Emlékeztet Környezet és Természetvéd Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztet Környezet és Természetvéd Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése"

Átírás

1 Emlékeztet KörnyezetésTermészetvédCivilSzervezetekKoordinációsTanácsánakülése Helyszín:AlapvetJogokBiztosánakHivatala,Díszterem(1051Budapest,Nádoru.22.) Idpont:2015.február26. csütörtök 10:0014:00 Megjelentek: Szavazatijoggal: BeliczayErzsébet DobosBalázsSzegfalviZsolthelyetteseként FarkasIstván FehérváriBence HajósyAdrienne KajnerPéter KovácsBence KrizsánGáborDemeterZoltánhelyetteseként LajtmannCsaba LukácsAttilaTömöriLászlóhelyetteseként MalatinszkyÁkos MihályiRékaNagymihályBálinthelyetteseként TóthGábort RátzJudit SzabadkaiAndrea VizsnyiczaiBorbálaNémethVeronikahelyetteseként Tanácskozásijoggal: BaloghJudit GellértMiklós HarazinDorottya HorváthKinga KlakaLevente KükediZsolt MolnárRóbert NémediErika VargaLászlóné Határozatképesség:Jelenvan25f,szavazatijoggal16f.Azüléshatározatképes. AKTegyhangúlagmegszavazza,hogyazemlékeztettFarkasIstvánkészítse,amitDobosBalázsés KajnerPéterhitelesít. Tervezettnapirendhezképestkiegészítés:2016osOTkülönnapirendbenlegyen,a2.tervezettpont után.amódosítottnapirendetegyhangúlagelfogadjaatanács. 1.Azelzüléselfogadottdöntéseinekésazelektronikusválasztásokeredményeinek, tapasztalatainakáttekintése Elterjeszt:LajtmannCsaba,MÉSZ 1

2 2 LajtmannCsabamegkeresteV.NémethZsoltállamtitkárt,hogylegyencivilekkeltalálkozó,egyelre nincsválasz. Idközi szavazások: a)a2016osotszervezésfeltételrendszere egyhangúlagjóváhagytaatanács. b)anövényigénbanktanácsdelegáltválasztás kétjelöltközülrodicskatalinlettmegválasztva,de késbbvisszalépett,mertkiderült,hogyegymásik,pályázatokkalfoglalkozóbizottságbakellett delegálni.póssanettlettígyamegválasztottdelegált,akiamásodiklettaszavazáson. c)opmonitoringbizottságok.kétjelzésérkezetteddig,ápriliselejénlesznekazalakulóülések. AKTelnökjavaslata:azOTigahasonlóbizottságokbadelegáltképviselklássákelafeladatot.AKT címetkellmegadniakormányzatnak,ideküldjékafelkéréseket. 2.OT2015(tájékoztatás,eszmecsere,eldöntendk):plenáris,szekciók,idrendibeosztás, regisztrációindítása,meghívások,kommunikáció,árakstb. Elterjeszt:LukácsAttila,EmisszióEgyesület(prezentációcsatolva) A25.OrszágosTalálkozóTokajbanlesz,2015.április2426.között.AzEmisszióEgyesületa fszervez.tokajnagyszeretettelvárjaakörnyezetvédaktivistákat. Programjavaslat: Péntekdélrevárjákarésztvevketaszervezk. Megnyitó14órakor,utánaSZMSZmódosítóplenárisülés.Közbenfiataloknakszólótalálkozó. Eztkövetnéegyopenspacenyitó,majddelegáltélkönyvtárésvacsora. Estekiemeltszimpóziumok,21órától. SzombatdélelttZöldFesztiválafalakonkívül,atelepüléstisbevonva. 14órátólszakmaiplenárisülés.Utána3órásopenspace.21órátólszekciók. Vasárnapzárulazopenspaceésafiatalokprogramsorozata.IttlenneaZöldParlamentis. Részvételiköltség: 2éj,teljesétkezés,programvanazárban teljesár:8.000ft, gyermekésfiatal:4.000ft támogatóidíj:+2.000ft Pénzügyiforrások: Tokajvárosa,Gimnázium,Államkincstár;részvételidíjak,norvégpályázat,NFFT,Reflex,MTVSZ, Mégkeresnekmásforrásokatis. Kommunikáció: ,facebook,ZöldCivilhonlap,fizetettfacebookhirdetés,szakmailevelezlisták,sajtó,helyi lakosságnakplakátokéstourinform Eldöntendkérdések: KöztársaságiElnökmeghívása,ColleenBellamerikainagykövetmeghívása ÁderJánosvédnökségrefelkérésésmeghívás:12igen,2tartózkodássalelfogadjaaKT ColleenBellmeghívásáraadöntés:egyhangúnemmelelutasítjaaKT.

3 Plenárisjavaslatok:Természetvédelem,TTIP,Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem Aplenárisrajavasolttémákleírásaicsatolva. TTIP necsakagmolegyenatéma. Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem azegyháziszereplkbevonásávaltörténne. Természetvédelem javaslatkéntérkezettbitayállamtitkáréssemjénzsoltmeghívásais. Rangsorolószavazás: TTIP Szociális Termvéd TehátaKTrangsora:1.Természetvédelem,2.Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem,3.TTIP ZöldParlament: FarkasIstvánelterjesztiaZöldParlamentkoncepciót.Avitautánazazálláspontalakulki,hogyegy különkonferenciaformájábanlegyenmegvalósítva,neazotkereteiközött. Kérdések,javaslatok szervezkválaszai: kiklesznekazeladók?egyelreazötletekfeldolgozásafolyik lesznekmégszekciójavaslatok,lehetnek? néhányjavaslatmostmégjöhet fontoljátokmeg,hogyne21órakorkezddjenekaszekciók akoncepcióváltásmiattvanez SZMSZvitalehetneeste nemjavasoljákaszervezk delegáltválasztáshogyanlesz? onlinemódszerreltervezikaszervezkmegvalósítani vasárnaplehetneamásodikvagyharmadikhelyezettszakmaiplenáris,megfontolják 3.OT2016 Elterjeszt:HorváthKinga,TanácsadókaFenntarthatóFejldésért ATanácsadókaFenntarthatóFejldésért,ÉghajlatvédelmiSzövetség,Reflex,MTVSZszervezné. Idpont:2016.áprilisutolsóhétvégéje:április2930.május1. Várhatólétszám:Elprogramok200f,péntekdélutántól400f. Helyszín:rség(esetlegKörmendis) Interaktívelprogramokpéntekreggeltlpéntekkoradélutánigazrségben,példáulÁrpádkori építészet,ahelyiételekkészítése,fazekasság,nemzetiparkkalegyüttmködvetermészetvédelmi szakmaikonferencia,szerestelepülések,helyigazdálkodás. Péntekkésdélután,esteszakmaiéskulturálisprogramok. SzombatdélelttZöldPiac,estekulturálisprogram. Vasárnapkirándulás,közösségiprogramok. Helyszínazelprogramokután: Averzió péntekestétlvasárnapigriszentpéteren. MveldésiHáz200fsterem,mellette4tantermesiskola.Közelbenazifjúságiszállás,aholafzés ismegoldható. Probléma:kevésazolcsószállás,szétszórtakaszállások.Megvalósíthatóságiproblémákvannak, példáulatömegközlekedéstmagunknakkellszervezni. Bverzió péntekestétlvasárnapigkörmenden. 3

4 Körmenden300fskollégium,Batthyánykastély400fsszínházterem.Egyszerbbszervezés, olcsóbb,dekevésbéizgalmashelyszín. AKTáltallevélszavazásbanmeghatározottszempontokatelfogadjákaszervezk. KoordinációsTanácsegyhangúlagajánlja2016osOTszervezknekaTanácsadókaFenntartható Fejldésért,ÉghajlatvédelmiSzövetség,Reflex,MTVSZszervezicsapatot. 4.SZMSZmódosítás,abeérkezettjavaslatokésazOTigtartófolyamatáttekintése Elterjeszt:LajtmannCsaba,MÉSZ Abizottságegyváltoztatásikoncepciótdolgozottki,amelyetaKTlistáraelküldött,2015.február25 én.lajtmanncsabaismerteti.céljukazotcentrikusszmszátdolgozásaegyüttmködéscentrikussá. AzOTszabályokrugalmasabbátételeszükséges. Többrésztvevfelveti,hogynincselegendidazOTigazérdemiátdolgozáshozésvitához.Más résztvevkjelzik,hogyajelenlegiszmszelavult,hiányos,jelenlegitartalmábanalkalmatlanaz együttmködésleírására.mindenképpenszükségesazújonlinefelületekbeépítése,azot szabályozásokátalakításaazinnovációbeengedéseérdekében,azegyüttmködésszámosúj igényénekvalómegfeleltetés.tehátmindenképpenszükségeseklényegiváltozások. LajtmannCsabajavaslata:márciusközepéigabizottságkidolgozegyjavaslatot,amelyetaKT áprilisbanmegvitat.akt12igenés2tartózkodásmellettelfogadjaajavaslatot. 5.ZöldCivilonlinefelületeklogója,tulajdonságai,szabályozása,indítása Elterjesztk:DobosBalázs(Magonc),LukácsAttila(Emisszió) LukácsAttilabemutatjaahonlaptervet.Aprezentációésamegköröztetettegyeztetéseianyag csatolva. Szerkesztnekbekapcsolódikmégatervbenfelsoroltakmellett:HajósyAdrienne. AhonlaptervezetétegyhangúlagelfogadjaaKT. Logó 57emberszavazott,alegszimpatikusabblogó366pontotkapott,20%kaltöbbetminta másodiknegyediklogó.vitaalakulkiarról,hogymennyirekellszakmaialaponkialakítanialogót. 2tartózkodás,1ellenzmellettnagytöbbséggelaközönségszavazásonlegszimpatikusabblogó tervetfogadtaelakt(ld.alább,balszélslogó). 4

5 6.NemzetiparkiföldekvagyonkezelésetörvényjavaslatazOGYeltt Elterjeszt:FarkasIstván,MTVSZ Akormánydecemberbenbeterjesztettegytörvényjavaslatotatémában,hírekszerinteztvisszafogja vonniésegyújabbatterjesztbe.azöldombudsmanjelezteazalkotmányosságiaggályokata tervezettelkapcsolatban. AzMME,WWF,MTVSZintenzívlobbimunkátfolytatatémában,azilletékesbizottságokkalis kapcsolatbanvannak.köszönika106csatlakozószervezetkiállását,lehet,hogyszükségleszméga mozgósításramárciusban. 7.Operatívprogramokaktualitásai,várhatópályázatikiírásai Elterjeszt:FarkasIstván,MTVSZ AzEurópaiBizottságelfogadotttöbbOPt,benneaKEHOPotis.Egyelrevárnikellapályázati kiírásokraazinformatikaiháttérkidolgozatlanságamiatt.akormányelfogadjamajdazéves fejlesztésikeretet,amelymeghatározza,milyenpályázatikiírásoklegyenek.sajnosebbeafolyamatba nemvonjákbeatársadalmiszereplket. Ahírekszerint2015benaKEHOPkifogírnihulladékosésenergiásszemléletformálópályázatokat. SzabadkaiAndrea:avidékfejlesztésiprogramotérdemesvéleményezni,vagycsatlakozniazáltalaírt véleményhez. 8.ZöldForráshelyzetértékelés Elterjeszt:SzabadkaiAndrea,Kislépték Márciusközepénfogmegjelenniapályázatikiírás.Maximálisösszeg3mFtlesz.Az összeférhetetlenségkapcsánmégvanértelmezésikérdés.közhasznúságmiattproblémákmerülnek fel:igazolástkellkérniabíróságtólvagyönbevallássalkelljelezni,hogybenyújtottaaszervezeta közhasznúságikérelmét. 5

6 6 Enyhébbváltozatottámogatjuk(nyilatkozatlegyenelégaközhasznúságifokozatkezdeményezését bizonyítandó) egyhangúlagfogadjaelakt. 9.Beszámoló azoktelmúltidszakbeliaktuálisügyeirl:felügyelségekkormányhivatalokba vonása,együttmködésitalálkozóaköztársaságielnökihivatalfenntarthatóságiigazgatóságával, stb. Elterjeszt:MalatinszkyÁkos,OKTelnökhelyettes NPföldügyekkelfoglalkozottazOKT.ÁllítólagaNaturajellegetbelehetmajdjegyeztetni ezpozitív, detöbbnegatívváltozáslesz,bitaymártont,simonattilátkérték,hogyküldjékel,nemküldték, ennekellenérekészültoktállásfoglalástervezet. Felügyelségekkormányhivatalbaszervezése OKThozképestelégkonkrét,direktállásfoglalást adottki.megsznikakörnyezetvédelmi,természetvédelmifelügyelségekönállósága.hacsak szakhatóság nemiskellfigyelembevenniavéleményét.akormányhivatalvezetjea miniszterelnöknekpolitikai,szakterületiminiszternekszakmaifelelsséggeltartozik.hívtaktárcától elterjeszttazülésre. VGTírtegyrészletesbeszámolótGruberTamás. Március áprilisraelkészülidbenavgtabmszerint,félévleszcivilvéleményezésre. TalálkozórakerültsorKrösiCsabával(KEH) Aztkérte,olyantémákatkeressünk,ami irántbefogadóatársadalom komparatívelnyökethozhat piacielnyöketszerezhetünk konkrétszámokkalbizonyítsuk,hogyamegújulókolcsóbbak,mintafosszilisek(társadalmi szinten). Ideiklímamegállapodásnálaztersítsük,hogyMagyarországnakmiértérimegaklímaadaptív gazdaság. DunastratégiáhozhasonlóanaTiszaötországaközöttintegráltvízgazdálkodásiösszefogáslegyen azerrevonatkozóanyagotátküldiákosannak,akikéri.ukrajnamostkérdéses.adunastratégia alapjáneztlehetneelkészíteni. NincsmunkaerazOKThonlapfrissítésére,LakatosLillanemérrá. 10.Transzatlantiszabadkereskedelmiegyezmények(TTIPésCETA) Elterjeszt:FidrichRóbert,MTVSZ Atémaa2.napirendiponthozkapcsolódvamegbeszélésrekerült. 11.AmásodikvízgyjtgazdálkodásitervaktuáliscivilfeladatairövidbeszámolóaVGT munkacsoportülésérl Elterjeszt:HajósyAdrienne,NABE

7 MostderültkiaBMnek,hogyezkomolydolog:addignemleszpénzsemmilyenvízügyifejlesztésre, hanincsavgtben.acivilekvéleményétmellékelltenniük.hamostjólcsináljuk,2020iglesz hatása. 12.HUSUN(HungarianSustainableUniversityNetwork)bemutatása,partnerségilehetségazöld civilegyüttmködéssel Elterjeszt:MihályRéka,BMEEgyetemiZöldKör Azegyetemistatagszervezetekközötttudásmegosztástterveznek,együttmködéstazegyetemi vezetéssel.elzményeatikopiahálózat.tavalyazamerikainagykövetségmegkeresteketés támogatnákeztahálózatot.többvidékiegyetemmelisfelvettékakapcsolatot.várjákazegyetemi zöldkörökcsatlakozását.programbanszerepelaszelektívhulladékgyjtrendszerekkiépítéseis. 13.Egyebek AKTkövetkezülését2015áprilisiidpontjáraegyeztetjük. Budapest,2015.február26.14:00 FarkasIstván DobosBalázs (emlékeztetkészítje) (hitelesít1) LajtmannCsaba KajnerPéter (akoordinációstanácselnöke) (hitelesít2) 7

8 Jelenlé ti ív KÖrnyezet- és Termé szetvé d Civi! Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülé se FÓrum Szabó Marcellel a Jöv Nemzedé kek É rdekeinek Vé delmé t E!látó Biztoshelyettessel Alapvet Jogok Biztosának Hivatala február csütörtök Demeter zoltán yrr-rrr/j CdSol. ur(í É ( ir r r Dobos Balázs Dr, Hajósy Adrienne Farkas lstván Fehé rvári Bence Gálhidy László!o,i&, Halmos Gerg H fiáh+so+t ur c-l*.l el,l B.-<_r é Kajner Pé ter kovács Bence Lajtmann Csaba Malatinszky Ákos Nagymihály Bálint Né meth veronika Póss Anett Rátz Judit szabadkai Andrea SzegfalviZsolt,ffi Mihály Ré ka helyettesí ti Tóth Gábor l *"- Vizsnyiczai Borbála helyettesí ti l D_oRl s,.<vtr- tt<nerre i,g, Fidrich Róbert Lukács Attila AntalTibor Bajomi Bálint Balogh Judit Gellé rt Miklós Horváth Kinga krizsán Gábor tr\&lv,.\ kükedizsolt Mihály Ré ka Mizsei László Molnár Róbert Né medi Erika Piliszky Zsuzsa Varga Lászlóné Vizsnyiczai Borbála elt rrp.'nljtx, ".,*.." ",óá"- L."a- l V-(á\* -.'4é - 'T!s l^arl :í x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 OT Plenárisra javasolt témák 1. TTIP - GMO-kat és betiltott rákkeltő anyagokat hoz az EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény? A Greenpeace és az MTVSZ (Szegfalvi Zsolt és Farkas István támogatásával) javasolná a TTIP-t, akár el lehetne hívni Mikola, külügyi államtitkárt is! A Greenpeace és az MTVSZ ellenzi az EU és az Egyesült Államok között formálódó szabadkereskedelmi egyezményt (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség TTIP), mert az veszélybe sodorhatja többek között hazánk génmódosítás-mentességét is. Az egyezmény továbbá ránk szabadíthat egészségkárosító vegyszereket, hormonkezelt húst, kikényszerítheti a verespataki aranybánya megépítését, alááshatja az éghajlatvédelmi törekvéseket és a helyi élelmiszerek felhasználását. Emellett az Egyesült Államok részvétele az EU-s döntés előkészítésben jó eséllyel befagyasztja a jövőbeni környezetvédelmi, klímavédelmi és fogyasztóvédelmi előírások fejlesztését. Kontakt: Simon Gergő, Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE) (Budapest Office), H-1143 Zászlós utca 54. Budapest, Hungary, Mobile: , Skype: simon_gergely, + Újszászi Györgyi: kérlek, a szervezetek közé vedd be a Védegyletet is. lehet, h a CETA-t sem kéne kihagyni. mit gondoltok? Mikola jó ötlet. vajon elfogadja a meghívást/felkérést? hogyan tovább? Védegylet, skype: gyorgyi_veir, , 1088 Budapest Szentkirályi utca A környezetvédelem és a szociális igazságosság kölcsönhatásai A természeti környezet intenzív gazdasági célú használatával, a népesség robbanásszerű növekedésével és annak igényeivel, egyre erősödik az igény a folyamatok szabályozására. A szabályozás ugyanakkor komoly konfliktusokat, és ellentmondásokat is szül, ennek során azonban nem sikerül boldogságra okot adó eredményt létrehozni. A vállalatok egyre inkább használnak eszközöket a társadalmi felelősségvállalásuk bizonyítására, azonban ez nem kompenzálja az erőforrások túlzott használatát és a környezetre káros gazdasági tevékenységeket. A használt módszerek, szabályozások elégtelenségét a világi megszólalók mellett mind több felekezeti (egyházi) hang fogalmazza meg. Pl. XVI. Benedek pápa július 7-én megjelentetett Caritas in Veritate című enciklikája mind a környezetszennyezés, mind a társadalmi igazságosság kérdéseivel foglalkozott. Ferenc pápa majdnem kétéves pontifikátusa alatt már számos jelét adta, hogy elődei irányvonalát folytatva fontosnak tartja az embernek a (teremtett) világ iránti felelősségét. Legközelebbi enciklikájában az emberi zsarnokság és természetpusztító profitéhség miatt végveszélybe sodort természetért készül felemelni szavát és azok szegénység kialakulásban való hatásáról fog írni. Ugyanerről beszél az Európai Parlamentben novemberében, amikor arra kérte a képviselőket, hogy az ember transzcendens méltóságát, elidegeníthetetlen értékeit helyezzék a gazdasági érdekek elé. Ebben a feladatban a jó lelkű, felelősen gondolkodó világi és hívő ember szándéka összeérhet és együtt kell változtatni a folyamaton. A plenáris javasolt témája A környezetvédelem és a

21 szociális igazságosság kölcsönhatásai, amelyben a témában jártas szakértőkkel járjuk körül ennek elméleti és gyakorlati lehetőségeit. A plenáris célja: ráülni a szociális igazságosság témáját látható módon egyre jobban fújó nemzetközi és hazai hangulatra és felhívni a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetben lévők sokat tehetnek a környezet óvásáért és gazdagításáért, miközben maguk feladatot találhatnak és csökkenthetik függőségüket. Levezető elnök személye: kiválasztás, és delegáció alatt, ha megbíznak vele, vállalom, de akadhat erre méltóbb is. >;;-) Meghívandók: - a környezetvédelem képvisletének állami maradványai - volt és jelenlegi egyházpolitikai képviselők (Hegyi László, Hölvényi György (jelenleg EU képviselő, környezetvédelmi munkacsoport tag)) - egyházi képviselők, ökumenikus keresztény civil szervezetek - helyi gazdasági szakemberek - stb. Kontakt: Kükedi Zsolt titkár, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ( ) helyi gazdaság- és közösségfejlesztő, Kisközösségi Program ( ) tag, Falufejlesztési Társaság ( ) elnökségi tag, Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége ( kapcsolati referens, Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport ( ) Mobil: +36 (30) (civil): ;; ;; 3. Magyar természetvédelem: merre tovább? Az MME, az MTVSZ és a WWF közös javaslata az Országos Találkozó szakmai plenáris ülésére Az állami természetvédelmi rendszer átalakításával kapcsolatban rémisztő kormányzati ötleteket hallani. Például felmerült a nemzeti park igazgatóságok kormányhivatalokba olvasztása, az erdőtörvény újraírása, a természetvédelem által vagyonkezelt földek egy részének áthelyezése az NFA-ba. A kormányzaton belüli vitákról csak kiszivárgott információk vannak, hiányzik a nyílt társadalmi vita. Félő, hogy a gazdasági érdekcsoportok dominanciája fog érvényesülni a kormányzati döntésekben. A plenáris ülésre meg kívánjuk hívni a földművelésügyi minisztert és a környezetügyi államtitkárt, hogy megismerhessük a kormányzati terveket és ütköztethessük a természetvédő civilek elgondolásaival. Az ülés formája terveink szerint nem a klasszikus fórum lesz, hanem a miniszter, az államtitkár és a szervező természetvédő civil szervezetek közötti pergő dialógus és vita. Kontakt: Dr. Farkas István, ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége Tel: , Fax: mobil:

22 Feladó: Csaba Lajtmann Tárgy: [KTlista] Legyen a zöldeknek egy új Szervezeti és Működési Szabályzata! Dátum: február :58:25 CET Címzett: Koordinációs Tanács lista Válaszcím: Koordinációs Tanács lista Legyen a zöldeknek egy új Szervezeti és Működési Szabályzata! Civil környezetvédő közösségünk elindított fejlesztési folyamata indokolttá teszi, hogy módosítsuk az együttműködést alátámasztó SZMSZ-t. A 2014-es Országos Találkozó előtt elvégzett felmérés, a mozgalmi levelezőlistákon kialakult eszmecserék, a Norvég pályázat kapcsán elvégzett tervező munka, valamint az Szmsz módosítást előkészítő munkacsoport beszélgetései is arra mutattak rá, hogy az együttműködés struktúrája, és az azt szabályozó jelenlegi SZMSZ több területen változást igényel: 1. Az SZMSZ-nek nem az Országos Találkozóról kell szólnia, mint ahogy a mostani elnevezéséből várható lenne. Ennek a már egyébként is létező tágabb együttműködési keretnek viszont az SZMSZ címében és tartalmában is meg kell nyilvánulnia. 2. Szükségszerű lenne rövid nevet adni az együttműködésünknek, hogy kifelé jobban kommunikálhatók legyenek közös fellépéseink és együttműködésünk. A 2014-es felmérés egyértelmű győztese a zöld mozgalom lett, azonban a nagy támogatás ellenére több érv szól a használat ellen, pl. külsős szervek többször használták és lejáratták már. A zöld civil gondolat használatát indokolják az elektronikus elérhetőségeink. Javaslatok: - Zöld Civil Együttműködés - Zöld Civil Mozgalom - Zöld Mozgalom - Zöld Civil 3. Első paragrafusaként be kellene iktatni egy általános rendelkezésekről szóló fejezetet (együttműködésünk hosszabb és rövidebb elnevezése, elérhetőségeink, a dokumentum tartalomjegyzéke stb.). 4. Ki kell találni egy szabadabb OT keretrendszert, amely teret ad az innovációnak, de minimum követelményeket és egyeztetési módokat is megszab a szervezők részére. 5. A mozgalom küldöttei címmel külön paragrafusban kellene kiemelnünk az együttműködésünk képviselőivel, delegáltjaival foglalkozó részeket. 6. A most létesülő új kommunikációs elemek honlap, facebook oldal és csoport létét, fenntartását és működésének alapelveit rögzíteni szükséges, valamint egységes keretbe helyezni a már meglévő elektronikus csatornáink (levelező listák) leírásával. 7. Új paragrafusban Az együttműködés anyagi forrásai foglakozzunk az együttműködés etikus fnanszírozásának kérdéseivel is. Üdv: Lajtmann Csaba *** Refex Környezetvédő Egyesület *** Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Logo Menüsor Slider (általános bemutatás / Kövess: Facebook, Hírlevél / Légy aktív: regisztráció, how-to / OT regisztráció Sajtófigyelő (Greenfo) Eseménynaptár Regisztráció/Belépés Blogdoboz Hírek, cikkek Szavazás Facebook timeline Cimkefelhő Menü kivonat Partnerek, támogatók Lábléc (üzemeltető, admin, felhasználási feltételek, adatvédelmi nyilatkozat, stb)

37 Zöldcivil.hu menüpont tervek ( ) Lezárva (KT ülésen elfogadva) Főmenük (A, B...), almenük (1, 2...), tartalom és lapozó fülek (...) : Főoldalon: Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének honlapja. A. Aktuális a. Főoldal b. Hírek, cikkek (ezen belül szűrési lehetőség kategóriákra) c. Blog d. Események (lista, naptár, térképes nézet) B. Magunkról a. Ismerj meg minket! (szöveges ismertetés) b. Levelező listáink (szöveges ismertetés a levlistákról, feliratkozási lehetőséggel) c. Facebook oldalunk és csoportunk d. Delegáltak i. bizottságok (táblázat: név, rövid leírás, delegáltak nevei ) ii. iii. beszámolók e. Koordinációs Tanács i. hírek (meghívók, előterjesztések, munkaanyagok) ii. emlékeztetők iii. tagok f. Adattár i. Szabályzatok ii. Állásfoglalások iii. Jegyzőkönyvek, emlékeztetők iv. Delegálti beszámolók v. Egyéb dokumentumok vi. Képek, videók g. Kapcsolat, elérhetőségek C. Szervezetek (szűrési, keresési lehetőség) D. Országos Találkozó a. Program b. Regisztráció c. Technikai infók i. Helyszín ii. Utazás iii. Szállás, étkezés iv. Egyéb d. Szervezők, támogatók személyek (bemutatkozás: fotó, név, delegáló szervezet, , telefon, bizottság neve )

38 Lezárva: (KT ülésen elfogadva) ZöldCivil online felületek technikai felépítése és szabályozása ( ) 1 Kiemelt: korábbi egyeztetési anyagok elfogadott paraméterei (már nem változtatunk rajta) Dőlt: technikai és egyéb okok miatt célszerinti ajánlás (nem kellene vagy lehet rajta változtatni) Sima: egyéb részlet (eltérő mértékben és módon adott esetben változtatható paraméterrel) Zoldcivil.hu honlap Honlapcím: - zoldcivil.hu (a zoldot.hu elveszett, valamint nem akarjuk megszerezni és levédeni az összes még szabad lehetőséget, mint pl. zoldot... zoldmozgalom... zoldek összes kombinációját a végződésekkel mint.hu.org.net.com.eu) - lefoglalásra kerül viszont a ZöldCivil.hu domain (ékezetes verzió), kommunikációs okokból Keretrendszer: - Wordpress, hozzá Android és ios alkalmazás Megjelenés: - Sablon: idő- és kapacitáshiány miatt a készítő választja (sokféleképpen változtatható, igényeinkhez igazított, testreszabott sablon lesz) - Logó: pl. (febr.18-ig várunk javaslatokat, amelyeket megszavaztatunk) Admin: - Adminisztrátorok: a honlap technikai működtetői, üzemben tartói fő lesz, közösségi felhatalmazással kiválasztva (OT és KT választás) - az adminnak mindenhez van joga (pl. a jogosultságokat is ő állítja be) Szerkesztők: - feladatuk: mások közzétételének jóváhagyása, saját közzétételek kivitelezése fő, önkéntes vállalások alapján - közösségi felhatalmazással kiválasztva (OT és KT választás) - képzés lesz a technikai, emberi és szakmai kihívásokra - külön kommunikációs fórum és feladatmegosztás lesz köztük - max. néhány órát várhat egy-egy anyag a megjelenésre - 1 szerkesztői jóváhagyás elég a megjelenéshez - tartalmat a regisztrált résztvevők önmaguk hoznak létre, a szerkesztők csak jóváhagyják őket. ben megjelentetésre beküldeni tartalmat nem lehet (illetve az így érkezett tartalmat nem kötelező megjelentetni). - nincs trusted felhasználó, tehát szerkesztői jóváhagyás minden tartalom közlésnél van Regisztrációk a honlapon: - 1. szervezetek (a fiókban megadva a kezelésért felelős személy neve is) - 2. magánszemély (beállítjuk hozzá a jogosultságokat a személytől függően: admin, szerkesztő, delegált, OT-, KT-, FEB meghatalmazott, sima magánszemély) Jogosultságok: - szervezetek: hír, cikk, esemény, szervezetismertető részekhez közzétételi jogosultság tavasszal és ősszel a Tájékoztató és Fórum levelező listákon megköröztetett, véleményezett, javított és bővített online fejlesztéssel foglalkozó anyagok elfogadásra kerültek a Koordinációs Tanács i és i ülésén. 1

39 - magánszemély: bloghoz közzétételi jogosultság Egyes kategóriákhoz külön hozzáférés: - OT, KT, FEB, Admin tartalmak megjelentetéséhez külön jogosultság a meghatalmazott magánszemélyeknek, akik így intézményi (OT, KT, FEB, Admin) kategória alatt tudnak tartalmat megjelentetni a saját nevük megjelenésével együtt. - szerkesztői jóváhagyás itt is van (ezen is lehet később változtatni) Kommentelés: - cikket lehet (hír, blog, esemény, szervezetismertető), a statikus lapokat nem - beállíthatja a szerző cikkenként, hogy kommentelhető, vagy sem - csak a honlapon regisztrált személyek kommentelhetnek - a kommenteket bárki látja (nem csak regisztráltak) - a szerkesztők ki tudják kapcsolni a kommentelés lehetőségét, és képesek törölni kommentet Menüpontok: - A javasolt menüpontok itt ismerhetők meg (4-5-nél több fő menüpont nem lehet). Főoldal beosztása: - A főoldal javasolt beosztása itt ismerhető meg. Hírek: - szervezeti hírek és kiemeléssel összmozgalmi hírek (OT, KT, FEB stb.) jelennek meg - megjelentető: admin, szerkesztő, szervezeti regisztrált és intézményi (OT, KT, FEB stb.) jogosultsággal rendelkező magánszemély tölthet fel hírt - a szerkesztőnek nem kötelező hozzá tenni semmit (vagy sikerült a követelményeknek megfelelően a cikk, vagy nem;; de ha belefér az idejébe, akkor kijavíthatja a szerkesztő is). - Elutasítás esetén a szerkesztő a rendszerből t küld a szerzőnek a hibákról, a hír újra szerkeszthetővé válik, azaz nem kell újra kezdeni az egészet Szervezetismertetők: - mindegyik regisztrált civil szervezet saját maga szerkesztheti a saját bemutatóját, a szerkesztők jóváhagyása után jelenik meg az új tartalom vagy a módosítás - logo (profil kép), galéria és beágyazott dokumentum lehetséges - lehet linkelni a bemutató szövegben a saját szervezeti honlapokat - a szervezetek térképen megjelenítése: jelenleg erre nincs lehetőség, de terveznek ilyen funkciót az általunk használni kívánt modulhoz (néhány hónap múlva lesz) Eseménynaptár: - a regisztrált szervezetek saját maguk tölthetik fel eseményeiket - az esemény utólagos szerzői változtatása lehetséges, a változás automatikusan megjelenik - lehet egy fő fotót tenni az eseményhez és a leírásába is be lehet szerkeszteni fotókat (ahogy bármelyik hírnél, cikknél is történik). Galériára viszont nincs lehetőség. Delegáltak menüpont: - zöldmozgalmi testületek, delegáltak és bizottsági helyek bemutatása - megjelenés listában, fotóval, szöveges ismertetővel, elérhetőségi adatokkal (szűrni lehet) - xls-ként csak az adminok tudják kérésre lementeni - delegált és szerkesztő is feltöltheti egy űrlapon keresztül az ismertető szöveget és adatokat - a delegált bejegyzéseit a szerkesztő hagyja jóvá - utólag is tud a delegált és a szerkesztő adatokat szerkeszteni Országos Találkozó menüpont: - Program: plenárisok, szekciók, egyebek, napra lebontva - Regisztráció: online regisztrációs felület 2

40 - Technikai infók: helyszín, utazás, szállás, étkezés - Szervezők, támogatók - Projektmenedzsment: a mindenkori szervezők munkáját segítő feladatkezelő rendszer (megfelelő jogosultsággal érhető el) Dokumentumtár: - szerkesztők, delegáltak és az intézményi (OT, KT, FEB) jogosultak tölthetnek fel - egy egyszerű lista lesz a legfontosabb dokumentumokkal (szabályok, emlékeztetők, delegálti beszámolók). Csak a dokumentum neve látszódik, letöltési lehetőséggel (leírás, fotó nem lesz hozzájuk, de technikailag lehetséges, hogy ezt is mellé tegyük). - egyéb dokumentumok (kiadványok, tanulmányok stb.) hír formájában jelenhetnek meg (lehet cimkézni és keresőoptimalizálni a hírt), de ha kiemelt dokumemtumról van szó, akkor a dokumentumtár is bővíthető Tudásbázis: - dokumentumtárral együtt lesz. - + lesz egy olyan honlap aloldal, ami a legalább hírbeküldő jogosultsággal rendelkező friss felhasználóknak megjelenik a honlaphasználatról Online véleményezési és szavazási rendszer: - a szavazási jogosultságot a megfelelő személyek kapják meg az admintól Petíciók: - hírként jelenne meg a petíció (beépített csatlakozás lehetőséggel). A hír szerzője (szervezet, vagy KT intézményi jogosultsággal rendelkező) Petíció kategóriát tud a hírhez hozzárendelni, így a Petíció menüponton keresztül is elérhető lesz a tartalom, valamint Petíció és egyéb cimkét is lehet a hírhez hozzárendelni - lehet olyan petíció/nyílt levél is, amelyben csak regisztráltak csatlakozhatnak, de lehet olyan is, amiben bárki egy egyszerű név megadással Blog: - magánszemélyek tudnak blog bejegyzést írni - egy közös blog lesz, több szerzővel, megjelenő és el-el tűnő blogolókkal - megjelenik a szerző neve (nincs álnév funkció) - szerkesztői jóváhagyás itt is van (nincs trusted felhasználó) - a blogrész a honlap többi részétől szín és formabeli elkülönítéssel fog megjelenni, tükrözve, hogy itt magánszemélyek véleményei jelennek meg Pályaművek feltöltése funkció: - lesz lehetőség pályaművek beküldésére és ezek automatikus megjelentésére (egyelőre szavazási funkció nélkül, ha kell majd egyszer szavazás, külön forrás kell hozzá). - aktiválni a funkciót csak akkor fogjuk, amikor erre kifejezetten szükség lesz. Hírlevél: - a honlapra felkerülő hírek automatikusan kerülnek a kiküldeni tervezett hírlevél előkészítő vázlatába, amiből a szerkesztők kiküldés előtt szelektálnak - regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a hírlevélre - a regisztráltak automatikusan nem kapják a hírlevelet (külön kell rá feliratkozni) Keresőoptimalizálás: - csak alapszinten, a cikkeket írók maguk kezelik - szerkesztői és felhasználói képzések keretében az oktatás része lesz Modulok fordítása magyarra: - fontossági sorrend szerint folyamatosan haladva 3

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

PÁLYAMUNKA. a Zentai Ifjúsági Iroda pályázati felhívására. Készítette: Tóth Ervin 7/14/2012

PÁLYAMUNKA. a Zentai Ifjúsági Iroda pályázati felhívására. Készítette: Tóth Ervin 7/14/2012 PÁLYAMUNKA a Zentai Ifjúsági Iroda pályázati felhívására Készítette: Tóth Ervin 7/14/2012 HTTP://TEST.ARCHIMEDES.EDU.RS/ERVIN/ A felhasználói dokumentációhoz melékelt lemez tartalmazza az oldalt alkotó

Részletesebben

Emlékeztető a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának üléséről

Emlékeztető a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának üléséről Emlékeztető a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának üléséről Időpont: 2014. február 11., 10.00 Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Megjelentek: Szavazati joggal:

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának szerkesztése A Down Alapítvány weboldalát ezen a címen találunk meg: http://web.downalapitvany.hu/ Regisztráció a Down Alapítvány weboldalán Keressük meg a jobb oldalon található

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu

First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu A weboldalt és az admin felületet tervezte és fejlesztette: First Voice Kft. Stilldesign Üzletág www.stilldesign.hu 1 2 www.kvtagozat.hu Belépés minden regisztrált látogatónak saját egyedi felhasználónévvel

Részletesebben

Emlékeztető a Környezet és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának üléséről

Emlékeztető a Környezet és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának üléséről Emlékeztető a Környezet és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának üléséről Időpont: 2014. május 29., 10.00 Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Megjelentek: Szavazati joggal: Bendik

Részletesebben

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet

Tele Élettel Programportál. Adminisztrátori segédlet Tele Élettel Programportál Adminisztrátori segédlet 2015 Tartalomjegyzék 1. Belépés az admin felületre... 2 2. Profil adatok, jelszó megváltoztatása... 3 3. Új esemény feltöltése... 3 3.1. Az esemény fő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

Felhasználói útmutató Created vasárnap 08 február 2015

Felhasználói útmutató Created vasárnap 08 február 2015 Felhasználói útmutató Created vasárnap 08 február 2015 Jelen útmutató a felhasználói oldalról mutatja be a sasfészekinfo.hu weboldalt. Mindenkinek Oldal elérhetősége: http://sasfeszekinfo.hu http://www.sasfeszekinfo.hu

Részletesebben

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Csavarhat webáruház Részletes útmutató a webáruház használatához Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Cégeknek, kis- és nagykereskedőknek,

Részletesebben

A CompuTREND ügyfélkapu használata

A CompuTREND ügyfélkapu használata A CompuTREND ügyfélkapu használata A http://ugyfelkapu.computrend.hu címen érhető el a CompuTREND Ügyfélkapu, ahol partnereink számára a szoftverkövetési és adatkarbantartási szolgáltatásunk keretében

Részletesebben

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9.

EPALE. Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért. Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal december 9. EPALE Európai elektronikus platform a felnőttkori tanulásért Karvázy Eszter Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2016. december 9. Mi az EPALE? Nemzeti Támogató Szolgálat Központi Támogató Szolgálat

Részletesebben

DigiSkills. D3.5 Digiskills Leltár Kézikönyv

DigiSkills. D3.5 Digiskills Leltár Kézikönyv N. 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Digiskills Leltár Kézikönyv Projekt: N. 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW Munkacsomag:

Részletesebben

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata 1. A honlap létrehozásának, működésének céljai A honlapot a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány hozta

Részletesebben

BŐVÍTMÉNYEK TELEPÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN

BŐVÍTMÉNYEK TELEPÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN Mgr. Námesztovszki Zsolt BŐVÍTMÉNYEK TELEPÍTÉSE ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest,

Részletesebben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tájékoztató a KIÁLLÍTÁS AJÁNLÓ ÜGYFÉLKAPU szolgáltatásról Utolsó módosítás: 2013.09.02. 1. oldal, összesen: 5 Kiállítás Ajánló Ügyfélkapu A sajto@kiallitasajanlo.hu e-mail címre küldött programajánlók

Részletesebben

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek Médiaajánlat Szolgáltatás Megjelenési csomagok Minimál regisztráció Szállásfoglalási regisztráció Standard kiemelések Prémium kiemelések Szálláshely önálló adatlap ismertetővel, szolgáltatások bemutatásával

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Delegált Admin felület Felhasználói kézikönyv 2012.06.27. Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Elérés...

Részletesebben

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15.

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Kommunikáció - Egyirányú / kétirányú - Belső / külső körnek - Cél szempontjából:

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon

Egyedi megjelenési és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Gazdivonal közösségi portál Egyedi i és reklám / hirdetési lehet ségek a Gazdivonal.hu portálon Ár kialakítás Ár kialakítás VIP Ár kialakítás VIP+ El fizetés: * * * * 1 hónap * * * * 3 hónap * * * * 6

Részletesebben

Megjelenési lehetőségek a Várépítő pályázathoz kötődő kommunikációs csatornákon és eszközökön

Megjelenési lehetőségek a Várépítő pályázathoz kötődő kommunikációs csatornákon és eszközökön Megjelenési lehetőségek a Várépítő pályázathoz kötődő kommunikációs csatornákon és eszközökön Pályázati felhívás (postázott nyomtatott anyag) Minden évben több mint 8 000 példányban gyermekintézményeknek,

Részletesebben

Összefoglaló az ETIK FIRST projekt i megbeszéléséről, részletes rendszer specifikáció

Összefoglaló az ETIK FIRST projekt i megbeszéléséről, részletes rendszer specifikáció Összefoglaló az ETIK FIRST projekt 2015. 02. 19-i megbeszéléséről, Tartalomjegyzék részletes rendszer specifikáció Összefoglaló...1 Megjelenés, grafikai elképzelések...1 Felépítés, menüszerkezet...2 Felületek...2

Részletesebben

Weboldal sablon tájékoztató

Weboldal sablon tájékoztató I N F O 4 B T. 2 0 8 3 S O L Y M Á R, T E R S T Y Á N S Z K Y U. 4 7 / A W E B : W W W. 4 B R A I N Z. H U E - M A I L : I N F O @ 4 B R A I N Z. H U T E L. : + 3 6-2 0-2 1 4-7 2 2 3, F A X : + 3 6-2 6-3

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága honlap Adminisztrációs rendszerének használata Tagintézményi használatra Ügyfél: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum

Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum Médiaajánlat Villanyszerelő Szakmai Fórum http://villanyszerelo.forum.hu 2013 A Villanyszerelő Szakmai Fórum küldetése a magyarországi villamos szakemberek összefogása, annak érdekében, hogy szakmai párbeszédet

Részletesebben

Regisztrációs és felhasználói beállítások www.d-lab.hu

Regisztrációs és felhasználói beállítások www.d-lab.hu Determination Laboratory Consulting Kft. Adószám: 11708379-2-02 Cg.: 02-09-075186 Baranya H-7771 Palkonya Fő utca 109. www.d-lab.hu info@d-lab.hu Mobitel: +36 30 445 8932 Regisztrációs és felhasználói

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben

KGFB díjhirdetés. Előadó: Tóth Krisztina IT - Alkalmazásfelügyeleti főosztály 2012.12.14.

KGFB díjhirdetés. Előadó: Tóth Krisztina IT - Alkalmazásfelügyeleti főosztály 2012.12.14. KGFB díjhirdetés Előadó: Tóth Krisztina IT - Alkalmazásfelügyeleti főosztály 2012.12.14. Tartalom ERA keretrendszer - Regisztráció KGFB ősfeltöltés KGFB díjhirdetés szolgáltatás Díjhirdetések publikálása

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató

Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató Visitgyula.com Szálláshely adminisztrációs felület használati útmutató 1 Szálláshely admin A szálláshely adminisztrációs felület az alábbi linken érhető el. http://visitgyula.com/szallashelyadmin/ A felületre

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

Szükséges az összes WNET szerződés megismerése, a kötelezettségvállalás, a teljesítések igazolása. (Ki írta alá pl a kifizetéseket.

Szükséges az összes WNET szerződés megismerése, a kötelezettségvállalás, a teljesítések igazolása. (Ki írta alá pl a kifizetéseket. 1. számú melléklet WNET konzultáció retsag.hu ügyben Szükséges az összes WNET szerződés megismerése, a kötelezettségvállalás, a teljesítések igazolása. (Ki írta alá pl a kifizetéseket.) - Kérjük megadni

Részletesebben

Felhasználói útmutató a portal.nakvi.hu oldalhoz

Felhasználói útmutató a portal.nakvi.hu oldalhoz Felhasználói útmutató a portal.nakvi.hu oldalhoz Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Hír beküldése Új oldal létrehozása Menük kezelése Tartalmak menühöz rendelése Hír beküldése Új hír beküldéséhez az adminisztrációs

Részletesebben

A Síelők.hu hirdetési ajánlata utazási irodák számára

A Síelők.hu hirdetési ajánlata utazási irodák számára A Síelők.hu hirdetési ajánlata utazási irodák számára Bemutatkozás A sielok.hu 2000 decemberében született meg. A cél egy olyan webhely létrehozása volt, ahol a téli sportok szerelmesei minden hasznos

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

e-idő weboldal Fejléc (Az Elevator helyén): logó (e_ido_uj_logo.png) és mellette felirat: Dolgozókapu és Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó

e-idő weboldal Fejléc (Az Elevator helyén): logó (e_ido_uj_logo.png) és mellette felirat: Dolgozókapu és Elektronikus Munkaidő Nyilvántartó e-idő weboldal Szükség van a www.e-ido.hu oldalon egy Wordpress sablonra és ennek első feltöltésére. Felajánlott sablon: http://bitpublimedia.ro/themeforest/elevator-html/ Az alábbi leírás figyelembe veszi

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

XXVI. Országos Találkozó április 29.-május 1. Őriszentpéter

XXVI. Országos Találkozó április 29.-május 1. Őriszentpéter XXVI. Országos Találkozó 2016. április 29.-május 1. Őriszentpéter Szállások Nemzeti Park Étkezés Fő helyszín Teleház Programok - Péntek 9.30 15.30 ELŐPROGRAMOK 1. Gyümölcsészet (Göcsej Alapítvány) Darázsi

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071. Hévíz.hu médiaajánlat

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071. Hévíz.hu médiaajánlat 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. e-mail: office@hevizmarketing.hu Tel.: +36 83 540 070 Fax: +36 83 540 071 Hévíz.hu médiaajánlat 2016 Miért hirdessen a Hévíz.hu-n? A Hévíz.hu weboldal Hévíz városának turisztikai

Részletesebben

A Síelők.hu hirdetési ajánlata szállások számára

A Síelők.hu hirdetési ajánlata szállások számára A Síelők.hu hirdetési ajánlata szállások számára Bemutatkozás A sielok.hu 2000 decemberében született meg. A cél egy olyan webhely létrehozása volt, ahol a téli sportok szerelmesei minden hasznos információt

Részletesebben

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 2014.11.20. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A www.webkiallitas.hu oldalon a kiállítóknak lehetőségük van úgynevezett online események, így például

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Partner. kezelési útmutató

Partner. kezelési útmutató Partner kezelési útmutató A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android operációsrendszerrel mûködô mobileszközön ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. Keresd: P&T Partner. Az alkalmazást a telepítés

Részletesebben

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez

Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Sú gó az ASIR/PA IR Públikús felú lethez Súgó a magyarországi központi Agrárstatisztikai és Piaci Árinformációs rendszer publikus moduljához. 1 Publikus felhasználói regisztráció A publikus felület Regisztráció

Részletesebben

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Abacom CRM rendszer használati utasítás Abacom CRM rendszer használati utasítás Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket

Részletesebben

Megújult a. A jó bor, akárcsak a jó nő, a korral nemesedik. Látogatottság: UV átlag (havi): 100.000 fő UV (heti): 20.000-25.000 fő

Megújult a. A jó bor, akárcsak a jó nő, a korral nemesedik. Látogatottság: UV átlag (havi): 100.000 fő UV (heti): 20.000-25.000 fő Megújult a A jó bor, akárcsak a jó nő, a korral nemesedik A 2014 végén megújult Borászportál.hu csaknem tíz éve látja el friss hírekkel, izgalmas írásokkal a borfogyasztó közönséget. A portál a meglévő

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjának bemutatása

A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjának bemutatása www.termeszetbarat.hu A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjának bemutatása Szervezetek adatainak megtekintése Összeállította: Vidovenyecz Zsolt 1.0 verzió Természetjáró szervezetek Szervezetek az MTSz

Részletesebben

JELENTÉS A MTSZ TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKATERVÉBEN VÁLALT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL

JELENTÉS A MTSZ TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKATERVÉBEN VÁLALT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL MTSz Természetvédelmi Bizottság JELENTÉS A MTSZ TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKATERVÉBEN VÁLALT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL Program: A KvVM és MTSz között 2006-ban létrejött együttműködési megállapodás működésének

Részletesebben

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR)

Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Tanuló nyilvántartó rendszer (TNYR) Működése A rendszert az adott iskola weboldalának adminisztrációs felületén keresztül lehet elérni. Az adminisztrációt a tagintézmény vezetők végzik. Minden tagintézmény

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Útmutató önkéntesek számára v.1

Útmutató önkéntesek számára v.1 Útmutató önkéntesek számára v.1 2 Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Feliratkozás az alkalmazásba... 4 2.1. Feliratkozás - magánszemély... 5 2.2. Feliratkozás jogi személy... 6 2.3. E-mail cím ellenőrzése...

Részletesebben

médiaajánlat Szilveszter.hu

médiaajánlat Szilveszter.hu médiaajánlat Bemutatkozás A Magyarország egyetlen online magazinja, amely szilveszterhez kapcsolódó általános tartalmakat, valamint a téli szezonban leginkább érdeklődésre számot tartó témákat ölel fel.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon Bemutatkozás A 2015-ben 10 éves Termálfürdő.hu Magyarország vezető egészségturizmussal foglalkozó portálja, amely a fürdőzés mellett életmód, wellness témákban nyújt érdekes és minőségi információkat olvasóinak.

Részletesebben

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára)

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Ezúton tájékoztatjuk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus

Részletesebben

Az egyetemi levelezőrendszerbe integrált megosztható Naptár szolgáltatás használata. Események, feladatok, meghívók felvitele és megosztása

Az egyetemi levelezőrendszerbe integrált megosztható Naptár szolgáltatás használata. Események, feladatok, meghívók felvitele és megosztása Az egyetemi levelezőrendszerbe integrált megosztható Naptár szolgáltatás használata Események, feladatok, meghívók felvitele és megosztása A Naptár szolgáltatás Tulajdonképpen egy elektronikus határidőnapló,

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezeto partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

1000 felhasználó 15 országban

1000 felhasználó 15 országban Scolvo Control Scolvo termékeinkkel olyan mobil megoldásokat biztosítsunk ügyfeleink számára, melyek komoly értéket képviselnek a vállalati belső és külső folyamatok támogatásában, és hozzájárulnak a hatékonyabb

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ Az MLSZ ügyviteli rendszerének bemutatása, a regisztráció folyamata

ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ Az MLSZ ügyviteli rendszerének bemutatása, a regisztráció folyamata ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ Az MLSZ ügyviteli rendszerének bemutatása, a regisztráció folyamata Mi az ügyviteli rendszer? A Magyar Labdarúgó Szövetség Ügyviteli rendszere a Szövetség által

Részletesebben

Csődfigyelő. Figyelje Ön is gazdasági partnerit!

Csődfigyelő. Figyelje Ön is gazdasági partnerit! Csődfigyelő Figyelje Ön is gazdasági partnerit! 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Regisztráció Kupon kód aktiválás Belépés az alkalmazásba Megfigyelt cégek listája Csődfigyelési beállítások

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén 1. A 18/2005. IHM rendelet melléklete alapján össze kell állítani a közérdekű adatokat 2. Az elkészített dokumentumok feltöltése a központi honlapra:

Részletesebben

DiamondDeal Médiaajánlat

DiamondDeal Médiaajánlat DiamondDeal Médiaajánlat Tartalomjegyzék Miért hirdessen a DiamondDeal-en? 2 Általános banner méretek Leaderboard, Super Leaderboard Full banner, Medium rectangle Skyscraper Full banner, Medium rectangle

Részletesebben

A multik titkos hatalomátvétele? Az EU-USA és az EU-Kanada szadadkereskedelmi egyezmények veszélyei Fidrich Róbert

A multik titkos hatalomátvétele? Az EU-USA és az EU-Kanada szadadkereskedelmi egyezmények veszélyei Fidrich Róbert A multik titkos hatalomátvétele? Az EU-USA és az EU-Kanada szadadkereskedelmi egyezmények veszélyei Fidrich Róbert A MAI-tól a TTIP-ig Előzmények: Multilaterális Befektetési Egyezmény (MAI) Kereskedelmi

Részletesebben

Virtualoso WorkPlace Tartalomjegyzék

Virtualoso WorkPlace Tartalomjegyzék Virtualoso WorkPlace Tartalomjegyzék 1. Elsô használatba vétel és beállítások................................................ 2 2. Jogosultságok kiosztása..........................................................

Részletesebben

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6 axio market webbolt 1 / 6 minta egy kész webboltra 2 / 6 Dizájn A színek, dizájn beállítását az axiomarket végzi. Egyedi igény szerint az oldal struktúrája is változtatható. A webbolt a http://boltnev.axiomarket.hu

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Versenykiírás. swww.kreativ.hu/smbp. A Kreatív 2011-ben elindítja közösségi marketingaktivitások versenyét, és az ehhez kapcsolódó SMBP Workshop-ot.

Versenykiírás. swww.kreativ.hu/smbp. A Kreatív 2011-ben elindítja közösségi marketingaktivitások versenyét, és az ehhez kapcsolódó SMBP Workshop-ot. www.kreativ.hu/smbp A Kreatív 20-ben elindítja közösségi marketingaktivitások versenyét, és az ehhez kapcsolódó SMBP Workshop-ot. Versenykiírás SMBP Az elmúlt két évben a legtöbb szakmai konferencia a

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA REGISZTRÁCIÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA 2016-01-25 Az ÉTDR rendszer üzemeltetője: Lechner Nonprofit Kft. Az ÉTDR Helpdesk elérhetőségei: e-mailen: helpdesk@etdr.gov.hu telefonon: +36 1 279-2643, +36 1 279-2647 (H-CS

Részletesebben

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis.

Médiaajánlat. KIDSOASIS KFT. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 26. T: +36 27 200 873 Fax: +36 27 200 872 info@kidsoasis.hu. www.kidsoasis. Médiaajánlat 1. Bemutatkozás A KidsOasis egy családbarát minősítési rendszer, egy bejegyzett tanúsító védjegy, és az ahhoz kapcsolódó szállásfoglalási portál. A szálláshelyeket egy több mint 50 feltételből

Részletesebben

Kéretlen levelek, levélszemét, spamek kezelése a GroupWise-ban

Kéretlen levelek, levélszemét, spamek kezelése a GroupWise-ban - 1 - Fő me nü Kéretlen levelek, levélszemét, spamek kezelése a GroupWise-ban Az Egyetem GroupWise levelező rendszerébe irányuló levelek közül az értéktelen levélszemét szűrése központilag történik. Azonban

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

ÁFA változás adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez. Programverzió

ÁFA változás adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez. Programverzió ÁFA változás 2017.01.01. adatmódosítási ismertető a HostWare VEN Vendéglátás rendszerhez Programverzió 7.15 2016.10.25. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 ÚJ ÁFA kulcs hozzárendelése a cikkekhez... 4

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Médiaajánlat. hirdetési felületek és technikai információk. Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek

Médiaajánlat. hirdetési felületek és technikai információk. Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek Médiaajánlat hirdetési felületek és technikai információk Általános információk Árlista Hirdetési felületek, technikai részletek motorsportal.hu A Motorsportal 2009-ben indult, pár lelkes fiatal szenvedélyéből

Részletesebben