Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről"

Átírás

1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004. (VI. 29.), 5/2005. (II. 24.), 18/2005. (VII.07.), 27/2005. (X. 27.), a 40/2005. (XII. 15.), a 21/2006. (V. 18.), 32/2006. (VIII. 31.), a 7/2007. (III. 22.), a 15/2007. (VII.05.), a 20/2007. (X.18.), a 16/2008. (IX.18.), a 4/2009. (II.26.), a 13/2009. (VI.11.), 15/2009. (X.15.), 15/2012. (VI.07.), 8/2013. (III.21.), valamint a 21/2013. (VI.27.) Ör.sz. rendelettel) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi XXV. tv. 16. (1) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a természet védelméről szóló évi LIII. tv., hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv, a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM rendelet, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 85., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 4. (2) bekezdése, az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény 42. (2) bekezdése rendelkezéseit is figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Bevezető rendelkezések 1. Jelen rendelet célja, hogy a helyi körülményeket alapul véve a város tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának megteremtése, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása céljából meghatározza a környezet védelmének Hajdúszoboszló városra vonatkozó általános szabályait. 2. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki/amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodik, illetve bármilyen tevékenységet végez. (2) Jelen rendelet egyes fejezetei az ott szabályozott tárgykörök tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően szabályozhatják a fejezet rendelkezéseinek tárgyi, illetve személyi hatályát. II. FEJEZET Köztisztasági rendelkezések, a közterület tisztántartása 3. (1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól megtisztítani.

2 2 (2) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti zöld sáv vagy vízelvezető árok esetén az úttestig terjedő teljes terület) síktalanításáról, gyomtalanításáról, tisztán tartásáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a főgyűjtők kivételével a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni. (4) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti. (5) A szórakoztató- és vendéglátóhelyek, valamint az üzletek előtti közterületet az üzemeltető köteles tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtőt elhelyezni. (6) A közterületen tilos: - vegyi-környezetszennyező anyagokat használni síktalanításra (pl. konyhasó); - csapadék-vízelvezetőkbe szennyezett anyagot juttatni (pl. kommunális szennyvíz, mosóporos víz, vegyszeres víz, állati hígtrágya stb.); - minden egyéb környezetszennyező tevékenység (7)-(9) (A 15/2007. (VII. 05.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) (10) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás. (11) Társasházak vonatkozásában az (1)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettségek betartásáért a közös képviselő felel, kivéve, ha a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy a társasház által megkötött, erre vonatkozó szerződés mást nevez meg. (12) Hajdúszoboszló közigazgatási területén a település szilárd és folyékony hulladékának összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. 4. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önkormányzati ingatlanok fenntartásáról, karbantartásáról. (2) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, amely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rontja. (3) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani. (4) Az építési terület és a felvonulási útvonalak, az építkezéssel érintett közutak tisztántartásáról, a terület elkerítéséről, az építési tevékenységgel kapcsolatban a közterületen, az önkormányzati utakban vagy közutakban keletkezett károk és elváltozások helyreállításáról a kivitelezés megkezdésétől, a munkaterület

3 3 átvételétől a végleges átadásáig a kivitelező, több kivitelező esetén a lebonyolító (generálkivitelező) köteles gondoskodni. A felelős természetes személy nevét, címét és elérhetőségét feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni A választási és egyéb plakátok elhelyezése 6. (1) Plakátot csak az erre kijelölt helyen szabad elhelyezni. (2) Tilos plakátot elhelyezni: a) műemlék jellegű, városképi jelentőségű, illetve helyi védelem alá tartozó ingatlanokon, azok épületein és kerítésén ( 2. sz. melléklet a.) pontja), b) állami, vagy önkormányzati hatóság, valamint az önkormányzat intézményei elhelyezésére szolgáló ingatlanon (épületen, azon belül, vagy kerítésén) (2.sz. melléklet b.) pontja), c) azokon az ingatlanokon (épületen, kerítésen), ahol szavazó helyiségek kerültek kialakításra ( 2.sz. melléklet c.) pontja), d) köztéri szobrokon, térplasztikákon, illetve azok talapzatán és az önkormányzat által kihelyezett tárgyakon, e) közterületi fákon, bokrokon, növényeken, f) járdára, útra felfestve. (3) A tiltott helyre elhelyezett plakátok eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azokat elhelyezték. (1) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az más közérdekű és időszerű hirdetmények olvashatóságát ne akadályozza. 7. (1) A választási plakátok eltávolítása és az eredeti állapot helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érdekében azokat elhelyezték. Az eredeti állapot helyreállítására rendelkezésre álló határidő a választást követően 30 nap. (2) (A 20/2007. (X. 05.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 8. 2 A zöldterületek fenntartása és kezelése 9. (1) A városban lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól. 1 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól. 2 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól.

4 4 (2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A növényekre reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos. (3) Az országos és helyi szempontból védettséget élvező növényekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. A listán szereplő növények kivágása tilos, függetlenül a terület tulajdonosától. (4) A védett növényeket a Polgármesteri Hivatal a helyszínen táblával jelöli meg. 10. (1) Tilos a zöldterületen elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat, azok tojásait vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. (2) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok, környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is. (3) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet. (4) Zöldterületekre és azok sétáló útjaira gépjárművel behajtani, azokon parkolni nem szabad. (5) Zöldterületeket rendeltetésétől eltérő célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben és az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével, az erre feljogosító engedéllyel szabad. Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a közterülethasználat, közterület hasznosítás helyi szabályait, valamint a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletek tartalmazzák. (6) A város területén lévő vízcsobogókat, kutakat rendeltetésellenes célokra mosdásra, fogmosásra, fürdésre stb. használni, szennyezni tilos. (7) A zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, felügyeletéről a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Részvénytársaság a vonatkozó rendelkezések figyelembevételével gondoskodik Fák telepítése és kivágása 11/A. (1) Közterületre fa (bokor, cserje) csak engedéllyel telepíthető. Az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Az engedélyes az engedélyben foglalt kötelezettségének köteles eleget tenni. A közterületre ültetett fa az Önkormányzat tulajdonába kerül. (2) A fatelepítésnél kerülni kell az allergiakeltő fajok ültetését. Az engedély megadásakor figyelembe kell venni jelen rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat. 3 Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (VI.07.) Ör. 1. 4) pontja, tól.

5 5 (3) A lakosság által végzett fa ültetésénél a jelen rendelet 7. számú mellékletében meghatározott telepítési távolságokat kell figyelembe venni. (4) Aki engedély nélkül ültet fát közterületre (nem tartva be az ültetésre vonatkozó szabályokat) és az engedély nélkül ültetett fa nem megfelelő helyen van, és ez a helyszíni ellenőrzés során bizonyítást nyer (pl. vezetékre van ültetve) annak az átültetés vagy az esetleges fakivágás költségeit fedeznie kell. (5) Az ellen, aki közterületen jogellenesen fát vág ki, vagy a pótlási kötelezettségét nem teljesíti a jelen rendelet 8. számú mellékletében szereplő faérték számítás alapján az Önkormányzat a hatósági szankciók alkalmazása mellett a kárigényét is érvényesíti. (6) 4 Minden közterületen kivágott élő a) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meg nem haladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. b) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meghaladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes kétszeres fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. c) örökzöld fás szárú növényzet kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. (7) 5 Mentesül a fapótlási díjfizetési kötelezettség alól: a) a közterületi kiszáradt vagy 90 %-ban elhalt fák kivágása; b) közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás miatti fa kivágása; c) Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közterület átalakítás, felújítás miatti fák kivágása. 11/B. (A 21/2006. (V. 18.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) III. FEJEZET A víz és vízbázis védelme 12. (1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, öntözőcsatornákat, továbbá a vízelvezető árkokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. (2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és 4 Megállapította a 21/2013. (VI.27.) Ör. 1. -a, hatályos től. 5 Megállapította a 21/2013. (VI.27.) Ör. 1. -a, hatályos től.

6 6 ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója), amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el, tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításáért kártalanítás nem jár. (3) A sekélymélységű ásott kutak kizárólag a hatósági engedélyben foglaltaknak megfelelően létesíthetők. (4) Kijelölt vízmű-védőterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység folytatható. Egyéb tevékenység esetén környezeti elemzés elvégzése szükséges, melyhez be kell szerezni a Környezetvédelmi Felügyelőség, az ÁNTSZ, TIVIZIG szakhatósági állásfoglalását. A tevékenység folytatása során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. 13. (1) Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú, hulladékot vagy vízszennyezést okozó terméket bevezetni, illetve juttatni. Tilos továbbá a vizek fertőzése és káros szennyezése, a vízelvezető rendszerekbe, ásott vagy fúrt kutakba veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni. Tilos belterületi csapadékvíz levezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni. (2) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak 14. (1) Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni. (2) Tilos a meglévő ivóvízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni, valamint a közüzemi vízellátásról üzemelő házi vízvezeték rendszert összekötni nem közüzemi vízellátó rendszerrel. (3) Tilos a szennyvizet kilocsolni. 15. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) IV. FEJEZET Zaj- és rezgésvédelem 16. (Az 27/2005. (X. 27.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 17. (1) Hajdúszoboszló város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból az 3. sz. melléklet szerinti övezetekbe sorolt. (2) -(6) (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.)

7 7 Engedélyezési eljárás 18. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 19. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 20. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 21. (Az 5/2005. (II. 24.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 22. (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység esetén be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértéket, melyhez az építési munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és azt az építésügyi hatóságnál bemutatni, valamint a beruházás helyszínén tartani. (2) Építőipari kivitelezési tevékenységet munkanapokon reggel 7 óra és este 19 óra közötti időben lehet végezni. Be nem tartása esetén a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki, szabálysértési feljelentést eszközölhet, és leállíthatja a munkavégzést. Eljárásához rendőrségi segítséget is igénybe vehet. (3) Vasár- és ünnepnapokon tilos építőipari kivitelezési tevékenységet végezni. (4) A (2) és (3) bekezdés alól rendkívüli és közérdeket nem sértő esetben a kivitelező külön kérelmére a jegyző felmentést adhat. Az időbeli korlát ez esetben sem haladhatja meg a reggel 6 órai kezdést és az este 20 órai befejezést. Vasár- és ünnepnap esetében viszont legfeljebb 8 és 18 óra közé korlátozódhat. V. FEJEZET A levegő védelme A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 22. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban, megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen veszélyes, vagy ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos.

8 8 Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 23. (1) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (2) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos. Avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 24. (1) Avar és kerti hulladék hasznosítása (megsemmisítése) elsősorban komposztálással történhet. (2) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos (3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. (4) Tűzgyújtás és égetés az ingatlan területén kizárólag szabadtéri sütésfőzés céljára folytatható, és csak szélmentes időben, a tűzvédelmi szabályok betartásával, a környezet zavarása nélkül. (5) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó-hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni. (6) Az égetendő anyag nem tartalmazhat veszélyes hulladékot, valamint ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). (7) Országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom esetén tilos bármilyen jellegű szabadtéri égetési tevékenységet végezni. Allergén növények elleni védekezési szabályok 25. (1) Az ingatlanterületek gyom és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos kötelessége. A parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. (2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét az 4. sz. melléklet tartalmazza. 26. A jelen fejezet 22., 23., 24. -aiban foglalt előírások megszegői - a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében foglalt bírságtételek

9 9 figyelembevételével levegőtisztaság-védelmi bírsággal, a 25. -ban foglalt előírások megszegői a növényvédelemről szóló évi XXXV. tv. 60. c.) pontja alapján növényvédelmi bírsággal sújthatók. VI. FEJEZET AZ ÁLLATTARTÁS FELTÉTELEI (A 8/2013. (III. 21.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 39. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) (A 8/2013. (III. 21.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 42. (A 15/2012. (VI.07.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) 43. (A 11/2004. (IV. 29.) számú rendelettel hatályon kívül helyezve.) VII. FEJEZET Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 44. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a környezetvédelem helyi anyagi bázisának megteremtése érdekében önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre. (2) A környezetvédelmi alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az önkormányzatnak a környezetvédelmi törvény aiban megfogalmazott feladatainak ellátását, különösen a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, b) a környezeti károk mérséklését, c) a környezeti ártalmak megelőzését, d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének segítését, e) a zöldfelület-gazdálkodást, f) a természeti értékek megóvását, g) a környezetvédelmi oktatást, nevelést. 45. A környezetvédelmi alap bevételei: a) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, b) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön jogszabályban meghatározott része, c) az önkormányzat költségvetésében környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

10 10 d) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi és természetvédelmi bírság teljes összege, e) a benyújtott pályázatokon elnyert összegek, f) egyéb, a környezetvédelmi alapot megillető bevételek. 46. (1) A környezetvédelmi alapot kizárólag a közösség környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni, figyelemmel a környezetvédelmi törvény 10.. b./pontban foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére. (2) Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani: a) levegőtisztaság védelme (például: mérések, helyszíni vizsgálatok), b) hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése, c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, d) zaj-, és rezgésvédelem (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési zajártalom csökkentése, adatbázis-létesítése, mérőműszeres vizsgálatok stb.), e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés, f) vizek védelme, g) talaj védelme, h) környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, i) környezetvédelmi információrendszer kialakítása, fejlesztése és működtetése, j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység. 47. (1) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestület évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel e rendelet 46..-ában foglaltakra. (2) A környezetvédelmi alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire az éves felhasználási tervben 10 %-os tartalékot kell képezni. (3) A környezetvédelmi alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Hajdúszoboszló városban végez az alap céljaival egybeeső tevékenységet. (4) Pályázati célra a környezetvédelmi alap 20 %-a használható fel. (5) Az alap működtetését a képviselőtestület Városfejlesztési-, Műszaki Bizottsága látja el az alap működési szabályzata alapján. (6) A működési szabályzat jelen rendelet 6. sz. mellékletét képezi.

11 11 Környezetvédelmi ellenőrzés 48. (1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gondoskodik a Települési Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok megoldását és a programot szükség szerint de legalább 2 évente felülvizsgálja. (2) Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja. (3) Az állampolgári részvétel gyakorolható: - személyesen vagy képviselő útján, - társadalmi szervezetek révén, - az önkormányzat útján (4) A közterület-felügyelők hatósági jogkörrel rendelkeznek. (5) A környezetvédelmi rendeletben felsoroltak ellenőrzésekor a hivatal dolgozóit a közterület-felügyelők kísérik a helyszínre. VIII. fejezet Egyes vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos korlátozások 49. A rendelet 5/a. számú melléklete által meghatározott területen (gyógyhely és védőterület) vásári, illetve vándor vidámparki szórakoztatási tevékenység nem gyakorolható. IX. FEJEZET Értelmező és záró rendelkezések 50. (1) Jelen rendelet alkalmazásában: Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére (pl. épületek árkádjai alatt lévő terület, közterületbe vont udvar tömbbelsői, az ezek megközelítésére szolgáló kapubelső) a közterületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az átadásukról szóló megállapodás vagy rendelkezés keretein belül. A közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), pihenő és emlékhelyek kialakítása, közművek elhelyezése Zöldterület: A város közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek a parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek, valamint az a terület, amelyen a fásítási vagy parkosítási munkálatokat már megkezdték. Választási plakát: a választási eljárásról szóló évi C. törvény 149. I.) pontjának megfelelően választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.

12 12 Kennel: ebek tartására alkalmas, elkerített és az állat számára megfelelő mozgásteret biztosító terület. (2) Jelen rendelet november 1-jén lép hatályba. (3) A jelen rendelet 3. sz. mellékletében üdülőterületként meghatározott területen a Csaba és Huba utcák, valamint az 5/b. sz. mellékletben a Csaba és Huba utcák, valamint a Böszörményi út által határolt terület tekintetében a rendelet január 1-jén lép hatályba. (4) A rendelet 3. (6) bekezdésének a.) pontja január 1-jén lép hatályba. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik az alábbi önkormányzati rendeletek: - a város köztisztaságáról és a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 21/1995. (XII.21.) Ör. sz. rendelet, - a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról szóló 4/1998. (III.19.) Ör. sz. rendelet, - a zajvédelemről szóló, a 16/2000. (XI.23.) Ör. sz. rendelettel módosított 6/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet, - az állattartás feltételeinek meghatározásáról szóló, többször módosított 5/1994. (III.14.) Ör. sz. rendelet, - az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 2/1998. (II.05.) Ör. sz. rendelet. (6) Jelen rendelet gyógy- és üdülőhely területére a közterület-használat, hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletben megállapított meghatározást kell alkalmazni. (7) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelvnek megfelelést szolgálja. Dr.Sóvágó László polgármester Dr.Vincze Ferenc jegyző

13 13 1. sz. melléklet A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által tisztántartott és gondozott területek jegyzéke Az önkormányzat tisztántartási és gondozási kötelezettsége a jelen rendelet 3. -ban meghatározott területek, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht. által kezelt utak kivételével Hajdúszoboszló város teljes közterületére, illetve az alábbi ingatlanokra terjed ki: Sor- Utca Hrsz Megnevezés szám 1. Surányi J. 6/4 Telek 2. Coophotels mellett 2475/2 beépítetlen terület 3. Tölgyfa 2667/7 Telek 4. Tessedik S. 3313/12 Telekrész 5. Hóvirág u. 3927/169 Közterület 6. Hóvirág /165 ép. telek 7. Erkel-Rezeda u. 3927/145 Közpark között 8. Rákóczi Kert 9. Bocskai Kert 10. Lovas /1 Telek 11. Kölcsey Telek 12. Böszörményi 2475/10 gázfogadó állomás 13. Gábor Á. 2484/2 Telek 14. Gábor Á Telek 15. Bródy S /2 Telek 16. Gábor Á. u. 2494/1 beépítetlen terület 17. Gábor Á Telek 18. Bródy S. u Telek 19. Bródy S Telek 20. Bródy S Telek 21. Gábor Áron beépítetlen terület 22. Damjanich u Telek 23. Gábor Á /2 Telek 24. Damjanich u Telek 25. Damjanich Telek 26. Damjanich Telek 27. Damjanich Telek 28. Damjanich Telek 29. Damjanich Telek 30. Damjanich Telek 31. Gábor Á hétvégi ház és udvar 32. Damjanich u. 3106/1 Közterület 33. Gábor Á. u. 3106/3 Közterület 34. Damjanich u. 3107/1 Közterület

14 Gábor Á u. 3107/3 Telek 36. Gábor Á Telek 37. Gábor Á. u Telek 38. Gábor Á. u Telek 39. Gábor Á. u Telek 40. Gábor Á. u. 3112/1 Telek 41. Gábor Á. u. 3112/2 Telek 42. Damjanich Telek 43. Gábor Á. u. 19/a Telek 44. Gábor Á. u Telek 45. Gábor Á. u Telek 46. Damjanich u /1 Beépítetlen terület 47. Damjanich u /2 Beépítetlen terület 48. Gábor Á Telek 49. Fürdő u beépítetlen terület 50. Mátyás király s beépítetlen terület 51. Damjanich u Beépítetlen terület 52. Damjanich Telek 53. Damjanich Telek 54. Damjanich Telek 55. Pávai V Telek 56. Liliom 3811/8 Telek 57. Liliom 3811/9 Telek 58. Csontos 4095 Telek 59. Szurmai u. 2052/3 Telek 60. Szurmai u Telek 61. Gábor Á. u Telek 62. Gábor Á. u Telek 63. Isonzó u. 2163/32 Lakótelep 64. Szurmai u. 33/b 2116 Telek 65. Liget u. 3337/16 Utca 66. Eötvös u Utca 67. Fogthüy /1 Árok 68. Fogthüy /2 Árok 69. Temető mellett 10264/5 lecsapoló árok 70. Libagát u. 5821/3 Temető 71. Dobó I. u beépítetlen terület 72. Dobó I. u beépítetlen terület 73. Dobó I. u beépítetlen terület 74. Rákóczi u. 4722/2 Beépítetlen terület 75. Árpád u. 4989/2 beépítetlen terület

15 15 2/a. sz. melléklet Műemlék épületek 1. Hősök tere erődfal 2. Hősök tere református templom Műemlék jellegű, illetve helyi védettségű épületek 1. Bocskai u. 6. Római katolikus templom 2. Csanádi tér 8. Lakóház 3. Vasvári u. 40. Lakóház 4. Hősök tere 1. Városháza régi épület 5. Hősök tere 4. Bástya presszó 6. Szilfákalja 1-3. Rendelőintézet régi épület 7. Szilfákalja 47. Szálloda 8. Rákóczi u. 4. Rendőrség 9. Kálvin tér 1-7. Általános iskola 10. Déli sor 2. Vasútállomás 11. Bocskai u. 28. Lakóház 12. Bocskai i. 25. Lakóház 13. Hőgyes u. 17/a Lakóház

16 16 2/b. sz. melléklet Állami, vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületek 1. Polgármesteri Hivatal Hősök tere Tűzoltóság Rákóczi u Munkaügyi Központ Dózsa György u ÁNTSZ Városi Intézete Rákóczi u Bíróság-Ügyészség Kálvin tér 6/a Az önkormányzat intézményei 1. Gönczi Pál Általános Iskola Kálvin tér Thököly Imre Általános Iskola Kölcsey u sz. Általános Iskola Rákóczi u sz. Általános Iskola Arany J. u Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hőforrás u Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközép Iskola Rákóczi u Közgazdasági Szakközépiskola Gönczy P. u Bocskai István Szakképző Iskola József Attila u Szép Ernő Középiskolai Kollégium Gönczy P. u sz. Napköziotthonos Óvoda Attila u. 50/b 11. Lurkó Napköziotthonos Óvoda Törökdomb u sz. Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u Mesevár Napköziotthonos Óvoda Kovács Gy. U sz. Napköziotthonos Óvoda Hőforrás u sz. Napköziotthonos Óvoda Arany J. u Aprónép Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u sz. Napköziotthonos Óvoda Ady Endre u Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szilfákalja Zichy Géza Zeneiskola Kálvin tér Nevelési Tanácsadó Bányász u Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szolgálat Rákóczi u Szociális Szolgáltató Központ Kossuth u Egyesített Egészségügyi Intézmények Szilfákalja 1/3

17 17 2/c. sz. melléklet Választókerületek, szavazókörök I.sz. Egyéni Választókerület 1.sz. Szavazókör Helye: Városháza, Hősök tere 1. 2.sz. Szavazókör Helye: Irodaház Kossuth u. 15. II. sz. Egyéni Választókerület 3.sz. Szavazókör Helye: Munkaügyi Központ Dózsa Gy.u sz. Szavazókör Helye: Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Rákóczi u. 44. III. sz. Egyéni Választókerület 5.sz. Szavazókör Helye: Szép Ernő Középiskolai Kollégium, Gönczy P. u sz. Szavazókör Helye: Városgazdálkodási Rt., Nyugati sor 4. IV.sz. Egyéni Választókerület 7.sz. Szavazókör 8.sz. Szavazókör Helye: 8.sz. Óvoda, Ady E.u.52. Helye: Mesevár Óvoda, Kovács Gy. u.24. V.sz. Egyéni Választókerület 9.sz. Szavazókör Helye: Thököly Imre Általános Iskola, Kölcsey u sz. Szavazókör Helye: Bocskai István Szakképző Iskola, József A.u.25. VI.sz. Egyéni Választókerület 11.sz. Szavazókör 12.sz. Szavazókör Helye: Mozdonyvezetők Üdülője, Wesselényi u. 12. Helye: Szociális Otthon, Hőforrás u. 105/c.

18 18 VII.sz. Egyéni Választókerület 13.sz. Szavazókör Helye: Hajdúföld Rt., Szováti út sz. Szavazókör Helye: Róna-IM Kft. Szováti út 51. VIII.sz. Egyéni Választókerület 15.sz. Szavazókör Helye: 5. sz. Óvoda, Hőforrás u sz. Szavazókör Helye: Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk., Hőforrás u IX.sz. Egyéni Választókerület 17.sz. Szavazókör Helye: Tüdőszűrő Állomás, Bányász u sz. Szavazókör Helye: Művelődési Központ, Szilfákalja u. 2. X.sz. Egyéni Választókerület 19.sz. Szavazókör Helye: 1. sz. Óvoda, Attila u sz. Szavazókör Helye: Vízműtelep, Oláh Gábor u sz. melléklet

19 19 Az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal Elnökének 7002/1987. EÜ (K.20.) EÜM-OKTH sz. együttes irányelvének 1. sz. táblázatában meghatározott övezetek Hajdúszoboszlón 1. Üdülőterület (védett övezet): József Attila u. - Böszörményi út - Liget u. Diófa u. Radnóti u. Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. Sport u. 4. számú főút - Hóvirág u. Erkel u. Tinódi u. - Gázláng u. Hőforrás u számú főút a József Attila utcáig. 2. Lakóterület : A 3.-as és 4.-es övezetek kivételével az alábbi utcák által határolt terület: Diófa u.- Radnóti u. Bródy Sándor u. - Pávai Vajna u. sarok Bánomkerti u. Sport utca- 4. sz. főút Debrecen irányába haladó része által bezárt 0belterületi övezet Huba utca - Malom sor Fehér u. - Ady Endre u. Bihari u. - Sólyom u. Csepüs sor. Nyugati sor Bárány u. Hajdú u. Bajcsy Zs. U. - Libagát u. Kis Pál utca Papp István u. Hathy János u.- Makkos Ferenc u. - Rácz F. u. Szováti út - Déli sor Rákóczi u. Hőforrás u. Vásártér sor - Határ u. Csontos u. Hóvirág u. Erkel F. u. Tinódi u. Gázláng u. Hőforrás u számú főút József A. u.- Huba utca. 3. Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel: József A. u. Szurmai u. - Kenézy u. Bethlen u. Luther u. - Bányász u. Arany J. u. 4 sz. főúti a József Attila utcáig. 4. Iparterület: Nyugati sor Budapest felőli oldala Szováti útfél Rácz F. u.-tól délre eső terület Vasút állomás Rákóczi u. Vásártér sor Vasút Vásártér sor meghosszabbított vonalától keleti irányba a vasútig 4. sz. melléklet

20 20 Szálló virágpor naptár Április Május Június Július Auguszt us Februá Márciu r s Mogyoró ***** ***** ### Égerfa ***** ***** ### Fűzfa ***** ***** ### Szilfa ***** ***** Nyárfa ***** ***** ### Kőrisfa ***** ***** Nyírfa ***** ***** Bükkfa ***** ***** Tölgyfa ***** ***** ### Borjúpázsit ***** ***** ***** ***** ### Akác ***** ***** Csomós ebír ***** ***** Bíborhere ***** ***** ***** Réti perje ***** ***** ***** Rozs ***** ***** ***** Aranyzab ***** **** ***** Csenkesz ***** ***** ***** ***** Lándzsás útifű ***** ***** ***** ***** Rozsnok ***** ***** ***** ***** ### Szeptemb er Mezei ***** ***** ***** ***** ***** komócsin Angol perje ***** ***** ***** ***** ### Fekete bodza ***** ***** ***** Búza ***** Pántlikafű ***** ***** ***** Taréjos cincor ***** ***** Zab ***** ***** ***** Selyemperje ***** ***** ***** Hársfa ***** ***** Csalán ***** ***** ***** ***** Tippan ***** ***** ***** Üröm ***** ***** ### Aranyvessző ***** ***** ***** Parlagfű ***** ***** ***** ***** = Fővirágzás ### = Utóvirágzás 5/a. sz. melléklet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/1997. (VI. 10.) ÖR sz. rendelete Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról Módosítva: 2 Kerekegyháza Nagyközségi

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ rendelete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.24.)Kt. rendelete Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2009. április 24.

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben)

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben) Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

Monostorapáti község. Önkormányzata Képviselőtestületének. 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

Monostorapáti község. Önkormányzata Képviselőtestületének. 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000./XII.22./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000./XII.22./ rendelete

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2004. (VI.24.) számú. rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2004. (VI.24.) számú. rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004. (VI.24.) számú rendelete a környezetvédelemről Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat lehetőségeinek figyelembevételével,

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(..) önkormányzati rendelete. a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (XII.17.) rendelete a környezetvédelemről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2004.(XI.30.,) 21/2005.(VIII.9.), 19/2012. (V.21.)és 5/2014

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.21.), 10/2014.(III.27.), 21/2014.(IX.19.) önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelete a közösségi

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl

BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA. 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE. a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA BUDAPEST-CSEPEL ~ OFWU~YZATA 9/1997.(IV.22.) Kt RENDELETE a Csepeli Onkomhyzati Kornyezetvbdelm i Alap lbtrehozdsdrbl Budapest-Csepel onkormanyzata 911 997.(1V.22.) Kt rendelete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben