A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák"

Átírás

1 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A fenti rendeletben szereplő Gyógypedagógia-tanár olyan szakmai tanár, aki a BA szintű gyógypedagógusi végzettségére épülő mesterszintű végzettséget szerez, és a gyógypedagógia tudományát, alapismereteit oktatja. A gyógypedagógia-tanár nem közvetlenül a sajátos nevelési igényű gyermekkel és tanulókkal foglalkozik és többnyire nem a köznevelésben tevékenykedik. Ilyen szakember még nincs, mivel a képzés még nem indult el. Jelen munkák szempontjából a gyógypedagógus az a szakember, aki jelenleg nyolc szakirányon látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a köznevelési rendszer különböző színterein integráltan és különnevelve: óvoda, általános iskola, középiskola, szakszolgálat, utazó gyógypedagógusi hálózat stb. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet május 14-i módosítása tartalmazza a gyógypedagógus BA szintű képzési és kimeneti követelményét. Ennek szakspecifikus értelmezését illesztjük ide. A gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Ismeri az atipikus fejlődés konkrét elemeit, jellemzőit, illetve a különbségeket, annak hátterében meghúzódó jelenségeket, s ezek tükröződnek az egyes dokumentumokban és reflexiókban. Szakértői véleményeknek, egyéni fejlesztési terveknek megfelelő fejlesztési eljárásokat alkalmaz a tanórákon. Helyesen alkalmazza az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK), ismeri, érti az atipikus fejlődés okait, jellemzőit, fejlesztő munkáját ennek megfelőlen tervezi és vezeti Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes. Az egyéni fejlesztési terveket, az integrációban harmonizált tanmeneteket, szintezett feladatlapokat az SNI kerettanterv és a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók óvodai és iskolai nevelésének és oktatásának irányelvei alapján készíti el és alkalmazza foglalkozásain. Portfóliója minden elemében pontosan és adekvátan alkalmazza a terminológiát. A kerettanterv és az irányelvek figyelembevételét tükrözik egyéni fejlesztési tervei és fejlesztő munkája. Az SNI-s gyermekekhez/tanulókhoz adaptálja a fogalmakat. Pl. értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott tanulók, nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében lényegmegtartó egyszerűsítés jellemzi, szükség esetén személyre szabottan használja az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) elemeit. Hallássérült tanulók esetében figyelembe veszi a fogalmak speciális értelmezését, látássérült tanulók esetében figyelembe veszi a vizuális észlelés zavaraiból adódó fogalomépítkezési folyamatot Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Portfóliója elemei - tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv - kapcsolódási pontokat, utalásokat tartalmaz az egyes műveltségi területek közötti kapcsolatokra. Tanítási óráin a cselekvésbe ágyazott gondolkodásfejlesztésen és az ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl tudatos kapcsolódási pontokkal kompenzálja, szintetizálja az értelmileg akadályozott tanulók, tanulásban akadályozott tanulók szigetszerű ismereteit A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A portfólióban lévő dokumentumok olyan tudatosan választott elemeket tartalmaznak, amelyek a gyermekek egyéni tapasztalataira vonatkoznak: pl. családi feladatok (közös főzés anyával), médiafigyelés, keresés az interneten, természeti megfigyelések. Alkalmazza óráin a felfedeztető és "ráismertető" elemeket a tanulók életteréből. Épít a horizontális - egymástól való tanulásra, az önművelődésre, egyéni érdeklődésre. Támaszkodik az SNI-s tanulók "vivő" funkcióira, erősségeire, majd erre fűzi fel az új, nehezebb elemeket A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Portfóliójában célszerűen és adekvátan vonultatja fel az SNI-specifikus digitális tartalmakat, pl. mozgássérült tanulók esetében lényegi kapcsolatot jelenthet a külvilággal, tehát nagyobb hangsúllyal szerepelhet. Tanítási óráin épít a digitális tartalmak motivációs erejére a tanulói önálló ismeretszerzésben. Ügyel a digitális akadálymentesítésre, pl. gyengénlátó tanulók, vak tanulók, hallássérült tanulók esetében A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. A változatosság mint a koncentráció segítője is, sérülésspecifikusan, individualizáltan is megjelenik a portfólió dokumentumaiban a különböző tevékenységek és munkaformák felsorakoztatásával. Tanítási óráin a célszerű eszközbeli és módszertani gazdagság mellett fejlesztő erővel bírnak a változatos munkaformák is: individualizált, rétegmunka, páros és kooperatív csoportmunka, kiváltképp az integrált nevelésben-oktatásban. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók nevelése, oktatása során a gondolkodásfejlesztést, heurisztikus, felfedeztető elemeket és a gyakorlati alkalmazás lehetőségét egységként kezeli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Óra-/foglalkozásterveiben a gyakorlati cselekedtetéses helyzetekből indul ki, Tanítási óráin, foglalkozásain a kompetenciaalapúság dominál, különös majd az ismeretek alkalmazásával oda csatol vissza, kiváltképp az értelmileg tekintettel az értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók akadályozott és tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók ismereteinek esetében. Integráltan nevelt SNI-s tanulóknak kifejezetten kedvez a megszilárdításai céljából. projektmódszer, amely természetes módon kínálja a gyakorlatalapúságot, a spontán differenciációt és a horizontális tanulást. Portfóliója tartalmazza tanítványai sérülésspecifikusan adekvát online információs tartalmait és azok elérési és biztonságos alkalmazási módozatait. Tanítási óráin, foglalkozásain adekvátan felhívja tanulói figyelmét az adatkezelés etikai vonatkozásaira, különös tekintettel az (enyhe fokban) értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók viktimológiai alannyá válásának megelőzésére. Felhívja tanulói figyelmét a reklámok és a divatmédia kritikus szemléletére. Szaktárgyi KKK-k: Választott szakirányukon képesek a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára, komplex tervező és megvalósító tevékenységük után önreflexiókkal fejleszteni saját tevékenységüket (PDCA ciklus). A NAT, az SNI irányelvek és SNI kerettantervek által meghatározott A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 2.1. célrendszerből indul ki, és végigvezeti saját pedagógiai gyakorlatának veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. dokumentációjában Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanmenetekben megjelölt feladatok igazodnak az intézmény éves munkatervéhez. A tematikus egységek és az óratervek kapcsolódnak a globális célokhoz és az SNI-s gyermekek/tanulók egyéni fejlesztési igényeihez. Az óratervekben/foglalkozási tervekben figyelembe veszi a Tanulási Képességet Vizsgáló/Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság fejlesztési javaslatait és saját célzott megfigyelésének konklúzióit is. Minden egyes képességterülethez, fejlesztendő területhez önálló tervet készít. Utazó gyógypedagógus esetében a befogadó pedagógussal konzultálva tervez. Kéttanáros modellben összehangolt, közös óraterv készül Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz. Mind portfóliója megszerkesztése, mind tanulóinak készített oktatási segédanyagai tudatos, SNI specifikációjú digitális és online eszközhasználatot tükröznek. Pl. fogyatékossági típus szerint akadálymentesített (gyengénlátó, vak, súlyos mozgáskorlátozott), illetve differenciáltan, képességek szerinti önálló géphasználatot tervez a gyógypedagógus a fejlesztő és tanulói kutatómunkában egyaránt. Tervei a műveltségi területek anyagának logikáját, belső rendjét áttekinthető módon tükrözik. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz, speciális szükségleteihez. Tanóráin, foglalkozásain kiaknázza az IKT-eszközök adta egyéni fejlesztési lehetőségeket. Képesség és/vagy haladási ütem szerinti szintezett feladatok jelennek meg digitálisan. Ügyel arra, hogy az egyéni számítógépes feladatmegoldások közkinccsé váljanak beszámolók, önértékelések és horizontális tanulás keretében. A logikus felépítettség, koherencia mellett pl. értelmileg akadályozott és tanulásában akadályozott tanulók esetében szem előtt tartja a kis lépésekben való haladás és a legközelebbi fejlődési zóna elveit és gyakorlatát. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 2.6. A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Portfóliója képet ad tanuláselméleti tudásáról és annak gyakorlatba Tanóráin, foglalkozásain a legnagyobb arányban a tanulói tevékenységen, ültetéséről. Ismeri tanulói tanulási stílusát és ennek megfelelően készíti elő a heurisztikus és előtapasztalatokon alapuló stratégiákat alkalmazza. művelődési anyagot (auditív, vizuális, mozgásos típusú tanulási folyamatok). Nevelési helyzetekben tudatosan alkalmazza a szociális tanulási formákat: utánzás, az azonosulás és a szereptanulás helyzeteit. Megnyilvánulásai példaértékűek a szociális tanulás érdekében. Tanítványaiban erősíti és fejleszti a kivárás képességét, hogy társaik beszámolóit érdeklődéssel legyenek képesek meghallgatni. Tudatosan és változatosan alkalmazza az önértékelést, társértékelést és a pedagógusi értékelést a szociális tanulás érdekében Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. A gyógypedagógus munkájában a differenciált nevelés-oktatás evidencia az együttnevelésben és a külön nevelésben egyaránt. Portfóliója oktatási, nevelési, fejlesztési dokumentumaiban ez markánsan megjelenik: - egyéni fejlesztési tervek - tanmenetek - óra-és foglalkozástervek - feladat- és munkalapok szintezéseket tartalmaznak. A gyógypedagógus által készített dokumentumok, segédanyagok tartalmazzák a motivációs, aktiváló elemeket. Szerencsés, ha maga a művelődési anyag feldolgozása magában adja a motivációs elemeket. Mérések, célzott pedagógiai megfigyelések alapján határozza meg a feladatok optimális nehézségi fokát: a túl könnyen, illetve a túl nehezen megoldható feladatok unalmat, illetve frusztrációt, majd tanulói érdektelenséget okozhatnak. Általános didaktikai, tantárgyi és speciális SNI szempontú megfontolásból tudatosan szervezi stratégiai egységgé a módszereket, eszközöket, tanulásszervezési formákat a nevelési és didaktikai célok érdekében, ezt tükrözik portfóliójába feltöltött munkái is. Differenciálással és individualizációval alkalmazkodik tanítványai igen szórt kompetenciaszintjeihez, képességstruktúrájához, és ehhez mérten tervezi meg a folyamatokat, algoritmizálja a tevékenységet. A gyógypedagógus személyisége pozitív, biztonságot adó tanítványai számára, akik bátran, nem félve a hibázás lehetőségétől motiváltan tevékenykedhetnek. A problémafelvetés, a heurisztikus ismeretszerzés motivációs erővel hat. Adekvátan, "megérdemelten" dicsér, ezáltal tisztelve tanítványai személyiségét. A fogyatékos tanulóknál figyelembe veszi a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. Tanulói önállóságra, aktivitásra ösztönöz a tévedés természetes volta elismerésével és azok minősítés nélküli javításával. A tanórára való felkészülés során a tanítási-tanulási stratégia meghatározásakor figyelembe veszi: - tanulói fogyatékosságának típusát, mértékét, - a művelődési anyag tartalmát, - az előzetes ismeretek meglétét, - a tanulócsoportja összetételét, - a neveltjei aktuális állapotát, - a differenciálási lehetőségeket. Az óravezetés során - tanulói szükségletek, hatékonysági szempontok esetén eltérés a tervezett stratégiától Többféle módszertani megoldásban gondolkodik Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tervezetei többféle terápiás megközelítést tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tanulók állapotához való igazodást Felülvizsgálja előzetes terveit a megvalósítás alapján, s igyekszik a felkészülés hiányosságait megfogalmazni a maga számára reflexióiban. Tanítási óráira, foglalkozásaira változatos, gazdag módszertani repertoárjából válogat. Ügyel sajátos nevelési igényű tanulói kifáradásának megelőzésére, érdeklődésük fenntartására. A homogén gátlás elkerülése érdekében csoportosítja a művelődési anyagot, a feladatokat és a módszereket. Utólagos óraelemzésben megfogalmazza a felkészüléssel kapcsolatos reflexióit is. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Képesek a lassan fejlődő, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók körében bármilyen ellátási területen egyéni, komplex fejlesztő programok vezetésére, habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák megelőzésének segítésére, a tanulási technikák megtanítására. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Pedagógiai munkájában folyamatosan figyelmet fordít az SNI-s tanulói szükségletekre. Figyelembe veszi tanulói sajátos fizikai, érzelmi állapotát. Reflexiói tudatosságát igazolják ezen a téren. Elfogadja a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. A tévedéseket a tanulási folyamat természetes elemeiként kezeli. Gondoskodik a sérülésspecifikus oktatási eszközökről, a speciálisan kialakított tanteremről, szobáról, fejlesztő helyiségről. A "Semmit rólunk nélkülünk!" elv szerint végzi munkáját. Jól motivál, figyelembe veszi az egyes tanulók figyelmi terjedelmének és tartósságának egyéni különbözőségeit, ezekben jól differenciál, rugalmas feladatváltások jellemzik az óravezetését. Rugalmas óravezetés jellemzi, a tanulói aktivitástól függően képes újratervezni a foglalkozás céljait és módszereit. Alkalmazza az értő figyelem technikáit, jól motivál, gondot fordít a pozitívumokat hangsúlyozó értékelésre. A lehetőségeihez mérten az adott csoport számára megfelelő tanulási környezetet alakít ki, melyben egyénenként is biztosítva vannak a tanulást támogató környezeti feltételek (pl. az adott tanulók számára megfelelő reflexgátló testhelyzetek megtalálása, különböző méretű, alakú, mozgatható, állítható asztalok használata, a különböző óraszervezési elemekhez igazodó, párhuzamos és különböző tevékenységek egyidejű végzésére alkalmas terem, szabad, elérhető polcok a tanulók számára, paraván stb.) Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Portfóliójában utalások, minták találhatók a hasznos weboldalakról, a pedagógus által készített anyagokból, amelyek a tanulóknak ajánlhatók. Hangsúlyt fektet a tanulás tanítására és a nem funkció-tréning alapú gyakorlásra. Portfóliójában vázolja a releváns szakterületekkel való élő kapcsolatát (gyermekszemész, orr-fül-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógytornász, a különböző mozgásterápiák képviselői, szociális munkás stb.). Integrált/inkluzív körülmények között felkeresi a tanulót tanító befogadó pedagógust, segédanyagokkal támogatja a tanuló önálló tanulását, azt dokumentálja. Az oktatási folyamatban alkalmazza a könnyen érthető kommunikáció és az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) eszközeit, a szabad tanulás sérülésspecifikus formáit A tanulók számára érthető és egyértelmű módon mutat rá az elsajátítás és a gyakorlás algoritmusára. Tisztában van a munkájához kapcsolódó szakterületek kompetenciahatáraival és a vonatkozó jogi szabályozással (pl. szociális ellátásokra való jogosultság stb.); felismeri, hogy a tanulási probléma megoldásához mely szakterület oldaláról várhat segítséget, az érintett tanulóval és gondviselőjével egyeztet a problémáról, és igény esetén konkrét szakmai segítséget kínál fel számukra. Utazó gyógypedagógusként ellátja a tanulót a megfelelő segédeszközzel, vagy támogatást ad annak beszerzéséhez Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Fontos feladatának tartja a gyermekek kíváncsiságának felébresztését. A foglalkozáson a lehetőségek kihasználásával önállóságra neveli tanítványait. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A pedagógiai szakszolgálat, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében, valamint a speciális és az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző köznevelési intézményekben képesek a speciális nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek körében a fogyatékosság-specifikus szakirányuknak megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, tanulási technikák megtanítására; együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal a tanulás hatékonysága érdekében. Tervezeteiben és reflexióiban szerves egységet alkotnak a nevelési és Hagyományos rehabilitációs órán a képességfejlesztést középpontba állítja Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. oktatási feladatok. Integrált körülmények között a befogadó pedagógussal együtt az önálló életvezetésre, önkiszolgálás képességének fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 4.2. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Saját vizsgálatai, megfigyelései és a szakértői vélemények segítéségével igyekszik a tanulók sajátos igényeit, fogyatékosságuk speciális voltát feltárni, tapintatosan alkalmazkodik hozzá. Célzottan figyeli viselkedését társaival, pedagógusával, információkat kér a szülőktől a tanuló társas viselkedésére, érzelmi-akarati életére vonatkozóan. A tanuló bio-pszicho-szociális fejlődését egységben kezeli. Fejlődésdiagnosztikai eljárásokat alkalmaz. A tanulói önállóságot speciális eszközök bemutatásával, azok használatának tanításával fokozza. Szükség esetén segítséget kér a szakszolgálattól, gyermekvédelemtől, szociális segítőktől, stb. Fejlődésdiagnosztikára építi a munkáját, a különböző teszteket félévente újra felveszi, a szükséges gyógypedagógiai diagnosztikus eljárásokat újra alkalmazza, szükség esetén módosítja az eredeti célkitűzéseit, az értékelésnél gondot fordít a fejlődésorientált szemléletre. A speciális eszközök használatát tanítja, gyakoroltatja a lehetőségekhez mért maximális önállóság elérése érdekében. A tanulást tágan értelmezi, középpontba helyezi a személyiség komplex fejlesztését különböző módszerek segítségével (vizuális művészeti terápia, zeneterápia, drámapedagógia) Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Szükség esetén hosszabb fejlesztési időre tervez, pl. a betűtanítás, olvasástanítás esetében figyelembe veszi a hallássérült tanuló fogalomfejlődési folyamatát. Súlyosabb fogyatékosság esetén hosszabb távra, enyhébb esetekben max. 3 hónapos időszakra tervez. A tervekben kiemelten szerepel az egyéni különbségek figyelembe vétele, az idő, az eszköz, az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Terveiben megjelenik az általános pedagógiai célok algoritmizált, a tanulók sajátos nevelési igényeihez adaptált formája. Önreflektív feljegyzési az egyéni bánásmód megvalósítására utalnak. A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. A differenciálás jegyében képes a közös tárgyon való munkálkodás szempontjait figyelembe véve dolgozni. Az óramegbeszélésen szakszerűen indokolja döntéseit, amelyeket a differenciálás érdekében hozott. 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 5.2. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Olyan szakmai programokat szervez (integrált rendezvények, fesztiválok, stb.), amelyek alkalmat teremtenek egymás elfogadására, az együttműködésre. Beszélgetőköröket, élménybeszámolókat kezdeményez csoportjában, egymás meghallgatására és a kivárás képességére nevel Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A foglalkozásba beépíti a különböző kulturális értékeket, szokásokat Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Projekteket, kooperatív foglalkozásokat valósít meg. Közösségi szabadidős programokat szervez. Kooperatív módszereket alkalmaz Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Közösen fogalmazzák meg a közös szabályokat, s azokat következetesen betartja és betartatja. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktív módon kezeli. Kommunikációja erőszakmentes, támogatja és megerősíti a tanulók agressziómentes megnyilvánulásait. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktívan kezeli. Szituációs játékokat alkalmaz, elemeztet A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Kommunikációja erőszakmentes, s tanítványainál is ezeket a megnyilvánulásokat erősíti. Heterogén csoportmunka szervezésekor lehetőséget kínál a tanulók egymás közötti megnyilvánulásaira, a kulturált vita gyakorlására Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő és felvilágosító tevékenységet folytat. Műalkotások, irodalmi szemelvények segítségével fejleszti neveltjei érzelmi intelligenciáját. Életszerű példákkal és szituációkba ágyazottan gyakoroltatja az altruizmus és az asszertivitás kellő egyensúlyát tanítványaival Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Hatékony és biztonságos online kommunikációra nevel. Közös ünnepeket szervez, egymást segítő tanulópárokat alakít, jószolgálati cselekedeteket kezdeményez, stb. Az anyanyelvi tartalmakat, pl. levélírás, ünnepi üdvözlet, stb. számítógép alkalmazásával, online módon sajátíttatja el. Felhívja SNI-s tanítványai figyelmét a közösségi oldalak előnyeire és veszélyeire. A csoportkohézió erősítésére különböző módszereket (pl. drámapedagógiai és szenzitív környezetpedagógiai elemeket) használ. Tudatában van, hogy az osztályközösség erősítése különös hangsúlyt kap integráltan nevelt SNI-s tanulók befogadása esetében. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére Megfogalmazott követelményei harmonizálnak a NAT-tal, SNI A tanulók értékelését az SNI-s tanulókra vonatkozó jogszabály értelmében Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit kerettantervvel és irányelvekkel. teszi, s erre felhívja a befogadó pedagógus figyelmét is. ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Az egyes értékelési módokat (diagnosztikus, segítő és összegző) tudatosan és szakszerűen tervezi és használja. Adaptált sztenderd és saját fejlesztésű mérő- és értékelő eszközöket használ. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 6.4. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. A tanulói megnyilvánulásokra folyamatos visszajelzéseket használ. A szöveges értékelés fontosságát elfogadja és alkalmazza Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. SNI specifikus értékelési módszereket alkalmaz, pl. piktogramokkal támogatott kommunikáció. A tanuló értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli értékelésének az adott tanulóra gyakorolt hatásait Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. Támogatja kollégáit a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus egyediségéhez illeszkedő visszajelzések adásában, valamint a tanulói önértékelések támogatásában. Gondosan törekszik a fejlődésben nem várt hézagok feltöltésére is, a már elértek szinten tartására. Külön nevelt és integrált SNI-s tanulóit rendszeresen reális ön- és társértékelésre neveli. Ügyel a tanulók pozitív énképének kialakítására/megőrzésére. Közös csoportnyelv, a hibázás szabadsága, a retorzió nélküliség, amely alkalmat ad a közös javításokra, egymás segítésére az önkorrekcióban. Olyan értékelési módokat használ, amelyek alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, civil szervezetekkel és elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Az integrált/inkluzív nevelés keretében a befogadó pedagógussal való kommunikáció, tapasztalatcsere, tanácsadás kétirányú folyamatában kezdeményező és aktív szerepet vállalnak Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Szülői, pedagógusi megbeszélések, konzultációk dokumentációját tartalmazza a portfólió. A szülőkkel és egyéb partnerekkel nemcsak hatékonyan tud kommunikálni, de képes speciális technikákat átadni nekik, segíteni a gyermek tágabb környezetét is. A gyógypedagógus kommunikációs képességét a rábízottak érdekvédelmében hatékonyan alkalmazza. Tanítványait őszinte kommunikációra neveli. Kikéri véleményüket saját munkájával kapcsolatosan, meghallgatja kéréseiket, jelzéseiket, s ezeket kellő megfontolás után beépíti pedagógiai gyakorlatába A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Munkacsoportok, szülők, tanítványok eléréséhez hatékonyan alkalmazza az és a közösségi oldalak adta lehetőségeket, ügyelve az etikai és biztonsági vonatkozásokra. Gyógypedagógusként, utazó gyógypedagógusként tudatosan alkalmazza, szervezi, megvalósítja azokat az együttműködési formákat az adott szakmai szolgáltatási területeken, amelyek biztosítják az együttműködési kereteit. A portfólió tartalmazza intézményi és külső értékelésének eredményeit. Az értékelő szakemberek véleményét megfontolva, önreflexiós folyamatokon át tervezi újra tevékenységét. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, cselekedeteiért A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Élő kapcsolatot ápol a megfelelő szakterületi kollégákkal (gyermekszemész, fül-orr-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, stb.) Szülői klubot működtet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 7.5. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatainak megosztására. Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a prevenciós szemléletet képviseli, és ezt közvetíti a gyermekek, diákok, kollégák, az érintett szülők számára is. Meghallgatja tanítványai (ellen)véleményét, partnerként kezeli őket Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. Egyaránt képes az önálló és a team munkára. Ismeri intézménye stratégiai dokumentumait (HPP, SZMSZ, protokollok) és munkája vezérfonalának tekinti. SNI-s tanítványainak példát mutat az önállóan, felelősséggel végzett feladatvégzéshez A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Munkaközössége tagjait támogatja a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő szakmai kapcsolatrendszer megteremtésében, az együttműködési elvek és formák közös kialakításában. Átfogó a tapasztalatai által megerősített ismeretekkel rendelkezik a csoportszobai, osztálytermi kommunikáció sajátosságairól, szabályairól. Tanítványait felkészíti a szakmai teamben vállalt események, programok végrehajtására. Tudatosan és a célszerűen rendezi be, ha szükséges, váltogatja az osztályterem terét. Látássérült, hallássérült és autista tanulók speciális igényére külön ügyelve Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Szakmai együttműködésen túl folyamatos mentálhigiénés szempontú segítséget nyújt társainak a pedagógus teamben. Szülőkkel való kommunikációja korrekt, őszinte és empatikus. (Figyelembe veszi a szülő iskolázottságát a terminológiák alkalmazása tekintetében.) Tanítványaival bensőséges, egyértelmű, nyílt kommunikációt folytat a gyermekszemélyiség tiszteletét mindig szem előtt tartva. Értelmi fogyatékos tanulók esetében a rövid egyértelmű kommunikációs elemeket részesíti előnyben. Hallássérült, siket tanítványok esetében alkalmazza a totális kommunikáció elemeit, jelnyelvet is használ. Autista gyermekek/tanulók nevelésében elengedhetetlen a protetikus környezet mellett az augmentatív kommunikációs elemek alkalmazása Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A "Semmit rólunk nélkülünk" elv szellemében tervezi és fejleszti tanítványai kommunikációját, önérvényesítő magatartásának kialakulását. Az egyéni fejlesztési tervekben megjelenik a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése a szociális kapcsolatok kommunikációs elemeivel összhangban. Tanítási óráin és foglalkozásain fellelhető a "beszélgetőkör", egymás meghallgatásának képességének fejlesztése. Dramatikus elemeket, szerepjátékokat, szituációs játékokat alkalmaz nemcsak az ismeretelsajátítás, konfliktuskezelés, hanem a szociális szerepek gyakorlására is. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szupervíziós, mentálhigiénés alkalmak résztvevője, igénye és életformája az önművelés, szervezeti tanulás, intézményi önképzés alkalmaival. Szakmai fejlődése kiterjed a legfrissebb, releváns, (gyógy)pedagógiai, fogyatékosság-tudományi, egészségtudományi, szociális és jogi stb. ismeretekre, ezek adekvát integrálására mindennapi munkájában Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Reális önismerettel és önazonossággal rendelkezik, az általa összeállított portfólió tükrözi személyiségének e vonásait is. Önreflexiói számot adnak gyógypedagógusi mesterségbeli fejlődésének igényéről. Ismeri és alkalmazza lelki egészségének megőrzési módját. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8

9 8.2. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Szakmai fejlődéséről, gyógypedagógusi elméleti és gyakorlati módszertani Tanítványai szummatív méréseinek eredményeit saját munkája tudásáról önreflexiókkal igyekszik reális képet kialakítani, valamint kijelölni hatékonyságának elemzésére is alkalmazza. SNI-s neveltjei reakcióira a következő fejlődési irányait. Önelemzésében alkalmazza a PDCA ciklust. reflektíven reagál, keresi a hatékonyabb módszereket, eljárásokat Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Írásbeli munkái szakszerű és adekvát terminológiát tartalmaznak. Pedagógia munkája során a megfelelő kommunikációs elemeket alkalmazza a különböző társadalmi szereplőkkel. Tanítási óráin, foglalkozásain nyíltan kommunikál, instrukciói egyértelműek. Kulturált beszédmódjával például szolgál tanítványai számára. Motivációs elemként, figyelemterelésként nem tartózkodik a humoros megnyilvánulásoktól sem Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Lehetőségeihez mérten kihasználja a pedagógiai továbbképzések kínálta lehetőségeket gyógypedagógia-tudomány és gyakorlati, módszertani, fogyatékosság-tipológiai témákban egyaránt. Szervezeti tanulás keretében megosztja új szakmai információit munkatársaival. Pedagógiai gyakorlatában alkalmazza az újonnan elsajátított elméleti ismereteket, de csak abban az esetben, ha azok hatékonynak bizonyulnak saját sajátos nevelési igényű tanítványai esetében Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Tanulásmódszertani, mérési-értékelési és tanulásszervezési fejlesztések terén tájékozott. Mint utazó gyógypedagógus, az általános pedagógiai újdonságokat is figyelemmel kíséri Felhasználói szinten mindennapi gyakorlatában és tudásmegosztásában is Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az készségszinten alkalmazza az IKT-elemeket. Szakmai, jogi, oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan társadalomtudományi, etikai és orvostudományi vonatkozású ismereteit szemléli felhasználhatóságukat. online módon is bővíti. Hallássérült és látássérült tanulók esetében speciálisan akadálymentesített digitális tananyagokat szelektál Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. Szakmaiságával és emberi kvalitásaival egyaránt méltón képviseli a gyógypedagógiai hivatását. Intézménye falain túl is élő kapcsolatot tart szakmai, társadalmi és civil szervezetekkel. Kiemelt feladatának tekinti a szülőkkel való partneri együttműködést. Uniós és egyéb pályázati lehetőségeket megragadva részt vesz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését, sikeres együttnevelését támogató projektmunkákban (TÁMOP és TÁMOP 3.4.2). Intézményi innovációk, műhelymunkák aktív résztvevője, támogatja az új, illetve pályakezdő kollégák bekapcsolódását ezekbe a munkálatokba. Előzetesen megszervezett, korrekt szülői tájékoztatás és engedélyeztetés után tanítványai körében is kutatómunkát végez. Az eredményeket - amennyiben releváns - visszacsatolja munkája fejlesztéséhez tanítványai érdekeit érvényesítve Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Részt vesz szűkebb és tágabb online szakmai együttműködésekben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 9

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben