A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról"

Átírás

1 KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE ÉVRE

2 A közcélú munka fogalma a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 36. (2) bekezdésének rendelkezései szerint: a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik, továbbá c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik látható el. A Közfoglalkoztatási Terv tervezetét az Szt. 37/A. (1) bekezdésének megfelelıen megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal december 03-i ülésén valamint ezzel egy idıben véleményezésre megküldtük a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központnak. A közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérıl annak kézhezvételétıl számított tíz munkanapon belül tájékoztatja az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a települési önkormányzatot. Amennyiben határidıben nem nyilvánítanak véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetértenek. A Társulási Tanács december 16-i ülésén fogadja el a közfoglalkoztatási tervet. Mindezek figyelembevételével a közcélú foglalkoztatás megszervezésével és lebonyolításával - Ballószög Község Önkormányzata - Felsılajos Község Önkormányzata - Fülöpháza Község Önkormányzata - Helvécia Község Önkormányzata - Jakabszállás Község Önkormányzata - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kunbaracs Község Önkormányzata - Ladánybene Község Önkormányzata - Lajosmizse Város Önkormányzata - Lakitelek Nagyközség Önkormányzata - Nyárlırinc Község Önkormányzata - Szentkirály Község Önkormányzata - Tiszakécske Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzatok) megállapodást kötött a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással. Az intézmények jelzik a Társulás felé a munkaerı-igényt, melyet a Társulás munkaszervezete haladéktalanul összesítve lejelent az Önkormányzatok részére. Az Önkormányzatok a munkanélküli álláskeresıket a Társuláshoz irányítják, amely a megfelelı feltételek megléte esetén munkaszerzıdést köt a munkanélküli személlyel, megjelölve természetesen a munkavégzés helyét. A Társulás a munkavégzéssel kapcsolatban minden olyan eseményrıl tájékoztatja az Önkormányzatokat, amely a munkanélküli személy együttmőködésének hiányáról szól. Ilyen esetben a munkanélküli személy ellátása megszüntetésre kerül. Az Szt a rendelkezik arról, hogy az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, 2

3 közfoglalkoztatásban köteles részt venni. A Szt a kiegészül (6)-(8) bekezdésekkel, melyek szerint az Szt. azokat az esetköröket szabályozza, melyeknél nem kötelezhetı a RÁTra jogosult közfoglalkoztatásra. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) a foglalkoztatás végrehajtása révén 2009-évben jelentıs tapasztalatokat szerzett a közfoglalkoztatásban. Az Önkormányzatok bekapcsolódásával nem csak Kecskemét közigazgatási területén belül lehet a közcélú foglalkoztatást megszervezni, hanem a munkavégzés helyét a kistérséghez tartozó településen is ki lehet jelölni. A térségi szinten 2009 évben foglalkoztatott közcélú munkavállalói (2009 novemberi állapot): - Ballószög Község Önkormányzata 21 fı - Fülöpháza Község Önkormányzata 21 fı - Felsılajos Község Önkormányzata 13 fı - Helvécia Község Önkormányzata 41 fı - Jakabszállás Község Önkormányzata 52 fı - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 763 fö - Kunbaracs Község Önkormányzata 13 fı - Ladánybene Község Önkormányzata 15 fı - Lajosmizse Város Önkormányzata 170 fı - Lakitelek Nagyközség Önkormányzata 23 fı - Nyárlırinc Község Önkormányzata 30 fı - Szentkirály Község Önkormányzata 11 fı - Tiszakécske Város Önkormányzata 74 fı Összesen: 1247 fı Az Út a munkához program igen nagy jelentıséget tulajdonít a közfoglalkoztatás tervezésének, így a közfoglalkoztatási terv az állami foglalkoztatási szervezet, az önkormányzatok és a kistérség együttmőködésében elkészítve lehet igazán célratörı és hatékony, a helyi, a kistérségi igényekhez, lehetıségekhez, az érintettek képességeihez igazodó. A közfoglalkoztatási terv egyéves idıtartamra szól, tartalmazza: 1. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét. 2. A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését. 3. A megjelölt feladatok ellátásához szükséges ot. 4. A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. A társulás által elfogadott közfoglalkoztatási terv évközben is módosítható. A módosítás során ugyanúgy kell eljárni, mint az éves közfoglalkoztatási terv elkészítése során, azaz véleményeztetni kell a fentebb említett szervezetekkel. A jelenleg hatályos Szt. szerint a közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének idıtartama alatt az elıírások szerinti körülményekben lényeges változás következik be. A lényeges körülményekben történı változás -t az önkormányzatok eltérıképpen értelmezték, értelmezhették, ezért került sor az Szt. ezen bekezdésének pontosítására, amely már a foglalkoztatottak számában történı változáshoz köti a közfoglalkoztatási terv módosításának kötelezettségét az alábbiak szerint: 3

4 A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkezı változás a foglalkoztatottak tekintetében: Az Szt. 37/A. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép január 1-tıl: (4) A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges a) 2000 fı feletti lakosságszámú településeknél 10%-át, b) 2000 fı, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérı mértékő bıvítését, illetve csökkentését eredményezi. A Közfoglalkoztatási Tervet az elfogadását követı 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak. Amennyiben a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló Társulás a közfoglalkoztatási tervet február 15-éig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történı megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a Szt (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át. Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára minimum évi 90 munkanapra, legalább napi hat órai munkavégzésre kell határozott idejő munkaviszonyt létesíteni. 200 napi foglalkoztatást követıen a foglalkoztatott újra álláskeresési segélyre lesz jogosult, ezért a munkaszerzıdéseket nem célszerő 1 évnél hosszabb idıtartamra megkötni. A közfoglalkoztatásban résztvevık a munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek összege teljes munkaidı esetén nem lehet kevesebb a minimálbérnél. (Az OÉT megállapodás alapján: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) január 1-tıl forint, a legalább középfokú iskolai végzettség és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört ellátók garantált bérminimuma gyakorlati idıtıl függetlenül havi forint. Nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. (2009 november) Település megnevezése Nyilvántartott összesen/fı Folyamatos nyilvántartva 365nap/fı Járadék típusú ellátás/fı 4 Segély típusú ellátás/fı Rendelkezésre állási támogatásban részesülı/fı Munkavállaló korú népesség/fı Nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában Ballószög ,26 Felsılajos ,27 Fülöpháza ,88 Helvécia ,54 Jakabszállás ,88 Kecskemét ,54 Kunbaracs ,57 Ladánybene ,02 Lajosmizse ,71 Lakitelek ,27 Nyárlırinc ,00 Szentkirály ,46 Tiszakécske ,66 Összesen:

5 A fenti táblázatból látható, hogy a jelenlegi adatok szerint mintegy 1988 személyt kellene a közfoglalkoztatásba bevonni, viszont a munkanélküliség szintjének várható emelkedése miatt ez a szám nagy valószínőséggel 2010-ben emelkedni fog. Önkormányzatokhoz az intézmények által leadott igény, képzettség szerinti várható összetétele: Kistérségi szinten Létszám képzettség szerinti bontásban Települések 8 általános isk. szakképesítés középfokú felsıfokú összesen Kecskemét Ballószög Felsılajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Tiszakécske Összesen: A legtöbb tartósan munkanélküli személy a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık közül kerül ki, tehát a szakképzettlenség a munkanélküliség egyik legfıbb oka. Megállapítható az is, hogy a munkanélküli nık aránya jóval magasabb a férfiakénál. Az alábbiakban részletesen kifejtjük a közcélú munkába bevonható személyek foglalkoztatatását, melyben szerepel, hogy a beérkezett igények alapján átlagosan havi személyt tervezünk a közfoglalkoztatásba bevonni évben 1988 fı foglalkoztatását tervezzük. A közfoglalkoztatás során törekedni kell arra, hogy a tartósan munkanélküliek minél szélesebb köre végezzen közcélú munkát. A Társulás az Út a munkához programmal kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatás területén. A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján az önkormányzatok a szociális törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak végrehajtása során, döntéseinek elıkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszik azok foglalkoztatáspolitikai következményeit. 5

6 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése, feladatok ellátásához szükséges : Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerıigény: Ciróka Bábszínház hivatalsegéd 1 8 ált. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola irodai kisegítı 1 középfokú Vörösmarty Mihály Ált. Isk. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola gazdasági ügyintézı 1 felsıfokú Béke Ált. Isk. udvari munkás 1 8 ált. irodai kisegítı 1 középfokú pedagógus asszisztens 3 felsıfokú Belvárosi Óvoda és Általános Iskola pedagógus asszisztens 1 középfokú Damjanich János Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Magyar Ilona Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Tóth László Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Zrínyi Ilona Ált. Isk. Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Árpádvárosi Óvodája Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Mátis K. utcai Óvodája udvari munkás 2 8 ált. pedagógiai asszisztens 3 felsıfokú konyhai kisegítı 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. informatikus 1 szakképesítés udvari munkás 2 8 ált. pedagógiai asszisztens 10 középfokú, felsıfokú gondnoksági kisegítı 2 8 ált. koordinátor 1 középfokú adminisztrátor 2 középfokú irodai kisegítı 2 középfokú gondnoksági kisegítı 3 8 ált. pedagógus asszisztens 5 felsıfokú portás 1 8 ált. udvari munkás 3 8 ált. pedagógus asszisztens 4 felsıfokú konyhai kisegítı-dajka 3 8 ált. udvari munkás 3 8 ált konyhai kisegítı 3 8 ált. pedagógiai asszisztens 6 középfokú irodai kisegítı 3 középfokú Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Központ Belvárosi Óvoda és Általános Iskola udvari kisegítı 1 8 ált. Nevelési Tanácsadó Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és programszervezı 1 középfokú Mővelıdési Ház, Vásárhelyi Pál hivatalsegéd 2 középfokú Általános Iskolája adminisztrátor 7 középfokú gondnok 2 középfokú udvari munkás 3 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Ménteleki Általános Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Hetényegyházi Mővelıdési Ház pedagógiai asszisztens 6 szakképesítés hivatalsegéd 1 középfokú informatikus 1 szakképesítés gondnok 1 középfokú pedagógiai asszisztens 1 szakképesítés gondnoksági kisegítı 3 8 ált. udvaros 2 8 ált. adminisztrátor 3 középfokú pedagógiai asszisztens 1 középfokú kisegítı 1 középfokú kertész 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Kadafalvi Iskola hivatalsegéd 1 középfokú 6

7 pedagógiai asszisztens 2 középfokú gondnoksági kisegítı 2 szakképesítés pedagógiai asszisztens 2 szakképesítés informatikus 1 szakképesítés kisegítı 5 8 ált. hivatalsegéd 1 középfokú gondnoksági kisegítı 1 középfokú Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Kadafalvi Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Móricz Zsigmond Általános Iskola Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Egyetértés utcai Óvoda udvari munkás 2 8 ált. dajka 2 középfokú konyhai kisegítı 2 8 ált. hivatalsegéd 1 középfokú udvari munkás 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és dajka 2 középfokú Mővelıdési Ház, Boróka utcai Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és dajka 1 középfokú Mővelıdési Ház, Hetényegyházi Óvoda gondnoksági kisegítı 1 8 ált. kisegítı 3 8 ált. Kálmán Lajos Óvoda Általános Iskola és Mővelıdési Ház, Ménteleki Óvoda Humán Szakközép Iskola Szent Györgyi Albert Eü. Szak. Isk. Humán Szakközép Iskola Kocsis Pál Szakközép Iskola gondnoksági kisegítı 1 8 ált. dajka 3 középfokú kertész 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés kertész 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Humán Szakközép Iskola Széchenyi Vendéglátói Isk. udvaros 2 8 ált. Humán Szakközép Iskola Kada Elek Szakközép Isk. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Kecskeméti Mőszaki Szakképzı Iskola adminisztrátor 7 középfokú kérbesítı 1 középfokú gondnoksági kisegítı 1 középfokú Planetárium Táncsics Mihály Kollégium Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. Arany János Ált. Isk. udvari munkás 4 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés udvaros 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. udvari munkás 2 8 ált. adminisztrátor 1 szakképesítés pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. udvari munkás 2 8 ált. Móra Ferenc Ált.Isk. pedagógiai asszisztens 2 felsıfokú Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Széchenyi sétányi Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Lánchíd utcai Óvoda udvari munkás 1 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. dajka 1 középfokú Móra Ferenc Óvoda udvari munkás 1 8 ált. Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. udvari munkás 2 8 ált. Lánchíd utcai Iskola gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú Bolyai János Gimnázium udvaros 2 8 ált. 7

8 Népi Iparmővészeti Győjtemény festı-mázoló v. kımőv. 1 szakképesítés teremır 1 8 ált. kertész 1 8 ált. Corvina Óvoda és Általános Iskola gondnoksági kisegítı 2 8 ált. Mátyás Isk. udvaros, karbantartó, 8 8 ált. kertészeti munkás titkár 3 középfokú iskolai pedagógiai asszisztens 4 felsıfokú biztonságır 2 szakképesítés Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi Isk. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mathiász Isk. pedagógus asszisztens 1 felsıfokú iskolatitkár 1 középfokú Corvina Óvoda és Általános Iskola Kertvárosi Isk. Corvina Óvoda és Általános Iskola Csokor utcai Óvoda kisegítı, dajka 1 szakképesítés Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Mártírok útja 31. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mártírok útja 29. Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Kandó Kálmán u. 14. Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 1 szakképesítés Katonatelepi Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 2 szakképesítés Jász utcai Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 3 szakképesítés Ceglédi úti Óvoda Corvina Óvoda és Általános Iskola kisegítı, dajka 2 szakképesítés Ifjúsági úti Óvoda udvaros 2 8 ált. Kecskeméti Mővészeti Óvoda, Általános udvari munkás 3 8 ált. Iskola, Középiskola adminisztrátor 2 középfokú pedagógiai asszisztens 2 középfokú Bányai Júlia Gimnázium Katona József Gimnázium Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Jókai u. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Horváth Döme u. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. kertész- kertész- szociális gondozó 2 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 8 ált. udvari munkás 1 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú szociális gondozó 2 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 2 szakképesítés Idısgondozó Szolgálat Csongrádi u. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Kápolna u. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Idısgondozó Szolgálat Posta u. udvari munkás 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 2 szakképesítés Idısgondozó Szolgálat Margaréta u. gondnoksági kisegítı 2 8 ált. szociális munkatárs 1 felsıfokú 8

9 intézmény munkakörök igényelt Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Margaréta Otthon Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Platán Otthon 9 szakképesítés kerti munkás 5 8 ált. anyagmozgató 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 12 8 ált. mentálhigiénés 3 felsıfokú szociális gondozó 7 szakképesítés kerti munkás 7 8 ált. segédápoló 1 szakképesítés pedikőrös 1 szakképesítés Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. szociális gondozó 1 szakképesítés Családtámogató -Gyermekjóléti Közp. családgondozó 3 felsıfokú Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. udvari sm. 1 8 ált. Hunyadivárosi Bölcsıde varrónı 1 szakképesítés gondnoksági kisegítı 1 szakképesítés Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Árpádvárosi Bölcsıde udvari sm. 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. Lánchíd u. Bölcsıde udvari sm. 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. udvari sm. 1 8 ált. Mátis u. Bölcsıde gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Egészségügyi és Szociális Int. Igazg. adminisztrátor 3 középfokú Központ szociális munkatárs 2 felsıfokú irodai alkalmazott 34 középfokú gondnoksági kisegítı 6 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola, udvari segédmunkás 2 8 ált. Szakiskola és Óvoda karbantartó 2 szakképesítés informatikus 1 szakképesítés takarító 4 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola Szakiskola és Óvoda, II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája ügyviteli munkatárs 4 középfokú udvari segédmunkás 2 8 ált. gondnoksági kisegítı 1 8 ált. pedagógus asszisztens 3 felsıfokú ügyviteli munkatárs 1 középfokú Lestár Péter Egységes Középiskola Szakiskola és Óvoda, Városföldi Tagiskolája gondnoksági kisegítı 2 8 ált. Lestár Péter Egységes Középiskola udvari segédmunkás 1 8 ált. Szakiskola és Óvoda, Fülöpházi gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Tagiskolája Lestár Péter Egységes Középiskola konyhai dolgozó 1 8 ált. Szakiskola és Óvoda, Kunbaracsi udvari segédmunkás 1 8 ált. Tagiskolája gondnoksági kisegítı 1 8 ált. Kecskeméti Foglalkoztatási Kft. parkgondozó ált. munkavezetı 10 középfokú gk. és traktor vezetı 4 szakképesítés kımőves 15 szakképesítés adminisztrátor 3 középfokú Hetényegyházi Városrészszépítı parkgondozó 2 8 ált. Egyesület Mentsvár az Állatokért és ebrendész 2 8 ált. Környezetünkért Alapítvány állatgondozó 6 8 ált. Kecskemét és Térsége Többcélú kerékpár-ırzés 8 8 ált. Társulás takarító 2 8 ált. irodai munkatárs 10 középfokú Magyar Máltai Szeretetszolgálat általános karbantartó 2 8 ált. Egyesület szociális munkás segítı 1 szakképesítés Kecskeméti Közterület-felügyelet településır 20 szakképesítés KIK-FOR Kft. kül beltéri takarító 69 8 ált. Kecskeméti Regionális Képzı Központ mentor 1 szakképesítés

10 Kecskeméti Regionális Képzı Központ Kecskeméti Cigány Kisebbségi mentor 6 középfokú Önkormányzat takarító 2 8 ált. Kecskeméti Kulturális és Konferencia berendezı 2 középfokú Központ Nonprofit Kft. mővelıdés szervezı 2 felsıfokú teremır 1 szakképesítés Összesen 966 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által jelzett munkaerı-igény intézmény munkakörök igényelt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi Rehabilitációs Bizottság Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye szakképesítés adminisztrátor 2 középfokú ápoló 10 középfokú mőtıssegéd 6 szakképesítés asszisztens 4 szakképesítés pedagógus 10 szakképesítés gyermekfelügyelı, dajka 15 szakképesítés karbantartó 3 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú technikai kisegítı 2 8 ált. takarító 1 8 ált. gyermekfelügyelı, dajka 4 középfokú gondozónı 2 középfokú takarítónı 1 8 ált. takarító 1 8.ált Bács-Kiskun Megyei Közmővelıdési Int. Összesen 63 Ballószög Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: közterületi sm ált. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és takarító 1 8 ált. Óvoda: könyvtári asszisztens 1 középfokú Kossuth Lajos Általános Iskola tanár 2 felsıfokú Intézményegység tanító 1 felsıfokú Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Csillagszem Óvoda, Intézményegység Aranykor Idıskorúak Otthona Alapítvány óvodapedagógus 1 felsıfokú pedagógiai asszisztens 1 felsıfokú dajka 1 szakképesítés udvari munkás 1 8 ált. szociális gondozó 5 szakképesítés segéd szociális gondozó, 5 szakképesítés ápoló mentálhigiénés 1 szakképesítés foglalkoztatás-szervezı 1 középfokú gyógytornász, 1 szakképesítés gyógymasszır takarító 3 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. parkgondozó, kertész 2 8. ált biztonsági ır 2 szakképesítés Összesen 41 10

11 Felsılajos Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: takarító 1 8 ált. kézbesítı 1 8 ált. közterületi sm ált. Fekete István Általános Iskola konyhai kisegítı 1 8 ált. közterületi sm. 1 8 ált. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda konyhai kisegítı 2 8 ált. Felsılajosi Tagintézménye parkgondozó 1 8 ált. Összesen 26 Fülöpháza Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 3 középfokú konyhai kisegítı 2 8 ált. A település útjai és környezete parkgondozó 17 8 ált. gondozása Összesen 22 Helvécia Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 3 középfokú közterületi sm ált. isk. alatti közterületi segédmunkás 4 8 ált. segédápoló 3 középfokú Helvécia-Ballószög Általános Iskola és konyhai kisegítı 1 8 ált. Óvoda: közterületi sm ált. isk. alatti Wéber Ede Központi Általános Iskola kımőves 1 8 ált. Intézményegység Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Lakótelepi Napköziotthonos Óvoda Intézményegység tanító 1 felsıfokú karbantartó 1 8 ált. konyhai kisegítı 1 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú Mikrotérségi Szociális Központ szociális kisegítı 2 középfokú Mővelıdési Otthon takarító 1 8 ált. Egészségház takarító 1 8 ált. Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Feketeerdıi Általános Iskola Intézményegység Helvécia-Ballószög Általános Iskola és Óvoda: Központi Napköziotthonos Óvoda Intézményegység takarító 1 8 ált. karbantartó 1 8 ált. közterületi sm. 1 8 ált. tanító 1 felsıfokú konyhai kisegítı 1 8 ált. Közterületi sm. 1 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú Összesen 31 Jakabszállás Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: intézmény munkakörök igényelt Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Mővelıdési Központ (Jakabszállási Általános Iskola, Mővelıdési Ház) 11 szakképesítés takarító 3 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. pedagógiai asszisztens 1 középfokú óvónı 1 felsıfokú

12 adminisztrátor 2 középfokú közterületi segédmunkás 17 8 ált. kımőves 1 szakképesítés parkgondozó 2 8 ált. Összesen 32 Kunbaracs Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: takarító kisegítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 szakképesítés Általános Iskola konyhai kisegítı 2 HCCP Faluház takarító 1 8 ált. adminisztrátor 1 ECDL Összesen 7 Ladánybene Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola szakács 1 szakképesítés és Óvoda Ladánybenei Intézményei, konyhai kisegítı 1 8 ált. Óvoda óvodai kisegítı 2 8 ált. Kunadacs - Ladánybene Általános Iskola adminisztrátor 2 középfokú és Óvoda Ladánybenei Intézményei, kisegítı 2 8 ált. Iskola programszervezı 1 középfokú adminisztrátor 2 középfokú karbantartó 3 szakképesítés településır 1 szakképesítés kisegítı 2 8 ált. parkgondozó 8 8 ált. Összesen 25 Lajosmizse Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: adminisztrátor 4 középfokú takarító 2 8 ált. portás 2 8 ált. kézbesítı 2 gondnok 1 8 ált. 8 ált. Fekete István Általános Iskola Fekete István Ált. Iskola Kollégiuma kertész 5 8 ált. parkgondozó ált. településır 2 szakképesítés gondnok 1 8 ált. szakmunkás 1 szakképesítés udvaros 2 8 ált. szabadidı szervezı 3 középfokú szociális munkás 1 szakképesítés adminisztrátor 3 középfokú takarító 4 portás 3 8 ált. 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. karbantartó 4 szakképesítés takarító 2 8 ált. 12

13 Fekete István Ált. Iskola Kollégiuma portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. szabadidı szervezı 2 középfokú Napközi Otthonos Óvoda adminisztrátor 1 takarító 2 középfokú 8 ált. portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. Lajosmizse Város Önkormányzata adminisztrátor 2 Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális takarító 2 középfokú 8 ált. Intézmény portás 2 8 ált. konyhai kisegítı 3 8 ált. Udvaros 2 8 ált. gépkocsi vezetı 1 8 ált.- B kat jogosítvány Szociális ápoló 3 8 ált. Szociális munkás 3 szakképesítés Mővelıdési ház és Könyvtár adminisztrátor 1 takarító 1 középfokú középfokú portás 1 középfokú szakmunkás 1 szakképesítés szabadidı szervezı 1 középfokú Tőzoltóság adminisztrátor 2 középfokú Nefelejcs Szociális Otthon takarító 2 8 ált. portás 1 8 ált. konyhai kisegítı 1 8 ált. szociális ápoló 6 8 ált. Köztemetı udvaros 3 8 ált. Összesen 336 Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Óvoda takarító 2 8 ált. gyermekkísérı 1 középfokú Bölcsıde takarító 2 8 ált. Iskola takarító 2 8 ált. karbantartó 1 fémipari szakmunkás Gondozási Központ takarító 1 8 ált. Gondozási Központ karbantartó 1 8 ált. Házi gondozó 1 szakképesítés Könyvtár parkgondozó 1 8 ált. informatikus 1 középfokú takarító 1 8 ált. parkgondozó 8 8 ált. segédmunkás 11 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú karbantartó 2 szakképesítés Mővelıdési ház karbantartó 1 8 ált. Összesen 39 13

14 Nyárlırinc Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: gondnok 1 szakképesítés takarító 1 8 ált. udvaros, közterületi sm. 1 8 ált. konyhai kisegítı 2 8 ált. takarító 1 8 ált. udvaros, közterületi sm. 1 8 ált. Eötvös Iskola Búzás János Általános Iskolai Tagintézménynél Eötvös Iskola Nyárlırinci Óvoda Tagintézménynél gondnok 1 szakképesítés kımőves 1 szakképesítés takarító 3 8 ált. informatikus 1 szakképesítés szociális kisegítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú parkgondozó, közterületi 14 8 ált. sm. Összesen 30 Szentkirály Község Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Általános Iskola konyhai kisegítı 3 8 ált. iskolai kisegítı 3 8 ált. gondnok 2 8 ált. takarító 1 8 ált. kézbesítı 1 8 ált. adminisztrátor 2 középfokú közterületi segédmunkás 19 8 ált. festı, kımőves 2 szakképesítés masszır 1 szakképesítés Összesen 35 Tiszakécske Város Önkormányzatának intézményei által jelzett munkaerı-igény: Móricz Zsigmond Ált. Iskola takarító 2 8 ált. konyhai kisegítı 4 8 ált. Móricz Zsigmond Ált. Iskola pedagógiai asszisztens 1 középfokú Egyesített Szociális Intézmény takarító 1 8 ált. házigondozó, szociális gondozói 3 területigondozó végzettség családgondozó 1 szakképesítés udvaros 1 Egyesített Szociális Intézmény konyhai kisegítı 1 8 ált. 8 ált. szociális segítı 1 középfokú Arany János Mővelıdési Központ közmővelıdési feladat 1 szakképesítés kisegítı 2 8 ált. könyvtári munkatárs 1 középfokú adminisztrátor 4 középfokú Városgondnokság segédmunkás 28 8 ált. szakmunkás 20 szakképesítés parkos 20 8 ált. Városi Óvodák és Bölcsıde óvodapedagógus 1 szakképesítés Összesen 93 14

15 A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölése és várható ütemezése: A Társulás az Önkormányzatokkal együttmőködve törekszik a fenti munkaerıigényeket megfelelı képzettségő munkavállaló kiközvetítésével teljesíteni. Foglalkoztatás szerinti ütemezése térségi szinten Település I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Ballószög Felsılajos Fülöpháza Helvécia Jakabszállás Kecskemét Kunbaracs Ladánybene Lajosmizse Lakitelek Nyárlırinc Szentkirály Tiszakécske Összesen Ahogyan a munkaerıigényekbıl is látszik, közterületen folyó segédmunkára van a legnagyobb igény. Elsısorban a közterület takarítása, a parkgondozás, a köztisztasági feladatok elvégzése, a főnyírás és a parlagfő irtás azok a feladatok, melyekben a közcélú munkába bevonható személyek tevékenyen részt vehetnek. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása, mőködési területe: A foglalkoztatás szervezık munkája elengedhetetlen az Út a munkához program sikeres lebonyolításhoz. A kistérség területén 19 közép és felsıfokú végzettséggel rendelkezı közfoglalkoztatás-szervezıt foglalkoztatunk. A feladatok sokrétőek, így a foglalkoztatás-szervezık egyszerre kell, hogy segítséget adjanak a foglalkoztatóknak, a foglalkoztatottaknak, az önkormányzatnak és egyben segítséget nyújtsanak az önkormányzatnak a felmerülı problémák hatékony kezelése érdekében. A foglalkoztatás-szervezık feladata az alábbi: adminisztrációs és munkaszervezési feladatokban történı segítségnyújtás a foglalkoztatók számára, a foglalkoztató cégekkel történı folyamatos kapcsolattartás és beszámolók készítése, a célcsoport által jelzett problémák visszajelzése, megoldási javaslatok kidolgozása, a foglalkoztatásban részt vevık háttértámogatásának megteremtése, 15

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása 1993. évi III. törvény 33. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben