SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN. Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA"

Átírás

1 SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Pécs, 2001

2 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola HABILITÁCIÓS ELİADÁSOK 2.

3 SZERKEZETI VÁLTOZÁSOK A REGIONÁLIS GAZDASÁGBAN Rechnitzer János Pécs, 2001

4 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar Pécs, Rákóczi út 80. Rechnitzer János Sorozatszerkesztı Buday-Sántha Attila ISSN ISBN A szedés és a tördelés az MTA Regionális Kutatások Központjának a munkája Nyomta és kötötte a Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pécs

5 Tartalom 1. Az átmenet területi jellemzıi A szereplık A területi erıforrások A határ menti térségek A telepítési tényezık A területi politika A térszerkezet változása, az átmenet terei Az átmenet sajátosságai Területi dilemmák az átmenet utáni idıszakra Regionális különbségek Budapest helye, szerepe Közép-Európában A határ menti együttmőködés Önkormányzati rendszer és civil szféra Decentralizáció és regionalizáció Környezeti gondolkodás Felkészülés az európai uniós csatlakozásra 72 Irodalom 74 Angol nyelvő összefoglaló 76 A szerzı 78

6 Ábrák 1. ábra: A külföldi mőködı tıke térbeli terjedése (1991, 1998) ábra: A banksőrőség területi jellemzıje (OTP-fiókhálózat nélkül) ábra: Munkanélküliségi ráta (1992, 1999) ábra: A területi GDP alakulása között ábra: A nonprofit jellemzık és a gazdasági potenciál kapcsolatának területi szerkezete ábra: A demográfiai jellemzık és a népességmozgás között ábra: Egy fıre jutó személyi jövedelemadó-alap (1990, 1998) ábra: Határ menti kistérségek Magyarországon (1996) ábra: A volt KGST-országok határ menti régióinak tipikus kapcsolattartási lehetısége ábra: Eurorégiók és határon átnyúló regionális együttmőködések Magyarország részvételével 2001-ben ábra: Telepítési tényezık a megyékben I. (1997) ábra: Telepítési tényezık a megyékben II. (1997) ábra: A regionális politika intézményrendszere ábra: A terület- és a gazdaságfejlesztés, valamint a területi GDP kapcsolata ábra: A térszerkezet és változása (1991, 1995) 60 Táblázatok 1. táblázat: A területi gazdaság és annak alakítására ható tényezık a különféle gazdasági rendszerekben táblázat: A gazdasági szervezetek számának alakulása 1988 és 1997 között táblázat: A regionális különbségek néhány jellemzı mutatója és változásuk 1994 és 1998 között táblázat: A megyei jövedelempozíciók változása a kilencvenes évek elsı felében táblázat: A határtérségek súlya az országon belül, táblázat: A határrégiók néhány gazdasági jellemzıje, táblázat: A határrégiók gazdaságának teljesítménye (árbevétel és export árbevétel) táblázat: A területfejlesztési támogatások nagysága a GDP-hez viszonyítva 54

7 Éppen tíz esztendeje kezdıdtek meg a magyar gazdaság és társadalom átalakulási folyamatai, s ebben minden rendszeralkotó elem alapvetı változásokon ment keresztül. Az ország területi szerkezete, térbeli társadalmi-gazdasági folyamatai is követték a mozgásokat, vagy pontosabban határozottan visszatükrözték a szocialista politikai-gazdasági rendszer fokozatos elévülését, s az új szerkezet gyors kialakulását. Területi, települési szinten a hatások látványosak voltak. A válságtérségekben munkahelyek tömegesen szőntek meg, egy-egy ágazat összeomlásával térségek, települések kerültek nehéz helyzetbe, vagy a korábbi természetes kapcsolatok (pl. ingázási irányok, vonzáskörzetek) rendezıdtek át egyik napról a másikra. A modernizáció nehézségeit az emberek, a háztartások, a gazdasági szereplık, de a politikai-társadalmi aktorok is éppen a lakóhelyükön, azaz egy meghatározott településen, térségben élték át. Így az ismeretek, a tapasztalatok mindig egy-egy jól elhatárolható területi egységhez köthetık, ami a változások egyediségét éppen úgy képviseli, mint annak törvényszerőségeit. Ugyanez vonatkozik az átrendezıdésre való reagálásra is. Hiszen nemcsak az egyes szereplıknél, hanem a területi dimenzió alapján is sokféle, egymástól eltérı magatartások voltak megfigyelhetık az átmenet kedvezı hatásainak erısítésére, vagy éppen a kedvezıtlenek mérséklésére. A habilitációs elıadás alapját képezı tanulmányban felvázoljuk a magyarországi gazdasági és társadalmi átmenet területi jellemzıit, s egyben a magyar térszerkezet átrendezıdési irányait. Megkíséreljük összefoglalni a nagy és mélyreható társadalmi-gazdasági átalakulás jellemzıit, azok hatását a területi szerkezetet alakító tényezıkre, így a területfejlesztés szereplıire, a területi erıforrásokra és mindezek alakítását kormányzati szinten megjelenítı regionális politikára. Célunk rávilágítani azokra az összefüggésekre, amelyek ugyan magyar sajátosságokként jelennek meg, de jellemzik a kelet-közép-európai országok rendszerváltozásait, s azok regionális folyamatait (10 Jahre Transformationsprozesse in der Mitte Europas 2000).

8 1. Az átmenet területi jellemzıi Mielıtt megkezdjük a területi folyamatok elemzését az átmenetben, ennek a közkedvelt fogalomnak a meghatározását végezzük el. Értelmezésünk szerint az államszocialista tervgazdaság lebontása és a piacgazdaság teljes kiépülése közötti idıszak tekinthetı átmeneti gazdaságnak és társadalomnak. Ez a társadalom- és gazdaságtörténeti korszak akkor zárul le, amikor az alábbi feltételek együttesen teljesülnek, illetve többségbe kerülnek: az állami tulajdon leépülése, a magántulajdon dinamikus terjedése részben az állami tulajdon privatizációja révén, részben a külföldi és a hazai magántıke megtelepedésével és azok gyors térbeli terjedésével; a piacgazdaság intézményeinek kiépülése, mindazon törvények és szervezetek megjelenése és valós mőködésének megkezdése, amik a vállalkozások szabadságát, illetve a tulajdon védelmét garantálják, ezek elérhetısége a tér minden pontján, egyben minden szereplı számára; a korábbi gazdasági szerkezet leépülése, vagy összeroppanása után egy új gazdasági struktúra kialakulása, amiben modern tudásigényes ipari ágazatok mellett a szolgáltatások dinamikus terjedése a jellemzı, miközben a mezıgazdasági foglalkoztatottak száma látványosan csökken, majd stabilizálódik; a gazdaság és a társadalom területi szerkezetében megindult átrendezıdések stabilizálódnak, azaz a felerısödött területi különbségek mérséklése szervezetten és tudatosan (területi politika által) megkezdıdik az országon belüli területi kohézió erısítése érdekében; határozottan kitapinthatók a társadalmi különbségek: az egyes csoportok, rétegek között jellemzıvé válnak jövedelmi differenciák, s ezek térbeli, településen belüli elkülönülése is felismerhetı; új, több pólusú (gazdasági, politikai, helyi-területi, szellemi) hatalmi elit alakult ki; a társadalmi-közösségi önszervezıdések (nonprofit szervezetek) tömegessé válnak, azok hatása, befolyása lassan kimutatható. Az átmenet idıszakában a területi hatások felerısödnek. A korábbi gazdasági és politikai rendszertıl eltérıen a térbeli tényezık nemcsak más megvilágításba kerülnek, hanem egyben új, eddig nem ismert jelenségeket is felszínre hoznak (Rechnitzer, 1993; Enyedi, 1994, 1996). Az átmenet jellemzıit a térszerkezetben úgy vizsgáljuk, hogy fontosabb tényezıit összehasonlítjuk a különféle gazdasági-

9 Az átmenet területi jellemzıi 9 társadalmi rendszerekben. Az így felvillantott eltérésekkel és azonosságokkal közelebb kerülünk az átmenet területi sajátosságainak megértéséhez. Az 1. táblázatban a területi folyamatok szereplıit, a domináns erıforrásokat és a területi politika alkotóit győjtöttük össze. Mindezen jellemzı ismérveket megadtuk az államszocialista tervgazdaságra, a modern és a posztmodern piacgazdaságokra, s az összehasonlító elemzés alapján tettünk kísérletet az átmenet sajátosságainak bemutatására. Elemzéseink során az államszocialista tervgazdaság alatt az állami (közösségi) tulajdon meghatározó súlyát értjük, a gazdaság és a társadalom központi irányítását, állami szinten a feladatok tömeges meglétét, míg a helyi-területi szinten csupán azok végrehajtását. A modern piacgazdaság alatt a keynesi és neokeynesi gazdaságpolitika alkalmazását, a jóléti állam intézményeinek kiépülését és mőködését, a területi különbségek mérséklését, a leszakadó térségekben a felzárkózás feltételeinek (infrastruktúra, ipartelepítés) megteremtését. A posztmodern piacgazdaságnak azt tekintjük, ahol fokozatosan leépülnek a jóléti állam intézményei, az integrációs folyamatok felerısödnek, határozott a decentralizáció, s ennek megfelelıen a terület, mint új fejlesztési erıforrás jelenik meg A szereplık A korábbi egypont gazdaságot felváltotta a térgazdaság. Az árak, a bérek, a termelés költségeinek alakulását az egyetlen gazdaságirányító és szervezı központ határozta meg az államszocialista rendszerben, a piaci hatások csak közvetetten, utólag, nem egységesen érvényesültek. A területi különbségek lényegében a termelési feltételekben a megélhetéssel, a munkahelyekkel, az életkörülményekkel ellentétben nem voltak látványosak, így a térbeli hatások a gazdaság mőködésében jelentéktelen tényezıvé váltak. A piacgazdaság viszont már térgazdaság. Hiszen a tér más és más pontjain különbözı költségek és árak alakulnak ki, a termelési tényezık ezen eltérı költségterek között mozognak, ami magával hozza egyes térségek leértékelıdését, míg mások gazdasági tereinek aktivizálódását. A piacgazdaság együtt járt az új területi szereplık megjelenésével és a korábbiak funkcióinak átrendezıdésével. Az állam szerepe megváltozik. Az államszocialista tervgazdaságban a politika centrum a döntések egyedüli színhelye, a területi gazdaság folyamatait csupán az állami döntések alakítják. Addig a piacgazdaság megjelenésével az állam fokozatosan kivonul a gazdasági akciókból, s ennek megfelelıen közvetlen hatása a területi gazdaságra csökken. Az átmenet területi folyamataiban éppen a gazdasági szerkezet robbanásszerő átalakulása miatt a romok eltakarítása válik az állam egyik legfontosabb feladatává. Az állam tehát határozottan jelen van

10 10 Szerkezeti változások a regionális gazdaságban 1. táblázat A területi gazdaság és annak alakítására ható tényezık a különféle gazdasági rendszerekben Megnevezés Állam Gazdasági szervezetek Helyi közösség Nonprofit szervezetek Háztartások Térbeli helyzet Telepítési tényezık Komplex telephelykínálat Helyiregionális piac Célok Államszocialista tervgazdaság Irányító és döntési centrum, ágazatfejlesztés a prioritás Mérsékelt számú, centrumból irányított Nincs szerep, csupán közvetítés Nem mőködnek Az egysíkú kínálat fogyasztója Nem jelentıs, az ipartelepítésnél vették figyelembe Természeti tényezık, a munkaerı tömege Nem jellemzı, területi sajátosság nincs Nem egyértelmő, kiegyenlítés, elvek felülrıl Az átmenet gazdasága SZEREPLİK Kivonuló állam, szerepkeresés, kísérletek a területi válságok kezelésére Vállalkozások, külföldi tıke, privatizáció, vegyes tulajdon Gazdasági funkciók, közvetítés, szerepkeresés Funkciókeresés, elismertség és támogatás hiánya Gyenge gazdasági erı, nem területalakító ERİFORRÁSOK Felértékelıdik, centrumok megközelítése, a határ menti helyzet új megközelítést jelent Munkaerı tömege, képzettség, infrastruktúra Formálódó piacok, minimális belsı kapcsolatok TERÜLETI POLITIKA Területi különbségek, válságkezelés, infrastruktúrafejlesztés Modern piacgazdaság Célirányos akciók a területi különbségek mérséklésére Közép- és nagyvállalatok Jelentıs mozgástér, feladatátvállalás Állami szerepek átvállalása, részvétel a döntésben Felismert gazdasági szereplı Centrumok és perifériák elkülönülése Agglomeratív tényezık, kooperációk Felzárkózás, egyértelmő elvek, de még többségében felülrıl Posztmodern piacgazdaság Közösségi (EU) akciók támogatása, országon belüli kohézió erısítése Kis- és középvállalkozások, multik, klaszterek Helyi gazdaságfejlesztés Részvétel bıvül, partnerség Terület- és környezetformáló Felzárkózás, esélybiztosítás Gazdasági miliı Szinergia, endogén fejlesztés Elvek alulról, endogén fejlesztés, kohézió A táblázat a következı oldalon folytatódik!

11 Az átmenet területi jellemzıi 11 Megnevezés Államszocialista tervgazdaság Az átmenet gazdasága TERÜLETI POLITIKA Intézmények Centralizált Eszköz és kompetencia nélküli decentralizáció Eszközök Területi tervezés El- és leosztás elvei nem követhetık Ideológia megjelenítése Forrás: Rechnitzer, Szabályok képlékenyek, nem egyértelmőek, források átfedése Modern piacgazdaság Decentralizáció Átlátható és célirányos, országos szint Nemzeti program hiánya, nem megfoghatók az érintettek Társadalmi-gazdasági fejlesztés, nemzeti tervek és programok Posztmodern piacgazdaság Szubszidiaritás elve Partnerkapcsolatok alakítása, közösségi szint Nemzetközi trendek, helyi alkalmazkodás, széles körő részvétel az átmenet térgazdaságában. Szerepe még nem a célirányos beavatkozás, azaz a gazdaság területi mőködési feltételeinek (pl. közlekedési infrastruktúra kiépítése, telephelyi kínálat, közbeszerzések, helyi támogatások és kedvezmények) tudatos alakítása mint a modern piacgazdaságokban, s ezzel a területi különbségek mérséklése, hanem a válságok kezelése, azok utólagos hatásainak csökkentése. Az átmenet idıszakában Magyarországon a korábbi néhány ezer gazdasági szervezet helyett több százezer új gazdasági egység jött létre, viszonylag gyorsan (2. táblázat). Ezek egyrészt széttörték a helyi-térségi monopóliumokat, másrészt alakítói lettek a lokális-regionális piacoknak. Továbbá új és új érdekek tömege bukkant fel, s azok érvényesítésének és kezelésének dimenziói bıvültek, többek között a lokális szinttel (pl. helyi adók, telephelyek létesítése, munkaerı-szükséglet). A külföldi mőködı tıke területi terjedésével látványosan jellemezhetjük a magyar térszerkezet sajátosságait (1. ábra). Az 1991-es bázison vizsgálva, az egy lakosra jutó külfölditıke-állománnyal szemléltethetjük a külföldi befektetések ugrásszerő növekedését és terjedésének a területi egységek esetünkben a megyék szerinti határozott differenciálódását. A legkedvezıbb befektetési hely a fıváros. A vidéki átlagot, de annak legmagasabb szintjét többszörösen meghaladja az egy fıre jutó külfölditıke-állomány növekedése ra. A következı, 1 Amíg Budapest esetében 18,4-szeres a növekedés között, addig a következı legjobb helyzetben lévı Gyır-Moson-Sopron megyében csupán 8-szorosra emelkedett az egy fıre jutó mőködıtıke-állomány.

12 12 Szerkezeti változások a regionális gazdaságban 2. táblázat A gazdasági szervezetek számának alakulása 1988 és 1997 között Megnevezés Gazdasági egységek, db Vállalkozásaktivitás ( lakosra jutó szervezetek száma) Növekedés mértéke %-ban /1988 Közép-Magyarország Budapest Pest Közép-Dunántúl Fejér Komárom Veszprém Nyugat-Dunántúl Gyır Vas Zala Dél-Dunántúl Baranya Somogy Tolna Észak-Magyarország Borsod Heves Nógrád Észak-Alföld Hajdú Jász Szabolcs Dél-Alföld Bács Békés Csongrád Ország összesen Megjegyzés: 1988-ban az ipari és mezıgazdasági vállalatok és szövetkezetek, valamint a boltok száma. Forrás: Területi statisztikai évkönyv, 1988, 1997.

13 1.ábra A külföldi mőködı tıke térbeli terjedése (1991,1998) Forrás: Területi statisztikai évkönyv alapján saját számítás. 1000%- 750%-999% Egy lakosra jutó érték (ezer Ft/fı) országos átlaga 1991-ben=100% 250%-499% 100%-249% 500%-749% -99% Az átmenet területi jellemzıi 13

14 14 Szerkezeti változások a regionális gazdaságban egyértelmően elhatárolható külföldi befektetési övezet a Nyugat-Dunántúl térsége (Vas, Gyır-Moson-Sopron megye), az M1-es autópálya környéke, ennek következtében Budapest nyugati agglomerációs térsége és Fejér megye, azon belül is Székesfehérvár. Ezekben a térségekben az elemzett idıszak végére a tıkeállomány koncentrációja növekedett. Az okok az alábbiak: a kedvezı közlekedési kapcsolatok, elsısorban autópályán történı megközelítés, a centrumok gyors elérhetısége, az ipari termelési tapasztalatokra épülı magas munkakultúra, a korábban is meglévı, sokirányú nemzetközi termelési-értékesítési kapcsolatok, a kedvezıbb infrastrukturális felszereltség (telefonellátottság, közlekedési kapcsolatok, közmővek) és a kellemes városi miliı, magas helyi támogatottság, az alkalmazkodási stratégiák kialakítása és célirányos mőködtetése (pl. a területek elıkészítettsége, a zöldmezıs beruházások favorizálása, ipari parkok létesítése, helyi adópolitika). A külföldi tıke területi koncentrációja egyben funkciók szerinti tagoltságot is jelent. Budapest mint fıváros döntıen a tercier tevékenységeket tömöríti (pénzügyi szolgáltatások), illetve azokat a gazdasági szerepköröket, amelyek az országos számtalan esetben a közép-európai léptékő piacok irányítását végzik (vállalati központok, irányító centrumok), továbbá az információkhoz, a gazdaság új szektorainak szervezéséhez, befolyásolásához (üzleti, gazdasági szolgáltatások) tartoznak. A vidéken belül, a fıvárost övezı többségében a nyugati agglomerációs térségekben (lényegében Pest megye) a kereskedelmi (bevásárlóközpontok), a raktározási, a logisztikai funkciókhoz rendelhetı tevékenységek tömörülnek. Míg az Északnyugat-Dunántúlon (Gyır-Moson-Sopron, Vas, Fejér, az utóbbi idıben Komárom-Esztergom) az ipari tömegtermelésre szakosodott egységek telepedtek meg (Diczházi, 1997). Természetesen az ország többi térségében is jelen van a külföldi tıke. Külföldi érdekeltségek találhatók például Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád, Baranya megyében, ezek az egységek egy-egy hazai ágazat termelését ugyan jelentısen befolyásolják, de azok önmagukban vagy a meglévı néhány egység révén nem képesek elérni az elıbb ismertetett koncentrációt. 2 A külföldi tıke mellett új tényezı a szolgáltató szektor robbanásszerő elıretörése. Ezen belül is kiemelt figyelmet érdemelnek a pénzügyi szolgáltatások, hiszen a pénzügyi világ a gazdaság érrendszerét képviseli, egyben a megtelepedése jelzi, hogy egy-egy centrum vagy térség milyen megítélést kap, azaz a gazdasági 2 Ellenpéldaként említsük meg Tolna megyét, ahol nem érte el 1995-ben az egy fıre jutó külföldi tıke nagysága az 1991-es országos átlagot (95%), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében viszont annak csak a felét közelítette meg (58%).

15 Az átmenet területi jellemzıi 15 bázisa milyen új igényeket jelenít meg. A területi szerkezet változását jól illusztrálja, hogy 1995 és 1997 között a bankfiókok koncentrációs folyamata megindult, ami egyben területi átrendezıdéssel is együtt járt (2. ábra). A Tisza vonalától keletre lévı térségekben kedvezıtlenebb a bankellátottság. Ellenben a nyugati régiókban a banksőrőség emelkedik, így az üzleti-pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés e régiókban lényegesen jobb, ami aztán visszahat a gazdasági fejlıdésre, annak megújításának erısítésére. (Példa erre Fejér megye, ahová rövid három év alatt kilenc bankfiók települt, döntıen Székesfehérvárra, jelezve a város gazdaságának pozitív megítélését.) A munkaerı-állomány nagyságában és területi szerkezetében is alapvetı változásokat regisztrálhatunk az átmenet idıszakában. Míg 1989-ben 4247 ezer fı foglalkoztatott volt az országban, addig 1998-ra számuk 2367 ezer fıre esett. A munkanélküliségi ráta az átmenet elsı éveiben (3. ábra) azokban a térségekben emelkedett látványosan, ahol a hagyományos nehézipari ágazatok (kohászat, bányászat) voltak a meghatározóak; a privatizációs folyamatok nem, vagy kimondottan késve indultak meg (Rechnitzer, 1999); a telephelyi ipar volt többségben, mivel a kelet-európai piacok radikális elvesztése súlyosan érintette az egy település egy vállalat jellegő centrumokat és vonzáskörzetüket; tömeges volt az ingázók kibocsátása, mivel a fıvárosban és a nagyobb gazdasági centrumokban a szerkezetváltás következtében az elbocsátások elsıként a kevésbé szakképzett, ingázó dolgozókat érintették; a mezıgazdaságban és részben az élelmiszeriparban történı foglalkoztatás volt a jellemzı, mivel a mezıgazdaság tulajdonosi szerkezete átalakult, illetve a kereslet változása következtében a termelés jelentısen visszaesett. Az átmenet elsı idıszakában kialakult területi foglalkoztatási szerkezet csak fokozatosan alakult át. Budapesten és az ország nyugati térségeiben a munkanélküliek aránya mérsékelt, sıt ezekben a térségekben már bizonyos szakmákban hiánynyal kell számolni, míg az ország déli és keleti, északkeleti térségeiben a foglalkoztatási feszültségek tartósnak tekinthetık. Ezekben a térségekben a felesleges munkaerı többsége szakképzetlen, mérsékelt munkakultúrával rendelkezik, a tömeges foglalkoztatást nyújtó munkahelyek egyelıre nem ezekben a régiókban települnek meg, s a szolgáltató szektor felszívó képessége is alacsony. Megfigyelhetı, hogy a tartós munkanélküliséggel rendelkezı térségekben nagyon lassú az elmozdulás a munkahelyek számának növelésében, hiszen a regionális hátrányok nemcsak a humán erıforrásokban, hanem a területi gazdaság és a társadalom számos tényezıiben együttesen kimutathatók.

16 16 Szerkezeti változások a regionális gazdaságban 2. ábra A banksőrőség területi jellemzıje (OTP-fiókhálózat nélkül) Vidéki átlag: fı/fiók Budapest: 113 fiók Vidéki átlag: fı/fiók Budapest: 192 fiók Jelmagyarázat: 1 jóval a vidéki átlag felett; 2 a vidéki átlag felett; 3 a vidéki átlag alatt; 4 jóval a vidéki átlag alatt. Megjegyzés: Bankfiókok sőrősége egy fiókra jutó lakosságszám. Forrás: Magyar pénzügyi és tızsdei almanach, , , CD-telefonkönyv.

17 Az átmenet területi jellemzıi ábra Munkanélküliségi ráta (1992, 1999) 1992 Ráta (%-ban) 18,0-22,4 15,0-17,9 11,0-14,9 8,0-10,9 3,7-7, Forrás: Regionális statisztikai évkönyv. Negyedéves megyei statisztikai évkönyv.

18 18 Szerkezeti változások a regionális gazdaságban Az ország nyugati térségeiben és a fıvárosban koncentrálódik a külföldi és a nemzeti tıke, valamint ezekben a régiókban bıvül dinamikusan a szolgáltató szektor. A népesség mobilitása a mérsékelt lakáspiac miatt még látványosan nem indult meg, így a befektetések fogadási feltételei a fejlett régiókban azonban egyre jobban módosulnak (pl. a telepítési és üzemeltetési költségek növekednek, ugyanakkor a lokális piacok erısödnek, viszont munkaerıhiány jelentkezik). Mindez szükségszerően szélesíti a külföldi és a nemzeti tıke további térbeli terjedését. Ennek alakításában elsıként a gazdaságpolitika (pl. tartós adókedvezmények, letelepedési támogatások) lépett, majd a kilencvenes évek közepére a regionális politika is szerepet kapott (pl. az ipari parkok létrehozásának ösztönzése). A befektetések területi terjedése és az autópálya-hálózat térbeli kiterjedése között szoros kapcsolat mutatható ki a kilencvenes években. Egyértelmően bizonyítható, hogy a fıvárosból, mint a magyar gazdaság irányításának és szervezésének központjából gyorsan és elsısorban az autópályákon elérhetı centrumokban vagy térségekben nıtt a külföldi befektetık aránya (Matolcsy Diczházi, 1998), miközben ezen centrumok és gazdasági központok aktivitása is fokozódott. A kedvezı közlekedési kapcsolatokkal és elérhetıséggel nem rendelkezı régiók (az Alföld, azon belül döntıen a Tiszántúl és Észak-Magyarország) nem versenyképesek, így a gazdasági szerkezetük átalakítása is lassabban valósul meg. Az átmenet további sajátossága, hogy a fıváros elszívó hatása a humán erıforrásokban is fokozódott. A vidéken sikeres gazdasági menedzsment igazi karriert az országos vagy éppen nemzetközi piacon is jelen lévı gazdasági szervezeteknél tudnak befutni. Egyre erıteljesebbé vált Budapestre vagy az agglomerációba történı költözése, vagy a napi-heti menedzseringázás, ami szintén hozzájárult a vidéki terek kiürüléséhez. Az átmenetben tehát felerısödik és egyben tartalmában újraszervezıdik Magyarország egyközpontúsága. Az egyedüli innovációs centrum valójában ez közép-európai sajátosságnak is tekinthetı, hiszen ilyen példákkal találkozunk Csehországtól kezdve, Szlovákián át egészen Bulgáriáig Budapest. A fıváros szerepköreinek modernizációja rendkívül gyorsan zajlott és zajlik ma is. Azoknak a regionális központoknak az átalakulása lesz még sikeres, amelyek megközelíthetısége a fıvárosból kedvezı, s egyben nem a hagyományos ipari termeléshez kapcsolódó ágazati szerkezettel rendelkezik. A regionális különbségek az országon belül jelentısek voltak, s azok idıbeli változásában sem lehet számottevı elmozdulást kimutatni (3. táblázat). A vizsgált két idıpontban a regionális különbségek alsó és felsı értéket képviselı területi egységekben eltérések nincsenek, sıt Budapest az elınyét valamelyest még növelte is. Az általános gazdasági pozícióikat a megyék megtartották, hiszen a Budapest és a nyugati határ menti megyék értek el átlagot meghaladó

19 Az átmenet területi jellemzıi táblázat Tényezı A regionális különbségek néhány jellemzı mutatója és változásuk 1994 és 1998 között Minimum Területi egység Maximum Területi egység Regionális különbség, % Minimum Területi egység Maximum Területi egység Regionális különbség, % Változás 1998/1994, % GDP mértéke, ezer Ft/lakos* 252 Szabolcs 767 Budapest 304,4 443 Nógrád Budapest 355,5 116,8 Beruházás, ezer Ft/lakos Nógrád Budapest 420, Nógrád Budapest 382,3 91,0 Munkanélküliség, % 5,7 Budapest 21,3 Szabolcs 373,7 3,6 Budapest 17,7 Borsod 491,7 131,6 Export aránya az ipari értékesítésben, % 13,1 Baranya 52,9 Vas 403,8 23,3 Tolna 78,5 Vas 336,9 83,4 Iparban foglalkoztatottak, % 18,8 Budapest 43,4 Fejér 230,9 19,3 Budapest 51 Komárom 264,2 114,5 Szolgáltatásokban foglalkoztatottak, % 42,1 Fejér 76,3 Budapest 181,2 40,9 Vas 80,4 Budapest 196,6 108,5 Üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak, % 2,9 Vas 9,4 Budapest 324,1 1,3 Nógrád 12,5 Budapest 961,5 296,6 Bankfióksőrőség, lakos/bankfiók** Gyır Szabolcs 257, Gyır Pest 375,4 145,7 Gazdasági társaságok, darab/ezer lakos 3,3 Heves 18 Budapest 545,5 6 Vas 33,6 Budapest 560,0 102,7 Egyéni vállalkozások, darab/ezer lakos 46 Nógrád 112,7 Somogy 245,0 31,3 Borsod 54,7 Zala 174,8 71,3 Külföldi tıkebefektetés (külföldi részesedés a jegyzett tıkében), 10,1 Szabolcs 267,7 Budapest 2 650,5 26,6 Tolna 705,8 Budapest 2 653,4 100,1 ezer Ft/lakos Foglalkoztatottak havi bruttó keresete, ezer Ft 26,9 Nógrád 43,1 Budapest 160,2 52,4 Szabolcs 91,7 Budapest 175,0 109,2 A táblázat a következı oldalon folytatódik!

20 20 Szerkezeti változások a regionális gazdaságban Tényezı Kereskedelmi forgalom, ezer Ft/lakos* SZJA mértéke, ezer Ft/lakos Gépjármősőrőség, db/1000 lakos Telefonsőrőség, db/100 lakos Csatornázottság, bekapcsolt lakások aránya, % Hulladékgyőjtés bekapcsolt lakások aránya, % Kutató-fejlesztı helyeken dolgozók, dolgozók/tízezer lakos*** Tudományos fokozattal rendelkezık Kutatás-fejlesztési kiadások, Ft/lakos Minimum Területi egység Maximum Területi egység Regionális különbség, % Minimum Területi egység Maximum Területi egység Regionális különbség, % Változás 1998/1994, % 111,4 Szabolcs 227,7 Gyır 204,4 176 Borsod 541 Budapest 307,4 150,4 13,3 Szabolcs 43,8 Budapest 329,3 29,9 Szabolcs 109,4 Budapest 365,9 111,1 139,1 Jász 267,8 Budapest 192,5 157 Jász 294 Budapest 187,3 97,3 5,6 Szabolcs 27,9 Budapest 498,2 224 Szabolcs 498 Budapest 222,3 44,6 16,3 Pest 89,4 Budapest 548,5 22,3 Bács 90,7 Budapest 406,7 74,2 35,9 Szabolcs 99,8 Budapest 278,0 54 Jász 99,8 Budapest 184,8 66,5 1,1 Komárom 107,7 Csongrád 9 790,9 0,4 Nógrád 120,2 Budapest ,0 306,9 1 Nógrád 17,6 Budapest 1 760,0 0,05 Nógrád 24,6 Budapest ,0 2795,5 63 Nógrád Budapest ,7 14 Nógrád Budapest ,4 771,6 Megjegyzés: * az 1998-as adat helyett az 1997-es adat szerepel; ** 1998-ban a városokban található bankfiókok; *** az 1994-es adat helyett 1995-re vonatkozó adat szerepel. Forrás: Területi statisztikai évkönyv, 1994, 1995, 1997, 1998.

21 Az átmenet területi jellemzıi 21 bruttó hazai termék (GDP) növekedést, míg a keleti országrészben tovább tart a lemaradás, a területi gazdaságok alacsony jövedelemtermelése (4. ábra). A regionális különbségek 1994 és 1998 között mindezek következtében éppen a gazdasági potenciált képviselı tényezıkben emelkedtek. A területi egységnél a GDP nagyságában, a foglalkoztatási különbségekben (munkanélküliségben), a szolgáltatási szektor térnyerésében (foglalkoztatás és intézmények), valamint az innovációt megtestesítı tényezıkben (kutatás-fejlesztés jellemzıi) folytatódott a határozott elkülönülés. Az infrastrukturális ellátottságot jellemzı néhány tényezı esetében viszont valamelyest csökkentek a regionális különbségek (telefonellátottság, csatornázottság, hulladékelhelyezés). Ezek az utóbbi tényezık jelzik, hogy részben a piaci alapon szervezett szolgáltatások (telefon), részben pedig a kormányzati és helyi kezdeményezések (csatornázás és hulladékelhelyezés támogatása) hatására lassú kohézió kezdıdött meg Magyarországon a területi egységek között. Az önkormányzati rendszer létrejöttének nemcsak a helyi közösségek önmagukra találásában volt döntı jelentısége, hanem abban is, hogy egy új gazdasági szereplıként jelentek meg. Az államszocialista tervgazdaságban Magyarországon közel 1200 helyi (települési) kormányzat mőködött. A demokratikus államrend megteremtésének elsı lépése volt, hogy a korábban összevont települések önállóságot kaptak, megalakíthatták saját helyi kormányzatukat, amelyek száma jelenleg 3200 körül van. Az önkormányzat, mint az államszervezet helyi egységes vagyonnal rendelkezik, rendszeres bevételekre tesz szert, az intézményeit mőködteti, munkahelyet biztosít, hatást gyakorol a lokális-regionális piacra (pl. helyi beszerzések, foglalkoztatás, jövedelem), illetve szerepet vállal a helyi gazdaságfejlesztésben, annak bizonyos feltételeinek alakításában (pl. helyi adók, kínálatorientált helyi gazdaságfejlesztés). Az átmenetben az önkormányzati szektor még a szerepeit keresi, mivel nem került tisztázásra az állami és helyi (települési) feladatok közötti egyértelmő feladatmegosztás. Az állam éppen szerepének átrendezıdése miatt egyre több funkciót kíván az alsóbb szintre leadni, miközben azokhoz nem, vagy kevésbé rendelt költségvetési forrásokat. Ugyanakkor az önkormányzatok a korábban kialakult állami-közösségi funkcióhoz kapcsolódó intézményrendszert már nem képesek a mérsékelt állami források alapján mőködtetni, így konfliktusokba kerülnek a helyi ellátás átszervezésében a lakossággal. Az átmenet sajátossága tehát, hogy a helyi-területi közösségek önálló gazdasági szereplıkké lépnek elı, azok ebben az idıszakban még funkcióik szervezésével vannak elfoglalva. Megindul a helyi gazdaságfejlesztés (Pálné Kovács Csefkó, 1997) terveinek és akciótereinek kiépülése, s ez által a lokális és regionális piacok fokozatos befolyásolása.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek

A magyar gazdaság térszerkezeti változásai. Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek A magyar gazdaság térszerkezeti változásai Térbeli dimenziók fejlıdési tengelyek, övezetek Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Közép-Dunántúl Területfejlesztési Koncepciója 1 A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális Tanács 35/1999. (IV. 27.) sz. határozatával. 1999. MÁJUS A Közép-Dunántúl

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Volter Edina. Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években Volter Edina Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) I. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben