ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság"

Átírás

1 Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történı végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete, valamint a Budapesti Értéktızsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata alapján készült abból a célból, hogy a Kibocsátó március 31-én elhatározott zártkörő alaptıke-emelése keretében kibocsátott dematerializált törzsrészvényeit a Budapesti Értéktızsdére bevezessék. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság március 31-én elhatározott zártkörő alaptıke-emelése során kibocsátott db új, egyenként 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott ( A sorozatú) részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált elıállítású törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktızsde részvények B kategóriájába történı bevezetéséhez június 1. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelısség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremőködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér. 1. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÓ A TİZSDEI BEVEZETÉSRİL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL TOVÁBBI BEFEKTETİI TÁJÉKOZTATÁS KOCKÁZATI TÉNYEZİK ÖSSZEFOGLALÁSA ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (auditált) KOCKÁZATI TÉNYEZİK A TÁRSASÁGRA ÉS AZ ÁGAZATRA JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Makrogazdaság Jogi szabályozás Magyarország az EU-ban, a magyar energetikai ágazat helyzete Belföldi értékesítés Export Erısödı verseny Környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdések Vevıi kintlévıségek Árfolyamkockázat Infláció, kamatkockázat Hatósági kockázat Általános jogi/befektetési kockázat Kivezetés kockázata A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉNİ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Tızsdei bevezetés kockázata Részvénypiac kockázata Likviditási kockázat Osztalékfizetés kockázata Kereskedés kockázata Adózási szabályok FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A MÁRCIUS 31-I ZÁRTKÖRŐ ALAPTİKE EMELÉS RÉSZVÉNYEK RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA A RÉSZVÉNYTİKE ELİTÖRTÉNETE A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEFEKTETÉSEK ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERMÉKSZERKEZET PIACI SZEGMENS Hazai piac Export piac oldal

3 7.3. TERMELÉS, LOGISZTIKA, MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZETI ÉS PARTNERI RENDSZERE Értékesítési struktúra Marketing INFORMATIKA MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, LENYVÁLLALATOK, RÉSZESEDÉSEK PÉNZÜGYI HELYZET A TÁRSASÁG ÉVI AUDITÁLT MÉRLEGE: A TÁRSASÁG AUDITÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA: A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE TİKEFORRÁSOK AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA VÉDJEGYEK TRENDEK AZ LPG KERESKEDELEM ÉS AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TENDENCIÁK AZ LPG FELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN TENDENCIÁK AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN A MAGYARORSZÁGI FEJLİDÉS ALAKULÁSA TENDENCIÁK AZ LPG FELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN TENDENCIÁK AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK NYERESÉG ELİREJELZÉS, BECSLÉS A TÁSASÁG VEZETÉSE, ALKALMAZOTTAK AZ IGAZGATÓTANÁCS AZ AUDIT BIZOTTSÁG A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG ÉS AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAINAK DÍJAZÁSA NYILATKOZAT ALKALMAZOTTAK TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT AUDIT BIZOTTSÁG NYILATKOZAT A MAGYAR VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉRİL RÉSZVÉNYESEK A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI MUTATÓK A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT LEGFONTOSABB SZÁMVITELI ELVEK BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK oldal

4 20.1. TÁRSASÁGI JOGI ALAPINFORMÁCIÓK ALAPTİKE KÖZGYŐLÉS SZAVAZATI JOG ÉS SZAVAZÁS RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA OSZTALÉK ALAPTİKE FELEMELÉSE ADÓZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK HARMADIK SZEMÉLYTİL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK LÉNYEGES SZERZİDÉSEK MEGTEKINTHETİ DOKUMENTUMOK TOVÁBBI KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLİ FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA oldal

5 1. ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. A TİZSDEI BEVEZETÉSRİL A következı Összefoglaló a Tájékoztató egyéb oldalain található részletes információkon alapul, ezen információkkal és pénzügyi adatokkal együtt értelmezendı. Társaságunk elkészítette Tájékoztatóját és a hozzá kapcsolódó Hirdetményt, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: PSZÁF ) közzétételre történı engedélyezésre elıterjeszt. A PSZÁF a Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplı adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelısséget. Jelen Tájékoztató a Társaság által kibocsátott új részvények Budapesti Értéktızsdére történı bevezetése céljából készült ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35. hrsz. A Társaság internet elérhetısége és címe: A Társaság központi elérhetısége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely a magyarországi gáz-autózás úttörıjének számított. Tevékenységét töltıállomások szerelése, gázautó szerelık kiképzése, illetve több ezer gépkocsi gázüzemre való átalakítása jellemezte. Szakértıként, illetve jutalékos ügynökként 5. oldal

6 kiterjedt kapcsolatot tartott fenn a legnagyobb hazai gázforgalmazókkal, mint a MOL, a Shell és a Prímagáz ban szerezte meg a gázforgalmazáshoz szükséges engedélyeket, és kezdte meg Dunaalmás területén saját gáztermináljának építését. Ettıl kezdve tevékenységét a kereskedelem és a logisztika túlsúlya jellemezte, amelyhez igazodva október 18-án a Globimpex Kft. jelentıs feltıkésítés mellett - részvénytársasággá alakult, Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven. A Társaság Nyilvánosan Mőködı Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tızsdei bevezetésére május 22-én került sor. Jelen kibocsátást megelızıen a BÉT-re a KEG Nyrt db törzsrészvényét vezettük be. A Társaság alaptıkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptıkéje (jegyzett tıkéje) Ft, azaz Hárommilliárd-négyszázhetvennégymillió-hatvankétezer-nyolcszáz forint. A hatályos alapszabály kelte: április 15. A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyezı, amely minden év január 1-tıl december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: Gázkereskedelem A KEG Rt. hagyományosan a cseppfolyós propán-bután gáz (angol rövidítéssel: LGP) tárolását és forgalmazását végzi. Tevékenységi körében 2004-tıl jelent meg a partnervállalkozások részére nyújtott energia-logisztikai szolgáltatás. Az Igazgatótanács tagjai: Matyók György az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató Pimper Richárd az Igazgatótanács tagja, operatív igazgató Gerlei Zsolt az Igazgatótanács tagja Málits József az Igazgatótanács tagja Borondics Dénes az Igazgatótanács tagja 6. oldal

7 Az Audit Bizottság tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Borondics Dénes A Társaság ügyvezetése: A társaság ügyvezetı szerve az öttagú Igazgatótanács. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni. A hirdetmények közzétételének helye: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendı hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. -a alapján saját internetes honlapján valamint a Budapesti Értéktızsde honlapján teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetısége: A Társaság a Tpt ában rögzített hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára történı információk megküldését a PSZÁF által üzemeltetett útján teljesíti, és gondoskodik a szabályozott információ média részére történı megküldésérıl. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történı közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elıírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU március 31-én elhatározott, április 29-én bejegyzett zártkörő alaptıke emelés során kibocsátott db új, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott ( A sorozatú) részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált elıállítású törzsrészvény. A bevezetés várható idıpontja: június 10. A Társaság könyvvizsgálója január 7. napjától: Kerek Auditor Könyvelı, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhely: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ) A könyvvizsgálatért felelıs személy: Ladányi Ágnes Éva (a.n.: Binges Éva; kamarai szám: ) A Társaság korábbi könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 2900 Komárom, Erdélyi u.4.; cégjegyzékszám: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy: Wágner Vilmos (a.n.: Rémai Júlia; könyvvizsgálói igazolvány száma: ). 7. oldal

8 1.3. TOVÁBBI BEFEKTETİI TÁJÉKOZTATÁS A KEG Nyrt. a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelısséget vállal. A Kibocsátó felhívja a befektetık figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló a Tájékoztató bevezetı része; b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni; c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elıfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelızıen a tájékoztató fordításának költségeit, és d) az összefoglaló tartalmáért felelısséget vállaló személyt kártérítési felelısség terheli a befektetıknek okozott azon kárért amely abból fakad, hogy az összefoglaló félrevezetı, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelısség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremőködése nélkül végezte így a kockázat a szokásostól eltér. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthetı a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történı bevezetés lezárását követıen a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezıtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történı bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idıpontját követıen is pontos lesz. A Tájékoztatóban szereplı elırejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövıben ténylegesen az elırejelzéseknek megfelelıen alakulnak. A tızsdei bevezetés ( Bevezetés ) során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplı, a Társaságra vagy a Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. Jelen Tájékoztatóban nem szereplı adatok a Társaságtól származó megerısítés nélkül nem tekinthetık hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. Jelen Tájékoztató közzététele és a részvényekkel való tızsdei kereskedés megkezdése közötti idıszak alatt esetlegesen bekövetkezı, a Társaság mőködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt. 32 -ának megfelelıen kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyezı módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. 8. oldal

9 A jogosulatlan személytıl származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetık a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak illetve kijelentésnek. Jelen Tájékoztató, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetınek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A Társaság ezen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni részvényeit az Európai Unió illetve más ország egyetlen szabályozott piacára sem és egyetlen országban sem kívánja részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni ezen Tájékoztató alapján. A Kibocsátó éves jelentéseket készít és tesz közzé a számviteli szabályoknak megfelelıen. A féléves és az éves jelentések valamint az idıközi vezetıségi beszámoló közzététele a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik. Az Összefoglaló a Tájékozató bevezetı része. A befektetıi döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni KOCKÁZATI TÉNYEZİK ÖSSZEFOGLALÁSA A befektetıknek befektetési döntésük meghozatala elıtt különösen az alábbi tényezıket célszerő megfontolniuk: 1. A Társaságra és az iparágra jellemzı kockázati tényezık Ezen kockázati tényezık közé tartoznak a nemzetgazdasági folyamatok, a gazdasági növekedés üteme, a gyakran változó hazai jogi környezet, az ipar és az energetikai ágazat helyzete, a kiélezett piaci verseny, az exportkapcsolatok alakulása, környezetvédelmi kérdések, esetleges árfolyam-, infláció- és kamatkockázat és a kivezetés kockázata. Kockázati tényezıkként kell figyelembe venni az energetikai ágazatot érintı makrofolyamatokat, azok szabályozási rendszerét, az EU ezen ágazatot érintı irányítási-, jogi-, közgazdasági-, támogatási politikáját. Ennek keretében kiemelendı: - az ipari termelés rendkívül lassan, hónap/hónap összevetésben is alig emelkedik és gyakori visszaesések tarkítják a trendet; - gyengülı aktivitást mutatnak a külpiaci indexek; - az energiaszektort érintı import feltételek (Ft/Euro és USD árfolyam), belföldi árkondíciók, esetleges EU-szabályozás változása (pl. autógáz tekintetében); - általában a világgazdasági válság és hatásai több éven keresztül történı elhúzódása; - az exportpiaci lehetıségek egyéb szabályozásokkal való korlátozása; - jogi-, inflációs-, kamat- és árfolyam kockázatok felerısödése. 9. oldal

10 2. A részvényekre vagy a részvényekbe történı befektetésekre jellemzı kockázati tényezık Ide sorolható kockázati tényezık között szerepel a tızsdei bevezetés, a részvénypiac, a kereskedés, a likviditás, az adójogi szabályozás továbbá az osztalékfizetés kockázata. A kockázati tényezık bıvebb ismertetését a 2. pont tartalmazza ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (auditált) Mérleg december 31. (Számv. t.) december 31. (Számv.t.) Számv. t december 31. IFRS szerint Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tıke Kötelezettségek Eredmény kimutatás Összes mőködési bevétel Összes mőködési költség Üzemi tevékenység eredménye pénzügyi eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A és évi számviteli törvény szerinti beszámoló megtalálható a Társaság április 9-i zárású, 2009.május 20. napján közzétett Tızsdei Tájékoztatójában, továbbá a évi éves jelentések megtekinthetık a Budapesti Értéktızsde és a Társaság honlapján. 10. oldal

11 2. KOCKÁZATI TÉNYEZİK A befektetıknek befektetési döntésük meghozatala elıtt különösen az alábbi tényezıket célszerő megfontolniuk: 2.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ ÁGAZATRA JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Makrogazdaság A Társaság mőködése és jövedelmezısége összefügg a nemzetgazdasági folyamatokkal. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív elıjelő változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, az esetlegesen bekövetkezı kedvezıtlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja el magát ban kialakult válság az egyes iparágak termelését és kibocsátását - differenciált mértékben ugyan, de - általában csökkenti. Ez jól megfigyelhetı az egyes országok ipari termelési adatainak vizsgálata során. A csökkenı ipari termelés alacsonyabb energiakeresletet eredményez Jogi szabályozás A gyakran változó hazai jogi környezet (elsısorban az adózási jogszabályok) szintén kockázati tényezıként jelentkezik, tekintettel arra, hogy a változás jelentıs hatást gyakorol a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhetı adózás elıtti eredményre Magyarország az EU-ban, a magyar energetikai ágazat helyzete Magyarország energetikai helyzetét a nagyfokú földgázfüggıség és az ehhez kapcsolódó kockázat jellemzi. Az orosz-ukrán árvita következményeként az elmúlt években több alkalommal is korlátozó, illetve folyamatosan veszélyeztetı körülmények léptek fel. Bár 2006-ban törvény született a stratégiai készletezésrıl, ez legkorábban 2012-ben indul be és alapvetıen a közszolgáltatást érinti. Az országnak nincs kereskedelmi célú tározója PB gázból. Az energiaszerkezet optimalizálása szempontjából (beleértve az EU direktívákat is) fontos, hogy az alternatív főtıanyagok és ezen belül a környezetbarát üzemanyagok részaránya növekedjék. A PB gáz (LPG) több funkciót képes kezelni, azaz a lakossági ellátás biztonságától az ipari felhasználáson át a környezetvédelemig nagyfokú rugalmasságával és diverzifikált beszerzési csatornáival segítheti a magyar piac kedvezıbb áron történı kiszolgálását. A KEG Nyrt. gázterminálja az Európai Unió szívében a Duna-Majna-Rajna vízi út közepén helyezkedik el és a vízi úti szállítás lehetıségével, korszerő tároló rendszerével a régiót mintegy 1000 km-es sugárban képes kiszolgálni. 11. oldal

12 Belföldi értékesítés Rövidtávon a hazai kilátások kiélezett piaci versenyt vetítenek elıre, azzal, hogy több év után a PB piac várhatóan újra bıvülni fog, mivel a földgáz árak az emelések hatására már kevésbé kedvezıek, mint korábban. Jelentıs növekedési tartalékok vannak a szabadidıs tevékenységhez kötıdı palackos gáz igény bıvülésében (barbecue, térfőtık és camping) és az autógáz területen, ezen belül innovatív termékeink piaci szegmensében növelhetjük eladásainkat (Stafétagáz család, Prémiumgáz, SNG). A KEG Nyrt. egyedülálló szolgáltatása a bértárolás, illetve az ehhez kapcsolódó (bérmunkába történı) palacktöltés Export A Társaság jövıbeni fejlıdése nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudja általában a kivitel és különösen a közép-kelet európai piacokra irányuló termékeinek exportvolumenét, ill. értékét növelni. A Társaság eddig is sokat tett az exportkapcsolatainak kiépítéséért, a menedzsment a belföldi értékesítéssel szemben nagyobb lehetıségeket lát az exportpiac fejlesztésében, bár e térségekben erısödı verseny tapasztalható. A termékek piacán tapasztalható verseny egyes esetekben jelenthet kockázati tényezıt, azonban külföldi partnereinknél eddig sikerült érvényesítenünk a szállítási biztonságból és tételnagyságból eredı elınyöket Erısödı verseny A menedzsment véleménye szerint a Társaság termékei versenyképesek, ennek ellenére számítani kell arra, hogy a KEG Nyrt-nek egyre élezıdı versenyben kell helytállnia mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, a magyar és külföldi forgalmazókkal szemben egyaránt. Az élezıdı versenyhelyzetben a KEG Nyrt. versenyelınyének kell tekinteni az általa hazai viszonylatban egyedülállóan kialakított és mőködtetett energetikai logisztikai szolgáltatást, amelyet telephelyének közlekedési adottságai, valamint Közép-Európa legnagyobb LPG tároló tartájának üzemeltetése alapoz meg Környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdések A Társaságnak eddigi mőködése során jelentısebb környezetvédelmi problémája nem volt. A hulladék elhelyezés megfelel a jogszabályi és egyéb hatósági követelményeknek, a Társaság mindent megtesz az érvényes elıírások betartása érdekében. A Társaság elsı alkalommal évben dolgozta ki minıségbiztosítási rendszerét és annak ISO 9001:1994 szerinti megfelelıségét nemzetközileg elismert testület tanúsította. A folytonosság fenntartása mellett a tanúsítás érvényességén belül azt továbbfejlesztette, tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményein alapuló minıségirányítási rendszer szerint végzi. Idıközben bevezette és tanúsíttatta MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét. 12. oldal

13 Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeinek megfelelıen 2008 júniusában létrehozott, dokumentált és bevezetett egy integrált irányítási rendszert. Ezt az integrált irányítási rendszert fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük, gondoskodunk arról, hogy az egyes folyamatok mőködtetéséhez az erıforrások és az információ források rendelkezésre álljanak. A folyamatokat figyelemmel kísérjük, tevékenységünket mérjük és elemezzük. Alkalmazunk olyan tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok továbbfejlesztése céljából szükségesek. Abban az esetben, ha a termék megfelelıségét befolyásoló folyamatot társaságunk alvállalkozó bevonásával tudja megvalósítani, gondoskodunk a folyamat felügyeletérıl és azt integrált irányítási rendszerünkben bemutatjuk. Társaságunk integrált irányítási céljait - az integrált politika keretei között - és az integrált politikáját írásban rögzítette, mint az integrált irányítási rendszer alapdokumentumait. Az integrált célokat és az integrált politikát kézikönyvünk 5. fejezetében dokumentáljuk, illetve azokat a társaság valamennyi munkatársa számára bemutattuk és közzétettük. Integrált irányítási rendszerünk dokumentációjának felépítése a következı: I. szint: integrált irányítási kézikönyv II. szint: integrált minıség és környezetirányítási eljárások III. szint: munkautasítások, nyomtatványok, bizonylatok Ez garantálja, hogy a folyamatokban résztvevı, a minıséget és a környezeti tényezıket befolyásoló valamennyi munkatársunk tevékenysége és a tevékenységük eredménye minden szempontból megfeleljen a felhasználói, vevıi igényeknek, illetve a integrált irányítási szabványok követelményeinek. Kézikönyvünk szerkezeti kialakítása az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány pontjainak megfelelı. Az integrált irányítási rendszer érvényességi területére (palackos és tartályos propánbután gáz tárolása, logisztikai szolgáltatása, értékesítése, gáztechnológiai rendszerek tervezése és fejlesztése, autógáz töltıállomás üzemeltetése), társaságunk fı tevékenységére dokumentált eljárásokat vezettünk be, e tevékenységek végrehajtásának részletes leírását munkautasításokban rögzítettük. A rendszert támogató folyamatként elıírt, a mindkét szabvány által megkövetelt dokumentált eljárások, mint integrált eljárások, a kézikönyv 4. fejezetéhez kapcsolódó: IE 04-01: A dokumentumok kezelése IE 04-02: A feljegyzések kezelése valamint a kézikönyv 8. fejezetéhez kapcsolódó : IE 08-01: Belsı audit IE 08-02: A nem megfelelıségek kezelése IE 08-03: Helyesbítı tevékenység IE 08-04: Megelızı tevékenység 13. oldal

14 tárgyú eljárások, továbbá a kézikönyv 4. fejezetéhez kapcsolódó környezetirányítási eljárások: KE 04-01: A mőködés szabályozása KE 04-02: Veszélyes anyagok és készítmények, hulladékgazdálkodás tárgyú eljárások, továbbá a kézikönyv 7. fejezetéhez kapcsolódó minıségirányítási eljárások, úgymint: ME 07-01: Palackos gázszolgáltatás folyamata ME 07-02: Tartályos gázszolgáltatás folyamata ME 07-03: Gáztechnológiai rendszerek tervezése, fejlesztése, kivitelezése ME 07-04: Autógáz kiskereskedelmi értékesítés ME 07-05: Biztonság irányítási rendszer mőködtetése tárgyú eljárások rögzítik. Az eljárások és munkautasítások által szabályozva mőködı Társaságunk tevékenysége során folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a környezetvédelmi és biztonságtechnikai területeken felmerülı kérdéseket, így biztosítva a megfelelı minıségő és színvonalú, a jogszabályokban, törvényekben is elıírt irányelvek szerinti szolgáltatást Vevıi kintlévıségek A hazai gazdasági helyzet nehézségei, a csıdök és felszámolások a társaság óvatos üzletpolitikájának köszönhetıen kezelhetı mértékő kétes vevıi kintlévıséget okoztak, melyek állománya a gazdasági válság következtében kétségkívül emelkedett. A gazdaságban jelentkezı körbetartozások, likviditási hiány hatásai alól Társaságunk sem vonhatja ki magát Árfolyamkockázat A forint le- és felértékelıdése a Társaság importberuházásait folyamatosan alakítja. Beszerzéseink zömmel deviza (EUR, USD) alapon történnek, bevételeink zöme forint alapú. Egy esetleges váratlan leértékelés a Társaság jövedelmezıségére nézve negatívan hatna Infláció, kamatkockázat Nem garantálható, hogy a Társaság az infláció negatív hatásait át tudja hárítani vevıire. Az infláció esetleges emelkedése a hitelkamatok emelkedését eredményezné, ami negatív hatással lenne a Társaság pénzügyi gazdálkodására. A kedvezıtlen hatást az energia árak inflációval való együttmozgása csillapítja. 14. oldal

15 Hatósági kockázat A hatóságok jogosultak ellenırizni a Társaság tevékenységét, esetleges negatív megállapításaik akár jelentısebb összegő kiadással járhatnak Általános jogi/befektetési kockázat A jogi-, árfolyam-, kamatpolitikai és egyéb hatósági szabályozók változása a többi tızsdei céghez hasonlóan érintik társaságunkat is Kivezetés kockázata Meghatározó tulajdonos dönthet a Társaság részvényeinek tızsdei kivezetésérıl A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉNİ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Tızsdei bevezetés kockázata A Tızsdei bevezetésrıl szóló döntést a Budapesti Értéktızsde Zrt. hozza meg, amelynek a tızsdei szabályok szerint joga van a tızsdei kérelmet elutasítani. A Társaság vezetése nem tud olyan körülményrıl, ami a tızsdei bevezetési kérelem elutasítását eredményezhetné. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelısség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremőködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac nyitottsága és viszonylag kis mérete miatt jelentısen reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, fıleg európai tıke- és pénzpiaci mozgások Likviditási kockázat Nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a BÉT-re történı bevezetést követıen a részvények likviditása miként alakul. A kevésbé likvid piac kedvezıtlenül hathat a részvények árfolyamára Osztalékfizetés kockázata A Társaság akkor fizet osztalékot a közgyőlés ilyen irányú döntése alapján a részvényeseknek, ha megfelelı mértékő és felosztható nyereséget termel meg az adott pénzügyi évben. Arra azonban nincs biztosíték, hogy a jövıben részvényeseknek kifizethetı osztalékalap keletkezik. 15. oldal

16 Kereskedés kockázata A Társaság tevékenységét, üzletmenetét jelentısen befolyásoló információkat, adatokat a hatályos jogi szabályozásnak megfelelıen a Kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia, ami a részvények kereskedésének felfüggesztését is eredményezheti Adózási szabályok Nincs biztosíték arra, hogy az adójogi szabályozás a jövıben változatlan marad. 16. oldal

17 3. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, hrsz. 0704/35, a továbbiakban: "Társaság") mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 29. (2) bekezdésének és a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának megfelelően kijelenti, hogya Társaság által készített Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe történö befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Budapest, június 01. ~(?\t. / Matyók György az Igazgatótanács elnöke 17. oldal

18 4. A MÁRCIUS 31-I ZÁRTKÖRŐ ALAPTİKE EMELÉS A Társaság Igazgatótanácsa március 31-i ülésén db új, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával a Társaság alaptıkéjének Ft-tal történı, Ft-ra való felemelésérıl döntött. Az alaptıke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az ANONYMUS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg: , székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.) törzstıkéjének 100%-át megtestesítı, összesen Ft névértékő üzletrészeinek tulajdonjoga, melyek összértéke: Ft. A hozzájárulást szolgáltató személyek üzletrészeinek százalékos aránya és értéke: N-JOY MÉDIA Reklám és Marketing Korlátolt Felelısségő Társaság (7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.; Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság törzstıkéjének 40%-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. Solymász-95 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (8756 Zalasárszeg, Petıfi Sándor u. 25., Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság törzstıkéjének 40%-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. Koppány-köve Korlátolt Felelısségő Társaság (7400 Kaposvár, Arany János u. 97., Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság 20 %-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. A nem pénzeli hozzájárulást szolgáltató személyek ( Jogosultak ) számára az apport ellenében a fentiek szerinti db, egyenként 400 Ft névértékő, összesen Ft össz-névértékő részvény átadására kerül sor. Elızetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukra, és az igazgatótanácsi határozatban foglaltakra tekintettel az Igazgatótanács feljogosította a Jogosultakat összesen db, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra az alábbi részletezésben: 18. oldal

19 Név Székhely Részvények darabszáma Részvények összértéke (Ft) N-JOY MÉDIA Kft Kaposvár, Arany J. u Solymász-95 Kft Zalasárszeg, Petıfi Sándor u Koppány-köve Kft Kaposvár, Arany János u Az apport értékelésének felülvizsgálatát Dr. Gárván János (7628 Pécs, György akna; MKVK ig.: ) független könyvvizsgáló elvégezte, és a nem pénzbeli hozzájárulások értéke valamint az ellenükben adandó részvények száma, névértéke egyenértékőségét megállapította. Az alaptıke emelést a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság április 29. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. Jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi a jelen pontban bemutatott részvényeknek a BÉT részvények B kategóriájába történı bevezetését. 5. RÉSZVÉNYEK 5.1. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA A társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptıkéje db, azaz Nyolcmillióhatszáznyolcvanötezer-százötvenhét darab, egyenként 400,- Ft, azaz Négyszáz forint névértékő, azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) törzsrészvénybıl áll, melybıl db a BÉT-re bevezetett törzsrészvény és db a BÉT-re eddig be nem vezetett törzsrészvény. ISIN azonosító: HU Szavazati jog: Minden (négyszáz) forint névértékő részvény egy (1) szavazatra jogosít. Jegyzési elsıbbség: Ha az alaptıke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül elsı helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkezı részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsıbbség illeti meg. Ha az alaptıke felemelésére zártkörő forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsıbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi jog értendı. 19. oldal

20 Likvidációs hányadhoz való jog: A részvénytársaság jogutód nélküli megszőnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkezı felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre. Osztalékhoz való jog: A részvényest a részvénytársaságnak a törvényi szabályok szerint felosztható és a közgyőlés által felosztani rendelt eredményébıl a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg A RÉSZVÉNYTİKE ELİTÖRTÉNETE A KEG Nyrt., illetve a jogelıd Társaság jegyzett tıkéjének változásai: Hatály Összeg (Ft) Megjegyzés társaság alapítás Globimpex Kft. kiválása tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés A Közép-európai Gázterminál Nyrt. részvényeinek tızsdei bevezetését követıen a jegyzett tıkében az alábbi változások történtek: szeptember 24-én zártkörő tıkeemelés keretében db, egyenként Ft névértékő és Ft kibocsátási értékő, összesen forint össznévértékő, és forint össz-kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) törzsrészvény kibocsátására került sor. A részvények közül 7775 db-ot elıvásárlási jogukkal élve - részvényesek szereztek meg, a fennmaradó db-ot a részvények átvételére elızetesen kötelezettséget vállaló CAPI-TALL LLC, KIRIB INVESTMENTS LLC társaságok, az EURO-GENERÁL Építı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, valamint Demeter Roland úr jegyezte. A tıkeemelés ,- Ft befolyásával valósult meg. Fenti tıke-emelést a Cégbíróság a október 21-én kelt végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe január 12-én tıkeemelés db darab új, 400 Ft névértékő és 550 Ft kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával. A nem 20. oldal

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az Eladó Részvényesek (Ajánlattevők) és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges; a Társaságnak csak egyetlen lezárt

Részletesebben

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3.275.000 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére Tárgy: Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ FIGYELMEZTETÉS: Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a Tájékoztatóval kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; Kibocsátó )

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-10-045857; Kibocsátó ) A jelen tájékoztató ( Összevont Tájékoztató vagy Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben