RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról"

Átírás

1 RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) és 34. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 7/2012.(11.16.) rendeletét következők szerint módosítja: 1 Répcelak Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 7/2012(11.16) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Répcelak Város Önkormányzata a évi költségvetését ezer Ft bevétellel ezer Ft kiadással Oezer Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2- (1) A évi költségvetésről szóló 7/2012.( ) önkormányzati rendelet 1-9melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. melléklete lép. (2) A évi költségvetésről szóló 7/2012.( ) önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit december 31-i hatállyal alkalmazni kell. 3. Répcelak, február 14. Dr. Németh Kálmán polgármester Dr. Kiss Julianna jegyző A rendelet kihirdetve: Répcelak, február 15. Dr. Kiss Julianna sk. jegyző

2 Répcelak Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek tervezete 4. melléklet a 3/2013.(II. 11.) önkormányzti rendelethez Általános Iskola és Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja Közhatalmi bevételek i működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek 0 Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tói«; bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 0 Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 BEVÉTELEK : Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek 0 BEVÉTELEK MIND: Költségvetési hiánv (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (- )) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (

3 Répcelak Város Önkormányzata évi költségvetési kiadásainak tervezete 2 melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez Múvészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozziyárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások II Ellátottak pénzbeli juttatásai Kgyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénz-maradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 i beruházások Eelújítások Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása 0 támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 n Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK : Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MIND:

4 3. sz. melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez Tájékoztató Répcelak Város Önkormányzatát megillető évi normatív hozzájárulásokról Sor- Létszám Normatíva Hozzájárulás szám Fő Ft/fő Ft Költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján 1. Település-üzemelt, igazgatás 27IO Körzeti igazgatási feladatok a.) Okmányiroda és gyámügyi ig. - alaphozzájárulás okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok OO b.) Építésügyi igazgatási feladatok Kiegészítő hozzájárulás (döntés" Körjegyzőségi feldatok alaphozzáj Ösztönző hozzájárulás második tel.u Lakott külterülettel kapcs. Feladatok Pénzbeli szociális juttatások Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítésgnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellát; Bölcsődei ellátás Összesen: i nevelés ig 8 hóra ig 4 hóra i társulás 8 hóra i társulás 4 hóra 60 64OOOO SNI beszédfogyatékos, enyhe ért.f.8 hó SNI beszédfogyatékos, enyhe ért.f.4 hó 2 II9466 Összesen: Általános iskola i-4.évf ig 8 hóra OOOO 5-8.évf ig 8 hóra i-4.évf ig 4 hóra évf ig 4 hóra 178 IOI83OOO Napközis foglalk. i-4.évf. 8 hóra Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 hóra Napközis foglalk. 1-4.évf 4 hóra Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 hóra i társulás 8 hóra i társulás 4 hóra Gyógypedagógiai nevelés, oktatás Beszédfogyatékos, enyhe ért.f.sni 8 hó Beszédfogyatékos, enyhe ért.f.sni 4 hó Megismerő funkció, vis.fejl.r.sni Megismerő funkció, vis.fejl.r.sni 4 hó

5 műv. Oktatás Zeneművészeti ág 8 hóra Képzőművészeti ág 8 hóra Zeneművészeti ág 4 hóra Képzőművészeti ág 4 hóra Összesen: NORMATÍV TÁMOGATÁS : Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján Kiegészítő támogatás egyes közoktatási Általános Iskola a AMI Normatív kötött felhasználású támogatások feldatokhoz Pedag.szakvizsga és továbbk. 8 hóra Pedag.szakvizsga és továbbk.4 hóra Osztályfőnöki pótlék 8 hóra Osztályfőnöki pótlék 4 hóra Kedvezményes étkeztetés OO4OOO Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám II Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám.4] Ingyenes tankönyv ell.támog OOO Összesen: IOI364OO Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 8 hc Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 4 hc Kedvezményes étkeztetés Összesen: Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.: Egves jövedelempótló támogatások kiegészítése l. Szociális továbbképzés támogatása Rendszeres szoc. Segélyre Ápolási díjra Lakásfenntartási támogatásra Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra Időskorúak támogatására Erzsébet utalvány rendsz.gyvéd.tám Tűzifa szociális c. tám. I524OO Egyes jöv.pótló támogatások összesen: Központosított Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Személyi jövedelemadó átengedett része, a kimutatott szja8%-a: Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Költségvetésből származó kapcsolatok mindösszesen:

6 Répcelak Város Önkormányzata évi működési bevételeinek tervezete Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja 4. melléklet a 3/2013.(II. 15.) önkormányzti rendelethez Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek i ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev étele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen i működési bevételek összesen

7 Répcelak Város Önkormányzata évi támogatásértékű bevételeinek tervezete 4. melléklet a3/2013.(ii. 11.) önkormányzti rendelethez Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek Általános Iskola és Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek

8 Répcelak Város Önkormányzata évi költségvetési támogatása és sajátos működési és felhalmozási bevételeinek tervezete 6 melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez Általános Iskola és AMI óvoda Bölcsőde és Idősek Klubja Építményadó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 0 Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság 0 Építésügyi bírság 0 Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei lakások értékesítése lakótelek értékesítés Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött 0 Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött Központosított Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 0 Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

9 Répcelak Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásainak tervezete Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja 4. melléklet a3/2013.(ii. 11.) önkormányzti rendelethez Övárok vízjogi Rng:terve inna évi elkötelezettség évi elkötelezettség Sajtgyári parkoló tervezése Telekhatár rendezések (Arany J.u.templom, LINDE Itp raktár, Petöfi-Vörösm.u.) Csánigi u.páros oldalán járda tervezése Úttörő utcai közös társasházi lakás vételéra évi terv Gépkocsi vásárlására Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere, stb) Népkert terveztetése Bölcsőde és Idősek Klubja valamint l.o.rendelő épület felúj.terve Ingatlanvásárlásra (Lángossütő mögötti területre) Hunyadi-Aradi u. közvil. Korszerűsítése (lampacsere) Orvosi műszer vásárlása Sporttelepre bojler vásárlása EU-s projektek kiadásaihoz Bem utcai járda tervezésére Arany János utca buszparkoló kialakítása Temetőkerítés előtti rész kialakítása Sajtgyár előtti parkoló kialakítása Csánigi utca árokburkolás Kábeltv hálózat fejlesztése zsírfogóra Energetikai pályázatok előkészítéséhez Mindenki keresztje tervezésére Építési telek kialakítása, előkészítése Petőfi S.u.labirint korlát két helyen Petőfi S. u. lámpás keresztez. Rámpa Móra F. Ált. Iskola gázfogadó nyomáscsökk. Hunyadi utca végszakasz csapadékvíz elvezetés kivitelez. Bölcsőde és Ik számitógép beszerzésére Közműv.érdekeltségnöv.támog.jóváhagyott összeg i udvari játszóeszközök beszerzésére Iskola konyhai eszközök beszerzésére Beruhcizások összesen:

10 ' Repcelak Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásainak tervezete 4. melléklet a 3/2013.(II. 11.) önkormányzti rendelethez Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja b.) Felújítások Általános Iskola épuletfelújítása Sporttelepen lévő lakás kémény felúj. És kazán Uttoró utcai berlakas vizesblokk te ujitasa c.) Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás Buszöbölpár 86-os főúton GYSEV-nek InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása évekre Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása évekre Vas Megyei Mentésügyi Alapítványnak műszer besz. Támog Répce TV Kft támogatása eszközbeszerzésre Összesen: d.) Támogatásértékű felhalmozási kiadcis (államh.belül) Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására otthon és nak közműv.érd.növelö önerőhöz Felhalmozási kiadások mindösszesen: A fenti ból költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban) r hitel kölcsön felvétele hitelviszonyt megtestesítő visszavásárlási kötelezettség ] V / P f l n C U C 7 P S 1.. ' értékpapír forgalomba váltó kibocsátása pénzügyi lízing kikötésével megkötött Összesen j r j v y. i w ^ v í - v a atvauamsa hozatala adásvételi szerződés Összesen

11 Répcelak Város Önkormányzata évi tartalékainak tervezete 8. melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez ezer rt-ban Művészetokatási Bölcsőde és Idősek Klubja Általános Működési célú tartalékok Képviselőtestület hatásköre Polgármester hatásköre 0 0 Társadalmi bizottság hatásköre Általános tartalék összesen: Céltartalékok Működési célú Köztisztviselők szociális kerete évi működésre Iparűzési adóbevallás utáni visszafizetésre i dolgozók továbbfoglalkoztatására Egyesületek pályázati önrészéhez Nyelvtanulás segítéséhez Bérkompenzáció január havi előlegéből 0 0 Felhalmozási célú Bérlakások étékesítéséből Szennyvízrendszer felújítására, szil.hul.lerakó Környezetvédelmi alap tartaléka ek pályázati önrészéhez EU-s projektek tartalékkerete EU-s pályázatok önrésze Céltartalék összesen:

12 Répcelak Város önkormányzata évi tervének működési és felhalmozási mérlege 0 melléklet 3/2013.(11.15 ) önkormányzati rendelethez Bölcsőde és Bölcsödé és Idősek Klubja Időnek Klubja Művészetokatásí M u vészetoka tási Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó i működési bevételek összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről KI látottak pénzbeli juttatásai Helyi adók Egyéb működési célú kiadások Illetékek 0 iránvftn szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Pótlékok, bírságok támogatásértékű működési kiadások Átengedett központi adók előző cvi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei működési célú pénzeszközátadások Önkormányzat költségvetési támogatása államháztartáson kívülre Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyék pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok Támogatásértékű működési bevételek általára» tartalék Irányító széntől kapott működési célú támogatás Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről céltartalék Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök nvújtása államháztartáson belülre 0 államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Támogatási kölcnőnök nyújtása államháztnrtáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztnrtáson kívülre 0 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK « MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK i beruházások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felújítások Önkormányzat költségvet. Tám.felh. 0 Kormányzati beruházások 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás lakástámogatás 0 Felhalmozási célú saiát bevételek 0 lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 731 Kgyéh felhalmozási kiadások maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 irányító szerv alá tartóz/) költségvetési szervnek folyósított Felhalmozási célú pénzeszközátvételek felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről 0 befektetési célú részesedések vásárlása 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, Támogatási kölcsönök igénybevétele pénzmaradvány átadás 0 államháztartáson belülről 0 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztés»' államháztartáson belülre 0 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék 0 céltartalék FIU.HAI.MOZASI CÉI.Ú KIADÁSOK : *1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK : «KIADÁSOK : BEVÉTELEK : Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Elözö évek pénzmaradványának igénybevétele KIADÁSOK MIND: BEVÉTELEK MIND:

13 Répcelak Város Önkormányzata évi bevételeinek tervezete 10. melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez évi tény évi várható teljesítés évi tervezet Közhatalmi bevételek i működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK : Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási Finanszírozási bevételek fi R7<í BEVÉTELEK MIND: Költségvetési hiány (BEVÉTELEK - KIADÁSOK (-) ) Költségvetési többlet (BEVÉTELEK - KIADÁSOK (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

14 11. melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez évi tény évi várható teljesítés évi tervezet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai i beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK : Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MIND:

15 12.sz.melléklet a 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelethez Répcelak Város Önkormányzata Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv évre Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe Október November Decembe Összesen Közhatalmi bevételek Intézm.működési.bev Műk.célra átvett pe. Áh.kívülről Ön.sajátos működ.bevét elek Önk.Kvetési támogatása Önk.sajátos Felhalm. És tőke jell.bev Támogatások. Tám.ért.bev Kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK Kiadások Személyi juttatások Járulékok és szoc.hozzájárulás Dologi kiadások Ellátottak juttatása Pénzeszk.átad.műk.célra Szociálpolitikai juttatások Beruházások, Felújítások Felhalm.célú támogatások Lakáshozjutás kölcsöne KIADÁSOK Egyenleg Bevétel-kiadás Különbözet fedezete Pénzmaradvány felhasználása Bankbetétbe helyezés Bankbetétből kivét

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben