A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája"

Átírás

1 ÁROP kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, E dokumentum az ÁROP / jelű projektben kidolgozott dokumentumok felhasználásával készült.

2 1. Bevezetés 3 2. Stratégia megalapozása, helyzetelemzés A betegjogi képviselők főbb feladatai Az ellátottjogi képviselők főbb feladatai A gyermekjogi képviselők főbb feladatai SWOT analízis eredménye Célrendszer Az OBDK-ra mint központi szervezetre vonatkozó célmeghatározások Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi, melyek a részstratégiákat célrendszere Beavatkozások OBDK, mint központi szervezetre vonatkozó célok megvalósításának eszközei, intézkedései Betegjogi célrendszer megvalósulásához szükséges intézkedések, eszközök Ellátottjogi célrendszer megvalósulásához szükséges intézkedések, eszközök Gyermekjogi célrendszer megvalósulásához szükséges intézkedések, eszközök Pénzügyi tábla Beavatkozások ütemezése

3 1. Bevezetés A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiájának elkészítésére az ÁROP / kódjelű projekt keretében kerül sor. A projekt célja a jogvédelem területére vonatkozó stratégiai tervdokumentum elkészítése, mely tartalmazza a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi területek részstratégiáját is. A stratégia kidolgozásának célja, hogy a jogvédelmi területet érintő helyzetelemzések elkészítése és értékelése alapján meghatározásra kerüljenek a jogvédelem jövőjét meghatározó rövid- és középtávú célkitűzések, a javasolt beavatkozási irányok, valamint az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek. A stratégiai programban a időszakra szóló rövid- és középtávú fejlesztési célok kerültek kidolgozásra. A stratégia meghatározza az integrált jogvédelmi tevékenység valamint a beteg-, ellátott- és gyermekjogi jogvédelmi munka fejlesztését szolgáló részcélokat, azok elérésének ütemezését, a szükséges eszközöket, és a megvalósítás kereteit. A stratégia megalapozza a jogvédelmi tevékenység hosszú távú programjának kidolgozását, valamint elősegíti a jövőbeli tervezési és megvalósítási munkákat. Az Alaptörvény alapjogi katalógusára építve, az egyes részterületekre vonatkozó ágazati törvények - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - képezik a stratégiaalkotás keretét, míg a célmeghatározások és beavatkozások részletes kidolgozása összhangban van a szakterületekre vonatkozó ágazati koncepciókkal. 2. Stratégia megalapozása, helyzetelemzés Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. A hivatal működésének feltételeit és kereteit a 214/ 2012 (VII.30). Kormányrendelet határozza meg. Az OBDK a törvényben meghatározott jogok védelme érdekében mindhárom jogterületen jogvédő hálózatot működtet. Az OBDK fő feladatai: jogvédelmi dokumentáció-kezelési módszertani nemzetközi, határon átnyúló feladatokból, hatósági nyilvántartás vezetésére szóló hatáskörből áll. Az OBDK a jogvédelmi képviselet ellátása során kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatásra, a panaszjog gyakorlásának segítésére, a rendszerhibák feltárására és megoldására. A jogvédelmi képviselők a szolgáltatásokat működtetők, fenntartók, engedélyező hatóságok, szakmai szervezetek széles körével tartanak kapcsolatot. A 2012 novembere óta eltelt idő alatt az OBDK a folyamatos jogvédelmi tevékenység biztosítása mellett végezte a területalapú átszervezést, a jogvédelmi képviselők foglalkoztatási formáinak egységesítését. A jogvédelmi képviselőkkel egyeztetve határozta meg a fogadóórák rendjét és jogvédelmi tanfolyamokat is indított mindhárom területen, 150 fő részvételével. Az átalakítás, az új szervezeti rend kialakítása közben az OBDK vezetése 3

4 nagy hangsúlyt fektetett az egységes arculat megteremtésére, a sajtómegjelenésekre és a kapcsolatteremtésre az ágazati ellátórendszerek többi szereplőjével. Működik az OBDK ingyenes zöld száma és akadálymentes, vakbarát honlapja, ahol elektronikus panaszláda is az érdeklődők rendelkezésére áll. Az OBDK a TÁMOP / betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és jogvédő munka fejlesztése című kiemelt projekt gazdája. A közel 915 milliós finanszírozású projekt célja a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi méltóságuk tiszteletben tartatása, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny társadalmi csoportokra. A program keretében a regionális irodák fejlesztésével lehetőség nyílik a régióban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, külső szakértők bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére egyaránt. Integrált jogvédelem j Betegjogvédelem Ellátotti jogok védelme Gyermekjogvédelem 2.1. A BETEGJOGI KÉPVISELŐK FŐBB FELADATAI Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében. Segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. A beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget. A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el és tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét továbbá azok megszüntetésére javaslatot tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, illetve személyhez fordulni. 4

5 Az OBDK által meghatározott keretek között fogadóórát tart AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FŐBB FELADATAI Segíti az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőnél vagy a fenntartónál. Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknál. A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálja. Az OBDK által meghatározott keretek között fogadóórát tart a bentlakásos szociális intézményekben A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐK FŐBB FELADATAI Segíti a gyermeket panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. Segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban Eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján. Nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban képviseli a gyermeket a gyámhivatal kirendelése alapján. Javaslatot tehet gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására, jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a gyámhatóságnak. Az OBDK által meghatározott keretek között fogadóórát tart SWOT ANALÍZIS EREDMÉNYE A stratégia kialakításának előzményeként került sor a SWOT analízis elvégzésére: A belső tényezők elemzése eredményeként erősségként került meghatározásra, hogy az OBDK önálló, országos lefedettséggel rendelkező intézmény, mely független a fenntartóktól és a szolgáltatóktól, 13 éves tapasztalati múlttal rendelkezik, mely a 3 terület együttes jelenlétével az integrált jogvédelmet biztosítja. Gyengeségek az egységes gyakorlat hiánya, a jogvédelmi képviselők alacsony létszáma, kompetencia problémák jelentkezése, pontatlan jogszabályi rendelkezések, a jogvédelmi módszertan hiánya. A jogvédelem külső tényezőinek elemzése eredményeként a lehetőségek, OBDK, mint központi hivatal szerepének erősödése a jogvédelem rendszerében, befolyás a jogszabályi környezetre, a központ által nyújtott szakmai támogatás, a jogvédelmi képviselők munkájára való társadalmi igény növekedése. A swot elemzés részeként azonosítottuk a veszélyeket is. A jogvédelmi képviselői képzettséggel rendelkezők alacsony száma, a TÁMOP pályázat lejárta után forrás hiány fellépése, érdekütközések a feladatellátás során. 3. Célrendszer A stratégia célja, hogy a jogvédelem területén olyan rövid és középtávú célok kerüljenek meghatározásra, melyek a jogvédelemben minőségi előrelépést és változást 5

6 eredményeznek a szolgáltatatást igénybevevők és a jogvédelemben dolgozók számára egyaránt, továbbá hogy hozzájáruljanak a hosszú távú stratégia megalapozásához, mely meghatározza a jogvédelmi rendszer fejlődésének kívánt irányát. A jogvédelmi tevékenység illetve 2004 es kezdete óta jelentős szakmai tapasztalat gyűlt össze a jogvédők tevékenységét érintően. Az ágazati tevékenységek fejlődésének irányvonala és a meglévő tapasztalati tőke (statisztikai adatok, éves értékelések, szakmai műhelyek) a jogvédelem jelen gyakorlatát érintően, stabil kiindulási alapot képeznek a stratégiai célrendszer kialakításához. Általános hosszú távú célként meghatározható, hogy a demokratikus jogállami keretek között élő társadalom tagjai birtokolják azokat az ismereteket, melyek segítik őket abban, hogy mind az egészségügyi, mind a szociális és gyermekvédelmi rendszerben tisztában legyenek az Alaptörvény és az ágazati jogszabályok által biztosított jogokkal, azok tartalmával és érvényre juttatásukkal. Cél az olyan ellátórendszer létrehozása, melyben a szolgáltatók az ellátás során biztosítják az állampolgárok számára, a jogszabályokban meghatározott jogaik érvényesülést. Hosszú távú célként határozható, meg, hogy OBDK egy széles társadalmi körben ismert és elismert hivatallá váljon, mely az Alkotmánybíróság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala mellett, a jogvédelemnek egy olyan bástyája lehet, mely az állampolgárok számára közvetlenül elérhető, gyors és professzionális segítséget nyújt a hatáskörébe tartozó jogsérelmeik kezelésében. Középtávú célok: Cél az adekvát szolgáltatásnyújtás rendszerének kialakítása a célcsoportokat jellemző sajátosságok figyelembe vételével. Az OBDK akkreditált felnőttoktatási képzési helyként olyan hiánypótló feladatot látna el, mely az ágazati területek speciális problémáinak megfelelően nyújtana képzést. A jogvédelemre vonatkozó angol nyelvű képzési program elkészítése is a jogtudatosság kialakítását segítené. Rövid távú célok: Egy olyan hatékonyan működő 2 szintű jogvédelmi rendszer kiépítése, mely egyrészt decentralizált rendszerén keresztül biztosítja a jogvédők közvetlen elérhetőségét, centrális szinten pedig támogatja a jogvédők szakmai munkáját. az egységes eljárási rend kialakítását, a jogszabályi környezet alakulásának befolyásolását, kapocsként szolgál a terepen dolgozó jogvédelmi képviselők és a döntéshozó fórumok között. Segíti a jogvédők által észlelt hibás vagy jogsértő gyakorlatok becsatornázását és továbbítását. A hatékony tájékoztatási tevékenység több szintű rendszerének kialakítása. A rövid távú célok meghatározása 2 szinten történik, egymással szoros kapcsolatban: 1. OBDK központi szintjén, a három jogterületet együttesen érintően 2. Jogterületenként: betegjog, ellátottjog, gyermekjog, melyek a részstratégiákat alkotják 3.1. AZ OBDK-RA MINT KÖZPONTI SZERVEZETRE VONATKOZÓ CÉLMEGHATÁROZÁSOK A jogvédelem és annak hatékony érvényesítése az emberi méltóságnak az Alaptörvényben is deklarált védelmére vezethető vissza. Ez a védelem az állam minden szervének és intézményének kötelessége ezen belül az OBDK, mint központi hivatal proaktív jellegének megerősítése és a területén dolgozók munkájának hatékony és folyamatos szakmai támogatása az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi 6

7 intézményekben, az Alaptörvényben és az ágazati jogszabályokban meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. Főbb elemek 1. OBDK, mint szakmai támasz Az OBDK megalakulása után a beteg-, ellátott- és gyermekjogok érvényesítése érdekében a jogvédelmi tevékenység ellátásának felülvizsgálata során alapelvként határozta meg a hivatal az alábbi feladatokat: - a jogszabályokban foglalt jogvédői feladatok teljes körű megvalósítása, - a jogvédelmi tevékenység racionális, költségtakarékos megszervezése, - a jogvédők elérhetőségének javítása, tájékoztatás, elérhetőség bővítése - egységes eljárási rendek, szakmai etikai kódex kidolgozása, - hatékony, konstruktív és eredményes problémamegoldás elősegítése, - a jogvédelmi képzés megújítása, aktualizálása, felülvizsgált szakmai tartalommal. 2. OBDK, mint szakmai véleményező Arra a szakmai tudásra építve, mely az OBDK létrejötte hozott magával, a jelenlegi jogszabályi felhatalmazáson túli feladatok ellátására is alkalmas. A szakterületeket érintő jogszabályok véleményezésében való részvétel mellett, ki kell alakítani annak a rendszerét, hogy az OBDK-nak legyen lehetősége véleményt alkotni az ágazati intézmények szabályzatainak (szakmai program, házirend, stb.) elfogadása, ellenőrzése során. A jogvédelemnek meg kell teremteni azt a szintjét is, amelynek során az OBDK-nak módja lesz a hivatalból történő eljárásra, valamint biztosítani kell a rendszerszintű vizsgálat lehetőségét is a jogvédelmi területeken, illetve a rendszerszintű javaslattételi, ajánlási típusú intézkedésekre is meg kell teremteni a lehetőséget. 3. Jogvédelmi tudásbázis létrehozása Szükséges a panaszkezelésben előforduló tipikus és különleges esetekről olyan szakmai esettanulmányokat, összefoglalókat készíteni, ami segít a jogsérelmek elkerülésében, orvoslásában. A célok között kell rögzíteni, hogy az OBDK által létrehozott az Év jogvédője belső pályázatát a jövőben is fenntartja, a pályamunkák összegyűjtése és megjelentetése a tudásbázis része lehet. 4. Az OBDK, mint jogvédelmi képző központ A felsőoktatási képzésekben sem az egészségügyben, sem a szociális képzésben nem jelennek meg hangsúlyosan az ágazati specifikus jogvédelmi ismeretek, ezért kiemelt jelentőségű feladat az ebben való tevékeny részvétel. A felsőoktatási képzésben a folyamat megindult, az OBDK-nak jelenleg is több együttműködési megállapodása van, mely keretében a területen dolgozó jogvédők tartanak akár kredit pontot is érő képzést. A jogvédelmi tevékenység kibővítése és elérhetőségének növelése érdekében az OBDK feladatai ellátásához növelni szeretné az önkéntesek számát. 5. Emberközpontúság növelése Az OBDK megalakulásakor egységesítette a foglalkoztatási jogviszonyokat, megszüntette a helyettesítés rendszerét. A jogvédők az átszervezés eredményeként már csak főállású jogvédőként tevékenykedhetnek. A jogvédők elérhetőségének tovább növelése érdekében cél egy olyan rendszer létrehozása, melynek során a jogvédelmi képviselők nem csak a három ellátórendszerrel közvetlenül kapcsolatba kerülő emberek számára teszi elérhetővé az információkhoz jutást, hanem minden állampolgár számára. 7

8 Cél tehát olyan infopontok létrehozása, mely nem az ellátórendszerek intézményeihez kapcsolódik, hanem az állampolgárok széles köre által elérhető helyszínen történik meg a kialakításuk. 6. Jogvédelmi képviselők társadalmi elismertségének növelése Az itt megfogalmazott fejlesztési célok eredményei magukkal hozzák a jogvédelmi tevékenység társadalmi elismertségének növekedését, a jogvédelmi képviselők szakmai tudásának és kompetenciájának fejlesztését BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI, MELYEK A RÉSZSTRATÉGIÁKAT CÉLRENDSZERE Az ágazati területek amellett, hogy részt vesznek az általánosan meghatározott célok megvalósításában, a részterületek vonatkozásában is meghatározásra kerültek a rövid és középtávú célok, amellett az általános cél mellett, hogy a jogtudatosság magasabb szintjének megvalósulását elősegítse a jogvédelmi képviselők tevékenysége Betegjog célrendszer A Semmelweis Terv, mint ágazati stratégiai program leszögezi, hogy a betegjogok érvényesülése és (jog)intézményi biztosítása az állam alkotmányos kötelezettsége. A Semmelweis terv volt az alapja az OBDK, mint önálló, független központi hivatal létrehozásának, mely a betegpanaszok kezelésében, fogadásában is kiemelt szerepet játszik: az OBDK a betegpanaszok fogadását és kivizsgálását az ÁNTSZ és az OEP közreműködésével végzi. A prevenció: Ez a betegjogi jogsérelmek megelőzését jelenti, az ellátást igénybe vevők betegjogi ismereteinek bővítése, jogtudatosságuk növelése. Az OBDK, a betegjogok érvényesítése kapcsán meghatározó, elsődleges szereplője az ellátórendszernek, ezért indokolt egyértelműsíteni és kiemelni a központi hivatal helyét és viszonyát az egészségügyi ellátórendszer többi szervéhez a betegjogi jogsérelmekkel kapcsolatos eljárásban. A Nemzeti Kapcsolattartó Pont, a 2011/24/EU számú Irányelv kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a tagállamok az állampolgárokat széles körben tájékoztassák jogaikról és jogosultságaikról a határon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében írja elő az Irányelv a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok felállításának kötelezettségét, amelyek információs központként széles körben adnak információt mind az adott tagállam polgárai, mind más tagállami állampolgárok részére. A Nemzeti Kapcsolattartó Pont Magyarországon az OBDK. A feladat megvalósítása érdekében weblap létrehozása szükséges. A Dokumentációs Központ feladata a betegek egészségügyi dokumentációjának kezelésében való segítségnyújtás, a dokumentációhoz való hozzáférés biztosítása valamint a megszűnt egészségügyi intézmények egészségügyi dokumentációinak kezelése. Végső célként a teljes egészségügyi dokumentumtár létrehozásával - elkerülhető az is, hogy a beteg különböző adatkezelési rendszereket alkalmazó intézményektől, vagy az ellátó interoperabilitási hiányosságok miatt ne jusson hozzá a szükséges adatokhoz. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer problémáinak kezelésére. Bizalomjavító lehetőségek kimunkálása az igénybevevők és az egészségügyi személyzet között Permegelőzés, együttműködés a minőségügyi szakemberekkel. Kiemelt figyelem a speciális helyzetű csoportokra: fogyatékos, roma lakosság. 8

9 Ellátottjogi célrendszer Az ellátottjogi szakterület középtávú stratégiai célként fogalmazza meg, hogy olyan eszközöket alkalmazzon tevékenysége során, amelyek hozzásegítik a szociális intézményekben élőket ahhoz, hogy az intézményi életforma - minél inkább közelítsen vagy el is érje az otthont jelentő és biztosító szolgáltatások színvonalát, ahol a szolgáltatásban részesülők emberi méltósága megőrzése mellett, önrendelkezési joguk magasabb szintű biztosítása is megvalósul. A rövid, közép és hosszú távú célok az OBDK alapelvei mentén kerültek meghatározásra, vonatkozó jogszabályokban foglalt jogvédelmi feladatok teljes körű megvalósításával: A stratégiában megfogalmazott eszközökkel nem csak az a cél, hogy a jogvédelmi feladatok ellátásának hatékonysága növekedjen, hanem a szociális intézmények szolgáltatásának színvonala emelkedjen, jogsérelmek száma csökkenjen. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer problémáinak kezelésére. Támogatott lakhatás folyamatának figyelemmel kísérése, az ellátottak jogvédelme a folyamat során. A tájékoztatás területén az ellátott jogi képviselők tapasztalata alapján a panaszkezelésben előforduló tipikus és különleges esetekről szakmai esettanulmányokat tartalmazó kiadványok elkészítése. Nyilvánosság előtti megjelenés növelése, előadások tartása, az OBDK feladatainak ismertetése az ellátottjogi képviselői tevékenységről, a jogsérelmek előfordulásáról, azok elkerülésének módszereiről. Elengedhetetlen cél a szolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, ami többféle módon és szinten valósítható meg. A szolgáltatásban közvetlenül dolgozók képzése akkreditált, kreditpontot adó képzés formájában illetve felsőoktatási tananyagként legalább féléves önálló tantárgyként, vagy fakultáció formájában Gyermekjogi célrendszer A gyermekjogi részstratégia célja, hogy elősegítse a gyermeki jogok érvényre jutásának fejlesztését, fokozottabb jogvédelmet biztosítson a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportoknak. Az Európa Tanács 1698/2005. javaslata is megfogalmazza, az intézményes ellátásban részesülő gyermekek vonatkozásában, hogy joguk van panasszal élni egy azonosítható, pártatlan, független szervnél jogaik védelme érdekében. A gyermekjogi célrendszer részben kapcsolódik az OBDK célrendszeréhez, részben a gyermekvédelmi rendszer változásainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Fő célként a gyermekjogi képviselő jelenlétének növelése a gyermekvédelmi gondoskodással érintett gyermekek életében, a gyermekjogi képviselők státuszának megerősítése. A nevelőszülőnél élő gyermekek jogvédelmének területén elérhetővé kell válnia a jogvédelmi képviselőknek a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek számára is. Ennek elősegítése érdekében a gyámhivatal a nevelésbe vételi határozatának kötelező elemévé kellene tenni a gyermekjogi képviselő személyéről és telefonos elérhetőségéről szóló rendelkezést. 9

10 Együttműködés: a gyermek törvényes képviseletének ellátásával foglalkozó személlyel, a gyermek nevelését biztosító nevelőszülővel, és a törvényes képviseletet ellátó gyermekvédelmi gyámmal is kapcsolatban kell legyen a gyermekjogi képviselő. Elhelyezési értekezletekre vonatkozó célok, a jelenlét biztosítása, információval kell rendelkezni az időpontokról és biztosítani kell a megnövekedett utazási költségek pénzügyi támogatását is. Tájékoztató anyagok kidolgozása, melyek a szakellátásban élő gyermekek részére az őket érintő eljárásról, a gyermeki jogokról, őket megillető speciális jogokról és a gyermekjogi képviselőről. Alapellátással összefüggő cél egy olyan irányú jogszabály módosítás lenne indokolt, mely a gyermekjóléti szolgálat számára kötelezővé tenné a gyermekjogi képviselő segítségének igénybe vételét a felügyelt kapcsolattartás folyamatában a gyermek jogainak előtérbe helyezése érdekében. A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozik a védelembe vétel is. Az eredménytelen védelembe vétel után kerül sor a gyermek nevelésbe vételére. A gyermek érdekében indokolt lenne, a gyermekjogi képviselő kötelező részvétele az eredménytelen védelembe vételek felülvizsgálata során. Köznevelés területére vonatkozó cél, a gyermekjogi képviselő rálátása, jelenléte. Azonban nagyon fontosnak tartanánk, hogy a gyermeki jogok megismerése már kisiskolás korban a kötelező ismeretanyag része legyen, melynek megismertetésében feladatot vállalhatnának a gyermekjogi képviselők vagy a területen dolgozó önkéntes jogvédők. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer problémáinak kezelésére A célok hatásvizsgálatainak, hatástanulmányainak irányai és módszerei A célfeladatok hatásvizsgálatai több irányúak kell, hogy legyenek. Mérni szükséges a célcsoporti jogok, a jogtudatosság növekedését, a szolgáltatásban dolgozók jog ismeretét, alkalmazási gyakorlatát és ezen alkalmazás hatását a jogsérelmek számának és jellegének alakulására. Vizsgálati módszerek: - kérdőíves felmérések, - interjúk, - az igénybe vevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek elemzése, - a jogvédők statisztikai adatai és beszámolói A célrendszer illeszkedése a kormányzati stratégiákhoz A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hátrányos helyzetű emberek helyzetének javítása, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a fenntartható fejlődés alapelvei között szerepelteti a társadalmi igazságosság elvét, mely szerint el kell ismerni mindenki jogát a méltó életfeltételekhez, mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat. A jogvédelmi stratégia célként tűzte ki az alapvető jogok ismeretének növelését és ezáltal a hátrányos helyzet csökkentését, a jogtudatos magatartás fejlődésének támogatását. A Semmelweis-terv céljai között kiemelt hangsúlyt kap a betegjogok megfelelő érvényesítése. A betegjogi képviselők tevékenységének szakmai támogatása, a szakmai protokollok létrehozása és ennek kapcsán a jogvédelmi munka egységessé tétele, valamint a szakmai továbbképzések rendszerének kiépítése, szakemberek részére nyújtott képzéseken keresztül a betegjogok érvényesülésének elősegítése révén kapcsolódik a Semmelweis tervben megfogalmazott célokhoz. 10

11 Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 1257/2011. (VII. 21.) kormányhatározathoz kapcsolódóan az ellátottjogi képviselők a támogatott lakhatás folyamatának figyelemmel kísérésén keresztül csatlakoznak, míg a Nemzeti Reformprogramhoz a gyermekjogi képviselők a nevelőszülői kihelyezett gyermekek jogvédelmének fokozottabb támogatása révén illeszkednek. A fenti folyamatok megvalósulását segít az önkéntesek bevonása a jogvédelmi munkába, mely a kormányzati Önkéntesség stratégiához kapcsolódik. Jogvédelmi tevékenység hatása Beavatkozást igénylő jogsérelem - panaszbeadvány - egyeztetés - javaslattétel jsz. alapján Minőségibb szolgáltatásnyújtás Jogtudatosabb szolgáltatást igénybe vevők Tudásbázis javaslattétel jogszabály módosítására, A jogtudatosság fejlesztése: Tájékoztatás: - célcsoport - szakdolgozók - állampolgárok 4. Beavatkozások A célok eléréséhez átfogó eszközrendszer szükséges. A stratégia célfeladatai és beavatkozási szintjei ennek megfelelően kerültek meghatározásra: az OBDK-ra, mint központi irányító hivatalra, valamint a beteg-, ellátottés gyermekjogi területre vonatkozó célok megvalósítására irányuló intézkedések rendszerére OBDK, MINT KÖZPONTI SZERVEZETRE VONATKOZÓ CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI, INTÉZKEDÉSEI A célfejezetben ismertetett célok megvalósítása érdekében a következő beavatkozási intézkedések, eszközök kerültek meghatározásra: Szakmai szabályozók, protokollok kidolgozása. Kommunikációs stratégiák, tájékoztató anyagok kidolgozása az adekvát tájékoztatási tevékenység megvalósítása érdekében. Infó-pontok létrehozása, annak infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Önkéntesek feladatellátására vonatkozó szabályozók kidolgozása. Jogszabály módosítási kezdeményezéssel az OBDK szakmai véleményező szerepének megerősítése érdekében. Szakmai segítségnyújtás rendszerének meghatározása, szakmai protokoll kidolgozása. Kutatások, szakterületeket érintő hatásvizsgálatok végzése. 11

12 Esettanulmányok készítése, szakmai publikációk támogatása. A jogvédelmi hírlevél rendszer tovább fejlesztése. Szakkönyvtár létrehozása. Többszintű képzési, továbbképzési stratégiák kidolgozása: jogvédők részére, szolgáltatók részére. Akkreditált képzőhely feltételeinek megteremtése, minősítési eljárás kezdeményezése. Tananyagfejlesztés. Felsőoktatási intézményekkel való együttműködés BETEGJOGI CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK Nemzetközi kapcsolattartó pont kiépítése, ennek támogatására weblap létrehozása. A teljes egészségügyi dokumentumtár létrehozása érdekében jogszabály módosítás kezdeményezése. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer betegjogi problémáinak kezelésére, mely feladat a jogszabály módosítás mellett megnövekedett szakember igényt is magával hoz. Betegjogi klubhálózat és a szolgáltatók betegjogi munkájának nagyobb megbecsültsége az orvos-beteg közötti bizalom helyreállítása valamint az egyéni felelősség az egészségünkért elv érdekében ELLÁTOTTJOGI CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK Jogszabályi környezet átalakítása a tájékoztatás, panaszkezelés vonatkozásában. A szolgáltatás színvonalának növelése - tájékoztató anyagok, képzések segítségével. Támogatott lakhatás elősegítése, jogvédelem biztosítása, jogszabály módosítás kezdeményezése. Kapcsolati rendszer szélesítése GYERMEKJOGI CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK A gyermekjogi képviselő státuszának megerősítése érdekében, jogszabály módosítások kezdeményezése. Fogadóóra rendszerének illeszkedése a változó jogszabályi környezethez. Kapcsolati rendszer szélesítése. Alapellátási jelenlét biztosítása érdekében jogszabály módosítás kezdeményezése. A szolgáltatás színvonalának növelése - tájékoztató anyagok, képzések segítségével. 12

13 5. Pénzügyi tábla Beavatkozás neve Beavatkozás forrása EU-s forrás (hazai döntés) Közösségi forrás (brüsszeli döntés) Hazai forrás (költségv. terhére) Egyéb forrás Megjegyzés 1. Személyi juttatások 141,2 2939,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok 62,0 728,3 n. Dologi költségek 66,9 1179,7 Összesen: 270,1 4847,9 A beavatkozás forrása: Az "EU-s forrás" oszlop azon költségtételeket tartalmazza, melyeket az OBDK TÁMOP /1 "Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és jogvédő munka fejlesztése" című projektből finanszíroz. A tábla "Hazai forrás" oszlopában összesítetten szerepeltetjük a finanszírozandó tételeket. Beavatkozások ütemezése Beavatkozás neve Összesen: 1. Személyi juttatások 244,2 385,4 360,5 378,5 397,4 417,2 438,0 459,9 3081,1 Munkaadókat terhelő járulékok 62,0 93,6 93,4 98,0 102,9 108,0 113,4 119,0 790,3 2. n. Dologi költségek 113,7 180,6 142,7 148,0 153,6 161,2 169,2 177,6 1246,6 Összesen: 419,9 659,6 596,6 624,5 653,9 686,4 720,6 756,5 5118,0 A beavatkozás ütemezése:a "2013" oszlop az OBDK költségvetésének adatait tartalmazza, költségvetési soronként. A "2014" oszlop az OBDK vonatkozó költségvetésének adatai mellett, a TÁMOP /1 kiemelt projekt keretében finanszírozandó tételeket is tartalmazza, feltételezve, hogy az OBDK 2014-es költségvetése a főösszeget tekintve nem változik. A "2015" oszlop az OBDK vonatkozó költségvetésének adatait tartalmazza, továbbá a TÁMOP /1 kiemelt projekt fenntartási időszakára vonatkozó költségeket. Itt kiemelendő, hogy a kiemelt projekt esetében a projekt hosszabbítására és többletköltség bevonására vonatkozó kérelmünk elbírálás alatt van. A fentiek alapján a többletbevonásra vonatkozó kérelem pozitív elbírálása esetén ezen oszlop adatai módosulnak. A tervezés tekintetében fontos kérdés, hogy a TÁMOP /1 kiemelt projekt megvalósítási időszakának meghosszabbítása megvalósul-e, hiszen ebből következik az, hogy a fenntartási időszak mikor kezdődik. A fenntartási időszakra vonatkozóan a tervezési felhívás az alábbi követelményeket fogalmazza meg: "A projekt zárását követő 3 évben a projektgazda kötelezi magát a projekt eredményeinek fenntartására, különösen az alábbi területeken: 13

14 A létrehozott, kifejlesztett tananyagokat, szakmai, módszertani anyagokat aktualizálja, frissíti, biztosítja az azokhoz való hozzáférést, az adatbázist karbantartja, a honlapot működteti. Biztosítja a projektirodák és teamek szolgáltatásának fenntartását. A projektgazdának vállalnia kell a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A projektgazdának a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie." A fentiek alapján a projekt fenntartási időszaka 2018-ig tart, a fenti követelményeknek az OBDK mindenképpen meg kell, hogy feleljen. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a fenntartási időszakra státuszok és az ahhoz kapcsolódó költségek biztosítása. A fenti feladatok mellett a szervezet számára komoly kihívást jelent az egészségügyi dokumentációval kapcsolatos feladatok ellátása évtől ezen költségek kerültek az 5 százalékos inflációval felszorzásra évenként. Az 5. és 6. tábla egyezőséget mutat összegszerűségében költségvetési soronként az EU- s és a hazai költségvetés terhére. 14

15 15

16 6. Beavatkozások ütemezése Beavatkozási tevékenység Szakmai standardok kidolgozása Betegjogi szakterület Ellátottjogi szakterület Gyermekjogi szakterület Kommunikációs stratégiák kidolgozása: - általános - terület specifikus IV. negyedév Szakmai szabályozók elkészítése 2014 I. félév Protokollok bevezetése 2014 II. félév Protokollok tapasztalatainak összegzése - betegbiztonsághoz kapcsolódó panaszok, észrevételek a jogvédelmi feladatellátásban -jogvédelmi tevékenység a támogatott lakhatáshoz kapcsolódóan - elhelyezési értekezleteken ésnevelőszülői jelenlét a jogvédelmi feladatellátásban -fogadóórák rendszerének módosítása -feladatellátási körök bővítése: alapellátás Munkacsoport felállítása jogterületenkén t/feladatcsopor tonként Kiadványok, hírlevél megjelentet ése, honlap fejlesztése aktualizálása 6. Beavatkozások ütemezése Tevékenység hatásvizsgálata, eredmények Protokollo értékelése tevékenység aktualizálása k alkalmazá sa,folyam atos aktualizál ása aktualizá lás, fejlesztés aktualizá lás, fejlesztés aktualizá lás, fejlesztés Indikátorok Elkészült protokollok Regisztráltak száma hírlevélre kiadványok száma Megvalósító szervezet OBDK jogvédelmi képviselőinek munkacsopor tjai, Jogvédelmi, Jogi- és Módszertani Főosztály OBDK: betegjogi képviselők OBDK: ellátottjogi képviselők OBDK: gyermekjogi képviselők OBDK jogvédelmi képviselőinek munkacsopor tjai, Jogvédelmi, Jogi- és Módszertani Főosztály Betegjogi szakterület - tájékoztató kiadványok, esettanulmányok betegjogi kiadványok OBDK: 16

17 Ellátottjogi szakterület Gyermekjogi szakterület Info-pontok kialakítása Önkéntes tevékenység fejlesztése Jogvédelmi tudásbázis kialakítása: OBDK szakmai véleményező, javaslattevő szerepének megerősítése rendszerszintű - betegjogi hírlevél negyedévente - betegjogi klubhálózat kialakítása - betegjogból kitűnő cím adományozása - tájékoztató kiadványok, eset-tanulmányok - ellátottjogi hírlevél negyedévente - kiadványok, esettanulmányok - gyermekjogi hírlevél negyedévente gyermekbarát, interaktív honlap Előkészítés Önkéntesek tevékenységére vonatkozó szabályozók kidolgozása Kutatási témák meghatározása. Esettanulmány készítése. Jogszabály módosítási javaslatok előkészítése. Helyszínek kiválasztása, szerződéskötés feltételrendszer kialakítása Önkéntesek számának növelése Önkéntesek felkészítése Kutatási tevékenység, hatásvizsg. végzése. Együttműködés kialakítása felsőoktatási intézményekkel. Jogszabály Infopontoko n integrált jogvédel mi feladatell átás jogvédel mi szakköny vtár kialakítás a hírlevél havonta ellátottjog i hírlevél havonta gyermekj ogi hírlevél havonta száma hírlevélre regisztráltak száma kiadványok száma hírlevélre regisztráltak száma kiadványok száma hírlevélre regisztráltak száma 19 info-pont működése szerződések 40 fő önkéntes: szerződés szakmai tevékenység dokumentáci ója, együttműköd ési megállapodás ok betegjogi képviselők OBDK: ellátottjogi képviselők OBDK: gyermekjogi képviselők OBDK OBDK OBDK jogvédelmi képviselők 17

18 kérdésekben módosítási javaslatok. Akkreditált képző központ, Képzés, továbbképzés rendszerének fejlesztése Nemzeti Kapcsolattartó Pont működtetése Dokumentációs Központ működtetése Akkreditáció feltételeinek megteremtés e Előkészítés: jogvédelmi képzések, továbbképzés ek ütemezése -tematika fejlesztése/kid olgozása Információs tevékenység: web felület kialakítása,az eü. ellátó hálózat szerveivel történő együttműködé s kialakítása A dokumentum ok felmérésének elkezdése Akkreditációs eljárás megindítása jogvédelmi képzések / továbbképzések lebonyolítása: ütemezés szerint Tapasztalatok visszajelzések összegzése: fejlesztés, aktualizálás az eü. ellátó hálózat szerveivel történő együttműködés kialakításának finomhangolása A felmérés eredményének összegzése, Előkészítés jsz. módosításra Teljes dokume ntumtár létrehoz ása a határon átnyúló egészség ügyi ellátások ra vonatkoz ó felmérés Jelenléti ívek, tanúsítványo k Dokumentác ió, honlap jogszabály módosítási javaslat OBDK OBDK: Nemzeti Kapcsolatok Irodája OBDK: Dokumentác iós Főosztály 18

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály Budapest 2013. május 23. Jogvédelem története Elsőként betegjog 77/1999. (XII.

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ÁLLÁSÁRÓL ÉS ZÁRÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT ÁLLÁSÁRÓL ÉS ZÁRÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT ÁLLÁSÁRÓL ÉS ZÁRÁSÁRÓL Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. DECEMBER 7. BUDAPEST TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Előadás témái A betegjogi, ellátottjogi,

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2014. október 9. Az OBDK Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai elvek

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet ----------------------------------------------------------------------- Iratminta száma: A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR A fogalomtár a jogvédelmi

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő feladata, tevékenysége

Gyermekjogi képviselő feladata, tevékenysége TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekjogi képviselő feladata, tevékenysége dr. Herczeg Rita. A jogvédő helye a gyermekvédelmi rendszerben

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma Önkéntes jogvédő tevékenysége. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. Protokoll célja Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL A jogvédő tájékoztatási tevékenysége, kötelezettsége. 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő megkeresését

Részletesebben

száma A gyermekjogi képviselő fő feladatkörei az évi XXXI. évi törvény (Gyvt) alapján:

száma A gyermekjogi képviselő fő feladatkörei az évi XXXI. évi törvény (Gyvt) alapján: ELJÁRÁSREND száma Gyermekjogi képviselő eljárása - általános 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta és a kiadást elrendelte: 1. Eljárásrend célja A gyermekjogvédelmi

Részletesebben

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

A betegjogi képviselők feladatai

A betegjogi képviselők feladatai Jogvédelmi tanfolyam 2013.06.07. A betegjogi képviselők feladatai Mina András dr. Fővárosi és Pest megyei betegjogi képviselő OBDK betegjogi szakreferens ÓRAREND - Tartalom 1. Jogforrási feladatok (Eütv,

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita A hatékony jogvédelem eszközei I. Jogtudatosítással kapcsolatos feladatok - jogszabályi háttér Gyermekvédelmi törvény: A

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ELJÁRÁSREND száma Ellátottjogi képviselő eljárásrendje 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. ELJÁRÁSREND CÉLJA Az ellátottjogi képviselők tevékenységének összefoglalása,

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FELADATAI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS

AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FELADATAI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FELADATAI VIZSGAFELKÉSZÍTŐ ELŐADÁS FORGÁCS BÉLA ELLÁTOTTJOGI REFERENS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ JOGVÉDŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. SZEPTEMBER

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1 hatályos: 2013.04.27-2013.04.28

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁJÉKOZTATÁS KÉSZÍTETTE: PÁKOZDI RAMÓNA ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Javaslat. Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez

Javaslat. Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez Javaslat Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő:

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Betegjogi sérelmek és konfliktus kezelés

Betegjogi sérelmek és konfliktus kezelés TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013.

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Szociális szakmafejlesztés december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára

Szociális szakmafejlesztés december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára Szociális szakmafejlesztés 2015. december 10. Szakmai műhely támogató szolgáltatások számára A szolgáltatások számának megoszlása ellátási formánként (2015.12.01.) Szociális alapellátás; 8143 Gyermekjóléti

Részletesebben

Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben A betegjogi képviselők

Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben A betegjogi képviselők Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben A betegjogi képviselők Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2014. október 20. A betegjogi jogvédelem történeti áttekintése I. Nemzetközi szabályozás Emberi

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A hazai jogvédelem rendszere A TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

A hazai jogvédelem rendszere A TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 A hazai jogvédelem rendszere A TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése című kiemelt projekt tapasztalatai A jogvédelem speciális

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ FELADATA, TEVÉKENYSÉGE

A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ FELADATA, TEVÉKENYSÉGE A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ FELADATA, TEVÉKENYSÉGE DR. HERCZEG RITA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Szociális szakmafejlesztés december 3 Szakmai műhely közösségi ellátások számára

Szociális szakmafejlesztés december 3 Szakmai műhely közösségi ellátások számára Szociális szakmafejlesztés 2015. december 3 Szakmai műhely közösségi ellátások számára A szolgáltatások számának megoszlása ellátási formánként (2015.12.01.) Szociális alapellátás; 8143 Gyermekjóléti alapellátások;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Dr. Gazsi Adrienn, jogi szakértő

Dr. Gazsi Adrienn, jogi szakértő O t t h o n t m i n d e n kinek p r og r a m p r o b l é m a t é r k é p a f o g y a t é k o s g y e r m e k e k g y e r m e k v é d e l m i g o n d o s k o d á s b a n, n e v e l ő s z ü l ő i c s a l

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum

32. NEVES Betegbiztonsági Fórum 32. NEVES Betegbiztonsági Fórum Best of BELLA II. - Az akkreditációs program betegbiztonságot támogató legjobb gyakorlatai: A szakmai protokollok szerinti tevékenység lehetőségei és korlátai 2015. december

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben