ALAPSZABÁLY A MAGYAR FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK ÉS GYÓGYPEDAGÓGUSOK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY A MAGYAR FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK ÉS GYÓGYPEDAGÓGUSOK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I."

Átírás

1 ALAPSZABÁLY A MAGYAR FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK ÉS GYÓGYPEDAGÓGUSOK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. fejezet Általános rendelkezések, az egyesület adatai: 1.) Az egyesület neve: Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete 2.) Az egyesület rövidített neve: Fejlesztő és Gyógypedagógusok Egyesülete 3.) Az egyesület angol nyelvű neve: Association of Hungarian Special Needs Teachers and Developing Teachers 4.) Az egyesület angol nyelvű rövidített neve: STDT 5.) Az egyesület székhelye: 1181 Budapest, Csontváry utca ) Az Egyesület működési területe: Magyarország területére és külföldre egyaránt kiterjed. 7.) Az Egyesület jogállása: Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről rendelkező évi CLVI. törvény alapján létrehozott egyesület, önálló jogi személy, amely saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződések alanya lehet. 8.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 9.) Az egyesület hivatalos nyelve a magyar és angol. A nem magyar vagy angol anyanyelvű tagok jogosultak az Egyesület életében saját anyanyelvüket használni. 1

2 II. fejezet 1. Az egyesület céljai: az iskolai és óvodai fejlesztő- és gyógypedagógiai munkát érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel történő foglalkozás, fejlesztő és gyógypedagógia tevékenységgel kapcsolatos projektek kezdeményezése, kísérleti kipróbálása, tapasztalatainak közzététele, folyamatos információcsere a fejlesztő és gyógypedagógia tevékenységgel kapcsolatos elméleti, gyakorlati kérdésekről a pedagógiai szaksajtó valamint az Internet útján, a hazai és nemzetközi tudományos kutatások, pedagógiai kísérletek eredményeinek a gyakorlat szempontjából történő elemzése és a hasznosítható tapasztalatok hozzáférhetővé tétele, regionális, illetve országos tanácskozások, konferenciák rendszeres szervezése, a fejlesztő és gyógypedagógia munkát érintő továbbképzési és nevelési programok, projektek szakmai minősítése; a mindenkori oktatásirányítási szervek, nevelési-oktatási intézmények felkérésére az iskolai és óvodai (fejlesztő és gyógypedagógia) neveléssel kapcsolatos szakmai anyagok készítése, illetve véleményezése, folyamatos együttműködés a nevelési, valamint pedagógusképzésért és továbbképzésért felelős intézményekkel, civil pedagógiai szakmai szervezetekkel, valamint a társtudományok képviselőivel, nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tapasztalatcsere, információcserét szolgáló internetes portál és fórum üzemeltetése, 2) A célok eléréséhez felhasználandó eszközök: a) információcserét szolgáló internetes portál és fórum üzemeltetése, b) az internet szabad, kreatív használatának támogatása, c) nyilvános rendezvények (pl. szakmai napok) lebonyolítása, d) továbbképzések egyesületi tagok és érdeklődők számára, e) a szakmai, tudományos és kulturális tapasztalatcserét lehetővé tévő hazai és nemzetközi online fórumokhoz való kapcsolódások biztosítása, 2

3 f) írásos és képes útmutatók, leírások ajánlása, összeállítása, biztosítása a szakmai munka elősegítéséhez, g) fejlesztő és gyógypedagógia tevékenységgel kapcsolatos projektek kezdeményezése, kísérleti kipróbálása, tapasztalatainak közzététele, h) a mindenkori oktatásirányítási szervek, nevelési-oktatási intézmények felkérésére az iskolai és óvodai (fejlesztő és gyógypedagógia) neveléssel kapcsolatos szakmai anyagok készítése, illetve véleményezése, g) segítségnyújtás és tanácsadás technikai kérdésekben a törvényesség megtartásával egyesületi tagok, illetve érdeklődők számára. 3.) Az Egyesület célja szerinti besorolása: általános közhasznú szervezet. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: a) tudományos tevékenység, kutatás, b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4.) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. 5.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, részt vehessen magyarországi és külföldi rendezvényeken. 6.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 7.) Az Egyesület a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerinti gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, (gazdasági társaságot hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet), illetve alapítványt rendelhet. 8.) Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 3

4 III. fejezet Az Egyesület tagjai 1.) Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek 2.) Rendes tag 2.1.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely elfogadja az alapszabályban meghatározott célokat és kész azok megvalósításában munkálkodni, illetve fizeti a közgyűlés által meghatározott tagdíjat. 2.2.) A rendes tagokat - belépési nyilatkozat alapján - az egyesület erre feljogosított testülete, az elnökség veszi fel, beszámolási kötelezettséggel a közgyűlés felé. 2.3.) A rendes tag joga, hogy a) részt vegyen az Egyesület keretei között szervezett programokon, b) javaslatokkal, kezdeményezésekkel éljen az Egyesület bármelyik tevékenységét llletően, c) igénybe vegye az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, d) tájékoztatást kérjen és kapjon az Egyesület tevékenységével összefüggő valamennyi kérdésben a vezetőség egy tagjától, e) részt vegyen a közgyűlésen, ahol szavazati joggal él, valamint azaz választhat és választható az Egyesület bármely tisztségére. f) Véleményt nyilváníthat, javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet az Egyesületet érintő bármely kérdésben. g) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az adatvédelem szabályait nem sérti. h) Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. i) Az Egyesület természetes személy tagja jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. j) Az egyesület jogi személy/ szervezet tagjai jogaikat vezető tisztségviselőjük/képviselőjük útján gyakorolják 2.4. A rendes tag kötelességei: a) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében a többi taggal való együttműködés. b) Az Egyesület alapszabályában és szerveinek határozataiban foglaltak betartása, végrehajtása. 4

5 c) A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése. 3.) Pártoló tag: 3.1.) Az Egyesület pártoló tagja lehet minden, a 2.1. pontban meghatározott személy, aki elfogadja az alapszabályban meghatározott célokat, erkölcsileg vagy anyagilag vagy mindkét módon támogatja annak munkáját. 3.2.) A pártoló tagok erre irányuló szándékukat írásban jelzik az elnökség felé. A pártoló tag felvételéről az elnökség dönt. 3.3.) A pártoló tag joga, hogy a) tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűlésen, felszólalhat, de szavazati joggal nem bír és tisztségbe nem választható, b) tájékoztatást kapjon az Egyesület tevékenységével kapcsolatos minden kérdésben,, c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, 3.4.) A pártoló tag kötelezettsége: a) az Egyesület szabályzatainak és vezető szervek határozatának megtartása b) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése: c) pártoló tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás megfizetése IV. fejezet Az egyesületi tagság megszűnése 1.) A rendes tagság megszűnik: a) kilépéssel, b) kizárással, c) jogutód nélküli megszűnéssel, d) törléssel, ha a tag a tagdíjat nem fizeti és az elnökség írásbeli felszólítása ellenére a kézhezvételtől számított három hónapon belül sem pótolja. E következményre a tagot felszólításban figyelmeztetni kell. A törlésről az elnökség külön határozatot hoz. 2.) A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből a kilépés bejelentéssel bármikor kiléphet. A kilépés bejelentésével a tagsági viszony automatikusan megszűnik. 3.) A közgyűlés határozattal kizárhatja azt a rendes illetőleg pártoló tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, az Egyesület sérelmére jogsértést követ el, jó hírnevét súlyosan sértő magatartást tanúsít, 5

6 illetőleg azt, aki tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítésén kivül tagsági viszonyból eredő egyéb kötelezettségeinek felszólítás ellenére nyitva álló határidőben nem tesz eleget. A közgyűlés kizárást kimondó határozata ellen az évi II. tv. 10. (1) bekezdése szerint van helye jogorvoslatnak. A tagot értesíteni kell a kizárási eljárás megindításáról, számára a kizárási eljárás megindításáról, számára a védekezés lehetőségét biztosítani kell és a kizárásról szóló határozatban tájékoztatni kell őt a jogorvoslat lehetőségéről. V. fejezet Az Egyesület szervezeti felépítése Az Egyesület szervezeti felépítése: 1. közgyűlés 2. elnökség 3. ellenőrző bizottság 4. munkacsoportok 1.) A közgyűlés 1.1.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességét alkotó közgyűlés. 1.2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály elfogadása, módosítása, b) az elnökség tagjai, a felügyelő bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztása, illetőleg visszahívásuk. A tisztségviselők akkor hívhatók vissza, ha tisztségükből adódó feladatukat nem látják el. c) a tagdíj mértékének megállapítása, d) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása, e) éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, f) más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülés, önmaga feloszlásának kimondása, g) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt, h) döntés új rendes és pártoló tag felvételéről, illetve a rendes és pártoló tag kizárásáról, 6

7 i) az Egyesület költségvetésének és gazdálkodási szabályainak elfogadása, j) az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása, k) a közhasznúsági jelentés elfogadása, l) az Egyesület éves munkatervének, éves beszámolójának elfogadása, m) minden olyan kérdés, amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe utal. 1.3.) A közgyűlést szükség szerint, legalább évente egyszer kell összehívni. Összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az elnök gondoskodik. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja, továbbá akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlést írásban, átvételt igazolható módon kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal a tagoknak megküldött írásbeli, a közgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontjait tartalmazó meghívó útján. 1.4.) A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület rendes tagjainak 50 %-a + 1 fő megjelent. Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelen közgyűlést követő 8 napon túli időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlésre külön írásbeli meghívót kell küldeni a tagoknak feltüntetve a megismételt közgyűlés helyét, időpontját, illetőleg azon tájékoztatást, miszerint a megismételt közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a rendes tagok 20%-a megjelent. A megismételt közgyűlésen az Alapszabályt módosítani nem lehet. 1.5.) A közgyűlés határozatait általában egyszerű többséggel (a jelenlévők 50%-a plusz egy szavazat) nyílt szavazással hozza. Az Alapszabály elfogadására az egyesület megalakításakor kerül sor, mégpedig az Alapító tagok (legalább tíz fő) egybehangzó akarat-elhatározása alapján. Az Alapszabály módosításához, továbbá tag felvételéhez minősített (2/3-os) többségi közgyűlési határozat szükséges. A tag kizárásához vagy törléséhez 2/3-os szavazati arány szükséges. Ugyancsak 2/3-os szavazati arány szükséges önmaga feloszlatásának, vagy más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához. 1.6.) A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített (legalább 2/3 os szavazattöbbséget igénylő) szavazás is tartható. A közgyűlés bármely kérdésben elrendelheti a titkos szavazás megtartását. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. 1.7.) A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól és meghosszabbítható. 1.8.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, az elnök és a közgyűlésen jelen lévő a közgyűlés által kijelölt egy tag, mint hitelesítő ír alá. 7

8 1.9.) A közgyűlés ülései nyilvánosak ) A közgyűlés jogosult bármely kérdésben való döntést saját hatáskörébe vonni. 2.) Az Elnökség 2.1.) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Létszáma három fő. 2.2.) Az Egyesület operatív és koordináló testülete. A közgyűlés az Egyesület tagjai közül öt esztendőre megválasztja az elnököt, és további két elnökségi tagot, akik együttesen alkotják az elnökséget. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. 2.3.) A tisztségviselők a mandátumuk lejárta után újraválaszthatók. 2.4.) Az Elnökség feladatai: a) rendszeresen ellenőrzi az elnök tevékenységének szabályszerűségét és a Közgyűlés határozatainak időarányos végrehajtását, b) gondoskodik a Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, c) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belső munkamegosztás alapján, d) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról, e) véleményezi a költségvetést és a zárszámadást, f) állásfoglalás tagfelvételi kérelmekben, valamint a tagok és a tagdíjbefizetések nyilvántartásának vezetése, g) munkacsoportok felügyelete, h) helyi (regionális) csoportok megalakulásával és munkájával kapcsolatos feladatok ellátása, i) gazdálkodási feladatok (könyvelés) elvégeztetése, j) dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Ezen határozatairól a soron következő közgyűlésnek a jóváhagyását kell kérni. 2.5.) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze, az elnökségi ülést legalább 8 nappal megelőzően az elnökségi tagoknak megküldött írásbeli, az elnökségi ülés helyét, idejét és napirendi pontjait tartalmazó meghívó útján. Az ülés rövid úton (telefonon) is összehívható, amennyiben ezzel valamennyi tag egyetért. 2.6.) Az üléseket az elnök vezeti. Az elnökség határozatképes, ha azon az elnökségi tagok közül legalább 2 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökség megismételt ülését 8

9 változatlan napirenddel legalább 72 órán túli időpontra az eredeti meghívóban megjelölt helyszínre és az időpontra. Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. Döntéshozatalhoz legalább kettő egyetértő szavazat szükséges. Az elnökség döntéséhez határozatképtelenség miatt megismételt esetben is, legalább a két megjelent tag egybehangzó szavazata szükséges. 2.7.) Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. Az ülésekről emlékeztetőt kell felvenni, amelyet az elnök és egy hitelesítő tag ír alá. Ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 2.8.) Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 2.9.) Az egyesületi Elnök hatásköre és feladatai: a) Az elnök az Egyesület képviselője. Képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben. Irányítja, szervezi és ellenőrzi az Egyesületben folyó tevékenységet. Szervezi és vezeti a közgyűlés és az elnökség munkáját. Évente legalább egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek. Tisztét társadalmi munkában látja el. b) Jogosult az Egyesület képviseletében aláírásra, és az elnök önállóam jogosult a bankszámla felett rendelkezni. c) Dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt kérdésekben. d) Irányítja, ellenőrzi a gazdálkodást, vagyonkezelést, a költségvetés végrehajtását. Gondoskodik az Egyesület alapszabályának végrehajtásáról, szervezi az elnökség határozatainak végrehajtását. e) Tájékoztatja az Egyesület elnökségét a szervezetet érintő jogszabályokról és határozatokról. 3.) Az Ellenőrző Bizottság 3.1.) Az Ellenőrző Bizottság tagjait a közgyűlés választja az Egyesület és szervei gazdálkodásának (pénz- és vagyonkezelésének), alapszabályszerű működésének ellenőrzésére, öt évi időtartamra. Az ellenőrző bizottság létszáma három fő: az ellenőrző bizottság elnöke és két ellenőrző bizottsági tag. Mandátumuk lejárta után újraválaszthatók. Az ellenőrző bizottság tagjai sorából elnököt választ. Nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 9

10 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 3.2.) Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az ellenőrző bizottság ülései nyilvánosak, az ellenőrző bizottság üléseit az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze, a tagoknak az ülést megelőzően legalább 8 nappal megküldött írásbeli, az ülések helyét, idejét és a napirendi pontjait tartalmazó meghívó útján. Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozathozatalhoz legalább két egyetértő szavazat szükséges. Ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Munkájáért a közgyűlésnek felelős, tevékenységéről évente egy alkalommal a közgyűlésnek beszámol. 3.3.) Az ellenőrző bizottság jogosult az Egyesület minden iratába betekinteni, azokat megvizsgálni, az elnökségtől vagy tagjaitól felvilágosítást, tájékoztatást, jelentést kérhet. Az ellenőrző bizottság tagjai az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 3.4.) Amennyiben az ellenőrző bizottság jogszabálysértést, vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő magatartást, eseményt, mulasztást vagy az elnökség felelősségét megalapozó tényt észlel, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 3.5.) Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnik: a) a megbízatás lejártával, b) lemondással, c) a tagsági viszony megszűnésével, d) a testületi tag halálával. 3.6.) Az ellenőrző bizottsági tagok visszahívásáról és tagjainak pótlásáról a közgyűlés dönt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. 10

11 4.) A munkacsoportok Az Egyesület munkájának eredményesebb és hatékonyabb végzése érdekében egyes feladatcsoportok végrehajtására esetenként munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportok tevékenységüket az elnökséggel egyeztetve végzik. VI. fejezet Az Egyesület gazdálkodása 1.) Az Egyesület alapítói vagyona: Ft, mely az alapítói tagdíjból tevődik össze. Az Egyesület a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. Első költségvetésének elkészítéséről az elnökség az alapszabály jóváhagyásával egyidejűleg gondoskodik. 2.) Az Egyesület bevételei lehetnek: a) tagdíjak, b) alapítványi források, c) adományok, felajánlások, támogatások, d) állami támogatás, e) esetlegesen gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevétel, f) egyéb források. 3.) A szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel, tagjai csak a befizetett tagdíjak erejéig felelnek. 4.) A tagsági díj összegét az Elnökség minden év január 31-ig, az Egyesület anyagi helyzetének és az infláció mértékének megfelelően határozza meg. Ez az összeg jelenleg, az Egyesület alakulásakor, 2000 Ft/év. A befizetés két részletben, félévente január 31-ig, ill. június 30-ig, vagy egy összegben, január 31-ig történhet. A pártoló tagsági díj 1500 Ft/év. 5.) A gazdálkodásról nyilvántartást kell vezetni. 6.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 7.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 11

12 8.) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen. 9.) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. törvény ai az irányadók. VII. fejezet Közhasznúsági rendelkezések és nyilvánosság 1) Az Egyesület közhasznú tevékenységei: Az egyesület tevékenysége közhasznú tevékenység, ugyanis a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló és az Alapszabály II. fejezet 3. pontjában felsorolt közhasznú cél szerinti tevékenységek foglaltatnak benne. Az Alapszabály II. fejezet 3. pontja határozza meg a közhasznú szervezeti fokozatot. 2.) Az Egyesület kedvezményezett lehet, tekintettel a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4. (1) bekezdés a) és a (2) bekezdés a-e) pontjaira. Kiemelten a 4. (2) bekezdés c) pontjára, mely szerint az Egyesület kedvezményezett lehet a 4. (2) bekezdés a-e) pontjaiban meghatározott feltételek együttes meglétének igazolása esetén. 3.) Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a közgyűlés fogadja el az általános szabályok szerint, a Khtv. 19. (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal. Ezen túlmenően pedig tekintettel a Khtv 19. (4), az (5) és a (6), továbbá a 20. rendelkezéseire. 4.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 5.) Az Egyesület vezető szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 12

13 megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 6.) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 7.) Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető. Az emlékeztető olyan nyilvántartás, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges a személye) megállapítható. Az emlékeztetőket lefűzve nyilván kell tartani az egyesület iratai között. 8.) A közgyűlési, illetőleg az elnökségi döntéseket, határozatokat azok meghozatalától számított 15 napon belül kell az érintettekkel írásban közölni, igazolható módon, illetőleg ugyanezen határidőn belül azokat az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetményben, az egyesület internetes honlapján ( nyilvánosságra hozni. 9.) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki bármikor betekintést nyerhet. A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Egyesület elnöke felel. 10.) Az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, ezen túl a tagok személyesen gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Egyebekben az Egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól, azok konkrét igénybevételének módjáról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén, illetőleg az egyesület saját honlapján ( közzé kell tenni. Az érdeklődők megkereshetik az elnököt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról. 11.) Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, közhasznúsági jelentés szabadon megtekinthető az Egyesület székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt kell elhelyezni. Ezen túl a tagok gondoskodnak, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentésről. A közhasznúsági jelentést az egyesület saját honlapján is közzé kell tenni. 13

14 12.) A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19. (3) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót, b) a költségvetési támogatás felhasználását, c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d) a cél szerinti juttatások kimutatását, e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 13.) Az elnökség tagjai egymással, illetve a számvizsgáló bizottság tagjaival érdekeltségi kapcsolatban nem állhatnak. A vezető tisztségviselők egymással hozzátartozói viszonyban nem állhatnak. 14.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 15.) Az egyesület, mint közhasznú társadalmi szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen. VIII. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 1.) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 2.) Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott egyesületi név alá az elnök önállóan írja nevét. 3.) Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását a közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja, a bíróság a megszűnését megállapítja, feloszlatja vagy a közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel a szervezet más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülését kimondja. 4.) Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt anyagi eszközeiről, vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet 14

15 felhasználni. A megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 5.) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a Ptk. valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény illetve a kapcsolódó jogszabályok az irányadók. 6.) Az Egyesület alapszabályát az Egyesület alakuló közgyűlése január 30-án megtárgyalta és elfogadta. Kelt: Örvényes, elnök 15

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Magyar Webért Közhasznú Egyesület

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1./ Az Egyesület neve: Magyar Webért Közhasznú Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Webért Közhasznú Egyesület Az Egyesület rövidített neve: Magyar Webért KHE 2./ Az Egyesület székhelye: 1084 Budapest, Mátyás

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet alapítunk, melynek neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Mediterrán Lakóparkért Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 1203 Budapest, Téglagyártó utca 19. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben