A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák"

Átírás

1 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A fenti rendeletben szereplő Gyógypedagógia-tanár olyan szakmai tanár, aki a BA szintű gyógypedagógusi végzettségére épülő mesterszintű végzettséget szerez, és a gyógypedagógia tudományát, alapismereteit oktatja. A gyógypedagógia-tanár nem közvetlenül a sajátos nevelési igényű gyermekkel és tanulókkal foglalkozik és többnyire nem a köznevelésben tevékenykedik. Ilyen szakember még nincs, mivel a képzés még nem indult el. Jelen munkák szempontjából a gyógypedagógus az a szakember, aki jelenleg nyolc szakirányon látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a köznevelési rendszer különböző színterein integráltan és különnevelve: óvoda, általános iskola, középiskola, szakszolgálat, utazó gyógypedagógusi hálózat stb. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet május 14-i módosítása tartalmazza a gyógypedagógus BA szintű képzési és kimeneti követelményét. Ennek szakspecifikus értelmezését illesztjük ide. A gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Ismeri az atipikus fejlődés konkrét elemeit, jellemzőit, illetve a különbségeket, annak hátterében meghúzódó jelenségeket, s ezek tükröződnek az egyes dokumentumokban és reflexiókban. Szakértői véleményeknek, egyéni fejlesztési terveknek megfelelő fejlesztési eljárásokat alkalmaz a tanórákon. Helyesen alkalmazza az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK), ismeri, érti az atipikus fejlődés okait, jellemzőit, fejlesztő munkáját ennek megfelőlen tervezi és vezeti Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes. Az egyéni fejlesztési terveket, az integrációban harmonizált tanmeneteket, szintezett feladatlapokat az SNI kerettanterv és a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók óvodai és iskolai nevelésének és oktatásának irányelvei alapján készíti el és alkalmazza foglalkozásain. Portfóliója minden elemében pontosan és adekvátan alkalmazza a terminológiát. A kerettanterv és az irányelvek figyelembevételét tükrözik egyéni fejlesztési tervei és fejlesztő munkája. Az SNI-s gyermekekhez/tanulókhoz adaptálja a fogalmakat. Pl. értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott tanulók, nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében lényegmegtartó egyszerűsítés jellemzi, szükség esetén személyre szabottan használja az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) elemeit. Hallássérült tanulók esetében figyelembe veszi a fogalmak speciális értelmezését, látássérült tanulók esetében figyelembe veszi a vizuális észlelés zavaraiból adódó fogalomépítkezési folyamatot Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Portfóliója elemei - tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv - kapcsolódási pontokat, utalásokat tartalmaz az egyes műveltségi területek közötti kapcsolatokra. Tanítási óráin a cselekvésbe ágyazott gondolkodásfejlesztésen és az ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl tudatos kapcsolódási pontokkal kompenzálja, szintetizálja az értelmileg akadályozott tanulók, tanulásban akadályozott tanulók szigetszerű ismereteit A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A portfólióban lévő dokumentumok olyan tudatosan választott elemeket tartalmaznak, amelyek a gyermekek egyéni tapasztalataira vonatkoznak: pl. családi feladatok (közös főzés anyával), médiafigyelés, keresés az interneten, természeti megfigyelések. Alkalmazza óráin a felfedeztető és "ráismertető" elemeket a tanulók életteréből. Épít a horizontális - egymástól való tanulásra, az önművelődésre, egyéni érdeklődésre. Támaszkodik az SNI-s tanulók "vivő" funkcióira, erősségeire, majd erre fűzi fel az új, nehezebb elemeket A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Portfóliójában célszerűen és adekvátan vonultatja fel az SNI-specifikus digitális tartalmakat, pl. mozgássérült tanulók esetében lényegi kapcsolatot jelenthet a külvilággal, tehát nagyobb hangsúllyal szerepelhet. Tanítási óráin épít a digitális tartalmak motivációs erejére a tanulói önálló ismeretszerzésben. Ügyel a digitális akadálymentesítésre, pl. gyengénlátó tanulók, vak tanulók, hallássérült tanulók esetében A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. A változatosság mint a koncentráció segítője is, sérülésspecifikusan, individualizáltan is megjelenik a portfólió dokumentumaiban a különböző tevékenységek és munkaformák felsorakoztatásával. Tanítási óráin a célszerű eszközbeli és módszertani gazdagság mellett fejlesztő erővel bírnak a változatos munkaformák is: individualizált, rétegmunka, páros és kooperatív csoportmunka, kiváltképp az integrált nevelésben-oktatásban. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók nevelése, oktatása során a gondolkodásfejlesztést, heurisztikus, felfedeztető elemeket és a gyakorlati alkalmazás lehetőségét egységként kezeli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Óra-/foglalkozásterveiben a gyakorlati cselekedtetéses helyzetekből indul ki, Tanítási óráin, foglalkozásain a kompetenciaalapúság dominál, különös majd az ismeretek alkalmazásával oda csatol vissza, kiváltképp az értelmileg tekintettel az értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók akadályozott és tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók ismereteinek esetében. Integráltan nevelt SNI-s tanulóknak kifejezetten kedvez a megszilárdításai céljából. projektmódszer, amely természetes módon kínálja a gyakorlatalapúságot, a spontán differenciációt és a horizontális tanulást. Portfóliója tartalmazza tanítványai sérülésspecifikusan adekvát online információs tartalmait és azok elérési és biztonságos alkalmazási módozatait. Tanítási óráin, foglalkozásain adekvátan felhívja tanulói figyelmét az adatkezelés etikai vonatkozásaira, különös tekintettel az (enyhe fokban) értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók viktimológiai alannyá válásának megelőzésére. Felhívja tanulói figyelmét a reklámok és a divatmédia kritikus szemléletére. Szaktárgyi KKK-k: Választott szakirányukon képesek a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára, komplex tervező és megvalósító tevékenységük után önreflexiókkal fejleszteni saját tevékenységüket (PDCA ciklus). A NAT, az SNI irányelvek és SNI kerettantervek által meghatározott A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 2.1. célrendszerből indul ki, és végigvezeti saját pedagógiai gyakorlatának veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. dokumentációjában Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanmenetekben megjelölt feladatok igazodnak az intézmény éves munkatervéhez. A tematikus egységek és az óratervek kapcsolódnak a globális célokhoz és az SNI-s gyermekek/tanulók egyéni fejlesztési igényeihez. Az óratervekben/foglalkozási tervekben figyelembe veszi a Tanulási Képességet Vizsgáló/Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság fejlesztési javaslatait és saját célzott megfigyelésének konklúzióit is. Minden egyes képességterülethez, fejlesztendő területhez önálló tervet készít. Utazó gyógypedagógus esetében a befogadó pedagógussal konzultálva tervez. Kéttanáros modellben összehangolt, közös óraterv készül Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz. Mind portfóliója megszerkesztése, mind tanulóinak készített oktatási segédanyagai tudatos, SNI specifikációjú digitális és online eszközhasználatot tükröznek. Pl. fogyatékossági típus szerint akadálymentesített (gyengénlátó, vak, súlyos mozgáskorlátozott), illetve differenciáltan, képességek szerinti önálló géphasználatot tervez a gyógypedagógus a fejlesztő és tanulói kutatómunkában egyaránt. Tervei a műveltségi területek anyagának logikáját, belső rendjét áttekinthető módon tükrözik. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz, speciális szükségleteihez. Tanóráin, foglalkozásain kiaknázza az IKT-eszközök adta egyéni fejlesztési lehetőségeket. Képesség és/vagy haladási ütem szerinti szintezett feladatok jelennek meg digitálisan. Ügyel arra, hogy az egyéni számítógépes feladatmegoldások közkinccsé váljanak beszámolók, önértékelések és horizontális tanulás keretében. A logikus felépítettség, koherencia mellett pl. értelmileg akadályozott és tanulásában akadályozott tanulók esetében szem előtt tartja a kis lépésekben való haladás és a legközelebbi fejlődési zóna elveit és gyakorlatát. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 2.6. A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Portfóliója képet ad tanuláselméleti tudásáról és annak gyakorlatba Tanóráin, foglalkozásain a legnagyobb arányban a tanulói tevékenységen, ültetéséről. Ismeri tanulói tanulási stílusát és ennek megfelelően készíti elő a heurisztikus és előtapasztalatokon alapuló stratégiákat alkalmazza. művelődési anyagot (auditív, vizuális, mozgásos típusú tanulási folyamatok). Nevelési helyzetekben tudatosan alkalmazza a szociális tanulási formákat: utánzás, az azonosulás és a szereptanulás helyzeteit. Megnyilvánulásai példaértékűek a szociális tanulás érdekében. Tanítványaiban erősíti és fejleszti a kivárás képességét, hogy társaik beszámolóit érdeklődéssel legyenek képesek meghallgatni. Tudatosan és változatosan alkalmazza az önértékelést, társértékelést és a pedagógusi értékelést a szociális tanulás érdekében Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. A gyógypedagógus munkájában a differenciált nevelés-oktatás evidencia az együttnevelésben és a külön nevelésben egyaránt. Portfóliója oktatási, nevelési, fejlesztési dokumentumaiban ez markánsan megjelenik: - egyéni fejlesztési tervek - tanmenetek - óra-és foglalkozástervek - feladat- és munkalapok szintezéseket tartalmaznak. A gyógypedagógus által készített dokumentumok, segédanyagok tartalmazzák a motivációs, aktiváló elemeket. Szerencsés, ha maga a művelődési anyag feldolgozása magában adja a motivációs elemeket. Mérések, célzott pedagógiai megfigyelések alapján határozza meg a feladatok optimális nehézségi fokát: a túl könnyen, illetve a túl nehezen megoldható feladatok unalmat, illetve frusztrációt, majd tanulói érdektelenséget okozhatnak. Általános didaktikai, tantárgyi és speciális SNI szempontú megfontolásból tudatosan szervezi stratégiai egységgé a módszereket, eszközöket, tanulásszervezési formákat a nevelési és didaktikai célok érdekében, ezt tükrözik portfóliójába feltöltött munkái is. Differenciálással és individualizációval alkalmazkodik tanítványai igen szórt kompetenciaszintjeihez, képességstruktúrájához, és ehhez mérten tervezi meg a folyamatokat, algoritmizálja a tevékenységet. A gyógypedagógus személyisége pozitív, biztonságot adó tanítványai számára, akik bátran, nem félve a hibázás lehetőségétől motiváltan tevékenykedhetnek. A problémafelvetés, a heurisztikus ismeretszerzés motivációs erővel hat. Adekvátan, "megérdemelten" dicsér, ezáltal tisztelve tanítványai személyiségét. A fogyatékos tanulóknál figyelembe veszi a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. Tanulói önállóságra, aktivitásra ösztönöz a tévedés természetes volta elismerésével és azok minősítés nélküli javításával. A tanórára való felkészülés során a tanítási-tanulási stratégia meghatározásakor figyelembe veszi: - tanulói fogyatékosságának típusát, mértékét, - a művelődési anyag tartalmát, - az előzetes ismeretek meglétét, - a tanulócsoportja összetételét, - a neveltjei aktuális állapotát, - a differenciálási lehetőségeket. Az óravezetés során - tanulói szükségletek, hatékonysági szempontok esetén eltérés a tervezett stratégiától Többféle módszertani megoldásban gondolkodik Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tervezetei többféle terápiás megközelítést tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tanulók állapotához való igazodást Felülvizsgálja előzetes terveit a megvalósítás alapján, s igyekszik a felkészülés hiányosságait megfogalmazni a maga számára reflexióiban. Tanítási óráira, foglalkozásaira változatos, gazdag módszertani repertoárjából válogat. Ügyel sajátos nevelési igényű tanulói kifáradásának megelőzésére, érdeklődésük fenntartására. A homogén gátlás elkerülése érdekében csoportosítja a művelődési anyagot, a feladatokat és a módszereket. Utólagos óraelemzésben megfogalmazza a felkészüléssel kapcsolatos reflexióit is. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Képesek a lassan fejlődő, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók körében bármilyen ellátási területen egyéni, komplex fejlesztő programok vezetésére, habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák megelőzésének segítésére, a tanulási technikák megtanítására. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Pedagógiai munkájában folyamatosan figyelmet fordít az SNI-s tanulói szükségletekre. Figyelembe veszi tanulói sajátos fizikai, érzelmi állapotát. Reflexiói tudatosságát igazolják ezen a téren. Elfogadja a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. A tévedéseket a tanulási folyamat természetes elemeiként kezeli. Gondoskodik a sérülésspecifikus oktatási eszközökről, a speciálisan kialakított tanteremről, szobáról, fejlesztő helyiségről. A "Semmit rólunk nélkülünk!" elv szerint végzi munkáját. Jól motivál, figyelembe veszi az egyes tanulók figyelmi terjedelmének és tartósságának egyéni különbözőségeit, ezekben jól differenciál, rugalmas feladatváltások jellemzik az óravezetését. Rugalmas óravezetés jellemzi, a tanulói aktivitástól függően képes újratervezni a foglalkozás céljait és módszereit. Alkalmazza az értő figyelem technikáit, jól motivál, gondot fordít a pozitívumokat hangsúlyozó értékelésre. A lehetőségeihez mérten az adott csoport számára megfelelő tanulási környezetet alakít ki, melyben egyénenként is biztosítva vannak a tanulást támogató környezeti feltételek (pl. az adott tanulók számára megfelelő reflexgátló testhelyzetek megtalálása, különböző méretű, alakú, mozgatható, állítható asztalok használata, a különböző óraszervezési elemekhez igazodó, párhuzamos és különböző tevékenységek egyidejű végzésére alkalmas terem, szabad, elérhető polcok a tanulók számára, paraván stb.) Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Portfóliójában utalások, minták találhatók a hasznos weboldalakról, a pedagógus által készített anyagokból, amelyek a tanulóknak ajánlhatók. Hangsúlyt fektet a tanulás tanítására és a nem funkció-tréning alapú gyakorlásra. Portfóliójában vázolja a releváns szakterületekkel való élő kapcsolatát (gyermekszemész, orr-fül-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógytornász, a különböző mozgásterápiák képviselői, szociális munkás stb.). Integrált/inkluzív körülmények között felkeresi a tanulót tanító befogadó pedagógust, segédanyagokkal támogatja a tanuló önálló tanulását, azt dokumentálja. Az oktatási folyamatban alkalmazza a könnyen érthető kommunikáció és az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) eszközeit, a szabad tanulás sérülésspecifikus formáit A tanulók számára érthető és egyértelmű módon mutat rá az elsajátítás és a gyakorlás algoritmusára. Tisztában van a munkájához kapcsolódó szakterületek kompetenciahatáraival és a vonatkozó jogi szabályozással (pl. szociális ellátásokra való jogosultság stb.); felismeri, hogy a tanulási probléma megoldásához mely szakterület oldaláról várhat segítséget, az érintett tanulóval és gondviselőjével egyeztet a problémáról, és igény esetén konkrét szakmai segítséget kínál fel számukra. Utazó gyógypedagógusként ellátja a tanulót a megfelelő segédeszközzel, vagy támogatást ad annak beszerzéséhez Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Fontos feladatának tartja a gyermekek kíváncsiságának felébresztését. A foglalkozáson a lehetőségek kihasználásával önállóságra neveli tanítványait. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A pedagógiai szakszolgálat, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében, valamint a speciális és az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző köznevelési intézményekben képesek a speciális nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek körében a fogyatékosság-specifikus szakirányuknak megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, tanulási technikák megtanítására; együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal a tanulás hatékonysága érdekében. Tervezeteiben és reflexióiban szerves egységet alkotnak a nevelési és Hagyományos rehabilitációs órán a képességfejlesztést középpontba állítja Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. oktatási feladatok. Integrált körülmények között a befogadó pedagógussal együtt az önálló életvezetésre, önkiszolgálás képességének fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 4.2. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Saját vizsgálatai, megfigyelései és a szakértői vélemények segítéségével igyekszik a tanulók sajátos igényeit, fogyatékosságuk speciális voltát feltárni, tapintatosan alkalmazkodik hozzá. Célzottan figyeli viselkedését társaival, pedagógusával, információkat kér a szülőktől a tanuló társas viselkedésére, érzelmi-akarati életére vonatkozóan. A tanuló bio-pszicho-szociális fejlődését egységben kezeli. Fejlődésdiagnosztikai eljárásokat alkalmaz. A tanulói önállóságot speciális eszközök bemutatásával, azok használatának tanításával fokozza. Szükség esetén segítséget kér a szakszolgálattól, gyermekvédelemtől, szociális segítőktől, stb. Fejlődésdiagnosztikára építi a munkáját, a különböző teszteket félévente újra felveszi, a szükséges gyógypedagógiai diagnosztikus eljárásokat újra alkalmazza, szükség esetén módosítja az eredeti célkitűzéseit, az értékelésnél gondot fordít a fejlődésorientált szemléletre. A speciális eszközök használatát tanítja, gyakoroltatja a lehetőségekhez mért maximális önállóság elérése érdekében. A tanulást tágan értelmezi, középpontba helyezi a személyiség komplex fejlesztését különböző módszerek segítségével (vizuális művészeti terápia, zeneterápia, drámapedagógia) Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Szükség esetén hosszabb fejlesztési időre tervez, pl. a betűtanítás, olvasástanítás esetében figyelembe veszi a hallássérült tanuló fogalomfejlődési folyamatát. Súlyosabb fogyatékosság esetén hosszabb távra, enyhébb esetekben max. 3 hónapos időszakra tervez. A tervekben kiemelten szerepel az egyéni különbségek figyelembe vétele, az idő, az eszköz, az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Terveiben megjelenik az általános pedagógiai célok algoritmizált, a tanulók sajátos nevelési igényeihez adaptált formája. Önreflektív feljegyzési az egyéni bánásmód megvalósítására utalnak. A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. A differenciálás jegyében képes a közös tárgyon való munkálkodás szempontjait figyelembe véve dolgozni. Az óramegbeszélésen szakszerűen indokolja döntéseit, amelyeket a differenciálás érdekében hozott. 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 5.2. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Olyan szakmai programokat szervez (integrált rendezvények, fesztiválok, stb.), amelyek alkalmat teremtenek egymás elfogadására, az együttműködésre. Beszélgetőköröket, élménybeszámolókat kezdeményez csoportjában, egymás meghallgatására és a kivárás képességére nevel Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A foglalkozásba beépíti a különböző kulturális értékeket, szokásokat Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Projekteket, kooperatív foglalkozásokat valósít meg. Közösségi szabadidős programokat szervez. Kooperatív módszereket alkalmaz Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Közösen fogalmazzák meg a közös szabályokat, s azokat következetesen betartja és betartatja. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktív módon kezeli. Kommunikációja erőszakmentes, támogatja és megerősíti a tanulók agressziómentes megnyilvánulásait. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktívan kezeli. Szituációs játékokat alkalmaz, elemeztet A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Kommunikációja erőszakmentes, s tanítványainál is ezeket a megnyilvánulásokat erősíti. Heterogén csoportmunka szervezésekor lehetőséget kínál a tanulók egymás közötti megnyilvánulásaira, a kulturált vita gyakorlására Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő és felvilágosító tevékenységet folytat. Műalkotások, irodalmi szemelvények segítségével fejleszti neveltjei érzelmi intelligenciáját. Életszerű példákkal és szituációkba ágyazottan gyakoroltatja az altruizmus és az asszertivitás kellő egyensúlyát tanítványaival Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Hatékony és biztonságos online kommunikációra nevel. Közös ünnepeket szervez, egymást segítő tanulópárokat alakít, jószolgálati cselekedeteket kezdeményez, stb. Az anyanyelvi tartalmakat, pl. levélírás, ünnepi üdvözlet, stb. számítógép alkalmazásával, online módon sajátíttatja el. Felhívja SNI-s tanítványai figyelmét a közösségi oldalak előnyeire és veszélyeire. A csoportkohézió erősítésére különböző módszereket (pl. drámapedagógiai és szenzitív környezetpedagógiai elemeket) használ. Tudatában van, hogy az osztályközösség erősítése különös hangsúlyt kap integráltan nevelt SNI-s tanulók befogadása esetében. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére Megfogalmazott követelményei harmonizálnak a NAT-tal, SNI A tanulók értékelését az SNI-s tanulókra vonatkozó jogszabály értelmében Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit kerettantervvel és irányelvekkel. teszi, s erre felhívja a befogadó pedagógus figyelmét is. ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Az egyes értékelési módokat (diagnosztikus, segítő és összegző) tudatosan és szakszerűen tervezi és használja. Adaptált sztenderd és saját fejlesztésű mérő- és értékelő eszközöket használ. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 6.4. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. A tanulói megnyilvánulásokra folyamatos visszajelzéseket használ. A szöveges értékelés fontosságát elfogadja és alkalmazza Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. SNI specifikus értékelési módszereket alkalmaz, pl. piktogramokkal támogatott kommunikáció. A tanuló értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli értékelésének az adott tanulóra gyakorolt hatásait Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. Támogatja kollégáit a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus egyediségéhez illeszkedő visszajelzések adásában, valamint a tanulói önértékelések támogatásában. Gondosan törekszik a fejlődésben nem várt hézagok feltöltésére is, a már elértek szinten tartására. Külön nevelt és integrált SNI-s tanulóit rendszeresen reális ön- és társértékelésre neveli. Ügyel a tanulók pozitív énképének kialakítására/megőrzésére. Közös csoportnyelv, a hibázás szabadsága, a retorzió nélküliség, amely alkalmat ad a közös javításokra, egymás segítésére az önkorrekcióban. Olyan értékelési módokat használ, amelyek alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, civil szervezetekkel és elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Az integrált/inkluzív nevelés keretében a befogadó pedagógussal való kommunikáció, tapasztalatcsere, tanácsadás kétirányú folyamatában kezdeményező és aktív szerepet vállalnak Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Szülői, pedagógusi megbeszélések, konzultációk dokumentációját tartalmazza a portfólió. A szülőkkel és egyéb partnerekkel nemcsak hatékonyan tud kommunikálni, de képes speciális technikákat átadni nekik, segíteni a gyermek tágabb környezetét is. A gyógypedagógus kommunikációs képességét a rábízottak érdekvédelmében hatékonyan alkalmazza. Tanítványait őszinte kommunikációra neveli. Kikéri véleményüket saját munkájával kapcsolatosan, meghallgatja kéréseiket, jelzéseiket, s ezeket kellő megfontolás után beépíti pedagógiai gyakorlatába A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Munkacsoportok, szülők, tanítványok eléréséhez hatékonyan alkalmazza az és a közösségi oldalak adta lehetőségeket, ügyelve az etikai és biztonsági vonatkozásokra. Gyógypedagógusként, utazó gyógypedagógusként tudatosan alkalmazza, szervezi, megvalósítja azokat az együttműködési formákat az adott szakmai szolgáltatási területeken, amelyek biztosítják az együttműködési kereteit. A portfólió tartalmazza intézményi és külső értékelésének eredményeit. Az értékelő szakemberek véleményét megfontolva, önreflexiós folyamatokon át tervezi újra tevékenységét. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, cselekedeteiért A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Élő kapcsolatot ápol a megfelelő szakterületi kollégákkal (gyermekszemész, fül-orr-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, stb.) Szülői klubot működtet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 7.5. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatainak megosztására. Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a prevenciós szemléletet képviseli, és ezt közvetíti a gyermekek, diákok, kollégák, az érintett szülők számára is. Meghallgatja tanítványai (ellen)véleményét, partnerként kezeli őket Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. Egyaránt képes az önálló és a team munkára. Ismeri intézménye stratégiai dokumentumait (HPP, SZMSZ, protokollok) és munkája vezérfonalának tekinti. SNI-s tanítványainak példát mutat az önállóan, felelősséggel végzett feladatvégzéshez A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Munkaközössége tagjait támogatja a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő szakmai kapcsolatrendszer megteremtésében, az együttműködési elvek és formák közös kialakításában. Átfogó a tapasztalatai által megerősített ismeretekkel rendelkezik a csoportszobai, osztálytermi kommunikáció sajátosságairól, szabályairól. Tanítványait felkészíti a szakmai teamben vállalt események, programok végrehajtására. Tudatosan és a célszerűen rendezi be, ha szükséges, váltogatja az osztályterem terét. Látássérült, hallássérült és autista tanulók speciális igényére külön ügyelve Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Szakmai együttműködésen túl folyamatos mentálhigiénés szempontú segítséget nyújt társainak a pedagógus teamben. Szülőkkel való kommunikációja korrekt, őszinte és empatikus. (Figyelembe veszi a szülő iskolázottságát a terminológiák alkalmazása tekintetében.) Tanítványaival bensőséges, egyértelmű, nyílt kommunikációt folytat a gyermekszemélyiség tiszteletét mindig szem előtt tartva. Értelmi fogyatékos tanulók esetében a rövid egyértelmű kommunikációs elemeket részesíti előnyben. Hallássérült, siket tanítványok esetében alkalmazza a totális kommunikáció elemeit, jelnyelvet is használ. Autista gyermekek/tanulók nevelésében elengedhetetlen a protetikus környezet mellett az augmentatív kommunikációs elemek alkalmazása Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A "Semmit rólunk nélkülünk" elv szellemében tervezi és fejleszti tanítványai kommunikációját, önérvényesítő magatartásának kialakulását. Az egyéni fejlesztési tervekben megjelenik a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése a szociális kapcsolatok kommunikációs elemeivel összhangban. Tanítási óráin és foglalkozásain fellelhető a "beszélgetőkör", egymás meghallgatásának képességének fejlesztése. Dramatikus elemeket, szerepjátékokat, szituációs játékokat alkalmaz nemcsak az ismeretelsajátítás, konfliktuskezelés, hanem a szociális szerepek gyakorlására is. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szupervíziós, mentálhigiénés alkalmak résztvevője, igénye és életformája az önművelés, szervezeti tanulás, intézményi önképzés alkalmaival. Szakmai fejlődése kiterjed a legfrissebb, releváns, (gyógy)pedagógiai, fogyatékosság-tudományi, egészségtudományi, szociális és jogi stb. ismeretekre, ezek adekvát integrálására mindennapi munkájában Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Reális önismerettel és önazonossággal rendelkezik, az általa összeállított portfólió tükrözi személyiségének e vonásait is. Önreflexiói számot adnak gyógypedagógusi mesterségbeli fejlődésének igényéről. Ismeri és alkalmazza lelki egészségének megőrzési módját. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8

9 8.2. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Szakmai fejlődéséről, gyógypedagógusi elméleti és gyakorlati módszertani Tanítványai szummatív méréseinek eredményeit saját munkája tudásáról önreflexiókkal igyekszik reális képet kialakítani, valamint kijelölni hatékonyságának elemzésére is alkalmazza. SNI-s neveltjei reakcióira a következő fejlődési irányait. Önelemzésében alkalmazza a PDCA ciklust. reflektíven reagál, keresi a hatékonyabb módszereket, eljárásokat Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Írásbeli munkái szakszerű és adekvát terminológiát tartalmaznak. Pedagógia munkája során a megfelelő kommunikációs elemeket alkalmazza a különböző társadalmi szereplőkkel. Tanítási óráin, foglalkozásain nyíltan kommunikál, instrukciói egyértelműek. Kulturált beszédmódjával például szolgál tanítványai számára. Motivációs elemként, figyelemterelésként nem tartózkodik a humoros megnyilvánulásoktól sem Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Lehetőségeihez mérten kihasználja a pedagógiai továbbképzések kínálta lehetőségeket gyógypedagógia-tudomány és gyakorlati, módszertani, fogyatékosság-tipológiai témákban egyaránt. Szervezeti tanulás keretében megosztja új szakmai információit munkatársaival. Pedagógiai gyakorlatában alkalmazza az újonnan elsajátított elméleti ismereteket, de csak abban az esetben, ha azok hatékonynak bizonyulnak saját sajátos nevelési igényű tanítványai esetében Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Tanulásmódszertani, mérési-értékelési és tanulásszervezési fejlesztések terén tájékozott. Mint utazó gyógypedagógus, az általános pedagógiai újdonságokat is figyelemmel kíséri Felhasználói szinten mindennapi gyakorlatában és tudásmegosztásában is Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az készségszinten alkalmazza az IKT-elemeket. Szakmai, jogi, oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan társadalomtudományi, etikai és orvostudományi vonatkozású ismereteit szemléli felhasználhatóságukat. online módon is bővíti. Hallássérült és látássérült tanulók esetében speciálisan akadálymentesített digitális tananyagokat szelektál Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. Szakmaiságával és emberi kvalitásaival egyaránt méltón képviseli a gyógypedagógiai hivatását. Intézménye falain túl is élő kapcsolatot tart szakmai, társadalmi és civil szervezetekkel. Kiemelt feladatának tekinti a szülőkkel való partneri együttműködést. Uniós és egyéb pályázati lehetőségeket megragadva részt vesz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését, sikeres együttnevelését támogató projektmunkákban (TÁMOP és TÁMOP 3.4.2). Intézményi innovációk, műhelymunkák aktív résztvevője, támogatja az új, illetve pályakezdő kollégák bekapcsolódását ezekbe a munkálatokba. Előzetesen megszervezett, korrekt szülői tájékoztatás és engedélyeztetés után tanítványai körében is kutatómunkát végez. Az eredményeket - amennyiben releváns - visszacsatolja munkája fejlesztéséhez tanítványai érdekeit érvényesítve Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Részt vesz szűkebb és tágabb online szakmai együttműködésekben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 9

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Intézményi önértékelés NOKS (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) alkamazottak elvárásrendszere Székesfehérvár, 2016. október 1. A nevelő

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5700 Gyula, Szent István u. 38. Pf.:9 Iskolai : (66) 561-420, fax: (66) 561-436 OM azonosító: 203069 e-mail: iskola@harruckern.hu

Részletesebben

I. Pedagógiai módszertani felkészültség

I. Pedagógiai módszertani felkészültség PEDAGÓGUS ELVÁRÁSOK I. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi elvárásrendszer 1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR HOSPITÁLÁS ALAPJÁN EGY ÓRA JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÉRTÉKELÉSE LSP_TK107G4 - AZ ELŐMENETELI RENDSZER TARTALMA (KOMPETENCIÁK, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK,

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 2015-2016. tanévtől Készítette: a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 1 Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen módszertani felkészültség jellemzi? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A 2015/2016-os tanévben 1 pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzése zajlott le intézményünkben.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola Pedagógus önértékelésének területei 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon Alapos, átfogó és

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra.

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások - ismeretek Milyen módszertani Alapos, átfogó és korszerű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA Területek Önértékelési szempontok Központi elvárások Intézményi elvárások 1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás A gyógypedagógus birtokában van a gyógypedagógia és határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

A pedagógusok minősítése. Mit kell tennem?

A pedagógusok minősítése. Mit kell tennem? A pedagógusok minősítése Mit kell tennem? Portfólió dokumentumgyűjtemény Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai - legalább 10 tanóra óraterve és reflexiók Pedagógiai, egyéb szakmai tevékenységek

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola A pedagógus önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola A pedagógus önértékelésének területei és elvárásai 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon?

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere 2015.12.10. Tartalom Bevezetés... 3 Pedagógus modul... 4

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás (melyik intézményi

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat Tessedik Sámuel Általános iskola Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv 2016. május 10. 1. Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény tervezési

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

Végzettségek, eredmények, iskolán belüli és azokon kívüli felkérések, szakmai elismerések.

Végzettségek, eredmények, iskolán belüli és azokon kívüli felkérések, szakmai elismerések. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az IKT eszközök iránti érdeklődés, azok megismerése és saját gyakorlatában való alkalmazása rendszeres, ezt alátámasztja az óralátogatás jegyzőkönyve, a pedagógussal

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Önértékelési szempont Külső elvárás Saját elvárás

Önértékelési szempont Külső elvárás Saját elvárás Intézményi elvárásrendszer /pedagógus / 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempont Külső elvárás Saját elvárás Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

A szaktanácsadás szerepe ma

A szaktanácsadás szerepe ma A szaktanácsadás szerepe ma Az életpályamodell a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi a hangsúlyt, és összekapcsolja a szaktanácsadást, az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzést és a minősítési

Részletesebben

Egyszerűsítések az értékelésben változások az átdolgozott útmutatóban

Egyszerűsítések az értékelésben változások az átdolgozott útmutatóban ,,Fejlesztés Fejlődés Együttműködés Keceli Nemzetközi Konferencia Kecel, 2016. november 26. Egyszerűsítések az értékelésben változások az átdolgozott útmutatóban Bella Tibor Köznevelési Szakértők Országos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április Az önértékelés összegzése

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április Az önértékelés összegzése Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv 2016. április 6. Fejleszthető területek: 1. Az önértékelés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1.14. A teljes tantestületet

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése

Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése Indikátorok értékelése 1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM:201226 2016/2017.tanév Készítette: Dancsó Rozália Belső Értékelési Csoport vezetője és a BECS tagjai 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZMÉNYI ÖNFEJLESZTÉSI TERV NAGYMÁNYOK Intézmény neve: Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 036307 Intézmény vezető: Wusching Mária Rita Öni terv kezdő dátuma: 2018.09.01 Öni terv befejező

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Pedagógus önértékelés 1.Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Intézményi elvárások Adaptált elvárások

Pedagógus önértékelés 1.Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Intézményi elvárások Adaptált elvárások Pedagógus önértékelés 1.Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Milyen a módszertani felkészültsége? A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a gyermekek fejlettségének

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel A minősítés céljai a pedagógusok szakmai fejlesztése a pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2018. 1 A szabályzat területi, személyi hatálya Jelen szabályzat a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és

Részletesebben

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK 1. Pedagógiai módszertani felkészültség A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben