SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS"

Átírás

1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 6400 KISKUNHALAS Vasút u. 2. Házirend Készítette: Nyerges Pálné intézményvezető Kiskunhalas, június 19. 1

2 Óvodavezető : Nyerges Pálné Vezető helyettes : Varga Ferencné Tagóvodavezető : Felsővárosi Óvoda Szabadság tér 3 sz. - Halász Péterné 1. Az óvoda napi nyitvatartási ideje 7 18-ig. A nyitva tartás ideje alatt a gyermekek felügyeletét óvodapedagógus látja el. A gyülekezési idő folyamatos, de a játék, a torna miatt ajánlott 8-8,30 között. Délután 3 órától folyamatosan vihetik haza a szülők gyermekeiket, az ebéd után hazajárókért 12,30 és 13 óra között lehet jönni. A napirendet megismerve a szülők a gyermekek elvitelénél ne zavarják meg a nyugodt étkezést, pihenést. A nagycsoportos gyermekeket csak a szülő írásos kérelmére engedünk egyedül haza. A szülőn kívül más személynek csak külön kérésre adjuk ki a gyermekeket. 2. Az intézmény zárva tartásáról vonatkozó információk Decemberben a két ünnep között az óvoda zárva van. A városban egy óvoda tart nyitva, ha valaki igényli gyermeke elhelyezését erre az időre, december elején a csoportvezető óvónőnek jelezze. A nyári zárva tartási idő alatt a szülő kérésére a gyermekeket másik óvoda fogadja, az igények felmérése május elején történik. 3. A gyermekek óvodai életével kapcsolatos rendelkezések: A gyerekek jogai:(knt. 46. (3) ) A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének, adottságának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll, nyitvatartási időben. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. 2

3 Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. Az óvodai nevelés során TILOS a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen a gyermek vagy hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt, valamint a nevelési-oktatási intézmény fenntartója alapján. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan, többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját ill. társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A gyerek az óvoda eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó) felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, de arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint részt vegyen saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. Az alkotmányban biztosított jogok gyakorlása és érvényesítése során a gyermekek jogai elsőbbséget élveznek a felnőttekével szemben, a törvények alkalmazása során mindenkor a gyermek érdekét figyelembe véve kell eljárni. 3

4 4. Egészségügyi szabályok Az egészséges életmód érdekében a gyermekek öltözete legyen réteges, az időjárásnak megfelelő, jellemezze a praktikusság, a kényelem, tisztaság. Az óvoda csak a jellel ellátott ruhadarabokért vállal felelősséget. Olyan tárgyakat, amelyek a gyermekek testi épségét veszélyeztetik, vagy különösen nagy értéket képviselnek, az óvodába ne hozzanak. (Arany, bizsu ékszer, stb.) A gyermekek a mindennapi élet során tartsák be az eszközök használatával kapcsolatos szabályokat és azokat a magatartásbeli viselkedési normákat, melyek megelőzik a baleseteket. A nevelési év elején, majd folyamatosan az óvoda dolgozói felhívják figyelmüket a nap minden szakaszában a betartandó szabályokra, normákra. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Az intézményben megbetegedett gyermekeket az óvodapedagógus értesítése után a szülő viszi orvoshoz, kivétel, ha baleset történik. Ebben az esetben a mielőbbi orvosi ellátásról az óvoda gondoskodik. Minden esetben gyógyulás után csak orvosi igazolással jöhetnek a gyerekek óvodába. Az intézményben orvosságot a dolgozók nem adagolhatnak, kivétel, ha a gyermek tartósbetegség miatt rendszeres gyógyszert szedő. A fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek. Az óvodába 3. életévét betöltött vagy a felvételt követően fél éven belül 3. életévét betöltő gyermek vehető be, az arra rászoruló gyermeket a dajka néni lemossa, ruháját kiöblítve, becsomagolva átadja a szülőnek. 5. A gyermekek hiányzásával kapcsolatos szabályok, érkezésüknek és távozásuknak rendje A hiányzásról vagy hiányzás utáni érkezésről kérjük, hogy az előző nap 10 óráig értesítsék az óvodát az étkezés miatt. Az értesítés történhet írásban, személyesen vagy telefonon. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve kötelező óvodai nevelésben vesz részt. Amennyiben egy nevelési évben 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a Gyámhatóságot, Gyermekjóléti Szolgálatot, amelyek feltárják a mulasztás okát és intézkedési tervet készítenek a hiányzást kiváltó helyzet 4

5 megszüntetésére. A Jegyző hatósági úton kötelezi a szülőt a gyermek óvodai megjelenésére. Abban az esetben, ha ez eredménytelen a Járási Hivatal szabálysértési eljárást indít és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja a szülőt. Amennyiben a gyermek még nem töltötte be az 5. életévét a 10 napot meghaladó mértékű mulasztás az óvodai elhelyezés megszüntetését eredményezi. Ezt megelőzően az óvodavezető legalább 2 alkalommal írásban figyelmezteti a szülőt. Külföldre távozó családok kötelesek az 5 év alatti gyermekek esetében a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni elköltözésüket, a tankötelesek esetében pedig a Járási Hivatalnak. Mindenesetben a külföldön történt óvodai elhelyezésükről igazolást kell benyújtaniuk az óvodának, mert csak ennek alapján törölhetők a névsorból. A szülők a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és elvihetik a gyermekeiket, ha azzal nem zavarják meg az óvodai tevékenységeket. A gyereket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyerek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. A szülőkön kívül a gyermeket csak az viheti haza, akit a szülők írásban megadnak az óvónőnek. Válófélben lévő szülők vitás esetében csak az a szülő viheti el, akit a bíróság hivatalosan, ügyiratban kijelöl. Ha a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, akkor a szülő által megadott telefonszámon értesíteni kell az érintett szülőket. Az óvoda udvarát és játékeszközeit mindenkor csak az óvónő felügyelete mellett lehet használni. 6. A szülők jogai: A szülő joga, a szabad óvodaválasztás A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. 5

6 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Csak akkor, amikor az óvónőnek nem az a feladata, hogy a gyerekekkel foglalkozzon. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon, nyílt napokon, közös ünnepeken stb. Kezdeményezheti a szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és abban tevékenyen közreműködhet. Az óvodai szülői szervezet (közösségi) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét, ha szükséges a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 7. A szülő kötelességei: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyerek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek esetén ötéves kortól. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 6

7 8. Étkezési díjjal kapcsolatos tudnivalók A térítési díj megállapítása a mindenkor érvényben lévő állami és helyi rendeleteknek megfelelően történik. A befizetés időpontját 1 héttel a befizetési nap előtt a hirdetőtáblán olvashatják a szülők. A pénz beszedése havonta egyszer történik Felsővárosi Óvoda minden hónap második kedd Vasút utcai Óvoda minden hónap második csütörtök A gyermekek hiányzásából adódó túlfizetést, illetve hátralékot a következő havi befizetésnél számoljuk el. Az óvodából kimaradt gyermek pénzmaradványát lakcímre utaljuk. A befizetéssel kapcsolatos problémák orvoslása az óvodatitkárnál történik. 9. Egyéb tudnivalók a gyermekek érdekében A gyermekek adataiban történt változásokat a szülőknek be kell jelenteni a csoportvezető óvónőnél. A nevelésben való együttműködés érdekében a szülők látogassák a szülői értekezleteket. Az óvodapedagógus naprakész információval szolgál a szülőnek a gyermek fejlettségéről. Az óvodás gyermekkel kapcsolatos információk vonatkozásában az óvoda dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. A szülők bármikor betekintést nyerhetnek az intézmény nevelési programjába, a nyíltnapokon kívül is látogathatják gyermeküket a csoportban. Kérjük a gyermekeket kísérő felnőtteket, hogy alkoholos állapotban ne lépjenek az óvoda területére. Az óvoda területén tilos a dohányzás. 10. Együttműködés Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbb módszerek szerint neveljük szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén a szülők keressék fel az óvodapedagógust, az óvoda vezetőjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. 7

8 A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. (Szülői értekezlet, játszó délután, alkalmankénti fogadóóra, közös rendezvény, eseti megbeszélés, stb.) Kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert az balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. 8

9 Alkalmazottakra vonatkozó szabályok 1. Általános elvek: Az óvodában a nevelési-oktatási munka pedagógiai program szerint folyik, melyet a nevelőtestület fogadott el, és a fenntartó hagyott jóvá. Az ebben foglaltak betartása valamennyi munkatárs számára kötelező. Módosítására a nevelőtestület kérelmére bármikor lehetőség van. Az egészségügyi kiskönyv megléte és a vizsgálatok elvégeztetése évente egyszer kötelező (ÁNTSZ) előírásoknak megfelelően. Az óvodáskorú gyermek kiszolgáltatottságával visszaélni sem lelkileg, sem fizikailag nem lehet ( megalázás, testi fenyítés, étel, levegőztetés megvonása, étel erőltetése). A gyerekek személyiségjogát minden körülmények között maximálisan tiszteletben kell tartani. Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, melyet más személy ( másik gyerek, szülő, nevelő) akar elkövetni a gyerekkel szemben. A gyereket csoportjától, társaitól fegyelmezési szándékkal nem lehet elkülöníteni (öltöző, iroda)) vagy másik csoportba átadni. Helytelen a közvetlen, illetve közvetett megkülönböztetés, különbségtétel, kizárás, korlátozás. De éppen ilyen helytelen a pozitív irányú megkülönböztetés, a túlzott kedvezés is. 2. Az óvodapedagógusokra vonatkozó szabályok: A színvonalas pedagógiai munka ellátása érdekében a napi nevelő munkára mindig tudatosan készüljenek fel. A csoportnaplók mindig naprakészek legyenek, a nevelési tervek összhangban legyenek az egyéni feljegyzéssekkel. A szükséges eszközöket a napi tevékenységekhez előző nap készítsék össze, hogy azok a gyermekek rendelkezésére álljanak már érkezéskor is. Családlátogatások időpontjai, s megvalósítása jelezve legyen a csoportnaplóban. 9

10 A gyerekekről az egyéni feljegyzési napló tudatosan legyen vezetve, ami a fejlesztő, nevelő munkát segíti, s erre építhet a csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógus. A gyermekekről az információkat csak az érintett szülővel, valamint az általa felhatalmazott felnőttel beszélheti meg az óvodapedagógus. A tájékoztatást szükséghez és igényhez mérten tegye meg az óvodapedagógus. A lázas, ill. balesetet szenvedett gyermek szüleit telefonon azonnal értesíteni kell, s a szülővel megbeszéltek szerint addig eljárni, amíg a szülő nem érkezik meg a gyermekért. Óvodáskorú gyereket egy percre sem lehet egyedül hagyni, a pedagógus jelenléte az óvoda teljes nyitva tartás ideje alatt kötelező. Az óvónőnek bejelentési kötelezettsége van, hova, mivel, hány gyerekkel, hány kísérővel, mettől, meddig tart az eltávozása a vezető felé (tagóv.vezető, óvodavezető) ha a gyerekekkel együtt elhagyja az óvoda területét. Helyes viselkedés, öltözködés munkaidőben, munkahelyen. megfelelő magatartás a gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, a vezetővel, külsős szakemberekkel szemben. Rendezett, kiegyensúlyozott magánélet. Az intézmény tárgyainak, gépeinek, berendezéseinek, megóvása, helyes kezelése. 3. A pedagógusmunkát segítő dolgozókra vonatkozó szabályok: Munkarend, munkaidő-beosztás ismerete, betartása Az óvónő munkáját segítő gondozási feladatokban való részvétel rendje, szükség szerint megbeszélés alapján A takarítás rendje (napi, nagytakarítási) Higiéniai szabályok meghatározása folyamatosan Rendkívüli takarítás, fertőtlenítés ünnepeket megelőzően Az étel előkészítése, tálalása a szabályoknak megfelelően Munkaruha, védőruha használata (takarítás, étel-előkészítés) váltása A munkagépek, eszközök használatának felelőssége mindenkire érvényes A homokozóban a homok fellazításának, cseréjének rendje az udvarosok feladata. 10

11 4. Munkafegyelem betartása, érkezés, távozás: Valamennyi dolgozó számára kötelező a munkarend ismerete, annak pontos betartása (váltott műszak, ügyeleti rend reggel, délután és nevelés illetve oktatás nélküli napokon) A pontos és zavartalan munkakezdés érdekében munkaidejének kezdetekor már átöltözve foglalja el munkaterületét. Az esetleges késésről s annak indokáról a nap folyamán tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét. Munkaidő alatt az intézmény épületét csak a vezető, annak távolléte esetén a vezető helyettes ill. a tagóvodavezető engedélyével lehet indokolt esetben elhagyni. Ez vonatkozik a munkaidő végére is. Amennyiben már valamennyi gyereket elvitték a munkaidő lejárta előtt, nem jelenti automatikusan azt, hogy haza lehet menni. Ilyenkor a napi adminisztráció befejezése, tere-, játékrendezés, felkészülés a következő napra a feladat. Magánjellegű program ( orvos, vásárlás) miatt csak nagyon indokolt esetben lehet a vezetőtől távolmaradást kérni. 5. Teendő hiányzás, távolmaradás esetén: Hiányzás, távolmaradás esetén, másik óvónő által történő helyettesítés megszervezése érdekében, a bejelentési kötelezettség az előző nap tegye meg. Megbetegedés esetén - amennyiben mód van rá előző nap, de legkésőbb a munka megkezdése előtt 1 2 órával értesíteni kell a vezetőt és a közvetlen munkatársat a hiányzásról, hogy az intézkedésre, pótlására elegendő idő álljon rendelkezésre. Az orvosi igazolást megfelelő időben el kell juttatni a vezetőhöz. Az intézmények támogatására létrejött alapítványokhoz a szülők bármikor csatlakozhatnak. Vasút Csipkeovi Alapítvány Számlaszám: ERSTE Bank Felsővárosi Óvoda Gyermekeinkért Nevelési Alapítvány Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat

Általános információk : Intézmény neve: OM azonosító: Székhelye: Telefon: Vezető óvónő: Hatálya: 2012/2013 tanév Érvényesség Felülvizsgálat Általános információk : Intézmény neve: Napsugár Napközi Otthonos Óvoda OM azonosító: Székhelye: 1144 Budapest Kőszeg utca 21 Telefon: 06/ 70 337 4611 Vezető óvónő: Rigó Éva Hatálya: 2012/2013 tanév Házirendünk

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND

A KAPOSMÉRŐI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND BOKRÉTA ÓVODA KAPOSMÉRŐ HÁZIREND Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének betartása az óvodába járó gyermekek, szülők és dolgozók kötelessége. Tartalmi elemeit a nevelési-oktatási

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA HÁZIRENDJE 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda Szeretettel és tisztelettel köszöntjük

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014

A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 A NAGYKOVÁCSI WALDORF ÓVODA HÁZIRENDJE 2013/2014 OM: 032965 Készítette: Bárczi Emese óvodavezető 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény fenntartója: Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány A fenntartó

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK 1. ÁLTALÁNOS INFORM ÁCIÓK óvoda neve: BALATON Óvoda címe: 1055 Budapest, Balaton u. 10. tel./fax: 312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com honlap: www.balatonovi.hu vezetője: Nagy Judit fogadóórát tart: előzetes

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a dömösi Szivárvány Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292

SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2014. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND

EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND Egervári Óvoda 8913 Egervár József Attila u.13. Tel.: 06 92 / 364-019 E-mail: elaiovipmail.hu EGERVÁRI ÓVODA HÁZIREND HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Egervári Óvodában. Az elkövetkező

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787

Intézmény neve: Kenézlői Óvoda. Házirend. Szabályzat típusa: Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Intézmény neve: Kenézlői Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 3955 Kenézlő, Rózsa út 1. Intézmény OM-azonosítója: 028787 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet

Részletesebben

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL

Kedves Szülők! I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan

Részletesebben

Galagonya Waldorf Óvoda

Galagonya Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D Galagonya Waldorf Óvoda 2083 Solymár Pilisvörösvári u. 2. OM azonosító: 202871 Készítette: Für Ágnes óvodavezető Solymár, 2014. szeptember 1. Tartalom 1 Általános rendelkezések... 3 1.1

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda

A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda 1 A Nábrádi Napköziotthonos Óvoda H Á Z I R E N D JE 2013. 2 TARTALOM oldal I. Általános információk 3 1. Az óvodai jogviszony létrejöttének és megszűnésének feltételei 3 2. A nevelési év rendje 4 3. Az

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben