Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004. (VI. 29.), 5/2005. (II. 24.), 18/2005. (VII.07.), 27/2005. (X. 27.), a 40/2005. (XII. 15.), a 21/2006. (V. 18.), 32/2006. (VIII. 31.), a 7/2007. (III. 22.), a 15/2007. (VII.05.), a 20/2007. (X.18.), a 16/2008. (IX.18.), a 4/2009. (II.26.), a 13/2009. (VI.11.), 15/2009. (X.15.), 15/2012. (VI.07.), 8/2013. (III.21.), valamint a 21/2013. (VI.27.) Ör.sz. rendelettel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi XXV. tv. 16. (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a természet védelméről szóló évi LIII. tv., hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv, a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 85., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdése, az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény 42. (2) bekezdése rendelkezéseit is figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Bevezető rendelkezések 1. Jelen rendelet célja, hogy a helyi körülményeket alapul véve a város tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának megteremtése, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása céljából meghatározza a környezet védelmének Hajdúszoboszló városra vonatkozó általános szabályait. 2. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki/amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodik, illetve bármilyen tevékenységet végez. (2) Jelen rendelet egyes fejezetei az ott szabályozott tárgykörök tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően szabályozhatják a fejezet rendelkezéseinek tárgyi, illetve személyi hatályát. II. FEJEZET Köztisztasági rendelkezések, a közterület tisztántartása 3. (1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól megtisztítani.

2 2 (2) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti zöld sáv vagy vízelvezető árok esetén az úttestig terjedő teljes terület) síktalanításáról, gyomtalanításáról, tisztán tartásáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a főgyűjtők kivételével a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni. (4) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti. (5) A szórakoztató- és vendéglátóhelyek, valamint az üzletek előtti közterületet az üzemeltető köteles tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtőt elhelyezni. (6) A közterületen tilos: - vegyi-környezetszennyező anyagokat használni síktalanításra (pl. konyhasó); - csapadék-vízelvezetőkbe szennyezett anyagot juttatni (pl. kommunális szennyvíz, mosóporos víz, vegyszeres víz, állati hígtrágya stb.); - minden egyéb környezetszennyező tevékenység (7)-(9) (A 15/2007. (VII. 05.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) (10) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás. (11) Társasházak vonatkozásában az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettségek betartásáért a közös képviselő felel, kivéve, ha a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy a társasház által megkötött, erre vonatkozó szerződés mást nevez meg. (12) Hajdúszoboszló közigazgatási területén a település szilárd és folyékony hulladékának összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 4. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati ingatlanok fenntartásáról, karbantartásáról. (2) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, amely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rontja. (3) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani. (4) Az építési terület és a felvonulási útvonalak, az építkezéssel érintett közutak tisztántartásáról, a terület elkerítéséről, az építési tevékenységgel kapcsolatban a közterületen, az önkormányzati utakban vagy közutakban keletkezett károk és elváltozások helyreállításáról a kivitelezés megkezdésétől, a munkaterület

3 3 átvételétől a végleges átadásáig a kivitelező, több kivitelező esetén a lebonyolító (generálkivitelező) köteles gondoskodni. A felelős természetes személy nevét, címét és elérhetőségét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni A választási és egyéb plakátok elhelyezése 6. (1) Plakátot csak az erre kijelölt helyen szabad elhelyezni. (2) Tilos plakátot elhelyezni: a) műemlék jellegű, városképi jelentőségű, illetve helyi védelem alá tartozó ingatlanokon, azok épületein és kerítésén ( 2. sz. melléklet a.) pontja), b) állami, vagy önkormányzati hatóság, valamint az önkormányzat intézményei elhelyezésére szolgáló ingatlanon (épületen, azon belül, vagy kerítésén) (2.sz. melléklet b.) pontja), c) azokon az ingatlanokon (épületen, kerítésen), ahol szavazó helyiségek kerültek kialakításra ( 2.sz. melléklet c.) pontja), d) köztéri szobrokon, térplasztikákon, illetve azok talapzatán és az önkormányzat által kihelyezett tárgyakon, e) közterületi fákon, bokrokon, növényeken, f) járdára, útra felfestve. (3) A tiltott helyre elhelyezett plakátok eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azokat elhelyezték. (1) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az más közérdekű és időszerű hirdetmények olvashatóságát ne akadályozza. 7. (1) A választási plakátok eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azokat elhelyezték. Az eredeti állapot helyreállítására rendelkezésre álló határidő a választást követően 30 nap. (2) (A 20/2007. (X. 05.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 8. 2 A zöldterületek fenntartása és kezelése 9. (1) A városban lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól. 1 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól.

4 4 (2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A növényekre reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos. (3) Az országos és helyi szempontból védettséget élvező növényekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. A listán szereplő növények kivágása tilos, függetlenül a terület tulajdonosától. (4) A védett növényeket a Polgármesteri Hivatal a helyszínen táblával jelöli meg. 10. (1) Tilos a zöldterületen elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat, azok tojásait vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. (2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok, környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is. (3) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet. (4) Zöldterületekre és azok sétáló útjaira gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad. (5) Zöldterületeket rendeltetésétől eltérő célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével, az erre feljogosító engedéllyel szabad. Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a közterülethasználat, közterület hasznosítás helyi szabályait, valamint a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek tartalmazzák. (6) A város területén lévő vízcsobogókat, kutakat rendeltetésellenes célokra mosdásra, fogmosásra, fürdésre stb. használni, szennyezni tilos. (7) A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével gondoskodik Fák telepítése és kivágása 11/A. (1) Közterületre fa (bokor, cserje) csak engedéllyel telepíthető. Az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Az engedélyes az engedélyben foglalt kötelezettségének köteles eleget tenni. A közterületre ültetett fa az Önkormányzat tulajdonába kerül. (2) A fatelepítésnél kerülni kell az allergiakeltő fajok ültetését. Az engedély megadásakor figyelembe kell venni jelen rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat. 3 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól.

5 5 (3) A lakosság által végzett fa ültetésénél a jelen rendelet 7. számú mellékletében meghatározott telepítési távolságokat kell figyelembe venni. (4) Aki engedély nélkül ültet fát közterületre (nem tartva be az ültetésre vonatkozó szabályokat) és az engedély nélkül ültetett fa nem megfelelő helyen van, és ez a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer (pl. vezetékre van ültetve) annak az átültetés vagy az esetleges fakivágás költségeit fedeznie kell. (5) Az ellen, aki közterületen jogellenesen fát vág ki, vagy a pótlási kötelezettségét nem teljesíti a jelen rendelet 8. számú mellékletében szereplő faérték számítás alapján az Önkormányzat a hatósági szankciók alkalmazása mellett a kárigényét is érvényesíti. (6) 4 Minden közterületen kivágott élő a) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meg nem haladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. b) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meghaladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes kétszeres fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. c) örökzöld fás szárú növényzet kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. (7) 5 Mentesül a fapótlási díjfizetési kötelezettség alól: a) a közterületi kiszáradt vagy 90 %-ban elhalt fák kivágása; b) közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás miatti fa kivágása; c) Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közterület átalakítás, felújítás miatti fák kivágása. 11/B. (A 21/2006. (V. 18.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) III. FEJEZET A víz és vízbázis védelme 12. (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, öntözőcsatornákat, továbbá a vízelvezető árkokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. (2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és 4 Megállapította a 21/2013. (VI.27.) Ör. 1. -a, hatályos től. 5 Megállapította a 21/2013. (VI.27.) Ör. 1. -a, hatályos től.

6 6 ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója), amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el, tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár. (3) A sekélymélységű ásott kutak kizárólag a hatósági engedélyben foglaltaknak megfelelően létesíthetők. (4) Kijelölt vízmű-védőterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység folytatható. Egyéb tevékenység esetén környezeti elemzés elvégzése szükséges, melyhez be kell szerezni a Környezetvédelmi Felügyelőség, az ÁNTSZ, TIVIZIG szakhatósági állásfoglalását. A tevékenység folytatása során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. 13. (1) Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú, hulladékot vagy vízszennyezést okozó terméket bevezetni, illetve juttatni. Tilos továbbá a vizek fertőzése és káros szennyezése, a vízelvezető rendszerekbe, ásott vagy fúrt kutakba veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni. Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni. (2) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak 14. (1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni. (2) Tilos a meglévő ivóvízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni, valamint a közüzemi vízellátásról üzemelő házi vízvezeték rendszert összekötni nem közüzemi vízellátó rendszerrel. (3) Tilos a szennyvizet kilocsolni. 15. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) IV. FEJEZET Zaj- és rezgésvédelem 16. (Az 27/2005. (X. 27.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 17. (1) Hajdúszoboszló város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból az 3. sz. melléklet szerinti övezetekbe sorolt. (2) -(6) (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.)

7 7 Engedélyezési eljárás 18. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 19. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 20. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 21. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 22. (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység esetén be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértéket, melyhez az építési munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és azt az építésügyi hatóságnál bemutatni, valamint a beruházás helyszínén tartani. (2) Építőipari kivitelezési tevékenységet munkanapokon reggel 7 óra és este 19 óra közötti időben lehet végezni. Be nem tartása esetén a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési feljelentést eszközölhet, és leállíthatja a munkavégzést. Eljárásához rendőrségi segítséget is igénybe vehet. (3) Vasár- és ünnepnapokon tilos építőipari kivitelezési tevékenységet végezni. (4) A (2) és (3) bekezdés alól rendkívüli és közérdeket nem sértő esetben a kivitelező külön kérelmére a jegyző felmentést adhat. Az időbeli korlát ez esetben sem haladhatja meg a reggel 6 órai kezdést és az este 20 órai befejezést. Vasár- és ünnepnap esetében viszont legfeljebb 8 és 18 óra közé korlátozódhat. V. FEJEZET A levegő védelme A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 22. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen veszélyes, vagy ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

8 8 Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 23. (1) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (2) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 24. (1) Avar és kerti hulladék hasznosítása (megsemmisítése) elsősorban komposztálással történhet. (2) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos (3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. (4) Tűzgyújtás és égetés az ingatlan területén kizárólag szabadtéri sütésfőzés céljára folytatható, és csak szélmentes időben, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a környezet zavarása nélkül. (5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó-hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni. (6) Az égetendő anyag nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, valamint ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). (7) Országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom esetén tilos bármilyen jellegű szabadtéri égetési tevékenységet végezni. Allergén növények elleni védekezési szabályok 25. (1) Az ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. (2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 4. sz. melléklet tartalmazza. 26. A jelen fejezet 22., 23., 24. -aiban foglalt előírások megszegői - a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében foglalt bírságtételek

9 9 figyelembevételével levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a 25. -ban foglalt előírások megszegői a növényvédelemről szóló évi XXXV. tv. 60. c.) pontja alapján növényvédelmi bírsággal sújthatók. VI. FEJEZET AZ ÁLLATTARTÁS FELTÉTELEI (A 8/2013. (III. 21.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 39. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) (A 8/2013. (III. 21.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 42. (A 15/2012. (VI.07.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 43. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) VII. FEJEZET Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 44. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a környezetvédelem helyi anyagi bázisának megteremtése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre. (2) A környezetvédelmi alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzatnak a környezetvédelmi törvény aiban megfogalmazott feladatainak ellátását, különösen a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, b) a környezeti károk mérséklését, c) a környezeti ártalmak megelőzését, d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének segítését, e) a zöldfelület-gazdálkodást, f) a természeti értékek megóvását, g) a környezetvédelmi oktatást, nevelést. 45. A környezetvédelmi alap bevételei: a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön jogszabályban meghatározott része, c) az önkormányzat költségvetésében környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

10 10 d) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege, e) a benyújtott pályázatokon elnyert összegek, f) egyéb, a környezetvédelmi alapot megillető bevételek. 46. (1) A környezetvédelmi alapot kizárólag a közösség környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni, figyelemmel a környezetvédelmi törvény 10.. b./pontban foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére. (2) Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani: a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok), b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése, c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, d) zaj-, és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési zajártalom csökkentése, adatbázis-létesítése, mérőműszeres vizsgálatok stb.), e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés, f) vizek védelme, g) talaj védelme, h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, i) környezetvédelmi információrendszer kialakítása, fejlesztése és működtetése, j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 47. (1) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 46..-ában foglaltakra. (2) A környezetvédelmi alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni. (3) A környezetvédelmi alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Hajdúszoboszló városban végez az alap céljaival egybeeső tevékenységet. (4) Pályázati célra a környezetvédelmi alap 20 %-a használható fel. (5) Az alap működtetését a képviselőtestület Városfejlesztési-, Műszaki Bizottsága látja el az alap működési szabályzata alapján. (6) A működési szabályzat jelen rendelet 6. sz. mellékletét képezi.

11 11 Környezetvédelmi ellenőrzés 48. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a Települési Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint de legalább 2 évente felülvizsgálja. (2) Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja. (3) Az állampolgári részvétel gyakorolható: - személyesen vagy képviselő útján, - társadalmi szervezetek révén, - az önkormányzat útján (4) A közterület-felügyelők hatósági jogkörrel rendelkeznek. (5) A környezetvédelmi rendeletben felsoroltak ellenőrzésekor a hivatal dolgozóit a közterület-felügyelők kísérik a helyszínre. VIII. fejezet Egyes vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos korlátozások 49. A rendelet 5/a. számú melléklete által meghatározott területen (gyógyhely és védőterület) vásári, illetve vándor vidámparki szórakoztatási tevékenység nem gyakorolható. IX. FEJEZET Értelmező és záró rendelkezések 50. (1) Jelen rendelet alkalmazásában: Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére (pl. épületek árkádjai alatt lévő terület, közterületbe vont udvar tömbbelsői, az ezek megközelítésére szolgáló kapubelső) a közterületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az átadásukról szóló megállapodás vagy rendelkezés keretein belül. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek elhelyezése Zöldterület: A város közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek, valamint az a terület, amelyen a fásítási vagy parkosítási munkálatokat már megkezdték. Választási plakát: a választási eljárásról szóló évi C. törvény 149. I.) pontjának megfelelően választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.

12 12 Kennel: ebek tartására alkalmas, elkerített és az állat számára megfelelő mozgásteret biztosító terület. (2) Jelen rendelet november 1-jén lép hatályba. (3) A jelen rendelet 3. sz. mellékletében üdülőterületként meghatározott területen a Csaba és Huba utcák, valamint az 5/b. sz. mellékletben a Csaba és Huba utcák, valamint a Böszörményi út által határolt terület tekintetében a rendelet január 1-jén lép hatályba. (4) A rendelet 3. (6) bekezdésének a.) pontja január 1-jén lép hatályba. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az alábbi önkormányzati rendeletek: - a város köztisztaságáról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 21/1995. (XII.21.) Ör. sz. rendelet, - a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 4/1998. (III.19.) Ör. sz. rendelet, - a zajvédelemről szóló, a 16/2000. (XI.23.) Ör. sz. rendelettel módosított 6/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet, - az állattartás feltételeinek meghatározásáról szóló, többször módosított 5/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet, - az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 2/1998. (II.05.) Ör. sz. rendelet. (6) Jelen rendelet gyógy- és üdülőhely területére a közterület-használat, hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben megállapított meghatározást kell alkalmazni. (7) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja. Dr.Sóvágó László polgármester Dr.Vincze Ferenc jegyző

13 13 1. sz. melléklet A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által tisztántartott és gondozott területek jegyzéke Az önkormányzat tisztántartási és gondozási kötelezettsége a jelen rendelet 3. -ban meghatározott területek, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht. által kezelt utak kivételével Hajdúszoboszló város teljes közterületére, illetve az alábbi ingatlanokra terjed ki: Sor- Utca Hrsz Megnevezés szám 1. Surányi J. 6/4 Telek 2. Coophotels mellett 2475/2 beépítetlen terület 3. Tölgyfa 2667/7 Telek 4. Tessedik S. 3313/12 Telekrész 5. Hóvirág u. 3927/169 Közterület 6. Hóvirág /165 ép. telek 7. Erkel-Rezeda u. 3927/145 Közpark között 8. Rákóczi Kert 9. Bocskai Kert 10. Lovas /1 Telek 11. Kölcsey Telek 12. Böszörményi 2475/10 gázfogadó állomás 13. Gábor Á. 2484/2 Telek 14. Gábor Á Telek 15. Bródy S /2 Telek 16. Gábor Á. u. 2494/1 beépítetlen terület 17. Gábor Á Telek 18. Bródy S. u Telek 19. Bródy S Telek 20. Bródy S Telek 21. Gábor Áron beépítetlen terület 22. Damjanich u Telek 23. Gábor Á /2 Telek 24. Damjanich u Telek 25. Damjanich Telek 26. Damjanich Telek 27. Damjanich Telek 28. Damjanich Telek 29. Damjanich Telek 30. Damjanich Telek 31. Gábor Á hétvégi ház és udvar 32. Damjanich u. 3106/1 Közterület 33. Gábor Á. u. 3106/3 Közterület 34. Damjanich u. 3107/1 Közterület

14 Gábor Á u. 3107/3 Telek 36. Gábor Á Telek 37. Gábor Á. u Telek 38. Gábor Á. u Telek 39. Gábor Á. u Telek 40. Gábor Á. u. 3112/1 Telek 41. Gábor Á. u. 3112/2 Telek 42. Damjanich Telek 43. Gábor Á. u. 19/a Telek 44. Gábor Á. u Telek 45. Gábor Á. u Telek 46. Damjanich u /1 Beépítetlen terület 47. Damjanich u /2 Beépítetlen terület 48. Gábor Á Telek 49. Fürdő u beépítetlen terület 50. Mátyás király s beépítetlen terület 51. Damjanich u Beépítetlen terület 52. Damjanich Telek 53. Damjanich Telek 54. Damjanich Telek 55. Pávai V Telek 56. Liliom 3811/8 Telek 57. Liliom 3811/9 Telek 58. Csontos 4095 Telek 59. Szurmai u. 2052/3 Telek 60. Szurmai u Telek 61. Gábor Á. u Telek 62. Gábor Á. u Telek 63. Isonzó u. 2163/32 Lakótelep 64. Szurmai u. 33/b 2116 Telek 65. Liget u. 3337/16 Utca 66. Eötvös u Utca 67. Fogthüy /1 Árok 68. Fogthüy /2 Árok 69. Temető mellett 10264/5 lecsapoló árok 70. Libagát u. 5821/3 Temető 71. Dobó I. u beépítetlen terület 72. Dobó I. u beépítetlen terület 73. Dobó I. u beépítetlen terület 74. Rákóczi u. 4722/2 Beépítetlen terület 75. Árpád u. 4989/2 beépítetlen terület

15 15 2/a. sz. melléklet Műemlék épületek 1. Hősök tere erődfal 2. Hősök tere református templom Műemlék jellegű, illetve helyi védettségű épületek 1. Bocskai u. 6. Római katolikus templom 2. Csanádi tér 8. Lakóház 3. Vasvári u. 40. Lakóház 4. Hősök tere 1. Városháza régi épület 5. Hősök tere 4. Bástya presszó 6. Szilfákalja 1-3. Rendelőintézet régi épület 7. Szilfákalja 47. Szálloda 8. Rákóczi u. 4. Rendőrség 9. Kálvin tér 1-7. Általános iskola 10. Déli sor 2. Vasútállomás 11. Bocskai u. 28. Lakóház 12. Bocskai i. 25. Lakóház 13. Hőgyes u. 17/a Lakóház

16 16 2/b. sz. melléklet Állami, vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületek 1. Polgármesteri Hivatal Hősök tere Tűzoltóság Rákóczi u Munkaügyi Központ Dózsa György u ÁNTSZ Városi Intézete Rákóczi u Bíróság-Ügyészség Kálvin tér 6/a Az önkormányzat intézményei 1. Gönczi Pál Általános Iskola Kálvin tér Thököly Imre Általános Iskola Kölcsey u sz. Általános Iskola Rákóczi u sz. Általános Iskola Arany J. u Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hőforrás u Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközép Iskola Rákóczi u Közgazdasági Szakközépiskola Gönczy P. u Bocskai István Szakképző Iskola József Attila u Szép Ernő Középiskolai Kollégium Gönczy P. u sz. Napköziotthonos Óvoda Attila u. 50/b 11. Lurkó Napköziotthonos Óvoda Törökdomb u sz. Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u Mesevár Napköziotthonos Óvoda Kovács Gy. U sz. Napköziotthonos Óvoda Hőforrás u sz. Napköziotthonos Óvoda Arany J. u Aprónép Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u sz. Napköziotthonos Óvoda Ady Endre u Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szilfákalja Zichy Géza Zeneiskola Kálvin tér Nevelési Tanácsadó Bányász u Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szolgálat Rákóczi u Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u Egyesített Egészségügyi Intézmények Szilfákalja 1/3

17 17 2/c. sz. melléklet Választókerületek, szavazókörök I.sz. Egyéni Választókerület 1.sz. Szavazókör Helye: Városháza, Hősök tere 1. 2.sz. Szavazókör Helye: Irodaház Kossuth u. 15. II. sz. Egyéni Választókerület 3.sz. Szavazókör Helye: Munkaügyi Központ Dózsa Gy.u sz. Szavazókör Helye: Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Rákóczi u. 44. III. sz. Egyéni Választókerület 5.sz. Szavazókör Helye: Szép Ernő Középiskolai Kollégium, Gönczy P. u sz. Szavazókör Helye: Városgazdálkodási Rt., Nyugati sor 4. IV.sz. Egyéni Választókerület 7.sz. Szavazókör 8.sz. Szavazókör Helye: 8.sz. Óvoda, Ady E.u.52. Helye: Mesevár Óvoda, Kovács Gy. u.24. V.sz. Egyéni Választókerület 9.sz. Szavazókör Helye: Thököly Imre Általános Iskola, Kölcsey u sz. Szavazókör Helye: Bocskai István Szakképző Iskola, József A.u.25. VI.sz. Egyéni Választókerület 11.sz. Szavazókör 12.sz. Szavazókör Helye: Mozdonyvezetők Üdülője, Wesselényi u. 12. Helye: Szociális Otthon, Hőforrás u. 105/c.

18 18 VII.sz. Egyéni Választókerület 13.sz. Szavazókör Helye: Hajdúföld Rt., Szováti út sz. Szavazókör Helye: Róna-IM Kft. Szováti út 51. VIII.sz. Egyéni Választókerület 15.sz. Szavazókör Helye: 5. sz. Óvoda, Hőforrás u sz. Szavazókör Helye: Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk., Hőforrás u IX.sz. Egyéni Választókerület 17.sz. Szavazókör Helye: Tüdőszűrő Állomás, Bányász u sz. Szavazókör Helye: Művelődési Központ, Szilfákalja u. 2. X.sz. Egyéni Választókerület 19.sz. Szavazókör Helye: 1. sz. Óvoda, Attila u sz. Szavazókör Helye: Vízműtelep, Oláh Gábor u sz. melléklet

19 19 Az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal Elnökének 7002/1987. EÜ (K.20.) EÜM-OKTH sz. együttes irányelvének 1. sz. táblázatában meghatározott övezetek Hajdúszoboszlón 1. Üdülőterület (védett övezet): József Attila u. - Böszörményi út - Liget u. Diófa u. Radnóti u. Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. Sport u. 4. számú főút - Hóvirág u. Erkel u. Tinódi u. - Gázláng u. Hőforrás u számú főút a József Attila utcáig. 2. Lakóterület : A 3.-as és 4.-es övezetek kivételével az alábbi utcák által határolt terület: Diófa u.- Radnóti u. Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. sarok Bánomkerti u. Sport utca- 4. sz. főút Debrecen irányába haladó része által bezárt 0belterületi övezet Huba utca - Malom sor Fehér u. - Ady Endre u. Bihari u. - Sólyom u. Csepüs sor. Nyugati sor Bárány u. Hajdú u. Bajcsy Zs. U. - Libagát u. Kis Pál utca Papp István u. Hathy János u.- Makkos Ferenc u. - Rácz F. u. Szováti út - Déli sor Rákóczi u. Hőforrás u. Vásártér sor - Határ u. Csontos u. Hóvirág u. Erkel F. u. Tinódi u. Gázláng u. Hőforrás u számú főút József A. u.- Huba utca. 3. Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel: József A. u. Szurmai u. - Kenézy u. Bethlen u. Luther u. - Bányász u. Arany J. u. 4 sz. főúti a József Attila utcáig. 4. Iparterület: Nyugati sor Budapest felőli oldala Szováti útfél Rácz F. u.-tól délre eső terület Vasút állomás Rákóczi u. Vásártér sor Vasút Vásártér sor meghosszabbított vonalától keleti irányba a vasútig 4. sz. melléklet

20 20 Szálló virágpor naptár Április Május Június Július Auguszt us Februá Márciu r s Mogyoró ***** ***** ### Égerfa ***** ***** ### Fűzfa ***** ***** ### Szilfa ***** ***** Nyárfa ***** ***** ### Kőrisfa ***** ***** Nyírfa ***** ***** Bükkfa ***** ***** Tölgyfa ***** ***** ### Borjúpázsit ***** ***** ***** ***** ### Akác ***** ***** Csomós ebír ***** ***** Bíborhere ***** ***** ***** Réti perje ***** ***** ***** Rozs ***** ***** ***** Aranyzab ***** **** ***** Csenkesz ***** ***** ***** ***** Lándzsás útifű ***** ***** ***** ***** Rozsnok ***** ***** ***** ***** ### Szeptemb er Mezei ***** ***** ***** ***** ***** komócsin Angol perje ***** ***** ***** ***** ### Fekete bodza ***** ***** ***** Búza ***** Pántlikafű ***** ***** ***** Taréjos cincor ***** ***** Zab ***** ***** ***** Selyemperje ***** ***** ***** Hársfa ***** ***** Csalán ***** ***** ***** ***** Tippan ***** ***** ***** Üröm ***** ***** ### Aranyvessző ***** ***** ***** Parlagfű ***** ***** ***** ***** = Fővirágzás ### = Utóvirágzás 5/a. sz. melléklet

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 16/2005. (IV.20.) számú rendelete. a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 16/2005. (IV.20.) számú rendelete. a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2005. (IV.20.) számú rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2005.(IX.28.), 14/2008.(IV.24.),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben