Emlékeztet Környezet és Természetvéd Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztet Környezet és Természetvéd Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése"

Átírás

1 Emlékeztet KörnyezetésTermészetvédCivilSzervezetekKoordinációsTanácsánakülése Helyszín:AlapvetJogokBiztosánakHivatala,Díszterem(1051Budapest,Nádoru.22.) Idpont:2015.február26. csütörtök 10:0014:00 Megjelentek: Szavazatijoggal: BeliczayErzsébet DobosBalázsSzegfalviZsolthelyetteseként FarkasIstván FehérváriBence HajósyAdrienne KajnerPéter KovácsBence KrizsánGáborDemeterZoltánhelyetteseként LajtmannCsaba LukácsAttilaTömöriLászlóhelyetteseként MalatinszkyÁkos MihályiRékaNagymihályBálinthelyetteseként TóthGábort RátzJudit SzabadkaiAndrea VizsnyiczaiBorbálaNémethVeronikahelyetteseként Tanácskozásijoggal: BaloghJudit GellértMiklós HarazinDorottya HorváthKinga KlakaLevente KükediZsolt MolnárRóbert NémediErika VargaLászlóné Határozatképesség:Jelenvan25f,szavazatijoggal16f.Azüléshatározatképes. AKTegyhangúlagmegszavazza,hogyazemlékeztettFarkasIstvánkészítse,amitDobosBalázsés KajnerPéterhitelesít. Tervezettnapirendhezképestkiegészítés:2016osOTkülönnapirendbenlegyen,a2.tervezettpont után.amódosítottnapirendetegyhangúlagelfogadjaatanács. 1.Azelzüléselfogadottdöntéseinekésazelektronikusválasztásokeredményeinek, tapasztalatainakáttekintése Elterjeszt:LajtmannCsaba,MÉSZ 1

2 2 LajtmannCsabamegkeresteV.NémethZsoltállamtitkárt,hogylegyencivilekkeltalálkozó,egyelre nincsválasz. Idközi szavazások: a)a2016osotszervezésfeltételrendszere egyhangúlagjóváhagytaatanács. b)anövényigénbanktanácsdelegáltválasztás kétjelöltközülrodicskatalinlettmegválasztva,de késbbvisszalépett,mertkiderült,hogyegymásik,pályázatokkalfoglalkozóbizottságbakellett delegálni.póssanettlettígyamegválasztottdelegált,akiamásodiklettaszavazáson. c)opmonitoringbizottságok.kétjelzésérkezetteddig,ápriliselejénlesznekazalakulóülések. AKTelnökjavaslata:azOTigahasonlóbizottságokbadelegáltképviselklássákelafeladatot.AKT címetkellmegadniakormányzatnak,ideküldjékafelkéréseket. 2.OT2015(tájékoztatás,eszmecsere,eldöntendk):plenáris,szekciók,idrendibeosztás, regisztrációindítása,meghívások,kommunikáció,árakstb. Elterjeszt:LukácsAttila,EmisszióEgyesület(prezentációcsatolva) A25.OrszágosTalálkozóTokajbanlesz,2015.április2426.között.AzEmisszióEgyesületa fszervez.tokajnagyszeretettelvárjaakörnyezetvédaktivistákat. Programjavaslat: Péntekdélrevárjákarésztvevketaszervezk. Megnyitó14órakor,utánaSZMSZmódosítóplenárisülés.Közbenfiataloknakszólótalálkozó. Eztkövetnéegyopenspacenyitó,majddelegáltélkönyvtárésvacsora. Estekiemeltszimpóziumok,21órától. SzombatdélelttZöldFesztiválafalakonkívül,atelepüléstisbevonva. 14órátólszakmaiplenárisülés.Utána3órásopenspace.21órátólszekciók. Vasárnapzárulazopenspaceésafiatalokprogramsorozata.IttlenneaZöldParlamentis. Részvételiköltség: 2éj,teljesétkezés,programvanazárban teljesár:8.000ft, gyermekésfiatal:4.000ft támogatóidíj:+2.000ft Pénzügyiforrások: Tokajvárosa,Gimnázium,Államkincstár;részvételidíjak,norvégpályázat,NFFT,Reflex,MTVSZ, Mégkeresnekmásforrásokatis. Kommunikáció: ,facebook,ZöldCivilhonlap,fizetettfacebookhirdetés,szakmailevelezlisták,sajtó,helyi lakosságnakplakátokéstourinform Eldöntendkérdések: KöztársaságiElnökmeghívása,ColleenBellamerikainagykövetmeghívása ÁderJánosvédnökségrefelkérésésmeghívás:12igen,2tartózkodássalelfogadjaaKT ColleenBellmeghívásáraadöntés:egyhangúnemmelelutasítjaaKT.

3 Plenárisjavaslatok:Természetvédelem,TTIP,Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem Aplenárisrajavasolttémákleírásaicsatolva. TTIP necsakagmolegyenatéma. Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem azegyháziszereplkbevonásávaltörténne. Természetvédelem javaslatkéntérkezettbitayállamtitkáréssemjénzsoltmeghívásais. Rangsorolószavazás: TTIP Szociális Termvéd TehátaKTrangsora:1.Természetvédelem,2.Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem,3.TTIP ZöldParlament: FarkasIstvánelterjesztiaZöldParlamentkoncepciót.Avitautánazazálláspontalakulki,hogyegy különkonferenciaformájábanlegyenmegvalósítva,neazotkereteiközött. Kérdések,javaslatok szervezkválaszai: kiklesznekazeladók?egyelreazötletekfeldolgozásafolyik lesznekmégszekciójavaslatok,lehetnek? néhányjavaslatmostmégjöhet fontoljátokmeg,hogyne21órakorkezddjenekaszekciók akoncepcióváltásmiattvanez SZMSZvitalehetneeste nemjavasoljákaszervezk delegáltválasztáshogyanlesz? onlinemódszerreltervezikaszervezkmegvalósítani vasárnaplehetneamásodikvagyharmadikhelyezettszakmaiplenáris,megfontolják 3.OT2016 Elterjeszt:HorváthKinga,TanácsadókaFenntarthatóFejldésért ATanácsadókaFenntarthatóFejldésért,ÉghajlatvédelmiSzövetség,Reflex,MTVSZszervezné. Idpont:2016.áprilisutolsóhétvégéje:április2930.május1. Várhatólétszám:Elprogramok200f,péntekdélutántól400f. Helyszín:rség(esetlegKörmendis) Interaktívelprogramokpéntekreggeltlpéntekkoradélutánigazrségben,példáulÁrpádkori építészet,ahelyiételekkészítése,fazekasság,nemzetiparkkalegyüttmködvetermészetvédelmi szakmaikonferencia,szerestelepülések,helyigazdálkodás. Péntekkésdélután,esteszakmaiéskulturálisprogramok. SzombatdélelttZöldPiac,estekulturálisprogram. Vasárnapkirándulás,közösségiprogramok. Helyszínazelprogramokután: Averzió péntekestétlvasárnapigriszentpéteren. MveldésiHáz200fsterem,mellette4tantermesiskola.Közelbenazifjúságiszállás,aholafzés ismegoldható. Probléma:kevésazolcsószállás,szétszórtakaszállások.Megvalósíthatóságiproblémákvannak, példáulatömegközlekedéstmagunknakkellszervezni. Bverzió péntekestétlvasárnapigkörmenden. 3

4 Körmenden300fskollégium,Batthyánykastély400fsszínházterem.Egyszerbbszervezés, olcsóbb,dekevésbéizgalmashelyszín. AKTáltallevélszavazásbanmeghatározottszempontokatelfogadjákaszervezk. KoordinációsTanácsegyhangúlagajánlja2016osOTszervezknekaTanácsadókaFenntartható Fejldésért,ÉghajlatvédelmiSzövetség,Reflex,MTVSZszervezicsapatot. 4.SZMSZmódosítás,abeérkezettjavaslatokésazOTigtartófolyamatáttekintése Elterjeszt:LajtmannCsaba,MÉSZ Abizottságegyváltoztatásikoncepciótdolgozottki,amelyetaKTlistáraelküldött,2015.február25 én.lajtmanncsabaismerteti.céljukazotcentrikusszmszátdolgozásaegyüttmködéscentrikussá. AzOTszabályokrugalmasabbátételeszükséges. Többrésztvevfelveti,hogynincselegendidazOTigazérdemiátdolgozáshozésvitához.Más résztvevkjelzik,hogyajelenlegiszmszelavult,hiányos,jelenlegitartalmábanalkalmatlanaz együttmködésleírására.mindenképpenszükségesazújonlinefelületekbeépítése,azot szabályozásokátalakításaazinnovációbeengedéseérdekében,azegyüttmködésszámosúj igényénekvalómegfeleltetés.tehátmindenképpenszükségeseklényegiváltozások. LajtmannCsabajavaslata:márciusközepéigabizottságkidolgozegyjavaslatot,amelyetaKT áprilisbanmegvitat.akt12igenés2tartózkodásmellettelfogadjaajavaslatot. 5.ZöldCivilonlinefelületeklogója,tulajdonságai,szabályozása,indítása Elterjesztk:DobosBalázs(Magonc),LukácsAttila(Emisszió) LukácsAttilabemutatjaahonlaptervet.Aprezentációésamegköröztetettegyeztetéseianyag csatolva. Szerkesztnekbekapcsolódikmégatervbenfelsoroltakmellett:HajósyAdrienne. AhonlaptervezetétegyhangúlagelfogadjaaKT. Logó 57emberszavazott,alegszimpatikusabblogó366pontotkapott,20%kaltöbbetminta másodiknegyediklogó.vitaalakulkiarról,hogymennyirekellszakmaialaponkialakítanialogót. 2tartózkodás,1ellenzmellettnagytöbbséggelaközönségszavazásonlegszimpatikusabblogó tervetfogadtaelakt(ld.alább,balszélslogó). 4

5 6.NemzetiparkiföldekvagyonkezelésetörvényjavaslatazOGYeltt Elterjeszt:FarkasIstván,MTVSZ Akormánydecemberbenbeterjesztettegytörvényjavaslatotatémában,hírekszerinteztvisszafogja vonniésegyújabbatterjesztbe.azöldombudsmanjelezteazalkotmányosságiaggályokata tervezettelkapcsolatban. AzMME,WWF,MTVSZintenzívlobbimunkátfolytatatémában,azilletékesbizottságokkalis kapcsolatbanvannak.köszönika106csatlakozószervezetkiállását,lehet,hogyszükségleszméga mozgósításramárciusban. 7.Operatívprogramokaktualitásai,várhatópályázatikiírásai Elterjeszt:FarkasIstván,MTVSZ AzEurópaiBizottságelfogadotttöbbOPt,benneaKEHOPotis.Egyelrevárnikellapályázati kiírásokraazinformatikaiháttérkidolgozatlanságamiatt.akormányelfogadjamajdazéves fejlesztésikeretet,amelymeghatározza,milyenpályázatikiírásoklegyenek.sajnosebbeafolyamatba nemvonjákbeatársadalmiszereplket. Ahírekszerint2015benaKEHOPkifogírnihulladékosésenergiásszemléletformálópályázatokat. SzabadkaiAndrea:avidékfejlesztésiprogramotérdemesvéleményezni,vagycsatlakozniazáltalaírt véleményhez. 8.ZöldForráshelyzetértékelés Elterjeszt:SzabadkaiAndrea,Kislépték Márciusközepénfogmegjelenniapályázatikiírás.Maximálisösszeg3mFtlesz.Az összeférhetetlenségkapcsánmégvanértelmezésikérdés.közhasznúságmiattproblémákmerülnek fel:igazolástkellkérniabíróságtólvagyönbevallássalkelljelezni,hogybenyújtottaaszervezeta közhasznúságikérelmét. 5

6 6 Enyhébbváltozatottámogatjuk(nyilatkozatlegyenelégaközhasznúságifokozatkezdeményezését bizonyítandó) egyhangúlagfogadjaelakt. 9.Beszámoló azoktelmúltidszakbeliaktuálisügyeirl:felügyelségekkormányhivatalokba vonása,együttmködésitalálkozóaköztársaságielnökihivatalfenntarthatóságiigazgatóságával, stb. Elterjeszt:MalatinszkyÁkos,OKTelnökhelyettes NPföldügyekkelfoglalkozottazOKT.ÁllítólagaNaturajellegetbelehetmajdjegyeztetni ezpozitív, detöbbnegatívváltozáslesz,bitaymártont,simonattilátkérték,hogyküldjékel,nemküldték, ennekellenérekészültoktállásfoglalástervezet. Felügyelségekkormányhivatalbaszervezése OKThozképestelégkonkrét,direktállásfoglalást adottki.megsznikakörnyezetvédelmi,természetvédelmifelügyelségekönállósága.hacsak szakhatóság nemiskellfigyelembevenniavéleményét.akormányhivatalvezetjea miniszterelnöknekpolitikai,szakterületiminiszternekszakmaifelelsséggeltartozik.hívtaktárcától elterjeszttazülésre. VGTírtegyrészletesbeszámolótGruberTamás. Március áprilisraelkészülidbenavgtabmszerint,félévleszcivilvéleményezésre. TalálkozórakerültsorKrösiCsabával(KEH) Aztkérte,olyantémákatkeressünk,ami irántbefogadóatársadalom komparatívelnyökethozhat piacielnyöketszerezhetünk konkrétszámokkalbizonyítsuk,hogyamegújulókolcsóbbak,mintafosszilisek(társadalmi szinten). Ideiklímamegállapodásnálaztersítsük,hogyMagyarországnakmiértérimegaklímaadaptív gazdaság. DunastratégiáhozhasonlóanaTiszaötországaközöttintegráltvízgazdálkodásiösszefogáslegyen azerrevonatkozóanyagotátküldiákosannak,akikéri.ukrajnamostkérdéses.adunastratégia alapjáneztlehetneelkészíteni. NincsmunkaerazOKThonlapfrissítésére,LakatosLillanemérrá. 10.Transzatlantiszabadkereskedelmiegyezmények(TTIPésCETA) Elterjeszt:FidrichRóbert,MTVSZ Atémaa2.napirendiponthozkapcsolódvamegbeszélésrekerült. 11.AmásodikvízgyjtgazdálkodásitervaktuáliscivilfeladatairövidbeszámolóaVGT munkacsoportülésérl Elterjeszt:HajósyAdrienne,NABE

7 MostderültkiaBMnek,hogyezkomolydolog:addignemleszpénzsemmilyenvízügyifejlesztésre, hanincsavgtben.acivilekvéleményétmellékelltenniük.hamostjólcsináljuk,2020iglesz hatása. 12.HUSUN(HungarianSustainableUniversityNetwork)bemutatása,partnerségilehetségazöld civilegyüttmködéssel Elterjeszt:MihályRéka,BMEEgyetemiZöldKör Azegyetemistatagszervezetekközötttudásmegosztástterveznek,együttmködéstazegyetemi vezetéssel.elzményeatikopiahálózat.tavalyazamerikainagykövetségmegkeresteketés támogatnákeztahálózatot.többvidékiegyetemmelisfelvettékakapcsolatot.várjákazegyetemi zöldkörökcsatlakozását.programbanszerepelaszelektívhulladékgyjtrendszerekkiépítéseis. 13.Egyebek AKTkövetkezülését2015áprilisiidpontjáraegyeztetjük. Budapest,2015.február26.14:00 FarkasIstván DobosBalázs (emlékeztetkészítje) (hitelesít1) LajtmannCsaba KajnerPéter (akoordinációstanácselnöke) (hitelesít2) 7

8 Jelenlé ti ív KÖrnyezet- és Termé szetvé d Civi! Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülé se FÓrum Szabó Marcellel a Jöv Nemzedé kek É rdekeinek Vé delmé t E!látó Biztoshelyettessel Alapvet Jogok Biztosának Hivatala február csütörtök Demeter zoltán yrr-rrr/j CdSol. ur(í É ( ir r r Dobos Balázs Dr, Hajósy Adrienne Farkas lstván Fehé rvári Bence Gálhidy László!o,i&, Halmos Gerg H fiáh+so+t ur c-l*.l el,l B.-<_r é Kajner Pé ter kovács Bence Lajtmann Csaba Malatinszky Ákos Nagymihály Bálint Né meth veronika Póss Anett Rátz Judit szabadkai Andrea SzegfalviZsolt,ffi Mihály Ré ka helyettesí ti Tóth Gábor l *"- Vizsnyiczai Borbála helyettesí ti l D_oRl s,.<vtr- tt<nerre i,g, Fidrich Róbert Lukács Attila AntalTibor Bajomi Bálint Balogh Judit Gellé rt Miklós Horváth Kinga krizsán Gábor tr\&lv,.\ kükedizsolt Mihály Ré ka Mizsei László Molnár Róbert Né medi Erika Piliszky Zsuzsa Varga Lászlóné Vizsnyiczai Borbála elt rrp.'nljtx, ".,*.." ",óá"- L."a- l V-(á\* -.'4é - 'T!s l^arl :í x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 OT Plenárisra javasolt témák 1. TTIP - GMO-kat és betiltott rákkeltő anyagokat hoz az EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény? A Greenpeace és az MTVSZ (Szegfalvi Zsolt és Farkas István támogatásával) javasolná a TTIP-t, akár el lehetne hívni Mikola, külügyi államtitkárt is! A Greenpeace és az MTVSZ ellenzi az EU és az Egyesült Államok között formálódó szabadkereskedelmi egyezményt (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség TTIP), mert az veszélybe sodorhatja többek között hazánk génmódosítás-mentességét is. Az egyezmény továbbá ránk szabadíthat egészségkárosító vegyszereket, hormonkezelt húst, kikényszerítheti a verespataki aranybánya megépítését, alááshatja az éghajlatvédelmi törekvéseket és a helyi élelmiszerek felhasználását. Emellett az Egyesült Államok részvétele az EU-s döntés előkészítésben jó eséllyel befagyasztja a jövőbeni környezetvédelmi, klímavédelmi és fogyasztóvédelmi előírások fejlesztését. Kontakt: Simon Gergő, Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE) (Budapest Office), H-1143 Zászlós utca 54. Budapest, Hungary, Mobile: , Skype: simon_gergely, + Újszászi Györgyi: kérlek, a szervezetek közé vedd be a Védegyletet is. lehet, h a CETA-t sem kéne kihagyni. mit gondoltok? Mikola jó ötlet. vajon elfogadja a meghívást/felkérést? hogyan tovább? Védegylet, skype: gyorgyi_veir, , 1088 Budapest Szentkirályi utca A környezetvédelem és a szociális igazságosság kölcsönhatásai A természeti környezet intenzív gazdasági célú használatával, a népesség robbanásszerű növekedésével és annak igényeivel, egyre erősödik az igény a folyamatok szabályozására. A szabályozás ugyanakkor komoly konfliktusokat, és ellentmondásokat is szül, ennek során azonban nem sikerül boldogságra okot adó eredményt létrehozni. A vállalatok egyre inkább használnak eszközöket a társadalmi felelősségvállalásuk bizonyítására, azonban ez nem kompenzálja az erőforrások túlzott használatát és a környezetre káros gazdasági tevékenységeket. A használt módszerek, szabályozások elégtelenségét a világi megszólalók mellett mind több felekezeti (egyházi) hang fogalmazza meg. Pl. XVI. Benedek pápa július 7-én megjelentetett Caritas in Veritate című enciklikája mind a környezetszennyezés, mind a társadalmi igazságosság kérdéseivel foglalkozott. Ferenc pápa majdnem kétéves pontifikátusa alatt már számos jelét adta, hogy elődei irányvonalát folytatva fontosnak tartja az embernek a (teremtett) világ iránti felelősségét. Legközelebbi enciklikájában az emberi zsarnokság és természetpusztító profitéhség miatt végveszélybe sodort természetért készül felemelni szavát és azok szegénység kialakulásban való hatásáról fog írni. Ugyanerről beszél az Európai Parlamentben novemberében, amikor arra kérte a képviselőket, hogy az ember transzcendens méltóságát, elidegeníthetetlen értékeit helyezzék a gazdasági érdekek elé. Ebben a feladatban a jó lelkű, felelősen gondolkodó világi és hívő ember szándéka összeérhet és együtt kell változtatni a folyamaton. A plenáris javasolt témája A környezetvédelem és a

21 szociális igazságosság kölcsönhatásai, amelyben a témában jártas szakértőkkel járjuk körül ennek elméleti és gyakorlati lehetőségeit. A plenáris célja: ráülni a szociális igazságosság témáját látható módon egyre jobban fújó nemzetközi és hazai hangulatra és felhívni a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetben lévők sokat tehetnek a környezet óvásáért és gazdagításáért, miközben maguk feladatot találhatnak és csökkenthetik függőségüket. Levezető elnök személye: kiválasztás, és delegáció alatt, ha megbíznak vele, vállalom, de akadhat erre méltóbb is. >;;-) Meghívandók: - a környezetvédelem képvisletének állami maradványai - volt és jelenlegi egyházpolitikai képviselők (Hegyi László, Hölvényi György (jelenleg EU képviselő, környezetvédelmi munkacsoport tag)) - egyházi képviselők, ökumenikus keresztény civil szervezetek - helyi gazdasági szakemberek - stb. Kontakt: Kükedi Zsolt titkár, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ( ) helyi gazdaság- és közösségfejlesztő, Kisközösségi Program ( ) tag, Falufejlesztési Társaság ( ) elnökségi tag, Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége ( kapcsolati referens, Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport ( ) Mobil: +36 (30) (civil): ;; ;; 3. Magyar természetvédelem: merre tovább? Az MME, az MTVSZ és a WWF közös javaslata az Országos Találkozó szakmai plenáris ülésére Az állami természetvédelmi rendszer átalakításával kapcsolatban rémisztő kormányzati ötleteket hallani. Például felmerült a nemzeti park igazgatóságok kormányhivatalokba olvasztása, az erdőtörvény újraírása, a természetvédelem által vagyonkezelt földek egy részének áthelyezése az NFA-ba. A kormányzaton belüli vitákról csak kiszivárgott információk vannak, hiányzik a nyílt társadalmi vita. Félő, hogy a gazdasági érdekcsoportok dominanciája fog érvényesülni a kormányzati döntésekben. A plenáris ülésre meg kívánjuk hívni a földművelésügyi minisztert és a környezetügyi államtitkárt, hogy megismerhessük a kormányzati terveket és ütköztethessük a természetvédő civilek elgondolásaival. Az ülés formája terveink szerint nem a klasszikus fórum lesz, hanem a miniszter, az államtitkár és a szervező természetvédő civil szervezetek közötti pergő dialógus és vita. Kontakt: Dr. Farkas István, ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége Tel: , Fax: mobil:

22 Feladó: Csaba Lajtmann Tárgy: [KTlista] Legyen a zöldeknek egy új Szervezeti és Működési Szabályzata! Dátum: február :58:25 CET Címzett: Koordinációs Tanács lista Válaszcím: Koordinációs Tanács lista Legyen a zöldeknek egy új Szervezeti és Működési Szabályzata! Civil környezetvédő közösségünk elindított fejlesztési folyamata indokolttá teszi, hogy módosítsuk az együttműködést alátámasztó SZMSZ-t. A 2014-es Országos Találkozó előtt elvégzett felmérés, a mozgalmi levelezőlistákon kialakult eszmecserék, a Norvég pályázat kapcsán elvégzett tervező munka, valamint az Szmsz módosítást előkészítő munkacsoport beszélgetései is arra mutattak rá, hogy az együttműködés struktúrája, és az azt szabályozó jelenlegi SZMSZ több területen változást igényel: 1. Az SZMSZ-nek nem az Országos Találkozóról kell szólnia, mint ahogy a mostani elnevezéséből várható lenne. Ennek a már egyébként is létező tágabb együttműködési keretnek viszont az SZMSZ címében és tartalmában is meg kell nyilvánulnia. 2. Szükségszerű lenne rövid nevet adni az együttműködésünknek, hogy kifelé jobban kommunikálhatók legyenek közös fellépéseink és együttműködésünk. A 2014-es felmérés egyértelmű győztese a zöld mozgalom lett, azonban a nagy támogatás ellenére több érv szól a használat ellen, pl. külsős szervek többször használták és lejáratták már. A zöld civil gondolat használatát indokolják az elektronikus elérhetőségeink. Javaslatok: - Zöld Civil Együttműködés - Zöld Civil Mozgalom - Zöld Mozgalom - Zöld Civil 3. Első paragrafusaként be kellene iktatni egy általános rendelkezésekről szóló fejezetet (együttműködésünk hosszabb és rövidebb elnevezése, elérhetőségeink, a dokumentum tartalomjegyzéke stb.). 4. Ki kell találni egy szabadabb OT keretrendszert, amely teret ad az innovációnak, de minimum követelményeket és egyeztetési módokat is megszab a szervezők részére. 5. A mozgalom küldöttei címmel külön paragrafusban kellene kiemelnünk az együttműködésünk képviselőivel, delegáltjaival foglalkozó részeket. 6. A most létesülő új kommunikációs elemek honlap, facebook oldal és csoport létét, fenntartását és működésének alapelveit rögzíteni szükséges, valamint egységes keretbe helyezni a már meglévő elektronikus csatornáink (levelező listák) leírásával. 7. Új paragrafusban Az együttműködés anyagi forrásai foglakozzunk az együttműködés etikus fnanszírozásának kérdéseivel is. Üdv: Lajtmann Csaba *** Refex Környezetvédő Egyesület *** Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Logo Menüsor Slider (általános bemutatás / Kövess: Facebook, Hírlevél / Légy aktív: regisztráció, how-to / OT regisztráció Sajtófigyelő (Greenfo) Eseménynaptár Regisztráció/Belépés Blogdoboz Hírek, cikkek Szavazás Facebook timeline Cimkefelhő Menü kivonat Partnerek, támogatók Lábléc (üzemeltető, admin, felhasználási feltételek, adatvédelmi nyilatkozat, stb)

37 Zöldcivil.hu menüpont tervek ( ) Lezárva (KT ülésen elfogadva) Főmenük (A, B...), almenük (1, 2...), tartalom és lapozó fülek (...) : Főoldalon: Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének honlapja. A. Aktuális a. Főoldal b. Hírek, cikkek (ezen belül szűrési lehetőség kategóriákra) c. Blog d. Események (lista, naptár, térképes nézet) B. Magunkról a. Ismerj meg minket! (szöveges ismertetés) b. Levelező listáink (szöveges ismertetés a levlistákról, feliratkozási lehetőséggel) c. Facebook oldalunk és csoportunk d. Delegáltak i. bizottságok (táblázat: név, rövid leírás, delegáltak nevei ) ii. iii. beszámolók e. Koordinációs Tanács i. hírek (meghívók, előterjesztések, munkaanyagok) ii. emlékeztetők iii. tagok f. Adattár i. Szabályzatok ii. Állásfoglalások iii. Jegyzőkönyvek, emlékeztetők iv. Delegálti beszámolók v. Egyéb dokumentumok vi. Képek, videók g. Kapcsolat, elérhetőségek C. Szervezetek (szűrési, keresési lehetőség) D. Országos Találkozó a. Program b. Regisztráció c. Technikai infók i. Helyszín ii. Utazás iii. Szállás, étkezés iv. Egyéb d. Szervezők, támogatók személyek (bemutatkozás: fotó, név, delegáló szervezet, , telefon, bizottság neve )

38 Lezárva: (KT ülésen elfogadva) ZöldCivil online felületek technikai felépítése és szabályozása ( ) 1 Kiemelt: korábbi egyeztetési anyagok elfogadott paraméterei (már nem változtatunk rajta) Dőlt: technikai és egyéb okok miatt célszerinti ajánlás (nem kellene vagy lehet rajta változtatni) Sima: egyéb részlet (eltérő mértékben és módon adott esetben változtatható paraméterrel) Zoldcivil.hu honlap Honlapcím: - zoldcivil.hu (a zoldot.hu elveszett, valamint nem akarjuk megszerezni és levédeni az összes még szabad lehetőséget, mint pl. zoldot... zoldmozgalom... zoldek összes kombinációját a végződésekkel mint.hu.org.net.com.eu) - lefoglalásra kerül viszont a ZöldCivil.hu domain (ékezetes verzió), kommunikációs okokból Keretrendszer: - Wordpress, hozzá Android és ios alkalmazás Megjelenés: - Sablon: idő- és kapacitáshiány miatt a készítő választja (sokféleképpen változtatható, igényeinkhez igazított, testreszabott sablon lesz) - Logó: pl. (febr.18-ig várunk javaslatokat, amelyeket megszavaztatunk) Admin: - Adminisztrátorok: a honlap technikai működtetői, üzemben tartói fő lesz, közösségi felhatalmazással kiválasztva (OT és KT választás) - az adminnak mindenhez van joga (pl. a jogosultságokat is ő állítja be) Szerkesztők: - feladatuk: mások közzétételének jóváhagyása, saját közzétételek kivitelezése fő, önkéntes vállalások alapján - közösségi felhatalmazással kiválasztva (OT és KT választás) - képzés lesz a technikai, emberi és szakmai kihívásokra - külön kommunikációs fórum és feladatmegosztás lesz köztük - max. néhány órát várhat egy-egy anyag a megjelenésre - 1 szerkesztői jóváhagyás elég a megjelenéshez - tartalmat a regisztrált résztvevők önmaguk hoznak létre, a szerkesztők csak jóváhagyják őket. ben megjelentetésre beküldeni tartalmat nem lehet (illetve az így érkezett tartalmat nem kötelező megjelentetni). - nincs trusted felhasználó, tehát szerkesztői jóváhagyás minden tartalom közlésnél van Regisztrációk a honlapon: - 1. szervezetek (a fiókban megadva a kezelésért felelős személy neve is) - 2. magánszemély (beállítjuk hozzá a jogosultságokat a személytől függően: admin, szerkesztő, delegált, OT-, KT-, FEB meghatalmazott, sima magánszemély) Jogosultságok: - szervezetek: hír, cikk, esemény, szervezetismertető részekhez közzétételi jogosultság tavasszal és ősszel a Tájékoztató és Fórum levelező listákon megköröztetett, véleményezett, javított és bővített online fejlesztéssel foglalkozó anyagok elfogadásra kerültek a Koordinációs Tanács i és i ülésén. 1

39 - magánszemély: bloghoz közzétételi jogosultság Egyes kategóriákhoz külön hozzáférés: - OT, KT, FEB, Admin tartalmak megjelentetéséhez külön jogosultság a meghatalmazott magánszemélyeknek, akik így intézményi (OT, KT, FEB, Admin) kategória alatt tudnak tartalmat megjelentetni a saját nevük megjelenésével együtt. - szerkesztői jóváhagyás itt is van (ezen is lehet később változtatni) Kommentelés: - cikket lehet (hír, blog, esemény, szervezetismertető), a statikus lapokat nem - beállíthatja a szerző cikkenként, hogy kommentelhető, vagy sem - csak a honlapon regisztrált személyek kommentelhetnek - a kommenteket bárki látja (nem csak regisztráltak) - a szerkesztők ki tudják kapcsolni a kommentelés lehetőségét, és képesek törölni kommentet Menüpontok: - A javasolt menüpontok itt ismerhetők meg (4-5-nél több fő menüpont nem lehet). Főoldal beosztása: - A főoldal javasolt beosztása itt ismerhető meg. Hírek: - szervezeti hírek és kiemeléssel összmozgalmi hírek (OT, KT, FEB stb.) jelennek meg - megjelentető: admin, szerkesztő, szervezeti regisztrált és intézményi (OT, KT, FEB stb.) jogosultsággal rendelkező magánszemély tölthet fel hírt - a szerkesztőnek nem kötelező hozzá tenni semmit (vagy sikerült a követelményeknek megfelelően a cikk, vagy nem;; de ha belefér az idejébe, akkor kijavíthatja a szerkesztő is). - Elutasítás esetén a szerkesztő a rendszerből t küld a szerzőnek a hibákról, a hír újra szerkeszthetővé válik, azaz nem kell újra kezdeni az egészet Szervezetismertetők: - mindegyik regisztrált civil szervezet saját maga szerkesztheti a saját bemutatóját, a szerkesztők jóváhagyása után jelenik meg az új tartalom vagy a módosítás - logo (profil kép), galéria és beágyazott dokumentum lehetséges - lehet linkelni a bemutató szövegben a saját szervezeti honlapokat - a szervezetek térképen megjelenítése: jelenleg erre nincs lehetőség, de terveznek ilyen funkciót az általunk használni kívánt modulhoz (néhány hónap múlva lesz) Eseménynaptár: - a regisztrált szervezetek saját maguk tölthetik fel eseményeiket - az esemény utólagos szerzői változtatása lehetséges, a változás automatikusan megjelenik - lehet egy fő fotót tenni az eseményhez és a leírásába is be lehet szerkeszteni fotókat (ahogy bármelyik hírnél, cikknél is történik). Galériára viszont nincs lehetőség. Delegáltak menüpont: - zöldmozgalmi testületek, delegáltak és bizottsági helyek bemutatása - megjelenés listában, fotóval, szöveges ismertetővel, elérhetőségi adatokkal (szűrni lehet) - xls-ként csak az adminok tudják kérésre lementeni - delegált és szerkesztő is feltöltheti egy űrlapon keresztül az ismertető szöveget és adatokat - a delegált bejegyzéseit a szerkesztő hagyja jóvá - utólag is tud a delegált és a szerkesztő adatokat szerkeszteni Országos Találkozó menüpont: - Program: plenárisok, szekciók, egyebek, napra lebontva - Regisztráció: online regisztrációs felület 2

40 - Technikai infók: helyszín, utazás, szállás, étkezés - Szervezők, támogatók - Projektmenedzsment: a mindenkori szervezők munkáját segítő feladatkezelő rendszer (megfelelő jogosultsággal érhető el) Dokumentumtár: - szerkesztők, delegáltak és az intézményi (OT, KT, FEB) jogosultak tölthetnek fel - egy egyszerű lista lesz a legfontosabb dokumentumokkal (szabályok, emlékeztetők, delegálti beszámolók). Csak a dokumentum neve látszódik, letöltési lehetőséggel (leírás, fotó nem lesz hozzájuk, de technikailag lehetséges, hogy ezt is mellé tegyük). - egyéb dokumentumok (kiadványok, tanulmányok stb.) hír formájában jelenhetnek meg (lehet cimkézni és keresőoptimalizálni a hírt), de ha kiemelt dokumemtumról van szó, akkor a dokumentumtár is bővíthető Tudásbázis: - dokumentumtárral együtt lesz. - + lesz egy olyan honlap aloldal, ami a legalább hírbeküldő jogosultsággal rendelkező friss felhasználóknak megjelenik a honlaphasználatról Online véleményezési és szavazási rendszer: - a szavazási jogosultságot a megfelelő személyek kapják meg az admintól Petíciók: - hírként jelenne meg a petíció (beépített csatlakozás lehetőséggel). A hír szerzője (szervezet, vagy KT intézményi jogosultsággal rendelkező) Petíció kategóriát tud a hírhez hozzárendelni, így a Petíció menüponton keresztül is elérhető lesz a tartalom, valamint Petíció és egyéb cimkét is lehet a hírhez hozzárendelni - lehet olyan petíció/nyílt levél is, amelyben csak regisztráltak csatlakozhatnak, de lehet olyan is, amiben bárki egy egyszerű név megadással Blog: - magánszemélyek tudnak blog bejegyzést írni - egy közös blog lesz, több szerzővel, megjelenő és el-el tűnő blogolókkal - megjelenik a szerző neve (nincs álnév funkció) - szerkesztői jóváhagyás itt is van (nincs trusted felhasználó) - a blogrész a honlap többi részétől szín és formabeli elkülönítéssel fog megjelenni, tükrözve, hogy itt magánszemélyek véleményei jelennek meg Pályaművek feltöltése funkció: - lesz lehetőség pályaművek beküldésére és ezek automatikus megjelentésére (egyelőre szavazási funkció nélkül, ha kell majd egyszer szavazás, külön forrás kell hozzá). - aktiválni a funkciót csak akkor fogjuk, amikor erre kifejezetten szükség lesz. Hírlevél: - a honlapra felkerülő hírek automatikusan kerülnek a kiküldeni tervezett hírlevél előkészítő vázlatába, amiből a szerkesztők kiküldés előtt szelektálnak - regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a hírlevélre - a regisztráltak automatikusan nem kapják a hírlevelet (külön kell rá feliratkozni) Keresőoptimalizálás: - csak alapszinten, a cikkeket írók maguk kezelik - szerkesztői és felhasználói képzések keretében az oktatás része lesz Modulok fordítása magyarra: - fontossági sorrend szerint folyamatosan haladva 3

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját.

Szervezők. Támogatók és partnerek. A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. Szervezők Támogatók és partnerek AJBH jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes A rendezvényen elhangzottak nem tükrözik a támogatók és partnerek álláspontját. OT helyszínek D Monostori

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés 1 Tartalom 1 Bevezetés...... 2 2 A Yohhanan Graphics bemutatása....... 3 Szolgáltatásaink Online Marketing Arculatok kialakítása Statikus honlapok készítése Dinamikus honlapok készítése Animációk kivitelezése

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Országos Mediációs Egyesület 2012 július HÍRLEVÉL Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Az Egyesület, visszatérve hagyományaihoz, újra indítja a Hírlevelét, amelyet szeretnénk negyedévente

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A TUDATOS FOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGI NÉPSZERŰSÍTÉSE A TUDATOS VÁSÁRLÓK EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDÕ TÁRSADALMI SZERVEZETEK XII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2002. február 14-17 Szarvas HÍRLEVÉL 1. Nimfea Természetvédelmi Egyesület Túrkeve, Kenyérmezei u. 2/d. sz. www.nimfea.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: Ez az anyag és sok más, a közösségi munkával kapcsolatos segédanyag letölthető a Közösségfejlesztők Egyesületének honlapjáról: http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága

A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága A civil szervezetek támogatását célzó szolgáltató rendszerek működése és hatékonysága Zárótanulmány (hiánypótolt, elfogadott) Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Debrecen, 2008.

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben