A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról"

Átírás

1 KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE ÉVRE

2 A közcélú munka fogalma a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 36. (2) bekezdésének rendelkezései szerint: a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, továbbá c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik látható el. A Közfoglalkoztatási Terv tervezetét az Szt. 37/A. (1) bekezdésének megfelelıen megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal december 03-i ülésén valamint ezzel egy idıben véleményezésre megküldtük a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központnak. A közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérıl annak kézhezvételétıl számított tíz munkanapon belül tájékoztatja az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a települési önkormányzatot. Amennyiben határidıben nem nyilvánítanak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetértenek. A Társulási Tanács december 16-i ülésén fogadja el a közfoglalkoztatási tervet. Mindezek figyelembevételével a közcélú foglalkoztatás megszervezésével és lebonyolításával - Ballószög Község Önkormányzata - Felsılajos Község Önkormányzata - Fülöpháza Község Önkormányzata - Helvécia Község Önkormányzata - Jakabszállás Község Önkormányzata - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kunbaracs Község Önkormányzata - Ladánybene Község Önkormányzata - Lajosmizse Város Önkormányzata - Lakitelek Nagyközség Önkormányzata - Nyárlırinc Község Önkormányzata - Szentkirály Község Önkormányzata - Tiszakécske Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzatok) megállapodást kötött a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással. Az intézmények jelzik a Társulás felé a munkaerı-igényt, melyet a Társulás munkaszervezete haladéktalanul összesítve lejelent az Önkormányzatok részére. Az Önkormányzatok a munkanélküli álláskeresıket a Társuláshoz irányítják, amely a megfelelı feltételek megléte esetén munkaszerzıdést köt a munkanélküli személlyel, megjelölve természetesen a munkavégzés helyét. A Társulás a munkavégzéssel kapcsolatban minden olyan eseményrıl tájékoztatja az Önkormányzatokat, amely a munkanélküli személy együttmőködésének hiányáról szól. Ilyen esetben a munkanélküli személy ellátása megszüntetésre kerül. Az Szt a rendelkezik arról, hogy az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, 2

3 közfoglalkoztatásban köteles részt venni. A Szt a kiegészül (6)-(8) bekezdésekkel, melyek szerint az Szt. azokat az esetköröket szabályozza, melyeknél nem kötelezhetı a RÁTra jogosult közfoglalkoztatásra. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) a foglalkoztatás végrehajtása révén 2009-évben jelentıs tapasztalatokat szerzett a közfoglalkoztatásban. Az Önkormányzatok bekapcsolódásával nem csak Kecskemét közigazgatási területén belül lehet a közcélú foglalkoztatást megszervezni, hanem a munkavégzés helyét a kistérséghez tartozó településen is ki lehet jelölni. A térségi szinten 2009 évben foglalkoztatott közcélú munkavállalói (2009 novemberi állapot): - Ballószög Község Önkormányzata 21 fı - Fülöpháza Község Önkormányzata 21 fı - Felsılajos Község Önkormányzata 13 fı - Helvécia Község Önkormányzata 41 fı - Jakabszállás Község Önkormányzata 52 fı - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 763 fö - Kunbaracs Község Önkormányzata 13 fı - Ladánybene Község Önkormányzata 15 fı - Lajosmizse Város Önkormányzata 170 fı - Lakitelek Nagyközség Önkormányzata 23 fı - Nyárlırinc Község Önkormányzata 30 fı - Szentkirály Község Önkormányzata 11 fı - Tiszakécske Város Önkormányzata 74 fı Összesen: 1247 fı Az Út a munkához program igen nagy jelentıséget tulajdonít a közfoglalkoztatás tervezésének, így a közfoglalkoztatási terv az állami foglalkoztatási szervezet, az önkormányzatok és a kistérség együttmőködésében elkészítve lehet igazán célratörı és hatékony, a helyi, a kistérségi igényekhez, lehetıségekhez, az érintettek képességeihez igazodó. A közfoglalkoztatási terv egyéves idıtartamra szól, tartalmazza: 1. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét. 2. A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését. 3. A megjelölt feladatok ellátásához szükséges ot. 4. A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A társulás által elfogadott közfoglalkoztatási terv évközben is módosítható. A módosítás során ugyanúgy kell eljárni, mint az éves közfoglalkoztatási terv elkészítése során, azaz véleményeztetni kell a fentebb említett szervezetekkel. A jelenleg hatályos Szt. szerint a közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének idıtartama alatt az elıírások szerinti körülményekben lényeges változás következik be. A lényeges körülményekben történı változás -t az önkormányzatok eltérıképpen értelmezték, értelmezhették, ezért került sor az Szt. ezen bekezdésének pontosítására, amely már a foglalkoztatottak számában történı változáshoz köti a közfoglalkoztatási terv módosításának kötelezettségét az alábbiak szerint: 3

4 A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkezı változás a foglalkoztatottak tekintetében: Az Szt. 37/A. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép január 1-tıl: (4) A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges a) 2000 fı feletti lakosságszámú településeknél 10%-át, b) 2000 fı, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérı mértékő bıvítését, illetve csökkentését eredményezi. A Közfoglalkoztatási Tervet az elfogadását követı 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak. Amennyiben a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló Társulás a közfoglalkoztatási tervet február 15-éig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történı megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a Szt (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át. Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára minimum évi 90 munkanapra, legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejő munkaviszonyt létesíteni. 200 napi foglalkoztatást követıen a foglalkoztatott újra álláskeresési segélyre lesz jogosult, ezért a munkaszerzıdéseket nem célszerő 1 évnél hosszabb idıtartamra megkötni. A közfoglalkoztatásban résztvevık a munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidı esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) január 1-tıl forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati idıtıl függetlenül havi forint. Nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. (2009 november) Település megnevezése Nyilvántartott összesen/fı Folyamatos nyilvántartva 365nap/fı Járadék típusú ellátás/fı 4 Segély típusú ellátás/fı Rendelkezésre állási támogatásban részesülı/fı Munkavállaló korú népesség/fı Nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában Ballószög ,26 Felsılajos ,27 Fülöpháza ,88 Helvécia ,54 Jakabszállás ,88 Kecskemét ,54 Kunbaracs ,57 Ladánybene ,02 Lajosmizse ,71 Lakitelek ,27 Nyárlırinc ,00 Szentkirály ,46 Tiszakécske ,66 Összesen:

5 A fenti táblázatból látható, hogy a jelenlegi adatok szerint mintegy 1988 személyt kellene a közfoglalkoztatásba bevonni, viszont a munkanélküliség szintjének várható emelkedése miatt ez a szám nagy valószínőséggel 2010-ben emelkedni fog. Önkormányzatokhoz az intézmények által leadott igény, képzettség szerinti várható összetétele: Kistérségi szinten Létszám képzettség szerinti bontásban Települések 8 általános isk. szakképesítés középfokú felsıfokú összesen Kecskemét Ballószög Felsılajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Tiszakécske Összesen: A legtöbb tartósan munkanélküli személy a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık közül kerül ki, tehát a szakképzettlenség a munkanélküliség egyik legfıbb oka. Megállapítható az is, hogy a munkanélküli nık aránya jóval magasabb a férfiakénál. Az alábbiakban részletesen kifejtjük a közcélú munkába bevonható személyek foglalkoztatatását, melyben szerepel, hogy a beérkezett igények alapján átlagosan havi személyt tervezünk a közfoglalkoztatásba bevonni évben 1988 fı foglalkoztatását tervezzük. A közfoglalkoztatás során törekedni kell arra, hogy a tartósan munkanélküliek minél szélesebb köre végezzen közcélú munkát. A Társulás az Út a munkához programmal kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatás területén. A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján az önkormányzatok a szociális törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak végrehajtása során, döntéseinek elıkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszik azok foglalkoztatáspolitikai következményeit. 5

