A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról"

Átírás

1 KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE ÉVRE

2 A közcélú munka fogalma a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 36. (2) bekezdésének rendelkezései szerint: a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, továbbá c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik látható el. A Közfoglalkoztatási Terv tervezetét az Szt. 37/A. (1) bekezdésének megfelelıen megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal december 03-i ülésén valamint ezzel egy idıben véleményezésre megküldtük a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központnak. A közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérıl annak kézhezvételétıl számított tíz munkanapon belül tájékoztatja az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a települési önkormányzatot. Amennyiben határidıben nem nyilvánítanak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetértenek. A Társulási Tanács december 16-i ülésén fogadja el a közfoglalkoztatási tervet. Mindezek figyelembevételével a közcélú foglalkoztatás megszervezésével és lebonyolításával - Ballószög Község Önkormányzata - Felsılajos Község Önkormányzata - Fülöpháza Község Önkormányzata - Helvécia Község Önkormányzata - Jakabszállás Község Önkormányzata - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kunbaracs Község Önkormányzata - Ladánybene Község Önkormányzata - Lajosmizse Város Önkormányzata - Lakitelek Nagyközség Önkormányzata - Nyárlırinc Község Önkormányzata - Szentkirály Község Önkormányzata - Tiszakécske Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzatok) megállapodást kötött a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással. Az intézmények jelzik a Társulás felé a munkaerı-igényt, melyet a Társulás munkaszervezete haladéktalanul összesítve lejelent az Önkormányzatok részére. Az Önkormányzatok a munkanélküli álláskeresıket a Társuláshoz irányítják, amely a megfelelı feltételek megléte esetén munkaszerzıdést köt a munkanélküli személlyel, megjelölve természetesen a munkavégzés helyét. A Társulás a munkavégzéssel kapcsolatban minden olyan eseményrıl tájékoztatja az Önkormányzatokat, amely a munkanélküli személy együttmőködésének hiányáról szól. Ilyen esetben a munkanélküli személy ellátása megszüntetésre kerül. Az Szt a rendelkezik arról, hogy az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, 2

3 közfoglalkoztatásban köteles részt venni. A Szt a kiegészül (6)-(8) bekezdésekkel, melyek szerint az Szt. azokat az esetköröket szabályozza, melyeknél nem kötelezhetı a RÁTra jogosult közfoglalkoztatásra. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) a foglalkoztatás végrehajtása révén 2009-évben jelentıs tapasztalatokat szerzett a közfoglalkoztatásban. Az Önkormányzatok bekapcsolódásával nem csak Kecskemét közigazgatási területén belül lehet a közcélú foglalkoztatást megszervezni, hanem a munkavégzés helyét a kistérséghez tartozó településen is ki lehet jelölni. A térségi szinten 2009 évben foglalkoztatott közcélú munkavállalói (2009 novemberi állapot): - Ballószög Község Önkormányzata 21 fı - Fülöpháza Község Önkormányzata 21 fı - Felsılajos Község Önkormányzata 13 fı - Helvécia Község Önkormányzata 41 fı - Jakabszállás Község Önkormányzata 52 fı - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 763 fö - Kunbaracs Község Önkormányzata 13 fı - Ladánybene Község Önkormányzata 15 fı - Lajosmizse Város Önkormányzata 170 fı - Lakitelek Nagyközség Önkormányzata 23 fı - Nyárlırinc Község Önkormányzata 30 fı - Szentkirály Község Önkormányzata 11 fı - Tiszakécske Város Önkormányzata 74 fı Összesen: 1247 fı Az Út a munkához program igen nagy jelentıséget tulajdonít a közfoglalkoztatás tervezésének, így a közfoglalkoztatási terv az állami foglalkoztatási szervezet, az önkormányzatok és a kistérség együttmőködésében elkészítve lehet igazán célratörı és hatékony, a helyi, a kistérségi igényekhez, lehetıségekhez, az érintettek képességeihez igazodó. A közfoglalkoztatási terv egyéves idıtartamra szól, tartalmazza: 1. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét. 2. A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését. 3. A megjelölt feladatok ellátásához szükséges ot. 4. A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A társulás által elfogadott közfoglalkoztatási terv évközben is módosítható. A módosítás során ugyanúgy kell eljárni, mint az éves közfoglalkoztatási terv elkészítése során, azaz véleményeztetni kell a fentebb említett szervezetekkel. A jelenleg hatályos Szt. szerint a közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének idıtartama alatt az elıírások szerinti körülményekben lényeges változás következik be. A lényeges körülményekben történı változás -t az önkormányzatok eltérıképpen értelmezték, értelmezhették, ezért került sor az Szt. ezen bekezdésének pontosítására, amely már a foglalkoztatottak számában történı változáshoz köti a közfoglalkoztatási terv módosításának kötelezettségét az alábbiak szerint: 3

4 A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkezı változás a foglalkoztatottak tekintetében: Az Szt. 37/A. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép január 1-tıl: (4) A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges a) 2000 fı feletti lakosságszámú településeknél 10%-át, b) 2000 fı, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérı mértékő bıvítését, illetve csökkentését eredményezi. A Közfoglalkoztatási Tervet az elfogadását követı 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak. Amennyiben a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló Társulás a közfoglalkoztatási tervet február 15-éig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történı megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a Szt (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át. Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára minimum évi 90 munkanapra, legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejő munkaviszonyt létesíteni. 200 napi foglalkoztatást követıen a foglalkoztatott újra álláskeresési segélyre lesz jogosult, ezért a munkaszerzıdéseket nem célszerő 1 évnél hosszabb idıtartamra megkötni. A közfoglalkoztatásban résztvevık a munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidı esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) január 1-tıl forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati idıtıl függetlenül havi forint. Nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. (2009 november) Település megnevezése Nyilvántartott összesen/fı Folyamatos nyilvántartva 365nap/fı Járadék típusú ellátás/fı 4 Segély típusú ellátás/fı Rendelkezésre állási támogatásban részesülı/fı Munkavállaló korú népesség/fı Nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában Ballószög ,26 Felsılajos ,27 Fülöpháza ,88 Helvécia ,54 Jakabszállás ,88 Kecskemét ,54 Kunbaracs ,57 Ladánybene ,02 Lajosmizse ,71 Lakitelek ,27 Nyárlırinc ,00 Szentkirály ,46 Tiszakécske ,66 Összesen:

5 A fenti táblázatból látható, hogy a jelenlegi adatok szerint mintegy 1988 személyt kellene a közfoglalkoztatásba bevonni, viszont a munkanélküliség szintjének várható emelkedése miatt ez a szám nagy valószínőséggel 2010-ben emelkedni fog. Önkormányzatokhoz az intézmények által leadott igény, képzettség szerinti várható összetétele: Kistérségi szinten Létszám képzettség szerinti bontásban Települések 8 általános isk. szakképesítés középfokú felsıfokú összesen Kecskemét Ballószög Felsılajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Tiszakécske Összesen: A legtöbb tartósan munkanélküli személy a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık közül kerül ki, tehát a szakképzettlenség a munkanélküliség egyik legfıbb oka. Megállapítható az is, hogy a munkanélküli nık aránya jóval magasabb a férfiakénál. Az alábbiakban részletesen kifejtjük a közcélú munkába bevonható személyek foglalkoztatatását, melyben szerepel, hogy a beérkezett igények alapján átlagosan havi személyt tervezünk a közfoglalkoztatásba bevonni évben 1988 fı foglalkoztatását tervezzük. A közfoglalkoztatás során törekedni kell arra, hogy a tartósan munkanélküliek minél szélesebb köre végezzen közcélú munkát. A Társulás az Út a munkához programmal kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatás területén. A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján az önkormányzatok a szociális törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak végrehajtása során, döntéseinek elıkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszik azok foglalkoztatáspolitikai következményeit. 5

6 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése, feladatok ellátásához szükséges : Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerıigény: Ciróka Bábszínház hivatalsegéd 1 8 ált. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola irodai kisegítı 1 középfokú Vörösmarty Mihály Ált. Isk. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola gazdasági ügyintézı 1 felsıfokú Béke Ált. Isk. udvari munkás 1 8 ált. irodai kisegítı 1 középfokú pedagógus asszisztens 3 felsıfokú Belvárosi Óvoda és Általános Iskola pedagógus asszisztens 1 középfokú Damjanich János Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Magyar Ilona Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Tóth László Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Zrínyi Ilona Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Árpádvárosi Óvodája Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Mátis K. utcai Óvodája udvari munkás 2 8 ált. pedagógiai asszisztens 3 felsıfokú konyhai kisegítı 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. informatikus 1 szakképesítés udvari munkás 2 8 ált. pedagógiai asszisztens 10 középfokú, felsıfokú gondnoksági kisegítı 2 8 ált. koordinátor 1 középfokú adminisztrátor 2 középfokú irodai kisegítı 2 középfokú gondnoksági kisegítı 3 8 ált. pedagógus asszisztens 5 felsıfokú portás 1 8 ált. udvari munkás 3 8 ált. pedagógus asszisztens 4 felsıfokú konyhai kisegítı-dajka 3 8 ált. udvari munkás 3 8 ált konyhai kisegítı 3 8 ált. pedagógiai asszisztens 6 középfokú irodai kisegítı 3 középfokú Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Központ Belvárosi Óvoda és Általános Iskola udvari kisegítı 1 8 ált. Nevelési Tanácsadó Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és programszervezı 1 középfokú Mővelıdési Ház, Vásárhelyi Pál hivatalsegéd 2 középfokú Általános Iskolája adminisztrátor 7 középfokú gondnok 2 középfokú udvari munkás 3 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Ménteleki Általános Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Hetényegyházi Mővelıdési Ház pedagógiai asszisztens 6 szakképesítés hivatalsegéd 1 középfokú informatikus 1 szakképesítés gondnok 1 középfokú pedagógiai asszisztens 1 szakképesítés gondnoksági kisegítı 3 8 ált. udvaros 2 8 ált. adminisztrátor 3 középfokú pedagógiai asszisztens 1 középfokú kisegítı 1 középfokú kertész 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Kadafalvi Iskola hivatalsegéd 1 középfokú 6

7 pedagógiai asszisztens 2 középfokú gondnoksági kisegítı 2 szakképesítés pedagógiai asszisztens 2 szakképesítés informatikus 1 szakképesítés kisegítı 5 8 ált. hivatalsegéd 1 középfokú gondnoksági kisegítı 1 középfokú Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Kadafalvi Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Móricz Zsigmond Általános Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Egyetértés utcai Óvoda udvari munkás 2 8 ált. dajka 2 középfokú konyhai kisegítı 2 8 ált. hivatalsegéd 1 középfokú udvari munkás 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és dajka 2 középfokú Mővelıdési Ház, Boróka utcai Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és dajka 1 középfokú Mővelıdési Ház, Hetényegyházi Óvoda gondnoksági kisegítı 1 8 ált. kisegítı 3 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Ménteleki Óvoda Humán Szakközép Iskola Szent Györgyi Albert Eü. Szak. Isk. Humán Szakközép Iskola Kocsis Pál Szakközép Iskola gondnoksági kisegítı 1 8 ált. dajka 3 középfokú kertész 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés kertész 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Humán Szakközép Iskola Széchenyi Vendéglátói Isk. udvaros 2 8 ált. Humán Szakközép Iskola Kada Elek Szakközép Isk. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Kecskeméti Mőszaki Szakképzı Iskola adminisztrátor 7 középfokú kérbesítı 1 középfokú gondnoksági kisegítı 1 középfokú Planetárium Táncsics Mihály Kollégium Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. Arany János Ált. Isk. udvari munkás 4 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés udvaros 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. udvari munkás 2 8 ált. adminisztrátor 1 szakképesítés pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. udvari munkás 2 8 ált. Móra Ferenc Ált.Isk. pedagógiai asszisztens 2 felsıfokú Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Széchenyi sétányi Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Lánchíd utcai Óvoda udvari munkás 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Móra Ferenc Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. udvari munkás 2 8 ált. Lánchíd utcai Iskola gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú Bolyai János Gimnázium udvaros 2 8 ált. 7

8 Népi Iparmővészeti Győjtemény festı-mázoló v. kımőv. 1 szakképesítés teremır 1 8 ált. kertész 1 8 ált. Corvina Óvoda és Általános Iskola gondnoksági kisegítı 2 8 ált. Mátyás Isk. udvaros, karbantartó, 8 8 ált. kertészeti munkás titkár 3 középfokú iskolai pedagógiai asszisztens 4 felsıfokú biztonságır 2 szakképesítés Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi Isk. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász Isk. pedagógus asszisztens 1 felsıfokú iskolatitkár 1 középfokú Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Isk. Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor utcai Óvoda kisegítı, dajka 1 szakképesítés Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Mártírok útja 31. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mártírok útja 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Katonatelepi Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 2 szakképesítés Jász utcai Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 3 szakképesítés Ceglédi úti Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 2 szakképesítés Ifjúsági úti Óvoda udvaros 2 8 ált. Kecskeméti Mővészeti Óvoda, Általános udvari munkás 3 8 ált. Iskola, Középiskola adminisztrátor 2 középfokú pedagógiai asszisztens 2 középfokú Bányai Júlia Gimnázium Katona József Gimnázium Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Jókai u. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Horváth Döme u. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. kertész- kertész- szociális gondozó 2 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 8 ált. udvari munkás 1 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú szociális gondozó 2 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 2 szakképesítés Idısgondozó Szolgálat Csongrádi u. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Kápolna u. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Posta u. udvari munkás 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 2 szakképesítés Idısgondozó Szolgálat Margaréta u. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú 8

9 intézmény munkakörök igényelt Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Margaréta Otthon Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Platán Otthon 9 szakképesítés kerti munkás 5 8 ált. anyagmozgató 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 12 8 ált. mentálhigiénés 3 felsıfokú szociális gondozó 7 szakképesítés kerti munkás 7 8 ált. segédápoló 1 szakképesítés pedikőrös 1 szakképesítés Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 1 szakképesítés Családtámogató -Gyermekjóléti Közp. családgondozó 3 felsıfokú Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. udvari sm. 1 8 ált. Hunyadivárosi Bölcsıde varrónı 1 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Árpádvárosi Bölcsıde udvari sm. 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Lánchíd u. Bölcsıde udvari sm. 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. udvari sm. 1 8 ált. Mátis u. Bölcsıde gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. adminisztrátor 3 középfokú Központ szociális munkatárs 2 felsıfokú irodai alkalmazott 34 középfokú gondnoksági kisegítı 6 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola, udvari segédmunkás 2 8 ált. Szakiskola és Óvoda karbantartó 2 szakképesítés informatikus 1 szakképesítés takarító 4 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola Szakiskola és Óvoda, II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája ügyviteli munkatárs 4 középfokú udvari segédmunkás 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. pedagógus asszisztens 3 felsıfokú ügyviteli munkatárs 1 középfokú Lestár Péter Egységes Középiskola Szakiskola és Óvoda, Városföldi Tagiskolája gondnoksági kisegítı 2 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola udvari segédmunkás 1 8 ált. Szakiskola és Óvoda, Fülöpházi gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Tagiskolája Lestár Péter Egységes Középiskola konyhai dolgozó 1 8 ált. Szakiskola és Óvoda, Kunbaracsi udvari segédmunkás 1 8 ált. Tagiskolája gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Kecskeméti Foglalkoztatási Kft. parkgondozó ált. munkavezetı 10 középfokú gk. és traktor vezetı 4 szakképesítés kımőves 15 szakképesítés adminisztrátor 3 középfokú Hetényegyházi Városrészszépítı parkgondozó 2 8 ált. Egyesület Mentsvár az Állatokért és ebrendész 2 8 ált. Környezetünkért Alapítvány állatgondozó 6 8 ált. Kecskemét és Térsége Többcélú kerékpár-ırzés 8 8 ált. Társulás takarító 2 8 ált. irodai munkatárs 10 középfokú Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános karbantartó 2 8 ált. Egyesület szociális munkás segítı 1 szakképesítés Kecskeméti Közterület-felügyelet településır 20 szakképesítés KIK-FOR Kft. kül beltéri takarító 69 8 ált. Kecskeméti Regionális Képzı Központ mentor 1 szakképesítés

10 Kecskeméti Regionális Képzı Központ Kecskeméti Cigány Kisebbségi mentor 6 középfokú Önkormányzat takarító 2 8 ált. Kecskeméti Kulturális és Konferencia berendezı 2 középfokú Központ Nonprofit Kft. mővelıdés szervezı 2 felsıfokú teremır 1 szakképesítés Összesen 966 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által jelzett munkaerı-igény intézmény munkakörök igényelt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Rehabilitációs Bizottság Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye szakképesítés adminisztrátor 2 középfokú ápoló 10 középfokú mőtıssegéd 6 szakképesítés asszisztens 4 szakképesítés pedagógus 10 szakképesítés gyermekfelügyelı, dajka 15 szakképesítés karbantartó 3 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú technikai kisegítı 2 8 ált. takarító 1 8 ált. gyermekfelügyelı, dajka 4 középfokú gondozónı 2 középfokú takarítónı 1 8 ált. takarító 1 8.ált Bács-Kiskun Megyei Közmővelıdési Int. Összesen 63 Ballószög Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: közterületi sm ált. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és takarító 1 8 ált. Óvoda: könyvtári asszisztens 1 középfokú Kossuth Lajos Általános Iskola tanár 2 felsıfokú Intézményegység tanító 1 felsıfokú Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Csillagszem Óvoda, Intézményegység Aranykor Idıskorúak Otthona Alapítvány óvodapedagógus 1 felsıfokú pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú dajka 1 szakképesítés udvari munkás 1 8 ált. szociális gondozó 5 szakképesítés segéd szociális gondozó, 5 szakképesítés ápoló mentálhigiénés 1 szakképesítés foglalkoztatás-szervezı 1 középfokú gyógytornász, 1 szakképesítés gyógymasszır takarító 3 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. parkgondozó, kertész 2 8. ált biztonsági ır 2 szakképesítés Összesen 41 10

11 Felsılajos Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: takarító 1 8 ált. kézbesítı 1 8 ált. közterületi sm ált. Fekete István Általános Iskola konyhai kisegítı 1 8 ált. közterületi sm. 1 8 ált. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhai kisegítı 2 8 ált. Felsılajosi Tagintézménye parkgondozó 1 8 ált. Összesen 26 Fülöpháza Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 3 középfokú konyhai kisegítı 2 8 ált. A település útjai és környezete parkgondozó 17 8 ált. gondozása Összesen 22 Helvécia Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 3 középfokú közterületi sm ált. isk. alatti közterületi segédmunkás 4 8 ált. segédápoló 3 középfokú Helvécia-Ballószög Általános Iskola és konyhai kisegítı 1 8 ált. Óvoda: közterületi sm ált. isk. alatti Wéber Ede Központi Általános Iskola kımőves 1 8 ált. Intézményegység Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Lakótelepi Napköziotthonos Óvoda Intézményegység tanító 1 felsıfokú karbantartó 1 8 ált. konyhai kisegítı 1 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú Mikrotérségi Szociális Központ szociális kisegítı 2 középfokú Mővelıdési Otthon takarító 1 8 ált. Egészségház takarító 1 8 ált. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Feketeerdıi Általános Iskola Intézményegység Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Központi Napköziotthonos Óvoda Intézményegység takarító 1 8 ált. karbantartó 1 8 ált. közterületi sm. 1 8 ált. tanító 1 felsıfokú konyhai kisegítı 1 8 ált. Közterületi sm. 1 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú Összesen 31 Jakabszállás Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: intézmény munkakörök igényelt Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Mővelıdési Központ (Jakabszállási Általános Iskola, Mővelıdési Ház) 11 szakképesítés takarító 3 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú óvónı 1 felsıfokú

12 adminisztrátor 2 középfokú közterületi segédmunkás 17 8 ált. kımőves 1 szakképesítés parkgondozó 2 8 ált. Összesen 32 Kunbaracs Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: takarító kisegítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 szakképesítés Általános Iskola konyhai kisegítı 2 HCCP Faluház takarító 1 8 ált. adminisztrátor 1 ECDL Összesen 7 Ladánybene Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola szakács 1 szakképesítés és Óvoda Ladánybenei Intézményei, konyhai kisegítı 1 8 ált. Óvoda óvodai kisegítı 2 8 ált. Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola adminisztrátor 2 középfokú és Óvoda Ladánybenei Intézményei, kisegítı 2 8 ált. Iskola programszervezı 1 középfokú adminisztrátor 2 középfokú karbantartó 3 szakképesítés településır 1 szakképesítés kisegítı 2 8 ált. parkgondozó 8 8 ált. Összesen 25 Lajosmizse Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 4 középfokú takarító 2 8 ált. portás 2 8 ált. kézbesítı 2 gondnok 1 8 ált. 8 ált. Fekete István Általános Iskola Fekete István Ált. Iskola Kollégiuma kertész 5 8 ált. parkgondozó ált. településır 2 szakképesítés gondnok 1 8 ált. szakmunkás 1 szakképesítés udvaros 2 8 ált. szabadidı szervezı 3 középfokú szociális munkás 1 szakképesítés adminisztrátor 3 középfokú takarító 4 portás 3 8 ált. 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. karbantartó 4 szakképesítés takarító 2 8 ált. 12

13 Fekete István Ált. Iskola Kollégiuma portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. szabadidı szervezı 2 középfokú Napközi Otthonos Óvoda adminisztrátor 1 takarító 2 középfokú 8 ált. portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. Lajosmizse Város Önkormányzata adminisztrátor 2 Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális takarító 2 középfokú 8 ált. Intézmény portás 2 8 ált. konyhai kisegítı 3 8 ált. Udvaros 2 8 ált. gépkocsi vezetı 1 8 ált.- B kat jogosítvány Szociális ápoló 3 8 ált. Szociális munkás 3 szakképesítés Mővelıdési ház és Könyvtár adminisztrátor 1 takarító 1 középfokú középfokú portás 1 középfokú szakmunkás 1 szakképesítés szabadidı szervezı 1 középfokú Tőzoltóság adminisztrátor 2 középfokú Nefelejcs Szociális Otthon takarító 2 8 ált. portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 1 8 ált. szociális ápoló 6 8 ált. Köztemetı udvaros 3 8 ált. Összesen 336 Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Óvoda takarító 2 8 ált. gyermekkísérı 1 középfokú Bölcsıde takarító 2 8 ált. Iskola takarító 2 8 ált. karbantartó 1 fémipari szakmunkás Gondozási Központ takarító 1 8 ált. Gondozási Központ karbantartó 1 8 ált. Házi gondozó 1 szakképesítés Könyvtár parkgondozó 1 8 ált. informatikus 1 középfokú takarító 1 8 ált. parkgondozó 8 8 ált. segédmunkás 11 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú karbantartó 2 szakképesítés Mővelıdési ház karbantartó 1 8 ált. Összesen 39 13

14 Nyárlırinc Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: gondnok 1 szakképesítés takarító 1 8 ált. udvaros, közterületi sm. 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. takarító 1 8 ált. udvaros, közterületi sm. 1 8 ált. Eötvös Iskola Búzás János Általános Iskolai Tagintézménynél Eötvös Iskola Nyárlırinci Óvoda Tagintézménynél gondnok 1 szakképesítés kımőves 1 szakképesítés takarító 3 8 ált. informatikus 1 szakképesítés szociális kisegítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú parkgondozó, közterületi 14 8 ált. sm. Összesen 30 Szentkirály Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Általános Iskola konyhai kisegítı 3 8 ált. iskolai kisegítı 3 8 ált. gondnok 2 8 ált. takarító 1 8 ált. kézbesítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú közterületi segédmunkás 19 8 ált. festı, kımőves 2 szakképesítés masszır 1 szakképesítés Összesen 35 Tiszakécske Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Móricz Zsigmond Ált. Iskola takarító 2 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. Móricz Zsigmond Ált. Iskola pedagógiai asszisztens 1 középfokú Egyesített Szociális Intézmény takarító 1 8 ált. házigondozó, szociális gondozói 3 területigondozó végzettség családgondozó 1 szakképesítés udvaros 1 Egyesített Szociális Intézmény konyhai kisegítı 1 8 ált. 8 ált. szociális segítı 1 középfokú Arany János Mővelıdési Központ közmővelıdési feladat 1 szakképesítés kisegítı 2 8 ált. könyvtári munkatárs 1 középfokú adminisztrátor 4 középfokú Városgondnokság segédmunkás 28 8 ált. szakmunkás 20 szakképesítés parkos 20 8 ált. Városi Óvodák és Bölcsıde óvodapedagógus 1 szakképesítés Összesen 93 14

15 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése és várható ütemezése: A Társulás az Önkormányzatokkal együttmőködve törekszik a fenti munkaerıigényeket megfelelı képzettségő munkavállaló kiközvetítésével teljesíteni. Foglalkoztatás szerinti ütemezése térségi szinten Település I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ballószög Felsılajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kecskemét Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Tiszakécske Összesen Ahogyan a munkaerıigényekbıl is látszik, közterületen folyó segédmunkára van a legnagyobb igény. Elsısorban a közterület takarítása, a parkgondozás, a köztisztasági feladatok elvégzése, a főnyírás és a parlagfő irtás azok a feladatok, melyekben a közcélú munkába bevonható személyek tevékenyen részt vehetnek. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása, mőködési területe: A foglalkoztatás szervezık munkája elengedhetetlen az Út a munkához program sikeres lebonyolításhoz. A kistérség területén 19 közép és felsıfokú végzettséggel rendelkezı közfoglalkoztatás-szervezıt foglalkoztatunk. A feladatok sokrétőek, így a foglalkoztatás-szervezık egyszerre kell, hogy segítséget adjanak a foglalkoztatóknak, a foglalkoztatottaknak, az önkormányzatnak és egyben segítséget nyújtsanak az önkormányzatnak a felmerülı problémák hatékony kezelése érdekében. A foglalkoztatás-szervezık feladata az alábbi: adminisztrációs és munkaszervezési feladatokban történı segítségnyújtás a foglalkoztatók számára, a foglalkoztató cégekkel történı folyamatos kapcsolattartás és beszámolók készítése, a célcsoport által jelzett problémák visszajelzése, megoldási javaslatok kidolgozása, a foglalkoztatásban részt vevık háttértámogatásának megteremtése, 15

16 új foglalkoztatók megkeresése, kapcsolatok kiépítése és fenntartásának elısegítése, a foglalkoztatási és képzési koncepciók elkészítésének segítése a gyakorlati tapasztalatok alapján, a foglalkoztatottak problémáinak felmérése, értékelése, továbbítása, a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések összegyőjtése, továbbítása. A közfoglalkoztatás finanszírozása: Az Út a munkához program keretébe illesztetten, december 15-én döntött az Országgyőlés, az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló évi CVII. törvényben (továbbiakban: Eszft.) és a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján (Magyar Közlöny évi 157. szám) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása szerint. Ehhez kapcsolódóan módosultak a végrehajtási rendeletek is, az önkormányzatokat érintıen a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII.30.) Korm rendelettel. A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos állami támogatást a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás igényli a bér és járulékok 95%-át a Magyar Államkincstáron keresztül, 5%-ot pedig az önkormányzatoktól. Ehhez elengedhetetlen, hogy a Társulás minden hónapban pontosan teljesítse az önkormányzatok és a Magyar Államkincstár részére az elıírt adatszolgáltatást. A pontos adminisztráció miatt fontos az is, hogy a Társulás a munkavégzés helyének megfelelı szervezettel/intézménnyel (foglalkoztatási hely) megállapodást kössön. 16

17 A Társulást megbízó településeknek a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források január 01-tıl 2010 december 31-ig Ft-ban Iskolai végzettség szerint Legalább 8 általános iskola végzettséggel rendelkezık Minimum középfokú végzettséggel rendelkezık Bruttó bér/hó Tb járulék 50% Munkaadói járulék 50% EHO 50% Összesen (bér+járul ék) Ft Ft 276 Ft 732 Ft Ft Ft Ft 336 Ft 732 Ft Ft Iskolai végzettség szerint Legalább 8 általános iskola végzettséggel rendelkezık Minimum középfokú végzettséggel rendelkezık 1 napra jutó bérköltség 90 napra jutó bérköltség Létszám 90 napra jutó összes bér+járulék Ft Ft 1590 fı Ft Ft Ft 398 fı Ft Ö s s z e s e n: 1988 fı Ft Munkabér+ járulék összesen Ft Támogatás (95%) Ft Saját forrás (5%) Ft Dr. Zombor Gábor Elnök 17

18 Záradék: Ezen Közfoglalkoztatási Tervvel a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ a napján kelt, számú iratában foglaltak szerint egyetértett. Ezen Közfoglalkoztatási Tervet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa december 16.-án megtárgyalta, és.. KFT. számú határozatával elfogadta. 18

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT

8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Képviselı-testületétıl 8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Mátraterenye Község

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/589-1/2010/I. Ea.: Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok Településüzemeltetési feladatkataszter

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 18/2008.(VI.25.) számú R E N D E L E T Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

FELADATOK ÁTEKINTÉSE, JOGSZABÁLYI HÁTTERE

FELADATOK ÁTEKINTÉSE, JOGSZABÁLYI HÁTTERE Körösladány Város Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 30-i ülésére Tárgy: 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása Előadó Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jelentés Ellenőrzési jelentés Az ellenőrzést végző szervezet: Csillagköz Bt. Az ellenőrzés feladatai: 1./ Településüzemeltetés létszám és bérgazdálkodásának vizsgálata. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás pénzeszköz

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Fenntartói irányítás innováció erısítése

Fenntartói irányítás innováció erısítése Fenntartói irányítás innováció erısítése Készítette: Dr. Balla Anita Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményi Osztály jogásza a kecskeméti kistérség koordinátora a TÁMOP 3.2.2 pályázat

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám: 4156-6/2011. J a v a s l a t a rövid időtartamú közfoglalkoztatás II. ciklusára vonatkozó pályázat benyújtásának jóváhagyására, valamint civil szervezetekkel

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2010. évi közmunkaprogramokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató Elızmények 2010. évi közmunkaprogramok

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére 660-92/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat további működtetése Kerekegyházán

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Kereskedıknek gyógynövény boltba eladó (gyakorlattal rendelkezı eladót keresnek)

Kereskedıknek gyógynövény boltba eladó (gyakorlattal rendelkezı eladót keresnek) Kereskedıknek gyógynövény boltba eladó (gyakorlattal rendelkezı eladót keresnek) Állás azonosító: 2657315 Kirendeltség Speciális követelmény: Várható bruttó kereset (Ft / hó): 94 000 eladó (gyógynövénybolti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA

Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA Bemutatkozik a BELOVA Béke Általános Iskolájának TEHETSÉGPONTJA A Nemzeti Tehetségsegítı Tanács 2011. április 13-án kiállított dokumentuma alapján Regisztrált Tehetségpont -tá nyilvánította az intézményegységünket,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervéről K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselőtestülete 00. február 8án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselőtestülete 5/00.(0.8.)Öh. számú határozata Biatorbágy Város Önkormányzat 00.

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében

Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében Közalkalmazotti besorolás szabályainak alkalmazása egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások esetében A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, A munkaerı-piaci szempontból

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 21-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 21-i ülésére Tárgy: I. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása, II. Közösségi ellátások

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Közfoglalkoztatás rendszere:

Közfoglalkoztatás rendszere: Közfoglalkoztatás rendszere: A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben