A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA"

Átírás

1 A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi: köznevelés területén végrehajtott intézkedések váltották ki talán a legegységesebb ellenállást az adott szakterületen dolgozók (pedagógusok, oktatási szakértők) részéről. Elemzésünkben a kérdés átfogó vizsgálatára vállalkoztunk. Méltányosság Politikaelemző Központ Oktatáspolitikai munkacsoport Paár Ádám Rácz Márk Ráski Péter Szép Viktor Szirmák Erik

2 Bevezetés A köznevelési törvény javaslatával kapcsolatos viták érthetőek és szükségesek, hiszen az ország sorsa szempontjából nem mindegy, hogy a jövő generációi, a leendő munkavállalók és adófizetők százezrei az óvodától kezdve a felsőoktatásig milyen minőségű intézményekben tanulnak, milyen tudásanyagra és képzettségre tesznek szert, hogyan szocializálódnak. A viták élessége abból is fakad, hogy minden szereplő tisztában van a tét nagyságával. A 18. század, a felvilágosult abszolutizmus kora óta vagyis amióta a tankötelezettség és az állami tantervek léteznek általánosan elfogadott tétel, hogy a kiművelt emberfő közvagyon : a megszerzett tudásanyag nem csak az egyén, hanem a közösség sorsát is meghatározza. Nehezen cáfolható, hogy az oktatás minősége befolyásolja az állam és a gazdaság teljesítőképességét. Nem véletlen, hogy ahogyan azt a 19. század végi Németország példája mutatja, vagy ahogyan a 20. századi Finnországtól kezdve Dél-Koreáig a tapasztalatok tanúsítják a kiugró gazdasági sikernek és a dinamikus piacgazdaságnak az előfeltétele egyéb tényezők mellett, de a legelsők között a kiváló minőségű oktatási rendszer, naprakész tudásanyaggal, motivált, felkészült oktatói karral. Az MPK oktatáspolitikai munkacsoportja a köznevelési törvény koncepciójával, illetve javaslatával kapcsolatos érvek és ellenérvek méltányos, de éles bemutatására vállalkozott. Korábban is írtunk a köznevelési törvény tervezetével kapcsolatos egyes szakmai részkérdésekről, illetve a kormány köznevelési koncepciójának eszmei gyö

3 kereiről. Ezúttal a köznevelési törvény koncepcióját és tervezetét a szakmai és politikai érvek és ellenérvek teljes szövetébe belehelyezve vizsgáljuk. Arra törekszünk, hogy minél markánsabban felvázoljuk a Fidesz és a KDNP oktatásés nevelésfilozófiáját, hiszen a törvényjavaslat egyes pontjai csak így válnak értelmezhetővé. Elöljáróban leszögezzük, hogy nem személyes kérdésként kezeljük a köznevelési törvény vitáját. Ki akarunk lépni abból a hibás diskurzusból, amelyik a viták lényegét Hoffmann Rózsa személyére, vagy éppen a KDNP szerepére, vagy Hoffmann és Pokorni pozícióharcára egyszerűsíti le. Nem gondoljuk, hogy a most tervezett köznevelési törvény gyógyír lenne a magyar oktatás minden bajára, de azt sem gondoljuk, hogy a törvényjavaslat leírható lenne csupán az autoriter, a nacionalista vagy a poroszos jelzőkkel. Először bemutatjuk a köznevelési törvény koncepcióját, és részben ennek alapján kísérletet teszünk arra, hogy a köznevelést a Fidesz társadalomkoncepciójába helyezzük. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy megvizsgáljuk ennek a társadalomfilozófiának és neveléskoncepciónak a kapcsolódását a klebelsbergi örökséghez. Ezt követően figyelmünket a másik oldal felé fordítjuk, és összefoglaljuk a köznevelési törvény javaslatával szemben megfogalmazott legfontosabb szakmai és politikai kritikákat. Majd fogódzóként az oktatáspolitikát nemzetközi kontextusban vizsgáljuk, bemutatva néhány nyugati ország oktatáspolitikáját. Végül kísérletet teszünk a konklúziók levonására. I. Értékek, iskola, társadalom I. 1. A Nemzeti Köznevelésről Szóló Törvény Koncepciója A 2011 őszén megjelent Koncepció már tükrözte a Fidesz-KDNP kormány közösségfelfogását és oktatáspolitikai vízióját. A Koncepció szerint károsak voltak az eddigi - 3 -

4 tendenciák, miszerint az iskola csupán az ismeretek átadására szolgáló intézmény. Az iskola ilyen szűk feladat-meghatározása helyett a Koncepció a közösségi nevelésre helyezte a hangsúlyt. Ahogyan a dokumentum leszögezte, az új köznevelési törvény létrehozását a versenyképesség megőrzése és javítása indokolja, és egy modern tudással felvértezett új nemzeti középosztály megteremtése a cél. Az állam szerepe a köznevelésben: kezelni, irányítani, szabályozni, ellenőrizni és gondoskodni. A dokumentum felsorolta azokat a célokat, amelyeket az új törvénynek meg kell valósítania: a köznevelés piactalanítása, az állam szerepének helyreállítása, az értékalapú nevelés és a nemzeti műveltség helyreálltása. A problémák: romló oktatás és felzárkóztató programok, a pedagógusok tekintélyvesztése, az átláthatatlanság. A Koncepció hitet tett a köznevelés közszolgálatként való kezelése, valamint a nevelés középpontba állítása mellett. A Koncepció a liberális Eötvös Józsefre hivatkozva a helyi közösségek iránti elkötelezettség, az önkormányzatiság értékeit hangsúlyozta. Az oktatási kormányzat indoklása szerint azért kell többek között elvégezni a fenti változtatásokat, mert a fiatalok ötöde funkcionális analfabéta, a fejlettségbeli különbségeket csökkenteni kell, illetve az értelem, az erkölcsös viselkedés, a nemzeti műveltség, az egészség, a művészi érzék, a használható tudás arányos fejlesztése elkerülhetetlen. A Koncepció visszautalt az előző időszaknak a szerzők által értéksemlegesnek nevezett szabályozására, amellyel szembeállították a készülő köznevelési törvényt. Mint írták, a köznevelési törvényt a nemzeti fejlődés szolgálatába kívánják állítani. Az új szabályozás abban is különbözik elődjétől, hogy kerettörvény formája lesz, amely egyébként garantálni fogja a jogbiztonságot, a kiszámíthatóság és a kellő rugalmasságot is

5 A köznevelésről szóló törvény célja, hogy neveléssel egy erős nemzeti középosztályt hozzon létre, a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. 1 Az oktatás-nevelés célja továbbá a személyiség, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése. 2 A törvény alapelvei közé tartozik: A köznevelés egy közszolgálat, amelyik a magyar társadalom fennmaradásának egyik záloga A köznevelés a közjót szolgálja A nevelést a pedagógusok összehangolják a szülőkkel / gondviselőkkel A köznevelés középpontjában a gyerek áll A köznevelést erkölcsi és szellemi értékek hatják át: szeretet, bizalom, becsületesség, munka, tudás, igazságosság, rend, szabadság, méltányosság, szolidaritás, és minden hátrányos megkülönböztetés elvetése. Az általános iskolában a tankönyvek tulajdonosa az állam Szabad iskolaválasztás garantálása Ahogyan a Koncepcióból is kiviláglott, a jelenlegi kormányzat a nevelés-oktatás célrendszerét és feladatát a közjó fogalmából vezeti le. Ezzel a Koncepció kidolgozói visszatértek egy régi hagyományhoz: a nevelés-oktatás nem magánügy, nem pusztán az egyénnek a társadalomban és a munkaerőpiacon betöltendő pozícióját meghatározó kompetenciák elsajátításának a rendszere, hanem elsődleges célja bizonyos öröknek vélt értékek és normák átadása, amelyben az államnak kiemelt szerepe van. Ezzel eljutunk az iskolafenntartó kérdéséhez. 1 Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciója. 10. o. 2 Uo. 10. o

6 I. 2. Az iskolafenntartók Még konkrétabban fogalmazott a 2011 novemberében Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter által benyújtott T/4856. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről. Az új köznevelési koncepció értelmében 2013-tól lép életbe felmenő rendszerben a köznevelés középpontjában a gyermek és a pedagógus, továbbá a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. Továbbá az intézményes nevelés keretei között a nevelési feladatokat az intézmények és a pedagógusok megosztják és összehangolják a gyermekek szüleivel illetve gondviselőivel. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. 3 A koncepció kimondja, hogy az állam, és az egyházak által fenntartott óvodák, iskolák látogatásának költségeit az első szakképesítés és az érettségi vizsga megszerzéséig az állam viseli. Ugyanakkor a kollégiumi ellátás költségeit a jogszabályban meghatározottak szerint az állam részben vagy egészben viselni fogja. A nevelési-oktatási intézmény alapítója, fenntartója lehet az állam, a kormányhivatallal kötött szerződés alapján önkormányzat (a törvényben állami intézmények), egyház és más szervezet, illetve személy (ez utóbbi kettő: magánintézmények), továbbá köznevelési (gyakorló) intézményt alapíthat és tarthat fenn pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény, központi költségvetési intézmény. Az egyház és más szervezet, illetve személy által fenntartott (nem állami) intézmények működésére és finanszírozására a törvény speciális szabályokat állapít meg. Ez azt jelenti, hogy az intézmények megítélése nem esik egységes elbírálás alá. 3 T/4856. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről. 1. o

7 Az általános iskola fenntartója fő szabályként az állam (kormányhivatal). A kormányhivatallal kötött szerződés alapján fenntartó lehet a település. Ugyanez vonatkozik a középfokú iskola fenntartójára is: fő szabályként szintén az állam (kormányhivatal), illetőleg a vele kötött szerződés alapján a 2000 főnél nagyobb lakosságszámú település. A gyógypedagógiai iskola fenntartója a többihez hasonlóan fő szabályként szintén az állam (kormányhivatal), illetőleg a vele kötött szerződés alapján a 2000 főnél nagyobb lakosságszámú település vállal fenntartói szerepet. A gyakorló iskolák fenntartója a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény. Tehát példának okáért a Debreceni Egyetem felel saját gyakorló általános iskolájáért, illetve gimnáziumáét. A köznevelési törvényjavaslatot már beterjesztették, de még mindig nagy a politikai polémia a felek között. Az biztos, hogy az állam átveszi az intézményeket, aminek következtében a megyei kormányhivatalok fogják kinevezni az igazgatót a legkisebb faluban is, már ahol még van iskola és igazgató. Ez azt is jelentheti, hogy a polgármesternek egy hatalmi jogkörrel több lesz, másfelől meg a Nemzeti Alaptanterv át-, illetve újraírásával módosítják a tanterveket, ezzel párhuzamosan az állam mondhatja meg, hogy mit kell tanulni/tanítani. Vége lehet a tanári szabadságnak, előre megírt dolgokat lehet számon kérni. A szülőknek - mint szolgáltatást igénybe vevőknek - még kevesebb "jogkörük" lesz. A tanárok közül sokan - hallgatólagosan - bizonyára támogatják a többletjogokat, de ez nem ilyen egyszerű, mert nem fognak tudni rendet tartani - továbbra sem - azokban az osztályokban, ahol eddig is nehézségekkel küzdöttek. Ráadásul a köznevelési törvény tervezete nem számol azzal, hogy ma már nem a tanár a tudás kizárólagos forrása (bárki szabadon megtekintheti a netes folyóiratokat, cikkeket, honlapokat). A buktatás és a szöveges értékelés problémája tehát csak a jéghegy csúcsa, a probléma sokkal mélyebben gyökerezik

8 A gond a magániskolákkal (illetve a tisztán alapítványi iskolákkal) lesz, hiszen ott, valamint a magánóvodákban ténylegesen szolgáltatás folyik, kérdés, hogy azokat is államosítani fogják-e, vagy maradhatnak önállóak (pl. Belvárosi Tanoda, Lauder, AKG). Arra lehet következtetni, hogy a Hoffmann-féle tervezet a szülő és a pedagógus viszonyában az előbbiek jogait korlátozza, az utóbbiak javára. Ez egyfelől üdvözlendő, hiszen nem túl szerencsés, ha a szülő akarata teljesen megköti a pedagógus kezét. Ugyanakkor az oktatást teljes komplexitásában kell vizsgálni: vagyis nem mindegy, hogy kik kerülnek ki a felsőoktatásból a pedagóguspályára, hiszen sok esetben valóban alkalmatlan tanárok kezdhetik meg tevékenységüket az iskolákban. Tehát sokkal összetettebb ez a kérdés annál, minthogy 1-3 év alatt meg lehessen változtatni olyan tendenciákat, amelyeket a korábbi kormányok elrontottak. A köznevelési törvényjavaslat jelen formája szerint az iskolafenntartók jobban ki tudnak állni a pedagógusok mellett. A tervezet szerint a diákoknak nem szükséges olyan sok többletjog, mint ami eddig megillette őket. A liberálisnak csöppet sem nevezhető koncepció világos utat mutat: ezt lehet bírálni, kiállni mellette. Azonban vitathatatlan: valamilyen megoldást találni kell a jelenlegi gondok megoldására. I.3. A Fidesz-KDNP társadalomfilozófiája A Fidesz-KDNP köznevelés-koncepciója nem szakítható el a kormánypártok társadalomfilozófiájától. A Köznevelési Törvény Koncepciója a nemzet megerősödése mellett a nemzeti középosztály megteremtését tekinti a köznevelés küldetésének. Ez a célkitűzés már az első Orbán-kormány idején előkelő helyen szerepelt a Fidesz értékrendszerében. Debreczeni József az első Orbán-kormány társadalomfilozófiáját elemezve felhívta a figyelmet, hogy annak szerves része volt a középtársadalom gazdasági és mentális helyzetbe hozása: Ennek felső rétegét támogatni kell abba, hogy az elithez közeledjen, az alsó rétegeket pedig abban, hogy elkerüljék a roncs

9 társadalomba való lesüllyedést. Ez a gyakorlatban a hazai kis- és középvállalkozók, általában a dolgozó és gyermeket nevelő családok fokozott támogatását jelenti, az otthonteremtéshez nyújtott segítséget, az oktatás, a vidékfejlesztés preferálását. 4 A Fidesz már ekkor is összekapcsolta a gazdasági versenyképességet a középosztály szélesítésével. Végső soron az olyan intézkedések, mint a diákhitel, ezt a távlati célt szolgálták: elősegíteni, hogy minél többen részesüljenek az oktatásban, és ezzel friss vér pumpálódjon a középosztályba. Ugyanakkor nem feledkeztek meg a szegény sorsú családok támogatásáról sem: ezt szolgálta a beiskolázási támogatás, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program. Az első Orbán-kormány idején az oktatáspolitikai koncepció koherens egészet alkotott: egyik oldalon a középosztály támogatása, erősítése, másik oldalon viszont határozott szándék a mobilitás megteremtésére, s így végső soron ismét a középosztályosodás előmozdítására. A második Orbán-kormányt sokan vádolják, hogy a mobilitást feladta. Mielőtt a kritikákat számba vennénk, próbáljuk rekonstruálni, hogy milyen eszmei háttérre támaszkodik a kormány. II. Klebelsberg öröksége Ha meg akarjuk találni a köznevelési törvényjavaslat által tartalmazott alapelvek és értékek forrásvidékét, akkor nem téveszthetjük szem elől Klebelsberg Kunó gróf majdnem egy évtizedes vallás- és közoktatásügyi miniszteri tevékenységét. Klebelsberg emberi és politikusi nagyságát azok sem tagadhatják, akik álta- 4 Debreczeni József: Orbán Viktor. Bp., 2003., Osiris Kiadó o

10 lában nem rokonszenveznek a két világháború közötti Magyarország politikai rendszerével. Talán akadnak, akik túlzásnak érzik a Klebelsberggel való összehasonlítást. De ami összeköti a jelenlegi oktatáspolitikai törekvéseket a klebelsbergi vízióval, az nem más, mint az oktatás- és kultúrpolitika társadalomformáló stratégiai szerepének felvállalása, valamint a nevelés fogalmának előtérbe állítása. Klebelsberg felismerte az oktatás és a kultúra stratégiai jelentőségét: nem véletlenül tekintette minisztériumát tiszteletbeli honvédelmi tárcának. Trianon után a magyar kultúrfölény megalapozása állt az oktatás- és kultúrpolitikai törekvések tengelyében: ennek lényege, hogy a nemzetek versengése a kultúra terén is zajlik, és Magyarország gazdasági és katonai képességeinek hiányában csak a kultúra terén bizonyíthatja a kárpátmedencei magyar szupremácia jogosságát. Szögezzük le: természetesen a magyar kultúrfölény bizonygatása a közvetlen, gyakorlati cél a revízió felől nézve, és (mai) reálpolitikai szempontból eleve zsákutca volt, és nem is lehetett más, hiszen a nagypolitikai döntésekre, békeszerződések megváltoztatására vagy módosítására a kulturális eredményeknek (önmagukban!) vajmi kevés befolyásuk van. De Klebelsberg elméletének van egy korszerű, mindmáig cáfolhatatlan magja: az állam lakosainak műveltségi szintje, illetve az oktatási rendszer teljesítőképessége meghatározza egy állam versenyképességét és presztízsét, és felhajtóerőt jelent a társadalmi kohézió megteremtésében. E tekintetben szoros kapcsolat mutatható ki az ezredfordulós és a 2010-es évek eleji orbáni koncepcióval. Klebelsberg világosan látta, hogy a nemzeti kohézió megteremtése nélkül az ország nem lesz képes érdekeinek az érvényesítésére. Az es forradalmi időszak tapasztalatai is arról győzték meg, hogy az állampolgári közösség tagjait nevelni kell: a széles tömegeknek politikai jogaik addig nem

11 lehetnek, amíg be nem következett a kulturális emancipációjuk. Ezt a mélyen konzervatív tézist számtalanszor megfogalmazta: a politikai demokrácia nem lehet üdvös egy nemzetre akkor, ha a kultúrdemokrácia nem készíti elő. 5 Akkoriban az ellenzék ezt az érvelést demagógiának tekintette mára a politikatudományban szinte közhelyként emlegetik, hogy a politikai demokrácia legszilárdabb pillére az állampolgári szocializáció (közbevetve: Németország közötti demokráciatanulása is ezt a tételt támasztotta alá amerikai tanszékek, amerikai tanárok segítettek ebben a fájdalmas folyamatban). Hogy mennyire egybecsengenek a klebelsbergi gondolatok a jelenlegi köznevelési koncepcióval, azt jól érzékelteti a négyosztályos polgári iskola felállításáról szóló 1927:XII. tc., amelyik szerint a polgári iskola célja, hogy a tanulót vallásos, erkölcsi és nemzeti szellemben nevelje, gyakorlati irányú általános műveltséghez juttassa és ezzel közvetlenül a gyakorlati életre vagy pedig a középfokú szakiskolára előkészítse. 6 A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika eleme volt a morális megalapozás. Klebelsberg úgy vélte, hogy vannak olyan értékek, amelyek abszolút érvényességgel bírnak az egyén számára: a jó, a szép, az igaz. A herbarti pedagógia alapján úgy vélte, hogy az egyén kiteljesedése ezeknek az értékeknek az elsajátítása révén történik. Mindez nagyon messze áll attól a felfogástól, amelyik az értékrelativizmust hirdeti az oktatásban, és attól a napjainkban uralkodó iránytól is, amelyik a kompetenciák elsajátítását állítja az oktatási tevékenység középpontjába. Klebelsberg oktatáspolitikai koncepciójának már a korban is sok kritikusa akadt. Bírálták a túlzott elitizmus, vagyis a mobilitás fékezése miatt, amelyik a jelenlegi közne- 5 Klebelsberg Kuno: A nyolcosztályú népiskola. Újság, március 21. In: Tudomány, kultúra, politika: Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai, /vál. Glatz Ferenc/. Bp., 1990., Európa Könyvkiadó o :XII. tc. A polgári iskoláról év törvényei. letöltés dátuma: december

12 velési törvényjavaslattal szembeni kritikáknak is az egyik fő csapásiránya. Klebelsberg is a középosztály megerősödését tartotta fontosnak, emellett konzervatív értékrendjéből fakadóan pártolta az elit, a hagyományos vezető osztályok szerepét, és így rendszerében az elit önreprodukciója fontosabb szerepet töltött be, mint a mobilitás előmozdítása. A demokráciát Bethlen Istvánhoz hasonlóan csak fokozatosan látta bevezethetőnek, és úgy vélte, hogy a politikai jogok gyakorlását meg kell előznie a kulturális kohézió megteremtésének. A 30-as években az új jobboldali reformnemzedék is bírálta ezt a konzervatív felfogást és oktatáspolitikát. Gömbös és minisztere, Hóman Bálint már szakított a túlzottan elitistának és pazarlónak tekintett klebelsbergi oktatáspolitikával. Ekkor került sor az első nagy racionalizálási hullámra (egyetemek összevonása), ugyanakkor a népi tehetségek kiemelése, és a középosztály felfrissítése érdekében nagyobb hangsúlyt kapott az általános iskoláztatás és a tehetséggondozás (ez utóbbit a Fidesz határozottan képviselte a 2000-es évek elején). Klebelsberg öröksége még illő tisztelet tárgya volt, de az új reformnemzedék már lassúnak vélte a kulturális demokráciától a politikai demokráciáig vezető utat. Klebelsberget azonban nem felejtették el a jobboldalon. A Fideszen belül legalábbis nem, és a párt részben Klebelsberg nyomdokán haladt. IV. A politikai és szakmai bírálatok A Nemzeti köznevelési törvényjavaslat szövegét érő javaslatok, bírálatok nem csupán az ellenzéki oldalról, vagy a szakmai érdekképviseletektől hangzottak el, de a kormánypárt szakpolitikusai is kritikákat fogalmaztak meg a törvényjavaslattal kapcsolatban. Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának fideszes elnöke, korábbi oktatási miniszter a kereszténydemokrata oktatási államtitkár, Hoffmann Rózsa terveit már a kezdeti stádiumban is bírálattal illette

13 A két politikus közötti szakmai vita amelynek pikantériája, hogy Hoffman a Fidesz etikai bizottsága elé kívánta vinni kérdést többrétegű. A célok tekintetében ugyan a két politikus álláspontja megegyezik, de az eszközökben eltérések mutatkoznak. IV.1. Hoffmann kontra Pokorni Pokorni a legnagyobb problémának azt tartja, hogy Magyarországon a legszelektívebb az oktatási rendszer: az iskola nem képes kompenzálni az otthonról hozott családi, szociális hátrányokat, és nem integrálja a hátrányban lévő gyermekeket. Pokorni véleménye szerint a szelekciós folyamat már az óvodai időszak alatt megkezdődik, ezt még tetézi az iskolakezdés. Augusztus végére a már tartalmilag elfogadott koncepció már tartalmazta az egész napos iskola tervét, amelyet Pokorni maga is támogathatónak tartott. A kivitelezéssel kapcsolatban aggályai merültek fel, mivel véleménye szerint a koncepció jelenlegi formájában az egész napos iskolamodell csupán az eddig ismert napközinek felelne meg; főleg azzal elképzeléssel, hogy a felső tagozatban tanulók délután akár haza is mehetnének. Pokorni szerint a valódi egész napos iskolai-modell számtalan lehetőséget rejt magában, vagyis az állam megteremtetheti annak lehetőségét, hogy az otthonról hozott hátrányokat ledolgozhassák a diákok. A délutáni foglalkozásokon például hozzájuthatnak olyan képzésekhez, sportfoglalkozásokhoz, amelyekre egyébként a szülők anyagi helyzetéből adódóan nem biztosan lenne lehetőségük. Hozzátette azt is, hogy nem tenné kötelezővé az egésznapos-modellt, mivel az intézmények pénzügyileg, szakmailag nincsenek még azon a szinten, hogy eredményesen működjenek, ezért a volt miniszter szerint először ezen a téren motiválni, erősíteni kell az intézményeket. Következő cél a pedagógusok társadalmi, szakmai, anyagi megbecsülésének a megvalósítása, amelyre a koncepció a között időszakot jelöli ki, hangsúlyozva, hogy ennek megvalósulását befolyásolja a mindenkori magyar gazdaság fej

14 lődési állapota és teljesítőképessége. A tanárok minősítését különböző besorolásokban határozza meg (pedagógus I., II., III., kutatótanár), amelyeken belül is különböző fizetési kategóriák lennének, a béreket pedig két lépcsőben, 2013-tól, majd 2015-től emelnék. A tervezett bértáblákra reagálva Pokorni elmondta, hogy az életpályamodell egységes bevezetésére elegendő forrás nem áll rendelkezésre, ezért inkább kevesebb területre koncentrálva kellene biztosítani a forrásokat, mint például az elmaradottabb térségek integrálása, és ott az oktatás fejlesztése. A Pokorni által preferált életpálya-modellben plusz összegekkel a jobban, kiemelkedőbben teljesítő, plusz időben dolgozó pedagógusokat honorálná, és a jutalmazómodellben különbséget tenne jobban teljesítő és kevésbé kiemelkedő tanárok között. A jutalmazó-modellt a tanárképzést választó legtehetségesebbeknél is alkalmazná, így a képzés egész időtartama alatt működő ösztöndíjrendszert építene ki. Az államtitkárság másik oktatási terve, hogy a helyi önkormányzatok hatásköréből kikerülnek az általános iskolák és bizonyos középiskolai intézmények is, de az utóbbiak esetében a kormányhivatallal kötött szerződés alapján a 2000-nél több lakosú helyi önkormányzatok átvehetik a fenntartói jogokat. Az állam egységes nyilvántartást vezet majd az iskolaépületekről, ami lehetőséget ad a működés racionalizálására, összevonásokra. A volt miniszter szerint a koncepció alapvetően fordítva közelíti meg a kérdést. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek nem bírják fenntartani az iskoláikat, jelezniük kellene, hogy az állam vállalja át a működtetéssel járó terheket. Ezzel a véleményével Pokorni elmondása szerint kisebbségbe került saját frakciójában, annak ellenére, hogy sok országgyűlési képviselő egyben polgármester is. Pedig a döntés által a helyi önkormányzatnak megváltozhat a mozgástere és a helyi politikai érdekek artikulálása és presztízsük is csökkenhet az esetleges állami szerepvállalás miatt

15 IV.2. Ellenzéki ellenérvek Hiller István MSZP-s volt oktatási és kulturális miniszter az oktatás rendszerének átalakítását elsősorban gazdasági dimenzióból tartja megvalósíthatatlannak. Véleménye szerint a koncepció mellőzi a háttérszámolást. Így nem olvasható ki, hogy a kormány miből akarja előteremteni az évente érettségiző 100 ezer diák számára az előírt kötelező 60 önkéntes munkaóra (összesen 6 millió munkaóra) lebonyolítását és megszervezését állítja Hiller. A koncepció megvalósításához 140 milliárdos forrás szükséges. Továbbá a volt miniszter az előzetesen médiában megjelent háttértanulmányra hivatkozva több mint 700 milliárd forintra datálja a koncepció megvalósítását. Az államtitkárság azzal védekezett, hogy a 40 oldalas dokumentumot, mint alternatív esettanulmányt vállalta fel, és nem megfogalmazott célként. Hiller a koncepció világlátását, megvalósításának mibenlétét sem tarja követendőnek, véleménye szerint a minisztersége alatt lefektetett Zöld könyv 2008 a magyar közoktatás megújításáért című dokumentum amelyet szakmai csoportokkal is egyeztetett megfelelő válaszokat adna a közoktatás reformját illetően. A Jobbik szerint a tankötelezettség 16 évre való leszállításával az állam a fiatalok tömegét fosztja meg a perspektívától. Így az iskolai környezet elhagyásával kezdődhet meg a marginalizálódás, amelyikből egyenes út vezet a segélyekből vagy roszszabb esetben a bűnözésből való megéléshez. A Jobbik kedvelt kártyáját, a romakérdést is bedobta: a tankötelezettség korának leszállításával a Jobbik szerint a kormány elismeri, hogy nem képes a cigánytanulókkal mit kezdeni, és így meghátrál a probléma elől. Továbbá a jobbikos képviselők nem értenek egyet a koncepcióban foglalt iskolai világnézeti semlegességgel, mivel szerintük a legfontosabb szocializációs környezetnek, az iskolának hazafias neveltetést kellene szolgálnia

16 Osztolykán Ágnes, az LMP Oktatási Bizottságának alelnöke szerint a felzárkóztatásért létrehozott Híd-program nem a középiskolai tanulmányok elkezdését segítené elő a tanulók számára, hanem a szegregációs folyamatokat indukálná. A kisiskolákra szánt összegek pedig nem elegendőek ahhoz, hogy fennmaradásukat biztosítsák, ráadásul jól működő intézményeket zárnak be, és az államtitkárság háttértanulmányában foglaltak szerint 2015-ig a rendszerből kivont 200 milliárd forint magában hordozza a további kisiskolák bezárását vélekedik a szakpolitikus. Az ellenzéki érvekben feltűnő az esetlegesség, az impresszív jelleg az ellenzéki pártok és szóvivőik nem voltak képesek a törvényjavaslat koherens bírálatára. Mindegyik párt egyéni ízlésének megfelelően, és nem a valós kutatási eredményekre támaszkodva bírálta a törvényjavaslatot. Nem is az ellenzék, hanem a Fidesz-frakció volt az, amelyik sokak számára váratlanul szembefordult nem csupán a törvényjavaslattal, hanem a Hoffmann mellett kiálló miniszterelnökkel is (pl. a Fidesz politikusai a javaslatban tervezett hároméves helyett négyéves kortól tették volna kötelezővé az óvodáztatást, bírálták a szintén a tervezetben szereplő felzárkóztató osztályokat, és elkötelezték magukat az integrált oktatás biztosítása mellett, kritikával illették az egész napos iskola tervét). Míg a kormányfő és államtitkára a kétharmados többségre hivatkozva könnyen lesöpörheti az ellenzék érveit, a nagyobbik kormánypárt aggályaival már nem teheti ezt meg. Az ellenzék tompaságához képest feltűnő volt a Fidesz-frakció különösen Pokorni, Pósán László és Lázár János markáns, éles kritikája. IV.3.Szakmai bírálatok A Pedagógusok Demokratikus Szervezete (PDSZ) szerint az életpálya-modell bevezetése nem megfelelően kidolgozott, és nem mutatkozik konzekvencia a köznevelési törvénnyel a különböző időbeli bevezetések miatt, emellett plusz terheket tesznek majd a pedagógusokra a megemelt óraszámokkal és a nyári szünet megrövidítésével is. Mendrey László a PDSZ elnöke szerint szükséges lenne, ha tavaszig elhalasz

17 tanák a törvény tárgyalását és elfogadását, mivel a megalapozatlan tervezetnek olyan súlyos következményei lehetnek, mint az iskolák bezárása. A PDSZ azzal a koncepcióval sem ért egyet, hogy a szakképzési rendszer átalakítását a Nemzetgazdasági Minisztérium is felügyeli, és oly módon alakítja át, hogy csupán spórolási tényezőkkel foglalkoznak. Így 20%-os spórolás várható a képzésben, és a 700 szakképző iskolát alig félszáz központi intézménybe integrálnák. Az iskolák fenntartásával kapcsolatban eltérő vélemények is megmutatkoznak. A Hiller István minisztersége alatt kidolgozott zöld könyvben is megfogalmazódott az állami szerepvállalás lehetősége, mint egy olyan megoldás, amelyik könnyítheti az esélyegyenlőséget a diákok körében. Ezt a gondolatot még a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is támogathatónak tartotta 2009-ben, mivel a szervezet szerint a közoktatási olló egyre nagyobbra nyílt a rendszerváltoztatás óta. A szocialisták között is van jelenleg támogatója az állami szerepvállalásnak Szibrik Imre, Szentes polgármesterének személyében. A polgármester szerint viszont a német modellt kellene alkalmazni, vagyis az állam csupán az intézmény pedagógusainak bérét finanszírozná, az intézmény viszont továbbra is az önkormányzat hatáskörében maradna. A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) nevű civil szervezet amelyik több szakmai csoport tagjaival alakult meg a szakmai tárgyalások hiánya miatt a köznevelési törvényjavaslat visszavonását követeli. A szervezet állásfoglalása szerint a koncepció a pedagógusok munkaidejét növeli, egyidejűleg pedig bérüket csökkenti, és a központosítás által az oktatói szabadságot korlátozza. E véleményüket a HAT tagjai írásban és parlament elé szervezett demonstráció sorozaton ( fogadóóra ) is közvetítették a törvényalkotók felé

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum 2015. március 7. A közös dokumentumot jóváhagyták, tehát a bennük megjelenő alapelveket magukénak vallják a következő szervezetek: Agóra Oktatási Kerekasztal, Artemisszió

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 4. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN Váci Mihály MÉG NEM ELÉG Nem elég megborzongni, De lelkesedni kell! Nem elég fellobogni,

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első

TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első 580 EURÓPAI UNIÓ 1 ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS OKTATÁSPOLITIKA ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN TANULMÁNYUNK EGY OLYAN BEFEJEZÉS ELŐTT ÁLLÓ nemzetközi kutatás1 első eredményeibe enged betekintést, amelynek középpontjában annak

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008

Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Szerkesztette MAGYARORSZÁG HOLNAP Fazekas Károly Köllô János Varga

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG Szárny és teher A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG A Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának és a bizottság által felkért szakértőknek az elemzései 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők

Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola. Tóvári Ferenc. Doktori (PhD) értekezés. Témavezetők Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Tóvári Ferenc Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben / Esélyek, lehetőségek / Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben