A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája"

Átírás

1 ÁROP kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, E dokumentum az ÁROP / jelű projektben kidolgozott dokumentumok felhasználásával készült.

2 1. Bevezetés 3 2. Stratégia megalapozása, helyzetelemzés A betegjogi képviselők főbb feladatai Az ellátottjogi képviselők főbb feladatai A gyermekjogi képviselők főbb feladatai SWOT analízis eredménye Célrendszer Az OBDK-ra mint központi szervezetre vonatkozó célmeghatározások Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi, melyek a részstratégiákat célrendszere Beavatkozások OBDK, mint központi szervezetre vonatkozó célok megvalósításának eszközei, intézkedései Betegjogi célrendszer megvalósulásához szükséges intézkedések, eszközök Ellátottjogi célrendszer megvalósulásához szükséges intézkedések, eszközök Gyermekjogi célrendszer megvalósulásához szükséges intézkedések, eszközök Pénzügyi tábla Beavatkozások ütemezése

3 1. Bevezetés A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiájának elkészítésére az ÁROP / kódjelű projekt keretében kerül sor. A projekt célja a jogvédelem területére vonatkozó stratégiai tervdokumentum elkészítése, mely tartalmazza a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi területek részstratégiáját is. A stratégia kidolgozásának célja, hogy a jogvédelmi területet érintő helyzetelemzések elkészítése és értékelése alapján meghatározásra kerüljenek a jogvédelem jövőjét meghatározó rövid- és középtávú célkitűzések, a javasolt beavatkozási irányok, valamint az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek. A stratégiai programban a időszakra szóló rövid- és középtávú fejlesztési célok kerültek kidolgozásra. A stratégia meghatározza az integrált jogvédelmi tevékenység valamint a beteg-, ellátott- és gyermekjogi jogvédelmi munka fejlesztését szolgáló részcélokat, azok elérésének ütemezését, a szükséges eszközöket, és a megvalósítás kereteit. A stratégia megalapozza a jogvédelmi tevékenység hosszú távú programjának kidolgozását, valamint elősegíti a jövőbeli tervezési és megvalósítási munkákat. Az Alaptörvény alapjogi katalógusára építve, az egyes részterületekre vonatkozó ágazati törvények - az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - képezik a stratégiaalkotás keretét, míg a célmeghatározások és beavatkozások részletes kidolgozása összhangban van a szakterületekre vonatkozó ágazati koncepciókkal. 2. Stratégia megalapozása, helyzetelemzés Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. A hivatal működésének feltételeit és kereteit a 214/ 2012 (VII.30). Kormányrendelet határozza meg. Az OBDK a törvényben meghatározott jogok védelme érdekében mindhárom jogterületen jogvédő hálózatot működtet. Az OBDK fő feladatai: jogvédelmi dokumentáció-kezelési módszertani nemzetközi, határon átnyúló feladatokból, hatósági nyilvántartás vezetésére szóló hatáskörből áll. Az OBDK a jogvédelmi képviselet ellátása során kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő tájékoztatásra, a panaszjog gyakorlásának segítésére, a rendszerhibák feltárására és megoldására. A jogvédelmi képviselők a szolgáltatásokat működtetők, fenntartók, engedélyező hatóságok, szakmai szervezetek széles körével tartanak kapcsolatot. A 2012 novembere óta eltelt idő alatt az OBDK a folyamatos jogvédelmi tevékenység biztosítása mellett végezte a területalapú átszervezést, a jogvédelmi képviselők foglalkoztatási formáinak egységesítését. A jogvédelmi képviselőkkel egyeztetve határozta meg a fogadóórák rendjét és jogvédelmi tanfolyamokat is indított mindhárom területen, 150 fő részvételével. Az átalakítás, az új szervezeti rend kialakítása közben az OBDK vezetése 3

4 nagy hangsúlyt fektetett az egységes arculat megteremtésére, a sajtómegjelenésekre és a kapcsolatteremtésre az ágazati ellátórendszerek többi szereplőjével. Működik az OBDK ingyenes zöld száma és akadálymentes, vakbarát honlapja, ahol elektronikus panaszláda is az érdeklődők rendelkezésére áll. Az OBDK a TÁMOP / betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és jogvédő munka fejlesztése című kiemelt projekt gazdája. A közel 915 milliós finanszírozású projekt célja a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi méltóságuk tiszteletben tartatása, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny társadalmi csoportokra. A program keretében a regionális irodák fejlesztésével lehetőség nyílik a régióban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, külső szakértők bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére egyaránt. Integrált jogvédelem j Betegjogvédelem Ellátotti jogok védelme Gyermekjogvédelem 2.1. A BETEGJOGI KÉPVISELŐK FŐBB FELADATAI Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében. Segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. A beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget. A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el és tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét továbbá azok megszüntetésére javaslatot tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, illetve személyhez fordulni. 4

5 Az OBDK által meghatározott keretek között fogadóórát tart AZ ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐK FŐBB FELADATAI Segíti az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőnél vagy a fenntartónál. Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknál. A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálja. Az OBDK által meghatározott keretek között fogadóórát tart a bentlakásos szociális intézményekben A GYERMEKJOGI KÉPVISELŐK FŐBB FELADATAI Segíti a gyermeket panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását. Segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban Eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján. Nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban képviseli a gyermeket a gyámhivatal kirendelése alapján. Javaslatot tehet gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására, jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a gyámhatóságnak. Az OBDK által meghatározott keretek között fogadóórát tart SWOT ANALÍZIS EREDMÉNYE A stratégia kialakításának előzményeként került sor a SWOT analízis elvégzésére: A belső tényezők elemzése eredményeként erősségként került meghatározásra, hogy az OBDK önálló, országos lefedettséggel rendelkező intézmény, mely független a fenntartóktól és a szolgáltatóktól, 13 éves tapasztalati múlttal rendelkezik, mely a 3 terület együttes jelenlétével az integrált jogvédelmet biztosítja. Gyengeségek az egységes gyakorlat hiánya, a jogvédelmi képviselők alacsony létszáma, kompetencia problémák jelentkezése, pontatlan jogszabályi rendelkezések, a jogvédelmi módszertan hiánya. A jogvédelem külső tényezőinek elemzése eredményeként a lehetőségek, OBDK, mint központi hivatal szerepének erősödése a jogvédelem rendszerében, befolyás a jogszabályi környezetre, a központ által nyújtott szakmai támogatás, a jogvédelmi képviselők munkájára való társadalmi igény növekedése. A swot elemzés részeként azonosítottuk a veszélyeket is. A jogvédelmi képviselői képzettséggel rendelkezők alacsony száma, a TÁMOP pályázat lejárta után forrás hiány fellépése, érdekütközések a feladatellátás során. 3. Célrendszer A stratégia célja, hogy a jogvédelem területén olyan rövid és középtávú célok kerüljenek meghatározásra, melyek a jogvédelemben minőségi előrelépést és változást 5

6 eredményeznek a szolgáltatatást igénybevevők és a jogvédelemben dolgozók számára egyaránt, továbbá hogy hozzájáruljanak a hosszú távú stratégia megalapozásához, mely meghatározza a jogvédelmi rendszer fejlődésének kívánt irányát. A jogvédelmi tevékenység illetve 2004 es kezdete óta jelentős szakmai tapasztalat gyűlt össze a jogvédők tevékenységét érintően. Az ágazati tevékenységek fejlődésének irányvonala és a meglévő tapasztalati tőke (statisztikai adatok, éves értékelések, szakmai műhelyek) a jogvédelem jelen gyakorlatát érintően, stabil kiindulási alapot képeznek a stratégiai célrendszer kialakításához. Általános hosszú távú célként meghatározható, hogy a demokratikus jogállami keretek között élő társadalom tagjai birtokolják azokat az ismereteket, melyek segítik őket abban, hogy mind az egészségügyi, mind a szociális és gyermekvédelmi rendszerben tisztában legyenek az Alaptörvény és az ágazati jogszabályok által biztosított jogokkal, azok tartalmával és érvényre juttatásukkal. Cél az olyan ellátórendszer létrehozása, melyben a szolgáltatók az ellátás során biztosítják az állampolgárok számára, a jogszabályokban meghatározott jogaik érvényesülést. Hosszú távú célként határozható, meg, hogy OBDK egy széles társadalmi körben ismert és elismert hivatallá váljon, mely az Alkotmánybíróság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala mellett, a jogvédelemnek egy olyan bástyája lehet, mely az állampolgárok számára közvetlenül elérhető, gyors és professzionális segítséget nyújt a hatáskörébe tartozó jogsérelmeik kezelésében. Középtávú célok: Cél az adekvát szolgáltatásnyújtás rendszerének kialakítása a célcsoportokat jellemző sajátosságok figyelembe vételével. Az OBDK akkreditált felnőttoktatási képzési helyként olyan hiánypótló feladatot látna el, mely az ágazati területek speciális problémáinak megfelelően nyújtana képzést. A jogvédelemre vonatkozó angol nyelvű képzési program elkészítése is a jogtudatosság kialakítását segítené. Rövid távú célok: Egy olyan hatékonyan működő 2 szintű jogvédelmi rendszer kiépítése, mely egyrészt decentralizált rendszerén keresztül biztosítja a jogvédők közvetlen elérhetőségét, centrális szinten pedig támogatja a jogvédők szakmai munkáját. az egységes eljárási rend kialakítását, a jogszabályi környezet alakulásának befolyásolását, kapocsként szolgál a terepen dolgozó jogvédelmi képviselők és a döntéshozó fórumok között. Segíti a jogvédők által észlelt hibás vagy jogsértő gyakorlatok becsatornázását és továbbítását. A hatékony tájékoztatási tevékenység több szintű rendszerének kialakítása. A rövid távú célok meghatározása 2 szinten történik, egymással szoros kapcsolatban: 1. OBDK központi szintjén, a három jogterületet együttesen érintően 2. Jogterületenként: betegjog, ellátottjog, gyermekjog, melyek a részstratégiákat alkotják 3.1. AZ OBDK-RA MINT KÖZPONTI SZERVEZETRE VONATKOZÓ CÉLMEGHATÁROZÁSOK A jogvédelem és annak hatékony érvényesítése az emberi méltóságnak az Alaptörvényben is deklarált védelmére vezethető vissza. Ez a védelem az állam minden szervének és intézményének kötelessége ezen belül az OBDK, mint központi hivatal proaktív jellegének megerősítése és a területén dolgozók munkájának hatékony és folyamatos szakmai támogatása az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi 6

7 intézményekben, az Alaptörvényben és az ágazati jogszabályokban meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. Főbb elemek 1. OBDK, mint szakmai támasz Az OBDK megalakulása után a beteg-, ellátott- és gyermekjogok érvényesítése érdekében a jogvédelmi tevékenység ellátásának felülvizsgálata során alapelvként határozta meg a hivatal az alábbi feladatokat: - a jogszabályokban foglalt jogvédői feladatok teljes körű megvalósítása, - a jogvédelmi tevékenység racionális, költségtakarékos megszervezése, - a jogvédők elérhetőségének javítása, tájékoztatás, elérhetőség bővítése - egységes eljárási rendek, szakmai etikai kódex kidolgozása, - hatékony, konstruktív és eredményes problémamegoldás elősegítése, - a jogvédelmi képzés megújítása, aktualizálása, felülvizsgált szakmai tartalommal. 2. OBDK, mint szakmai véleményező Arra a szakmai tudásra építve, mely az OBDK létrejötte hozott magával, a jelenlegi jogszabályi felhatalmazáson túli feladatok ellátására is alkalmas. A szakterületeket érintő jogszabályok véleményezésében való részvétel mellett, ki kell alakítani annak a rendszerét, hogy az OBDK-nak legyen lehetősége véleményt alkotni az ágazati intézmények szabályzatainak (szakmai program, házirend, stb.) elfogadása, ellenőrzése során. A jogvédelemnek meg kell teremteni azt a szintjét is, amelynek során az OBDK-nak módja lesz a hivatalból történő eljárásra, valamint biztosítani kell a rendszerszintű vizsgálat lehetőségét is a jogvédelmi területeken, illetve a rendszerszintű javaslattételi, ajánlási típusú intézkedésekre is meg kell teremteni a lehetőséget. 3. Jogvédelmi tudásbázis létrehozása Szükséges a panaszkezelésben előforduló tipikus és különleges esetekről olyan szakmai esettanulmányokat, összefoglalókat készíteni, ami segít a jogsérelmek elkerülésében, orvoslásában. A célok között kell rögzíteni, hogy az OBDK által létrehozott az Év jogvédője belső pályázatát a jövőben is fenntartja, a pályamunkák összegyűjtése és megjelentetése a tudásbázis része lehet. 4. Az OBDK, mint jogvédelmi képző központ A felsőoktatási képzésekben sem az egészségügyben, sem a szociális képzésben nem jelennek meg hangsúlyosan az ágazati specifikus jogvédelmi ismeretek, ezért kiemelt jelentőségű feladat az ebben való tevékeny részvétel. A felsőoktatási képzésben a folyamat megindult, az OBDK-nak jelenleg is több együttműködési megállapodása van, mely keretében a területen dolgozó jogvédők tartanak akár kredit pontot is érő képzést. A jogvédelmi tevékenység kibővítése és elérhetőségének növelése érdekében az OBDK feladatai ellátásához növelni szeretné az önkéntesek számát. 5. Emberközpontúság növelése Az OBDK megalakulásakor egységesítette a foglalkoztatási jogviszonyokat, megszüntette a helyettesítés rendszerét. A jogvédők az átszervezés eredményeként már csak főállású jogvédőként tevékenykedhetnek. A jogvédők elérhetőségének tovább növelése érdekében cél egy olyan rendszer létrehozása, melynek során a jogvédelmi képviselők nem csak a három ellátórendszerrel közvetlenül kapcsolatba kerülő emberek számára teszi elérhetővé az információkhoz jutást, hanem minden állampolgár számára. 7

8 Cél tehát olyan infopontok létrehozása, mely nem az ellátórendszerek intézményeihez kapcsolódik, hanem az állampolgárok széles köre által elérhető helyszínen történik meg a kialakításuk. 6. Jogvédelmi képviselők társadalmi elismertségének növelése Az itt megfogalmazott fejlesztési célok eredményei magukkal hozzák a jogvédelmi tevékenység társadalmi elismertségének növekedését, a jogvédelmi képviselők szakmai tudásának és kompetenciájának fejlesztését BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI, MELYEK A RÉSZSTRATÉGIÁKAT CÉLRENDSZERE Az ágazati területek amellett, hogy részt vesznek az általánosan meghatározott célok megvalósításában, a részterületek vonatkozásában is meghatározásra kerültek a rövid és középtávú célok, amellett az általános cél mellett, hogy a jogtudatosság magasabb szintjének megvalósulását elősegítse a jogvédelmi képviselők tevékenysége Betegjog célrendszer A Semmelweis Terv, mint ágazati stratégiai program leszögezi, hogy a betegjogok érvényesülése és (jog)intézményi biztosítása az állam alkotmányos kötelezettsége. A Semmelweis terv volt az alapja az OBDK, mint önálló, független központi hivatal létrehozásának, mely a betegpanaszok kezelésében, fogadásában is kiemelt szerepet játszik: az OBDK a betegpanaszok fogadását és kivizsgálását az ÁNTSZ és az OEP közreműködésével végzi. A prevenció: Ez a betegjogi jogsérelmek megelőzését jelenti, az ellátást igénybe vevők betegjogi ismereteinek bővítése, jogtudatosságuk növelése. Az OBDK, a betegjogok érvényesítése kapcsán meghatározó, elsődleges szereplője az ellátórendszernek, ezért indokolt egyértelműsíteni és kiemelni a központi hivatal helyét és viszonyát az egészségügyi ellátórendszer többi szervéhez a betegjogi jogsérelmekkel kapcsolatos eljárásban. A Nemzeti Kapcsolattartó Pont, a 2011/24/EU számú Irányelv kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a tagállamok az állampolgárokat széles körben tájékoztassák jogaikról és jogosultságaikról a határon átnyúló egészségügyi ellátás vonatkozásában. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében írja elő az Irányelv a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok felállításának kötelezettségét, amelyek információs központként széles körben adnak információt mind az adott tagállam polgárai, mind más tagállami állampolgárok részére. A Nemzeti Kapcsolattartó Pont Magyarországon az OBDK. A feladat megvalósítása érdekében weblap létrehozása szükséges. A Dokumentációs Központ feladata a betegek egészségügyi dokumentációjának kezelésében való segítségnyújtás, a dokumentációhoz való hozzáférés biztosítása valamint a megszűnt egészségügyi intézmények egészségügyi dokumentációinak kezelése. Végső célként a teljes egészségügyi dokumentumtár létrehozásával - elkerülhető az is, hogy a beteg különböző adatkezelési rendszereket alkalmazó intézményektől, vagy az ellátó interoperabilitási hiányosságok miatt ne jusson hozzá a szükséges adatokhoz. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer problémáinak kezelésére. Bizalomjavító lehetőségek kimunkálása az igénybevevők és az egészségügyi személyzet között Permegelőzés, együttműködés a minőségügyi szakemberekkel. Kiemelt figyelem a speciális helyzetű csoportokra: fogyatékos, roma lakosság. 8

9 Ellátottjogi célrendszer Az ellátottjogi szakterület középtávú stratégiai célként fogalmazza meg, hogy olyan eszközöket alkalmazzon tevékenysége során, amelyek hozzásegítik a szociális intézményekben élőket ahhoz, hogy az intézményi életforma - minél inkább közelítsen vagy el is érje az otthont jelentő és biztosító szolgáltatások színvonalát, ahol a szolgáltatásban részesülők emberi méltósága megőrzése mellett, önrendelkezési joguk magasabb szintű biztosítása is megvalósul. A rövid, közép és hosszú távú célok az OBDK alapelvei mentén kerültek meghatározásra, vonatkozó jogszabályokban foglalt jogvédelmi feladatok teljes körű megvalósításával: A stratégiában megfogalmazott eszközökkel nem csak az a cél, hogy a jogvédelmi feladatok ellátásának hatékonysága növekedjen, hanem a szociális intézmények szolgáltatásának színvonala emelkedjen, jogsérelmek száma csökkenjen. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer problémáinak kezelésére. Támogatott lakhatás folyamatának figyelemmel kísérése, az ellátottak jogvédelme a folyamat során. A tájékoztatás területén az ellátott jogi képviselők tapasztalata alapján a panaszkezelésben előforduló tipikus és különleges esetekről szakmai esettanulmányokat tartalmazó kiadványok elkészítése. Nyilvánosság előtti megjelenés növelése, előadások tartása, az OBDK feladatainak ismertetése az ellátottjogi képviselői tevékenységről, a jogsérelmek előfordulásáról, azok elkerülésének módszereiről. Elengedhetetlen cél a szolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, ami többféle módon és szinten valósítható meg. A szolgáltatásban közvetlenül dolgozók képzése akkreditált, kreditpontot adó képzés formájában illetve felsőoktatási tananyagként legalább féléves önálló tantárgyként, vagy fakultáció formájában Gyermekjogi célrendszer A gyermekjogi részstratégia célja, hogy elősegítse a gyermeki jogok érvényre jutásának fejlesztését, fokozottabb jogvédelmet biztosítson a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportoknak. Az Európa Tanács 1698/2005. javaslata is megfogalmazza, az intézményes ellátásban részesülő gyermekek vonatkozásában, hogy joguk van panasszal élni egy azonosítható, pártatlan, független szervnél jogaik védelme érdekében. A gyermekjogi célrendszer részben kapcsolódik az OBDK célrendszeréhez, részben a gyermekvédelmi rendszer változásainak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Fő célként a gyermekjogi képviselő jelenlétének növelése a gyermekvédelmi gondoskodással érintett gyermekek életében, a gyermekjogi képviselők státuszának megerősítése. A nevelőszülőnél élő gyermekek jogvédelmének területén elérhetővé kell válnia a jogvédelmi képviselőknek a nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek számára is. Ennek elősegítése érdekében a gyámhivatal a nevelésbe vételi határozatának kötelező elemévé kellene tenni a gyermekjogi képviselő személyéről és telefonos elérhetőségéről szóló rendelkezést. 9

10 Együttműködés: a gyermek törvényes képviseletének ellátásával foglalkozó személlyel, a gyermek nevelését biztosító nevelőszülővel, és a törvényes képviseletet ellátó gyermekvédelmi gyámmal is kapcsolatban kell legyen a gyermekjogi képviselő. Elhelyezési értekezletekre vonatkozó célok, a jelenlét biztosítása, információval kell rendelkezni az időpontokról és biztosítani kell a megnövekedett utazási költségek pénzügyi támogatását is. Tájékoztató anyagok kidolgozása, melyek a szakellátásban élő gyermekek részére az őket érintő eljárásról, a gyermeki jogokról, őket megillető speciális jogokról és a gyermekjogi képviselőről. Alapellátással összefüggő cél egy olyan irányú jogszabály módosítás lenne indokolt, mely a gyermekjóléti szolgálat számára kötelezővé tenné a gyermekjogi képviselő segítségének igénybe vételét a felügyelt kapcsolattartás folyamatában a gyermek jogainak előtérbe helyezése érdekében. A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozik a védelembe vétel is. Az eredménytelen védelembe vétel után kerül sor a gyermek nevelésbe vételére. A gyermek érdekében indokolt lenne, a gyermekjogi képviselő kötelező részvétele az eredménytelen védelembe vételek felülvizsgálata során. Köznevelés területére vonatkozó cél, a gyermekjogi képviselő rálátása, jelenléte. Azonban nagyon fontosnak tartanánk, hogy a gyermeki jogok megismerése már kisiskolás korban a kötelező ismeretanyag része legyen, melynek megismertetésében feladatot vállalhatnának a gyermekjogi képviselők vagy a területen dolgozó önkéntes jogvédők. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer problémáinak kezelésére A célok hatásvizsgálatainak, hatástanulmányainak irányai és módszerei A célfeladatok hatásvizsgálatai több irányúak kell, hogy legyenek. Mérni szükséges a célcsoporti jogok, a jogtudatosság növekedését, a szolgáltatásban dolgozók jog ismeretét, alkalmazási gyakorlatát és ezen alkalmazás hatását a jogsérelmek számának és jellegének alakulására. Vizsgálati módszerek: - kérdőíves felmérések, - interjúk, - az igénybe vevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek elemzése, - a jogvédők statisztikai adatai és beszámolói A célrendszer illeszkedése a kormányzati stratégiákhoz A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia hátrányos helyzetű emberek helyzetének javítása, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a fenntartható fejlődés alapelvei között szerepelteti a társadalmi igazságosság elvét, mely szerint el kell ismerni mindenki jogát a méltó életfeltételekhez, mindenki számára biztosítani kell az alapvető emberi jogokat. A jogvédelmi stratégia célként tűzte ki az alapvető jogok ismeretének növelését és ezáltal a hátrányos helyzet csökkentését, a jogtudatos magatartás fejlődésének támogatását. A Semmelweis-terv céljai között kiemelt hangsúlyt kap a betegjogok megfelelő érvényesítése. A betegjogi képviselők tevékenységének szakmai támogatása, a szakmai protokollok létrehozása és ennek kapcsán a jogvédelmi munka egységessé tétele, valamint a szakmai továbbképzések rendszerének kiépítése, szakemberek részére nyújtott képzéseken keresztül a betegjogok érvényesülésének elősegítése révén kapcsolódik a Semmelweis tervben megfogalmazott célokhoz. 10

11 Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 1257/2011. (VII. 21.) kormányhatározathoz kapcsolódóan az ellátottjogi képviselők a támogatott lakhatás folyamatának figyelemmel kísérésén keresztül csatlakoznak, míg a Nemzeti Reformprogramhoz a gyermekjogi képviselők a nevelőszülői kihelyezett gyermekek jogvédelmének fokozottabb támogatása révén illeszkednek. A fenti folyamatok megvalósulását segít az önkéntesek bevonása a jogvédelmi munkába, mely a kormányzati Önkéntesség stratégiához kapcsolódik. Jogvédelmi tevékenység hatása Beavatkozást igénylő jogsérelem - panaszbeadvány - egyeztetés - javaslattétel jsz. alapján Minőségibb szolgáltatásnyújtás Jogtudatosabb szolgáltatást igénybe vevők Tudásbázis javaslattétel jogszabály módosítására, A jogtudatosság fejlesztése: Tájékoztatás: - célcsoport - szakdolgozók - állampolgárok 4. Beavatkozások A célok eléréséhez átfogó eszközrendszer szükséges. A stratégia célfeladatai és beavatkozási szintjei ennek megfelelően kerültek meghatározásra: az OBDK-ra, mint központi irányító hivatalra, valamint a beteg-, ellátottés gyermekjogi területre vonatkozó célok megvalósítására irányuló intézkedések rendszerére OBDK, MINT KÖZPONTI SZERVEZETRE VONATKOZÓ CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI, INTÉZKEDÉSEI A célfejezetben ismertetett célok megvalósítása érdekében a következő beavatkozási intézkedések, eszközök kerültek meghatározásra: Szakmai szabályozók, protokollok kidolgozása. Kommunikációs stratégiák, tájékoztató anyagok kidolgozása az adekvát tájékoztatási tevékenység megvalósítása érdekében. Infó-pontok létrehozása, annak infrastrukturális feltételeinek biztosítása. Önkéntesek feladatellátására vonatkozó szabályozók kidolgozása. Jogszabály módosítási kezdeményezéssel az OBDK szakmai véleményező szerepének megerősítése érdekében. Szakmai segítségnyújtás rendszerének meghatározása, szakmai protokoll kidolgozása. Kutatások, szakterületeket érintő hatásvizsgálatok végzése. 11

12 Esettanulmányok készítése, szakmai publikációk támogatása. A jogvédelmi hírlevél rendszer tovább fejlesztése. Szakkönyvtár létrehozása. Többszintű képzési, továbbképzési stratégiák kidolgozása: jogvédők részére, szolgáltatók részére. Akkreditált képzőhely feltételeinek megteremtése, minősítési eljárás kezdeményezése. Tananyagfejlesztés. Felsőoktatási intézményekkel való együttműködés BETEGJOGI CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK Nemzetközi kapcsolattartó pont kiépítése, ennek támogatására weblap létrehozása. A teljes egészségügyi dokumentumtár létrehozása érdekében jogszabály módosítás kezdeményezése. Rendszerszintű javaslatok az ellátórendszer betegjogi problémáinak kezelésére, mely feladat a jogszabály módosítás mellett megnövekedett szakember igényt is magával hoz. Betegjogi klubhálózat és a szolgáltatók betegjogi munkájának nagyobb megbecsültsége az orvos-beteg közötti bizalom helyreállítása valamint az egyéni felelősség az egészségünkért elv érdekében ELLÁTOTTJOGI CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK Jogszabályi környezet átalakítása a tájékoztatás, panaszkezelés vonatkozásában. A szolgáltatás színvonalának növelése - tájékoztató anyagok, képzések segítségével. Támogatott lakhatás elősegítése, jogvédelem biztosítása, jogszabály módosítás kezdeményezése. Kapcsolati rendszer szélesítése GYERMEKJOGI CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK A gyermekjogi képviselő státuszának megerősítése érdekében, jogszabály módosítások kezdeményezése. Fogadóóra rendszerének illeszkedése a változó jogszabályi környezethez. Kapcsolati rendszer szélesítése. Alapellátási jelenlét biztosítása érdekében jogszabály módosítás kezdeményezése. A szolgáltatás színvonalának növelése - tájékoztató anyagok, képzések segítségével. 12

13 5. Pénzügyi tábla Beavatkozás neve Beavatkozás forrása EU-s forrás (hazai döntés) Közösségi forrás (brüsszeli döntés) Hazai forrás (költségv. terhére) Egyéb forrás Megjegyzés 1. Személyi juttatások 141,2 2939,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok 62,0 728,3 n. Dologi költségek 66,9 1179,7 Összesen: 270,1 4847,9 A beavatkozás forrása: Az "EU-s forrás" oszlop azon költségtételeket tartalmazza, melyeket az OBDK TÁMOP /1 "Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és jogvédő munka fejlesztése" című projektből finanszíroz. A tábla "Hazai forrás" oszlopában összesítetten szerepeltetjük a finanszírozandó tételeket. Beavatkozások ütemezése Beavatkozás neve Összesen: 1. Személyi juttatások 244,2 385,4 360,5 378,5 397,4 417,2 438,0 459,9 3081,1 Munkaadókat terhelő járulékok 62,0 93,6 93,4 98,0 102,9 108,0 113,4 119,0 790,3 2. n. Dologi költségek 113,7 180,6 142,7 148,0 153,6 161,2 169,2 177,6 1246,6 Összesen: 419,9 659,6 596,6 624,5 653,9 686,4 720,6 756,5 5118,0 A beavatkozás ütemezése:a "2013" oszlop az OBDK költségvetésének adatait tartalmazza, költségvetési soronként. A "2014" oszlop az OBDK vonatkozó költségvetésének adatai mellett, a TÁMOP /1 kiemelt projekt keretében finanszírozandó tételeket is tartalmazza, feltételezve, hogy az OBDK 2014-es költségvetése a főösszeget tekintve nem változik. A "2015" oszlop az OBDK vonatkozó költségvetésének adatait tartalmazza, továbbá a TÁMOP /1 kiemelt projekt fenntartási időszakára vonatkozó költségeket. Itt kiemelendő, hogy a kiemelt projekt esetében a projekt hosszabbítására és többletköltség bevonására vonatkozó kérelmünk elbírálás alatt van. A fentiek alapján a többletbevonásra vonatkozó kérelem pozitív elbírálása esetén ezen oszlop adatai módosulnak. A tervezés tekintetében fontos kérdés, hogy a TÁMOP /1 kiemelt projekt megvalósítási időszakának meghosszabbítása megvalósul-e, hiszen ebből következik az, hogy a fenntartási időszak mikor kezdődik. A fenntartási időszakra vonatkozóan a tervezési felhívás az alábbi követelményeket fogalmazza meg: "A projekt zárását követő 3 évben a projektgazda kötelezi magát a projekt eredményeinek fenntartására, különösen az alábbi területeken: 13

14 A létrehozott, kifejlesztett tananyagokat, szakmai, módszertani anyagokat aktualizálja, frissíti, biztosítja az azokhoz való hozzáférést, az adatbázist karbantartja, a honlapot működteti. Biztosítja a projektirodák és teamek szolgáltatásának fenntartását. A projektgazdának vállalnia kell a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A projektgazdának a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie." A fentiek alapján a projekt fenntartási időszaka 2018-ig tart, a fenti követelményeknek az OBDK mindenképpen meg kell, hogy feleljen. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a fenntartási időszakra státuszok és az ahhoz kapcsolódó költségek biztosítása. A fenti feladatok mellett a szervezet számára komoly kihívást jelent az egészségügyi dokumentációval kapcsolatos feladatok ellátása évtől ezen költségek kerültek az 5 százalékos inflációval felszorzásra évenként. Az 5. és 6. tábla egyezőséget mutat összegszerűségében költségvetési soronként az EU- s és a hazai költségvetés terhére. 14

15 15

16 6. Beavatkozások ütemezése Beavatkozási tevékenység Szakmai standardok kidolgozása Betegjogi szakterület Ellátottjogi szakterület Gyermekjogi szakterület Kommunikációs stratégiák kidolgozása: - általános - terület specifikus IV. negyedév Szakmai szabályozók elkészítése 2014 I. félév Protokollok bevezetése 2014 II. félév Protokollok tapasztalatainak összegzése - betegbiztonsághoz kapcsolódó panaszok, észrevételek a jogvédelmi feladatellátásban -jogvédelmi tevékenység a támogatott lakhatáshoz kapcsolódóan - elhelyezési értekezleteken ésnevelőszülői jelenlét a jogvédelmi feladatellátásban -fogadóórák rendszerének módosítása -feladatellátási körök bővítése: alapellátás Munkacsoport felállítása jogterületenkén t/feladatcsopor tonként Kiadványok, hírlevél megjelentet ése, honlap fejlesztése aktualizálása 6. Beavatkozások ütemezése Tevékenység hatásvizsgálata, eredmények Protokollo értékelése tevékenység aktualizálása k alkalmazá sa,folyam atos aktualizál ása aktualizá lás, fejlesztés aktualizá lás, fejlesztés aktualizá lás, fejlesztés Indikátorok Elkészült protokollok Regisztráltak száma hírlevélre kiadványok száma Megvalósító szervezet OBDK jogvédelmi képviselőinek munkacsopor tjai, Jogvédelmi, Jogi- és Módszertani Főosztály OBDK: betegjogi képviselők OBDK: ellátottjogi képviselők OBDK: gyermekjogi képviselők OBDK jogvédelmi képviselőinek munkacsopor tjai, Jogvédelmi, Jogi- és Módszertani Főosztály Betegjogi szakterület - tájékoztató kiadványok, esettanulmányok betegjogi kiadványok OBDK: 16

17 Ellátottjogi szakterület Gyermekjogi szakterület Info-pontok kialakítása Önkéntes tevékenység fejlesztése Jogvédelmi tudásbázis kialakítása: OBDK szakmai véleményező, javaslattevő szerepének megerősítése rendszerszintű - betegjogi hírlevél negyedévente - betegjogi klubhálózat kialakítása - betegjogból kitűnő cím adományozása - tájékoztató kiadványok, eset-tanulmányok - ellátottjogi hírlevél negyedévente - kiadványok, esettanulmányok - gyermekjogi hírlevél negyedévente gyermekbarát, interaktív honlap Előkészítés Önkéntesek tevékenységére vonatkozó szabályozók kidolgozása Kutatási témák meghatározása. Esettanulmány készítése. Jogszabály módosítási javaslatok előkészítése. Helyszínek kiválasztása, szerződéskötés feltételrendszer kialakítása Önkéntesek számának növelése Önkéntesek felkészítése Kutatási tevékenység, hatásvizsg. végzése. Együttműködés kialakítása felsőoktatási intézményekkel. Jogszabály Infopontoko n integrált jogvédel mi feladatell átás jogvédel mi szakköny vtár kialakítás a hírlevél havonta ellátottjog i hírlevél havonta gyermekj ogi hírlevél havonta száma hírlevélre regisztráltak száma kiadványok száma hírlevélre regisztráltak száma kiadványok száma hírlevélre regisztráltak száma 19 info-pont működése szerződések 40 fő önkéntes: szerződés szakmai tevékenység dokumentáci ója, együttműköd ési megállapodás ok betegjogi képviselők OBDK: ellátottjogi képviselők OBDK: gyermekjogi képviselők OBDK OBDK OBDK jogvédelmi képviselők 17

18 kérdésekben módosítási javaslatok. Akkreditált képző központ, Képzés, továbbképzés rendszerének fejlesztése Nemzeti Kapcsolattartó Pont működtetése Dokumentációs Központ működtetése Akkreditáció feltételeinek megteremtés e Előkészítés: jogvédelmi képzések, továbbképzés ek ütemezése -tematika fejlesztése/kid olgozása Információs tevékenység: web felület kialakítása,az eü. ellátó hálózat szerveivel történő együttműködé s kialakítása A dokumentum ok felmérésének elkezdése Akkreditációs eljárás megindítása jogvédelmi képzések / továbbképzések lebonyolítása: ütemezés szerint Tapasztalatok visszajelzések összegzése: fejlesztés, aktualizálás az eü. ellátó hálózat szerveivel történő együttműködés kialakításának finomhangolása A felmérés eredményének összegzése, Előkészítés jsz. módosításra Teljes dokume ntumtár létrehoz ása a határon átnyúló egészség ügyi ellátások ra vonatkoz ó felmérés Jelenléti ívek, tanúsítványo k Dokumentác ió, honlap jogszabály módosítási javaslat OBDK OBDK: Nemzeti Kapcsolatok Irodája OBDK: Dokumentác iós Főosztály 18

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály

A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály A beteg-, ellátott- és gyermekjogi képviselő feladatai és lehetőségei Dr. Kiss László Jogvédelmi, Jogi, Módszertani Főosztály Budapest 2013. május 23. Jogvédelem története Elsőként betegjog 77/1999. (XII.

Részletesebben

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12.

A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme. Tapasztalatátadó tanácskozás. 2013. December 12. A betegek, ellátottak és gyermekek jogvédelme Tapasztalatátadó tanácskozás 2013. December 12.. Az OBDK jogállása és feladatai 2012. November 1. megalakult az OBDK (214/2012.(VII.30.) Korm. rendelet) Elsődleges

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ tevékenysége Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2014. október 9. Az OBDK Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai elvek

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet ----------------------------------------------------------------------- Iratminta száma: A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR A fogalomtár a jogvédelmi

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma A jogvédő tevékenységei a szolgáltatónál. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. PROTOKOLL CÉLJA A jogvédelmi képviselő szolgáltatónál történő

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL száma Önkéntes jogvédő tevékenysége. 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. Protokoll célja Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A betegjogi képviselők feladatai

A betegjogi képviselők feladatai Jogvédelmi tanfolyam 2013.06.07. A betegjogi képviselők feladatai Mina András dr. Fővárosi és Pest megyei betegjogi képviselő OBDK betegjogi szakreferens ÓRAREND - Tartalom 1. Jogforrási feladatok (Eütv,

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita A hatékony jogvédelem eszközei I. Jogtudatosítással kapcsolatos feladatok - jogszabályi háttér Gyermekvédelmi törvény: A

Részletesebben

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: ELJÁRÁSREND száma Ellátottjogi képviselő eljárásrendje 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1. ELJÁRÁSREND CÉLJA Az ellátottjogi képviselők tevékenységének összefoglalása,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ DR. VERES GÁBOR 2015.05.14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 1 hatályos: 2013.04.27-2013.04.28

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Betegjogi sérelmek és konfliktus kezelés

Betegjogi sérelmek és konfliktus kezelés TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013.

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben A betegjogi képviselők

Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben A betegjogi képviselők Betegjogok és jogérvényesítés az egészségügyben A betegjogi képviselők Dr. Novák Krisztina főigazgató OBDK 2014. október 20. A betegjogi jogvédelem történeti áttekintése I. Nemzetközi szabályozás Emberi

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A hazai jogvédelem rendszere A TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

A hazai jogvédelem rendszere A TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 A hazai jogvédelem rendszere A TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése című kiemelt projekt tapasztalatai A jogvédelem speciális

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása

Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1 Előzmények UMFT (2007-2013) (Operatív Program,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR

A BETEG GYERMEK JOGAI Dr. Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR A BETEG GYERMEK JOGAI Dr Pálinkás Zsuzsanna gyermekjogi képviselő OBDK DDR Gyermekjogi képviselő HÍD képzés Budapest, 2014 május 15-17 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény 24

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés - komplex jogvédelem az OBDK-ban. 2. A jogvédelem rendszerének átszervezése. 3. A jogvédelem három területe

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés - komplex jogvédelem az OBDK-ban. 2. A jogvédelem rendszerének átszervezése. 3. A jogvédelem három területe Tartalomjegyzék 1. Bevezetés - komplex jogvédelem az OBDK-ban 1. 2. A jogvédelem rendszerének átszervezése 2. 3. A jogvédelem három területe 4. 3.1. Betegjogi szakterület 4. 3.2. Ellátottjogi szakterület

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben