Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága január 19-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város Ügyintézı: Burjánné évi Közfoglalkoztatási Terve, a közfoglalkoztatás támogatásának megpályázása Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága január 19-i ülésére A Közgyőlés 35/2010.(XI.22.) önkormányzati rendeletének 1. számú mellékletében került rögzítésre, hogy a város Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról a Népjóléti és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt. Ez alapján terjesztem a Tisztelt Bizottság elé a város évi közfoglalkoztatási tervét, illetve ennek megvalósításához szükséges pályázati támogatási lehetıségeket. A évben döntött a Bizottság az éves Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 36. (1) bekezdésére (továbbiakban Szt.), mely jogszabályhely alapján a közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladataként került rögzítésre. Az Szt tıl életbe lépett módosítása hatályon kívül helyzete a közcélú foglalkoztatás fogalomkörét, s annak kötelezı bonyolítását elıíró szakaszokat. Ugyanekkor foglalkoztatást elısegítı támogatás vonatkozásában a megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei december 27-én pályázatot hirdettek rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása címmel, s január 1-én hatályba lépett a közfoglalkoztatások támogatásáról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet. Ez alapján az önkormányzatok közfeladat-ellátását segítı támogatás igényelhetı, a bérpótló juttatásban részesülık bevonásával. A támogatás forrása a Munkaerıpiaci Alap évi Közfoglalkoztatás kiadásai elıirányzatának megyékre decentralizált kerete. A pályázati kiírás ill. az említett rendelet részletezi a két különbözı típusú foglalkoztatást. A rövid idıtartamú közfoglalkoztatás lényegi elemei: - a bérpótló juttatásban részesülık napi 4 órás munkaidıben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap idıtartamig foglalkoztathatóak, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelı összegő munkabérrel. - Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és ezek járulékai 95%-a, valamint a közvetlen költségek (munkaruha munkaeszköz, munkába járás költségei) bizonyos összege (legfeljebb

2 munkavállalónként havonta a munkabér és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%-ának megfelelı összeg) igényelhetı. - A fennmaradó 5% az önrész mértéke. - Egy pályázó egy naptári évben maximum három pályázatot nyújthat be. - A pályázatban meg kell jelölni az ellátandó feladatot, az ahhoz kapcsolódó munkaköröket, a munkakörönkénti létszámokat, a kapcsolódó költségeket, a foglalkoztatás idıtartamát. - A pályázat támogatásáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt. - Pályázatot a helyi és kisebbségi önkormányzat (annak társulása) nyújthat be, illetve közfeladat ellátása esetén az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján a közfoglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott intézményekkel, kisebbségi önkormányzattal, önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyházi jogi személlyel,( általa fenntartott intézménnyel), valamint civil szervezettel létesített munkaviszony alapján. - Az önkormányzat által benyújtott pályázatban nevesített tényleges foglalkoztatókkal a munkaügyi központ hatósági szerzıdést köt, melyben rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok, kötelezettségek, az elszámolásra vonatkozó szabályok. - A munkaügyi központ által a foglalkoztatókhoz kiközvetített álláskeresık foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történı beutalását az önkormányzat kezdeményezi, a vizsgálat költségét a munkaügyi központ finanszírozza. A hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás lényegi elemei: - Elsısorban bérpótló juttatásban részesülı, de más álláskeresıként nyilvántartott személy is foglalkoztatható, napi 6-8 órás munkaidıben, 2-12 hónap idıtartamig, a minimálbér, ill. a garantált bérminimumnak megfelelı összeggel, ill. annak 6 órára esı összegével. - A támogatás a munkabér és járulékai összegének %-ig terjedhet, valamint a foglalkoztatással összefüggı közvetlen költségek a bér és járuléktámogatás legfeljebb 20%-nak mértékéig igényelhetı. - Az önrész szükséglet a megállapított támogatás függvényében a munkabérek és járulékai összegének 0-30%-a közötti összeg lehet. - Évente 2 alkalommal nyújtható be pályázat. - A pályázatban részletesen meg kell jelölni az ellátandó feladatot, az ahhoz kapcsolódó munkaköröket, a munkakörönkénti létszámokat, a szakképzettségeket, a kapcsolódó költségeket, a foglalkoztatás idıtartamát, munkatervet és költségtervet kell készíteni. - A pályázat támogatásáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben dönt, az elbírálást követıen a pályázóval a kirendeltség hatósági szerzıdést köt, a jogok és kötelezettségek és az elszámolási szabályok vonatkozásában. - Pályázatot a helyi vagy kisebbségi önkormányzat (annak társulása), illetve közfeladat ellátása esetén az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás alapján egyház (általa fenntartott intézmény) és civil szervezet nyújthat be. Foglalkoztatás történhet önkormányzat által fenntartott intézménnyel, önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társasággal, vagy egyház által fenntartott intézménnyel létesített munkaviszony alapján is. 2

3 - A munkaügyi központ által a foglalkoztatókhoz kiközvetített álláskeresık foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra történı beutalását az önkormányzat kezdeményezi, a vizsgálat költségét a munkaügyi központ finanszírozza. I. Rövid idıtartamú foglalkoztatás A bérpótló juttatásban részesülök minél nagyobb létszámú munkába állítása érdekében indokolt az önkormányzat részérıl a rövid távú közfoglalkoztatás megpályázása, figyelemmel arra is, hogy: - önkormányzati oldalról: ennek a formának a legkisebb a forrásigénye, valamint konkrét kiadáscsökkentı tényezı az, ha a bérpótló juttatás összegének 20%-a helyett a közfoglalkoztatott munkabérének és járulékainak 5%át kell az önkormányzatnak finanszíroznia. (1 fı segélyezett önkormányzati költségén 2 fı foglalkoztatható, önkormányzati önrésszel) - ügyfél oldaláról: önbecsülést ad a munkából származó jövedelem a segély helyett, valamint a jogszabály a bérpótló juttatás folyósításának feltételeként írja elı az egy éven belül legalább 30 napos keresı tevékenységet, pl. a közfoglalkoztatásban való részvétellel. E pályázat benyújtása esetén a már korábbi két évben a közcélú foglalkoztatást bonyolító szervezetekkel - ezen új közfoglalkoztatási formára vonatkozóan - megállapodást kell kötni, (a korábbi közcélú foglalkoztatás tárgyában készült szerzıdés egyidejő megszüntetése mellett) mivel ezek a foglalkoztatók közfeladatot ellátó önkormányzati intézmények és az önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok, illetve közoktatási, kulturális, szociális, gyermekvédelmi feladat ellátási szerzıdéssel rendelkezı civil szervezetek. Az elıbbi érvek alapján javasolt, hogy csak az önkormányzat saját fenntartásában lévı intézmények számára kerüljön átvállalásra a pályázat szerinti 5%-os önrész (ld:1. pontban felsorolt szervezetek), a többi foglalkoztató ezt a költséget maga vállalja (ld: 2. pontban felsorolt szervezetek). A Humán Fıosztály elızetesen felmérte a korábbi foglalkoztatók évi munkaerı igényét, de ott a létszámok egész évre vonatkozóan kerültek megjelölésre. A pályázati felhívás alapján a létszámigényeket a 2-4 hónapi munkaviszony tekintetében kellet ismét értelmezni, így a korábbi foglalkoztató intézmények és szervezetek, valamint az új foglalkoztatóként jelentkezı civil szervezetek az alábbi létszám igényüket jelezték vissza a évi közfoglalkoztatásban való részvétellel: 1.) Önkormányzati fenntartású intézmények: Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ: - 3 fı takarító Bóbita Bábszínház: - 3 fı mőszaki kisegítı - 3 fı raktáros(díszítı segédmunkás) - 5 fı kulturális menedzser 3 fı 17 fı 3

4 - 6 fı nézıtéri felügyelı-ruhatáros Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: - 33 fı szociális asszisztens (középfokú végzettség) - 6 fı udvaros- karbantartó (8 általános végzettségő) - 15 fı biztonsági ır Életminıség-fejlesztı Szolgáltatások Intézménye: - 1 fı gépjármő vezetı - 6 fı takarító - 30 fı szociális asszisztens 54 fı 37 fı Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium: 4 fı - 4 fı karbantartó Hajnóczy József Kollégium: - 3 fı festı- karbantartó (szakmunkás) - 2 fı víz- és főtésszerelı - 1 fı villanyszerelı - 1 fı udvaros - 2 fı rendszergazda Integrált Nappali Szociális Intézmény: - 6 fı udvaros karbantartó, - 12 fı takarító, Integrált Szociális Intézmény: - 9 fı mosodai kisegítı, - 48 fı takarító, - 3 fı festı, - 3 fı hidegburkoló, - 21 fı udvaros - 12 fı konyhai kisegítı Kisgyermek Szociális Intézmények: - 18 fı udvaros - 6 fı festı mázoló (szakmunkás) - 3 fı vízvezeték szerelı,(szakmunkás) - 6 fı asztalos (szakmunkás) - 3 fı rendszergazda (felsıfokú) - 3 fı rakodó, - 9 fı konyhai kisegítı, - 12 fı takarító - 3 fı dietetikus Kodály Zoltán Gimnázium: - 9 fı festı - 9 fı asztalos - 6 fı portás - 4 fı laboráns 9 fı 18 fı 96 fı 63 fı 28 fı 4

5 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola: - 2 fı udvaros - 2 fı portás Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona: - 3 fı udvaros - 12 fı portás - 12 fı szociális gondozó - 12 fı ifjúságsegítı - 6 fı informatikus - 3 fı egészségügyi asszisztens - 6 fı ügyintézı Pécsi Kulturális Központ: - 4 fı kézbesítı - 3 fı portás - 2 fı udvaros - 9 fı gondnok-karbantartó - 9 fı takarító - 10 fı közterületi segédmunkás - 3 fı gazdasági ügyintézı - 3 fı általános ügyintézı - 2 fı rendszergazda - 12 fı elıtér animátor Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola: - 2 fı udvaros-kertész Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola: - 3 fı karbantartó - 3 fı udvaros Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola: - 4 fı festı (szakképzett) - 2 fı burkoló (szakképzett) - 4 fı villanyszerelı 4 fı 54 fı 57 fı 2 fı 6 fı 10 fı összesen: 462 fı 2.) Önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek: Alajos Utcai Közmővelıdési Alapítvány - 3 fı informatikus - 1 fı ifjúságsegítı - 1 fı festı-mázoló Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft.: - 3 fı adminisztrátor - 6 fı gondnok (-karbantartó) 5 fı 9 fı 5

6 Bálicsi Integrációs Nevelési-Oktatási Központ: - 2 fı portás-karbantartó - 2 fı takarító - 2 fı gyermekfelügyelı EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft: - 3 fı takarító - 6 fı diszpécser Fogd a Kezem Alapítvány: - 3 fı szociális gondozó Kerek Világ Alapítvány: - 6 fı szociális gondozó és ápoló - 2 fı udvaros-karbantartó Kertvárosiak az Élhetı Kertvárosért Egyesület: - 12 fı parkgondozó - 3 fı rendezvényszervezı - 1 fı festı - 2 fı kımőves - 2 fı asztalos - 1 fı tetıfedı - 3 fı takarító 6 fı 9 fı 3 fı 8 fı 24 fı Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoportja Csilla Gondviselés Háza: 24 fı - 3 fı udvaros - 3 fı takarító - 12 fı szociális gondozó és ápoló - 3 fı gépkocsivezetı - 3 fı konyhai kisegítı Misina Természet- és Állatvédı Egyesület: - 9 fı állatgondozó Nevelık Háza Egyesület - 6 fı udvaros - 3 fı kertészeti kisegítı Patacsi Mővelıdési Egyesület: - 4 fı karbantartó - 4 fı mővelıdés szervezı Pécsbányáért Egyesület: - 2 fı takarító - 4 fı udvaros Pécsi Sport Nonprofit Zrt.: - 5 fı ruhatáros - 3 fı takarító - 5 fı rendezı 9 fı 9 fı 8 fı 6 fı 43 fı 6

7 - 10 fı udvaros - 20 fı udvaros-takarító Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft fı kommunális segédmunkás Támasz Alapítvány: - 33 fı takarító - 3 fı festı - 3 fı kımőves - 3 fı vízvezetékszerelı - 12 fı szociális asszisztens VOKE Vasutas Mővelıdési Ház - 3 fı általános adminisztrátor - 3 fı informatikus Zsolnay Örökség Kezelı Nonprofit Kft fı takarító-udvaros 770 fı 54 fı 6 fı 12 fı Összesen: 1005 fı. Ez alapján összesen:1467 fı bérpótló juttatásban részesülı vonható be a közfoglalkoztatásba. 3.) Azon szervezetekkel : - akik részt vettek eddig a közfoglalkoztatásban, de a továbbiakban ezen lehetıséggel nem kívánnak élni, - akiknek jelenleg nincs érvényes feladat-ellátási megállapodásuk az önkormányzattal, - akik nem önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társaságok az önkormányzattal a korábbi közcélú közfoglalkoztatásra vonatkozóan kötött megállapodásokat fel kell mondani. Ezek a szervezetek az alábbiak: sz. Angster József Szakképzı iskola - BIOMARK 2000 Kft. - BIOKOM Kft. - Cigány Kulturális és Közmővelıdési Egyesület - Ifjúságért Egyesület - Keleti Városrészi Óvoda - Leıwey Klára Gimnázium - Miroslav Krleza Horváth Óvoda, Ált.Isk., Gimnázium - Megyervárosi Óvoda, Ált. Iskola és Középiskola - Nyugati Városrészi Óvoda - Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. - Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány - Pécs Holding Zrt., 7

8 - Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola - Pécsi Médiaközpont Kft. - Pécsi Temetkezési Kft. - Pécsi Vízmő Zrt. - Városközponti Óvoda, Ált Isk. és Alapfokú Mőv. Okt. Intézmény. II. Hosszabb idıtartamú foglalkoztatás A évben közcélú foglalkoztatás keretében Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7 fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı munkanélküli személyt állított munkába, postázó munkakörben, a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján. Ezen feladat ellátást segítı munkakörök közfoglalkoztatás keretein belüli betöltésére továbbra is szükség van, legalább 10 fınyi létszámmal, 8 órás munkaidıvel, hosszú távú foglalkoztatással (11 hó). Így indokolt, hogy az önkormányzat a hivatal számára a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatást e munkakörökre megpályázza. A pályázatok önkormányzati önrészének forrása a város évi költségvetésének tervezetében a közfoglalkoztatás biztosítására elıirányzott keret. III. Egyszerősített Foglalkoztatási Terv A fentiek figyelembe vételével, a közfoglalkoztatás munkakör és létszámigényének áttekinthetısége érdekében célszerő egy egyszerősített, számszaki adatokat tartalmazó éves Közfoglalkoztatási Tervet készíteni. Ez az elıterjesztés mellékleteként csatolásra került. IV. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok A foglalkoztatásba bevont álláskeresık kötelezı foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak költségét a rövid és hosszabb idıtartamú foglalkoztatás esetében is - a Munkaügyi Központ az ÁFSZ-en keresztül téríti meg, a szolgáltató havi számlái ellenében. Az e tárgyban a szolgáltatóval (Infra-med Kft), a Munkaügyi Központtal és az Önkormányzattal jelenleg érvényben lévı háromoldalú megállapodás felülvizsgálata szükséges, azt újra kell kötni. V. Közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának lehetısége Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) január 18-án pályázatot hirdetett a közfoglalkoztatás szervezık foglalkoztatásának támogatására. Ez alapján 6 hónapi idıtartamra (április-szeptember) vissza nem térítendı támogatás igényelhetı a munkába állított közfoglalkoztatásszervezık munkabér és járulékai költségére, 6 órás munkaidıben való foglalkoztatásnál. A közfoglalkoztatás-szervezık esetében a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok költsége az önkormányzatot terheli. A pályázat benyújtásának díja: Ft. 8

9 Önkormányzatunk számára ezévben is mint az elmúlt 2 évben - indokolt közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazása, a közfoglalkoztatás szervezési teendıire figyelemmel, legalább 12 fıre vonatkozóan. Az elıterjesztésben írtak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Pécs, január 19. Dr. Maulné dr. Tóth Csilla fıosztályvezetı Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlése Népjóléti és Sport Bizottság 47/2011. (01.19.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó pályázatról 1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. 2. A Bizottság a Közfoglalkoztatási Terv hatékony megvalósulása érdekében úgy dönt, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A rövid idıtartamú foglalkoztatás lebonyolítására a pályázati 5%-os önrész átvállalásával (a határozat 1.sz. melléklete szerinti) megállapodást köt az alábbi szervezetekkel: -Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ: -Bóbita Bábszínház -Esztergár Lajos Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat -Életminıség-fejlesztı Szolgáltatások Intézménye -Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Speciális Szakiskola és Kollégium -Hajnóczy József Kollégium -Integrált Nappali Szociális Intézmény -Integrált Szociális Intézmény -Kisgyermek Szociális Intézmények -Kodály Zoltán Gimnázium -Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola -Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona -Pécsi Kulturális Központ 9

10 -Pécsi Mővészeti Gimnázium és Szakközépiskola -Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola -Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Továbbá megállapodást köt: (a határozat 2.sz. melléklete szerint) -Alajos Utcai Közmővelıdési Alapítvány -Baranya Ifjúságért Nonprofit Kft. -Bálicsi Integrációs Nevelési-Oktatási Központ -EUNet 2000 Nonprofit Közhasznú Kft. -Fogd a Kezem Alapítvány -Kerek Világ Alapítvány -Kertvárosiak az Élhetı Kertvárosért Alapítvány -Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoportja Csilla - Gondviselés Háza -Misina Természet- és Állatvédı Egyesület -Nevelık Háza Egyesület -Patacsi Mővelıdési Egyesület -Pécsbányáért Egyesület -Pécsi Sport Nonprofit Zrt. -Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. -Támasz Alapítvány -VOKE Vasutas Mővelıdési Ház -Zsolnay Örökség Kezelı Nonprofit Kft. szervezetével, úgy, hogy az 5 %-os pályázati önrészt a szervezetek maguk fedezik. 3. A Bizottság úgy dönt, hogy az Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására, a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban elhelyezésre kerülı 10 fı közfoglalkoztatott postázó munkakörben történı alkalmazása érdekében. 4. A pályázatok önkormányzati önrészének forrása a város évi költségvetésének tervezetében a közfoglalkoztatás biztosítására elıirányzott keret. 5. A Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat felmondja a közcélú foglalkoztatásra létrejött megállapodásait (a határozat 3.sz. melléklete szerint ) az alábbi szervezetekkel: -500.sz. Angster József Szakképzı iskola -BIOMARK 2000 Kft. -BIOKOM Kft. -Cigány Kulturális és Közmővelıdési Egyesület -Ifjúságért Egyesület -Keleti Városrészi Óvoda -Leıwey Klára Gimnázium -Miroslav Krleza Horváth Óvoda, Ált.Isk., Gimnázium -Megyervárosi Óvoda, Ált. Iskola és Középiskola -Nyugati Városrészi Óvoda -Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények 10

11 -Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. -Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány -Pécs Holding Zrt., -Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola -Pécsi Médiaközpont Kft. -Pécsi Temetkezési Kft. -Pécsi Vízmő Zrt. -Városközponti Óvoda, Ált Isk. és Alapfokú Mőv. Okt. Intézmény. 6. A Bizottság úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatást segítı közfoglalkoztatás-szervezı munkakörök finanszírozására az Önkormányzat pályázatot nyújt be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz (OFA), 12 fıre vonatkozóan. 7. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert: - a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására, valamint a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatására benyújtandó pályázatok aláírására, - a jelen határozat 2. és 3. pontjában felsorolt szervezetekkel megkötésre kerülı megállapodások aláírására, - a jelen határozat 5. pontjában felsorolt szervezetekkel a közcélú foglalkoztatás biztosítása érdekében megkötött megállapodások felmondásának aláírására, - valamint a közfoglalkoztatás-szervezık finanszírozását biztosító OFA felé benyújtandó pályázat aláírására. 8. A Bizottság utasítja a Pénzügyi Fıosztályt, hogy az OFA felé benyújtandó pályázat Ft-os díját az OFA számára utalja át. 9. A Bizottság felkéri a Humán Fıosztály vezetıjét, hogy a határozatban szereplı pályázatokat és a döntéseknek megfelelı megállapodásokat/megszüntetéseket készítse el. Határidı: azonnal Felelıs: Dr. Páva Zsolt polgármester Decsi János fıosztályvezetı Dr. Maulné Dr. Tóth Csilla fıosztályvezetı 11

12 1.sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS KÖZFOGLALKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA Önkormányzati fenntartású intézmény számára 07-7/../2011. mely létrejött egyrészrıl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Feladatátadó (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) továbbiakban: Önkormányzat (képviseletében: Dr. Páva Zsolt polgármester) másrészrıl a ( Pécs, u., adószám:., számlaszám: ) mint Foglalkoztató továbbiakban: Foglalkoztató (képviseletében:..elnök/igazgató) között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 36. -a, valamint a 375/2010.(XII.31.) korm.rendelet, továbbá a Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 11/2007. ( ) rendelete 6. (5) bekezdés alapján, a közfoglalkoztatás biztosítására, az alábbi feltételek szerint: 1. A Foglalkoztató a Munkaügyi Központtal - a pályázatról való döntést követıen elkészült hatósági szerzıdésben rögzítetteket maradéktalanul teljesíti, annak megszegése esetén annak anyagi és jogi következményeit vállalja. 2. A Foglalkoztató vállalja a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ (továbbiakban: Munkaügyi Központ) által a Foglalkoztatóhoz irányított közfoglalkoztatásban résztvevı bérpótló juttatásban részesülı munkanélküli személy alkalmazását. Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályok betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, egyéb költségelszámolással, számlázással, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását. 3. A Foglalkoztató vállalja, hogy alapfokú, szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit, felsıfokú iskolai végzettséget igénylı munkakörben a hátrányos munkaerı-piaci helyzető, aktív korúak ellátására jogosult és az Szt. 35. bekezdéseiben foglaltak szerint a települési önkormányzattal együttmőködı állástalan személyek (továbbiakban: munkanélküliek) körébıl Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervében foglaltakkal összhangban, a közfoglalkoztatás megszervezésében részt vállal. 4. A Foglalkoztató a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához, a Munkaügyi Központnál benyújtandó szükséges dokumentációt elkészíti. 5. A foglalkoztató vállalja, hogy munkaerı igényét a közfoglalkoztatásba vonáshoz szükséges munkaerı kiválasztást megelızı 15 munkanappal elektronikus úton, vagy egyéb módon jelenti a Munkaügyi Központnak. 12

13 6. A Foglalkoztató köteles kezdeményezni a kötelezı foglalkozásegészségügyi vizsgálatot az önkormányzattal szerzıdést kötı foglalkozásegészségügyi orvosnál. A Foglalkoztató a vizsgálatra elküldött személyek listáját minden hónap 5-éig eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztályára. 7. A Foglalkoztató a Munkaügyi Központ által kiközvetített - alkalmas munkavállalókkal munkaszerzıdést köt, 2-4 havi idıtartamra, napi 4 órás foglalkoztatással. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, azt, hogy a szerzıdés közfoglalkoztatás keretében történı munkavégzésre jött létre, a határozott idıre szóló munkaviszony létesítésének és megszőnésének naptári napját, a személyi alapbért, a munkakört, munkavégzési helyet. 8. A Foglalkoztató köteles a munkaszerzıdés 1 db másolati példányát, a munkaszerzıdés megkötését követı 3 munkanapon belül az illetékes Szociális Központnak megküldeni. A munkaviszony idıtartamának lejárata elıtti megszüntetése esetén a megszőnést követı 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Szociális Központot a megszüntetés idıpontjáról és okairól. 9. A Foglalkoztató a kifizetett bér és járulékainak 95%-át, valamint a dologi kiadásainak részleges megtérítését a Munkaügyi Központtól a hatósági szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen - megigényli, az 5%-os önkormányzati önerırészt az önkormányzat a Munkaügyi Központ által megítélt támogatási összeg alapján a költségvetési rendeletében elkülönített céltartalék terhére biztosítja. 10. A foglalkoztató tudomásul veszi, hogy a Munkaügyi Központnál nyilatkoznia kell arról, hogy közfoglalkoztatási támogatással betöltött munkakörre és a hozzá kapcsolódó támogatott költségekre nem használ fel normatív támogatást. A jogszabályi elıírásoknak nem megfelelı foglalkoztatás, munkabér, járulék és egyéb közterhek megfizetésébıl, valamint a Foglalkoztató részérıl hibásan tett visszaigénylésbıl származó költségeket az Önkormányzat nem téríti meg a Foglalkoztatónak. 11. A Szt. 26/A. -a alapján a szociális ellátásban részesülı személy az ellátása terhére elıleg kifizetését kérelmezheti a jegyzıtıl. Az elıleget közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege terhére kell levonni. Fentiek értelmében a Foglalkoztató vállalja, hogy a Szociális Központ által meghatározott részletek levonását megadott ütemben a munkabérbıl teljesíti. 12. A Foglalkoztató tudomásul veszi, hogy a részére folyósított támogatás tekintetében az állami pénzeszközök felhasználásának ellenırzésére vonatkozó szabályok az irányadók. 13. Jelen megállapodás mindkét fél aláírását követıen hatályos és határozatlan idıre szól. Jelen megállapodás a megállapodó felek kölcsönös 13

14 megegyezése, a közfoglalkoztatási terv módosítása, vagy jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat. Az Önkormányzat a megállapodásban foglaltakat azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a központi vagy helyi jogszabály-módosítás miatt a közcélú foglalkoztatásra költségvetési elıirányzat nem biztosított. 14. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk, az Szt., valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályiról szóló 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. Jelen szerzıdéssel egyidejőleg a Foglalkoztatóval a számon, dátummal, a közcélú foglalkoztatásra megkötött szerzıdés hatályát veszti. 16. Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt a mai napon és helyen aláírják. Pécs, Dr. Páva Zsolt polgármester Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Igazgató.. 14

15 2.sz.melléklet MEGÁLLAPODÁS KÖZFOGLALKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA, Önkormányzati részesedéssel mőködı nonprofit gazdasági társaság és civil szervezet számára 07-7/../2011. mely létrejött egyrészrıl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Feladatátadó (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) továbbiakban: Önkormányzat (képviseletében: Dr. Páva Zsolt polgármester) másrészrıl a ( Pécs, u., adószám:., számlaszám: ) mint Foglalkoztató továbbiakban: Foglalkoztató (képviseletében:..elnök/igazgató) között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 36. -a, valamint a 375/2010.(XII.31.) korm.rendelet, továbbá a Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 11/2007. ( ) rendelete 6. (5) bekezdés alapján, a közfoglalkoztatás biztosítására, az alábbi feltételek szerint: 1. A Foglalkoztató a Munkaügyi Központtal - a pályázatról való döntést követıen elkészült hatósági szerzıdésben rögzítetteket maradéktalanul teljesíti, annak megszegése esetén annak anyagi és jogi következményeit vállalja. 2. A Foglalkoztató vállalja a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ (továbbiakban: Munkaügyi Központ) által a Foglalkoztatóhoz irányított közfoglalkoztatásban résztvevı bérpótló juttatásban részesülı munkanélküli személy alkalmazását. Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati jogszabályok betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, egyéb költségelszámolással, számlázással, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását. 3. A Foglalkoztató vállalja, hogy alapfokú, szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit, felsıfokú iskolai végzettséget igénylı munkakörben a hátrányos munkaerı-piaci helyzető, aktív korúak ellátására jogosult és az Szt. 35. bekezdéseiben foglaltak szerint a települési önkormányzattal együttmőködı állástalan személyek (továbbiakban: munkanélküliek) körébıl Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervében foglaltakkal összhangban, a közfoglalkoztatás megszervezésében részt vállal. 4. A Foglalkoztató a rövid idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához, a Munkaügyi Központnál benyújtandó szükséges dokumentációt elkészíti. 5. A foglalkoztató vállalja, hogy munkaerı igényét a közfoglalkoztatásba vonáshoz szükséges munkaerı kiválasztást megelızı 15 munkanappal elektronikus úton, vagy egyéb módon jelenti a Munkaügyi Központnak. 15

16 6. A Foglalkoztató köteles kezdeményezni a kötelezı foglalkozásegészségügyi vizsgálatot az önkormányzattal szerzıdést kötı foglalkozásegészségügyi orvosnál. A Foglalkoztató a vizsgálatra elküldött személyek listáját minden hónap 5-éig eljuttatja a Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztályára. 7. A Foglalkoztató a Munkaügyi Központ által kiközvetített - alkalmas munkavállalókkal munkaszerzıdést köt, 2-4 havi idıtartamra, napi 4 órás foglalkoztatással. A szerzıdésnek tartalmaznia kell a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a munkáltató megnevezését és székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, azt, hogy a szerzıdés közfoglalkoztatás keretében történı munkavégzésre jött létre, a határozott idıre szóló munkaviszony létesítésének és megszőnésének naptári napját, a személyi alapbért, a munkakört, munkavégzési helyet. 8. A Foglalkoztató köteles a munkaszerzıdés 1 db másolati példányát, a munkaszerzıdés megkötését követı 3 munkanapon belül az illetékes Szociális Központnak megküldeni. A munkaviszony idıtartamának lejárata elıtti megszüntetése esetén a megszőnést követı 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Szociális Központot a megszüntetés idıpontjáról és okairól. 9. A Foglalkoztató a kifizetett bér és járulékainak 95%-át, valamint a dologi kiadásainak részleges megtérítését a Munkaügyi Központtól a hatósági szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen - megigényli, az 5%-os önerırészt maga vállalja át. 10. A foglalkoztató tudomásul veszi, hogy a Munkaügyi Központnál nyilatkoznia kell arról, hogy közfoglalkoztatási támogatással betöltött munkakörre és a hozzá kapcsolódó támogatott költségekre nem használ fel normatív támogatást. 11. A Szt. 26/A. -a alapján a szociális ellátásban részesülı személy az ellátása terhére elıleg kifizetését kérelmezheti a jegyzıtıl. Az elıleget közfoglalkoztatás esetén a közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege terhére kell levonni. Fentiek értelmében a Foglalkoztató vállalja, hogy a Szociális Központ által meghatározott részletek levonását megadott ütemben a munkabérbıl teljesíti. 12. A Foglalkoztató tudomásul veszi, hogy a részére folyósított támogatás tekintetében az állami pénzeszközök felhasználásának ellenırzésére vonatkozó szabályok az irányadók. 13. Jelen megállapodás mindkét fél aláírását követıen hatályos és határozatlan idıre szól. Jelen megállapodás a megállapodó felek kölcsönös megegyezése, a közfoglalkoztatási terv módosítása, vagy jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat. Az Önkormányzat a megállapodásban foglaltakat azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a központi vagy helyi jogszabály-módosítás miatt a közcélú foglalkoztatásra költségvetési elıirányzat nem biztosított. 16

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét.

1. A Bizottság elfogadja Pécs Megyei Jogú Város 2011. évre szóló, a határozat mellékleteként szerepelı egyszerősített Közfoglalkoztatási Tervét. Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 47/2011. (01.19.) számú h a t á r o z a t a Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Tervérıl, valamint a rövid és hosszabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény alapján a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 ELŐTERJESZTÉS Települési Önkormányzat Sümegprága képviselő-testületének 2011. január 6 - i nyilvános

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény főbb változásai: 1.) Az Szt. kiegészül: 1. Az Szt 10. - ának (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: /a jövedelemszámításnál

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben