A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák"

Átírás

1 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A fenti rendeletben szereplő Gyógypedagógia-tanár olyan szakmai tanár, aki a BA szintű gyógypedagógusi végzettségére épülő mesterszintű végzettséget szerez, és a gyógypedagógia tudományát, alapismereteit oktatja. A gyógypedagógia-tanár nem közvetlenül a sajátos nevelési igényű gyermekkel és tanulókkal foglalkozik és többnyire nem a köznevelésben tevékenykedik. Ilyen szakember még nincs, mivel a képzés még nem indult el. Jelen munkák szempontjából a gyógypedagógus az a szakember, aki jelenleg nyolc szakirányon látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a köznevelési rendszer különböző színterein integráltan és különnevelve: óvoda, általános iskola, középiskola, szakszolgálat, utazó gyógypedagógusi hálózat stb. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet május 14-i módosítása tartalmazza a gyógypedagógus BA szintű képzési és kimeneti követelményét. Ennek szakspecifikus értelmezését illesztjük ide. A gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Ismeri az atipikus fejlődés konkrét elemeit, jellemzőit, illetve a különbségeket, annak hátterében meghúzódó jelenségeket, s ezek tükröződnek az egyes dokumentumokban és reflexiókban. Szakértői véleményeknek, egyéni fejlesztési terveknek megfelelő fejlesztési eljárásokat alkalmaz a tanórákon. Helyesen alkalmazza az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK), ismeri, érti az atipikus fejlődés okait, jellemzőit, fejlesztő munkáját ennek megfelőlen tervezi és vezeti Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes. Az egyéni fejlesztési terveket, az integrációban harmonizált tanmeneteket, szintezett feladatlapokat az SNI kerettanterv és a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók óvodai és iskolai nevelésének és oktatásának irányelvei alapján készíti el és alkalmazza foglalkozásain. Portfóliója minden elemében pontosan és adekvátan alkalmazza a terminológiát. A kerettanterv és az irányelvek figyelembevételét tükrözik egyéni fejlesztési tervei és fejlesztő munkája. Az SNI-s gyermekekhez/tanulókhoz adaptálja a fogalmakat. Pl. értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott tanulók, nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében lényegmegtartó egyszerűsítés jellemzi, szükség esetén személyre szabottan használja az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) elemeit. Hallássérült tanulók esetében figyelembe veszi a fogalmak speciális értelmezését, látássérült tanulók esetében figyelembe veszi a vizuális észlelés zavaraiból adódó fogalomépítkezési folyamatot Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Portfóliója elemei - tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv - kapcsolódási pontokat, utalásokat tartalmaz az egyes műveltségi területek közötti kapcsolatokra. Tanítási óráin a cselekvésbe ágyazott gondolkodásfejlesztésen és az ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl tudatos kapcsolódási pontokkal kompenzálja, szintetizálja az értelmileg akadályozott tanulók, tanulásban akadályozott tanulók szigetszerű ismereteit A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A portfólióban lévő dokumentumok olyan tudatosan választott elemeket tartalmaznak, amelyek a gyermekek egyéni tapasztalataira vonatkoznak: pl. családi feladatok (közös főzés anyával), médiafigyelés, keresés az interneten, természeti megfigyelések. Alkalmazza óráin a felfedeztető és "ráismertető" elemeket a tanulók életteréből. Épít a horizontális - egymástól való tanulásra, az önművelődésre, egyéni érdeklődésre. Támaszkodik az SNI-s tanulók "vivő" funkcióira, erősségeire, majd erre fűzi fel az új, nehezebb elemeket A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Portfóliójában célszerűen és adekvátan vonultatja fel az SNI-specifikus digitális tartalmakat, pl. mozgássérült tanulók esetében lényegi kapcsolatot jelenthet a külvilággal, tehát nagyobb hangsúllyal szerepelhet. Tanítási óráin épít a digitális tartalmak motivációs erejére a tanulói önálló ismeretszerzésben. Ügyel a digitális akadálymentesítésre, pl. gyengénlátó tanulók, vak tanulók, hallássérült tanulók esetében A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. A változatosság mint a koncentráció segítője is, sérülésspecifikusan, individualizáltan is megjelenik a portfólió dokumentumaiban a különböző tevékenységek és munkaformák felsorakoztatásával. Tanítási óráin a célszerű eszközbeli és módszertani gazdagság mellett fejlesztő erővel bírnak a változatos munkaformák is: individualizált, rétegmunka, páros és kooperatív csoportmunka, kiváltképp az integrált nevelésben-oktatásban. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók nevelése, oktatása során a gondolkodásfejlesztést, heurisztikus, felfedeztető elemeket és a gyakorlati alkalmazás lehetőségét egységként kezeli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Óra-/foglalkozásterveiben a gyakorlati cselekedtetéses helyzetekből indul ki, Tanítási óráin, foglalkozásain a kompetenciaalapúság dominál, különös majd az ismeretek alkalmazásával oda csatol vissza, kiváltképp az értelmileg tekintettel az értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók akadályozott és tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók ismereteinek esetében. Integráltan nevelt SNI-s tanulóknak kifejezetten kedvez a megszilárdításai céljából. projektmódszer, amely természetes módon kínálja a gyakorlatalapúságot, a spontán differenciációt és a horizontális tanulást. Portfóliója tartalmazza tanítványai sérülésspecifikusan adekvát online információs tartalmait és azok elérési és biztonságos alkalmazási módozatait. Tanítási óráin, foglalkozásain adekvátan felhívja tanulói figyelmét az adatkezelés etikai vonatkozásaira, különös tekintettel az (enyhe fokban) értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók viktimológiai alannyá válásának megelőzésére. Felhívja tanulói figyelmét a reklámok és a divatmédia kritikus szemléletére. Szaktárgyi KKK-k: Választott szakirányukon képesek a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára, komplex tervező és megvalósító tevékenységük után önreflexiókkal fejleszteni saját tevékenységüket (PDCA ciklus). A NAT, az SNI irányelvek és SNI kerettantervek által meghatározott A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 2.1. célrendszerből indul ki, és végigvezeti saját pedagógiai gyakorlatának veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. dokumentációjában Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanmenetekben megjelölt feladatok igazodnak az intézmény éves munkatervéhez. A tematikus egységek és az óratervek kapcsolódnak a globális célokhoz és az SNI-s gyermekek/tanulók egyéni fejlesztési igényeihez. Az óratervekben/foglalkozási tervekben figyelembe veszi a Tanulási Képességet Vizsgáló/Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság fejlesztési javaslatait és saját célzott megfigyelésének konklúzióit is. Minden egyes képességterülethez, fejlesztendő területhez önálló tervet készít. Utazó gyógypedagógus esetében a befogadó pedagógussal konzultálva tervez. Kéttanáros modellben összehangolt, közös óraterv készül Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz. Mind portfóliója megszerkesztése, mind tanulóinak készített oktatási segédanyagai tudatos, SNI specifikációjú digitális és online eszközhasználatot tükröznek. Pl. fogyatékossági típus szerint akadálymentesített (gyengénlátó, vak, súlyos mozgáskorlátozott), illetve differenciáltan, képességek szerinti önálló géphasználatot tervez a gyógypedagógus a fejlesztő és tanulói kutatómunkában egyaránt. Tervei a műveltségi területek anyagának logikáját, belső rendjét áttekinthető módon tükrözik. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz, speciális szükségleteihez. Tanóráin, foglalkozásain kiaknázza az IKT-eszközök adta egyéni fejlesztési lehetőségeket. Képesség és/vagy haladási ütem szerinti szintezett feladatok jelennek meg digitálisan. Ügyel arra, hogy az egyéni számítógépes feladatmegoldások közkinccsé váljanak beszámolók, önértékelések és horizontális tanulás keretében. A logikus felépítettség, koherencia mellett pl. értelmileg akadályozott és tanulásában akadályozott tanulók esetében szem előtt tartja a kis lépésekben való haladás és a legközelebbi fejlődési zóna elveit és gyakorlatát. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 2.6. A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Portfóliója képet ad tanuláselméleti tudásáról és annak gyakorlatba Tanóráin, foglalkozásain a legnagyobb arányban a tanulói tevékenységen, ültetéséről. Ismeri tanulói tanulási stílusát és ennek megfelelően készíti elő a heurisztikus és előtapasztalatokon alapuló stratégiákat alkalmazza. művelődési anyagot (auditív, vizuális, mozgásos típusú tanulási folyamatok). Nevelési helyzetekben tudatosan alkalmazza a szociális tanulási formákat: utánzás, az azonosulás és a szereptanulás helyzeteit. Megnyilvánulásai példaértékűek a szociális tanulás érdekében. Tanítványaiban erősíti és fejleszti a kivárás képességét, hogy társaik beszámolóit érdeklődéssel legyenek képesek meghallgatni. Tudatosan és változatosan alkalmazza az önértékelést, társértékelést és a pedagógusi értékelést a szociális tanulás érdekében Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. A gyógypedagógus munkájában a differenciált nevelés-oktatás evidencia az együttnevelésben és a külön nevelésben egyaránt. Portfóliója oktatási, nevelési, fejlesztési dokumentumaiban ez markánsan megjelenik: - egyéni fejlesztési tervek - tanmenetek - óra-és foglalkozástervek - feladat- és munkalapok szintezéseket tartalmaznak. A gyógypedagógus által készített dokumentumok, segédanyagok tartalmazzák a motivációs, aktiváló elemeket. Szerencsés, ha maga a művelődési anyag feldolgozása magában adja a motivációs elemeket. Mérések, célzott pedagógiai megfigyelések alapján határozza meg a feladatok optimális nehézségi fokát: a túl könnyen, illetve a túl nehezen megoldható feladatok unalmat, illetve frusztrációt, majd tanulói érdektelenséget okozhatnak. Általános didaktikai, tantárgyi és speciális SNI szempontú megfontolásból tudatosan szervezi stratégiai egységgé a módszereket, eszközöket, tanulásszervezési formákat a nevelési és didaktikai célok érdekében, ezt tükrözik portfóliójába feltöltött munkái is. Differenciálással és individualizációval alkalmazkodik tanítványai igen szórt kompetenciaszintjeihez, képességstruktúrájához, és ehhez mérten tervezi meg a folyamatokat, algoritmizálja a tevékenységet. A gyógypedagógus személyisége pozitív, biztonságot adó tanítványai számára, akik bátran, nem félve a hibázás lehetőségétől motiváltan tevékenykedhetnek. A problémafelvetés, a heurisztikus ismeretszerzés motivációs erővel hat. Adekvátan, "megérdemelten" dicsér, ezáltal tisztelve tanítványai személyiségét. A fogyatékos tanulóknál figyelembe veszi a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. Tanulói önállóságra, aktivitásra ösztönöz a tévedés természetes volta elismerésével és azok minősítés nélküli javításával. A tanórára való felkészülés során a tanítási-tanulási stratégia meghatározásakor figyelembe veszi: - tanulói fogyatékosságának típusát, mértékét, - a művelődési anyag tartalmát, - az előzetes ismeretek meglétét, - a tanulócsoportja összetételét, - a neveltjei aktuális állapotát, - a differenciálási lehetőségeket. Az óravezetés során - tanulói szükségletek, hatékonysági szempontok esetén eltérés a tervezett stratégiától Többféle módszertani megoldásban gondolkodik Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tervezetei többféle terápiás megközelítést tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tanulók állapotához való igazodást Felülvizsgálja előzetes terveit a megvalósítás alapján, s igyekszik a felkészülés hiányosságait megfogalmazni a maga számára reflexióiban. Tanítási óráira, foglalkozásaira változatos, gazdag módszertani repertoárjából válogat. Ügyel sajátos nevelési igényű tanulói kifáradásának megelőzésére, érdeklődésük fenntartására. A homogén gátlás elkerülése érdekében csoportosítja a művelődési anyagot, a feladatokat és a módszereket. Utólagos óraelemzésben megfogalmazza a felkészüléssel kapcsolatos reflexióit is. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Képesek a lassan fejlődő, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók körében bármilyen ellátási területen egyéni, komplex fejlesztő programok vezetésére, habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák megelőzésének segítésére, a tanulási technikák megtanítására. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Pedagógiai munkájában folyamatosan figyelmet fordít az SNI-s tanulói szükségletekre. Figyelembe veszi tanulói sajátos fizikai, érzelmi állapotát. Reflexiói tudatosságát igazolják ezen a téren. Elfogadja a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. A tévedéseket a tanulási folyamat természetes elemeiként kezeli. Gondoskodik a sérülésspecifikus oktatási eszközökről, a speciálisan kialakított tanteremről, szobáról, fejlesztő helyiségről. A "Semmit rólunk nélkülünk!" elv szerint végzi munkáját. Jól motivál, figyelembe veszi az egyes tanulók figyelmi terjedelmének és tartósságának egyéni különbözőségeit, ezekben jól differenciál, rugalmas feladatváltások jellemzik az óravezetését. Rugalmas óravezetés jellemzi, a tanulói aktivitástól függően képes újratervezni a foglalkozás céljait és módszereit. Alkalmazza az értő figyelem technikáit, jól motivál, gondot fordít a pozitívumokat hangsúlyozó értékelésre. A lehetőségeihez mérten az adott csoport számára megfelelő tanulási környezetet alakít ki, melyben egyénenként is biztosítva vannak a tanulást támogató környezeti feltételek (pl. az adott tanulók számára megfelelő reflexgátló testhelyzetek megtalálása, különböző méretű, alakú, mozgatható, állítható asztalok használata, a különböző óraszervezési elemekhez igazodó, párhuzamos és különböző tevékenységek egyidejű végzésére alkalmas terem, szabad, elérhető polcok a tanulók számára, paraván stb.) Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Portfóliójában utalások, minták találhatók a hasznos weboldalakról, a pedagógus által készített anyagokból, amelyek a tanulóknak ajánlhatók. Hangsúlyt fektet a tanulás tanítására és a nem funkció-tréning alapú gyakorlásra. Portfóliójában vázolja a releváns szakterületekkel való élő kapcsolatát (gyermekszemész, orr-fül-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógytornász, a különböző mozgásterápiák képviselői, szociális munkás stb.). Integrált/inkluzív körülmények között felkeresi a tanulót tanító befogadó pedagógust, segédanyagokkal támogatja a tanuló önálló tanulását, azt dokumentálja. Az oktatási folyamatban alkalmazza a könnyen érthető kommunikáció és az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) eszközeit, a szabad tanulás sérülésspecifikus formáit A tanulók számára érthető és egyértelmű módon mutat rá az elsajátítás és a gyakorlás algoritmusára. Tisztában van a munkájához kapcsolódó szakterületek kompetenciahatáraival és a vonatkozó jogi szabályozással (pl. szociális ellátásokra való jogosultság stb.); felismeri, hogy a tanulási probléma megoldásához mely szakterület oldaláról várhat segítséget, az érintett tanulóval és gondviselőjével egyeztet a problémáról, és igény esetén konkrét szakmai segítséget kínál fel számukra. Utazó gyógypedagógusként ellátja a tanulót a megfelelő segédeszközzel, vagy támogatást ad annak beszerzéséhez Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Fontos feladatának tartja a gyermekek kíváncsiságának felébresztését. A foglalkozáson a lehetőségek kihasználásával önállóságra neveli tanítványait. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A pedagógiai szakszolgálat, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében, valamint a speciális és az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző köznevelési intézményekben képesek a speciális nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek körében a fogyatékosság-specifikus szakirányuknak megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, tanulási technikák megtanítására; együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal a tanulás hatékonysága érdekében. Tervezeteiben és reflexióiban szerves egységet alkotnak a nevelési és Hagyományos rehabilitációs órán a képességfejlesztést középpontba állítja Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. oktatási feladatok. Integrált körülmények között a befogadó pedagógussal együtt az önálló életvezetésre, önkiszolgálás képességének fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 4.2. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Saját vizsgálatai, megfigyelései és a szakértői vélemények segítéségével igyekszik a tanulók sajátos igényeit, fogyatékosságuk speciális voltát feltárni, tapintatosan alkalmazkodik hozzá. Célzottan figyeli viselkedését társaival, pedagógusával, információkat kér a szülőktől a tanuló társas viselkedésére, érzelmi-akarati életére vonatkozóan. A tanuló bio-pszicho-szociális fejlődését egységben kezeli. Fejlődésdiagnosztikai eljárásokat alkalmaz. A tanulói önállóságot speciális eszközök bemutatásával, azok használatának tanításával fokozza. Szükség esetén segítséget kér a szakszolgálattól, gyermekvédelemtől, szociális segítőktől, stb. Fejlődésdiagnosztikára építi a munkáját, a különböző teszteket félévente újra felveszi, a szükséges gyógypedagógiai diagnosztikus eljárásokat újra alkalmazza, szükség esetén módosítja az eredeti célkitűzéseit, az értékelésnél gondot fordít a fejlődésorientált szemléletre. A speciális eszközök használatát tanítja, gyakoroltatja a lehetőségekhez mért maximális önállóság elérése érdekében. A tanulást tágan értelmezi, középpontba helyezi a személyiség komplex fejlesztését különböző módszerek segítségével (vizuális művészeti terápia, zeneterápia, drámapedagógia) Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Szükség esetén hosszabb fejlesztési időre tervez, pl. a betűtanítás, olvasástanítás esetében figyelembe veszi a hallássérült tanuló fogalomfejlődési folyamatát. Súlyosabb fogyatékosság esetén hosszabb távra, enyhébb esetekben max. 3 hónapos időszakra tervez. A tervekben kiemelten szerepel az egyéni különbségek figyelembe vétele, az idő, az eszköz, az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Terveiben megjelenik az általános pedagógiai célok algoritmizált, a tanulók sajátos nevelési igényeihez adaptált formája. Önreflektív feljegyzési az egyéni bánásmód megvalósítására utalnak. A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. A differenciálás jegyében képes a közös tárgyon való munkálkodás szempontjait figyelembe véve dolgozni. Az óramegbeszélésen szakszerűen indokolja döntéseit, amelyeket a differenciálás érdekében hozott. 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 5.2. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Olyan szakmai programokat szervez (integrált rendezvények, fesztiválok, stb.), amelyek alkalmat teremtenek egymás elfogadására, az együttműködésre. Beszélgetőköröket, élménybeszámolókat kezdeményez csoportjában, egymás meghallgatására és a kivárás képességére nevel Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A foglalkozásba beépíti a különböző kulturális értékeket, szokásokat Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Projekteket, kooperatív foglalkozásokat valósít meg. Közösségi szabadidős programokat szervez. Kooperatív módszereket alkalmaz Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Közösen fogalmazzák meg a közös szabályokat, s azokat következetesen betartja és betartatja. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktív módon kezeli. Kommunikációja erőszakmentes, támogatja és megerősíti a tanulók agressziómentes megnyilvánulásait. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktívan kezeli. Szituációs játékokat alkalmaz, elemeztet A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Kommunikációja erőszakmentes, s tanítványainál is ezeket a megnyilvánulásokat erősíti. Heterogén csoportmunka szervezésekor lehetőséget kínál a tanulók egymás közötti megnyilvánulásaira, a kulturált vita gyakorlására Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő és felvilágosító tevékenységet folytat. Műalkotások, irodalmi szemelvények segítségével fejleszti neveltjei érzelmi intelligenciáját. Életszerű példákkal és szituációkba ágyazottan gyakoroltatja az altruizmus és az asszertivitás kellő egyensúlyát tanítványaival Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Hatékony és biztonságos online kommunikációra nevel. Közös ünnepeket szervez, egymást segítő tanulópárokat alakít, jószolgálati cselekedeteket kezdeményez, stb. Az anyanyelvi tartalmakat, pl. levélírás, ünnepi üdvözlet, stb. számítógép alkalmazásával, online módon sajátíttatja el. Felhívja SNI-s tanítványai figyelmét a közösségi oldalak előnyeire és veszélyeire. A csoportkohézió erősítésére különböző módszereket (pl. drámapedagógiai és szenzitív környezetpedagógiai elemeket) használ. Tudatában van, hogy az osztályközösség erősítése különös hangsúlyt kap integráltan nevelt SNI-s tanulók befogadása esetében. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére Megfogalmazott követelményei harmonizálnak a NAT-tal, SNI A tanulók értékelését az SNI-s tanulókra vonatkozó jogszabály értelmében Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit kerettantervvel és irányelvekkel. teszi, s erre felhívja a befogadó pedagógus figyelmét is. ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Az egyes értékelési módokat (diagnosztikus, segítő és összegző) tudatosan és szakszerűen tervezi és használja. Adaptált sztenderd és saját fejlesztésű mérő- és értékelő eszközöket használ. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 6.4. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. A tanulói megnyilvánulásokra folyamatos visszajelzéseket használ. A szöveges értékelés fontosságát elfogadja és alkalmazza Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. SNI specifikus értékelési módszereket alkalmaz, pl. piktogramokkal támogatott kommunikáció. A tanuló értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli értékelésének az adott tanulóra gyakorolt hatásait Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. Támogatja kollégáit a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus egyediségéhez illeszkedő visszajelzések adásában, valamint a tanulói önértékelések támogatásában. Gondosan törekszik a fejlődésben nem várt hézagok feltöltésére is, a már elértek szinten tartására. Külön nevelt és integrált SNI-s tanulóit rendszeresen reális ön- és társértékelésre neveli. Ügyel a tanulók pozitív énképének kialakítására/megőrzésére. Közös csoportnyelv, a hibázás szabadsága, a retorzió nélküliség, amely alkalmat ad a közös javításokra, egymás segítésére az önkorrekcióban. Olyan értékelési módokat használ, amelyek alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, civil szervezetekkel és elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Az integrált/inkluzív nevelés keretében a befogadó pedagógussal való kommunikáció, tapasztalatcsere, tanácsadás kétirányú folyamatában kezdeményező és aktív szerepet vállalnak Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Szülői, pedagógusi megbeszélések, konzultációk dokumentációját tartalmazza a portfólió. A szülőkkel és egyéb partnerekkel nemcsak hatékonyan tud kommunikálni, de képes speciális technikákat átadni nekik, segíteni a gyermek tágabb környezetét is. A gyógypedagógus kommunikációs képességét a rábízottak érdekvédelmében hatékonyan alkalmazza. Tanítványait őszinte kommunikációra neveli. Kikéri véleményüket saját munkájával kapcsolatosan, meghallgatja kéréseiket, jelzéseiket, s ezeket kellő megfontolás után beépíti pedagógiai gyakorlatába A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Munkacsoportok, szülők, tanítványok eléréséhez hatékonyan alkalmazza az és a közösségi oldalak adta lehetőségeket, ügyelve az etikai és biztonsági vonatkozásokra. Gyógypedagógusként, utazó gyógypedagógusként tudatosan alkalmazza, szervezi, megvalósítja azokat az együttműködési formákat az adott szakmai szolgáltatási területeken, amelyek biztosítják az együttműködési kereteit. A portfólió tartalmazza intézményi és külső értékelésének eredményeit. Az értékelő szakemberek véleményét megfontolva, önreflexiós folyamatokon át tervezi újra tevékenységét. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, cselekedeteiért A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Élő kapcsolatot ápol a megfelelő szakterületi kollégákkal (gyermekszemész, fül-orr-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, stb.) Szülői klubot működtet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 7.5. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatainak megosztására. Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a prevenciós szemléletet képviseli, és ezt közvetíti a gyermekek, diákok, kollégák, az érintett szülők számára is. Meghallgatja tanítványai (ellen)véleményét, partnerként kezeli őket Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. Egyaránt képes az önálló és a team munkára. Ismeri intézménye stratégiai dokumentumait (HPP, SZMSZ, protokollok) és munkája vezérfonalának tekinti. SNI-s tanítványainak példát mutat az önállóan, felelősséggel végzett feladatvégzéshez A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Munkaközössége tagjait támogatja a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő szakmai kapcsolatrendszer megteremtésében, az együttműködési elvek és formák közös kialakításában. Átfogó a tapasztalatai által megerősített ismeretekkel rendelkezik a csoportszobai, osztálytermi kommunikáció sajátosságairól, szabályairól. Tanítványait felkészíti a szakmai teamben vállalt események, programok végrehajtására. Tudatosan és a célszerűen rendezi be, ha szükséges, váltogatja az osztályterem terét. Látássérült, hallássérült és autista tanulók speciális igényére külön ügyelve Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Szakmai együttműködésen túl folyamatos mentálhigiénés szempontú segítséget nyújt társainak a pedagógus teamben. Szülőkkel való kommunikációja korrekt, őszinte és empatikus. (Figyelembe veszi a szülő iskolázottságát a terminológiák alkalmazása tekintetében.) Tanítványaival bensőséges, egyértelmű, nyílt kommunikációt folytat a gyermekszemélyiség tiszteletét mindig szem előtt tartva. Értelmi fogyatékos tanulók esetében a rövid egyértelmű kommunikációs elemeket részesíti előnyben. Hallássérült, siket tanítványok esetében alkalmazza a totális kommunikáció elemeit, jelnyelvet is használ. Autista gyermekek/tanulók nevelésében elengedhetetlen a protetikus környezet mellett az augmentatív kommunikációs elemek alkalmazása Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A "Semmit rólunk nélkülünk" elv szellemében tervezi és fejleszti tanítványai kommunikációját, önérvényesítő magatartásának kialakulását. Az egyéni fejlesztési tervekben megjelenik a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése a szociális kapcsolatok kommunikációs elemeivel összhangban. Tanítási óráin és foglalkozásain fellelhető a "beszélgetőkör", egymás meghallgatásának képességének fejlesztése. Dramatikus elemeket, szerepjátékokat, szituációs játékokat alkalmaz nemcsak az ismeretelsajátítás, konfliktuskezelés, hanem a szociális szerepek gyakorlására is. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szupervíziós, mentálhigiénés alkalmak résztvevője, igénye és életformája az önművelés, szervezeti tanulás, intézményi önképzés alkalmaival. Szakmai fejlődése kiterjed a legfrissebb, releváns, (gyógy)pedagógiai, fogyatékosság-tudományi, egészségtudományi, szociális és jogi stb. ismeretekre, ezek adekvát integrálására mindennapi munkájában Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Reális önismerettel és önazonossággal rendelkezik, az általa összeállított portfólió tükrözi személyiségének e vonásait is. Önreflexiói számot adnak gyógypedagógusi mesterségbeli fejlődésének igényéről. Ismeri és alkalmazza lelki egészségének megőrzési módját. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8

9 8.2. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Szakmai fejlődéséről, gyógypedagógusi elméleti és gyakorlati módszertani Tanítványai szummatív méréseinek eredményeit saját munkája tudásáról önreflexiókkal igyekszik reális képet kialakítani, valamint kijelölni hatékonyságának elemzésére is alkalmazza. SNI-s neveltjei reakcióira a következő fejlődési irányait. Önelemzésében alkalmazza a PDCA ciklust. reflektíven reagál, keresi a hatékonyabb módszereket, eljárásokat Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Írásbeli munkái szakszerű és adekvát terminológiát tartalmaznak. Pedagógia munkája során a megfelelő kommunikációs elemeket alkalmazza a különböző társadalmi szereplőkkel. Tanítási óráin, foglalkozásain nyíltan kommunikál, instrukciói egyértelműek. Kulturált beszédmódjával például szolgál tanítványai számára. Motivációs elemként, figyelemterelésként nem tartózkodik a humoros megnyilvánulásoktól sem Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Lehetőségeihez mérten kihasználja a pedagógiai továbbképzések kínálta lehetőségeket gyógypedagógia-tudomány és gyakorlati, módszertani, fogyatékosság-tipológiai témákban egyaránt. Szervezeti tanulás keretében megosztja új szakmai információit munkatársaival. Pedagógiai gyakorlatában alkalmazza az újonnan elsajátított elméleti ismereteket, de csak abban az esetben, ha azok hatékonynak bizonyulnak saját sajátos nevelési igényű tanítványai esetében Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Tanulásmódszertani, mérési-értékelési és tanulásszervezési fejlesztések terén tájékozott. Mint utazó gyógypedagógus, az általános pedagógiai újdonságokat is figyelemmel kíséri Felhasználói szinten mindennapi gyakorlatában és tudásmegosztásában is Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az készségszinten alkalmazza az IKT-elemeket. Szakmai, jogi, oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan társadalomtudományi, etikai és orvostudományi vonatkozású ismereteit szemléli felhasználhatóságukat. online módon is bővíti. Hallássérült és látássérült tanulók esetében speciálisan akadálymentesített digitális tananyagokat szelektál Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. Szakmaiságával és emberi kvalitásaival egyaránt méltón képviseli a gyógypedagógiai hivatását. Intézménye falain túl is élő kapcsolatot tart szakmai, társadalmi és civil szervezetekkel. Kiemelt feladatának tekinti a szülőkkel való partneri együttműködést. Uniós és egyéb pályázati lehetőségeket megragadva részt vesz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését, sikeres együttnevelését támogató projektmunkákban (TÁMOP és TÁMOP 3.4.2). Intézményi innovációk, műhelymunkák aktív résztvevője, támogatja az új, illetve pályakezdő kollégák bekapcsolódását ezekbe a munkálatokba. Előzetesen megszervezett, korrekt szülői tájékoztatás és engedélyeztetés után tanítványai körében is kutatómunkát végez. Az eredményeket - amennyiben releváns - visszacsatolja munkája fejlesztéséhez tanítványai érdekeit érvényesítve Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Részt vesz szűkebb és tágabb online szakmai együttműködésekben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 9

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás A gyógypedagógus birtokában van a gyógypedagógia és határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. E-portfólió. 2013. november 26.

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. E-portfólió. 2013. november 26. TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA E-portfólió 2013. november 26. TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Pedagógusok előmeneteli rendszere és az e-portfólió A minősítési

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Az együttnevelés Csibi Enikő

Az együttnevelés Csibi Enikő Az együttnevelés Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k:" A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A tanuló és a tanulás

A tanuló és a tanulás A tanuló és a tanulás Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés Ez a mutató azt tárja fel, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulóknak a tanulás során az IKT-eszközök használatára, és azt is

Részletesebben

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei

A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei Belgrád, 2011 áprilisa 1 Tartalom Bevezető... 2 Az oktatási területtel, a tantárggyal és a tanítási módszerrel kapcsolatos kompetenciák...

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben