Emlékeztet Környezet és Természetvéd Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztet Környezet és Természetvéd Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülése"

Átírás

1 Emlékeztet KörnyezetésTermészetvédCivilSzervezetekKoordinációsTanácsánakülése Helyszín:AlapvetJogokBiztosánakHivatala,Díszterem(1051Budapest,Nádoru.22.) Idpont:2015.február26. csütörtök 10:0014:00 Megjelentek: Szavazatijoggal: BeliczayErzsébet DobosBalázsSzegfalviZsolthelyetteseként FarkasIstván FehérváriBence HajósyAdrienne KajnerPéter KovácsBence KrizsánGáborDemeterZoltánhelyetteseként LajtmannCsaba LukácsAttilaTömöriLászlóhelyetteseként MalatinszkyÁkos MihályiRékaNagymihályBálinthelyetteseként TóthGábort RátzJudit SzabadkaiAndrea VizsnyiczaiBorbálaNémethVeronikahelyetteseként Tanácskozásijoggal: BaloghJudit GellértMiklós HarazinDorottya HorváthKinga KlakaLevente KükediZsolt MolnárRóbert NémediErika VargaLászlóné Határozatképesség:Jelenvan25f,szavazatijoggal16f.Azüléshatározatképes. AKTegyhangúlagmegszavazza,hogyazemlékeztettFarkasIstvánkészítse,amitDobosBalázsés KajnerPéterhitelesít. Tervezettnapirendhezképestkiegészítés:2016osOTkülönnapirendbenlegyen,a2.tervezettpont után.amódosítottnapirendetegyhangúlagelfogadjaatanács. 1.Azelzüléselfogadottdöntéseinekésazelektronikusválasztásokeredményeinek, tapasztalatainakáttekintése Elterjeszt:LajtmannCsaba,MÉSZ 1

2 2 LajtmannCsabamegkeresteV.NémethZsoltállamtitkárt,hogylegyencivilekkeltalálkozó,egyelre nincsválasz. Idközi szavazások: a)a2016osotszervezésfeltételrendszere egyhangúlagjóváhagytaatanács. b)anövényigénbanktanácsdelegáltválasztás kétjelöltközülrodicskatalinlettmegválasztva,de késbbvisszalépett,mertkiderült,hogyegymásik,pályázatokkalfoglalkozóbizottságbakellett delegálni.póssanettlettígyamegválasztottdelegált,akiamásodiklettaszavazáson. c)opmonitoringbizottságok.kétjelzésérkezetteddig,ápriliselejénlesznekazalakulóülések. AKTelnökjavaslata:azOTigahasonlóbizottságokbadelegáltképviselklássákelafeladatot.AKT címetkellmegadniakormányzatnak,ideküldjékafelkéréseket. 2.OT2015(tájékoztatás,eszmecsere,eldöntendk):plenáris,szekciók,idrendibeosztás, regisztrációindítása,meghívások,kommunikáció,árakstb. Elterjeszt:LukácsAttila,EmisszióEgyesület(prezentációcsatolva) A25.OrszágosTalálkozóTokajbanlesz,2015.április2426.között.AzEmisszióEgyesületa fszervez.tokajnagyszeretettelvárjaakörnyezetvédaktivistákat. Programjavaslat: Péntekdélrevárjákarésztvevketaszervezk. Megnyitó14órakor,utánaSZMSZmódosítóplenárisülés.Közbenfiataloknakszólótalálkozó. Eztkövetnéegyopenspacenyitó,majddelegáltélkönyvtárésvacsora. Estekiemeltszimpóziumok,21órától. SzombatdélelttZöldFesztiválafalakonkívül,atelepüléstisbevonva. 14órátólszakmaiplenárisülés.Utána3órásopenspace.21órátólszekciók. Vasárnapzárulazopenspaceésafiatalokprogramsorozata.IttlenneaZöldParlamentis. Részvételiköltség: 2éj,teljesétkezés,programvanazárban teljesár:8.000ft, gyermekésfiatal:4.000ft támogatóidíj:+2.000ft Pénzügyiforrások: Tokajvárosa,Gimnázium,Államkincstár;részvételidíjak,norvégpályázat,NFFT,Reflex,MTVSZ, Mégkeresnekmásforrásokatis. Kommunikáció: ,facebook,ZöldCivilhonlap,fizetettfacebookhirdetés,szakmailevelezlisták,sajtó,helyi lakosságnakplakátokéstourinform Eldöntendkérdések: KöztársaságiElnökmeghívása,ColleenBellamerikainagykövetmeghívása ÁderJánosvédnökségrefelkérésésmeghívás:12igen,2tartózkodássalelfogadjaaKT ColleenBellmeghívásáraadöntés:egyhangúnemmelelutasítjaaKT.

3 Plenárisjavaslatok:Természetvédelem,TTIP,Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem Aplenárisrajavasolttémákleírásaicsatolva. TTIP necsakagmolegyenatéma. Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem azegyháziszereplkbevonásávaltörténne. Természetvédelem javaslatkéntérkezettbitayállamtitkáréssemjénzsoltmeghívásais. Rangsorolószavazás: TTIP Szociális Termvéd TehátaKTrangsora:1.Természetvédelem,2.Szociálisigazságosságéskörnyezetvédelem,3.TTIP ZöldParlament: FarkasIstvánelterjesztiaZöldParlamentkoncepciót.Avitautánazazálláspontalakulki,hogyegy különkonferenciaformájábanlegyenmegvalósítva,neazotkereteiközött. Kérdések,javaslatok szervezkválaszai: kiklesznekazeladók?egyelreazötletekfeldolgozásafolyik lesznekmégszekciójavaslatok,lehetnek? néhányjavaslatmostmégjöhet fontoljátokmeg,hogyne21órakorkezddjenekaszekciók akoncepcióváltásmiattvanez SZMSZvitalehetneeste nemjavasoljákaszervezk delegáltválasztáshogyanlesz? onlinemódszerreltervezikaszervezkmegvalósítani vasárnaplehetneamásodikvagyharmadikhelyezettszakmaiplenáris,megfontolják 3.OT2016 Elterjeszt:HorváthKinga,TanácsadókaFenntarthatóFejldésért ATanácsadókaFenntarthatóFejldésért,ÉghajlatvédelmiSzövetség,Reflex,MTVSZszervezné. Idpont:2016.áprilisutolsóhétvégéje:április2930.május1. Várhatólétszám:Elprogramok200f,péntekdélutántól400f. Helyszín:rség(esetlegKörmendis) Interaktívelprogramokpéntekreggeltlpéntekkoradélutánigazrségben,példáulÁrpádkori építészet,ahelyiételekkészítése,fazekasság,nemzetiparkkalegyüttmködvetermészetvédelmi szakmaikonferencia,szerestelepülések,helyigazdálkodás. Péntekkésdélután,esteszakmaiéskulturálisprogramok. SzombatdélelttZöldPiac,estekulturálisprogram. Vasárnapkirándulás,közösségiprogramok. Helyszínazelprogramokután: Averzió péntekestétlvasárnapigriszentpéteren. MveldésiHáz200fsterem,mellette4tantermesiskola.Közelbenazifjúságiszállás,aholafzés ismegoldható. Probléma:kevésazolcsószállás,szétszórtakaszállások.Megvalósíthatóságiproblémákvannak, példáulatömegközlekedéstmagunknakkellszervezni. Bverzió péntekestétlvasárnapigkörmenden. 3

4 Körmenden300fskollégium,Batthyánykastély400fsszínházterem.Egyszerbbszervezés, olcsóbb,dekevésbéizgalmashelyszín. AKTáltallevélszavazásbanmeghatározottszempontokatelfogadjákaszervezk. KoordinációsTanácsegyhangúlagajánlja2016osOTszervezknekaTanácsadókaFenntartható Fejldésért,ÉghajlatvédelmiSzövetség,Reflex,MTVSZszervezicsapatot. 4.SZMSZmódosítás,abeérkezettjavaslatokésazOTigtartófolyamatáttekintése Elterjeszt:LajtmannCsaba,MÉSZ Abizottságegyváltoztatásikoncepciótdolgozottki,amelyetaKTlistáraelküldött,2015.február25 én.lajtmanncsabaismerteti.céljukazotcentrikusszmszátdolgozásaegyüttmködéscentrikussá. AzOTszabályokrugalmasabbátételeszükséges. Többrésztvevfelveti,hogynincselegendidazOTigazérdemiátdolgozáshozésvitához.Más résztvevkjelzik,hogyajelenlegiszmszelavult,hiányos,jelenlegitartalmábanalkalmatlanaz együttmködésleírására.mindenképpenszükségesazújonlinefelületekbeépítése,azot szabályozásokátalakításaazinnovációbeengedéseérdekében,azegyüttmködésszámosúj igényénekvalómegfeleltetés.tehátmindenképpenszükségeseklényegiváltozások. LajtmannCsabajavaslata:márciusközepéigabizottságkidolgozegyjavaslatot,amelyetaKT áprilisbanmegvitat.akt12igenés2tartózkodásmellettelfogadjaajavaslatot. 5.ZöldCivilonlinefelületeklogója,tulajdonságai,szabályozása,indítása Elterjesztk:DobosBalázs(Magonc),LukácsAttila(Emisszió) LukácsAttilabemutatjaahonlaptervet.Aprezentációésamegköröztetettegyeztetéseianyag csatolva. Szerkesztnekbekapcsolódikmégatervbenfelsoroltakmellett:HajósyAdrienne. AhonlaptervezetétegyhangúlagelfogadjaaKT. Logó 57emberszavazott,alegszimpatikusabblogó366pontotkapott,20%kaltöbbetminta másodiknegyediklogó.vitaalakulkiarról,hogymennyirekellszakmaialaponkialakítanialogót. 2tartózkodás,1ellenzmellettnagytöbbséggelaközönségszavazásonlegszimpatikusabblogó tervetfogadtaelakt(ld.alább,balszélslogó). 4

5 6.NemzetiparkiföldekvagyonkezelésetörvényjavaslatazOGYeltt Elterjeszt:FarkasIstván,MTVSZ Akormánydecemberbenbeterjesztettegytörvényjavaslatotatémában,hírekszerinteztvisszafogja vonniésegyújabbatterjesztbe.azöldombudsmanjelezteazalkotmányosságiaggályokata tervezettelkapcsolatban. AzMME,WWF,MTVSZintenzívlobbimunkátfolytatatémában,azilletékesbizottságokkalis kapcsolatbanvannak.köszönika106csatlakozószervezetkiállását,lehet,hogyszükségleszméga mozgósításramárciusban. 7.Operatívprogramokaktualitásai,várhatópályázatikiírásai Elterjeszt:FarkasIstván,MTVSZ AzEurópaiBizottságelfogadotttöbbOPt,benneaKEHOPotis.Egyelrevárnikellapályázati kiírásokraazinformatikaiháttérkidolgozatlanságamiatt.akormányelfogadjamajdazéves fejlesztésikeretet,amelymeghatározza,milyenpályázatikiírásoklegyenek.sajnosebbeafolyamatba nemvonjákbeatársadalmiszereplket. Ahírekszerint2015benaKEHOPkifogírnihulladékosésenergiásszemléletformálópályázatokat. SzabadkaiAndrea:avidékfejlesztésiprogramotérdemesvéleményezni,vagycsatlakozniazáltalaírt véleményhez. 8.ZöldForráshelyzetértékelés Elterjeszt:SzabadkaiAndrea,Kislépték Márciusközepénfogmegjelenniapályázatikiírás.Maximálisösszeg3mFtlesz.Az összeférhetetlenségkapcsánmégvanértelmezésikérdés.közhasznúságmiattproblémákmerülnek fel:igazolástkellkérniabíróságtólvagyönbevallássalkelljelezni,hogybenyújtottaaszervezeta közhasznúságikérelmét. 5

6 6 Enyhébbváltozatottámogatjuk(nyilatkozatlegyenelégaközhasznúságifokozatkezdeményezését bizonyítandó) egyhangúlagfogadjaelakt. 9.Beszámoló azoktelmúltidszakbeliaktuálisügyeirl:felügyelségekkormányhivatalokba vonása,együttmködésitalálkozóaköztársaságielnökihivatalfenntarthatóságiigazgatóságával, stb. Elterjeszt:MalatinszkyÁkos,OKTelnökhelyettes NPföldügyekkelfoglalkozottazOKT.ÁllítólagaNaturajellegetbelehetmajdjegyeztetni ezpozitív, detöbbnegatívváltozáslesz,bitaymártont,simonattilátkérték,hogyküldjékel,nemküldték, ennekellenérekészültoktállásfoglalástervezet. Felügyelségekkormányhivatalbaszervezése OKThozképestelégkonkrét,direktállásfoglalást adottki.megsznikakörnyezetvédelmi,természetvédelmifelügyelségekönállósága.hacsak szakhatóság nemiskellfigyelembevenniavéleményét.akormányhivatalvezetjea miniszterelnöknekpolitikai,szakterületiminiszternekszakmaifelelsséggeltartozik.hívtaktárcától elterjeszttazülésre. VGTírtegyrészletesbeszámolótGruberTamás. Március áprilisraelkészülidbenavgtabmszerint,félévleszcivilvéleményezésre. TalálkozórakerültsorKrösiCsabával(KEH) Aztkérte,olyantémákatkeressünk,ami irántbefogadóatársadalom komparatívelnyökethozhat piacielnyöketszerezhetünk konkrétszámokkalbizonyítsuk,hogyamegújulókolcsóbbak,mintafosszilisek(társadalmi szinten). Ideiklímamegállapodásnálaztersítsük,hogyMagyarországnakmiértérimegaklímaadaptív gazdaság. DunastratégiáhozhasonlóanaTiszaötországaközöttintegráltvízgazdálkodásiösszefogáslegyen azerrevonatkozóanyagotátküldiákosannak,akikéri.ukrajnamostkérdéses.adunastratégia alapjáneztlehetneelkészíteni. NincsmunkaerazOKThonlapfrissítésére,LakatosLillanemérrá. 10.Transzatlantiszabadkereskedelmiegyezmények(TTIPésCETA) Elterjeszt:FidrichRóbert,MTVSZ Atémaa2.napirendiponthozkapcsolódvamegbeszélésrekerült. 11.AmásodikvízgyjtgazdálkodásitervaktuáliscivilfeladatairövidbeszámolóaVGT munkacsoportülésérl Elterjeszt:HajósyAdrienne,NABE

7 MostderültkiaBMnek,hogyezkomolydolog:addignemleszpénzsemmilyenvízügyifejlesztésre, hanincsavgtben.acivilekvéleményétmellékelltenniük.hamostjólcsináljuk,2020iglesz hatása. 12.HUSUN(HungarianSustainableUniversityNetwork)bemutatása,partnerségilehetségazöld civilegyüttmködéssel Elterjeszt:MihályRéka,BMEEgyetemiZöldKör Azegyetemistatagszervezetekközötttudásmegosztástterveznek,együttmködéstazegyetemi vezetéssel.elzményeatikopiahálózat.tavalyazamerikainagykövetségmegkeresteketés támogatnákeztahálózatot.többvidékiegyetemmelisfelvettékakapcsolatot.várjákazegyetemi zöldkörökcsatlakozását.programbanszerepelaszelektívhulladékgyjtrendszerekkiépítéseis. 13.Egyebek AKTkövetkezülését2015áprilisiidpontjáraegyeztetjük. Budapest,2015.február26.14:00 FarkasIstván DobosBalázs (emlékeztetkészítje) (hitelesít1) LajtmannCsaba KajnerPéter (akoordinációstanácselnöke) (hitelesít2) 7

8 Jelenlé ti ív KÖrnyezet- és Termé szetvé d Civi! Szervezetek Koordinációs Tanácsának ülé se FÓrum Szabó Marcellel a Jöv Nemzedé kek É rdekeinek Vé delmé t E!látó Biztoshelyettessel Alapvet Jogok Biztosának Hivatala február csütörtök Demeter zoltán yrr-rrr/j CdSol. ur(í É ( ir r r Dobos Balázs Dr, Hajósy Adrienne Farkas lstván Fehé rvári Bence Gálhidy László!o,i&, Halmos Gerg H fiáh+so+t ur c-l*.l el,l B.-<_r é Kajner Pé ter kovács Bence Lajtmann Csaba Malatinszky Ákos Nagymihály Bálint Né meth veronika Póss Anett Rátz Judit szabadkai Andrea SzegfalviZsolt,ffi Mihály Ré ka helyettesí ti Tóth Gábor l *"- Vizsnyiczai Borbála helyettesí ti l D_oRl s,.<vtr- tt<nerre i,g, Fidrich Róbert Lukács Attila AntalTibor Bajomi Bálint Balogh Judit Gellé rt Miklós Horváth Kinga krizsán Gábor tr\&lv,.\ kükedizsolt Mihály Ré ka Mizsei László Molnár Róbert Né medi Erika Piliszky Zsuzsa Varga Lászlóné Vizsnyiczai Borbála elt rrp.'nljtx, ".,*.." ",óá"- L."a- l V-(á\* -.'4é - 'T!s l^arl :í x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 OT Plenárisra javasolt témák 1. TTIP - GMO-kat és betiltott rákkeltő anyagokat hoz az EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény? A Greenpeace és az MTVSZ (Szegfalvi Zsolt és Farkas István támogatásával) javasolná a TTIP-t, akár el lehetne hívni Mikola, külügyi államtitkárt is! A Greenpeace és az MTVSZ ellenzi az EU és az Egyesült Államok között formálódó szabadkereskedelmi egyezményt (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség TTIP), mert az veszélybe sodorhatja többek között hazánk génmódosítás-mentességét is. Az egyezmény továbbá ránk szabadíthat egészségkárosító vegyszereket, hormonkezelt húst, kikényszerítheti a verespataki aranybánya megépítését, alááshatja az éghajlatvédelmi törekvéseket és a helyi élelmiszerek felhasználását. Emellett az Egyesült Államok részvétele az EU-s döntés előkészítésben jó eséllyel befagyasztja a jövőbeni környezetvédelmi, klímavédelmi és fogyasztóvédelmi előírások fejlesztését. Kontakt: Simon Gergő, Greenpeace Central and Eastern Europe (CEE) (Budapest Office), H-1143 Zászlós utca 54. Budapest, Hungary, Mobile: , Skype: simon_gergely, + Újszászi Györgyi: kérlek, a szervezetek közé vedd be a Védegyletet is. lehet, h a CETA-t sem kéne kihagyni. mit gondoltok? Mikola jó ötlet. vajon elfogadja a meghívást/felkérést? hogyan tovább? Védegylet, skype: gyorgyi_veir, , 1088 Budapest Szentkirályi utca A környezetvédelem és a szociális igazságosság kölcsönhatásai A természeti környezet intenzív gazdasági célú használatával, a népesség robbanásszerű növekedésével és annak igényeivel, egyre erősödik az igény a folyamatok szabályozására. A szabályozás ugyanakkor komoly konfliktusokat, és ellentmondásokat is szül, ennek során azonban nem sikerül boldogságra okot adó eredményt létrehozni. A vállalatok egyre inkább használnak eszközöket a társadalmi felelősségvállalásuk bizonyítására, azonban ez nem kompenzálja az erőforrások túlzott használatát és a környezetre káros gazdasági tevékenységeket. A használt módszerek, szabályozások elégtelenségét a világi megszólalók mellett mind több felekezeti (egyházi) hang fogalmazza meg. Pl. XVI. Benedek pápa július 7-én megjelentetett Caritas in Veritate című enciklikája mind a környezetszennyezés, mind a társadalmi igazságosság kérdéseivel foglalkozott. Ferenc pápa majdnem kétéves pontifikátusa alatt már számos jelét adta, hogy elődei irányvonalát folytatva fontosnak tartja az embernek a (teremtett) világ iránti felelősségét. Legközelebbi enciklikájában az emberi zsarnokság és természetpusztító profitéhség miatt végveszélybe sodort természetért készül felemelni szavát és azok szegénység kialakulásban való hatásáról fog írni. Ugyanerről beszél az Európai Parlamentben novemberében, amikor arra kérte a képviselőket, hogy az ember transzcendens méltóságát, elidegeníthetetlen értékeit helyezzék a gazdasági érdekek elé. Ebben a feladatban a jó lelkű, felelősen gondolkodó világi és hívő ember szándéka összeérhet és együtt kell változtatni a folyamaton. A plenáris javasolt témája A környezetvédelem és a

21 szociális igazságosság kölcsönhatásai, amelyben a témában jártas szakértőkkel járjuk körül ennek elméleti és gyakorlati lehetőségeit. A plenáris célja: ráülni a szociális igazságosság témáját látható módon egyre jobban fújó nemzetközi és hazai hangulatra és felhívni a figyelmet, hogy a hátrányos helyzetben lévők sokat tehetnek a környezet óvásáért és gazdagításáért, miközben maguk feladatot találhatnak és csökkenthetik függőségüket. Levezető elnök személye: kiválasztás, és delegáció alatt, ha megbíznak vele, vállalom, de akadhat erre méltóbb is. >;;-) Meghívandók: - a környezetvédelem képvisletének állami maradványai - volt és jelenlegi egyházpolitikai képviselők (Hegyi László, Hölvényi György (jelenleg EU képviselő, környezetvédelmi munkacsoport tag)) - egyházi képviselők, ökumenikus keresztény civil szervezetek - helyi gazdasági szakemberek - stb. Kontakt: Kükedi Zsolt titkár, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ( ) helyi gazdaság- és közösségfejlesztő, Kisközösségi Program ( ) tag, Falufejlesztési Társaság ( ) elnökségi tag, Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége ( kapcsolati referens, Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport ( ) Mobil: +36 (30) (civil): ;; ;; 3. Magyar természetvédelem: merre tovább? Az MME, az MTVSZ és a WWF közös javaslata az Országos Találkozó szakmai plenáris ülésére Az állami természetvédelmi rendszer átalakításával kapcsolatban rémisztő kormányzati ötleteket hallani. Például felmerült a nemzeti park igazgatóságok kormányhivatalokba olvasztása, az erdőtörvény újraírása, a természetvédelem által vagyonkezelt földek egy részének áthelyezése az NFA-ba. A kormányzaton belüli vitákról csak kiszivárgott információk vannak, hiányzik a nyílt társadalmi vita. Félő, hogy a gazdasági érdekcsoportok dominanciája fog érvényesülni a kormányzati döntésekben. A plenáris ülésre meg kívánjuk hívni a földművelésügyi minisztert és a környezetügyi államtitkárt, hogy megismerhessük a kormányzati terveket és ütköztethessük a természetvédő civilek elgondolásaival. Az ülés formája terveink szerint nem a klasszikus fórum lesz, hanem a miniszter, az államtitkár és a szervező természetvédő civil szervezetek közötti pergő dialógus és vita. Kontakt: Dr. Farkas István, ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége Tel: , Fax: mobil:

22 Feladó: Csaba Lajtmann Tárgy: [KTlista] Legyen a zöldeknek egy új Szervezeti és Működési Szabályzata! Dátum: február :58:25 CET Címzett: Koordinációs Tanács lista Válaszcím: Koordinációs Tanács lista Legyen a zöldeknek egy új Szervezeti és Működési Szabályzata! Civil környezetvédő közösségünk elindított fejlesztési folyamata indokolttá teszi, hogy módosítsuk az együttműködést alátámasztó SZMSZ-t. A 2014-es Országos Találkozó előtt elvégzett felmérés, a mozgalmi levelezőlistákon kialakult eszmecserék, a Norvég pályázat kapcsán elvégzett tervező munka, valamint az Szmsz módosítást előkészítő munkacsoport beszélgetései is arra mutattak rá, hogy az együttműködés struktúrája, és az azt szabályozó jelenlegi SZMSZ több területen változást igényel: 1. Az SZMSZ-nek nem az Országos Találkozóról kell szólnia, mint ahogy a mostani elnevezéséből várható lenne. Ennek a már egyébként is létező tágabb együttműködési keretnek viszont az SZMSZ címében és tartalmában is meg kell nyilvánulnia. 2. Szükségszerű lenne rövid nevet adni az együttműködésünknek, hogy kifelé jobban kommunikálhatók legyenek közös fellépéseink és együttműködésünk. A 2014-es felmérés egyértelmű győztese a zöld mozgalom lett, azonban a nagy támogatás ellenére több érv szól a használat ellen, pl. külsős szervek többször használták és lejáratták már. A zöld civil gondolat használatát indokolják az elektronikus elérhetőségeink. Javaslatok: - Zöld Civil Együttműködés - Zöld Civil Mozgalom - Zöld Mozgalom - Zöld Civil 3. Első paragrafusaként be kellene iktatni egy általános rendelkezésekről szóló fejezetet (együttműködésünk hosszabb és rövidebb elnevezése, elérhetőségeink, a dokumentum tartalomjegyzéke stb.). 4. Ki kell találni egy szabadabb OT keretrendszert, amely teret ad az innovációnak, de minimum követelményeket és egyeztetési módokat is megszab a szervezők részére. 5. A mozgalom küldöttei címmel külön paragrafusban kellene kiemelnünk az együttműködésünk képviselőivel, delegáltjaival foglalkozó részeket. 6. A most létesülő új kommunikációs elemek honlap, facebook oldal és csoport létét, fenntartását és működésének alapelveit rögzíteni szükséges, valamint egységes keretbe helyezni a már meglévő elektronikus csatornáink (levelező listák) leírásával. 7. Új paragrafusban Az együttműködés anyagi forrásai foglakozzunk az együttműködés etikus fnanszírozásának kérdéseivel is. Üdv: Lajtmann Csaba *** Refex Környezetvédő Egyesület *** Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Logo Menüsor Slider (általános bemutatás / Kövess: Facebook, Hírlevél / Légy aktív: regisztráció, how-to / OT regisztráció Sajtófigyelő (Greenfo) Eseménynaptár Regisztráció/Belépés Blogdoboz Hírek, cikkek Szavazás Facebook timeline Cimkefelhő Menü kivonat Partnerek, támogatók Lábléc (üzemeltető, admin, felhasználási feltételek, adatvédelmi nyilatkozat, stb)

37 Zöldcivil.hu menüpont tervek ( ) Lezárva (KT ülésen elfogadva) Főmenük (A, B...), almenük (1, 2...), tartalom és lapozó fülek (...) : Főoldalon: Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének honlapja. A. Aktuális a. Főoldal b. Hírek, cikkek (ezen belül szűrési lehetőség kategóriákra) c. Blog d. Események (lista, naptár, térképes nézet) B. Magunkról a. Ismerj meg minket! (szöveges ismertetés) b. Levelező listáink (szöveges ismertetés a levlistákról, feliratkozási lehetőséggel) c. Facebook oldalunk és csoportunk d. Delegáltak i. bizottságok (táblázat: név, rövid leírás, delegáltak nevei ) ii. iii. beszámolók e. Koordinációs Tanács i. hírek (meghívók, előterjesztések, munkaanyagok) ii. emlékeztetők iii. tagok f. Adattár i. Szabályzatok ii. Állásfoglalások iii. Jegyzőkönyvek, emlékeztetők iv. Delegálti beszámolók v. Egyéb dokumentumok vi. Képek, videók g. Kapcsolat, elérhetőségek C. Szervezetek (szűrési, keresési lehetőség) D. Országos Találkozó a. Program b. Regisztráció c. Technikai infók i. Helyszín ii. Utazás iii. Szállás, étkezés iv. Egyéb d. Szervezők, támogatók személyek (bemutatkozás: fotó, név, delegáló szervezet, , telefon, bizottság neve )

38 Lezárva: (KT ülésen elfogadva) ZöldCivil online felületek technikai felépítése és szabályozása ( ) 1 Kiemelt: korábbi egyeztetési anyagok elfogadott paraméterei (már nem változtatunk rajta) Dőlt: technikai és egyéb okok miatt célszerinti ajánlás (nem kellene vagy lehet rajta változtatni) Sima: egyéb részlet (eltérő mértékben és módon adott esetben változtatható paraméterrel) Zoldcivil.hu honlap Honlapcím: - zoldcivil.hu (a zoldot.hu elveszett, valamint nem akarjuk megszerezni és levédeni az összes még szabad lehetőséget, mint pl. zoldot... zoldmozgalom... zoldek összes kombinációját a végződésekkel mint.hu.org.net.com.eu) - lefoglalásra kerül viszont a ZöldCivil.hu domain (ékezetes verzió), kommunikációs okokból Keretrendszer: - Wordpress, hozzá Android és ios alkalmazás Megjelenés: - Sablon: idő- és kapacitáshiány miatt a készítő választja (sokféleképpen változtatható, igényeinkhez igazított, testreszabott sablon lesz) - Logó: pl. (febr.18-ig várunk javaslatokat, amelyeket megszavaztatunk) Admin: - Adminisztrátorok: a honlap technikai működtetői, üzemben tartói fő lesz, közösségi felhatalmazással kiválasztva (OT és KT választás) - az adminnak mindenhez van joga (pl. a jogosultságokat is ő állítja be) Szerkesztők: - feladatuk: mások közzétételének jóváhagyása, saját közzétételek kivitelezése fő, önkéntes vállalások alapján - közösségi felhatalmazással kiválasztva (OT és KT választás) - képzés lesz a technikai, emberi és szakmai kihívásokra - külön kommunikációs fórum és feladatmegosztás lesz köztük - max. néhány órát várhat egy-egy anyag a megjelenésre - 1 szerkesztői jóváhagyás elég a megjelenéshez - tartalmat a regisztrált résztvevők önmaguk hoznak létre, a szerkesztők csak jóváhagyják őket. ben megjelentetésre beküldeni tartalmat nem lehet (illetve az így érkezett tartalmat nem kötelező megjelentetni). - nincs trusted felhasználó, tehát szerkesztői jóváhagyás minden tartalom közlésnél van Regisztrációk a honlapon: - 1. szervezetek (a fiókban megadva a kezelésért felelős személy neve is) - 2. magánszemély (beállítjuk hozzá a jogosultságokat a személytől függően: admin, szerkesztő, delegált, OT-, KT-, FEB meghatalmazott, sima magánszemély) Jogosultságok: - szervezetek: hír, cikk, esemény, szervezetismertető részekhez közzétételi jogosultság tavasszal és ősszel a Tájékoztató és Fórum levelező listákon megköröztetett, véleményezett, javított és bővített online fejlesztéssel foglalkozó anyagok elfogadásra kerültek a Koordinációs Tanács i és i ülésén. 1

39 - magánszemély: bloghoz közzétételi jogosultság Egyes kategóriákhoz külön hozzáférés: - OT, KT, FEB, Admin tartalmak megjelentetéséhez külön jogosultság a meghatalmazott magánszemélyeknek, akik így intézményi (OT, KT, FEB, Admin) kategória alatt tudnak tartalmat megjelentetni a saját nevük megjelenésével együtt. - szerkesztői jóváhagyás itt is van (ezen is lehet később változtatni) Kommentelés: - cikket lehet (hír, blog, esemény, szervezetismertető), a statikus lapokat nem - beállíthatja a szerző cikkenként, hogy kommentelhető, vagy sem - csak a honlapon regisztrált személyek kommentelhetnek - a kommenteket bárki látja (nem csak regisztráltak) - a szerkesztők ki tudják kapcsolni a kommentelés lehetőségét, és képesek törölni kommentet Menüpontok: - A javasolt menüpontok itt ismerhetők meg (4-5-nél több fő menüpont nem lehet). Főoldal beosztása: - A főoldal javasolt beosztása itt ismerhető meg. Hírek: - szervezeti hírek és kiemeléssel összmozgalmi hírek (OT, KT, FEB stb.) jelennek meg - megjelentető: admin, szerkesztő, szervezeti regisztrált és intézményi (OT, KT, FEB stb.) jogosultsággal rendelkező magánszemély tölthet fel hírt - a szerkesztőnek nem kötelező hozzá tenni semmit (vagy sikerült a követelményeknek megfelelően a cikk, vagy nem;; de ha belefér az idejébe, akkor kijavíthatja a szerkesztő is). - Elutasítás esetén a szerkesztő a rendszerből t küld a szerzőnek a hibákról, a hír újra szerkeszthetővé válik, azaz nem kell újra kezdeni az egészet Szervezetismertetők: - mindegyik regisztrált civil szervezet saját maga szerkesztheti a saját bemutatóját, a szerkesztők jóváhagyása után jelenik meg az új tartalom vagy a módosítás - logo (profil kép), galéria és beágyazott dokumentum lehetséges - lehet linkelni a bemutató szövegben a saját szervezeti honlapokat - a szervezetek térképen megjelenítése: jelenleg erre nincs lehetőség, de terveznek ilyen funkciót az általunk használni kívánt modulhoz (néhány hónap múlva lesz) Eseménynaptár: - a regisztrált szervezetek saját maguk tölthetik fel eseményeiket - az esemény utólagos szerzői változtatása lehetséges, a változás automatikusan megjelenik - lehet egy fő fotót tenni az eseményhez és a leírásába is be lehet szerkeszteni fotókat (ahogy bármelyik hírnél, cikknél is történik). Galériára viszont nincs lehetőség. Delegáltak menüpont: - zöldmozgalmi testületek, delegáltak és bizottsági helyek bemutatása - megjelenés listában, fotóval, szöveges ismertetővel, elérhetőségi adatokkal (szűrni lehet) - xls-ként csak az adminok tudják kérésre lementeni - delegált és szerkesztő is feltöltheti egy űrlapon keresztül az ismertető szöveget és adatokat - a delegált bejegyzéseit a szerkesztő hagyja jóvá - utólag is tud a delegált és a szerkesztő adatokat szerkeszteni Országos Találkozó menüpont: - Program: plenárisok, szekciók, egyebek, napra lebontva - Regisztráció: online regisztrációs felület 2

40 - Technikai infók: helyszín, utazás, szállás, étkezés - Szervezők, támogatók - Projektmenedzsment: a mindenkori szervezők munkáját segítő feladatkezelő rendszer (megfelelő jogosultsággal érhető el) Dokumentumtár: - szerkesztők, delegáltak és az intézményi (OT, KT, FEB) jogosultak tölthetnek fel - egy egyszerű lista lesz a legfontosabb dokumentumokkal (szabályok, emlékeztetők, delegálti beszámolók). Csak a dokumentum neve látszódik, letöltési lehetőséggel (leírás, fotó nem lesz hozzájuk, de technikailag lehetséges, hogy ezt is mellé tegyük). - egyéb dokumentumok (kiadványok, tanulmányok stb.) hír formájában jelenhetnek meg (lehet cimkézni és keresőoptimalizálni a hírt), de ha kiemelt dokumemtumról van szó, akkor a dokumentumtár is bővíthető Tudásbázis: - dokumentumtárral együtt lesz. - + lesz egy olyan honlap aloldal, ami a legalább hírbeküldő jogosultsággal rendelkező friss felhasználóknak megjelenik a honlaphasználatról Online véleményezési és szavazási rendszer: - a szavazási jogosultságot a megfelelő személyek kapják meg az admintól Petíciók: - hírként jelenne meg a petíció (beépített csatlakozás lehetőséggel). A hír szerzője (szervezet, vagy KT intézményi jogosultsággal rendelkező) Petíció kategóriát tud a hírhez hozzárendelni, így a Petíció menüponton keresztül is elérhető lesz a tartalom, valamint Petíció és egyéb cimkét is lehet a hírhez hozzárendelni - lehet olyan petíció/nyílt levél is, amelyben csak regisztráltak csatlakozhatnak, de lehet olyan is, amiben bárki egy egyszerű név megadással Blog: - magánszemélyek tudnak blog bejegyzést írni - egy közös blog lesz, több szerzővel, megjelenő és el-el tűnő blogolókkal - megjelenik a szerző neve (nincs álnév funkció) - szerkesztői jóváhagyás itt is van (nincs trusted felhasználó) - a blogrész a honlap többi részétől szín és formabeli elkülönítéssel fog megjelenni, tükrözve, hogy itt magánszemélyek véleményei jelennek meg Pályaművek feltöltése funkció: - lesz lehetőség pályaművek beküldésére és ezek automatikus megjelentésére (egyelőre szavazási funkció nélkül, ha kell majd egyszer szavazás, külön forrás kell hozzá). - aktiválni a funkciót csak akkor fogjuk, amikor erre kifejezetten szükség lesz. Hírlevél: - a honlapra felkerülő hírek automatikusan kerülnek a kiküldeni tervezett hírlevél előkészítő vázlatába, amiből a szerkesztők kiküldés előtt szelektálnak - regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a hírlevélre - a regisztráltak automatikusan nem kapják a hírlevelet (külön kell rá feliratkozni) Keresőoptimalizálás: - csak alapszinten, a cikkeket írók maguk kezelik - szerkesztői és felhasználói képzések keretében az oktatás része lesz Modulok fordítása magyarra: - fontossági sorrend szerint folyamatosan haladva 3

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google]

Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Online misszió lehetőségei Drupal [+ Google] Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan! (2Tim 4,2) Nagy Gusztáv Jézus Krisztus képviselője férj négy gyermekes családapa tanszéki

Részletesebben

Weboldal sablon tájékoztató

Weboldal sablon tájékoztató I N F O 4 B T. 2 0 8 3 S O L Y M Á R, T E R S T Y Á N S Z K Y U. 4 7 / A W E B : W W W. 4 B R A I N Z. H U E - M A I L : I N F O @ 4 B R A I N Z. H U T E L. : + 3 6-2 0-2 1 4-7 2 2 3, F A X : + 3 6-2 6-3

Részletesebben

------------------- --------------------

------------------- -------------------- A Járók Társasága bemutatja a KiallitasAjanlo.hu szolgáltatását helyszíneknek Ügyfélkapu Portál Kortársak egymás közt Programajánló Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy a sajtónak küldött bejelentések,

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata 1. A honlap létrehozásának, működésének céljai A honlapot a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány hozta

Részletesebben

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek

Megjelenési csomagok. Szolgáltatás. Standard megjelenés- éves díj. rendelkező partnerek Médiaajánlat Szolgáltatás Megjelenési csomagok Minimál regisztráció Szállásfoglalási regisztráció Standard kiemelések Prémium kiemelések Szálláshely önálló adatlap ismertetővel, szolgáltatások bemutatásával

Részletesebben

JELENTÉS A MTSZ TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKATERVÉBEN VÁLALT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL

JELENTÉS A MTSZ TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKATERVÉBEN VÁLALT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL MTSz Természetvédelmi Bizottság JELENTÉS A MTSZ TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKATERVÉBEN VÁLALT FELADATOK TELJESÜLÉSÉRŐL Program: A KvVM és MTSz között 2006-ban létrejött együttműködési megállapodás működésének

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés

A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A Down Alapítvány weboldalának (honlap) használata Weboldal szerkesztés A weboldalakat, más néven honlapokat azért készítik, hogy egy személyt, vagy szervezetet, például egy alapítványt, megtaláljanak

Részletesebben

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15.

Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Hogyan segítik a modern információs technológiák a szakszervezetek kommunikációs munkáját? Kovács László VDSZ 2014. Október 15. Kommunikáció - Egyirányú / kétirányú - Belső / külső körnek - Cél szempontjából:

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata.

Minta weboldal. 8 Keresés. A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és elrendezési javaslata. Webarculat A weboldal A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon szerkeszthetők, bizonyos

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2

Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Oszkar.com Android alkalmazás v1.2 Az 1.2 verzióban a következő funkciók érhetők el: Be- kijelentkezés Autós ajánlatok keresése, akár dátum intervallumra Pontos és közeli ajánlatok megjelenítése Autós

Részletesebben

A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjának bemutatása

A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjának bemutatása www.termeszetbarat.hu A Magyar Természetbarát Szövetség honlapjának bemutatása Szervezetek adatainak megtekintése Összeállította: Vidovenyecz Zsolt 1.0 verzió Természetjáró szervezetek Szervezetek az MTSz

Részletesebben

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6

Axio Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 5. t: + 36 1 371-2853 f: + 36 1 371-2859 www.axio.hu. axio market webbolt 1 / 6 axio market webbolt 1 / 6 minta egy kész webboltra 2 / 6 Dizájn A színek, dizájn beállítását az axiomarket végzi. Egyedi igény szerint az oldal struktúrája is változtatható. A webbolt a http://boltnev.axiomarket.hu

Részletesebben

Kezelési útmutató. GWCHU új weboldal 2009. március

Kezelési útmutató. GWCHU új weboldal 2009. március Kezelési útmutató GWCHU új weboldal 2009. március Készítette: Eleven Lajos A régi weblap adatait feldolgozta: Guttmann István Konzultáns: Polinszky Gábor Hosszú távú előnyök Könnyű kezelhetőség Több menüpontot

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág SZOLGÁLTATÁSOK és HIVATALOS ÁRLISTÁI 1. WEB szolgáltatások 1.1 Honlap szoftver Internetes honlap működtetésére alkalmas NetID v3.0 rendszerben működő szoftver rendelkezésre

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének.

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. Gondolatok a DEKA-ról 1 Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. 1. A DEKA (Demokratikus Kerekasztal) társadalmi mozgalom Magyarország újrademokratizálásáért, a társadalmi párbeszéd

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén 1. A 18/2005. IHM rendelet melléklete alapján össze kell állítani a közérdekű adatokat 2. Az elkészített dokumentumok feltöltése a központi honlapra:

Részletesebben

BEJEGYZÉSEK, OLDALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN

BEJEGYZÉSEK, OLDALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN Mgr. Námesztovszki Zsolt BEJEGYZÉSEK, OLDALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény

Részletesebben

- a szerkeszthető honlap

- a szerkeszthető honlap - a szerkeszthető honlap Ebben a leírásban bemutatjuk rendszerünket lépésről - lépésre, hogy Ön megtervezhesse, melyik összeállítás felel meg Önnek a legjobban. Tartalomjegyzék I. LiwCMS alaprendszer...

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv

QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv Budapest 2013.02.13. Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1.1 A Központi Egységes Regisztráció célja és szolgáltatásai... 3 1.2 A regisztráció

Részletesebben

P á l y á z a t i f e l h í v á s AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE 2015 cím elnyerésére

P á l y á z a t i f e l h í v á s AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE 2015 cím elnyerésére P á l y á z a t i f e l h í v á s AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE 2015 cím elnyerésére A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkársága, a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer

Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer Felhasználói útmutató Probono közigazgatási képzés- és vizsgaszervezési rendszer /Tisztviselők részére/ 1 1. A Probono/TVP felület igénybevételéhez szükséges feltételek 1.1. Tisztviselő regisztrációja

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0

Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 Élő online bemutatók a www.webkiallitas.hu oldalon v1.0 2014.11.20. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A www.webkiallitas.hu oldalon a kiállítóknak lehetőségük van úgynevezett online események, így például

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

Abacom CRM rendszer használati utasítás

Abacom CRM rendszer használati utasítás Abacom CRM rendszer használati utasítás Az Abacom CRM rendszerrel Ön nyilvántarthatja, keresheti, csoportosíthatja partnereit. Részletes listákat készíthet, melyeket Excel táblákba exportálhat, megjegyzéseket

Részletesebben

Force-X Content Management System, keskenynyomda.hu felhasználói dokumentáció

Force-X Content Management System, keskenynyomda.hu felhasználói dokumentáció Force-X Content Management System, keskenynyomda.hu felhasználói dokumentáció 1 Force-X Content Management System, keskenynyomda.hu felhasználói dokumentáció.. 1 Frontend felépítése... 3 Főoldal... 3 Tartalom

Részletesebben

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Responsive, dinamikus weboldal Alapcsomag tartalma Reszponzív, dinamikus weboldal Egyedi webdesign 1-5 menüpont

Részletesebben

Médiaajánlat www.bioboltbudapesten.hu

Médiaajánlat www.bioboltbudapesten.hu Médiaajánlat A bioboltbudapesten.hu 2012. tavaszán indult információs portál, mely a budapesti bioboltok és bio webáruházak bemutatását célozta meg. A weboldal a bio termékek térhódításának köszönhetően

Részletesebben

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon

Anyagleadási paraméterek az utolsó oldalon Bemutatkozás A 2015-ben 10 éves Termálfürdő.hu Magyarország vezető egészségturizmussal foglalkozó portálja, amely a fürdőzés mellett életmód, wellness témákban nyújt érdekes és minőségi információkat olvasóinak.

Részletesebben

QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv

QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv QUAESTOR Egészségpénztár Pénztártagi extranet Felhasználói kézikönyv Budapest 2013.02.13. Oldalszám: 1. Tartalomjegyzék 1.1 A Központi Egységes Regisztráció célja és szolgáltatásai... 3 1.2 A regisztráció

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV

ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV Általános Rendszerterv i ÁLTALÁNOS RENDSZERTERV Kormányzati Döntés-el készítést Támogató Rendszer (KDTR) a Központi Szolgáltatási F igazgatóság részére 2008, november Általános Rendszerterv 2 Jelen dokumentum

Részletesebben

Árajánlat. Nagyvonalú árajánlat a Duna House cégcsoport új honlapjának (dh.hu) elkészítésére. Dubovszki Martin 2011.03.28.

Árajánlat. Nagyvonalú árajánlat a Duna House cégcsoport új honlapjának (dh.hu) elkészítésére. Dubovszki Martin 2011.03.28. Árajánlat Nagyvonalú árajánlat a Duna House cégcsoport új honlapjának (dh.hu) elkészítésére Dubovszki Martin 2011.03.28. Dubovszki Martin, Somogyi István, Széles Katalin, Szép Dávid Szugyiczki Csaba, Varga

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

Ne csak célozgasson...

Ne csak célozgasson... Ne csak célozgasson... ...menjen biztosra! ORVOS KAPCSOLAT Az on-line orvosközösség médiaajánlat www.orvoskapcsolat.hu Egy kattintásra az ország legnagyobb orvosközössége Több, mint 3500 orvos közvetlen

Részletesebben

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató

Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Telenor Magyarország MS Office 365 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 MEGJEGYZÉS a.hu domainnel regisztrált ÜGYFELEK számára... 2 2 Bejelentkezés az O365 fiókba... 3 2.1 Az adminisztrátor felhasználói

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül!

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítette: Tratnyek Csilla 2010.03.01. Készítsünk weblapot

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

ONLINE KERESKEDŐI PORTÁL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2015 MÁRCIUS

ONLINE KERESKEDŐI PORTÁL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2015 MÁRCIUS ONLINE KERESKEDŐI PORTÁL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2015 MÁRCIUS Tartalom 1. Bemutatkozás... 3 1.1. Korábbi fizetések... 3 2. Kezdő lépések... 4 2.1. Regisztráció... 4 2.2. Bejelentkezés a felhasználói fiókba...

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Bemutatkozó adatlap Profilom

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Bemutatkozó adatlap Profilom HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MENÜSTRUKTÚRA A rendszerben a menüpontok az oldal felső részén vannak elhelyezve, és ezek csak sikeres bejelentkezés után láthatók. Belépés után a felhasználónak az alábbi menüelemekhez/

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

A Scolvo DIRECT teljeskörű direkt marketing megoldást biztosít vállalata számára minden mobil eszközön alkalmazásként valamint weben és mobil weben.

A Scolvo DIRECT teljeskörű direkt marketing megoldást biztosít vállalata számára minden mobil eszközön alkalmazásként valamint weben és mobil weben. Scolvo DIRECT Scolvo termékeinkkel olyan mobil megoldásokat biztosítsunk ügyfeleink számára, melyek komoly értéket képviselnek a vállalati belső és külső folyamatok, valamint marketing és direkt kommunikáció

Részletesebben

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató

Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató Digitális Szabadidő Térkép mobil és web alkalmazás Útmutató A Digitális Szabadidő Térkép mobilalkalmazás a lovas illetve vízi túrázóknak fejlesztett alkalmazás, amely jelentősen megkönnyíti és a közösséghez

Részletesebben

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A KÖSZ! Program 2014-ben online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót,

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal)

Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal) 1. Eger Városi Civil Fórum Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal) 1.1. Az Eger városi Civil Fórum a bejelentkezésükkel egyértelmű

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Videosquare regisztráció - Használati tájékoztató

Videosquare regisztráció - Használati tájékoztató Videosquare regisztráció - Használati tájékoztató Minimális követelmények a K&H távbankár híradó megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó Amennyiben Ön nem rendelkezik Adobe Flash lejátszóval vagy túlzottan

Részletesebben

Az ötlettől a honlapig Webszerkesztés alapismeretek bevezető

Az ötlettől a honlapig Webszerkesztés alapismeretek bevezető Az ötlettől a honlapig Webszerkesztés alapismeretek bevezető Ötlet Mit? (pl. online tortarendelés) Miért lesz más/jobb, mint a hasonló oldalak? (pl. egy grafikus felületen mindenki saját maga tervezheti

Részletesebben

Cikktípusok készítése a Xarayában

Cikktípusok készítése a Xarayában Cikktípusok készítése a Xarayában A Xaraya legfontosabb tulajdonsága az egyedi cikktípusok egyszerű készítésének lehetősége. Ezzel kiküszöbölhető egyedi modulok készítése, hiszen néhány kattintással tetszőleges

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A Szolnoki Főiskola 2015. május 29-én a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A konferenciára várjuk tehetséges főiskolai, egyetemi

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ Az MLSZ ügyviteli rendszerének bemutatása, a regisztráció folyamata

ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ Az MLSZ ügyviteli rendszerének bemutatása, a regisztráció folyamata ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ Az MLSZ ügyviteli rendszerének bemutatása, a regisztráció folyamata Mi az ügyviteli rendszer? A Magyar Labdarúgó Szövetség Ügyviteli rendszere a Szövetség által

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok

THOTH 2 minőségbiztosítási tanúsítvány Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2009-2.1.1 megfelelési tanúsítványok 3o.hu Hármas Hosting Kft. Honlap: http://3o.hu Információk, ajánlatkérés: info@harmas.hu Támogatás, segítségnyújtás: support@harmas.hu Számlázás, könyvelés: konyveles@harmas.hu uh.oyyy tfk gnitsoh samrh

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - Képviselő-testületnek A SAROSPATAK.HU ALATT MŰKÖDŐ INTERNETES

Részletesebben

Logon megrendelő felület

Logon megrendelő felület Szilárd, megbízható alapokon. Logon megrendelő felület Felhasználói kézikönyv Holcim Magyarország Kft. Cement Logisztika 2014 Holcim Country Company Name 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bejelentkezés

Részletesebben

SAJÁT WEBÁRUHÁZ 15 PERC ALATT!

SAJÁT WEBÁRUHÁZ 15 PERC ALATT! SAJÁT WEBÁRUHÁZ 15 PERC ALATT! Gratulálunk az új webáruházához! Hogy még egyszerűbbé tegyük tennivalóit, röviden igyekeztünk összeszedni azokat a legfontosabb lépéseket, amiken szerintünk célszerű végigmennie,

Részletesebben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben Tartalomjegyzék Vonatkozó jogszabályok... 2 Rezsimegtakarítás modul... 3 Bejövő számla iktatása... 3 Rezsicsökkentésről szóló havi hirdetmény...

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához

Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához Felhasználói segédlet az oktatas.hu oldalon elérhető Saját oldal és a szervező alkalmazás felületeinek és funkcióinak használatához Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Pedagógus és szakértő felhasználók

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA K U TATÓ I NTÉ Z E TI F Ő O SZ T ÁL Y ÚTMUTATÓ az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) beadásához Az INKP pályázat weboldalára az Akadémiai Adattárban (AAT)

Részletesebben

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " 2015, QBSW, Inc.

Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS?  2015, QBSW, Inc. Mobilalkalmazás! RÖVID ÁTTEKINTÉS: HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALKALMAZÁS? " A City Monitor mobilalkalmazás lehetővé teszi" az állampolgárok számára, hogy a városukban felmerülő helyi problémákat könnyen és gyorsan

Részletesebben

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01.

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. Weboldal 1. Előkészítés 1.1. Anyaggyűjtés 1.2. Kutatás 2. Tervezés 3. Kivitelezés 3.1. Drótváz 3.2. Grafikus tervezés 3.3. Programozás

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén

Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz. A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén Aktiválási segédlet a Partnercég opcióhoz A TeleMátrix adminisztrációs felületének használata Partnercég opció igénybevétele esetén 1 Partnercég opció bemutatása 2009. január 1-jétől új taggal bővült a

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT I./ A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a COOL EDGE Media Korlátolt Felelősségű Társaság (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 46. 2. em. 16.; Cg. 01-09-175457;

Részletesebben

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez

Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez Használati útmutató az Üzleti e-pack kedvezmény igénybevételéhez 1 Az Üzleti e-pack kedvezmény együttes igénybevételi feltételei: elektronikus számlaküldés igénylése (Távszámla, Telemátrix e-számla) számla

Részletesebben

Bemutató anyag. Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület. Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva!

Bemutató anyag. Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület. Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva! Bemutató anyag Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva! Testreszabott weboldalhoz egyéni adminisztrációs felület Mivel minden igény

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció

Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció Példa webáruház kialakítás rendszerdokumentáció DWAM Webáruház integrációja meglévő belső ERP rendszerhez. A webáruház valamennyi termékkel és megrendeléssel összefüggő adatát a belső rendszer (..) tárolja,

Részletesebben