3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, hit), a m6vészet (érzelem),, a tudomány (értelem) eredményeinek jobb összekapcsolása a természeti, társadalmi értékek védelme érdekében. (Juhász-Nagy Pál) Az értékeknek sokféle megjelenési formája van. Napjainkban kezdjük teljes egészében megérteni, hogy létezésünk is ilyen értékekre (szükségletekre) van felépítve. A tiszta leveg", a víz, a föld, az él"világ gazdagsága mind- mind olyan értékek amelyek megtöredezve, fogyatkozva itt vannak körülöttünk és életünk elképzelhetetlen nélkülük. Ezekb"l az értékekb"l építjük fel a történelmi, társadalmi, mindennapi értékeket. Az iskolai oktató nevel" munkának különösen fontos része ezen értékek bemutatása, megismertetése. A környezeti nevelés komplexitását a programhoz mellékelt ábra szemlélteti. (Gulyás Pálné- Bérczi Szaniszló-Rab-Kováts Éva) Intézményünkben az évek múlásával egyre tudatosabb és szervezettebb formában folyik a diákok és feln"ttek környezettudatos gondolkodásformálása és cselekedtetése. Az iskolai munka bemutatása a TermészetBÚVÁR c. folyóirat májusi számának 38 és 39. oldalán olvasható részletesebben. Oktató-nevel" munkánk, célja hogy az itt tapasztaltak, tanultak alapján képes legyen olyan magatartásra, életvitelre a kés"bbiekben is amely meg"rizhet"vé teszi a környezeti értékeinket, képessé teszi tanítványainkat értékek létrehozására, újak befogadására. Az alkalmazott módszereinkben legfontosabbnak a mindenkori életkori sajátosságok figyelembevételét tartjuk. Meggy"z"désünk szerint minden tantárgyban ill. m5veltségi területben meg kell, hogy jelenjen a környezeti értékek valamilyen formája direkt gyakrabban indirekt formában. Ezen tevékenységekhez csatlakoznak a tanítási órához közvetlenül nem köthet" tevékenységek. A munka eredményessége szempontjából kiemelten fontos a pedagógusok nyitottsága, önképzési igénye és elkötelezettsége a sz5kebb és tágabb környezet értékeinek megóvása érdekében. Iskolánk életében különösen nagy fontossággal bír, hogy 2005 áprilisától a magyarországi ökoiskola hálózat tagjai vagyunk. Err"l b"vebben a oldalon találunk információkat. /Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szint5 állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelked"en magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv összeállításában segítségül szolgál az Ökoiskolák Kritériumrendszere mely közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölel" kritériumot tartalmaz. / Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 890

2 Részlet az iskolai MIP-b"l: Minségpolitikai célok kiemelése a minség politikából és annak teljesülési kritériumai, elvárható eredményei. Cél Sikerkritérium Megvalósítás idetartama Az intézményvezetés a munkatársak bevonásával dolgozzon ki számon-kérhete, mérhete elvárásokat (felzárkóztatás, tehetséggondozás, emelt szint6 angol nyelvoktatás, kifutóban léve német nemzetiségi nyelvoktatás) a sikerélmény fokozása érdekében A meghirdetett értékrenddel, célkit6zéssel az iskola valamennyi dolgozója azonosuljon Ökoiskola program megvalósítása Pozitív visszajelzés partnereink részérel, alapfokú nyelvvizsgával rendelkezek számának növekedése A szabályozás és betartás mértéke közel 100 % legyen A fizikai és szellemi környezet tudatosan igazodjon az elvárásokhoz, az Ökoiskola cím elnyerése, megtartása évente Folyamatos Folyamatos Az iskolai környezeti nevelés programjai a tanév folyamán: /AZ ÖKOISKOLA specializáció munkaterve a mindenkori éves iskolai munkaterv része. Szeptember Zrínyi Túranap Szervezik: Intézményvezet", osztályf"nökök. Elérend" cél: Természeti, történeti értékek felkeresése, megismerése a közeli környezetünkben. Bogarászó napok 1. Szervezik: Tanítók, biológia szakos tanárok. Elérend" cél: Az iskola melletti rét állapotának megfigyelése, növény és állattani fajismeret b"vítése. Dodo pályázat meghirdetése 1. Október Állati Nap az Állatok Világnapján vagy annak közelében. Szervezi: Intézményvezet", szaktanárok, tanítók. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 891

3 Elérend" cél: Az állatvilághoz kapcsolódó érzelmi köt"dés er"sítése, el"ítéletek enyhítése. Nemzetközi MadármegfigyelE Napok helyi programja Szervezi: Petr"czy Tibor Elérend" cél: Terepgyakorlat végzése. Madártani faj és viselkedéstani ismeretek gyarapítása. November Ökoiskolai eleadássorozat a tantestület tagjainak. Szervezi: intézményvezet" Elérend" cél: A pedagógusok szakmai, módszertani ismereteinek b"vítése, fejlesztése. December Adventi napok az iskolában Szervezik: Az osztályf"nökök Elérend" cél: Néprajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek b"vítése, érzelmi köt"dések er"sítése. Téli madáretetés megszervezése az iskolában és otthon Szervezi: Tanítók, természetismeret, biológia tanárok Elérend" cél: Cselekv" természetvédelembe bekapcsolni a gyerekeket és családjaikat. Január A Magyar Kultúra Napja programokon való részvétel Szervezi: Az iskola magyar szakos tanárai, a tanítók Elérend" cél: A gyerekek bekapcsolása a magyar kultúra értékeinek megismeréséhez, megszeretéséhez. Dodo pályázat meghirdetése 2. Február Farsangi napok az iskolában Szervezik: Intézményvezet", osztályf"nökök. Elérend" cél: Néprajzi, történelmi, természetrajzi ismeretek b"vítése, érzelmi köt"dések er"sítése. Alkotó tevékenységek végzése. Március Víz Világnapja Szervezi: Biológia, földrajz, rajz szakos tanárok Elérend" cél: A víz mint él"hely és éltet" elem jelent"ségének bemutatása, felismertetése. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 892

4 Április A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó tevékenységek Szervezik: Osztályf"nökök, szaktanárok. (Magyar, történelem, ének-zene) Elérend" cél: Néprajzi, történelmi, természeti ismeretek b"vítése, érzelmi köt"dés er"sítése. Alkotó tevékenységek végzése. FÖLD NAPJA rendezvények Szervezik: Petr"czy Tibor és a természettudományi munkaközösség. Elérend" cél: Gondolkozz globálisan cselekedj lokálisan gondolatból következ" feladatok megvalósítása. Kapcsolódás a helyi és országos programokhoz. Május Bogarászó napok 2. Szervezi: Tanítók, biológia szakos tanárok Elérend" cél: Az iskola melletti rét állapotának megfigyelése, növény és állattani fajismeret b"vítése. MADARAK ÉS FÁK NAPJA Sz.: Petr"czy Tibor és mtsai Helyi és országos programok lehet"ségei alapján. A Kihívás Napja programok Szervezik: A testnevel" tanárok és osztályf"nökök Elérend" cél: A mozgás, a tiszta leveg", a szabad természet örömének felfedezése, a játék a versenyzés élményének megszerzése. Gyermeknap Szervezik: Ad hoc munkaközösség, osztályf"nökök Elérend" cél: A gyermekek játék, mozgás, szabad tér élményének lehet"ségét megteremteni. Június Tanulmányi kirándulások napjai Szervezik: Osztályf"nökök Elérend" cél: A kirándulások, túrák során a lehet" legkomplexebben tapasztalják meg, éljék át a környezeti értékeket. Természeti, történelmi, néprajzi és játék kincsek megjelentetése lehet"leg indirekt formában. Környezetvédelmi Világnap Szervezik: Tanítók, biológia, történelem, rajz szakos tanárok Elérend" cél: A közvetlen környezet és a tágabb világ környezeti problémáinak és örömeinek minél komplexebb bemutatása lehet"leg játékos formában. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 893

5 Folyamatos -ismétlede- feladatok a tanév folyamán: 1. Alkalmi továbbképzési rendszerek figyelemmel kísérése, részvétel. (Zoopedagógia, drámapedagógia, erdei iskola módszertan stb.) 2. Erdei iskolák szervezése 3., 4. és 5. osztályosok körében a mindenkori pénzügyi lehet"ségek és az érvényes törvényi vonatkozások és rendeletek függvényében 3. Pályázatok figyelemmel kísérése és írása. 4. Az iskola könyvtári állományának környezeti neveléshez kapcsolódó szakkönyvi állományának folyamatos fejlesztése. (A madárhatározóktól a drámapedagógiáig ) 5. Az iskolai szemléltet"eszköz és terepmunkához szükséges felszerelési állományának folyamatos fejlesztése a mindenkori pénzügyi lehet"ségek függvényében. (Kézi nagyítóktól a fényképez"gépig ) 6. Az iskolai DZSUNGELPROGRAM állagmegóvása és fejlesztése. 7. A kerékpáros közlekedés kultúrájának folyamatos fejlesztése. A kerékpártároló folyamatos állagmegóvása. 8. A SZELEKTIV HULLADÉKGYOJTÉS kultúrájának kialakítása és fejlesztése. A speciális tároló állagmegóvása és fejlesztése. 9. A Szül"k az Iskoláért Alapítvány által- a mindenkori lehet"ségek függvényében - megvásárolt, a F"városi Állat- és Növénykertbe szóló bérlet lehet" legjobb kihasználása a tanév folyamán. (30 gyermek +2 kísér" részére) 10. Iskolánk diákjainak folyamatos felkészítése természettudományos versenyekre. (Herman Ottó Országos Biológiai Verseny, Teleki Pál Országos Földrajzi verseny stb.) 11. Az iskola internetes honlapján (www.zrinyi-altisk.sulinet.hu) folyamatosan megjelentetni a környezeti neveléssel kapcsolatos fényképeket és szöveges információkat. Különös figyelemmel kísérni azokat a honlapokat amelyek az iskola sajátos környezeti szempontjai szerint kiemelked"en fontosak. Pl.: www. okoiskola.hu, stb. (Alapdokumentumok: Közoktatási törvény, Nemzeti Környezetvédelmi Program.) Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 894

6 Iskolánk pályázat útján - újabb 3 évre elnyerte az ÖKOISKOLA címet ig. MINTA AZ ÉVES ZÖLD MUNKATERVHEZ: Zöldprogramok a Zrínyi Miklós Ökoiskolában tanévben: /TERVEZET/ Szeptember 14. péntek ZÖLDÍTO NAP. (Oszi kertápolás) Szeptember 15. szombat PetrEczy Tibor eleadása a TIT Stúdióban : Sisakos sáska avagy mire jó egy ökoiskola? Szeptember 28. ÖKO Nap a napköziben.. (Napközis mk.) Szeptember 29. szombat Technika Tanárok Országos Konferenciája Október 1. hétfe Zenei Világnap (Zenei képek a természetrel ) Október 4. csütörtök Assisi Szt, Ferenc, a környezetvédek védeszentje. ÁLLATOK VILÁGNAPJA kiállítás Október 5. péntek Zrínyi Túranap I. Október 7. vasárnap EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELO NAP MERZSEI madarász-túra November 28. Adventi készüledés a Zrínyiben. Természetes anyagok használata November December DODO-klub természetismereti és védelmi vetélkedeje. I. December: Ízeltlábúak világa kiállítás és eleadás a Zrínyiben Január Iskolai madármegfigyele nap. /EtetEk javítása tisztítása.. Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA. Március 31. DODO-klub természetismereti és védelmi vetélkedeje II. + Kétélt6 védelmi program a Kétélt6ek éve 2008-hoz kapcsolódóan. Április 5. szombat Területi Rovásíró Verseny. Solymászat Magyarországon. Ragadózómadár védelem ea., bemutató. Április.22. kedd FÖLD NAPJA a Zrínyiben Április: Kerületi Természetismereti verseny 4. osztályosoknak. Május 9. péntek MADARAK és FÁK NAPJA rendezvények Júnus 5. Környezetvédelmi Világnap. Június 5-6. csütörtök-péntek Tanulmányi kirándulások. Országjárás. Az iskola ökoiskola munkatervének összeállítási szempontjai: (Éves munkaterv!) A: Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeirel és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza az alábbiakat: a, az iskola mineségbiztosítási programjához illeszkedeen a tanulók és a neveletestület környezet-tudatosságáról készült beszámoló; b, az iskola mindennapi m6ködése: víz-, gáz,- áram-, f6teanyag-használat, anyagés hulladékgazdálkodás c, rendezvények, kirándulások környezeti hatásai (utazások módja, keletkezett hulladék) Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 895

7 2. Az Ökoiskola Cím elnyerésére szolgáló Munkaterv elkészítése az iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a tanulók és a szül"k bevonásával készül, mindenkinek joga van javaslataival, észrevételeivel hozzájárulni. 3. Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel pedagógiai értékeit. 4. Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevékenyked" civil szervezettel (pl.: KOKOSZ, Zöld Szív, MME, TKTE, KÖR, KÖRLÁNC, HUMUSZ, FÖK, Ökotárs, Autonómia Alapítvány ) B. Tanítás-tanulás 1. Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit. 2. Az iskolai mineségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével. 3. Az oktató-nevele munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek. Az oktatás példát mutat saját környezete kezelésére, a nevelés hangsúlyt helyez a gyakorlati tevékenységek képzésbe történe integrálására a helyi településfejlesztéshez kapcsolódóan. 4. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemeneen figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében. 5. Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott. 6. A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelel"en aktívan, a pedagógusokkal partneri viszonyban részt vehetnek az oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. 7 A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének. 8. A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. (Például egészségre ártalmas környezetben nem szervez az iskola testnevelési és sporttevékenységet a szabadban.) 9. A diákok a jöv"r"l alkotott elképzelésekkel és forgatókönyvekkel dolgoznak, keresik a jöv"beli fejl"dés és változások alternatív lehet"ségeit, s választási kritériumokat dolgoznak ki. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 896

8 C. Személyi feltételek, belse kapcsolatok 1. Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, humán, illetve m6vészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, továbbá tagjai lehetnek a technikai személyzetbel is. 2. A környezeti nevelési munkacsoport figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti az iskola nevelési tevékenységét. 3. A diákok bevonása az Eket érinte döntések elekészítésébe. A diákönkormányzatban van környezetvédelmi feleles. 4. Az iskola vezet"ségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen nyelven. 5. Az iskola házirendjét folyamatosan (legalább évente) felülvizsgálják. 6. Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lév" természeti és épített értékek védelmével. 7. A nevel"testület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejl"dés elveit. 8. A nevel"testület képzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, jártas a módszertanában, és ezt alkalmazza is. 9. Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követ" magatartás tekintetében. 10. Az iskola vezet"je részt vett az ökoiskolák vezet"i számára hirdetett vezet"- továbbképzésen. 11. A tantestület évente egyszer részt vesz a tantestület csapattá kovácsolását el"segít" tréningen vagy egyéb programon. D. Tanításon kívüli tevékenységek 1. Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat (akciókat, vetélkedeket, Erjáratokat). 2. Az iskola környezet- és természetvéde, ill. egyéb az ökoiskola célok megvalósulását elesegíte táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló jelleg6 táborokban. 3. Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefügge programjaiban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.). 4. Az iskola belse kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az ökoiskolai célokat. 5. Az iskolában olyan pedagógiai tevékenységek folynak, amelyekben a diákok az iskola környezetkímél", egészséges m5ködtetését tanulmányozzák, segítik el". 6. Az iskola a fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó pedagógus és más szakmai továbbképzéseket szervez, illetve részt vesz ilyen képzések szervezésében, a tapasztalatok átadásában. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 897

9 7. Az iskola részt vesz a helyi szükségletekhez illeszked" továbbképzések kidolgozásában. 8. Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehet"séget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehet"ségek). E. Társadalmi kapcsolatok 1. Az iskola együttm6ködik más magyar és leheteség szerint külföldi iskolákkal is. 2. Az iskola figyelmet fordít arra, hogy munkájával hozzájáruljon a helyi társadalom igényeinek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai képviseletével. 3. Az iskola felhasználja a különböz" kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak érdekében, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak. 4. Az iskola lehet"séget ad a sz5kebb és tágabb környezetében, valamint a nagyvilágban történ" f"bb, a környezetvédelemmel kapcsolatos, eseményekkel való foglalkozásnak. 5. Az iskola együttm5ködik a helyi önkormányzattal, a helyi hatóságokkal és olyan helyi támogatókkal, vállalkozókkal, melyek az ökoiskola értékeivel és céljaival megegyez" célokat szolgálnak. F. Fizikai környezet 1. Az iskolaépület környékén léve természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszer6en gondozott. 2. Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát (könyvek, újságok, CD-k, on-line kurzusokon való részvétellel, internetes együttm6- ködésekben). 3. Az iskolában van közösségi összejövetelekre alkalmas (klub) helyiség, vagy az iskola diákjai/dolgozói használhatnak ilyen helyiséget az iskola közelében. 4. Az iskolabútorok természetes és a környezetre ártalmatlan anyagokból készültek, az azokat használók (diákok, tanárok technikai személyzet) igényeihez igazodnak 5. Az udvar tartozékai a, biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely, b, madáretete, c, es"vízgy5jt", d, konyhakert, e, dísznövények, f, komposztáló, g, játszótér (természetes anyagokból), h, sportpályák (lehet"leg természetes anyagú borítással), i, zöld, gyepes terület. 6. Az iskolában történ" építkezések és átalakítások figyelembe veszik a fenntarthatóság szempontjait: a, Az átalakítások, építések biztosítják, hogy az épületek harmonikusan illeszkedjenek környezetükbe. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 898

10 b, Az er"források használata és a környezet terhelése minimális az épületek építése, használata és lebontása során. c, Az épültek építése, használata és lebontása nem jár az egészségre káros hatással. d, Az épületek ergonómiailag megtervezettek és esztétikusak. e, Lehet"ség szerint már az építés/átépítés során figyelembe veszik az energiatakarékos üzemeltetést (pl. megfelel" tájolás, szigetelés, nyílászárók stb.) 7. Az iskola figyelmet fordít arra, segíti a felel"s szerveket abban, hogy a környékén: a, biztonságos kerékpár- és gyalogos utak legyenek, b, megfelel" mennyiség5, lehet"leg szelektív, hulladékgy5jt" legyen. 8. Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskola arculatával (folyósok, osztálytermek, szaktermek) G: Az iskola m6ködtetése 1. Környezetkímél" anyaghasználat megvalósulása: b, KörnyezetkímélE anyagok használata a karbantartási munkákban és a takarításban. c, Környezetkímél" játékok, taneszközök és segédeszközök használata. d, Környezetkímél" anyagok használata az adminisztrációban és egyéb irodai munkákban. e, Környezetkímél" anyagok használata kikapcsolódási és egyéb tevékenységekben f, A kémiai anyagok lehet" leginkább környezetkímél" kezelése, tárolása, felhasználása. a, Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával. 2. Egészséges és környezetkímél" módon el"állított ételek felszolgálása: a, Kellemes és a funkciójuknak megfelel" f"z"- és étkez"helyiségek. b, Közelb"l beszerezhet" alapanyagok használata. c, A büfében lehet kapni egészséges és környezetkíméle árukat, ha nincs büfé, az iskola más módon hívja fel a figyelmet az egészséges és környezetkíméle ételekre. d, Egészséges, tápláló ételek és italok az iskolai étkeztetésben. e, A vegetáriánus étkezés lehet"ségének biztosítása. f, A speciális étrendi megkötésekkel rendelkez" tanulók számára a megfelel" ételek biztosítása. g, Eldobható cikkek használata csak abban az esetben engedélyezett, ha nincs más lehet"ség. h, A f"zés és az étkezés során használt eszközök, környezet és egészségkímél"k. i, Az iskolakertben termesztett zöldségek felhasználása az iskola konyhájában. (A vonatkozó környezetvédelmi, élelmiszer egészségügyi szabályok betartásával.) 3. Az iskola a lehet" legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, a keletkez" hulladékokat környezetkímél" módon kezeli. a, Ahol lehetséges törekszik a termékek és anyagok újrafelhasználására, hasznosítására. b, Hulladékok elkülönített gy6jtése: Pl.: fémek, m6anyagok, papírok stb. és átadása a hulladékkezelenek Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 899

11 c, A szerves hulladék komposztálása a helyi viszonyoktól függ"en. d, A veszélyes hulladékok gy5jtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik. 4. Az iskola takarékosan és ésszer5en bánik a vízzel. a, Víztakarékos berendezések felszerelése és szakszer5 használata. b, A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenerzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése. c, Es"víz használata a lehetséges, arra alkalmas helyeken. 5. Az iskola takarékosan bánik az energiával. a, Takarékosság a heenergiával. b, Takarékosság az elektromos árammal. c, Megújuló energiaforrások használatára való törekvés az áramfejlesztés és a f5tés számára. 6. Az iskola a lehet" legkisebb mértékben szennyezi a leveg"t. a, A kémények, szell"ztet" berendezések (ha vannak) anyagkibocsátása szabályozott és rendszeresen ellen"rzött. b, A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák, dühönge) gondozottak, pormentesek c, Az iskolakert mentes az allergén növényekt"l 7. Az iskola megközelítése környezetkímél" módon történik. a, A tanulókra, a nevel"testület tagjaira utazás tekintetében jellemz" a gyaloglás, a kerékpározás és a tömegközlekedési eszközök használata. b, Ha a gyalogos, kerékpáros, ill. tömegközlekedéses iskolába járás nem megoldható a gyerekek iskolabuszt használnak, megszervezik közös autós utjaikat. c, Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhet", a természet tanulmányozására alkalmas helyek rendszeres látogatása. d, A közlekedés megtervezése a felesleges utazások elkerülése érdekében. e, A szükséges szállítások ésszer5 megszervezése. 8. Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehet" legkisebb mértékben terhelik a környezetet. Az iskola rendkívüli adottságokkal rendelkezik földrajzi elhelyezkedését tekintve. Sportpályák, játszóterek, jelenleg beépítetlen rétek, fás ligetes, nádassal borított területek. Közelünkben található a Merzse-mocsár természetvédelmi terület és a Rákos-patak is. Munkaterveink összeállításánál ezen adottságokat mindenkor figyelembe vesszük és hasznosítjuk a gyermekek és a feln"ttek környezettudatos gondolkodásmódjának és viselkedéskultúrájának alakítása, befolyásolása közben. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 900

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben