Történelmi film történelmi hitelesség?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történelmi film történelmi hitelesség?"

Átírás

1 Történelmi film történelmi hitelesség? Készítette: Vida Gábor IV. évfolyam kommunikáció szak elektronikus média szakirány Konzulens tanár: Tóth Tibor fıiskolai tanár Eszterházy Károly Fıiskola Eger,

2 Tartalom I. Bevezetés 3 II. A hitelesség mőfajai 4 A hírmősorok 4 A filmhíradó 5 A dokumentumfilm 7 III. A történelmi film 24 IV. Bibliográfia 36 V. Melléklet Hiba! A könyvjelzı nem létezik. 2

3 I. Bevezetés Korunkban a mozgókép függetlenül attól, hogy moziban, vagy otthon, televíziókészülék, videó- vagy DVD-lejátszó révén kerülünk vele kapcsolatba életünk, mindenapjaink részévé vált. Az emberek számára, mind a filmen, mind a televízióban látottak természetes egyszerőséggel a valóság visszatükrözıdéseivé váltak. Ez az állapot azonban nem csak a jelenre igaz, hanem már a filmtörténet kezdetén fellépı jelenség volt. Példa rá Louis Lumière a Vonat érkezése (1. kép) címő, 1895-ös filmje, amikor is az anekdota szerint a közeledı vonat látványára sokan felugrottak székükbıl, mivel azt valóságosnak hitték. Azonban ekkorra vezethetı vissza a film és a késıbb kizárólagosan televíziós mőfajjá vált híradó megjelenése is, hiszen ugyancsak Louis Lumière A kongresszus tagjainak partraszállása címő mozgóképe tekinthetı, mind a családi film, mind a korai híradófilm ısének, amin a Neuville-Sur-Saône-ban tartott fényképészkongresszus tagjainak csónakból történı partraszállását rögzítette. Tehát a fikció és a valóság összemosódása nem új kelető probléma, de a kérdés az, hogy a mozgóképen látott valóság mennyiben hiteles, mennyi belıle a tényleges valóság, és mennyi a látszat, az alkotói túlzás, pontatlanság, tévedés. A hitelesség szempontjából elsısorban a televíziós hírmősorok, a filmhíradók, a dokumentumfilmek, illetve a történelmi filmek jöhetnek szóba. Elıször az elsı három mőfaj sajátosságait mutatom be a hírmősorokat csak érintılegesen, részletesebben foglalkozva a dokumentumfilm történetével és fajtáival, hiszen szakdolgozatom témája inkább foglalkozik a filmes, mint a televíziós mőfajokkal. A történelmi filmrıl külön fejezetben lesz szó részletesebben, ugyancsak bemutatva történetét, sajátosságait, jellemzıit néhány ismert példán keresztül. Itt kell megjegyeznem, hogy ebben a fejezetben különösen nagy hangsúly helyezek a történelmi film egyik almőfajára, a peplumra, hiszen az elemzésem tárgyául választott film is ezen zsánerhez tartozik. A harmadik fejezetben egy konkrét történelmi film (Trója, 2004) elemzésén keresztül próbálom bemutatni az elıforduló pontatlanságokat és hiteltelenségeket. 3

4 II. A hitelesség mőfajai A hírmősorok A hírmősorok az információs mősorhalmaz legfontosabb alcsoportját alkotják. Idetartoznak fıként a napi híradók, heti hírösszefoglalók, amelyek célja, hogy a világ eseményeirıl tájékoztassák a nézıket. A híradók számára a híranyagokat az adott csatorna hírszerkesztısége válogatja különbözı szempontok szerint, figyelembe véve elsısorban a várható eseményekrıl szóló elızetes információkat, a friss hazai, illetve külföldi hírügynökségi jelentéseket. A híradók struktúrájában fontos szerepet játszanak a logo, a fıcím, a headlines, a stúdiókép, valamint a mősorvezetı személye, de a nézıre mindenekelıtt a szöveg és képanyag aránya tesz nagy hatást. A hírek megformálásában nagy szerepe van annak, hogy a szerkesztıség rendelkezik-e az adott híranyagról helyszíni tudósítással, esetleg képi összefoglalóval, vagy csak telefonjelentésre, fényképre, grafikonra, vagy a mősorvezetı kommentárjára támaszkodike. Raymond Williams, angol médiaszociológus 1974-ben megjelent A televízió mint technika és kulturális forma c. mővében szembeállítja az amerikai és az angol tévéhíradó-modellt: míg az elıbbi esetében a szerkesztık a hírolvasó, mősorvezetı személyes közléseire helyezik a hangsúlyt gyakorta a képi megjelenítés szándékos mellızésével, az utóbbinál a vizuális közlésmód a meghatározó. Az amerikai módszer a hírek objektivitását tekintve a kényesebb, mivel nagyobb lehetıséget nyújt az utólagos manipulációra. Ezzel szemben a brit stratégia inkább a hírértékre nézve lehet káros, mert hajlamos az egyébként jelentéktelen eseményeket túlhangsúlyozni pusztán azért, mert hatásos filmanyag készült róla. 1 A hírmősorokat a demokratikus országokban úgynevezett etikai kódex, vagy tételes médiatörvény szabályozza, amelyek alapkövetelményei között kiemelt helyen szerepel a tényszerőség, valamint a hír és a hozzá kapcsolódó vélemény kétséget kizáró elkülönítése. Ennek ellenére különbség fedezhetı fel a közszolgálati és a kereskedelmi csatornák híranyagai között. Míg az elıbbi leginkább az aktuális politikai hatalomtól függ (gazdasági vagy akár személyi nyomásgyakorlással), és így a propagandisztikus tájékoztatás felé mutat 1 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal 4

5 addig az utóbbi a nézettség növelése miatt számos szórakoztató elemmel tölti meg az információs mősorokat (infotainment), s ennek valóságtorzító hatása miatt a nézı világról alkotott képe a való világ televíziós reprezentációjához alkalmazkodik. 2 A különbözı médiaelméletek többsége egyetért abban, hogy a valóságot nem lehet objektíven bemutatni semmilyen valószerőnek látszó médiaszöveggel, hiszen a megjelenített események, történések bemutatása egyben minısít is, s ezzel befolyásolja a nézı véleményalkotását. Ennek a szándékos vagy szándékolatlan befolyásolásnak több oka is lehetséges, ilyenek például a téma kiválasztása (mit tart fontosnak az adott média vagy az ıt irányító hatalom propaganda), a rögzítés technikai korlátai (a beállítások önkényes vagy lehetıség adta megválasztása), valamint a szükséges háttéranyag ismerete (a nézı hiányos felkészültség miatt tévesen ítéli meg a hírmősorok információzanzáit). A filmhíradó A televíziós hírközlést megelızte a mozgóképi hírszolgáltatás, amelyet általában heti rendszerességgel a játékfilmek elıtt vetítettek a mozikban. Általában kül- és belföldi eseményekrıl készült tudósítások, riportok, aktuális események szerepeltek benne. Az elsı híradófilmek már a filmtörténet kezdetén megjelentek, például 1896 májusában a Lumière testvérek az orosz cár koronázásáról forgattak filmbeszámolót A cár és a cárné a Mennybemenetel templomába lépnek címmel. Kisebb vagy kevésbé fejlett országokban önjelölt helyi filmkészítık vállalkoztak az aktuális események megörökítésére: Olaszországban Vittorio Calina 1896-ban forgatta a Savoyai Umberto és Margherita sétát tesz a parkban-t, 1897-ben, Japánban Tsunekichi Shibata készített filmeket Ginzáról, Tokió divatos bevásárlónegyedérıl, Brazíliában Alfonso Segreto 1898-ban kezdett híradókat és napi filmbeszámolókat forgatni. 3 A híradófilmeket a késıbbiekben erısen perifériára szorította az egyre terjeszkedı játékfilm. A fikciós filmekhez képest nagyon hamar elavultak, forgalmazhatóságuk és kereskedelmi értékük kérészélető volt. Ezt a problémát oldotta meg a heti híradó. Az elsı filmhíradókat 1908-ben láthatta a nagyközönség, Franciaországban Pathé Journal, néven. Ezt a francia Pathé Stúdió készítette, s ettıl kezdve rendszeressé vált a fımősor 2 3 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 5

6 elıtt a híradófilm. A korabeli filmhíradók legkedveltebb témája az egzotikus tájakról, emberekrıl, ismeretlen népek szokásairól készített felvételek voltak. 4 Ez a gyakorlat a következı években elterjedt Németországban és Angliában, majd pedig augusztus 11-én Amerikában is bemutatkozott Pathé Weekly néven (ebbıl fejlıdött ki a késıbbi Fox híradó). Az I., és a II. világháború alatt a filmhíradó virágzott, bár a kormányok és a haderık vezetıi kezdetben megtiltották az operatıröknek, hogy a frontról tudósítsanak. Azonban késıbb rájöttek, hogy ezek a filmhíradók nemcsak lelkesítik a lakosságot, de segítségükkel ügyesen befolyásolhatják a semleges országok közvéleményét is. Rendkívüli jelentıségüket jelzi, hogy a híradós stábok tagjai sokszor állami alkalmazottak voltak, valamint az, hogy a hadviselı országok erıteljesen felülbírálták a híradók tartalmát. Az erısen politizált, propagandisztikus eszközökkel élı filmhíradó továbbra is népszerő mőfaj maradt, még békeidıben is, különösen az 1917-es szovjet forradalmat követıen, meghatározva ezzel a szovjet filmgyártást. Itt meghatározó volt Dziga Vertov tevékenysége, aki nagy szerepet játszott a politikai szempontokat figyelembe követı híradózás megteremtésében. Az általa alapított Filszem csoport 1923 és 1925 között készítette a hagyományos tematikán nyugvó Goszkinokalendart, valamint ezen kívül tıl az ideológiai meggyızést is szolgáló Kinopravdákat, amelyeket a mozival nem rendelkezı települések lakóinak, úgynevezett agitkavonatokon vetítettek az egész Szovjetunió területén. Az agitkavonatok nyomdával, forgatócsoporttal és mozival voltak felszerelve. Az elsı ilyen agitációs mozivonat 1919-ben futott ki, hogy a forradalmi eszmék mindenkihez elérjenek. 5 A filmhíradók nálunk is népszerőek voltak, Budapesten, a Nagykörúton az 1950-es évektıl kezdıdıen a filmhíradóknak egy, majd két önálló mozija is volt: a Híradó (a késıbbi Horizont mozi), valamint a Budai Híradó (a mai Bem mozi). A filmhíradók az 1960-as, 70-es évektıl kezdıdıen már nem tudták felvenni a versenyt a televíziós hírszolgáltatással, ezért lassan megszőntek. Az utolsó filmhíradókat Magyarországon az 1980-as évek végén készítették. 4 5 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal 6

7 A dokumentumfilm A dokumentumfilm (nonfiction film) megtörtént eseményekrıl, valóságos személyek, közösségek életérıl, konfliktusairól, a tudomány, a mővészetek egy-egy fontos vagy érdekes problémájáról, eredményeirıl tudósít tényszerően, pontosan, szándéka szerint objektíven. 6 A filmtörténet hajnalán a való élet ábrázolása még nem különült el önálló filmtípusokban, eleinte megmaradt a tudósítások, filmhíradók szintjén, sıt ebben az idıszakban már stúdióban is rekonstruáltak valós eseményeket, ilyen volt például a Georges Méliès által rendezett A Dreyfus-per 1899-bıl, vagy a VII. Edward király megkoronázása 1902-bıl. A legkorábbi mozgóképek nem feltétlenül tartoztak a dokumentarista irányzathoz, bár sokszor bírtak dokumentumértékkel. Ezeket a mozgóképeket elıadóik legtöbbször varieté formában tőzték mősorra. A nem fikciós filmeket fikcióval keverték, a vetítést egy elıadó, úgynevezett explicador irányította, aki egyfelıl gyakran szerepelt a filmben, másfelıl azonban a vászon mellett állva rámutatott a film leglényegesebb pontjaira, amelyek segítségével a nézı könnyebben vonhatta le következtetéseit a látottakról. A késıbbiekben a filmesek egymással összefüggı témákat dolgoztak fel, és állítottak epizodikus sorrendbe. Ekkoriban a filmek általában egy-egy beállításból álltak, s a filmeket külön-külön címfelirat választotta el egymástól. A következı lépés már a hosszabb, dokumentumjellegő mősorok megszerkesztése volt, amely diaképek és filmek keverékébıl állt. Ilyenek voltak például Henry Evans Northrop Kerékpárral Európában címő beszámolója, amelyben Lumière-filmekkel vegyítette a diaképeket, s amelyet 1897 áprilisában mutatott be a Brooklyn Institute of Arts and Scinece-ben, vagy Dwight Elmendorf A santiagói hadjárat címő illusztrált elıadása, amelybe Edison filmjei keveredtek ban John West mutatta be egész estés dia- és filmbemutatóját Haditengerészetünk címmel, amely a Brit Admiralitás egyik nagysikerő propagandafilmje lett a rákövetkezı években. A századfordulóra a gyártók elırukkoltak több rövidfilmmel, amelyeket egyszerre vetítettek le, akár különálló alkotásként, akár mint egy esti dia- és filmbemutató részeként. Az elsı, már valódi dokumentumfilmnek tekinthetı mozgóképek az egzotikus tájakra indított expedícióknak köszönhették létrejöttüket. Az 1910-es évek végére nagyobb 6 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal 7

8 expedíció már nem indulhatott el operatır nélkül, s ezekbıl a kísérletekbıl több népszerő film is született. Ezek közé tartozott E. E. Kleinschmidt forgatta Vadászat lasszóval a messzi Északon, amely a Carnegie Alaszka Szibéria expedíció alkalmával készült ben, vagy az ugyancsak 1912-ben forgatott Scott kapitány déli-sarki expedíciója Gaumonttól. A témák között elıkelı helyet foglaltak el a víz alatti fényképezés, Afrika és a sarkvidékek. Ezeket a filmeket is többnyire elıadó estek keretében láthatta a közönség, ahol is az expedíció valamely résztvevıje, vagy szakértık magyarázták a vásznon bemutatott jelenteket. Az elsı világháború után az illusztrált elıadások még mindig töretlen népszerőségnek örvendtek, de erre az idıre tehetı a valódi dokumentumfilmek megjelenésének ideje is. Ezekben a filmekben az elıadók szerepét már feliratok vették át. A Theodore Roosvelt által 1914-ben tartott Egy nagy folyó címő elıadást, 1918-ban már Theodore Roosvelt ezredes expedíciója címmel vetítették szélesebb körben. Martin E. Johnson 1918-ban mutatta be A Csendes-óceán kannibál szigetei címő filmjét. S ekkoriban készült el az ugyancsak expedíciós dokumentumfilm kategóriába tartozó elsı korszakos film is, a Nanuk, az eszkimó. Robert Flaherty az Észak-Kanadában élı inuitokat filmezte között, amelyet Az eszkimó címő illusztrált elıadás során vetített le a közönségnek ban. Ebbıl az anyagból szeretett volna feliratozott dokumentumfilmet készíteni, de mivel negatívjai elégtek, ezért a francia Revillon Fréres szırmecég támogatásával újra Észak- Kanadába ment, és 1922-ben leforgatta a Nanuk, az eszkimót (2. kép). Ez a dokumentumfilm abban tért el az elıtte készült nem fikciós mozgóképektıl, hogy a film középpontjában nem a filmkészítı állt, ahogy szinte valamennyi expedíciós filmben, hanem a hangsúly Nanukra és az inuitokra összpontosult. Itt vetıdik fel elıször a hitelesség kérdése is, hiszen az eddigi mozgóképeken a közönség, a hiteles valóságot láthatta viszont a vásznon, itt azonban Flaherty a romantizálás bőnébe esett. A forgatás során úgy tett, mint ha a nyugati civilizáció nem is létezne az eszkimók számára, és olyan, már rég nem használt hagyományos viseletbe öltöztette ıket, amelyben naiv és primitív bennszülöttekként tőntek fel, holott Flaherty kameráját nagyrészt ık kezelték, s filmjét is ık hívták elı. A Nanuk igen ellentmondásos film: magán viseli a közösségi filmkészítés számos jelét, amelyet a mai napig nagyra értékelnek az újító és haladó filmesek. Számos vonatkozásában interkulturális együttmőködésnek tekinthetı, de pusztán két olyan férfira korlátozódott, 8

9 akiket az asszonyok élete és dolga voltaképp hidegen hagy. Az élelemért folytatott elkeseredett küzdelem, amely egyenértékő a férfiak vadásztevékenységével, aprólékosan kibontakozik a film teljes hosszában. A filmkészítı jelenlétét a feliratokra korlátozni, személyét pedig szigorúan a kamera mögött tartani az objektivitás látszatát keltette a korábbi filmekhez képest, holott a filmrendezı éppen hogy sokkal tudatosabban manipulálta anyagát. A Nanuk sok szempontból már a hollywoodi fikciós filmek technikájával dolgozik, s valójában a fikció és a dokumentumfilm határán egyensúlyoz azzal, hogy a néprajzi megfigyeléseket romantizált narrációvá gyúrja. Flaherty idealizált inuit családot teremt, és sztárt állít elénk (Allakariallak játssza is Nanukot és éli is), ráadásul drámát konstruál az Ember és a Természet harcából. A nyilvánvalóan romantikus fikció ellenére a film hosszú beállításait és stílusát André Bazin is méltatta, nem utolsó sorban amiatt, hogy Flaherty tisztelettel adózott hısének és a fenomenológiai valóságnak. 7 Ebben az idıszakban az útikaland típusú filmek is átalakuláson mentek keresztül. Ennek egyik elsı példája Merian C. Cooper Ernest B. Schoedshack Fő címő, 1925-ben készült filmje. A többi útifilmhez hasonlóan ez a film is kezdetben az alkotókat állította elıtérbe, de aztán nézıpontja fokozatosan változik, s már a Bakhtiari-törzs kerül a középpontba, akik éves vándorlásukat kíméletlen terepen teszik meg. Habár mind a Nanuk, mind a Fő jelentıs szemléletváltást képviseltek, a fehér embert elıtérbe helyezı útifilmek gyártása a húszas évek végéig továbbra is megmaradt. Flaherty második hosszú dokumentumfilmje forgatásán (Moana, 1926) stábját már teljes mértékben a kamera mögött tartotta, ellenben továbbra is beavatkozott a film tárgyát képezı szamoa-szigeteki törzsek életébe, ugyanis rávette ıket, hogy élesszék fel a már elfeledett tetoválást és a törzsi beavatási rítusokat, ezzel manipulálva a tartalmat. Cooper és Schoedshack a Fő után 1927-ben elkészítette a Chang: dráma a vadonban címő filmjét, amely egy földmővelı és családja életét mutatta be a sziámi dzsungelben, de ez a film már a dokumentarizmustól a játékfilmes elbeszélés felé mutatott, s ez a film vezetett késıbbi nagy sikerük, a King Kong (1933) megvalósításához. 8 A nem fikciós filmek másik nagy vonulata a kulturális szemléletváltást képviselı úgynevezett város-szimfóniák voltak, amelyek általában egy-egy nagyvárost mutattak be, de nem a szokványos turisztikai módon, hanem a hétköznapok életét bemutatva, vagy az 7 8 Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, és 95. oldal 9

10 Ember és Város viszonyát kutatva. Ezek közül a filmek közül az elsı Charles Sheeler és Paul Strand Manhattan címő, 1921-es alkotása volt, amely Lower Manhattan üzleti negyedének nagyvárosi életét mutatta be, modernista módon. A házak és az emberek viszonya a nagy mérteket és a személytelenséget sugározta, több jelenetet a felhıkarcolók tetejérıl vettek fel, hogy ezzel is hangsúlyozzák az ellentéteket. A Manhattan az USA-ban nem hozott átütı sikert, de Európában, számos országban forgalmazták, s valószínőleg ennek hatására készült el Alberto Cavalcanti a Csak pár óra (1926) címő, a kozmopolita Párizst bemutató, valamint Walter Ruttman Berlin: egy nagyváros szimfóniája (1926) (3. kép) címő, a városi kultúra által lehetıvé tett szubjektivitást hangsúlyozó filmje. Ezek a kezdeti sikerek lendületet adtak ennek a dokumentarista vonulatnak és a húszas évek végén, illetve a harmincas évek elején számos rövid város-szimfónia született, többek között Joris Ivens A híd (1928), és Esı (1929), Henri Storck Ostende-i képek (1930), Moholy-Nagy László Berlini csendélet (1929), Jean Vigo Nizzáról jut eszembe (1930), Irving Browning Ellentétek városa (1931), és Jay Leyda Bronxi reggel (1931) címő filmjei. 9 A város-szimfónia film a Szovjetunióban is meghonosodott. Mihail Kaufman 1927-ben elkészítette Moszkva címő alkotását, de bátyja, Gyenyisz Kaufman ismertebb nevén a filmhíradónál már említett Dziga Vertov nemzetközileg is ismert filmet készített Ember a felvevıgéppel (1929) (4. kép) címmel, amelyben a futurista eszétika és a marxizmus ötvözése az új szovjet világ, képi megteremtését segítette. Vertov filmje a mozi, a filmkészítés, a vágás, a vetítés és a moziba járás folyamatára irányítja figyelmünket, amely e tekintetben a dokumentumfilmezés kiáltványa lett, és átkot szórt a játékfilmre. 10 A szovjet filmipar számos ipari dokumentumfilmet és rövidfilmet gyártott a munkásklubok számára, amelyek egyedülálló bemutatási lehetıséget adtak a dokumentumfilmek számára. Ezek közé tartozott például Az acél útja és a Vassal és vérrel, amelyek a vasúti szakszervezet tevékenységét, illetve egy gyár felépülését mutatták be. 11 A szovjetek a történelmi dokumentumfilm mőfajában alkottak még jelentıset. Eszfir Sub, a mőfaj legkiemelkedıbb alakja, orosz történeti panorámája, három teljes hosszúságú filmbıl 9 Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 10 Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 11 Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 10

11 áll. Ezek A Romanov-ház bukása (1927), amely az 1912-tıl 17-ig tartó korszakot mutatja be, A nagy út (1928), amely a forradalom elsı tíz évérıl szól 1917-tıl 27-ig, és a II. Miklós Oroszországa és Lev Tolsztoj (1928), amelyet Tolsztoj születésének századik évfordulójára készítettek, és amelyet az 1887-tıl 1912-ig terjedı korszak filmjeibıl állítottak össze. 12 Az elsı világháborút követıen a nyíltan politikai természető nem fikciós filmek készítése továbbra is folytatódott az USA-ban, és a nyugat-európai országokban is. A szakszervezetek és baloldali pártok megbízásából számos film készült a sztrájkokról és az ezzel kapcsolatos eseményekrıl, de a nagyvállalatok és jobboldali szervezetek, és a kormányok megbízásából is készült számos propaganda célokra használt alkotás. A nagy gazdasági világválság, valamint a hangosfilm megjelenése alaposan átalakította dokumentarista filmezést, és egy újfajta, világháború elıtti dokumentum-hagyományokkal szakító dokumentumfilm alakult ki, amelyben a korábban jellemzı modernista esztétikát a társadalmi, gazdasági és politikai természető problémák megjelenítése váltotta fel. Ez az újfajta dokumentarista felfogás Nagy-Britanniában viszonylag késın, az 1920-as évek végén jelent meg. Ebben az idıszakban John Grierson volt az egyik legismertebb dokumentumfilmes, aki elıbb Nagy-Britanniában, de késıbb az egész világ nem fikciós filmkészítésére hatással volt. Grierson rövid ideig az Egyesült Államokban mőködött filmkritikusként, ahol elég határozottan lépett fel a legtöbb Hollywoodban készült alkotás ellen. Ezek ellenpontjára Robert Flaherty munkásságában talált rá, amelyet dokumentációs erényei miatt dicsért. Ezzel megalkotta a dokumentumfilm fogalmát, amelyet széles körben tett elfogadottá ben forgatott, halászatról szóló, 58 perces, néma dokumentumfilmje, a Heringhalászok (5. kép), nagy sikerrel és kitőnı kritikákkal járó hatásos bemutatkozás volt. A film sikerének köszönhetıen Grierson 1930-ban létrehozta az Empire Marketing Board filmcsoportját, amelybe fiatal és ambiciózus filmeseket toborzott. Ezek az alkotók, a harmincas években készült dokumentumfilmjeikkel bebizonyították, hogy a nem fikciós alkotások is lehetnek mővészeti értékek hordozói. Ilyen filmek voltak az Alberto Cavalcanti készítette Szénporos arc (1935), amely a bányászok életérıl szólt, a Harry Watt által forgatott Éjszakai posta, amelynek a postások voltak a fıszereplıi, vagy a Basil Wright nevéhez főzıdı Ceylon dala ( ), amely az akkori brit gyarmatot, Srí Lankát mutatta be Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 11

12 Az Egyesült Államokban is élt és alkotott egy Griersonhoz hasonló dokumentumfilmes: Pare Lorentz, aki akárcsak Grierson szintén kritikusként kezdte, és ugyancsak alternatívákat keresett a hagyományos Hollywoodi filmezéssel szemben. Lorentzet 1935-ben a szegény farmereket támogató Resettlement Administration közgazdász vezetıje, Rexford Tugwell kérte fel dokumentumfilm készítésére. Ennek eredményeként született meg Az eke, amely feltörte a földet (1936) (6. kép) és A folyó (1937). Az elıbbi a Ríó Grandétól a Missisipi völgyéig terjedı nagy síkság mezıgazdasági mővelés alá vonását örökíti meg, különös hangsúlyt helyezve a mellızött környezetvédelmi problémákra, míg az utóbbi a Missisipi völgyében élık életét mutatta be, megörökítve az 1937-ben pusztító árvizeket. Egyik film sem rendelkezett szinkronhanggal, ezért ezt mindkét esetben zene, és szónokias, ritmikus narrátor szöveg pótolta. 14 Az európai kontinensen a harmincas években, mind a Szovjetunióban, mind a náci Németországban a politika ismét felfedezte magának a dokumentumfilmekben rejlı propaganda-lehetıségeket. A Szovjetunióban, ezekben az években készültek az elsı szinkronhanggal forgatott dokumentumfilmek ben Ilja Kopalin rendezte az Egy a sok közül címő filmjét, amely egy Moszkva melletti kolhoz mindennapi életét mutatta be, helyszínen rögzített hanggal, illetve ugyanekkor készült a már többször említett Dziga Vertov, képben és hangban több újdonságot is hozó A Donyec-medence szimfóniája, amely az iparosodás modern ódája a város-szimfóniák stílusában ben Vertov elkészítette a Három dal Leninrıl címő filmjét is, amely lírai értékelés volt arról, hogy hogyan emlékeznek Leninre a Szovjetunióban. Az évtized végére azonban Vertov egyre jobban elszigetelıdött, s így a szovjet dokumentumfilmekbıl kihalt az egyéni, vállalkozó szellem. 15 Hitler 1933-as hatalomra kerülésével a baloldali filmkészítés lehetetlenné vált Németországban, noha az évtized elején még dokumentumfilmek százai készültek a náci propaganda elkerülésével. A korszak egyik legkiemelkedıbb filmese Leni Riefenstahl volt, aki eredetileg színésznıként és játékfilmrendezıként kezdte, de Hitler felkérte az 1933-as nürnbergi náci birodalmi győlés megörökítésére. Így született meg A hit gyızelme (7. kép). Egy évvel késıbb ugyancsak a nürnbergi pártnapról készítette az elızıhöz hasonló, ám annál sokkal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 12

13 nagyratörıbb filmjét, Az akarat diadalát (1935). Ezekre a dokumentumfilmekre mint a korszak számos angolszász dokumentumfilmjére is jellemzı, hogy az államot a politikai hatalmon kívül mindentudó szakértelemmel ruházza fel, amelyet a népnek fenntartások nélkül kell fogadnia. Azonban ellentétben az angolszász dokumentumfilmekkel Riefenstahl alkotásai az engedelmességet és a faji tisztogatást hirdetik. Rendszeresen alkalmaz olyan szerkesztést és vágástechnikákat, amelyek mind Hitler személyi kultuszának épülését szolgálják. Riefenstahl kétrészes dokumentumfilmet készített az 1936-os berlini nyári olimpiai játékokról A berlini olimpia címmel, ugyancsak Hitler megbízásából, amelynek az volt a célja, hogy a külvilágot arról igyekezze meggyızni, hogy a Führer a világbéke megteremtésén munkálkodik, valamint Németország a béke és a nyugalom országa, amelyet a nemzeti célok erısítenek. 16 Franciaországban a politikai dokumentumfilmek egyik elsı átütı alkotása az 1936-ban készült a Miénk az élet címő választási kampányfilm volt, amely a francia kommunista párt felkérésére született. A filmet készítı Jean Renoir, Jean-Paul Le Chanois, Pierre Unik és Jacques Becker laza szövetsége elıre megírt és eljátszott részeket vegyített archív felvételekkel, és más nem fikciós anyagokkal, olyan szintetikus formát létrehozva ezzel, amely nehezen illeszkedett a kor dokumentumfilmes stílusába. Ez a film vezetett a Ciné- Liberté produkciós cég megalakulásához, amely szorosan kapcsolódott az abban az évben hatalomra került Népfronthoz. A sors fintora, hogy a Ciné-Liberté egyik elsı filmje (Sztrájk és megszállás, 1936), pont a Népfront-kormány elsı hetében kitört sztrájk sikerét mutatta be. 17 A második világháború kitörését követıen a dokumentumfilm kulcsfontosságú szerephez jutott a propaganda gépezet mőködésében. Feladata nem csak a hazai közönség kitartásra és gyızelemre való buzdítása volt, hanem meghatározni a harcokról kialakult képet mind a tengelyhatalmaknál, mind a szövetségeseknél, valamint a semleges országokban. A háborús dokumentumfilmek nagy része az adott kormányok ellenırzése alatt állt, míg a megszállt országokban, titokban készültek az ellenállás eszközeként. Fritz Hippler a Harmadik Birodalom számára készített dokumentumfilmeket. Elsı fontos filmje a Lengyelországi hadjárat (1940) volt, amelyben a lengyel állam által elnyomott német kisebbséget mutatja be, majd az elsöprı német katonai gyızelmet Lengyelország Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 13

14 lerohanását, amely felszabadítja az elnyomottakat. Ezután a film után készítette el Hippler, hírhedt antiszemita filmjét, Az örök zsidót (1940), majd ezt követıen a Gyızelem Nyugaton (1941) címő alkotását, amely a Lengyelországi hadjárathoz hasonlóan a megállíthatatlan német katonai erı hatékonyságát volt hivatva bemutatni. Nagy-Britanniában a dokumentumfilmezés hısies korába lépett a második világháború kitörésével. E korszak kiemelkedı dokumentumfilmese volt Humphrey Jennings, aki egész sorozat filmet forgatott a háborús Angliáról. Filmjeiben a hétköznapi és az igazi brit jelenségek ötvözetét ábrázolta London ellenállásában a német bombázások idején. Filmjei tökéletes ellentétei voltak a náci propagandafilmeknek, bár több pályatársa szemére vetette, hogy dokumentumfilmjeibıl hiányzik az optimizmus és az agresszivitás. Azonban ilyen szemlélető filmek is készültek, például az Éjjeli célpont (1941), amely a brit királyi légierı által egy német hadianyagraktár ellen végrehajtott sikereses támadását örökítette meg. A brit kezdeményezıkészséget megmutató film sikere egy sor hasonló dokumentumfilmet hívott életre. Ilyen volt az 1943-ban, mőfajában Oscar-díjat nyert alkotás, Roy Boulting Gyızelem a sivatagban címő filmje, amely 62 haditudósító felvételeit, valamint német filmeket felhasználva mutatja be a szövetségesek gyızelmét Rommel tábornok expedíciós hadserege felett Észak-Afrikában. Az Operatırök a háborúban (1943) a dokumentumfilmesek háborús teljesítményét mutatta meg, s némi bepillantást engedett a módszerekbe, amit ezek az emberek alkalmaztak, hogy megörökítsék a háborút. A Szovjetunióban mintegy 400 filmes dolgozott a frontokon. Felvételeikbıl Roman Gregorjev irányításával számtalan háborús híradó készült. A Sztálingrád (1943) Ilja Kopalin rendezésében, a második világháború egyik fordulópontját jelentı csatát örökítette meg. Miután Japán megtámadta Pearl Harbort (1941. december 7.), az Egyesült Államok is mozgósította a filmeseket, és a Híradós Alakulat, valamint a Hadi Tájékoztatásügyi Hivatal közremőködésével számtalan dokumentumfilmet forgatott. A többi országgal ellentétben a hadsereg nem a már korábbról ismert dokumentumfilmeseket kérte fel, hanem a hollywoodi rendezıkre támaszkodott, akiket behívott és katonai ranggal tüntetett ki. Erre példa Frank Capra (a Becsületbıl elégtelen címő vígjáték rendezıje), aki ırnagyi, majd alezredesi kinevezéssel rendezte A háború elıjátéka (1942) címő filmet, amely az amerikai történelem kilúgozott változatát dicsıítette, és az ellenséges 14

15 dokumentumfilmekbıl válogatott, hogy démonian csúf alakban tüntesse fel Hitlert, Mussolinit és Hirohito japán császárt. 18 Stuart Heisler rendezte A néger katona (1944) címő filmet, amely az afroamerikaiak háborúban vállalt szerepét mutatja meg, anélkül azonban, hogy a katonaságnál létezı faji megkülönböztetést elismerné. John Ford két háborús dokumentumfilmjével is Oscar-díjat nyert. Ezek egyike A midway-csata, amelyet maga Ford forgatott 18 percben egy erımő tetejérıl, s amely ellen egy japán repülıgép intézett bombatámadást. Említést érdemel még William Wyler Memphis Belle (1944) címő, egy Németország elleni bombatámadásról szóló filmje, valamint John Huston háborús trilógiája: Jelentés az Aleut-szigetekrıl (1943), A San Pietrói csata (1945), és a Legyen világosság (1946). Ez utóbbi filmjét 35 évre betiltották, mivel olyan, a háború következtében valamilyen mentálisan betegségben emberekrıl szólt, akiknél pszichiátriai kezeléssel gyógyulást lehet elérni. S bár a film végkicsengése pozitív, de egyszer s mindenkorra leszámol az amerikai gyızelem könnyedségével és a hısies háborúskodásnak a mítoszával. 19 A második világháború után a dokumentumfilmezés válságba került mind Európában, mind az Egyesült Államokban, régióktól és politikai rendszerektıl függetlenül. Sokan gyanúsan tekintettek a dokumentumfilmre, mivel háborús szerepe miatt propaganda eszközöket szolgált, valamint vitát gerjesztı szerepük már nem tudott kibontakozni. A másik ok az egyre inkább elterjedı televíziózás volt, amely munkát kínált mindazoknak, akik nem tudtak vagy nem akartak a játékfilmgyártásban elhelyezkedni, s így az amúgy kiegészítı munkának számító dokumentumfilmezés már nem volt jövedelmezı. A Kínában mőködı dokumentumfilmeseknek a polgárháború, majd a koreai háború még évekig témául szolgált, s a szovjet filmesek szívesen együttmőködtek kínai kollégáikkal. Az amerikaiak által megszállt Japánban a sokszor ellentmondásokba ütközı dokumentumfilmek gyakran estek áldozatul a cenzúrának. Közülük kettıt be is tiltottak: Az atombomba hatása (1946), és A japán tragédia (1946). Amerikában az ötvenes évek számos dokumentumfilmes tevékenységének végét jelentette a baloldali filmesek feketelistázása miatt. Az új, helyszíni hangrögzítést végzı készülékek drágák voltak, használatuk jelentıs finanszírozást igényelt. Mivel a filmszínházakban a híradókon kívül nem mutattak be nem fikciós filmeket, ezért a dokumentumfilmek Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 15

16 leginkább vállalati, illetve kormány megbízások révén jutottak finanszírozáshoz. Azok a filmesek, akik ezeken a körökön kívül szerettek volna mőködni, olcsóbb megoldásokhoz folyamodtak: némafilmeket forgattak vagy az utólagos hangosítást választották, ami általában zenei aláfestést jelentett. Ilyen volt például a Helen Levitt, Janice Loeb és James Agee által, kézikamerával forgatott Az utcán címő filmje, amely kommentár nélkül mutatja be egy New York-i negyed életét, 18 percben. 20 A második világháborút követıen Nagy-Britanniában, a többi országhoz hasonlóan, a dokumentumfilmezés válságba került. Az 1945-ben hatalomra jutott Munkáspárt, sokak számára megvalósította a harmincas évek célkitőzéseit, így a dokumentumfilmek elvesztették vitázó hajlamukat. Megújulást csak a free cinema hozott, amely fogalmat Lindsay Anderson vezette be, s amelyet kategóriaként alkalmazott az Angliában és másutt készített innovatív dokumentumfilmekre. Ezek az alkotások a mindennapiságot keresték, megpróbálva távol maradni a játékfilmekben használt beállításoktól, leginkább a megfigyelı stílust alkalmazták, és az egyén személyiségét állították középpontba. Az irányzat kialakulásában nagy szerepet játszott a konzervatív politikai légkör ellen tiltakozó, fiatal írókból, kritikusokból, színházi emberekbıl álló dühös fiatalok mozgalma, akiket a társadalom perifériájára szorult emberek iránti elkötelezett érdeklıdés és a politikai kiábrándultság főzött össze. A free cinema kategóriájába tartoznak a Karel Reisz és Tony Richardson alkotta, A mama nem engedi (1956), amely egy korai dzsesszklub világába vezet be és a Lindsay Anderson készítette Mindennap, kivéve karácsonyt (1957) címő film, amely egy vásárcsarnok mindennapjait jeleníti meg. Ebbe a körbe tartoznak még: Georges Franju Az állatok vére (1949) és Hôtel des Invalides (1951). Az elıbbi egy párizsi vágóhidat, míg az utóbbi egy francia katonai múzeum és veteránotthon tárgyi emlékeit és túlélı áldozatait mutatja be. 21 A világégést követı idıszakban szint egyedül Franciaországban virágzott fel a nem fikciós filmek készítése. A francia kormány a nemzeti filmgyártás újraélesztése miatt a rövidfilmeket, de leginkább a dokumentumfilmeket támogatta. Ezek közül a dokumentumfilmek közül jelentıs alkotások is kikerültek. Ilyen volt például Alain Resnais, Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 16

17 aki három 35 milliméteres filmet készített modern festményekrıl: Van Gogh (1948), Gaugin (1950) és Guernica (1950). Ezek közül a Van Gogh-ot Oscarral jutalmazták. Ekkor kezdte karrierjét Jean-Luc Godard is. A Beton-hadmővelet ( ) címő dokumentumfilmjében a svájci Grande-Dixence vízierımővet építı munkásokat állította középpontba. 22 A hatvanas évek rákérdezıs politikai légköre egybekapcsolódott az új technikák mint például a hordozható szinkronhang-berendezések bevezetésével, és ez forradalmasította a dokumentumfilmet után a dokumentumfilm fokozatosan nemzetközi jelleget öltött. A dokumentumfilmesek magabiztosabbá váltak, kiküszöbölték az eddig problémákat okozó technikai hiányosságokat, és nagyobb figyelmet fordítottak a mőfaji formák lehetıségeire. Ebben leginkább a francia, kanadai és amerikai filmesek jártak élen a hordozható, 16 milliméteres, szinkronhanggal ellátott filmfelvevık alkalmazásában. 23 Az újító filmesek által megújult dokumentumfilmes eljárás a közvetlen film, a cinéma vérité elnevezést kapta. A fogalmat elıször Edgar Morin, francia szociológus használta a France Observateur címő folyóirat januárjában megjelenı számában közölt cikkében. Az ı és kollégája, Jean Rouch etnográfus filmes felfogásában a cinéma vérité a valóság megragadásának új, az eddigieknél hitelesebb módszere, melynek során a filmrendezı aktívan beavatkozik a kamera elıtt zajló eseményekbe, létrehoz, megszervez a kamera számára egy, a filmezett alanyok életét sőrítetten tükrözı szociodrámát. 24 Rouch szerint: a fikció az egyedüli módja a valóság megragadásának. İ maga több etnográfiai témájú dokumentumfilmet is forgatott, amelyeket eredeti látásmód jellemez. Ezek: Én, a néger (1957) (8. kép), Az emberi piramis (1959) (9. kép). Mind Morin, mind Rouch tagadják dokumentumfilmjeik megrendezettségét, és folyamatosan jelen vannak saját filmjeikben és reagálnak a történtekre, sıt gyakorlottan provokálják alanyaikat, reflexióra késztetve ıket. Ennek a módszernek egyik kitőnı példája a Morin és Rouch által közösen készített Egy nyár krónikája (1961), amelyben az általuk támogatott módszereket, néprajzi eljárásokat nagyvárosi környezetben alkalmazták Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 17

18 A módszerre jellemzı nagyfokú reflektivitás meghatározó a francia cinéma vérité másik nagy alakjának, Chris Markernek munkásságában is. Az általa készített, úgynevezett dokumentumesszék, amelyeket a világ különbözı tájain forgatott, a szubjektív hangvételő naplók és útifilmek sajátos ötvözetei. Ezek a filmek Vasárnap Pekingben (1956), Szibériai levelek (1958), Kuba, igen! (1961) valamint Chris Marker személye összekötı kapocsnak számítottak az ekkoriban induló francia újhullám között is. 26 Az Egyesült Államokban és Kanadában kibontakozó cinéma vérité mozgalom, az úgynevezett cinéma direct, a francia elvekkel ellentétes elgondolásokat fogalmazott meg. A cinéma direct élesen pszichológiaellenes, és inkább újságírói indíttatású. A lényeg itt nem a szereplı belsı énjének, világának megmutatása, hanem leginkább egy-egy híres személyiség megmutatása, akikrıl a nézı viselkedésük alapján véleményt formálhat. A folyamat során a kamera szinte az alany életének részévé válik, természetesen minden alkotói beavatkozás nélkül. Ennek okán, a stáblistán sokszor fel sem tüntették a rendezık nevét ilyenkor az operatırt tekintették a film készítıjének, sıt a francia irányzattal ellentétben a cinéma direct képviselıi utólag szerkesztették és vágták a felvett nyersanyagot. Az elsı ilyen, áttörést jelentı film a cinéma direct történetében a Drew Associatesnél készült Elnökjelölés (1960) volt, amelyet a Wisconsinban zajló elnökjelölı választásokon forgattak. A filmben a két demokrata párti jelölt, John F. Kennedy és Hubert Humphrey, valamint feleségük látható, amint magukat és nézeteiket népszerősítik a szavazóknak. A Drew filmesei gyakran választottak közéleti szereplıket: az autóversenyzı Eddie Sachsot A pólusonban (1960), Jane Fonda színésznıt a Jane-ben (1962), valamint a Kennedyeket a Válság: egy elnöki állásfoglalás titkai (1963) címő filmben. A Drew-csoport táján felbomlott, de ennek ellenére tagjai jó néhány filmet készítettek még. Ilyen D. A. Pennebaker Ne nézz vissza (1966) címő, Bob Dylan 1965-ös angliai turnéját bemutató, valamint Monterey Pop (1968) címő filmje, amely utóbbi egy korai és sikeresnek számító koncertfilm. Albert és David Maysles nevéhez főzıdik Az ügynök (1969), amely azzal vált híressé, hogy egy a társadalom peremére szorult átlagamerikai férfit mutatott be, aki bibliával való házalásból tartotta fent magát. Ide 26 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal 18

19 tartozik még Chris Maker is, aki a 60-as 70-es években készítette filmnaplóit Naplók, jegyzetek és vázlatok (1968), Egy litvániai utazás emlékei (1972). 27 Az amerikai filmesekhez hasonló felfogásban dolgoztak a kanadai filmesek is a cinéma vérité jegyében. Jelentıs rendezık a Wolf Koenig-Roman Kroiter alkotópáros, akik nevéhez a Magányos portré (1961) címő, a popsztár Paul Ankáról szóló portréfilm főzıdik. Ezenkívül említésre méltó még Michel Brault, Marcel Carrier és Pierre Perrault, akik az elsı játékfilm hosszúságú dokumentumfilmet készítették bálnavadászokról, Az utódok számára (1963) címmel. 28 Az úgynevezett Brüsszeli tizenkettı mintájára, amely a filmkritikusok által legjobbnak ítélt tizenkét film listája, elkészült az úgynevezett Mannheimi tizenkettı, amely a legjelentısebb dokumentumfilmek jegyzéke. A mannheimi szavazáson részt vevı kritikusok mindenekelıtt az iskolát teremtı dokumentumfilmes alkotásokra szerették volna felhívni a figyelmet. Ezek a következık: Robert Flaherty Nanuk, az eszkimó (1922), Harry Watt és Basil Wright Éjjeli posta (1936), Viktor Turin Turkszib (1929), Walter Ruttmann Berlin egy nagyváros szimfóniája (1927), Dziga Vertov Ember a felvevıgéppel (1929), Robert Flaherty Louisianai történet (1948), Georges Rouiquier Farrebique (1946), Szergej Eizenstein Régi és új (1929), John Grierson Heringhalászok (1929), Joris Ivens Spanyol föld (1937), Luis Buñuel Föld kenyér nélkül (1932). 29 A televíziózás elterjedésével a dokumentumfilm szinte kiszorult a mozikból. A nem fikciós film számos ágra bomlott, s ezek külön-külön is különbözı utat jártak be napjainkig. Leginkább két egymással ellentétes irányba mutató mozgalom fejlıdött ki: a független dokumentaristák fesztiválokon mutatják be alkotásaikat, míg a rendezık döntı többsége a televíziós csatornák megbízásait teljesítik, és ezért ezek az állomások jegyzik filmjeiket, ezzel elesve a jó kritikától. Sıt, sok esetben a filmek objektivitása kerül veszélybe, hiszen az alkotóknak a különbözı televíziós csatornák vezetıinek elvárásaihoz kell igazodni, akik leginkább programjaikhoz hőséges nézıközönséget akarnak nevelni, és ezért minden meg is tesznek. A dokumentumfilm kifejezéssel az a baj, hogy napjainkban leginkább hibásan használják. Annak a fajta dokumentumfilmnek, amelynek tárgya a jelenkori társadalmi élet, 27 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal Új Oxford Filmenciklopédia : A világ filmtörténetének kézikönyve / szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva; ford. Bodnár Dániel, Bognár Tünde, Bori Erzsébet etc. Budapest : Glória Kiadó, oldal 28 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal 29 Film- és médiafogalmak kisszótára / Muhi Klára, Pápai Zsolt, Varró Attila etc. Budapest : Korona Kiadó, oldal 19

20 nincs elfogadott neve, és ezért csak a dokumentumfilm elnevezést alkalmazzák, holott a természetrıl vagy a történelemrıl szóló dokumentumfilmek is dokumentumfilmek, csak éppen jól elkülöníthetıen megjelölhetık a természetfilm és a történelmi film megnevezésekkel. A dokumentumfilmek ellentmondásmentes tipológiájának kialakításakor ezeket a kérdéseket valamilyen formában meg kell oldani, célszerő elkészíteni a dokumentumfilmek átfogó, teljességre törekvı tipológiáját. 30 Az alábbi, egyszerősített dokumentumfilm-tipológiát Muhi Klára nyomán közlöm, amely a dokumentumfilm néhány jellegzetes mőfaját mutatja be. Portréfilm: egy-egy jellegzetes, tanulságokkal bíró életút, sors, vagy pálya feldolgozása dokumentumfilmes eszközökkel. A portréfilm hıse olykor a tudomány, a mővészet, vagy a társadalmi élet kitüntetetten fontos személyisége, - politikus, tudós, író, festı, zenész, színész, stb. Máskor azonban hétköznapi ember, akinek sorskanyarjait, történetét, döntéseinek logikáját, személyiségének egyszeri, egyéni mintázatát a dokumentumfilm alkotója fontosnak gondolja a nagyközönség elé tárni. A portréfilm gyakran ötvözıdik más mőfajokkal. Ha alanya, például tudós, vagy mővész, az ismeretterjesztı film elemeivel, - ha politikus, vagy a történelmet, illetve a jelenkor változásait elszenvedı-alakító kisember, akkor természetesen a történelmi dokumentummal vagy a filmszociográfiával. A portré stílusát tekintve sokféle lehet, elégikus, groteszk, lírai, stb. A portréban használt leggyakoribb dokumentumfilmes módszerek: a riport, illetve az interjú, az archív anyagok használata, a tényfeltárás egyéb eszközei. Ismeretterjesztı film: A dokumentumfilm jellegzetes típusa, melynek tárgya a természet, a tudomány, a különbözı mesterségek, a mővészeti élet valamely jelensége, egy ismeretanyag népszerő, a nagyközönség számára is érthetı formában való bemutatása (lásd a Spektrum Televízió, a National Geographic, Discovery Channel bıséges kínálatának számos darabját, Homoki-Nagy István vagy David Attenborough természetfilmjeit). Az ismeretterjesztı film hangneme mindig tárgyilagos, objektív, módszereire legjellemzıbb a szemléltetés, az eseménylekövetés és a narrátor szerepeltetése. Riportfilm: a dokumentumfilm jellegzetes mőfaja, amelynek igazi közege a televízió. A filmtípus elnevezése az írott sajtóból származik, s készítıjének attitődje is a sajtóriporttal rokon. A riportfilm általában valamely fontossá vált, társadalmi érdeklıdésre számottartó helyzetet, eseményt dolgoz fel, frissen, sokoldalúan, publicisztikus igénnyel. A riport 30 Dokumentumfilm-tipológia : tanulmány / Ungváry Rudolf. - In: január

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni

A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Jójárt Alexandra: A zivataros századokban is talpra tudtunk állni Kölcsey Ferenc Himnusz címő alkotásában megemlíti a törököket: Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktıl rabigát Vállainkra

Részletesebben

A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön

A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön www.agbnielsen.hu A nem valós idejő tévénézés hazánkban és külföldön A digitális mősorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó idıeltolásos tévénézést

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya

Műhely. Ünnepi tévénézés. Naponta átlagosan min. 6 órát tévét nézők társadalmi csoporton belüli aránya Műhely Ünnepi tévénézés Az év végi ünnepek - Karácsony, Újév és a kettő közötti időszak - a televíziós csatornák számára mindig komoly kihívást jelentenek, hiszen ezen időszak alatt a nézők különlegesen

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna nalóg műsorok eljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna C04 62,25 hír- és kulturális műsorok magyar 4 Régió Plusz

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivál

Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivál Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivál A televíziós fesztiváloknak nagy hagyománya van Magyarországon. A Korrektúra Kft. arra vállalkozott, hogy újjáélessze ezt a népszerű rendezvényt, ezért 2012.június

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

A gyermekek tévénézési szokásai 2007-ben

A gyermekek tévénézési szokásai 2007-ben A gyermekek tévénézési szokásai 2007-ben A 2007-es év a 4-14 évesek körében a tévénézésre fordított idı növekedését hozta. Ez a korosztály naponta átlagosan több mint 3 órát (188 percet) töltött a tévéképernyık

Részletesebben

Jelen vannak: a zsőri tagjai: Medgyesi Gabriella, Nyakó Júlia, Matkócsik András, Para-Kovács Imre, Hartyándi Jenı. Medgyesi Gabriella Nyakó Júlia

Jelen vannak: a zsőri tagjai: Medgyesi Gabriella, Nyakó Júlia, Matkócsik András, Para-Kovács Imre, Hartyándi Jenı. Medgyesi Gabriella Nyakó Júlia A zsőri jegyzıkönyve a 14. Országos Diák és Ifjúsági Film és Videó Szemle díjairól 2007. augusztus 21-26. Aranytíz Mővelıdési Központ 1051 Budapest Arany János utca 10. Budapest, 2007. augusztus 25. szombat

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Dialektus Fesztivál 2007

Dialektus Fesztivál 2007 Dialektus Fesztivál 2007 Európai Dokumentum- és Antropológiai Filmfesztivál www.dialektusfesztival.hu Budapest, Marczibányi Téri Mővelıdési Központ, 2007. április 10-14. 1. A fesztivál rövid összefoglalása

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Gondolkozz szabadon!

Gondolkozz szabadon! Gondolkozz szabadon! 1 rész: az özönvíz előtti világ nem volt eső 900 év feletti kor óriás termet minden faj együtt Az özönvíz története mítosz vagy valóság 2. rész: az özönvíz A Biblia beszámolója az

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval Elıadó: Szalay András S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatója A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek

Részletesebben

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag

Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag Telekalakítási eljárás a földhivataloknál Összeállította: Hajdú György GGT elnökségi tag A Magyar Közlöny 154. számában jelenet meg a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési

Részletesebben

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ - Egy mindenkiért, mindenki egyért Feladatellátási hely: alapfokú mővészetoktatási intézmény Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság u. 1-3. Pf. 23. / : (27) 532-115 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2090 Remeteszılıs, Pisztráng utca 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2011. évi munkájáról I. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE 91 SEGÉDKÖNYVEK 910 Plakátok 911 Lexikonok 912 Szótárak 913 Katalógusok* Bibliográfiák- Repertóriumok 914 Filmográfiák. Egyes adatok 915 Biográfiák 916 Évkönyvek*

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak 1.Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A Power Point program alkalmazása az elméleti és gyakorlati oktatásban

A Power Point program alkalmazása az elméleti és gyakorlati oktatásban A Power Point program alkalmazása az elméleti és gyakorlati oktatásban A Földrajzi felfedezések elméleti és a Digitális térképészet címő gyakorlati órák tapasztalatai alapján Készítette: Kozma Katalin

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Liszt Ferenc Pedagógus Kórus S z e k s z á r d Szent István tér 10. Tárgy: 2012.évi szakmai és pü. beszámoló. 2013.évi szakmai és pü. terv. Majnay Gábor Mővelıdési és Sport Osztály Osztályvezetı úr részére

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Kategorizálva RÖVID HÍREK

Kategorizálva RÖVID HÍREK Nyitott kapuk a Kodolányin 203-ban is! www.varpalotaihirek.hu / 7 203.0.4. 2:33 KEZDİLAP Karrier Ajándék Impresszum APRÓ KEZDİLAP RÖVID HÍREK HELYI HÍREK» NEWS/ HÍREK PROGRAMAJÁNLÓ» Életmód» SPORT» Kategorizálva

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI A veszélyes áru szállítások ellenırzésének jelentıségét, a téma aktualitását napjainkban több

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével

Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével filmhu Magazin Hules Endre: A táncé az utolsó szó Interjú A halálba táncoltatott leány rendezőjével 2011. május 5. - Szalkai Réka Hules Endre több mint harminc éve él hazánkon kívül. Most mégis, A halálba

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke

Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke Késın kel a nap, teli van még csordultig az ég sőrő sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. Radnóti Miklós, 1941. február 5. A falu élete, projekthét

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz)

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2015. január 01.-től I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó + 659 Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Program Frekvencia Csatorna

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.)

A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) A PLANINVEST BRÓKER ZRT. (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21.) ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA KESZTHELY 2008. Érvényes : 2008. február 1-tıl A Planinvest Bróker Zrt. jelen szabályzatot az ügyfél

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS

CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS CIB TENNI TUDUNK PÁLYÁZAT: GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY, GYERMEK EGÉSZSÉGMEGİRZÉS A CIB Tenni tudunk pályázatokkal a CIB Alapítvány megújítja döntéshozatali rendszerét. A CIB Alapítvány az eddigiekhez képest hatékonyabban,

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek 11. A nem kormányzati nemzetközi Nemzetközi joga 2010. November 18. Az elnevezés Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati NGO INGO NGO-k Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati 1 A jóslat : a XXI. század

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben