A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák"

Átírás

1 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: A fenti rendeletben szereplő Gyógypedagógia-tanár olyan szakmai tanár, aki a BA szintű gyógypedagógusi végzettségére épülő mesterszintű végzettséget szerez, és a gyógypedagógia tudományát, alapismereteit oktatja. A gyógypedagógia-tanár nem közvetlenül a sajátos nevelési igényű gyermekkel és tanulókkal foglalkozik és többnyire nem a köznevelésben tevékenykedik. Ilyen szakember még nincs, mivel a képzés még nem indult el. Jelen munkák szempontjából a gyógypedagógus az a szakember, aki jelenleg nyolc szakirányon látja el a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a köznevelési rendszer különböző színterein integráltan és különnevelve: óvoda, általános iskola, középiskola, szakszolgálat, utazó gyógypedagógusi hálózat stb. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet május 14-i módosítása tartalmazza a gyógypedagógus BA szintű képzési és kimeneti követelményét. Ennek szakspecifikus értelmezését illesztjük ide. A gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Ismeri az atipikus fejlődés konkrét elemeit, jellemzőit, illetve a különbségeket, annak hátterében meghúzódó jelenségeket, s ezek tükröződnek az egyes dokumentumokban és reflexiókban. Szakértői véleményeknek, egyéni fejlesztési terveknek megfelelő fejlesztési eljárásokat alkalmaz a tanórákon. Helyesen alkalmazza az augmentatív és alternatív kommunikációt (AAK), ismeri, érti az atipikus fejlődés okait, jellemzőit, fejlesztő munkáját ennek megfelőlen tervezi és vezeti Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes. Az egyéni fejlesztési terveket, az integrációban harmonizált tanmeneteket, szintezett feladatlapokat az SNI kerettanterv és a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók óvodai és iskolai nevelésének és oktatásának irányelvei alapján készíti el és alkalmazza foglalkozásain. Portfóliója minden elemében pontosan és adekvátan alkalmazza a terminológiát. A kerettanterv és az irányelvek figyelembevételét tükrözik egyéni fejlesztési tervei és fejlesztő munkája. Az SNI-s gyermekekhez/tanulókhoz adaptálja a fogalmakat. Pl. értelmileg akadályozott, tanulásban akadályozott tanulók, nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében lényegmegtartó egyszerűsítés jellemzi, szükség esetén személyre szabottan használja az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) elemeit. Hallássérült tanulók esetében figyelembe veszi a fogalmak speciális értelmezését, látássérült tanulók esetében figyelembe veszi a vizuális észlelés zavaraiból adódó fogalomépítkezési folyamatot Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). Portfóliója elemei - tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv - kapcsolódási pontokat, utalásokat tartalmaz az egyes műveltségi területek közötti kapcsolatokra. Tanítási óráin a cselekvésbe ágyazott gondolkodásfejlesztésen és az ismeretek gyakorlati alkalmazásán túl tudatos kapcsolódási pontokkal kompenzálja, szintetizálja az értelmileg akadályozott tanulók, tanulásban akadályozott tanulók szigetszerű ismereteit A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A portfólióban lévő dokumentumok olyan tudatosan választott elemeket tartalmaznak, amelyek a gyermekek egyéni tapasztalataira vonatkoznak: pl. családi feladatok (közös főzés anyával), médiafigyelés, keresés az interneten, természeti megfigyelések. Alkalmazza óráin a felfedeztető és "ráismertető" elemeket a tanulók életteréből. Épít a horizontális - egymástól való tanulásra, az önművelődésre, egyéni érdeklődésre. Támaszkodik az SNI-s tanulók "vivő" funkcióira, erősségeire, majd erre fűzi fel az új, nehezebb elemeket A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. Portfóliójában célszerűen és adekvátan vonultatja fel az SNI-specifikus digitális tartalmakat, pl. mozgássérült tanulók esetében lényegi kapcsolatot jelenthet a külvilággal, tehát nagyobb hangsúllyal szerepelhet. Tanítási óráin épít a digitális tartalmak motivációs erejére a tanulói önálló ismeretszerzésben. Ügyel a digitális akadálymentesítésre, pl. gyengénlátó tanulók, vak tanulók, hallássérült tanulók esetében A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. A változatosság mint a koncentráció segítője is, sérülésspecifikusan, individualizáltan is megjelenik a portfólió dokumentumaiban a különböző tevékenységek és munkaformák felsorakoztatásával. Tanítási óráin a célszerű eszközbeli és módszertani gazdagság mellett fejlesztő erővel bírnak a változatos munkaformák is: individualizált, rétegmunka, páros és kooperatív csoportmunka, kiváltképp az integrált nevelésben-oktatásban. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 1.8. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. Értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók nevelése, oktatása során a gondolkodásfejlesztést, heurisztikus, felfedeztető elemeket és a gyakorlati alkalmazás lehetőségét egységként kezeli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Óra-/foglalkozásterveiben a gyakorlati cselekedtetéses helyzetekből indul ki, Tanítási óráin, foglalkozásain a kompetenciaalapúság dominál, különös majd az ismeretek alkalmazásával oda csatol vissza, kiváltképp az értelmileg tekintettel az értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott tanulók akadályozott és tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók ismereteinek esetében. Integráltan nevelt SNI-s tanulóknak kifejezetten kedvez a megszilárdításai céljából. projektmódszer, amely természetes módon kínálja a gyakorlatalapúságot, a spontán differenciációt és a horizontális tanulást. Portfóliója tartalmazza tanítványai sérülésspecifikusan adekvát online információs tartalmait és azok elérési és biztonságos alkalmazási módozatait. Tanítási óráin, foglalkozásain adekvátan felhívja tanulói figyelmét az adatkezelés etikai vonatkozásaira, különös tekintettel az (enyhe fokban) értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott gyermekek/tanulók viktimológiai alannyá válásának megelőzésére. Felhívja tanulói figyelmét a reklámok és a divatmédia kritikus szemléletére. Szaktárgyi KKK-k: Választott szakirányukon képesek a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára, komplex tervező és megvalósító tevékenységük után önreflexiókkal fejleszteni saját tevékenységüket (PDCA ciklus). A NAT, az SNI irányelvek és SNI kerettantervek által meghatározott A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe 2.1. célrendszerből indul ki, és végigvezeti saját pedagógiai gyakorlatának veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. dokumentációjában Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanmenetekben megjelölt feladatok igazodnak az intézmény éves munkatervéhez. A tematikus egységek és az óratervek kapcsolódnak a globális célokhoz és az SNI-s gyermekek/tanulók egyéni fejlesztési igényeihez. Az óratervekben/foglalkozási tervekben figyelembe veszi a Tanulási Képességet Vizsgáló/Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság fejlesztési javaslatait és saját célzott megfigyelésének konklúzióit is. Minden egyes képességterülethez, fejlesztendő területhez önálló tervet készít. Utazó gyógypedagógus esetében a befogadó pedagógussal konzultálva tervez. Kéttanáros modellben összehangolt, közös óraterv készül Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz. Mind portfóliója megszerkesztése, mind tanulóinak készített oktatási segédanyagai tudatos, SNI specifikációjú digitális és online eszközhasználatot tükröznek. Pl. fogyatékossági típus szerint akadálymentesített (gyengénlátó, vak, súlyos mozgáskorlátozott), illetve differenciáltan, képességek szerinti önálló géphasználatot tervez a gyógypedagógus a fejlesztő és tanulói kutatómunkában egyaránt. Tervei a műveltségi területek anyagának logikáját, belső rendjét áttekinthető módon tükrözik. A pedagógiai folyamatok tervezésében ötvözi az általános didaktikai alapelveket a speciális gyógypedagógiai tartalmakkal, alkalmazkodva neveltjei életkori, képességbeli és attitűdbeli sajátosságaihoz, speciális szükségleteihez. Tanóráin, foglalkozásain kiaknázza az IKT-eszközök adta egyéni fejlesztési lehetőségeket. Képesség és/vagy haladási ütem szerinti szintezett feladatok jelennek meg digitálisan. Ügyel arra, hogy az egyéni számítógépes feladatmegoldások közkinccsé váljanak beszámolók, önértékelések és horizontális tanulás keretében. A logikus felépítettség, koherencia mellett pl. értelmileg akadályozott és tanulásában akadályozott tanulók esetében szem előtt tartja a kis lépésekben való haladás és a legközelebbi fejlődési zóna elveit és gyakorlatát. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 2.6. A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Portfóliója képet ad tanuláselméleti tudásáról és annak gyakorlatba Tanóráin, foglalkozásain a legnagyobb arányban a tanulói tevékenységen, ültetéséről. Ismeri tanulói tanulási stílusát és ennek megfelelően készíti elő a heurisztikus és előtapasztalatokon alapuló stratégiákat alkalmazza. művelődési anyagot (auditív, vizuális, mozgásos típusú tanulási folyamatok). Nevelési helyzetekben tudatosan alkalmazza a szociális tanulási formákat: utánzás, az azonosulás és a szereptanulás helyzeteit. Megnyilvánulásai példaértékűek a szociális tanulás érdekében. Tanítványaiban erősíti és fejleszti a kivárás képességét, hogy társaik beszámolóit érdeklődéssel legyenek képesek meghallgatni. Tudatosan és változatosan alkalmazza az önértékelést, társértékelést és a pedagógusi értékelést a szociális tanulás érdekében Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket. A gyógypedagógus munkájában a differenciált nevelés-oktatás evidencia az együttnevelésben és a külön nevelésben egyaránt. Portfóliója oktatási, nevelési, fejlesztési dokumentumaiban ez markánsan megjelenik: - egyéni fejlesztési tervek - tanmenetek - óra-és foglalkozástervek - feladat- és munkalapok szintezéseket tartalmaznak. A gyógypedagógus által készített dokumentumok, segédanyagok tartalmazzák a motivációs, aktiváló elemeket. Szerencsés, ha maga a művelődési anyag feldolgozása magában adja a motivációs elemeket. Mérések, célzott pedagógiai megfigyelések alapján határozza meg a feladatok optimális nehézségi fokát: a túl könnyen, illetve a túl nehezen megoldható feladatok unalmat, illetve frusztrációt, majd tanulói érdektelenséget okozhatnak. Általános didaktikai, tantárgyi és speciális SNI szempontú megfontolásból tudatosan szervezi stratégiai egységgé a módszereket, eszközöket, tanulásszervezési formákat a nevelési és didaktikai célok érdekében, ezt tükrözik portfóliójába feltöltött munkái is. Differenciálással és individualizációval alkalmazkodik tanítványai igen szórt kompetenciaszintjeihez, képességstruktúrájához, és ehhez mérten tervezi meg a folyamatokat, algoritmizálja a tevékenységet. A gyógypedagógus személyisége pozitív, biztonságot adó tanítványai számára, akik bátran, nem félve a hibázás lehetőségétől motiváltan tevékenykedhetnek. A problémafelvetés, a heurisztikus ismeretszerzés motivációs erővel hat. Adekvátan, "megérdemelten" dicsér, ezáltal tisztelve tanítványai személyiségét. A fogyatékos tanulóknál figyelembe veszi a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. Tanulói önállóságra, aktivitásra ösztönöz a tévedés természetes volta elismerésével és azok minősítés nélküli javításával. A tanórára való felkészülés során a tanítási-tanulási stratégia meghatározásakor figyelembe veszi: - tanulói fogyatékosságának típusát, mértékét, - a művelődési anyag tartalmát, - az előzetes ismeretek meglétét, - a tanulócsoportja összetételét, - a neveltjei aktuális állapotát, - a differenciálási lehetőségeket. Az óravezetés során - tanulói szükségletek, hatékonysági szempontok esetén eltérés a tervezett stratégiától Többféle módszertani megoldásban gondolkodik Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tervezetei többféle terápiás megközelítést tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a tanulók állapotához való igazodást Felülvizsgálja előzetes terveit a megvalósítás alapján, s igyekszik a felkészülés hiányosságait megfogalmazni a maga számára reflexióiban. Tanítási óráira, foglalkozásaira változatos, gazdag módszertani repertoárjából válogat. Ügyel sajátos nevelési igényű tanulói kifáradásának megelőzésére, érdeklődésük fenntartására. A homogén gátlás elkerülése érdekében csoportosítja a művelődési anyagot, a feladatokat és a módszereket. Utólagos óraelemzésben megfogalmazza a felkészüléssel kapcsolatos reflexióit is. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Képesek a lassan fejlődő, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók körében bármilyen ellátási területen egyéni, komplex fejlesztő programok vezetésére, habilitációs és rehabilitációs tevékenység folytatására, a tanulási problémák megelőzésének segítésére, a tanulási technikák megtanítására. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Pedagógiai munkájában folyamatosan figyelmet fordít az SNI-s tanulói szükségletekre. Figyelembe veszi tanulói sajátos fizikai, érzelmi állapotát. Reflexiói tudatosságát igazolják ezen a téren. Elfogadja a folyamatos biztatás, megerősítés szükségességét. A tévedéseket a tanulási folyamat természetes elemeiként kezeli. Gondoskodik a sérülésspecifikus oktatási eszközökről, a speciálisan kialakított tanteremről, szobáról, fejlesztő helyiségről. A "Semmit rólunk nélkülünk!" elv szerint végzi munkáját. Jól motivál, figyelembe veszi az egyes tanulók figyelmi terjedelmének és tartósságának egyéni különbözőségeit, ezekben jól differenciál, rugalmas feladatváltások jellemzik az óravezetését. Rugalmas óravezetés jellemzi, a tanulói aktivitástól függően képes újratervezni a foglalkozás céljait és módszereit. Alkalmazza az értő figyelem technikáit, jól motivál, gondot fordít a pozitívumokat hangsúlyozó értékelésre. A lehetőségeihez mérten az adott csoport számára megfelelő tanulási környezetet alakít ki, melyben egyénenként is biztosítva vannak a tanulást támogató környezeti feltételek (pl. az adott tanulók számára megfelelő reflexgátló testhelyzetek megtalálása, különböző méretű, alakú, mozgatható, állítható asztalok használata, a különböző óraszervezési elemekhez igazodó, párhuzamos és különböző tevékenységek egyidejű végzésére alkalmas terem, szabad, elérhető polcok a tanulók számára, paraván stb.) Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Portfóliójában utalások, minták találhatók a hasznos weboldalakról, a pedagógus által készített anyagokból, amelyek a tanulóknak ajánlhatók. Hangsúlyt fektet a tanulás tanítására és a nem funkció-tréning alapú gyakorlásra. Portfóliójában vázolja a releváns szakterületekkel való élő kapcsolatát (gyermekszemész, orr-fül-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógytornász, a különböző mozgásterápiák képviselői, szociális munkás stb.). Integrált/inkluzív körülmények között felkeresi a tanulót tanító befogadó pedagógust, segédanyagokkal támogatja a tanuló önálló tanulását, azt dokumentálja. Az oktatási folyamatban alkalmazza a könnyen érthető kommunikáció és az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) eszközeit, a szabad tanulás sérülésspecifikus formáit A tanulók számára érthető és egyértelmű módon mutat rá az elsajátítás és a gyakorlás algoritmusára. Tisztában van a munkájához kapcsolódó szakterületek kompetenciahatáraival és a vonatkozó jogi szabályozással (pl. szociális ellátásokra való jogosultság stb.); felismeri, hogy a tanulási probléma megoldásához mely szakterület oldaláról várhat segítséget, az érintett tanulóval és gondviselőjével egyeztet a problémáról, és igény esetén konkrét szakmai segítséget kínál fel számukra. Utazó gyógypedagógusként ellátja a tanulót a megfelelő segédeszközzel, vagy támogatást ad annak beszerzéséhez Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Fontos feladatának tartja a gyermekek kíváncsiságának felébresztését. A foglalkozáson a lehetőségek kihasználásával önállóságra neveli tanítványait. 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A pedagógiai szakszolgálat, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében, valamint a speciális és az integrált/inkluzív nevelést-oktatást végző köznevelési intézményekben képesek a speciális nevelési igényű gyermekek, tanulók, felnőttek körében a fogyatékosság-specifikus szakirányuknak megfelelő területen egyéni fejlesztési, habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, tanulási technikák megtanítására; együttműködésre, általános gyógypedagógiai segítségnyújtásra és tanácsadásra a fejlesztésben vagy gondozásban, rehabilitációban közreműködő más szakemberekkel, illetve családokkal a tanulás hatékonysága érdekében. Tervezeteiben és reflexióiban szerves egységet alkotnak a nevelési és Hagyományos rehabilitációs órán a képességfejlesztést középpontba állítja Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. oktatási feladatok. Integrált körülmények között a befogadó pedagógussal együtt az önálló életvezetésre, önkiszolgálás képességének fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 4.2. A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Saját vizsgálatai, megfigyelései és a szakértői vélemények segítéségével igyekszik a tanulók sajátos igényeit, fogyatékosságuk speciális voltát feltárni, tapintatosan alkalmazkodik hozzá. Célzottan figyeli viselkedését társaival, pedagógusával, információkat kér a szülőktől a tanuló társas viselkedésére, érzelmi-akarati életére vonatkozóan. A tanuló bio-pszicho-szociális fejlődését egységben kezeli. Fejlődésdiagnosztikai eljárásokat alkalmaz. A tanulói önállóságot speciális eszközök bemutatásával, azok használatának tanításával fokozza. Szükség esetén segítséget kér a szakszolgálattól, gyermekvédelemtől, szociális segítőktől, stb. Fejlődésdiagnosztikára építi a munkáját, a különböző teszteket félévente újra felveszi, a szükséges gyógypedagógiai diagnosztikus eljárásokat újra alkalmazza, szükség esetén módosítja az eredeti célkitűzéseit, az értékelésnél gondot fordít a fejlődésorientált szemléletre. A speciális eszközök használatát tanítja, gyakoroltatja a lehetőségekhez mért maximális önállóság elérése érdekében. A tanulást tágan értelmezi, középpontba helyezi a személyiség komplex fejlesztését különböző módszerek segítségével (vizuális művészeti terápia, zeneterápia, drámapedagógia) Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Szükség esetén hosszabb fejlesztési időre tervez, pl. a betűtanítás, olvasástanítás esetében figyelembe veszi a hallássérült tanuló fogalomfejlődési folyamatát. Súlyosabb fogyatékosság esetén hosszabb távra, enyhébb esetekben max. 3 hónapos időszakra tervez. A tervekben kiemelten szerepel az egyéni különbségek figyelembe vétele, az idő, az eszköz, az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) alkalmazása A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. Terveiben megjelenik az általános pedagógiai célok algoritmizált, a tanulók sajátos nevelési igényeihez adaptált formája. Önreflektív feljegyzési az egyéni bánásmód megvalósítására utalnak. A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. A differenciálás jegyében képes a közös tárgyon való munkálkodás szempontjait figyelembe véve dolgozni. Az óramegbeszélésen szakszerűen indokolja döntéseit, amelyeket a differenciálás érdekében hozott. 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 5.2. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. Olyan szakmai programokat szervez (integrált rendezvények, fesztiválok, stb.), amelyek alkalmat teremtenek egymás elfogadására, az együttműködésre. Beszélgetőköröket, élménybeszámolókat kezdeményez csoportjában, egymás meghallgatására és a kivárás képességére nevel Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. A foglalkozásba beépíti a különböző kulturális értékeket, szokásokat Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Projekteket, kooperatív foglalkozásokat valósít meg. Közösségi szabadidős programokat szervez. Kooperatív módszereket alkalmaz Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Közösen fogalmazzák meg a közös szabályokat, s azokat következetesen betartja és betartatja. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktív módon kezeli. Kommunikációja erőszakmentes, támogatja és megerősíti a tanulók agressziómentes megnyilvánulásait. A kialakuló konfliktushelyzeteket proaktívan kezeli. Szituációs játékokat alkalmaz, elemeztet A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Kommunikációja erőszakmentes, s tanítványainál is ezeket a megnyilvánulásokat erősíti. Heterogén csoportmunka szervezésekor lehetőséget kínál a tanulók egymás közötti megnyilvánulásaira, a kulturált vita gyakorlására Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. A fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő és felvilágosító tevékenységet folytat. Műalkotások, irodalmi szemelvények segítségével fejleszti neveltjei érzelmi intelligenciáját. Életszerű példákkal és szituációkba ágyazottan gyakoroltatja az altruizmus és az asszertivitás kellő egyensúlyát tanítványaival Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Hatékony és biztonságos online kommunikációra nevel. Közös ünnepeket szervez, egymást segítő tanulópárokat alakít, jószolgálati cselekedeteket kezdeményez, stb. Az anyanyelvi tartalmakat, pl. levélírás, ünnepi üdvözlet, stb. számítógép alkalmazásával, online módon sajátíttatja el. Felhívja SNI-s tanítványai figyelmét a közösségi oldalak előnyeire és veszélyeire. A csoportkohézió erősítésére különböző módszereket (pl. drámapedagógiai és szenzitív környezetpedagógiai elemeket) használ. Tudatában van, hogy az osztályközösség erősítése különös hangsúlyt kap integráltan nevelt SNI-s tanulók befogadása esetében. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére Megfogalmazott követelményei harmonizálnak a NAT-tal, SNI A tanulók értékelését az SNI-s tanulókra vonatkozó jogszabály értelmében Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit kerettantervvel és irányelvekkel. teszi, s erre felhívja a befogadó pedagógus figyelmét is. ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Az egyes értékelési módokat (diagnosztikus, segítő és összegző) tudatosan és szakszerűen tervezi és használja. Adaptált sztenderd és saját fejlesztésű mérő- és értékelő eszközöket használ. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 6.4. A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. A tanulói megnyilvánulásokra folyamatos visszajelzéseket használ. A szöveges értékelés fontosságát elfogadja és alkalmazza Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. SNI specifikus értékelési módszereket alkalmaz, pl. piktogramokkal támogatott kommunikáció. A tanuló értékelése során körültekintően jár el, mérlegeli értékelésének az adott tanulóra gyakorolt hatásait Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. Támogatja kollégáit a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók sérülésspecifikus egyediségéhez illeszkedő visszajelzések adásában, valamint a tanulói önértékelések támogatásában. Gondosan törekszik a fejlődésben nem várt hézagok feltöltésére is, a már elértek szinten tartására. Külön nevelt és integrált SNI-s tanulóit rendszeresen reális ön- és társértékelésre neveli. Ügyel a tanulók pozitív énképének kialakítására/megőrzésére. Közös csoportnyelv, a hibázás szabadsága, a retorzió nélküliség, amely alkalmat ad a közös javításokra, egymás segítésére az önkorrekcióban. Olyan értékelési módokat használ, amelyek alkalmasak a gyógypedagógiai diagnózis felállítására, az ezen alapuló fejlesztési folyamatok eredményeinek hatásvizsgálatára, illetve a speciális szempontú diagnosztikus formatív és szummatív értékelésre, evidencia alapú vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Kompetensek a fogyatékos, sérült, akadályozott személyek érdekképviseletében; esélyegyenlőségüket, intézményi és társadalmi integrációjukat segítő feladatok ellátásában, a tanácsadás különféle színtereiben. Felkészültek a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek társadalmi környezetével, civil szervezetekkel és elsődlegesen családjukkal való együttműködésre, gyógypedagógiai segítésére. Az integrált/inkluzív nevelés keretében a befogadó pedagógussal való kommunikáció, tapasztalatcsere, tanácsadás kétirányú folyamatában kezdeményező és aktív szerepet vállalnak Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. Szülői, pedagógusi megbeszélések, konzultációk dokumentációját tartalmazza a portfólió. A szülőkkel és egyéb partnerekkel nemcsak hatékonyan tud kommunikálni, de képes speciális technikákat átadni nekik, segíteni a gyermek tágabb környezetét is. A gyógypedagógus kommunikációs képességét a rábízottak érdekvédelmében hatékonyan alkalmazza. Tanítványait őszinte kommunikációra neveli. Kikéri véleményüket saját munkájával kapcsolatosan, meghallgatja kéréseiket, jelzéseiket, s ezeket kellő megfontolás után beépíti pedagógiai gyakorlatába A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. Munkacsoportok, szülők, tanítványok eléréséhez hatékonyan alkalmazza az és a közösségi oldalak adta lehetőségeket, ügyelve az etikai és biztonsági vonatkozásokra. Gyógypedagógusként, utazó gyógypedagógusként tudatosan alkalmazza, szervezi, megvalósítja azokat az együttműködési formákat az adott szakmai szolgáltatási területeken, amelyek biztosítják az együttműködési kereteit. A portfólió tartalmazza intézményi és külső értékelésének eredményeit. Az értékelő szakemberek véleményét megfontolva, önreflexiós folyamatokon át tervezi újra tevékenységét. Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, megnyilatkozásaiért, cselekedeteiért A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Élő kapcsolatot ápol a megfelelő szakterületi kollégákkal (gyermekszemész, fül-orr-gégész, gyermekorvos, gyermekneurológus, ortopédorvos, gyermekpszichiáter, stb.) Szülői klubot működtet. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 7.5. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Tudatosan törekszik saját szakmai tapasztalatainak megosztására. Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a prevenciós szemléletet képviseli, és ezt közvetíti a gyermekek, diákok, kollégák, az érintett szülők számára is. Meghallgatja tanítványai (ellen)véleményét, partnerként kezeli őket Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. Egyaránt képes az önálló és a team munkára. Ismeri intézménye stratégiai dokumentumait (HPP, SZMSZ, protokollok) és munkája vezérfonalának tekinti. SNI-s tanítványainak példát mutat az önállóan, felelősséggel végzett feladatvégzéshez A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. Munkaközössége tagjait támogatja a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő szakmai kapcsolatrendszer megteremtésében, az együttműködési elvek és formák közös kialakításában. Átfogó a tapasztalatai által megerősített ismeretekkel rendelkezik a csoportszobai, osztálytermi kommunikáció sajátosságairól, szabályairól. Tanítványait felkészíti a szakmai teamben vállalt események, programok végrehajtására. Tudatosan és a célszerűen rendezi be, ha szükséges, váltogatja az osztályterem terét. Látássérült, hallássérült és autista tanulók speciális igényére külön ügyelve Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. Szakmai együttműködésen túl folyamatos mentálhigiénés szempontú segítséget nyújt társainak a pedagógus teamben. Szülőkkel való kommunikációja korrekt, őszinte és empatikus. (Figyelembe veszi a szülő iskolázottságát a terminológiák alkalmazása tekintetében.) Tanítványaival bensőséges, egyértelmű, nyílt kommunikációt folytat a gyermekszemélyiség tiszteletét mindig szem előtt tartva. Értelmi fogyatékos tanulók esetében a rövid egyértelmű kommunikációs elemeket részesíti előnyben. Hallássérült, siket tanítványok esetében alkalmazza a totális kommunikáció elemeit, jelnyelvet is használ. Autista gyermekek/tanulók nevelésében elengedhetetlen a protetikus környezet mellett az augmentatív kommunikációs elemek alkalmazása Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. A "Semmit rólunk nélkülünk" elv szellemében tervezi és fejleszti tanítványai kommunikációját, önérvényesítő magatartásának kialakulását. Az egyéni fejlesztési tervekben megjelenik a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése a szociális kapcsolatok kommunikációs elemeivel összhangban. Tanítási óráin és foglalkozásain fellelhető a "beszélgetőkör", egymás meghallgatásának képességének fejlesztése. Dramatikus elemeket, szerepjátékokat, szituációs játékokat alkalmaz nemcsak az ismeretelsajátítás, konfliktuskezelés, hanem a szociális szerepek gyakorlására is. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szupervíziós, mentálhigiénés alkalmak résztvevője, igénye és életformája az önművelés, szervezeti tanulás, intézményi önképzés alkalmaival. Szakmai fejlődése kiterjed a legfrissebb, releváns, (gyógy)pedagógiai, fogyatékosság-tudományi, egészségtudományi, szociális és jogi stb. ismeretekre, ezek adekvát integrálására mindennapi munkájában Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Reális önismerettel és önazonossággal rendelkezik, az általa összeállított portfólió tükrözi személyiségének e vonásait is. Önreflexiói számot adnak gyógypedagógusi mesterségbeli fejlődésének igényéről. Ismeri és alkalmazza lelki egészségének megőrzési módját. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 8

9 8.2. Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Szakmai fejlődéséről, gyógypedagógusi elméleti és gyakorlati módszertani Tanítványai szummatív méréseinek eredményeit saját munkája tudásáról önreflexiókkal igyekszik reális képet kialakítani, valamint kijelölni hatékonyságának elemzésére is alkalmazza. SNI-s neveltjei reakcióira a következő fejlődési irányait. Önelemzésében alkalmazza a PDCA ciklust. reflektíven reagál, keresi a hatékonyabb módszereket, eljárásokat Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Írásbeli munkái szakszerű és adekvát terminológiát tartalmaznak. Pedagógia munkája során a megfelelő kommunikációs elemeket alkalmazza a különböző társadalmi szereplőkkel. Tanítási óráin, foglalkozásain nyíltan kommunikál, instrukciói egyértelműek. Kulturált beszédmódjával például szolgál tanítványai számára. Motivációs elemként, figyelemterelésként nem tartózkodik a humoros megnyilvánulásoktól sem Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Lehetőségeihez mérten kihasználja a pedagógiai továbbképzések kínálta lehetőségeket gyógypedagógia-tudomány és gyakorlati, módszertani, fogyatékosság-tipológiai témákban egyaránt. Szervezeti tanulás keretében megosztja új szakmai információit munkatársaival. Pedagógiai gyakorlatában alkalmazza az újonnan elsajátított elméleti ismereteket, de csak abban az esetben, ha azok hatékonynak bizonyulnak saját sajátos nevelési igényű tanítványai esetében Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. Tanulásmódszertani, mérési-értékelési és tanulásszervezési fejlesztések terén tájékozott. Mint utazó gyógypedagógus, az általános pedagógiai újdonságokat is figyelemmel kíséri Felhasználói szinten mindennapi gyakorlatában és tudásmegosztásában is Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az készségszinten alkalmazza az IKT-elemeket. Szakmai, jogi, oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan társadalomtudományi, etikai és orvostudományi vonatkozású ismereteit szemléli felhasználhatóságukat. online módon is bővíti. Hallássérült és látássérült tanulók esetében speciálisan akadálymentesített digitális tananyagokat szelektál Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. Szakmaiságával és emberi kvalitásaival egyaránt méltón képviseli a gyógypedagógiai hivatását. Intézménye falain túl is élő kapcsolatot tart szakmai, társadalmi és civil szervezetekkel. Kiemelt feladatának tekinti a szülőkkel való partneri együttműködést. Uniós és egyéb pályázati lehetőségeket megragadva részt vesz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését, sikeres együttnevelését támogató projektmunkákban (TÁMOP és TÁMOP 3.4.2). Intézményi innovációk, műhelymunkák aktív résztvevője, támogatja az új, illetve pályakezdő kollégák bekapcsolódását ezekbe a munkálatokba. Előzetesen megszervezett, korrekt szülői tájékoztatás és engedélyeztetés után tanítványai körében is kutatómunkát végez. Az eredményeket - amennyiben releváns - visszacsatolja munkája fejlesztéséhez tanítványai érdekeit érvényesítve Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Részt vesz szűkebb és tágabb online szakmai együttműködésekben. Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 9

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR HOSPITÁLÁS ALAPJÁN EGY ÓRA JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÉRTÉKELÉSE LSP_TK107G4 - AZ ELŐMENETELI RENDSZER TARTALMA (KOMPETENCIÁK, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK,

Részletesebben

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 2015-2016. tanévtől Készítette: a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 1 Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás A gyógypedagógus birtokában van a gyógypedagógia és határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere szakértői szemmel A minősítés céljai a pedagógusok szakmai fejlesztése a pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján. Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján Kaposi József 2014 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Matematika hete rendezvénysorozat - 2014. november 17. Nagykőrös Készítette: Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea

Matematika hete rendezvénysorozat - 2014. november 17. Nagykőrös Készítette: Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea Matematika hete rendezvénysorozat - 2014. november 17. Nagykőrös Készítette: Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. alapján 1. Szakmai feladatok, szaktudományos,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. E-portfólió. 2013. november 26.

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. E-portfólió. 2013. november 26. TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA E-portfólió 2013. november 26. TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Pedagógusok előmeneteli rendszere és az e-portfólió A minősítési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Az együttnevelés Csibi Enikő

Az együttnevelés Csibi Enikő Az együttnevelés Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Önértékelés Intézményi elvárásrendszer

Önértékelés Intézményi elvárásrendszer TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Önértékelés Intézményi elvárásrendszer 2015. szeptember 1. Tartalom A pedagógus önértékelése... 3 Pedagógiai módszertani felkészültség...

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra 2015. november SZTEJKI INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Melléklet: Intézményi elvárások Humán munkaközösség intézményi elvárások

Melléklet: Intézményi elvárások Humán munkaközösség intézményi elvárások Melléklet: Intézményi elvárások Humán munkaközösség intézményi elvárások 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás A tananyag lehetőségeihez mérten alkalmazzuk a tantárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés az

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben