Tátrai Orsolya (2008): Young adults in Hungarian Population Ganaral Staistical Tenders. In: Pusztai, Gabiella (ed.): Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Régió és oktatás IV. CHERD, University of Debrecen. rika (1998): Az ifjú felnıttek és rugalmas munkaerıpiaci képzésük. In: Maróti Andor Rubovszky Kálmán Sári Mihály (szerk.): A magyar felnıttoktatás története. [Felnıttképzés, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 18. kötet] Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete,

16 rika (2001): Az ifjúkor fıbb jellemzıi. In: Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnıttoktatás, ifjúság, mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám.] Debrecen, DE, Tátrai Orsolya (2009): Demográfiai és iskolázottsági folyamatok Magyarországon. In: Bajusz Bernadett - Bicsák Zsanett Ágnes - Fekete Ilona Dóra - Jancsák Csaba -. Tornyi Zsuzsa Zsófia (szerk.): Professori Salutem. Tanulmány a 70 éves a Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, rika (1998): Az ifjú felnıttek és rugalmas munkaerıpiaci képzésük. In: Maróti Andor Rubovszky Kálmán Sári Mihály (szerk.): A magyar felnıttoktatás története. [Felnıttképzés, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 18. kötet] Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, Tátrai Orsolya (2003): Az ifjúság és az ifjú felnıttek helye az emberi élet szakaszolásában. In: Éles Csaba (szerk.): Nézıpontok és Látleletek. A Debreceni Egyetem Mővelıdéstudományi és Felnıttnevelési Tanszékének Tanulmányai. [Acta Andragógiae et Culturae sorozat 20. szám] Debrecen, DE, rika (1998): Az ifjú felnıttek és rugalmas munkaerıpiaci képzésük. In: Maróti Andor Rubovszky Kálmán Sári Mihály (szerk.): A magyar felnıttoktatás története. [Felnıttképzés, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 18. kötet] Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete Kozma Tamás (2005): Felsıfokú képzés és regionális rendszerváltozás In: Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás I. Európai dimenzióban. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete rika (2005): Hajdú-Bihar megye felnıttoktatási atlasza. PhD értekezés kézirata. Debrecen, Egyetemi Tanszéki Könyvtár Kozma Tamás (2010): Felsıfokú oktatás és regionális átalakulás. In: Kozma Tamás Ceglédi Tímea (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és Oktatás VII. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2005): Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Bihar megyében. In: Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók. [Tanulmányok a nevelésszociológia körébıl sorozat I. kötet.] Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Tátrai Orsolya (2010): Képzettség védettség? In: In: Kozma Tamás Ceglédi Tímea (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és Oktatás VII. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, Oszlánczi Tímea (2010): A civil szervezetek felnıttképzési tevékenysége. In: Kozma Tamás Ceglédi Tímea (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és Oktatás VII. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2008): A civil szervezetek szerepe a felnıttképzésben. In: Ráczné H.Á. (szerk.): Civil szervezetek a képviseleti demokráciában. Eger, EKF, Kenyeres Attila (2010): A hírérték mint szelekciós tényezı a tematikus ismeretterjesztı televíziós csatornák mősorrendjének szerkesztésekor. In: Kozma Tamás Ceglédi Tímea (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Régió és Oktatás VII. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem,

17 Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, Tengely Adrienn (2009): Az autonóm tanulás módszerei történelmi kitekintés korabeli dokumentumok tükrében. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, Márkus Edina (2009): Durkói gondolatok az önnevelési, önmővelési képesség fejlıdésérıl, fejlesztésérıl. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. Educatio, 2. szám, Miklós Márta (2009): A nem-formális és informális tanulás elismerése és a tanuláshoz való jog. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, Fekete Ilona Dóra Tátrai Orsolya (2009): A felnıttek önálló tanulásának területei az autonóm tanulás kutatás interjúelemzésének eredményei alapján. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, Herczegh Judit Tornyi Zsuzsa Zsófia (2009): Az autonóm tanulás kutatásának empirikus megközelítése elsı eredmények a kérdıíves felmérésrıl egy OTKA kutatás alapján. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám,

18 rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. Educatio, 2. szám, Simándi Szilvia rika (2008): Autonóm tanulás és turizmus összefüggései egy kutatás tükrében. In: Educatio, 2. szám, Oszlánczi Tímea (2009): A felnıttoktatás jogi környezete. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, Sári Mihály (2009): A középkori templomi felnıttnevelés. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2008): Az andragógia történetének néhány állomása a XX. század második felébıl. In: Uı (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. Felnıttnevelés, mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae 21. kötet] Debrecen, Debreceni Egyetem, Szeitz János (2009): Bevezetés az autonóm tanulás didaktikájába. Gondolatok és hipotézis kimunkáláshoz. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2008): Az andragógia történetének néhány állomása a XX. század második felébıl. In: Uı (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. Felnıttnevelés, mővelıdés. [Acta Andragogiae et Culturae 21. kötet] Debrecen, Debreceni Egyetem, Barabási Tünde (2009): Szeretetszolgálat a felnıttképzésben avagy a Gyergyói és Csíki medence Caritas - szervezete mint felnıttoktatási színtér. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2008): Local Religious Communities and Organizations in Central and Eastern Europe as Venues for Adult Eucation. In: Pusztai, Gabiella (ed.): Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. Régió és oktatás IV. University of Debrecen, CHERD, Garami Erika (2009): Az autonóm tanulás területi különbségei. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám,

19 Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. Educatio, 2. szám, Oláh Krisztina (2009): Autonóm tanulás kutatás az EKF-TKTK hallgatói körében. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. Educatio, 2. szám, Simándi Szilvia rika (2008): Autonóm tanulás és turizmus összefüggései egy kutatás tükrében. In: Educatio, 2. szám, Pete Nikoletta (2009): A tréning vezetése és a tréner. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (1997): Az animáció, mint mővelıdési mővelési tevékenység. In: Rubovszky Kálmán (szerk.): Mővelıdéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 16. szám] Debrecen, KLTE, rika (1998): A multiplikátorok tevékenysége, képzése. In: Rubovszky Kálmán (szerk.): Mővelıdéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 17. szám] Debrecen, KLTE, rika (2009): A képzési folyamat tervezése és irányítása. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, rika (2009): Tréningek tervezése és szervezése. In: Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, Simándi Szilvia (2009): Turizmus és tanulás. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, rika Ludányi Ágnes (2008): Kompetenciák egy életen át. Pedagógusképzés, 1 szám, Gyıry Csaba: A tanulás kultúrája tanuláskultúra. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. Educatio, 2. szám, Kenyeres Attila (2009): A tudományos ismeretterjesztı televízió mősorok szerepe a felnıttek informális tanulásában. 19

20 In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 3. szám, rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. Educatio, 2. szám, Máté Krisztina (2009): Az autonóm tanulás megnyilvánulása a mátészalkai kistérség kulturális életében. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2003): A román közmővelıdésért, avagy a Hajdú-Bihar megyei román nemzetiségiek által lakott települések szociológiai felmérése, különös tekintettel Körösszegapáti településre egy román közmővelıdési központ kialakítása céljából. Debrecen, Kölcsey Ferenc Megyei Közmővelıdési Tanácsadó és Szolgáltató Intézete Ponyi László (2009): Nonformális és informális képzések a közmővelıdésben. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2008): A magyar felnıttképzés történetének kutatása. Szín, december Sári Szilvia (2009): A felsıoktatás módszertana Magyarországon a Bologna folyamat bevezetése idején (cseh és osztrák kitekintéssel). In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális informális autonóm Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2008): A felnıttoktatás és helye az oktatási rendszerben. In: Konyáriné Loós Andrea Szerepi Sándor (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok I. Hajdúböszörmény, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Fıiskolai Kar, rika (2005): A Hajdú-Bihar megyei felnıttoktatás intézményrendszere a hazai felnıttoktatás történeti tendenciáinak tükrében. (Doktori értekezés, kézirat). Debrecen Süli-Zakar István (2010): A Partium régió esélyei a csatlakozás után. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2005): A Hajdú-Bihar megyei felnıttoktatás intézményrendszere a hazai felnıttoktatás történeti tendenciáinak tükrében. (Doktori értekezés, kézirat). Debrecen rika (2006): A regionális együttmőködés módszerei. In: Régió és oktatás II. A "Regionális egyetem" kutatás záró konferenciájának tanulmánykötete. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Kenyeres Attila (2010): Tematikus új perspektíva a felnıttek informális tanulásában. 20

21 In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2007): Az élethosszig tartó tanulás intézményi lehetıségei. In: T. Molnár Gizella T. Kiss Tamás (szerk.): A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Szeged, SzTE-JGYTF Miklósi Márta (2010): Akkreditált Hajdú-Bihar megyei felnıttképzési intézmények néhány jellemzıje. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2002): A Felnıttoktatási Atlasz kutatás Magyarországon. In: Horváthné Bodnár Mária (szerk.): Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnıttoktatásban. [Felnıttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat. 27. kötet] Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, Oszlánczi Tímea (2010): Felnıttképzési intézmények kutatása az Észak-magyarországi Régióban. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (1999): Felmérés Eger város felnıttképzésérıl. Educatio, 1. szám, rika (2002): A Felnıttoktatási Atlasz kutatás Magyarországon. In: Horváthné Bodnár Mária (szerk.): Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnıttoktatásban. [Felnıttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat. 27. kötet] Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, rika (2008): A civil szervezetek szerepe a felnıttképzésben. In: Ráczné Horváth Ágnes (szerk.): Civil szervezetek a képviseleti demokráciában. Eger, EKF, rika (2009): A felnıttképzési célú civil szervezetek és eredményességük Magyarországon. In: Buda András Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Tátrai Orsolya (2010): A felnıttoktatásban résztvevık idıfelhasználás-vizsgálatai. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (1998): Az ifjú felnıttek és rugalmas munkaerı-piaci képzésük. In: Maróti Andor Rubovszky Kálmán - Sári Mihály (szerk.): A magyar felnıttoktatás története. Budapest, Német Népfıiskolai Szövetség Nemzetközi Együttmőködési Intézete, Tengely Adrienn (2010): A katolikus hitbuzgalmi és karitatív egyesületek andragógiai tevékenysége a dualizmus kori Pécs példája alapján. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2005): A Hajdú-Bihar megyei felnıttoktatás intézményrendszere a hazai felnıttoktatás történeti tendenciáinak tükrében. (Doktori értekezés, kézirat). Debrecen Miklósi Márta (2009): Nehézségek a minıségirányítás felnıttképzés viszonyai között történı alkalmazásában. 21

22 In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2005): A Hajdú-Bihar megyei felnıttoktatás intézményrendszere a hazai felnıttoktatás történeti tendenciáinak tükrében. (Doktori értekezés, kézirat). Debrecen Tátrai Orsolya (2009): A felnıttkori informális tanulás értelmezésének dilemmái. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2009): A felnıttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnıttoktatás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Tızsér Zoltán (2009): Munkahelyi tanulás: új irány az andragógiai kutatásokban. In: rika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnıttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, Debreceni Egyetem, rika (2005): A Hajdú-Bihar megyei felnıttoktatás intézményrendszere a hazai felnıttoktatás történeti tendenciáinak tükrében. (Doktori értekezés, kézirat). Debrecen Erdei Gábor (2011): Az andragógus diploma várható munkaerıpiaci esélyei. In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. Régi és új kihívások elıtt a közmővelıdés az új évtizedben. [Felnıttnevelés, Mővelıdés. Acta Andragohgie et Culture sorozat, 23. szám.] Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2003): Mővelıdésszervezı képzés a Debreceni Egyetemen. In: Török József (szerk.): A szükséges tudás. Szeged, Csongrád Megyei közmővelıdési Tanácsadó Központ, Erdei Enikı (2011): Munkanélküliség a kismamák körében. In: In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. Régi és új kihívások elıtt a közmővelıdés az új évtizedben. [Felnıttnevelés, Mővelıdés. Acta Andragohgie et Culture sorozat, 23. szám.] Debrecen, Debreceni Egyetem, rika (2006): A XX. Század kihívása a munkanélküliség. In: Balipap Ferenc (szerk.): Az illegitim andragógusképzés megteremtıje. In memoriam Durkó Mátyás. Budapest, magyar Mővelıdési Intézet, Tátrai Orsolya (2011): Az autonóm tanulás és a (köz)mővelıdés kapcsolata. In: Erdei Gábor (szerk.): Andragógia és közmővelıdés. Régi és új kihívások elıtt a közmővelıdés az új évtizedben. [Felnıttnevelés, Mővelıdés. Acta Andragohgie et Culture sorozat, 23. szám.] Debrecen, Debreceni Egyetem, Forray R. Katalin rika (2008): Az autonóm tanulás kutatás empirikus megközelítése. In: Forray R. Katalin rika (szerk.): Nonformális Informális Autonóm tanulás. Debrecen, Egyetemi Kiadó, Márkus Edina rika (2008): Az autonóm tanulás hazai elızményeibıl Az önnevelés, önmővelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. In: Educatio, II. szám, Eddig: 57 hivatkozás tanulmányra, cikkre + 7 disszertációra 22

PUBLIKÁCIÓS LISTA. 4. Magyarországon magyarul

PUBLIKÁCIÓS LISTA. 4. Magyarországon magyarul I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet PUBLIKÁCIÓS LISTA A felnıttképzés irányítási és intézményrendszere. In Henczi Lajos (szerk): Felnıttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009., 81-84. p. A hazai felnıttképzés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Biológia-kémia-pedagógia szakos 1987 Kossuth Lajos Tudományegyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Biológia-kémia-pedagógia szakos 1987 Kossuth Lajos Tudományegyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Biológia-kémia-pedagógia szakos 1987 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár Közoktatási vezetıképzı 2000 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7

Publikációs lista. I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 2. Külföldön magyarul 3. Magyarországon idegen nyelven 4. Magyarországon magyarul 7 I. Könyv 4. Magyarországon magyarul 7 Publikációs lista Dr. Szabó József: Vállalkozási ismeretek mozgóképterjesztı szakemberek részére OPAKFI, 1996. Dr. Szabó József - Dr. Kerékgyártó Mária: Vállalkozási

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf Dankó-Herczegh Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf Dankó-Herczegh Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf Dankó-Herczegh Judit I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény szociológus 2005 József Attila Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

BÁBA BARBARA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA BÁ RRA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos 2007 Debreceni Egyetem BTK középiskolai tanár, bölcsész II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

FENYİ IMRE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

FENYİ IMRE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ FENYİ IMRE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Filozófia tanár 1999 Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK Pedagógia tanár 2000 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

BÉRES JÚLIA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

BÉRES JÚLIA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA BÉRES JÚLIA SZAKI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 20 Debreceni Egyetem BTK és tanár és kommunikáció szakos bölcsész (1260/20/BT)

Részletesebben

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p.

Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et al.] Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2005. 224 p. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 2011. 108. p. Iskolák belsı világa: Légkör - közérzet tanulás. Buda András [et

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

DR. BUDA ANDRÁS. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Matematika ábrázoló geometria számítástechnika szakos középiskolai tanár

DR. BUDA ANDRÁS. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Matematika ábrázoló geometria számítástechnika szakos középiskolai tanár DR. BUDA ANDRÁS I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Matematika ábrázoló geometria számítástechnika szakos középiskolai tanár 1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS BARTA SZILVIA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Pedagógia angol nyelv és irodalom 2009 Debreceni Egyetem szakos bölcsész és tanár Neveléstudományi Doktori Képzés - abszolutórium

Részletesebben

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS biológus okl. filozófia szakos előadó 1984 1988 KLTE ELTE II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE VISSZAMENŐLEG,

Részletesebben

Közösségszervezés BA

Közösségszervezés BA Közösségszervezés BA Mi is az a közösségszervezés? Fiatalok, felnőttek és idősek közösségeinek képzésével és művelődésével foglalkozó szakma és tudomány. Előd szakjai 1956 óta léteznek: Népművelő Közművelődési

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

DOBI EDIT szakmai önéletrajza

DOBI EDIT szakmai önéletrajza DOBI EDIT szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelvészet német nyelv és 1996 Kossuth Lajos Tudományegyetem irodalom szakos tanár (6606/1996.E ) II.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYIINTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYIINTÉZET Oktatói adatlap 1. Név, születési év, végzettség, szakképzettség Dr. Márkus Edina Ilona (1975) 1998, Kossuth Lajos Tudományegyetem: Okleveles művelődési és felnőttképzési menedzser 2. Jelenlegi munkahely,

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

SZABÓ JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZABÓ JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZABÓ JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény EBDL tréner 2007 EBDL képzı központ Mérlegképes könyvelı 2002 Discimnus szakképzı iskola PhD fokozat 2002

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza,

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Nyüsti Szilvia Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1988.07.24. E-mail: nyusti.szilvia@gmail.com Tanulmányok 2011- Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Survey statisztika

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf Herczegh Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf Herczegh Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf Herczegh Judit I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény szociológus 2005 József Attila Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bicsák Zsanett Ágnes Neptun kód: G8MOPW Doktori Iskola: Humán Tudományok Doktori Iskola Iktatószám: Tételszám: Tárgy: DEENKÉTK/314/2014. PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló

Részletesebben

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia

Tanuló városok a felnőtt tanulók elvárásai. V. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia 2008. november 10. (hétfő) PROGRAM Időpont (óra) Tartam (perc) Téma 10.00 10.10 10 Köszöntő 10.10 10.15 5 10.15 10.25 10 10.25 11.25 60 Az V. felnőttképzés-fejlesztési konferencia céljai és programja Köszöntő

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Előadások konferencián:

Előadások konferencián: Előadások konferencián: 2012 Híves Tamás: A határ menti oktatás - A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című TÁMOP 3.1.1 konferencián 2012. február 1. Pécs Híves Tamás: A

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Györgyi Zoltán I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Györgyi Zoltán I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Györgyi Zoltán I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Okleveles közgazda 1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tudományos fokozat: PhD Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program (2009)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tudományos fokozat: PhD Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program (2009) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: Név: Bocsi Veronika Születési idő: 1978. január 2. Születési hely: Eger Telefon: 06-70-502-2805 e-mail: bocsiveron@gmail.com lakcím: Mikepércs 4271 Arany János utca

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÉS AKKREDITÁCIÓ A FELNŐTTKÉPZÉSBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI INTÉZMÉNYEK ESETE Miklósi Márta Témavezető: Dr. Juhász Erika Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ.pdf I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Gyógypedagógus Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai (oligofrénpedagógia-pszichopedagógia 1985 Tanárképzı Fıiskola, szak)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

DR. PÓLIK JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. PÓLIK JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. PÓLIK JÓZSEF SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény filozófus 1998 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet

PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv - A pedagógiai folyamattervezés elméleti és gyakorlati kérdései II. KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 1997. 79 - A tantárgyi integráció fontosabb neveléselméleti és didaktikai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2011/12. tanév ANDRAGÓGIA szak ÁLTALÁNOS TÉTELSOR 1. Az andragógia, mint önálló tudomány kialakulása, tudomány-rendszertani helye,

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus

A telephelyválasztás logisztikai és humán aspektusai. A válság hatása a kkv szektorra. adjunktus Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Közgazdaságtudományi Szekció 2011.04.14-16. Gödöllı Regionális gazdaságtan II. tagozat 2011.04.15. Ékes Szeverin Kristóf Fazekas Nikolett Világgazdaság és globalizáció

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A

N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A N É M E T H N É D R. T Ö M İ Z S U Z S A N N A SZEMÉLYI ADATOK Családi állapot: házas Születési dátum: 1955.03.11. Születési hely: Szombathely ISKOLÁK 1961-1969 Általános Iskola Gencsapáti 1969-1973 Entzbrúder

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA HOFFMANN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom orosz szakos 1977 Kossuth Lajos Tudományegyetem középiskolai tanár, finnugor

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok

ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Bocsi Veronika Születési hely, idő: Eger, 1978 E-mail: bocsiveron@gmail.com Munkahely: DE GyFK Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék Hajdúböszörmény, 4220, Désány István

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

CV - Dr. Bús Imre Ph.D

CV - Dr. Bús Imre Ph.D CV - Dr. Bús Imre Ph.D Dr. Bús Imre Ph.Dfõiskolai tanár Pedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 203. irodatelefon: 74/528-300/1208Email: bus@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Dr. Bús Imre PhD Beosztás,

Részletesebben

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza KISZL PÉTER szakmai önéletrajza Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, szervezeti információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- )

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) A kutatócsoport aktív belsı magja: Dömsödy Andrea, Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit,

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben