Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004. (VI. 29.), 5/2005. (II. 24.), 18/2005. (VII.07.), 27/2005. (X. 27.), a 40/2005. (XII. 15.), a 21/2006. (V. 18.), 32/2006. (VIII. 31.), a 7/2007. (III. 22.), a 15/2007. (VII.05.), a 20/2007. (X.18.), a 16/2008. (IX.18.), a 4/2009. (II.26.), a 13/2009. (VI.11.), 15/2009. (X.15.), 15/2012. (VI.07.), 8/2013. (III.21.), valamint a 21/2013. (VI.27.) Ör.sz. rendelettel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi XXV. tv. 16. (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a természet védelméről szóló évi LIII. tv., hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv, a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 85., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdése, az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény 42. (2) bekezdése rendelkezéseit is figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Bevezető rendelkezések 1. Jelen rendelet célja, hogy a helyi körülményeket alapul véve a város tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának megteremtése, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása céljából meghatározza a környezet védelmének Hajdúszoboszló városra vonatkozó általános szabályait. 2. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki/amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodik, illetve bármilyen tevékenységet végez. (2) Jelen rendelet egyes fejezetei az ott szabályozott tárgykörök tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően szabályozhatják a fejezet rendelkezéseinek tárgyi, illetve személyi hatályát. II. FEJEZET Köztisztasági rendelkezések, a közterület tisztántartása 3. (1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól megtisztítani.

2 2 (2) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti zöld sáv vagy vízelvezető árok esetén az úttestig terjedő teljes terület) síktalanításáról, gyomtalanításáról, tisztán tartásáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a főgyűjtők kivételével a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni. (4) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti. (5) A szórakoztató- és vendéglátóhelyek, valamint az üzletek előtti közterületet az üzemeltető köteles tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtőt elhelyezni. (6) A közterületen tilos: - vegyi-környezetszennyező anyagokat használni síktalanításra (pl. konyhasó); - csapadék-vízelvezetőkbe szennyezett anyagot juttatni (pl. kommunális szennyvíz, mosóporos víz, vegyszeres víz, állati hígtrágya stb.); - minden egyéb környezetszennyező tevékenység (7)-(9) (A 15/2007. (VII. 05.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) (10) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás. (11) Társasházak vonatkozásában az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettségek betartásáért a közös képviselő felel, kivéve, ha a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy a társasház által megkötött, erre vonatkozó szerződés mást nevez meg. (12) Hajdúszoboszló közigazgatási területén a település szilárd és folyékony hulladékának összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 4. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati ingatlanok fenntartásáról, karbantartásáról. (2) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, amely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rontja. (3) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani. (4) Az építési terület és a felvonulási útvonalak, az építkezéssel érintett közutak tisztántartásáról, a terület elkerítéséről, az építési tevékenységgel kapcsolatban a közterületen, az önkormányzati utakban vagy közutakban keletkezett károk és elváltozások helyreállításáról a kivitelezés megkezdésétől, a munkaterület

3 3 átvételétől a végleges átadásáig a kivitelező, több kivitelező esetén a lebonyolító (generálkivitelező) köteles gondoskodni. A felelős természetes személy nevét, címét és elérhetőségét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni A választási és egyéb plakátok elhelyezése 6. (1) Plakátot csak az erre kijelölt helyen szabad elhelyezni. (2) Tilos plakátot elhelyezni: a) műemlék jellegű, városképi jelentőségű, illetve helyi védelem alá tartozó ingatlanokon, azok épületein és kerítésén ( 2. sz. melléklet a.) pontja), b) állami, vagy önkormányzati hatóság, valamint az önkormányzat intézményei elhelyezésére szolgáló ingatlanon (épületen, azon belül, vagy kerítésén) (2.sz. melléklet b.) pontja), c) azokon az ingatlanokon (épületen, kerítésen), ahol szavazó helyiségek kerültek kialakításra ( 2.sz. melléklet c.) pontja), d) köztéri szobrokon, térplasztikákon, illetve azok talapzatán és az önkormányzat által kihelyezett tárgyakon, e) közterületi fákon, bokrokon, növényeken, f) járdára, útra felfestve. (3) A tiltott helyre elhelyezett plakátok eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azokat elhelyezték. (1) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az más közérdekű és időszerű hirdetmények olvashatóságát ne akadályozza. 7. (1) A választási plakátok eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azokat elhelyezték. Az eredeti állapot helyreállítására rendelkezésre álló határidő a választást követően 30 nap. (2) (A 20/2007. (X. 05.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 8. 2 A zöldterületek fenntartása és kezelése 9. (1) A városban lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól. 1 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól.

4 4 (2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A növényekre reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos. (3) Az országos és helyi szempontból védettséget élvező növényekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. A listán szereplő növények kivágása tilos, függetlenül a terület tulajdonosától. (4) A védett növényeket a Polgármesteri Hivatal a helyszínen táblával jelöli meg. 10. (1) Tilos a zöldterületen elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat, azok tojásait vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. (2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok, környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is. (3) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet. (4) Zöldterületekre és azok sétáló útjaira gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad. (5) Zöldterületeket rendeltetésétől eltérő célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével, az erre feljogosító engedéllyel szabad. Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a közterülethasználat, közterület hasznosítás helyi szabályait, valamint a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek tartalmazzák. (6) A város területén lévő vízcsobogókat, kutakat rendeltetésellenes célokra mosdásra, fogmosásra, fürdésre stb. használni, szennyezni tilos. (7) A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével gondoskodik Fák telepítése és kivágása 11/A. (1) Közterületre fa (bokor, cserje) csak engedéllyel telepíthető. Az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Az engedélyes az engedélyben foglalt kötelezettségének köteles eleget tenni. A közterületre ültetett fa az Önkormányzat tulajdonába kerül. (2) A fatelepítésnél kerülni kell az allergiakeltő fajok ültetését. Az engedély megadásakor figyelembe kell venni jelen rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat. 3 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól.

5 5 (3) A lakosság által végzett fa ültetésénél a jelen rendelet 7. számú mellékletében meghatározott telepítési távolságokat kell figyelembe venni. (4) Aki engedély nélkül ültet fát közterületre (nem tartva be az ültetésre vonatkozó szabályokat) és az engedély nélkül ültetett fa nem megfelelő helyen van, és ez a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer (pl. vezetékre van ültetve) annak az átültetés vagy az esetleges fakivágás költségeit fedeznie kell. (5) Az ellen, aki közterületen jogellenesen fát vág ki, vagy a pótlási kötelezettségét nem teljesíti a jelen rendelet 8. számú mellékletében szereplő faérték számítás alapján az Önkormányzat a hatósági szankciók alkalmazása mellett a kárigényét is érvényesíti. (6) 4 Minden közterületen kivágott élő a) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meg nem haladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. b) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meghaladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes kétszeres fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. c) örökzöld fás szárú növényzet kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. (7) 5 Mentesül a fapótlási díjfizetési kötelezettség alól: a) a közterületi kiszáradt vagy 90 %-ban elhalt fák kivágása; b) közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás miatti fa kivágása; c) Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közterület átalakítás, felújítás miatti fák kivágása. 11/B. (A 21/2006. (V. 18.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) III. FEJEZET A víz és vízbázis védelme 12. (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, öntözőcsatornákat, továbbá a vízelvezető árkokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. (2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és 4 Megállapította a 21/2013. (VI.27.) Ör. 1. -a, hatályos től. 5 Megállapította a 21/2013. (VI.27.) Ör. 1. -a, hatályos től.

6 6 ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója), amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el, tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár. (3) A sekélymélységű ásott kutak kizárólag a hatósági engedélyben foglaltaknak megfelelően létesíthetők. (4) Kijelölt vízmű-védőterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység folytatható. Egyéb tevékenység esetén környezeti elemzés elvégzése szükséges, melyhez be kell szerezni a Környezetvédelmi Felügyelőség, az ÁNTSZ, TIVIZIG szakhatósági állásfoglalását. A tevékenység folytatása során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. 13. (1) Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú, hulladékot vagy vízszennyezést okozó terméket bevezetni, illetve juttatni. Tilos továbbá a vizek fertőzése és káros szennyezése, a vízelvezető rendszerekbe, ásott vagy fúrt kutakba veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni. Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni. (2) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak 14. (1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni. (2) Tilos a meglévő ivóvízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni, valamint a közüzemi vízellátásról üzemelő házi vízvezeték rendszert összekötni nem közüzemi vízellátó rendszerrel. (3) Tilos a szennyvizet kilocsolni. 15. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) IV. FEJEZET Zaj- és rezgésvédelem 16. (Az 27/2005. (X. 27.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 17. (1) Hajdúszoboszló város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból az 3. sz. melléklet szerinti övezetekbe sorolt. (2) -(6) (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.)

7 7 Engedélyezési eljárás 18. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 19. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 20. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 21. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 22. (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység esetén be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértéket, melyhez az építési munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és azt az építésügyi hatóságnál bemutatni, valamint a beruházás helyszínén tartani. (2) Építőipari kivitelezési tevékenységet munkanapokon reggel 7 óra és este 19 óra közötti időben lehet végezni. Be nem tartása esetén a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési feljelentést eszközölhet, és leállíthatja a munkavégzést. Eljárásához rendőrségi segítséget is igénybe vehet. (3) Vasár- és ünnepnapokon tilos építőipari kivitelezési tevékenységet végezni. (4) A (2) és (3) bekezdés alól rendkívüli és közérdeket nem sértő esetben a kivitelező külön kérelmére a jegyző felmentést adhat. Az időbeli korlát ez esetben sem haladhatja meg a reggel 6 órai kezdést és az este 20 órai befejezést. Vasár- és ünnepnap esetében viszont legfeljebb 8 és 18 óra közé korlátozódhat. V. FEJEZET A levegő védelme A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 22. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen veszélyes, vagy ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

8 8 Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 23. (1) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (2) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 24. (1) Avar és kerti hulladék hasznosítása (megsemmisítése) elsősorban komposztálással történhet. (2) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos (3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. (4) Tűzgyújtás és égetés az ingatlan területén kizárólag szabadtéri sütésfőzés céljára folytatható, és csak szélmentes időben, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a környezet zavarása nélkül. (5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó-hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni. (6) Az égetendő anyag nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, valamint ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). (7) Országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom esetén tilos bármilyen jellegű szabadtéri égetési tevékenységet végezni. Allergén növények elleni védekezési szabályok 25. (1) Az ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. (2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 4. sz. melléklet tartalmazza. 26. A jelen fejezet 22., 23., 24. -aiban foglalt előírások megszegői - a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében foglalt bírságtételek

9 9 figyelembevételével levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a 25. -ban foglalt előírások megszegői a növényvédelemről szóló évi XXXV. tv. 60. c.) pontja alapján növényvédelmi bírsággal sújthatók. VI. FEJEZET AZ ÁLLATTARTÁS FELTÉTELEI (A 8/2013. (III. 21.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 39. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) (A 8/2013. (III. 21.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 42. (A 15/2012. (VI.07.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 43. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) VII. FEJEZET Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 44. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a környezetvédelem helyi anyagi bázisának megteremtése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre. (2) A környezetvédelmi alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzatnak a környezetvédelmi törvény aiban megfogalmazott feladatainak ellátását, különösen a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, b) a környezeti károk mérséklését, c) a környezeti ártalmak megelőzését, d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének segítését, e) a zöldfelület-gazdálkodást, f) a természeti értékek megóvását, g) a környezetvédelmi oktatást, nevelést. 45. A környezetvédelmi alap bevételei: a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön jogszabályban meghatározott része, c) az önkormányzat költségvetésében környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

10 10 d) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege, e) a benyújtott pályázatokon elnyert összegek, f) egyéb, a környezetvédelmi alapot megillető bevételek. 46. (1) A környezetvédelmi alapot kizárólag a közösség környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni, figyelemmel a környezetvédelmi törvény 10.. b./pontban foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére. (2) Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani: a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok), b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése, c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, d) zaj-, és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési zajártalom csökkentése, adatbázis-létesítése, mérőműszeres vizsgálatok stb.), e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés, f) vizek védelme, g) talaj védelme, h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, i) környezetvédelmi információrendszer kialakítása, fejlesztése és működtetése, j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 47. (1) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 46..-ában foglaltakra. (2) A környezetvédelmi alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni. (3) A környezetvédelmi alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Hajdúszoboszló városban végez az alap céljaival egybeeső tevékenységet. (4) Pályázati célra a környezetvédelmi alap 20 %-a használható fel. (5) Az alap működtetését a képviselőtestület Városfejlesztési-, Műszaki Bizottsága látja el az alap működési szabályzata alapján. (6) A működési szabályzat jelen rendelet 6. sz. mellékletét képezi.

11 11 Környezetvédelmi ellenőrzés 48. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a Települési Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint de legalább 2 évente felülvizsgálja. (2) Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja. (3) Az állampolgári részvétel gyakorolható: - személyesen vagy képviselő útján, - társadalmi szervezetek révén, - az önkormányzat útján (4) A közterület-felügyelők hatósági jogkörrel rendelkeznek. (5) A környezetvédelmi rendeletben felsoroltak ellenőrzésekor a hivatal dolgozóit a közterület-felügyelők kísérik a helyszínre. VIII. fejezet Egyes vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos korlátozások 49. A rendelet 5/a. számú melléklete által meghatározott területen (gyógyhely és védőterület) vásári, illetve vándor vidámparki szórakoztatási tevékenység nem gyakorolható. IX. FEJEZET Értelmező és záró rendelkezések 50. (1) Jelen rendelet alkalmazásában: Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére (pl. épületek árkádjai alatt lévő terület, közterületbe vont udvar tömbbelsői, az ezek megközelítésére szolgáló kapubelső) a közterületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az átadásukról szóló megállapodás vagy rendelkezés keretein belül. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek elhelyezése Zöldterület: A város közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek, valamint az a terület, amelyen a fásítási vagy parkosítási munkálatokat már megkezdték. Választási plakát: a választási eljárásról szóló évi C. törvény 149. I.) pontjának megfelelően választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.

12 12 Kennel: ebek tartására alkalmas, elkerített és az állat számára megfelelő mozgásteret biztosító terület. (2) Jelen rendelet november 1-jén lép hatályba. (3) A jelen rendelet 3. sz. mellékletében üdülőterületként meghatározott területen a Csaba és Huba utcák, valamint az 5/b. sz. mellékletben a Csaba és Huba utcák, valamint a Böszörményi út által határolt terület tekintetében a rendelet január 1-jén lép hatályba. (4) A rendelet 3. (6) bekezdésének a.) pontja január 1-jén lép hatályba. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az alábbi önkormányzati rendeletek: - a város köztisztaságáról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 21/1995. (XII.21.) Ör. sz. rendelet, - a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 4/1998. (III.19.) Ör. sz. rendelet, - a zajvédelemről szóló, a 16/2000. (XI.23.) Ör. sz. rendelettel módosított 6/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet, - az állattartás feltételeinek meghatározásáról szóló, többször módosított 5/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet, - az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 2/1998. (II.05.) Ör. sz. rendelet. (6) Jelen rendelet gyógy- és üdülőhely területére a közterület-használat, hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben megállapított meghatározást kell alkalmazni. (7) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja. Dr.Sóvágó László polgármester Dr.Vincze Ferenc jegyző

13 13 1. sz. melléklet A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által tisztántartott és gondozott területek jegyzéke Az önkormányzat tisztántartási és gondozási kötelezettsége a jelen rendelet 3. -ban meghatározott területek, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht. által kezelt utak kivételével Hajdúszoboszló város teljes közterületére, illetve az alábbi ingatlanokra terjed ki: Sor- Utca Hrsz Megnevezés szám 1. Surányi J. 6/4 Telek 2. Coophotels mellett 2475/2 beépítetlen terület 3. Tölgyfa 2667/7 Telek 4. Tessedik S. 3313/12 Telekrész 5. Hóvirág u. 3927/169 Közterület 6. Hóvirág /165 ép. telek 7. Erkel-Rezeda u. 3927/145 Közpark között 8. Rákóczi Kert 9. Bocskai Kert 10. Lovas /1 Telek 11. Kölcsey Telek 12. Böszörményi 2475/10 gázfogadó állomás 13. Gábor Á. 2484/2 Telek 14. Gábor Á Telek 15. Bródy S /2 Telek 16. Gábor Á. u. 2494/1 beépítetlen terület 17. Gábor Á Telek 18. Bródy S. u Telek 19. Bródy S Telek 20. Bródy S Telek 21. Gábor Áron beépítetlen terület 22. Damjanich u Telek 23. Gábor Á /2 Telek 24. Damjanich u Telek 25. Damjanich Telek 26. Damjanich Telek 27. Damjanich Telek 28. Damjanich Telek 29. Damjanich Telek 30. Damjanich Telek 31. Gábor Á hétvégi ház és udvar 32. Damjanich u. 3106/1 Közterület 33. Gábor Á. u. 3106/3 Közterület 34. Damjanich u. 3107/1 Közterület

14 Gábor Á u. 3107/3 Telek 36. Gábor Á Telek 37. Gábor Á. u Telek 38. Gábor Á. u Telek 39. Gábor Á. u Telek 40. Gábor Á. u. 3112/1 Telek 41. Gábor Á. u. 3112/2 Telek 42. Damjanich Telek 43. Gábor Á. u. 19/a Telek 44. Gábor Á. u Telek 45. Gábor Á. u Telek 46. Damjanich u /1 Beépítetlen terület 47. Damjanich u /2 Beépítetlen terület 48. Gábor Á Telek 49. Fürdő u beépítetlen terület 50. Mátyás király s beépítetlen terület 51. Damjanich u Beépítetlen terület 52. Damjanich Telek 53. Damjanich Telek 54. Damjanich Telek 55. Pávai V Telek 56. Liliom 3811/8 Telek 57. Liliom 3811/9 Telek 58. Csontos 4095 Telek 59. Szurmai u. 2052/3 Telek 60. Szurmai u Telek 61. Gábor Á. u Telek 62. Gábor Á. u Telek 63. Isonzó u. 2163/32 Lakótelep 64. Szurmai u. 33/b 2116 Telek 65. Liget u. 3337/16 Utca 66. Eötvös u Utca 67. Fogthüy /1 Árok 68. Fogthüy /2 Árok 69. Temető mellett 10264/5 lecsapoló árok 70. Libagát u. 5821/3 Temető 71. Dobó I. u beépítetlen terület 72. Dobó I. u beépítetlen terület 73. Dobó I. u beépítetlen terület 74. Rákóczi u. 4722/2 Beépítetlen terület 75. Árpád u. 4989/2 beépítetlen terület

15 15 2/a. sz. melléklet Műemlék épületek 1. Hősök tere erődfal 2. Hősök tere református templom Műemlék jellegű, illetve helyi védettségű épületek 1. Bocskai u. 6. Római katolikus templom 2. Csanádi tér 8. Lakóház 3. Vasvári u. 40. Lakóház 4. Hősök tere 1. Városháza régi épület 5. Hősök tere 4. Bástya presszó 6. Szilfákalja 1-3. Rendelőintézet régi épület 7. Szilfákalja 47. Szálloda 8. Rákóczi u. 4. Rendőrség 9. Kálvin tér 1-7. Általános iskola 10. Déli sor 2. Vasútállomás 11. Bocskai u. 28. Lakóház 12. Bocskai i. 25. Lakóház 13. Hőgyes u. 17/a Lakóház

16 16 2/b. sz. melléklet Állami, vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületek 1. Polgármesteri Hivatal Hősök tere Tűzoltóság Rákóczi u Munkaügyi Központ Dózsa György u ÁNTSZ Városi Intézete Rákóczi u Bíróság-Ügyészség Kálvin tér 6/a Az önkormányzat intézményei 1. Gönczi Pál Általános Iskola Kálvin tér Thököly Imre Általános Iskola Kölcsey u sz. Általános Iskola Rákóczi u sz. Általános Iskola Arany J. u Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hőforrás u Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközép Iskola Rákóczi u Közgazdasági Szakközépiskola Gönczy P. u Bocskai István Szakképző Iskola József Attila u Szép Ernő Középiskolai Kollégium Gönczy P. u sz. Napköziotthonos Óvoda Attila u. 50/b 11. Lurkó Napköziotthonos Óvoda Törökdomb u sz. Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u Mesevár Napköziotthonos Óvoda Kovács Gy. U sz. Napköziotthonos Óvoda Hőforrás u sz. Napköziotthonos Óvoda Arany J. u Aprónép Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u sz. Napköziotthonos Óvoda Ady Endre u Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szilfákalja Zichy Géza Zeneiskola Kálvin tér Nevelési Tanácsadó Bányász u Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szolgálat Rákóczi u Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u Egyesített Egészségügyi Intézmények Szilfákalja 1/3

17 17 2/c. sz. melléklet Választókerületek, szavazókörök I.sz. Egyéni Választókerület 1.sz. Szavazókör Helye: Városháza, Hősök tere 1. 2.sz. Szavazókör Helye: Irodaház Kossuth u. 15. II. sz. Egyéni Választókerület 3.sz. Szavazókör Helye: Munkaügyi Központ Dózsa Gy.u sz. Szavazókör Helye: Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Rákóczi u. 44. III. sz. Egyéni Választókerület 5.sz. Szavazókör Helye: Szép Ernő Középiskolai Kollégium, Gönczy P. u sz. Szavazókör Helye: Városgazdálkodási Rt., Nyugati sor 4. IV.sz. Egyéni Választókerület 7.sz. Szavazókör 8.sz. Szavazókör Helye: 8.sz. Óvoda, Ady E.u.52. Helye: Mesevár Óvoda, Kovács Gy. u.24. V.sz. Egyéni Választókerület 9.sz. Szavazókör Helye: Thököly Imre Általános Iskola, Kölcsey u sz. Szavazókör Helye: Bocskai István Szakképző Iskola, József A.u.25. VI.sz. Egyéni Választókerület 11.sz. Szavazókör 12.sz. Szavazókör Helye: Mozdonyvezetők Üdülője, Wesselényi u. 12. Helye: Szociális Otthon, Hőforrás u. 105/c.

18 18 VII.sz. Egyéni Választókerület 13.sz. Szavazókör Helye: Hajdúföld Rt., Szováti út sz. Szavazókör Helye: Róna-IM Kft. Szováti út 51. VIII.sz. Egyéni Választókerület 15.sz. Szavazókör Helye: 5. sz. Óvoda, Hőforrás u sz. Szavazókör Helye: Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk., Hőforrás u IX.sz. Egyéni Választókerület 17.sz. Szavazókör Helye: Tüdőszűrő Állomás, Bányász u sz. Szavazókör Helye: Művelődési Központ, Szilfákalja u. 2. X.sz. Egyéni Választókerület 19.sz. Szavazókör Helye: 1. sz. Óvoda, Attila u sz. Szavazókör Helye: Vízműtelep, Oláh Gábor u sz. melléklet

19 19 Az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal Elnökének 7002/1987. EÜ (K.20.) EÜM-OKTH sz. együttes irányelvének 1. sz. táblázatában meghatározott övezetek Hajdúszoboszlón 1. Üdülőterület (védett övezet): József Attila u. - Böszörményi út - Liget u. Diófa u. Radnóti u. Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. Sport u. 4. számú főút - Hóvirág u. Erkel u. Tinódi u. - Gázláng u. Hőforrás u számú főút a József Attila utcáig. 2. Lakóterület : A 3.-as és 4.-es övezetek kivételével az alábbi utcák által határolt terület: Diófa u.- Radnóti u. Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. sarok Bánomkerti u. Sport utca- 4. sz. főút Debrecen irányába haladó része által bezárt 0belterületi övezet Huba utca - Malom sor Fehér u. - Ady Endre u. Bihari u. - Sólyom u. Csepüs sor. Nyugati sor Bárány u. Hajdú u. Bajcsy Zs. U. - Libagát u. Kis Pál utca Papp István u. Hathy János u.- Makkos Ferenc u. - Rácz F. u. Szováti út - Déli sor Rákóczi u. Hőforrás u. Vásártér sor - Határ u. Csontos u. Hóvirág u. Erkel F. u. Tinódi u. Gázláng u. Hőforrás u számú főút József A. u.- Huba utca. 3. Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel: József A. u. Szurmai u. - Kenézy u. Bethlen u. Luther u. - Bányász u. Arany J. u. 4 sz. főúti a József Attila utcáig. 4. Iparterület: Nyugati sor Budapest felőli oldala Szováti útfél Rácz F. u.-tól délre eső terület Vasút állomás Rákóczi u. Vásártér sor Vasút Vásártér sor meghosszabbított vonalától keleti irányba a vasútig 4. sz. melléklet

20 20 Szálló virágpor naptár Április Május Június Július Auguszt us Februá Márciu r s Mogyoró ***** ***** ### Égerfa ***** ***** ### Fűzfa ***** ***** ### Szilfa ***** ***** Nyárfa ***** ***** ### Kőrisfa ***** ***** Nyírfa ***** ***** Bükkfa ***** ***** Tölgyfa ***** ***** ### Borjúpázsit ***** ***** ***** ***** ### Akác ***** ***** Csomós ebír ***** ***** Bíborhere ***** ***** ***** Réti perje ***** ***** ***** Rozs ***** ***** ***** Aranyzab ***** **** ***** Csenkesz ***** ***** ***** ***** Lándzsás útifű ***** ***** ***** ***** Rozsnok ***** ***** ***** ***** ### Szeptemb er Mezei ***** ***** ***** ***** ***** komócsin Angol perje ***** ***** ***** ***** ### Fekete bodza ***** ***** ***** Búza ***** Pántlikafű ***** ***** ***** Taréjos cincor ***** ***** Zab ***** ***** ***** Selyemperje ***** ***** ***** Hársfa ***** ***** Csalán ***** ***** ***** ***** Tippan ***** ***** ***** Üröm ***** ***** ### Aranyvessző ***** ***** ***** Parlagfű ***** ***** ***** ***** = Fővirágzás ### = Utóvirágzás 5/a. sz. melléklet

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról Módosítva: 2 Kerekegyháza Nagyközségi

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Monostorapáti község. Önkormányzata Képviselőtestületének. 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

Monostorapáti község. Önkormányzata Képviselőtestületének. 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000./XII.22./ rendelete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2004. (VI.24.) számú. rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2004. (VI.24.) számú. rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (VI.24.) számú rendelete a környezetvédelemről Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat lehetőségeinek figyelembevételével,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL Egységes szerkezetben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004 (VII. 8.) rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004 (VII. 8.) rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004 (VII. 8.) rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Szigliget Község Önkormányzata a környezet általános állapotát ismerve lehetőségeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról Kistótfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a környezet védelméről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a környezet védelméről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005.(IX.5.) Kt. sz. rendelete a környezet védelméről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat 38/2009. (X.20.) Kt. rendelete a közterületen kivágott fás

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a települési zajvédelmi szabályokról szóló. 1/2013.(II.18.) rendelettel módosított

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a települési zajvédelmi szabályokról szóló. 1/2013.(II.18.) rendelettel módosított Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési zajvédelmi szabályokról szóló 1/2013.(II.18.) rendelettel módosított 8/2012. (VI.18.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, használatáról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 18/2008. (VI.27.) rendelete a közterületekről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 18/2008. (VI.27.) rendelete a közterületekről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 18/2008. (VI.27.) rendelete a közterületekről Doboz Nagyközségi Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés e; pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 9/2001 (V.14.) számú rendelete a környezetvédelemről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 9/2001 (V.14.) számú rendelete a környezetvédelemről 1 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 9/2001 (V.14.) számú rendelete a környezetvédelemről a 17/2001. (IX. 17.), 10/2008. (IV.15.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012 (V.20.) sz. rendeletekkel módosítva egységes

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2006.(I.25.) Ör. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2006.(I.25.) Ör. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2006.(I.25.) Ör. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Karancsalja község Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása a polgármester 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Rendelet és határozat - tervezet: az

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról

12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete. a közterületek tisztántartásáról Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról Biharkeresztes Város

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2004. (IX. 20.) rendelete

Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2004. (IX. 20.) rendelete Monoszló Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2004. (IX. 20.) rendelete A környezet védelméről (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2004. szeptember 20. S

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ingatlanvagyon-Kataszter 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Kataszteri napló. 1.oldal

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ingatlanvagyon-Kataszter 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Kataszteri napló. 1.oldal 1.oldal 403 Hajdúszobos 1/ / / 21124 1 Közút FAZEKAS MIHÁLY 3977 100 3 977 17 586 000 17 307 000 405 Hajdúszobos 6/ 3/ / 21124 1 Közút KOCSIS P 5151 100 5 151 24 378 000 24 694 000 407 Hajdúszobos 6/ 5/

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete

Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete Bodajk Város Önkormányzat 23/2009. (VII. 6.) rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011. (VI. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzat 17/2004. (X.18.) rendelete. a helyi környezet védelméről. Általános rendelkezések

Felsőpakony Község Önkormányzat 17/2004. (X.18.) rendelete. a helyi környezet védelméről. Általános rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzat 17/2004. (X.18.) rendelete a helyi környezet védelméről Felsőpakony község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1)

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 25/2006. (VII. 14.) sz. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 28/2003. (V.14.) ök. sz. rendelet módosítására

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

Hatályos rendeletek jegyzéke

Hatályos rendeletek jegyzéke Hatályos rendeletek jegyzéke A jegyzék Vác városának 2013. december 13-án hatályos rendeleteit tartalmazza 1991. 1/1991. (I. 14.) A gázszerelvények épületen, építményen való elhelyezéséről 5/1991. (III.

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező Bizottság: Békés Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szabadtéri égetés szabályairól szóló rendelet megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző Barna Barbara osztályvezető

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1 Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapot

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben