8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT"

Átírás

1 Mátraterenye Község Képviselı-testületétıl 8/2010. (II. 11.) Kt. számú Tárgy: Közfoglalkoztatási terv jóváhagyása HATÁROZAT Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Mátraterenye Község évre vonatkozó Közfoglalkoztatási tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határidı: azonnal és értelemszerően Felelıs: Gecse László polgármester Mátraterenye, február 11. Gecse László polgármester Balogh Maja korjegyzı Értesülnek: 1.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Mátraterenye 2.) Körjegyzıség közmunkaprogram felelıse - Helyben 3.) Irattár

2 MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE év Elızetes véleményezésre megküldve: Munkaügyi Központ Kirendeltsége: január 20. Cigány Kisebbségi önkormányzat: január. Helyi szociálpolitikai kerekasztal: nem kötelezett Képviselı testületi jóváhagyás: 8/2010. (II. 11.) Állami foglalkoztatási szerv: Magyar Államkincstár:

3 1. Elvi megalapozás és jogszabályi háttér d. Bevezetés Korunk egyik legégetıbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentıs részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerı-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezık sajnos kiszorulnak a munkaerıpiacról, és egyre jelentısebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. Az Út a munkához program kiemelt célja, hogy komplex intézkedéseivel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és közelebb kerüljenek a munka világához. A program elıkészítése során figyelembe vett és alkalmazott alapelvek: - együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelısség, - aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, - a minimum szintő ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, - a segítségnyújtás és az együttmőködéssel szemben támasztott körülmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttesen kerüljenek alkalmazásra Jogszabályi háttér évi III.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ( továbbiakban Szt.) évi IV. tv. a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról (továbbiakban Flt.) évi CVII. tv. az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról (továbbiakban Eszft.) évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról ( továbbiakban Ötv.) évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérıl ( továbbiakban Mt.) - 9/1999. (III.26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjérıl 1.3. Közfoglalkoztatás Az Szt. módosításával évtıl a hátrányos munkaerı-piaci helyzető, aktív korú személyek ellátórendszere differenciálódott, a rendszeres szociális segély már csak egyik formája lett az önkormányzati ellátásoknak. A települési önkormányzatoknak vagy önállóan, vagy kistérségi szinten, a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében minden év február -ig az állami foglalkoztatási szervvel, valamint a települési kisebbségi önkormányzattal egyeztetett (2000 fı feletti település esetén a szociálpolitikai kerekasztallal is egyeztetett) foglalkoztatási tervet kell készíteniük. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. Az önkormányzatok foglalkoztatási feladatainak változó szabályai mellett, biztos háttérként és egységesen szervezett módon és eljárással, támogató együttmőködéssel jelen vannak a munkaügyi

4 kirendeltségek. Bár a munkaügyi szervezet feladatait és eljárását az Flt. szabályai határozzák meg, de mind az önkormányzatoknak, mind a kirendeltségeknek ismerni kell a másik szervezetre vonatkozó törvényi szabályokat, és az együttmőködést, a helyben kialakított jó gyakorlatokat közösen mőködtetni indokolt. 1.. Közcélú munka keretében foglalkoztatható személyek (36. (3) bekezdés): akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - kivéve a rendszeres szociális segélyben részesülı - (35. (1) bekezdése szerinti személy), vagy olyan személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában vállalta az önkormányzat által együttmőködésre kijelölt szervvel való együttmőködési kötelezettséget (a 37/C. () bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy a 33. (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint elızetesen együttmőködı személy (tehát nincs még meg az egy éves, illetve három hónapos együttmőködése) és egyébként jövedelmi viszonyai alapján jogosult lenne az aktívkorúak ellátására ennek vizsgálata a települési önkormányzat jegyzıjének feladata, vagy aki a folyamatban lévı közcélú foglalkoztatásából eredıen szerez álláskeresési támogatásra való jogosultságot, (36. (3) bekezdés c) pontja szerinti személy) munkaviszonyának lejártáig, vagy akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerzıdése idıtartama alatt az aktív korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának megszüntetéséig A közfoglalkoztatás tervezése Igen nagy jelentıséget tulajdonít az Út a munkához program a közfoglalkoztatás tervezésének, amely az állami foglalkoztatási szervezet és az önkormányzatok együttmőködésében elkészítve lehet igazán célratörı és hatékony, az adott településen lakó tartós munkanélküliek szempontjából speciális és a helyi, kistérségi igényekhez, lehetıségekhez, az érintettek képességeihez igazodó. A közfoglalkoztatási terv egyéves idıtartamra szól, amelyben az önkormányzatok meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket Közfoglakoztatási terv módosítása A települési önkormányzat által elfogadott közfoglalkoztatási terv évközben is módosítható. A módosítás során ugyanúgy kell eljárni, mint az éves közfoglalkoztatási terv elkészítése során, azaz véleményeztetni kell a fentebb említett szervezetekkel. A jelenleg hatályos Szt. szerint a közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének idıtartama alatt az elıírások szerinti körülményekben lényeges változás következik be. A lényeges körülményekben történı változás -t az önkormányzatok eltérıen értelmezték, értelmezhették, ezért került sor az Szt. ezen bekezdésének pontosítására, amely már a foglalkoztatottak számában történı változáshoz köti a közfoglalkoztatási terv módosításának kötelezettségét az alábbiak szerint: Az Szt. 37/A. -ának () bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: () A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt közfeladatokban bekövetkezett változás az ellátásukhoz szükséges létszám a) 2000 fı feletti lakosságszámú településeknél 10%-át,

5 b) 2000 fı, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át elérı mértékő bıvítését, illetve csökkentését eredményezi. A közfoglalkoztatási terv módosítása tehát ezentúl nem választás kérdése, azt meg kell valósítani, ha a fenti feltételek fennállnak. 2. Helyzetelemzés 2.1 Mátraterenye község foglalkoztatási helyzete A lakosság foglalkoztatottságát kiemelkedıen befolyásolja, hogy a községben nagyon kevés a munkahelyek száma. A településen a legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat. Jellemzıen a községben üzemeltetett kisvállalkozások (egy-két fı erejéig) biztosítanak munkát. Mátraterenyén az ipari tevékenység minimális. A községben nagy számban élnek roma lakosok, akiknek a jelentıs hányadára a aluliskolázottság a jellemzı. A településen jelentkezı munkanélküliek többségében a roma emberek körébıl kerülnek ki. A ma kialakult helyzet, minden bizonnyal minden települést érint, de legfıképpen azokat a Mátraterenyéhez hasonló településeket, ahol nem alakult ki jelentıs ipari létesítmény, így a helyben történı foglalkoztatás korlátozott létszámban oldható csak meg. A foglalkoztatási problémák létrejöttét befolyásolja még, hogy Mátraterenyén a jelenleg állástalan személyek jelentıs százaléka nem rendelkezik még a 8 általános iskolai végzettséggel sem, vagy csak a 8 általános elvégzését tudja igazolni. Szinte egyáltalán nincs az állástalanok között szakképzett, középfokú, vagy felsıfokú végzettséggel rendelkezı személy, így egyelıre az önkormányzat által, közcélú foglalkoztatásba vonásuk tervezhetı. Sajnos az ilyen településeken jellemzı még, hogy az értelmiségi családok, mivel helyben munkára csak kevesen találnak közülük, más településen telepednek le. Ebben a helyzetben, az önkormányzatnak a közfoglalkoztatás lehetıségét, minden arra jogosultnak célszerő biztosítania, hogy ezáltal is csökkentse a társadalmi különbségeket A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak a településen A rendszeres szociális segélyezettek száma a településen december 31-én 8 fı, rendelkezésre állási támogatásban részesülık száma 93 fı volt. Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a segélyezetteken belül a nık-férfiak aránya 0-60%. Az életkor szerinti megoszlást tekintve 36% (3 fı) a 35 év alatti, 63% (59 fı) a év közötti, és 1% (8 fı) az 55 év feletti korosztály évben az ellátásra jogosult aktív korúak számának alakulásában a kialakult gazdasági válság várhatóan éreztetni fogja hatását, de hogy ez valóban így történik-e, és ha igen, milyen mértékő lesz, egyelıre nehéz megjósolni. Éppen ezért a tervezést a 2009-es adatok figyelembe vételével készítettük el Települési szerepvállalás a közfoglalkoztatásban a évben Önkormányzatunk a évben átlagban 60 személyt foglalkoztatott közfoglalkoztatás keretében. Az ellátott feladatok az alábbiak voltak: - takarítás - konyhai kisegítı feladatok - kommunális kisegítı feladatok - adminisztratív feladatok (borítékolás, postázás, kartonozás, adatrögzítés) - karbantartás

6 - parlagfő-mentesítés A foglalkoztatás idıbeli megoszlása egyenletes volt. A közfoglalkoztatást mindig is fontosnak ítélte az önkormányzat, hiszen olyan területen jelentkezik hasznossága, ahol találkozik a település és a lakosság érdeke. A közmunkavégzés legfontosabb üzenete, hogy a munka érték. Az eddigi foglalkoztatások is bizonyították, hogy a rövid ideig tartó, de biztos munkalehetıség is pozitív hatással van a munkaerıpiacról kiszorult tartós munkanélküliekre. Javul mentális és szociális helyzetük, növekszik jövedelmük, és tájékozottabbak lesznek a munka világáról. 3. Közfoglalkoztatási stratégia 3.1. Célok, stratégia átfogó meghatározása A közfoglalkoztatási tervünk célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségő munkavállalók számára a nyílt munkaerıpiacra való visszakerülés elsı lépcsıjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévı és bekerülı emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentıségő, hogy a közfoglalkoztatás szervezése a településen élık adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetıségekhez igazodjon. A program célja: a segélyezettek munkaerı piaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönzı hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttmőködésének erısítése a segélyezettek integrációja érdekében Vállalt feladatok A közcélú foglalkoztatás keretében, az elvégzendı feladatok alatt, olyan önkormányzati feladatok ellátását értjük, amelyrıl jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik. A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, (1990. évi LXV. tv.) 8. -a: A foglalkoztatottak által ellátott tervben megnevezett feladatok részletezése: o Köztisztasági feladatok: közterületi takarítás, buszmegállók, utak, járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók takarítása. intézmény (szennyvíztisztító) nappali és éjszakai ırzésének ellátása. o Útkarbantartás: helyi közutak, járdák, javítási-karbantartási munkáinak szükség szerinti elvégzése. o Épület karbantartás: önkormányzati intézmények és létesítmények (Tagiskola, Tagóvoda, Mővelıdési Ház és Mozgókönyvtár) belsı, külsı állagmegóvási-karbantartási munkái. o Adminisztrációs munkák: önkormányzati feladatkörbe tartozó, illetve a társult intézményekben, alapítványoknál betanítható munkakörök ellátása o Főkaszálás, parlagfő irtás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanokon végzett idıszakos kaszálás, gyomirtás.

7 o Parkgondozás: közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanok, parkok, terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése. o Illegális hulladéklerakók felszámolása: a település bel- és külterületén található illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. o Vízelvezetési feladatok: a település belterületi útjai mentén vízelvezetı, illetve szikkasztó árkok ásása, az utak mellet a meglévı árkok mélyítése, folyamatos tisztán tartása. A feladatok meghatározásánál figyelemmel voltunk a feladatleltárban felsoroltakra, az évszakoknak megfelelı kiemelt tevékenységekre, valamint a közfoglalkoztatásba bevonható létszámra. A Szt. 35. (2) bekezdése alapján a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetıleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintő végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel, továbbá b) a munka ba) teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegét, vagy bb) részmunkaidıs foglalkoztatás esetén a várható havi kereset legalább a mindenkori kötelezı legkisebb munkabér összegének idıarányos részét eléri. A (3) bekezdés szerint ha az (1) bekezdés szerinti személy a közfoglalkoztatásban keresıképtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresıképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha az (1) bekezdés szerinti személy a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerzıdést azért nem köti meg, mert keresıképtelenné vált, a keresıképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésére a jegyzı jogosult.

8 . Források, finanszírozás Közcélú foglalkoztatás finanszírozása I. Szakképesítést nem igénylı munkakörök (85 fı) Alapadatok: - Közfoglalkoztatásba bevonható aktívkorú ellátottak száma: 85 fı - Átlagos foglalkoztatási idıtartam: 12 hónap - Személyi alapbér (8 órás foglalkoztatott esetében): Ft - Személyi alapbér (6 órás foglalkoztatott esetében): Ft - Munkaadót terhelı járulék ( 8 órás): Ft/hó - Munkaadót terhelı járulék ( 6 órás): Ft/hó - Bér + Járulék: Ft - Bér + Járulék: Ft évben várható bérköltség: 5 fı * 12 hó * Ft = Ft évben várható bérköltség: 80 fı * 12 hó * Ft = Ft - Központi forrás (95%): Ft - Önkormányzat saját forrása (5%): Ft II. Szakképesítést igénylı munkakörök (5 fı) Alapadatok: - Közfoglalkoztatásba bevonható aktívkorú ellátottak száma: 5 fı - Átlagos foglalkoztatási idıtartam: 12 hónap - Személyi alapbér (minden foglalkoztatott esetében): Ft - Munkaadót terhelı járulék: Ft/hó - Bér + Járulék: Ft évben várható bérköltség: 5 fı * 12 hó * Ft = Ft - Központi forrás (95%): Ft - Önkormányzat saját forrása (5%): Ft A szükséges Önkormányzati hozzájárulás az Önkormányzat évi költségvetésében szerepel. Míg a rendelkezésre állási támogatás folyósított összegének 80 %-át, addig a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi kiadások 95 %-át a központi költségvetés téríti meg. Közcélú foglalkoztatás esetén a munkavállaló rendelkezésre állási támogatást nem kap. A RÁT havi összege 2010-ben Ft, a közcélú foglalkoztatás átlagos havi költsége Ft. 5. Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje Az önkormányzat a közfoglalkoztatási tervben meghatározott munkáltatói létszám tekintetében az évi XXII. törvény (a Munka Törvénykönyvérıl) alapján, figyelemmel az Szt () bekezdésében foglaltakra gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint viseli a munkáltatót terhelı kötelességeket. A munkaügyi feladatokat a Körjegyzıségi Hivatal foglakoztatási ügyintézıje látja el.

9 7. Nyilvánosság biztosítása A közfoglalkoztatási program gazdasági és társadalmi hasznosulása érdekében fontos a tervezési idıszakban a lakosság véleményének ismerete, javaslatainak értékelése, a megvalósítás szakaszában pedig az értékelés ismerete. Ezt figyelembe véve az Önkormányzat a település hivatalos honlapján ( közzéteszi a közfoglalkoztatási tervet. 8. Összegzés A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elı. A megelızés érdekében a segélyezési rendszer passzív eszközeirıl, az aktív eszközökre, azaz a közfoglalkoztatásban, a munkaerı-piaci programban való részvételre és a képzésre kell hangsúlyt helyezni. Ehhez a helyi szociális ellátórendszernek is változnia kell, mégpedig úgy, hogy a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellett az aktivitás megırzését és az öngondoskodás elvének erısítését, a munkaerıpiacon való elhelyezkedést gátló tényezık felszámolását is biztosítsa. Ennek megfelelıen a közfoglalkoztatási terv célkitőzései csak akkor lehetnek eredményesek, ha annak megvalósítása során biztosított a szemléletváltás, az öngondoskodás elfogadása és elfogadtatása. Mellékletek: I. tábla: A rendszeres szociális segélyezettek és a foglalkoztatásban lévık helyzetének évi értékelését takarja. A táblázatban a közcélú foglalkoztatás alatt szereplı adatokat esetünkben a közhasznú és közcélú foglalkoztatásra kell érteni. II. tábla: A jogszabályváltozás után a rendszerben lévı segélyezettek, és a rendszerbe várhatóan újként bekerülı személyek együttes létszámát tartalmazza kor, nem, iskolai végzettség szerinti adatok alapján. III. tábla: A közfoglalkoztatási terv, amely az ellátandó feladatokat, az ahhoz rendelt létszámot, a feladatokhoz szükséges iskolai végzettséget, kor, nem szerinti összetételt, a rendelkezésre állási támogatásra jogosultakat, valamint a szükséges forrásigényt tartalmazza. Mátraterenye, január 12. I. tábla

10 Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése ( között) Sorszám Megnevezés Rendszeres szociális segélyben részesülı Közcélú foglalkoztatásba n részt vett Létszáma (a+b+c): a) egészségkároso 1 dott b) nem foglalkoztatott 90 c) támogatott álláskeresı - - Életkora: a) 35 évnél 38 6 fiatalabb b) év 8 7 közötti c) 55 évnél idısebb Neme: a) férfi 8 8 b) nı 2 5 Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti 1 b) 8 általános 9 8 c) szakmunkásképz ı vagy 16 szakiskolai végzettséggel rendelkezik d) gimnázium 3 e) szakközépiskola f) technikum 1 g) fıiskola, 2 egyetem Háztartás formája: a) családban élı 56 7 b) egyedül élı 35 6 Folyósított segély átlagos összege (Ft/hó/fı) Konkrét munkafeladatok megnevezése, felsorolása Munkák teljesülése: I. negyedév - - II. negyedév - - III. negyedév - - IV. negyedév - - Foglalkoztatók köre (felsorolás) Közcélú foglalkoztatás Köztisztasági feladatok Mátraterenye Község Önkormányzata Rendszeres Közcélú szociális foglalkoztatás segélyre kifizetett összeg (Ft/év) 10. Foglalkoztatások

11 átlagos idıtartama (nap) Közcélú foglalkoztatás: a) tervezett összeg (saját forrással együtt) b) felhasznált összeg c) ebbıl saját forrás Kifizetett rendszeres szociális segély: a) központi forrásból b) helyi forrásból II. tábla Aktív korúak ellátására jogosultak jövıbeni helyzetének tervezése, értékelése ( tıl Új szabályok szerint) Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak Sorszám (Köz)foglalkoztatásba bevonhatók (Köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók 1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 101 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: 8 ebbıl: egészségkárosodott életévét betöltötte 8 1 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító - - intézményben nem tudják biztosítani b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók Foglalkoztatásba bevonhatók életkora 93 (a+b): a) 35 évnél fiatalabb 3 b) év közötti 59 3.* Neme (a+b): a) férfi 6 b) nı 7.* Iskolai végzettsége: a) 8 ált. iskola alatti 13 b) 8 általános 55 c) szakmunkásképzı vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik d) gimnázium - e) szakközépiskola 5 f) technikum 1 g) fıiskola, egyetem 2 17 Elsısorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak

12 5.* Háztartás formája: a) családban élı 53 b) egyedül élı 0 6.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint - (a+b): a) 8 ált. iskola alatti - b) 8 általános 12 *A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével III. tábla Aktív korúak ellátására jogosultak jövıbeni helyzetének tervezése, értékelése (2010. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) Sorszám Megnevezés Aktív korúak ellátására jogosultak (köz) foglalkoztatásb a bevonhatók 1. Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b): 101 a) rendszeres szociális segélyezettek összesen: 8 8 ebbıl: egészségkárosodott életévét betöltötte éven aluli kiskorú gyermeket nevelı - - települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel - - b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók (RÁT-osok) Önkormányzat által mentesíteni kívánt csoportok felsorolása 1 (létszáma csoportonként) 3. Közfoglalkoztatásba bevonhatók életkora (a+b+c): 90 a) 35 évnél fiatalabb 3 b) év közötti 56 c) 55év feletti.* Neme (a+b): 90 a) férfi 3 b) nı 7 5.* Iskolai végzettsége: a) 8 általánost nem végzettek 30 b) 8 általánost végzett 38 (köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók Elsısorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak 1 A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetıen tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását. (azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentı csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban)

13 Sorszám Megnevezés c) szakmunkás/ szakiskolai végzettség Aktív korúak ellátására jogosultak (köz) foglalkoztatásb a bevonhatók 17 d) szakközép/ technikusi végzettség 5 e) gimnáziumi végzettség - f) egyetemi/ fıiskolai végzettség 0 6.* Háztartás formája: a) családban élı 50 b) egyedül élı 0 7.* Képzésre kötelezett 35 éven aluliak létszáma iskolai végzettségük szerint (a+b): a) 8 általánost nem végzettek b) 8 általánost végzettek 12 * A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével! (köz)foglalkoztatásba nem bevonhatók Elsısorban képzésre kötelezett 35 éven aluliak

14 Közfoglalkoztatási terv az évi III. törvény 37/A. (2) bekezdés alapján évi tervezési adattábla Rendelkezésre állási támogatásra Megnevezés jogosultak nemenkénti megoszlása férfi nı 1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen 2 (a+b): 6 7 a) 35 évnél fiatalabb 20 1 b) év közötti c) 55 év feletti Sorszám 2. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele: a) 8 általánost nem végzettek 3 10 b) 8 általánost végzettek c) szakmunkás/szakiskolai végzettség 10 8 d) szakközép/technikus végzettség 3 e) gimnáziumi érettségi - - f) egyetemi/fıiskolai végzettség Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 3 : Az ehhez kapcsolódó létszámigény A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása Köztisztasági feladatok: (közterületi takarítás, buszmegállók, utak, járdák, parkok, terek, gépkocsi parkolók takarítása.) Útkarbantartás: (helyi közutak, járdák, javítási- karbantartási munkáinak szükség szerinti elvégzése.) Épület karbantartás: (önkormányzati intézmények és létesítmények Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár, Napközi Otthonos Óvoda és Konyha, belsı, külsı állagmegóvási- karbantartási munkái.) Adminisztrációs munkák: férfi 11-3 nı Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint I. ne-gyedév 5 8 II. negyedév 5 8 III. negyedév 5 IV. negyedév 20 Finanszírozás összege (Ft) 2 Szt. 37/A (2) bek. a) pontja alapján 3 Szt. 37/A (2) bek. b) c) d) pontjai alapján Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámigényt, majd ütemezni kell, hogy a év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni.

15 (önkormányzati fenntartású intézmények, gazdasági társaság, közhasznú alapítvány, Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Községi Könyvtár, Napközi Otthonos Óvoda és Konyha, Egészségház, irodahelyiségeiben betanítható feladatkört ellátó adminisztratív alkalmazottak.) Főkaszálás, parlagfő irtás: (közterületeken, utak járdák mentén, önkormányzati tulajdonú vagy fenntartású ingatlanokon végzett idıszakos kaszálás, gyomírtás.) Parkgondozás: (közterületeken, utak, járdák mentén, önkormányzati tulajdonú, vagy fenntartású ingatlanok, parkok, terek, növényvédelmi, kertészeti, munkáinak elvégzése.) Illegális hulladéklerakók felszámolása: (a település bel- és külterületén található illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.) Vízelvezetési feladatok: (a település belterületi útjai mentén vízelvezetı, illetve szikkasztó árkok ásása, az utak mellet a meglévı árkok mélyítése, folyamatos tisztántartása.) Sorszám Megnevezés Az ehhez kapcsolódó létszámigény férfi nı Közfeladatok megjelölése Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók Finanszírozás összege (Ft) B) feladatok várható ütemezése összesen 5 I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen 5 36 IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen 5 36 C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete 6 : a) 8 általánost nem végzettek 6 3 b) 8 általánost végzettek 2 18 c) szakmunkás/szakiskolai végzettség Az a) pont szerinti feladatok várható ütemezése oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni) 6 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján

16 d) szakközép/technikus végzettség 6 6 e) gimnáziumi érettségi 2 - f) egyetemi/fıiskolai végzettség - -. a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen Foglalkoztatás szervezésének módja 7 : a) önkormányzat b) önkormányzati társulás - - c) e célra létrehozott szervezet - - d) meglévı más szervezet ÁFSZ képzési és munkaerı-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-tıl kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám Tervezett program - - Önkormányzati igények képzési és munkaerı-piaci programokra évben 8, és a tervezett létszám Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/ szükséges forrás: a) önkormányzati b) központi költségvetés Amennyiben információ áll rendelkezésre: Aa) Közmunka program önrésze - Ab) Közmunka program: igényelt támogatás - Ba) Közhasznú munka önrésze - Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás - Létszám 6 Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján 7 A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögébıl és a hozzá rendelt saját forrás 8 Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplı képzések/munkaerı-piaci programok, melyekre elıreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat. Közfoglalkoztatási Terve. 19/2009.(III.26.)sz. Kt határozattal elfogadva

Sződ Község Önkormányzat. Közfoglalkoztatási Terve. 19/2009.(III.26.)sz. Kt határozattal elfogadva Sződ Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve 19/.(III.26.)sz. Kt határozattal elfogadva 1 Sződ Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 37/A.

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási terve 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási terve 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási terve 010. Pannonhalma, 010. január 06. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés.3. oldal II. A közfoglalkoztatás

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Az Út a munkához program célja Az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésén döntött az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási terve Tolmács község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 780 fő. A falu nyugodt hangulatát biztosítja, hogy nincs

Részletesebben

K I V O N A T. 24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 24/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Nézsa Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é n e k. E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület március 17-i ülésére

Nézsa Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é n e k. E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület március 17-i ülésére Nézsa Község Önkormányzatának Polgármestere 2618. Nézsa Park út 1. Telefon: 530-022; Fax: 530-041 Nézsa Község Önkormányzata P o l g á r m e s t e r é n e k E L Ő T E R J E S Z T É S E a Képviselő-testület

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE A jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégezhettük (Mahatma Gandhi) Rudabánya Város Önkormányzatának KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Az ÚT A MUNKÁHOZ PROGRAM GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Tura Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására

E l ő t e r j e s z t é s Tura Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására E l ő t e r j e s z t é s Tura Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási terve

Bánk Község Önkormányzat évi közfoglalkoztatási terve Bánk Község Önkormányzat 200. évi közfoglalkoztatási terve Bánk község önállóan működő kistelepülés Nógrád megyében, az állandó lakosok száma 685 fő. Természeti kincse a Bánki-tó, mely az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Előterjesztő: Patay

Részletesebben

Elıterjesztés. Barcs Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

Elıterjesztés. Barcs Város Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása Barcs Város Önkormányzata Polgármesterétıl 7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf.: 62. Telefon: 82/462-459. sz. napirend Elıterjesztés Barcs Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadása

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak. Pf.:218 E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület január 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. január 21-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása Előadó:

Részletesebben

Kivonat. Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve. Határozat

Kivonat. Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve. Határozat Kivonat Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 11-én megtartott nyílt, képviselı-testületi ülésének jegyzıkönyvébıl 18/2010. (II. 11. ) Kt. Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009.

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010.

Tárnokréti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010. Tárnokréti Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 200.. Helyzetelemzés Tárnokréti a Kisalföldön a Tóközben, a Rábca partján fekvő 23 lakosú település. A falu Győrtől 27 km, Csornától 7 km távolságra

Részletesebben

A település elhelyezkedése

A település elhelyezkedése R Á B A T A M Á S I Közfoglalkoztatási Terve 2010. Rábatamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2010 (II.15.) határozatával elfogadta / Szabó István / polgármester 1. A település jellemzői, helyzetelemzés

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve. Módosításokkal egységes szerkezetben 2009.

Szécsény Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve. Módosításokkal egységes szerkezetben 2009. Szécsény Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási Terve Módosításokkal egységes szerkezetben 2009. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete január 13-án tartandó nyilvános ülésére

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete január 13-án tartandó nyilvános ülésére SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587 E L İ T E R J E S Z T É S Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 13-án

Részletesebben

Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület augusztus 31.-i ülésére. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület augusztus 31.-i ülésére. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés amely készült a Képviselı-testület 2010. augusztus 31.-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási tervet 2010. januári ülésén elfogadta. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének március 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. március 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzatának. Közfoglalkoztatási terve az Út a munkához program helyi megvalósítására 2009.

Szentendre Város Önkormányzatának. Közfoglalkoztatási terve az Út a munkához program helyi megvalósítására 2009. Szentendre Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve az Út a munkához program helyi megvalósítására 2009. 1 1. Elvi megalapozás és jogszabályi háttér 1.1. Bevezetés Korunk egyik legégetőbb problémája

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/589-1/2010/I. Ea.: Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2010. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2010. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 200.. Helyzetelemzés Bősárkány 2.37 fős település Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében. GyőrMosonSopron Megye közepén a Csornai

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2009.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2009. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási terv 2009.. Helyzetelemzés Bősárkány 2.64 fős település Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében. GyőrMosonSopron Megye közepén a Csornai

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve évben

Szécsény Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve évben Szécsény Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve 2010. évben 2 A többször módosított 1993.évi III tv. 37/A. -ában foglalt felhatalmazás alapján Szécsény Város Önkormányzat Képviselıtestülete a

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatának 6/2010.(II. 11.) KT határozata A évi Közfoglalkoztatási tervről

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatának 6/2010.(II. 11.) KT határozata A évi Közfoglalkoztatási tervről Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatának 6/2010.(II. 11.) KT határozata A 2010. évi Közfoglalkoztatási tervről 1. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-79/2009. Ea.: Csomor Ágnes/Gyurkovics Zoltán E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási terve

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Alpolgármesterétıl Iktatószám: E L İ T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselı-testület! Javaslat Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. évi közfoglalkoztatási tervének

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014

Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014 Az 5/2014.(I.23.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2014 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE Tartalom: I. Bevezetés II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2009. március 30. 7. napirend: Közfoglalkoztatási terv elfogadása.

Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2009. március 30. 7. napirend: Közfoglalkoztatási terv elfogadása. Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Elıterjesztı: ELİTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására

Elıterjesztı: ELİTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására Elıterjesztı: Készítette: Dr. Faragó Péter polgármester Fucskó Róbertné osztályvezetı ELİTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------------------------------------- MEGHÍVÓ

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------------------------------------- MEGHÍVÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL MEGHÍVÓ Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 27 én szerdán 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a évi közfoglalkoztatásról

E L İ T E R J E S Z T É S a évi közfoglalkoztatásról E L İ T E R J E S Z T É S a 201 évi közfoglalkoztatásról Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 201 február 8-i ülésére Elıterjesztı: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. március 30-i ülésére Tárgy: 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása Előadó Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-10/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Beszámoló. A Mobilpark Közhasznú Nonprofit Kft évben végzett közhasznú tevékenységéről

Beszámoló. A Mobilpark Közhasznú Nonprofit Kft évben végzett közhasznú tevékenységéről Beszámoló A Mobilpark Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évben végzett közhasznú tevékenységéről A Mobilpark Kht. a 2006. évi IV. tv. rendelkezése alapján 2009. június 24.-i hatállyal társasági formát váltott.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2000. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 fı igen, 1 fı tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozati javaslatot

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Jelentés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Jelentés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv elfogadása Sorszám: II/4. Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal módja: Egyszerő

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 20. MELLÉKLET: 2 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 20. MELLÉKLET: 2 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 20. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV 2009.

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV 2009. BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV 2009. Tartalomjegyzék I. A közfoglalkoztatási terv célja II. Jogszabályi háttér III. Helyzetelemzés IV. A közfoglalkoztatási stratégia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Ménesi Imre önkormányzati képviselő Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Iktatószám: 01/102276/2012. Tárgy: Beszámoló a közfoglalkoztatásról Melléklet: 1 db Határozati javaslat

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Szt.- módosítása kapcsán szükségessé vált önkormányzati feladatokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Szt.- módosítása kapcsán szükségessé vált önkormányzati feladatokról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Szt.- módosítása kapcsán szükségessé vált önkormányzati feladatokról Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta az egyes

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv évre

Közfoglalkoztatási terv évre Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az Út a munkához program megvalósításának kulcseleme a jogalkotói szándék szerint, a közfoglalkoztatás megszervezése, amely a települési önkormányzatok feladata, amelyet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 27-i ülésére 203/2010 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. január 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Mészáros Ágnes. Mell: Közfoglalkoztatási Terv 2009.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Mészáros Ágnes. Mell: Közfoglalkoztatási Terv 2009. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-7441 /2009. Témafelelős: Mészáros Ágnes Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szentes Város Közfoglalkoztatási Terve

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzatának. Foglalkoztatási Terve. 2011. évben

Varsány Község Önkormányzatának. Foglalkoztatási Terve. 2011. évben Varsány Község Önkormányzatának Foglalkoztatási Terve 2011. évben Készítették: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyzı 2011. január 2 1.) A település általános bemutatása: Helyzetelemzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-13/2012. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

FELADATOK ÁTEKINTÉSE, JOGSZABÁLYI HÁTTERE

FELADATOK ÁTEKINTÉSE, JOGSZABÁLYI HÁTTERE Körösladány Város Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve 11-1/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 41. Melléklet: TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az értékteremtı közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012.

Részletesebben