6 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése, feladatok ellátásához szükséges : Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerıigény: Ciróka Bábszínház hivatalsegéd 1 8 ált. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola irodai kisegítı 1 középfokú Vörösmarty Mihály Ált. Isk. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola gazdasági ügyintézı 1 felsıfokú Béke Ált. Isk. udvari munkás 1 8 ált. irodai kisegítı 1 középfokú pedagógus asszisztens 3 felsıfokú Belvárosi Óvoda és Általános Iskola pedagógus asszisztens 1 középfokú Damjanich János Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Magyar Ilona Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Tóth László Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Zrínyi Ilona Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Árpádvárosi Óvodája Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Mátis K. utcai Óvodája udvari munkás 2 8 ált. pedagógiai asszisztens 3 felsıfokú konyhai kisegítı 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. informatikus 1 szakképesítés udvari munkás 2 8 ált. pedagógiai asszisztens 10 középfokú, felsıfokú gondnoksági kisegítı 2 8 ált. koordinátor 1 középfokú adminisztrátor 2 középfokú irodai kisegítı 2 középfokú gondnoksági kisegítı 3 8 ált. pedagógus asszisztens 5 felsıfokú portás 1 8 ált. udvari munkás 3 8 ált. pedagógus asszisztens 4 felsıfokú konyhai kisegítı-dajka 3 8 ált. udvari munkás 3 8 ált konyhai kisegítı 3 8 ált. pedagógiai asszisztens 6 középfokú irodai kisegítı 3 középfokú Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Központ Belvárosi Óvoda és Általános Iskola udvari kisegítı 1 8 ált. Nevelési Tanácsadó Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és programszervezı 1 középfokú Mővelıdési Ház, Vásárhelyi Pál hivatalsegéd 2 középfokú Általános Iskolája adminisztrátor 7 középfokú gondnok 2 középfokú udvari munkás 3 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Ménteleki Általános Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Hetényegyházi Mővelıdési Ház pedagógiai asszisztens 6 szakképesítés hivatalsegéd 1 középfokú informatikus 1 szakképesítés gondnok 1 középfokú pedagógiai asszisztens 1 szakképesítés gondnoksági kisegítı 3 8 ált. udvaros 2 8 ált. adminisztrátor 3 középfokú pedagógiai asszisztens 1 középfokú kisegítı 1 középfokú kertész 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Kadafalvi Iskola hivatalsegéd 1 középfokú 6

7 pedagógiai asszisztens 2 középfokú gondnoksági kisegítı 2 szakképesítés pedagógiai asszisztens 2 szakképesítés informatikus 1 szakképesítés kisegítı 5 8 ált. hivatalsegéd 1 középfokú gondnoksági kisegítı 1 középfokú Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Kadafalvi Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Móricz Zsigmond Általános Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Egyetértés utcai Óvoda udvari munkás 2 8 ált. dajka 2 középfokú konyhai kisegítı 2 8 ált. hivatalsegéd 1 középfokú udvari munkás 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és dajka 2 középfokú Mővelıdési Ház, Boróka utcai Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és dajka 1 középfokú Mővelıdési Ház, Hetényegyházi Óvoda gondnoksági kisegítı 1 8 ált. kisegítı 3 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Ménteleki Óvoda Humán Szakközép Iskola Szent Györgyi Albert Eü. Szak. Isk. Humán Szakközép Iskola Kocsis Pál Szakközép Iskola gondnoksági kisegítı 1 8 ált. dajka 3 középfokú kertész 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés kertész 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Humán Szakközép Iskola Széchenyi Vendéglátói Isk. udvaros 2 8 ált. Humán Szakközép Iskola Kada Elek Szakközép Isk. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Kecskeméti Mőszaki Szakképzı Iskola adminisztrátor 7 középfokú kérbesítı 1 középfokú gondnoksági kisegítı 1 középfokú Planetárium Táncsics Mihály Kollégium Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. Arany János Ált. Isk. udvari munkás 4 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés udvaros 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. udvari munkás 2 8 ált. adminisztrátor 1 szakképesítés pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. udvari munkás 2 8 ált. Móra Ferenc Ált.Isk. pedagógiai asszisztens 2 felsıfokú Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Széchenyi sétányi Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Lánchíd utcai Óvoda udvari munkás 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Móra Ferenc Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. udvari munkás 2 8 ált. Lánchíd utcai Iskola gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú Bolyai János Gimnázium udvaros 2 8 ált. 7

8 Népi Iparmővészeti Győjtemény festı-mázoló v. kımőv. 1 szakképesítés teremır 1 8 ált. kertész 1 8 ált. Corvina Óvoda és Általános Iskola gondnoksági kisegítı 2 8 ált. Mátyás Isk. udvaros, karbantartó, 8 8 ált. kertészeti munkás titkár 3 középfokú iskolai pedagógiai asszisztens 4 felsıfokú biztonságır 2 szakképesítés Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi Isk. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász Isk. pedagógus asszisztens 1 felsıfokú iskolatitkár 1 középfokú Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Isk. Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor utcai Óvoda kisegítı, dajka 1 szakképesítés Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Mártírok útja 31. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mártírok útja 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Katonatelepi Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 2 szakképesítés Jász utcai Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 3 szakképesítés Ceglédi úti Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 2 szakképesítés Ifjúsági úti Óvoda udvaros 2 8 ált. Kecskeméti Mővészeti Óvoda, Általános udvari munkás 3 8 ált. Iskola, Középiskola adminisztrátor 2 középfokú pedagógiai asszisztens 2 középfokú Bányai Júlia Gimnázium Katona József Gimnázium Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Jókai u. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Horváth Döme u. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. kertész- kertész- szociális gondozó 2 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 8 ált. udvari munkás 1 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú szociális gondozó 2 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 2 szakképesítés Idısgondozó Szolgálat Csongrádi u. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Kápolna u. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Posta u. udvari munkás 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 2 szakképesítés Idısgondozó Szolgálat Margaréta u. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú 8

9 intézmény munkakörök igényelt Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Margaréta Otthon Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Platán Otthon 9 szakképesítés kerti munkás 5 8 ált. anyagmozgató 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 12 8 ált. mentálhigiénés 3 felsıfokú szociális gondozó 7 szakképesítés kerti munkás 7 8 ált. segédápoló 1 szakképesítés pedikőrös 1 szakképesítés Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 1 szakképesítés Családtámogató -Gyermekjóléti Közp. családgondozó 3 felsıfokú Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. udvari sm. 1 8 ált. Hunyadivárosi Bölcsıde varrónı 1 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Árpádvárosi Bölcsıde udvari sm. 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Lánchíd u. Bölcsıde udvari sm. 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. udvari sm. 1 8 ált. Mátis u. Bölcsıde gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. adminisztrátor 3 középfokú Központ szociális munkatárs 2 felsıfokú irodai alkalmazott 34 középfokú gondnoksági kisegítı 6 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola, udvari segédmunkás 2 8 ált. Szakiskola és Óvoda karbantartó 2 szakképesítés informatikus 1 szakképesítés takarító 4 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola Szakiskola és Óvoda, II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája ügyviteli munkatárs 4 középfokú udvari segédmunkás 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. pedagógus asszisztens 3 felsıfokú ügyviteli munkatárs 1 középfokú Lestár Péter Egységes Középiskola Szakiskola és Óvoda, Városföldi Tagiskolája gondnoksági kisegítı 2 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola udvari segédmunkás 1 8 ált. Szakiskola és Óvoda, Fülöpházi gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Tagiskolája Lestár Péter Egységes Középiskola konyhai dolgozó 1 8 ált. Szakiskola és Óvoda, Kunbaracsi udvari segédmunkás 1 8 ált. Tagiskolája gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Kecskeméti Foglalkoztatási Kft. parkgondozó ált. munkavezetı 10 középfokú gk. és traktor vezetı 4 szakképesítés kımőves 15 szakképesítés adminisztrátor 3 középfokú Hetényegyházi Városrészszépítı parkgondozó 2 8 ált. Egyesület Mentsvár az Állatokért és ebrendész 2 8 ált. Környezetünkért Alapítvány állatgondozó 6 8 ált. Kecskemét és Térsége Többcélú kerékpár-ırzés 8 8 ált. Társulás takarító 2 8 ált. irodai munkatárs 10 középfokú Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános karbantartó 2 8 ált. Egyesület szociális munkás segítı 1 szakképesítés Kecskeméti Közterület-felügyelet településır 20 szakképesítés KIK-FOR Kft. kül beltéri takarító 69 8 ált. Kecskeméti Regionális Képzı Központ mentor 1 szakképesítés

10 Kecskeméti Regionális Képzı Központ Kecskeméti Cigány Kisebbségi mentor 6 középfokú Önkormányzat takarító 2 8 ált. Kecskeméti Kulturális és Konferencia berendezı 2 középfokú Központ Nonprofit Kft. mővelıdés szervezı 2 felsıfokú teremır 1 szakképesítés Összesen 966 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által jelzett munkaerı-igény intézmény munkakörök igényelt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Rehabilitációs Bizottság Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye szakképesítés adminisztrátor 2 középfokú ápoló 10 középfokú mőtıssegéd 6 szakképesítés asszisztens 4 szakképesítés pedagógus 10 szakképesítés gyermekfelügyelı, dajka 15 szakképesítés karbantartó 3 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú technikai kisegítı 2 8 ált. takarító 1 8 ált. gyermekfelügyelı, dajka 4 középfokú gondozónı 2 középfokú takarítónı 1 8 ált. takarító 1 8.ált Bács-Kiskun Megyei Közmővelıdési Int. Összesen 63 Ballószög Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: közterületi sm ált. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és takarító 1 8 ált. Óvoda: könyvtári asszisztens 1 középfokú Kossuth Lajos Általános Iskola tanár 2 felsıfokú Intézményegység tanító 1 felsıfokú Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Csillagszem Óvoda, Intézményegység Aranykor Idıskorúak Otthona Alapítvány óvodapedagógus 1 felsıfokú pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú dajka 1 szakképesítés udvari munkás 1 8 ált. szociális gondozó 5 szakképesítés segéd szociális gondozó, 5 szakképesítés ápoló mentálhigiénés 1 szakképesítés foglalkoztatás-szervezı 1 középfokú gyógytornász, 1 szakképesítés gyógymasszır takarító 3 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. parkgondozó, kertész 2 8. ált biztonsági ır 2 szakképesítés Összesen 41 10

11 Felsılajos Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: takarító 1 8 ált. kézbesítı 1 8 ált. közterületi sm ált. Fekete István Általános Iskola konyhai kisegítı 1 8 ált. közterületi sm. 1 8 ált. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhai kisegítı 2 8 ált. Felsılajosi Tagintézménye parkgondozó 1 8 ált. Összesen 26 Fülöpháza Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 3 középfokú konyhai kisegítı 2 8 ált. A település útjai és környezete parkgondozó 17 8 ált. gondozása Összesen 22 Helvécia Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 3 középfokú közterületi sm ált. isk. alatti közterületi segédmunkás 4 8 ált. segédápoló 3 középfokú Helvécia-Ballószög Általános Iskola és konyhai kisegítı 1 8 ált. Óvoda: közterületi sm ált. isk. alatti Wéber Ede Központi Általános Iskola kımőves 1 8 ált. Intézményegység Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Lakótelepi Napköziotthonos Óvoda Intézményegység tanító 1 felsıfokú karbantartó 1 8 ált. konyhai kisegítı 1 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú Mikrotérségi Szociális Központ szociális kisegítı 2 középfokú Mővelıdési Otthon takarító 1 8 ált. Egészségház takarító 1 8 ált. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Feketeerdıi Általános Iskola Intézményegység Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Központi Napköziotthonos Óvoda Intézményegység takarító 1 8 ált. karbantartó 1 8 ált. közterületi sm. 1 8 ált. tanító 1 felsıfokú konyhai kisegítı 1 8 ált. Közterületi sm. 1 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú Összesen 31 Jakabszállás Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: intézmény munkakörök igényelt Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Mővelıdési Központ (Jakabszállási Általános Iskola, Mővelıdési Ház) 11 szakképesítés takarító 3 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú óvónı 1 felsıfokú

12 adminisztrátor 2 középfokú közterületi segédmunkás 17 8 ált. kımőves 1 szakképesítés parkgondozó 2 8 ált. Összesen 32 Kunbaracs Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: takarító kisegítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 szakképesítés Általános Iskola konyhai kisegítı 2 HCCP Faluház takarító 1 8 ált. adminisztrátor 1 ECDL Összesen 7 Ladánybene Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola szakács 1 szakképesítés és Óvoda Ladánybenei Intézményei, konyhai kisegítı 1 8 ált. Óvoda óvodai kisegítı 2 8 ált. Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola adminisztrátor 2 középfokú és Óvoda Ladánybenei Intézményei, kisegítı 2 8 ált. Iskola programszervezı 1 középfokú adminisztrátor 2 középfokú karbantartó 3 szakképesítés településır 1 szakképesítés kisegítı 2 8 ált. parkgondozó 8 8 ált. Összesen 25 Lajosmizse Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 4 középfokú takarító 2 8 ált. portás 2 8 ált. kézbesítı 2 gondnok 1 8 ált. 8 ált. Fekete István Általános Iskola Fekete István Ált. Iskola Kollégiuma kertész 5 8 ált. parkgondozó ált. településır 2 szakképesítés gondnok 1 8 ált. szakmunkás 1 szakképesítés udvaros 2 8 ált. szabadidı szervezı 3 középfokú szociális munkás 1 szakképesítés adminisztrátor 3 középfokú takarító 4 portás 3 8 ált. 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. karbantartó 4 szakképesítés takarító 2 8 ált. 12

13 Fekete István Ált. Iskola Kollégiuma portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. szabadidı szervezı 2 középfokú Napközi Otthonos Óvoda adminisztrátor 1 takarító 2 középfokú 8 ált. portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. Lajosmizse Város Önkormányzata adminisztrátor 2 Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális takarító 2 középfokú 8 ált. Intézmény portás 2 8 ált. konyhai kisegítı 3 8 ált. Udvaros 2 8 ált. gépkocsi vezetı 1 8 ált.- B kat jogosítvány Szociális ápoló 3 8 ált. Szociális munkás 3 szakképesítés Mővelıdési ház és Könyvtár adminisztrátor 1 takarító 1 középfokú középfokú portás 1 középfokú szakmunkás 1 szakképesítés szabadidı szervezı 1 középfokú Tőzoltóság adminisztrátor 2 középfokú Nefelejcs Szociális Otthon takarító 2 8 ált. portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 1 8 ált. szociális ápoló 6 8 ált. Köztemetı udvaros 3 8 ált. Összesen 336 Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Óvoda takarító 2 8 ált. gyermekkísérı 1 középfokú Bölcsıde takarító 2 8 ált. Iskola takarító 2 8 ált. karbantartó 1 fémipari szakmunkás Gondozási Központ takarító 1 8 ált. Gondozási Központ karbantartó 1 8 ált. Házi gondozó 1 szakképesítés Könyvtár parkgondozó 1 8 ált. informatikus 1 középfokú takarító 1 8 ált. parkgondozó 8 8 ált. segédmunkás 11 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú karbantartó 2 szakképesítés Mővelıdési ház karbantartó 1 8 ált. Összesen 39 13

14 Nyárlırinc Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: gondnok 1 szakképesítés takarító 1 8 ált. udvaros, közterületi sm. 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. takarító 1 8 ált. udvaros, közterületi sm. 1 8 ált. Eötvös Iskola Búzás János Általános Iskolai Tagintézménynél Eötvös Iskola Nyárlırinci Óvoda Tagintézménynél gondnok 1 szakképesítés kımőves 1 szakképesítés takarító 3 8 ált. informatikus 1 szakképesítés szociális kisegítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú parkgondozó, közterületi 14 8 ált. sm. Összesen 30 Szentkirály Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Általános Iskola konyhai kisegítı 3 8 ált. iskolai kisegítı 3 8 ált. gondnok 2 8 ált. takarító 1 8 ált. kézbesítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú közterületi segédmunkás 19 8 ált. festı, kımőves 2 szakképesítés masszır 1 szakképesítés Összesen 35 Tiszakécske Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Móricz Zsigmond Ált. Iskola takarító 2 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. Móricz Zsigmond Ált. Iskola pedagógiai asszisztens 1 középfokú Egyesített Szociális Intézmény takarító 1 8 ált. házigondozó, szociális gondozói 3 területigondozó végzettség családgondozó 1 szakképesítés udvaros 1 Egyesített Szociális Intézmény konyhai kisegítı 1 8 ált. 8 ált. szociális segítı 1 középfokú Arany János Mővelıdési Központ közmővelıdési feladat 1 szakképesítés kisegítı 2 8 ált. könyvtári munkatárs 1 középfokú adminisztrátor 4 középfokú Városgondnokság segédmunkás 28 8 ált. szakmunkás 20 szakképesítés parkos 20 8 ált. Városi Óvodák és Bölcsıde óvodapedagógus 1 szakképesítés Összesen 93 14

15 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése és várható ütemezése: A Társulás az Önkormányzatokkal együttmőködve törekszik a fenti munkaerıigényeket megfelelı képzettségő munkavállaló kiközvetítésével teljesíteni. Foglalkoztatás szerinti ütemezése térségi szinten Település I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ballószög Felsılajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kecskemét Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Tiszakécske Összesen Ahogyan a munkaerıigényekbıl is látszik, közterületen folyó segédmunkára van a legnagyobb igény. Elsısorban a közterület takarítása, a parkgondozás, a köztisztasági feladatok elvégzése, a főnyírás és a parlagfő irtás azok a feladatok, melyekben a közcélú munkába bevonható személyek tevékenyen részt vehetnek. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása, mőködési területe: A foglalkoztatás szervezık munkája elengedhetetlen az Út a munkához program sikeres lebonyolításhoz. A kistérség területén 19 közép és felsıfokú végzettséggel rendelkezı közfoglalkoztatás-szervezıt foglalkoztatunk. A feladatok sokrétőek, így a foglalkoztatás-szervezık egyszerre kell, hogy segítséget adjanak a foglalkoztatóknak, a foglalkoztatottaknak, az önkormányzatnak és egyben segítséget nyújtsanak az önkormányzatnak a felmerülı problémák hatékony kezelése érdekében. A foglalkoztatás-szervezık feladata az alábbi: adminisztrációs és munkaszervezési feladatokban történı segítségnyújtás a foglalkoztatók számára, a foglalkoztató cégekkel történı folyamatos kapcsolattartás és beszámolók készítése, a célcsoport által jelzett problémák visszajelzése, megoldási javaslatok kidolgozása, a foglalkoztatásban részt vevık háttértámogatásának megteremtése, 15

16 új foglalkoztatók megkeresése, kapcsolatok kiépítése és fenntartásának elısegítése, a foglalkoztatási és képzési koncepciók elkészítésének segítése a gyakorlati tapasztalatok alapján, a foglalkoztatottak problémáinak felmérése, értékelése, továbbítása, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések összegyőjtése, továbbítása. A közfoglalkoztatás finanszírozása: Az Út a munkához program keretébe illesztetten, december 15-én döntött az Országgyőlés, az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló évi CVII. törvényben (továbbiakban: Eszft.) és a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján (Magyar Közlöny évi 157. szám) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása szerint. Ehhez kapcsolódóan módosultak a végrehajtási rendeletek is, az önkormányzatokat érintıen a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII.30.) Korm rendelettel. A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos állami támogatást a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás igényli a bér és járulékok 95%-át a Magyar Államkincstáron keresztül, 5%-ot pedig az önkormányzatoktól. Ehhez elengedhetetlen, hogy a Társulás minden hónapban pontosan teljesítse az önkormányzatok és a Magyar Államkincstár részére az elıírt adatszolgáltatást. A pontos adminisztráció miatt fontos az is, hogy a Társulás a munkavégzés helyének megfelelı szervezettel/intézménnyel (foglalkoztatási hely) megállapodást kössön. 16

17 A Társulást megbízó településeknek a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források január 01-tıl 2010 december 31-ig Ft-ban Iskolai végzettség szerint Legalább 8 általános iskola végzettséggel rendelkezık Minimum középfokú végzettséggel rendelkezık Bruttó bér/hó Tb járulék 50% Munkaadói járulék 50% EHO 50% Összesen (bér+járul ék) Ft Ft 276 Ft 732 Ft Ft Ft Ft 336 Ft 732 Ft Ft Iskolai végzettség szerint Legalább 8 általános iskola végzettséggel rendelkezık Minimum középfokú végzettséggel rendelkezık 1 napra jutó bérköltség 90 napra jutó bérköltség Létszám 90 napra jutó összes bér+járulék Ft Ft 1590 fı Ft Ft Ft 398 fı Ft Ö s s z e s e n: 1988 fı Ft Munkabér+ járulék összesen Ft Támogatás (95%) Ft Saját forrás (5%) Ft Dr. Zombor Gábor Elnök 17

18 Záradék: Ezen Közfoglalkoztatási Tervvel a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ a napján kelt, számú iratában foglaltak szerint egyetértett. Ezen Közfoglalkoztatási Tervet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa december 16.-án megtárgyalta, és.. KFT. számú határozatával elfogadta. 18

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében előírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 J A V A S L A T VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-134/ 2010.. J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terve módosítására

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT

8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Képviselı-testületétıl 8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Mátraterenye Község

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

2.melléklet a.../2015. határozathoz

2.melléklet a.../2015. határozathoz .melléklet a.../05. határozathoz Közfoglalkoztatotti létszám intézményenkénti megosztása munkakör, létszám és időtartam szerint Intézmény/ Pályázó neve / Munkavégzés helye Munkakör SZAKKÉPZET LEN SZAKKÉPZETT

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének június 30-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére 12. Tárgy: Pszichológusi és gyógypedagógusi feladatellátás további mőködtetése Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 41. Melléklet: TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az értékteremtı közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

Jelentés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Jelentés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása Sorszám: II/4. Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Egyszerő

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Egyeztetve: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ XVIII.-XIX. ker. Kirendeltsége Kispesti Szociálpolitikai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/589-1/2010/I. Ea.: Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-79/2009. Ea.: Csomor Ágnes/Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási terve

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. február 11-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2010. február 11-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2010. évi Közfoglalkoztatási terve Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Samu Jánosné ügyintézı Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete január 13-án tartandó nyilvános ülésére

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete január 13-án tartandó nyilvános ülésére SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587 E L İ T E R J E S Z T É S Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 13-án

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás Tájékoztató A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatáshoz, valamint a munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 06-6/1094-2/2010 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ÁLLÁSHELYEINEK CSÖKKENTÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014

Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014 Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Tartalom: I. Bevezetés II.

Részletesebben