ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság"

Átírás

1 Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történı végrehajtásáról szóló Bizottság 809/2004/EK Rendelete, valamint a Budapesti Értéktızsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata alapján készült abból a célból, hogy a Kibocsátó március 31-én elhatározott zártkörő alaptıke-emelése keretében kibocsátott dematerializált törzsrészvényeit a Budapesti Értéktızsdére bevezessék. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság március 31-én elhatározott zártkörő alaptıke-emelése során kibocsátott db új, egyenként 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott ( A sorozatú) részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált elıállítású törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktızsde részvények B kategóriájába történı bevezetéséhez június 1. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelısség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremőködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér. 1. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖSSZEFOGLALÓ A TİZSDEI BEVEZETÉSRİL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL TOVÁBBI BEFEKTETİI TÁJÉKOZTATÁS KOCKÁZATI TÉNYEZİK ÖSSZEFOGLALÁSA ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (auditált) KOCKÁZATI TÉNYEZİK A TÁRSASÁGRA ÉS AZ ÁGAZATRA JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Makrogazdaság Jogi szabályozás Magyarország az EU-ban, a magyar energetikai ágazat helyzete Belföldi értékesítés Export Erısödı verseny Környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdések Vevıi kintlévıségek Árfolyamkockázat Infláció, kamatkockázat Hatósági kockázat Általános jogi/befektetési kockázat Kivezetés kockázata A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉNİ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Tızsdei bevezetés kockázata Részvénypiac kockázata Likviditási kockázat Osztalékfizetés kockázata Kereskedés kockázata Adózási szabályok FELELİSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A MÁRCIUS 31-I ZÁRTKÖRŐ ALAPTİKE EMELÉS RÉSZVÉNYEK RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA A RÉSZVÉNYTİKE ELİTÖRTÉNETE A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEFEKTETÉSEK ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERMÉKSZERKEZET PIACI SZEGMENS Hazai piac Export piac oldal

3 7.3. TERMELÉS, LOGISZTIKA, MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BESZERZÉS ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZETI ÉS PARTNERI RENDSZERE Értékesítési struktúra Marketing INFORMATIKA MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK KÖRNYEZETVÉDELEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, LENYVÁLLALATOK, RÉSZESEDÉSEK PÉNZÜGYI HELYZET A TÁRSASÁG ÉVI AUDITÁLT MÉRLEGE: A TÁRSASÁG AUDITÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA: A TÁRSASÁG MŐKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGE TİKEFORRÁSOK AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA VÉDJEGYEK TRENDEK AZ LPG KERESKEDELEM ÉS AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TENDENCIÁK AZ LPG FELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN TENDENCIÁK AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN A MAGYARORSZÁGI FEJLİDÉS ALAKULÁSA TENDENCIÁK AZ LPG FELHASZNÁLÁS TERÜLETÉN TENDENCIÁK AZ ENERGETIKAI LOGISZTIKA TERÜLETÉN BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK NYERESÉG ELİREJELZÉS, BECSLÉS A TÁSASÁG VEZETÉSE, ALKALMAZOTTAK AZ IGAZGATÓTANÁCS AZ AUDIT BIZOTTSÁG A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELİ BIZOTTSÁG ÉS AZ ÜGYVEZETÉS TAGJAINAK DÍJAZÁSA NYILATKOZAT ALKALMAZOTTAK TESTÜLETI TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS GYAKORLAT AUDIT BIZOTTSÁG NYILATKOZAT A MAGYAR VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEINEK TELJESÍTÉSÉRİL RÉSZVÉNYESEK A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI MUTATÓK A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT LEGFONTOSABB SZÁMVITELI ELVEK BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK oldal

4 20.1. TÁRSASÁGI JOGI ALAPINFORMÁCIÓK ALAPTİKE KÖZGYŐLÉS SZAVAZATI JOG ÉS SZAVAZÁS RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA OSZTALÉK ALAPTİKE FELEMELÉSE ADÓZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK HARMADIK SZEMÉLYTİL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK LÉNYEGES SZERZİDÉSEK MEGTEKINTHETİ DOKUMENTUMOK TOVÁBBI KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLİ FOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA oldal

5 1. ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. A TİZSDEI BEVEZETÉSRİL A következı Összefoglaló a Tájékoztató egyéb oldalain található részletes információkon alapul, ezen információkkal és pénzügyi adatokkal együtt értelmezendı. Társaságunk elkészítette Tájékoztatóját és a hozzá kapcsolódó Hirdetményt, melyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: PSZÁF ) közzétételre történı engedélyezésre elıterjeszt. A PSZÁF a Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a Tájékoztatóban szereplı adatok és információk valódiságát nem vizsgálja, és azokért nem vállal felelısséget. Jelen Tájékoztató a Társaság által kibocsátott új részvények Budapesti Értéktızsdére történı bevezetése céljából készült ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL A Társaság cégneve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás, 0704/35. hrsz. A Társaság internet elérhetısége és címe: A Társaság központi elérhetısége: Telefon: Fax: A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely a magyarországi gáz-autózás úttörıjének számított. Tevékenységét töltıállomások szerelése, gázautó szerelık kiképzése, illetve több ezer gépkocsi gázüzemre való átalakítása jellemezte. Szakértıként, illetve jutalékos ügynökként 5. oldal

6 kiterjedt kapcsolatot tartott fenn a legnagyobb hazai gázforgalmazókkal, mint a MOL, a Shell és a Prímagáz ban szerezte meg a gázforgalmazáshoz szükséges engedélyeket, és kezdte meg Dunaalmás területén saját gáztermináljának építését. Ettıl kezdve tevékenységét a kereskedelem és a logisztika túlsúlya jellemezte, amelyhez igazodva október 18-án a Globimpex Kft. jelentıs feltıkésítés mellett - részvénytársasággá alakult, Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. néven. A Társaság Nyilvánosan Mőködı Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tızsdei bevezetésére május 22-én került sor. Jelen kibocsátást megelızıen a BÉT-re a KEG Nyrt db törzsrészvényét vezettük be. A Társaság alaptıkéje: A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptıkéje (jegyzett tıkéje) Ft, azaz Hárommilliárd-négyszázhetvennégymillió-hatvankétezer-nyolcszáz forint. A hatályos alapszabály kelte: április 15. A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyezı, amely minden év január 1-tıl december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: Gázkereskedelem A KEG Rt. hagyományosan a cseppfolyós propán-bután gáz (angol rövidítéssel: LGP) tárolását és forgalmazását végzi. Tevékenységi körében 2004-tıl jelent meg a partnervállalkozások részére nyújtott energia-logisztikai szolgáltatás. Az Igazgatótanács tagjai: Matyók György az Igazgatótanács elnöke, vezérigazgató Pimper Richárd az Igazgatótanács tagja, operatív igazgató Gerlei Zsolt az Igazgatótanács tagja Málits József az Igazgatótanács tagja Borondics Dénes az Igazgatótanács tagja 6. oldal

7 Az Audit Bizottság tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Borondics Dénes A Társaság ügyvezetése: A társaság ügyvezetı szerve az öttagú Igazgatótanács. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni. A hirdetmények közzétételének helye: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendı hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. -a alapján saját internetes honlapján valamint a Budapesti Értéktızsde honlapján teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetısége: A Társaság a Tpt ában rögzített hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára történı információk megküldését a PSZÁF által üzemeltetett útján teljesíti, és gondoskodik a szabályozott információ média részére történı megküldésérıl. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történı közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elıírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvényei ISIN kód: HU március 31-én elhatározott, április 29-én bejegyzett zártkörő alaptıke emelés során kibocsátott db új, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott ( A sorozatú) részvényekkel azonos jogokat biztosító dematerializált elıállítású törzsrészvény. A bevezetés várható idıpontja: június 10. A Társaság könyvvizsgálója január 7. napjától: Kerek Auditor Könyvelı, Pénzügyi Tanácsadó Bt. (székhely: 1223 Budapest, Vilmos u. 13.; cégjegyzékszáma: ; kamarai száma: ) A könyvvizsgálatért felelıs személy: Ladányi Ágnes Éva (a.n.: Binges Éva; kamarai szám: ) A Társaság korábbi könyvvizsgálója: Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 2900 Komárom, Erdélyi u.4.; cégjegyzékszám: ; kamarai száma: ). A könyvvizsgálatért személyében is felelıs személy: Wágner Vilmos (a.n.: Rémai Júlia; könyvvizsgálói igazolvány száma: ). 7. oldal

8 1.3. TOVÁBBI BEFEKTETİI TÁJÉKOZTATÁS A KEG Nyrt. a jelen Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelısséget vállal. A Kibocsátó felhívja a befektetık figyelmét arra, hogy: a) az Összefoglaló a Tájékoztató bevezetı része; b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni; c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, elıfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelızıen a tájékoztató fordításának költségeit, és d) az összefoglaló tartalmáért felelısséget vállaló személyt kártérítési felelısség terheli a befektetıknek okozott azon kárért amely abból fakad, hogy az összefoglaló félrevezetı, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelısség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremőködése nélkül végezte így a kockázat a szokásostól eltér. A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthetı a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Tájékoztató, illetve szabályozott piacra történı bevezetés lezárását követıen a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezıtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra történı bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idıpontját követıen is pontos lesz. A Tájékoztatóban szereplı elırejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövıben ténylegesen az elırejelzéseknek megfelelıen alakulnak. A tızsdei bevezetés ( Bevezetés ) során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplı, a Társaságra vagy a Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat szolgáltatni. Jelen Tájékoztatóban nem szereplı adatok a Társaságtól származó megerısítés nélkül nem tekinthetık hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. Jelen Tájékoztató közzététele és a részvényekkel való tızsdei kereskedés megkezdése közötti idıszak alatt esetlegesen bekövetkezı, a Társaság mőködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások esetén a Társaság a Tpt. 32 -ának megfelelıen kezdeményezi a Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyezı módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel. 8. oldal

9 A jogosulatlan személytıl származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetık a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak illetve kijelentésnek. Jelen Tájékoztató, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetınek magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a Kibocsátó Tpt ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket. A Társaság ezen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni részvényeit az Európai Unió illetve más ország egyetlen szabályozott piacára sem és egyetlen országban sem kívánja részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni ezen Tájékoztató alapján. A Kibocsátó éves jelentéseket készít és tesz közzé a számviteli szabályoknak megfelelıen. A féléves és az éves jelentések valamint az idıközi vezetıségi beszámoló közzététele a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történik. Az Összefoglaló a Tájékozató bevezetı része. A befektetıi döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni KOCKÁZATI TÉNYEZİK ÖSSZEFOGLALÁSA A befektetıknek befektetési döntésük meghozatala elıtt különösen az alábbi tényezıket célszerő megfontolniuk: 1. A Társaságra és az iparágra jellemzı kockázati tényezık Ezen kockázati tényezık közé tartoznak a nemzetgazdasági folyamatok, a gazdasági növekedés üteme, a gyakran változó hazai jogi környezet, az ipar és az energetikai ágazat helyzete, a kiélezett piaci verseny, az exportkapcsolatok alakulása, környezetvédelmi kérdések, esetleges árfolyam-, infláció- és kamatkockázat és a kivezetés kockázata. Kockázati tényezıkként kell figyelembe venni az energetikai ágazatot érintı makrofolyamatokat, azok szabályozási rendszerét, az EU ezen ágazatot érintı irányítási-, jogi-, közgazdasági-, támogatási politikáját. Ennek keretében kiemelendı: - az ipari termelés rendkívül lassan, hónap/hónap összevetésben is alig emelkedik és gyakori visszaesések tarkítják a trendet; - gyengülı aktivitást mutatnak a külpiaci indexek; - az energiaszektort érintı import feltételek (Ft/Euro és USD árfolyam), belföldi árkondíciók, esetleges EU-szabályozás változása (pl. autógáz tekintetében); - általában a világgazdasági válság és hatásai több éven keresztül történı elhúzódása; - az exportpiaci lehetıségek egyéb szabályozásokkal való korlátozása; - jogi-, inflációs-, kamat- és árfolyam kockázatok felerısödése. 9. oldal

10 2. A részvényekre vagy a részvényekbe történı befektetésekre jellemzı kockázati tényezık Ide sorolható kockázati tényezık között szerepel a tızsdei bevezetés, a részvénypiac, a kereskedés, a likviditás, az adójogi szabályozás továbbá az osztalékfizetés kockázata. A kockázati tényezık bıvebb ismertetését a 2. pont tartalmazza ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ADATOK (auditált) Mérleg december 31. (Számv. t.) december 31. (Számv.t.) Számv. t december 31. IFRS szerint Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tıke Kötelezettségek Eredmény kimutatás Összes mőködési bevétel Összes mőködési költség Üzemi tevékenység eredménye pénzügyi eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény A és évi számviteli törvény szerinti beszámoló megtalálható a Társaság április 9-i zárású, 2009.május 20. napján közzétett Tızsdei Tájékoztatójában, továbbá a évi éves jelentések megtekinthetık a Budapesti Értéktızsde és a Társaság honlapján. 10. oldal

11 2. KOCKÁZATI TÉNYEZİK A befektetıknek befektetési döntésük meghozatala elıtt különösen az alábbi tényezıket célszerő megfontolniuk: 2.1. A TÁRSASÁGRA ÉS AZ ÁGAZATRA JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Makrogazdaság A Társaság mőködése és jövedelmezısége összefügg a nemzetgazdasági folyamatokkal. Amennyiben a makroökonómiai helyzetben negatív elıjelő változások következnek be, a gazdasági növekedés üteme csökken, az esetlegesen bekövetkezı kedvezıtlen folyamatok hatásától a Társaság sem izolálhatja el magát ban kialakult válság az egyes iparágak termelését és kibocsátását - differenciált mértékben ugyan, de - általában csökkenti. Ez jól megfigyelhetı az egyes országok ipari termelési adatainak vizsgálata során. A csökkenı ipari termelés alacsonyabb energiakeresletet eredményez Jogi szabályozás A gyakran változó hazai jogi környezet (elsısorban az adózási jogszabályok) szintén kockázati tényezıként jelentkezik, tekintettel arra, hogy a változás jelentıs hatást gyakorol a Kibocsátó üzleti tevékenységére, az elérhetı adózás elıtti eredményre Magyarország az EU-ban, a magyar energetikai ágazat helyzete Magyarország energetikai helyzetét a nagyfokú földgázfüggıség és az ehhez kapcsolódó kockázat jellemzi. Az orosz-ukrán árvita következményeként az elmúlt években több alkalommal is korlátozó, illetve folyamatosan veszélyeztetı körülmények léptek fel. Bár 2006-ban törvény született a stratégiai készletezésrıl, ez legkorábban 2012-ben indul be és alapvetıen a közszolgáltatást érinti. Az országnak nincs kereskedelmi célú tározója PB gázból. Az energiaszerkezet optimalizálása szempontjából (beleértve az EU direktívákat is) fontos, hogy az alternatív főtıanyagok és ezen belül a környezetbarát üzemanyagok részaránya növekedjék. A PB gáz (LPG) több funkciót képes kezelni, azaz a lakossági ellátás biztonságától az ipari felhasználáson át a környezetvédelemig nagyfokú rugalmasságával és diverzifikált beszerzési csatornáival segítheti a magyar piac kedvezıbb áron történı kiszolgálását. A KEG Nyrt. gázterminálja az Európai Unió szívében a Duna-Majna-Rajna vízi út közepén helyezkedik el és a vízi úti szállítás lehetıségével, korszerő tároló rendszerével a régiót mintegy 1000 km-es sugárban képes kiszolgálni. 11. oldal

12 Belföldi értékesítés Rövidtávon a hazai kilátások kiélezett piaci versenyt vetítenek elıre, azzal, hogy több év után a PB piac várhatóan újra bıvülni fog, mivel a földgáz árak az emelések hatására már kevésbé kedvezıek, mint korábban. Jelentıs növekedési tartalékok vannak a szabadidıs tevékenységhez kötıdı palackos gáz igény bıvülésében (barbecue, térfőtık és camping) és az autógáz területen, ezen belül innovatív termékeink piaci szegmensében növelhetjük eladásainkat (Stafétagáz család, Prémiumgáz, SNG). A KEG Nyrt. egyedülálló szolgáltatása a bértárolás, illetve az ehhez kapcsolódó (bérmunkába történı) palacktöltés Export A Társaság jövıbeni fejlıdése nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudja általában a kivitel és különösen a közép-kelet európai piacokra irányuló termékeinek exportvolumenét, ill. értékét növelni. A Társaság eddig is sokat tett az exportkapcsolatainak kiépítéséért, a menedzsment a belföldi értékesítéssel szemben nagyobb lehetıségeket lát az exportpiac fejlesztésében, bár e térségekben erısödı verseny tapasztalható. A termékek piacán tapasztalható verseny egyes esetekben jelenthet kockázati tényezıt, azonban külföldi partnereinknél eddig sikerült érvényesítenünk a szállítási biztonságból és tételnagyságból eredı elınyöket Erısödı verseny A menedzsment véleménye szerint a Társaság termékei versenyképesek, ennek ellenére számítani kell arra, hogy a KEG Nyrt-nek egyre élezıdı versenyben kell helytállnia mind a belföldi, mind a külföldi piacokon, a magyar és külföldi forgalmazókkal szemben egyaránt. Az élezıdı versenyhelyzetben a KEG Nyrt. versenyelınyének kell tekinteni az általa hazai viszonylatban egyedülállóan kialakított és mőködtetett energetikai logisztikai szolgáltatást, amelyet telephelyének közlekedési adottságai, valamint Közép-Európa legnagyobb LPG tároló tartájának üzemeltetése alapoz meg Környezetvédelmi és biztonságtechnikai kérdések A Társaságnak eddigi mőködése során jelentısebb környezetvédelmi problémája nem volt. A hulladék elhelyezés megfelel a jogszabályi és egyéb hatósági követelményeknek, a Társaság mindent megtesz az érvényes elıírások betartása érdekében. A Társaság elsı alkalommal évben dolgozta ki minıségbiztosítási rendszerét és annak ISO 9001:1994 szerinti megfelelıségét nemzetközileg elismert testület tanúsította. A folytonosság fenntartása mellett a tanúsítás érvényességén belül azt továbbfejlesztette, tevékenységét az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményein alapuló minıségirányítási rendszer szerint végzi. Idıközben bevezette és tanúsíttatta MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét. 12. oldal

13 Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok követelményeinek megfelelıen 2008 júniusában létrehozott, dokumentált és bevezetett egy integrált irányítási rendszert. Ezt az integrált irányítási rendszert fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük, gondoskodunk arról, hogy az egyes folyamatok mőködtetéséhez az erıforrások és az információ források rendelkezésre álljanak. A folyamatokat figyelemmel kísérjük, tevékenységünket mérjük és elemezzük. Alkalmazunk olyan tevékenységeket, amelyek a tervezett eredmények elérése és a folyamatok továbbfejlesztése céljából szükségesek. Abban az esetben, ha a termék megfelelıségét befolyásoló folyamatot társaságunk alvállalkozó bevonásával tudja megvalósítani, gondoskodunk a folyamat felügyeletérıl és azt integrált irányítási rendszerünkben bemutatjuk. Társaságunk integrált irányítási céljait - az integrált politika keretei között - és az integrált politikáját írásban rögzítette, mint az integrált irányítási rendszer alapdokumentumait. Az integrált célokat és az integrált politikát kézikönyvünk 5. fejezetében dokumentáljuk, illetve azokat a társaság valamennyi munkatársa számára bemutattuk és közzétettük. Integrált irányítási rendszerünk dokumentációjának felépítése a következı: I. szint: integrált irányítási kézikönyv II. szint: integrált minıség és környezetirányítási eljárások III. szint: munkautasítások, nyomtatványok, bizonylatok Ez garantálja, hogy a folyamatokban résztvevı, a minıséget és a környezeti tényezıket befolyásoló valamennyi munkatársunk tevékenysége és a tevékenységük eredménye minden szempontból megfeleljen a felhasználói, vevıi igényeknek, illetve a integrált irányítási szabványok követelményeinek. Kézikönyvünk szerkezeti kialakítása az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány pontjainak megfelelı. Az integrált irányítási rendszer érvényességi területére (palackos és tartályos propánbután gáz tárolása, logisztikai szolgáltatása, értékesítése, gáztechnológiai rendszerek tervezése és fejlesztése, autógáz töltıállomás üzemeltetése), társaságunk fı tevékenységére dokumentált eljárásokat vezettünk be, e tevékenységek végrehajtásának részletes leírását munkautasításokban rögzítettük. A rendszert támogató folyamatként elıírt, a mindkét szabvány által megkövetelt dokumentált eljárások, mint integrált eljárások, a kézikönyv 4. fejezetéhez kapcsolódó: IE 04-01: A dokumentumok kezelése IE 04-02: A feljegyzések kezelése valamint a kézikönyv 8. fejezetéhez kapcsolódó : IE 08-01: Belsı audit IE 08-02: A nem megfelelıségek kezelése IE 08-03: Helyesbítı tevékenység IE 08-04: Megelızı tevékenység 13. oldal

14 tárgyú eljárások, továbbá a kézikönyv 4. fejezetéhez kapcsolódó környezetirányítási eljárások: KE 04-01: A mőködés szabályozása KE 04-02: Veszélyes anyagok és készítmények, hulladékgazdálkodás tárgyú eljárások, továbbá a kézikönyv 7. fejezetéhez kapcsolódó minıségirányítási eljárások, úgymint: ME 07-01: Palackos gázszolgáltatás folyamata ME 07-02: Tartályos gázszolgáltatás folyamata ME 07-03: Gáztechnológiai rendszerek tervezése, fejlesztése, kivitelezése ME 07-04: Autógáz kiskereskedelmi értékesítés ME 07-05: Biztonság irányítási rendszer mőködtetése tárgyú eljárások rögzítik. Az eljárások és munkautasítások által szabályozva mőködı Társaságunk tevékenysége során folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a környezetvédelmi és biztonságtechnikai területeken felmerülı kérdéseket, így biztosítva a megfelelı minıségő és színvonalú, a jogszabályokban, törvényekben is elıírt irányelvek szerinti szolgáltatást Vevıi kintlévıségek A hazai gazdasági helyzet nehézségei, a csıdök és felszámolások a társaság óvatos üzletpolitikájának köszönhetıen kezelhetı mértékő kétes vevıi kintlévıséget okoztak, melyek állománya a gazdasági válság következtében kétségkívül emelkedett. A gazdaságban jelentkezı körbetartozások, likviditási hiány hatásai alól Társaságunk sem vonhatja ki magát Árfolyamkockázat A forint le- és felértékelıdése a Társaság importberuházásait folyamatosan alakítja. Beszerzéseink zömmel deviza (EUR, USD) alapon történnek, bevételeink zöme forint alapú. Egy esetleges váratlan leértékelés a Társaság jövedelmezıségére nézve negatívan hatna Infláció, kamatkockázat Nem garantálható, hogy a Társaság az infláció negatív hatásait át tudja hárítani vevıire. Az infláció esetleges emelkedése a hitelkamatok emelkedését eredményezné, ami negatív hatással lenne a Társaság pénzügyi gazdálkodására. A kedvezıtlen hatást az energia árak inflációval való együttmozgása csillapítja. 14. oldal

15 Hatósági kockázat A hatóságok jogosultak ellenırizni a Társaság tevékenységét, esetleges negatív megállapításaik akár jelentısebb összegő kiadással járhatnak Általános jogi/befektetési kockázat A jogi-, árfolyam-, kamatpolitikai és egyéb hatósági szabályozók változása a többi tızsdei céghez hasonlóan érintik társaságunkat is Kivezetés kockázata Meghatározó tulajdonos dönthet a Társaság részvényeinek tızsdei kivezetésérıl A RÉSZVÉNYEKRE VAGY RÉSZVÉNYEKBE TÖRTÉNİ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZİ KOCKÁZATI TÉNYEZİK Tızsdei bevezetés kockázata A Tızsdei bevezetésrıl szóló döntést a Budapesti Értéktızsde Zrt. hozza meg, amelynek a tızsdei szabályok szerint joga van a tızsdei kérelmet elutasítani. A Társaság vezetése nem tud olyan körülményrıl, ami a tızsdei bevezetési kérelem elutasítását eredményezhetné. A jelen Tájékoztatóval kapcsolatban fennálló, jogszabályban meghatározott felelısség kizárólag a Kibocsátót terheli, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató összeállítását a Kibocsátó Forgalmazó közremőködése nélkül végezte, így a kockázat a szokásostól eltér Részvénypiac kockázata A magyar részvénypiac nyitottsága és viszonylag kis mérete miatt jelentısen reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, fıleg európai tıke- és pénzpiaci mozgások Likviditási kockázat Nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a BÉT-re történı bevezetést követıen a részvények likviditása miként alakul. A kevésbé likvid piac kedvezıtlenül hathat a részvények árfolyamára Osztalékfizetés kockázata A Társaság akkor fizet osztalékot a közgyőlés ilyen irányú döntése alapján a részvényeseknek, ha megfelelı mértékő és felosztható nyereséget termel meg az adott pénzügyi évben. Arra azonban nincs biztosíték, hogy a jövıben részvényeseknek kifizethetı osztalékalap keletkezik. 15. oldal

16 Kereskedés kockázata A Társaság tevékenységét, üzletmenetét jelentısen befolyásoló információkat, adatokat a hatályos jogi szabályozásnak megfelelıen a Kibocsátónak nyilvánosságra kell hoznia, ami a részvények kereskedésének felfüggesztését is eredményezheti Adózási szabályok Nincs biztosíték arra, hogy az adójogi szabályozás a jövıben változatlan marad. 16. oldal

17 3. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, hrsz. 0704/35, a továbbiakban: "Társaság") mint a Tájékoztatóban szereplő információkért felelős személy a Tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 29. (2) bekezdésének és a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatának megfelelően kijelenti, hogya Társaság által készített Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Társaság részvényei valamint a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. A Tájékoztató nem tartalmaz félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést és nem hallgat el olyan tényt, amely a részvényekbe történö befektetés megalapozott megítéléséhez szükséges. Budapest, június 01. ~(?\t. / Matyók György az Igazgatótanács elnöke 17. oldal

18 4. A MÁRCIUS 31-I ZÁRTKÖRŐ ALAPTİKE EMELÉS A Társaság Igazgatótanácsa március 31-i ülésén db új, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával a Társaság alaptıkéjének Ft-tal történı, Ft-ra való felemelésérıl döntött. Az alaptıke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor. Az apport tárgya az ANONYMUS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg: , székhely: 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.) törzstıkéjének 100%-át megtestesítı, összesen Ft névértékő üzletrészeinek tulajdonjoga, melyek összértéke: Ft. A hozzájárulást szolgáltató személyek üzletrészeinek százalékos aránya és értéke: N-JOY MÉDIA Reklám és Marketing Korlátolt Felelısségő Társaság (7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.; Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság törzstıkéjének 40%-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. Solymász-95 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (8756 Zalasárszeg, Petıfi Sándor u. 25., Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság törzstıkéjének 40%-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. Koppány-köve Korlátolt Felelısségő Társaság (7400 Kaposvár, Arany János u. 97., Cg ) tagnak a fentiekben megjelölt társaság 20 %-át megtestesítı, Ft névértékő üzletrészének értéke: Ft, db KEG részvény ellenében. A nem pénzeli hozzájárulást szolgáltató személyek ( Jogosultak ) számára az apport ellenében a fentiek szerinti db, egyenként 400 Ft névértékő, összesen Ft össz-névértékő részvény átadására kerül sor. Elızetes kötelezettségvállaló nyilatkozatukra, és az igazgatótanácsi határozatban foglaltakra tekintettel az Igazgatótanács feljogosította a Jogosultakat összesen db, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) törzsrészvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra az alábbi részletezésben: 18. oldal

19 Név Székhely Részvények darabszáma Részvények összértéke (Ft) N-JOY MÉDIA Kft Kaposvár, Arany J. u Solymász-95 Kft Zalasárszeg, Petıfi Sándor u Koppány-köve Kft Kaposvár, Arany János u Az apport értékelésének felülvizsgálatát Dr. Gárván János (7628 Pécs, György akna; MKVK ig.: ) független könyvvizsgáló elvégezte, és a nem pénzbeli hozzájárulások értéke valamint az ellenükben adandó részvények száma, névértéke egyenértékőségét megállapította. Az alaptıke emelést a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság április 29. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. Jelen Tájékoztató alapján a Társaság kezdeményezi a jelen pontban bemutatott részvényeknek a BÉT részvények B kategóriájába történı bevezetését. 5. RÉSZVÉNYEK 5.1. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRA A társaság cégjegyzékbe bejegyzett alaptıkéje db, azaz Nyolcmillióhatszáznyolcvanötezer-százötvenhét darab, egyenként 400,- Ft, azaz Négyszáz forint névértékő, azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) törzsrészvénybıl áll, melybıl db a BÉT-re bevezetett törzsrészvény és db a BÉT-re eddig be nem vezetett törzsrészvény. ISIN azonosító: HU Szavazati jog: Minden (négyszáz) forint névértékő részvény egy (1) szavazatra jogosít. Jegyzési elsıbbség: Ha az alaptıke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit (ezen belül elsı helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkezı részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben) az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsıbbség illeti meg. Ha az alaptıke felemelésére zártkörő forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsıbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi jog értendı. 19. oldal

20 Likvidációs hányadhoz való jog: A részvénytársaság jogutód nélküli megszőnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként jelentkezı felosztható vagyonban való részvényei névértékével arányos részesedésre. Osztalékhoz való jog: A részvényest a részvénytársaságnak a törvényi szabályok szerint felosztható és a közgyőlés által felosztani rendelt eredményébıl a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg A RÉSZVÉNYTİKE ELİTÖRTÉNETE A KEG Nyrt., illetve a jogelıd Társaság jegyzett tıkéjének változásai: Hatály Összeg (Ft) Megjegyzés társaság alapítás Globimpex Kft. kiválása tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés tıkeemelés A Közép-európai Gázterminál Nyrt. részvényeinek tızsdei bevezetését követıen a jegyzett tıkében az alábbi változások történtek: szeptember 24-én zártkörő tıkeemelés keretében db, egyenként Ft névértékő és Ft kibocsátási értékő, összesen forint össznévértékő, és forint össz-kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) törzsrészvény kibocsátására került sor. A részvények közül 7775 db-ot elıvásárlási jogukkal élve - részvényesek szereztek meg, a fennmaradó db-ot a részvények átvételére elızetesen kötelezettséget vállaló CAPI-TALL LLC, KIRIB INVESTMENTS LLC társaságok, az EURO-GENERÁL Építı és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, valamint Demeter Roland úr jegyezte. A tıkeemelés ,- Ft befolyásával valósult meg. Fenti tıke-emelést a Cégbíróság a október 21-én kelt végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe január 12-én tıkeemelés db darab új, 400 Ft névértékő és 550 Ft kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával. A nem 20. oldal

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT.

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ PHYLAXIA 1912. HOLDING NYRT. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 23389364-3511-114-05 Statisztikai számjel 05-10-000475 Cégjegyzék száma Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 2 0 1 3 év

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója. 2010. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója. 2010. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója 2010. május 1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

A GENESIS Energy Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

A GENESIS Energy Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A GENESIS Energy Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 1.207.817 darab 500 forint névértékő névre szóló dematerializált, korábban zártkörően kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság. 2009. november

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság. 2009. november HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6.000.000 DARAB, EGYENKÉNT 10 FT NÉVÉRTÉKŐ, NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE RÉSZVÉNY

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról

Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyőlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód Az

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Összevont tájékoztató VISONKA Nyrt. Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: 21165719 8621 113 14 Cégjegyzékszám: 14-14-309396 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Kaposvár

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2011. május 24.- i zárt ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsés Városközpont fejlesztı

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Témák. A részvénytársaság. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma

Témák. A részvénytársaság. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma Témák A részvénytársaság 2009. március 12. - - Részvényfajták - A Zrt. Alapítása - Az Nyrt. Alapítása - A részvénytársaság szervezete (Nyrt. És Zrt.) - A részvénytársaság megszőnése - Az egyszemélyes részvénytársaság

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE

A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE Általános adatok: Társaság neve: Novotrade Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: 1137 Bp., Szent István krt.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvény 2007. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009.

A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009. A KEG Nyrt. AUDITÁLT ÉVES JELENTÉSE 2009. I. Általános megállapítások I/1.) Gazdasági környezet, az energiaágazat helyzete A 2009-es évet az elhúzódó globális gazdasági válság határozta meg, a gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Alapszabály. Gardénia Nyrt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése

Alapszabály. Gardénia Nyrt. 1. Fejezet: A társaság elnevezése Gardénia Nyrt. Alapszabály az 1992.05.15-i; 1993.05.17-i; 1994.05.18-i; 1995.05-15-i; 1996.04.30-i ; 1997.05.22-i 1999.04.30-i 2000. 04.28-i 2003. 04.30-i 2004.04.28-i 2005.04.26-i 2006.04.27-i 2006.09.26-i

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL TROST AUTO SERVICE TECHNIK Central Services Gépjármőalkatrészkereskedelmi Zártkörő Részvény (H-1133 Budapest, Visegrádi utca 114.; Cg.: 01-10-045078) és a TROST

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság. Összevont Kibocsátási Tájékoztatójának Kiegészítése

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság. Összevont Kibocsátási Tájékoztatójának Kiegészítése Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság 10.631.674 darab, azaz Tízmillió-hatszázharmincegyezer-hatszázhetvennégy, egyenként 0,02 EUR, azaz kettő eurócent névértékű, névreszóló, dematerializált

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. ( e g y s é g e s s z e r k e z e t b e n )

ALAPSZABÁLY. ( e g y s é g e s s z e r k e z e t b e n ) ALAPSZABÁLY ( e g y s é g e s s z e r k e z e t b e n ) A VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató és Kereskedelmi Nyrt. (továbbiakban: Társaság) Alapszabályát a Társaság részvényesei a Közgyőlés 22/2011. (2011.04.28.)

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához

Üzleti jelentés. MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához Üzleti jelentés MILTON APARTMAN RT (volt HB Westminster Részvénytársaság) 2002. évi éves beszámolójához A Társaság alapítása A Társaság nyilvános részvény kibocsátás útján 1994. október 25-én, az alakuló

Részletesebben

PRO-AURUM Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideó u 2/c) adósz.: 13153816 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet"

PRO-AURUM Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideó u 2/c) adósz.: 13153816 Nyilvános cégadatok Cégtörténet PRO-AURUM Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideó u 2/c) adósz.: 13153816 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 01 10 045012 2. A cég elnevezése: PRO-AURUM

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483)

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére

Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. éves rendes közgyűlése részére 1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Előterjesztés a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. I. Összefoglaló Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2008. I-III. negyedév A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. fő tevékenysége az internetes könyv kiskereskedelem,

Részletesebben

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29.

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29. "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

Éves Felülvizsgálati Adatlap

Éves Felülvizsgálati Adatlap Éves Felülvizsgálati Adatlap Vállalati Ügyfelek számára Gép és Berendezés Finanszírozási Üzletág Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy az alábbi adatlap gondos kitöltésével segítse elı hitelképességének gyors

Részletesebben