1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás"

Átírás

1 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését, szemléletmódjuk alakulását, a képességeik fejlődését. Rendelkezik a foglalkozások megtartásához szükséges általános műveltségi ismeretekkel. Ismeri az intézményi pedagógiai programban rögzített nevelési-oktatási célokat, alapelveket, feladatokat, tartalmakat, módszertani eljárásokat. Képes tanári kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni a kollégiumi nevelés folyamatában. Ismeri a közösségfejlesztés szellemi tradícióit, a legfontosabb filozófiai, szociológiai és társadalmi, közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó elméleteket. Rendelkezik az egyéni, a csoportos és a közösségi sajátosságokhoz igazodó szakmódszertani felkészültséggel, kompetenciákkal." 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A kollégiumi nevelés megvalósításához szükséges tudást birtokolja, a tudástartalmak alkalmazását értékeli, reflektálásai önfejlesztő célúak. Foglalkozásainak tartalma korszerű, a cél- és feladatrendszer koherens. A felkészítő foglalkozásokat tanulástámogatási szempontból eredményesen tartja; a fejlesztő foglalkozások személyiségfejlesztési szempontból eredményesek. Foglalkozásai logikus felépítésűek Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában (KNOAP-ban) Tudatosság jellemzi a módszerek, az eszközök célszerű alkalmazásában. A meghatározott feladatok megvalósításához szükséges tudást birtokolja - 12 foglalkozás eredményességéről meggyőződik. kiemelt feladat -, a foglalkozásokat szakszerűen tervezi, szervezi, irányítja, a vállalt pedagógiai folyamatokat adekvát metodikai tudással szervezi, ellenőrzi, értékeli. A személyiségfejlesztés alapfogalmait és a szaktantárgyi terminológiát szakszerűen használja. Széleskörűen használja ki a műveltségterületek és az általános műveltség koncentrációját. Épít a tanulók formális, informális és nem-formális tudására. A rendelkezésre álló, foglalkozásokat segítő anyagokat, eszközöket kritikusan és adaptívan alkalmazza. Saját hibáit javítja, a tanulók tévedéseit megfelelően korrigálja. Tanulássegítő foglalkozásai során fogalomhasználata kapcsolódik az iskolai tananyaghoz. Kapcsolatot létesít a hatásukat tekintve rokon nevelési tartalmak, fogalmak között, és a kapcsolódási pontokra a tanulók figyelmét is felhívja. Tudatosan épít a tanulók meglévő tudására, érdeklődésére. A meglévő ismeretek felvezetésére, alkalmazására lehetőséget biztosít. Eszközhasználata változatos és célszerű. A tervdokumentumokban korszerű oktatásszervezési eljárások, változatos Csoporthoz és tartalomhoz adaptált oktatásszervezési formákat alkalmaz. munkaformák jelennek meg. Tevékenységét az innovációra való hajlandóság Együttműködést generáló munkaformákat alkalmaz. Motiváló tanítási jellemzi. stratégiát alkalmaz. Foglalkozásvezetésére az innovációra való nyitottság jellemző. A pedagógiai folyamatokban törekszik a tanulók önálló gondolkodásra nevelésére. Kreativitást igénylő tevékenységeket és logikus, önálló gondolkodást fejlesztő foglalkozásokat szervez. Kiemelt figyelmet fordít az elméleti ismeretek és a gyakorlat összekapcsolására. A dokumentumokban megjelennek élménypedagógiai elemek, az ismeretek és a munka, a gazdaság világa, valamint az ismeretek és a valós élethelyzetek kezelése közötti összefüggések bemutatása. Tanulói kreativitást igénylő gyakorlatokat alkalmaz. Nyílt végű, gondolkodtató kérdéseket megfelelő arányban alkalmaz. Elsősorban tanulóközpontú módszereket és munkaformákat alkalmaz. Foglalkozásvezetése gyakorlatorientált, a tanulói tevékenykedtetés, a saját élményű ismeretszerzési folyamatok előtérbe kerülnek. Biztosítja a tanulói tudás kipróbálhatóságát az ismeretátadási folyamatban Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Tevékenységrendszerében megjelennek az online médiahasználat jogi és etikai vonatkozásai, az online információk megfelelő feldolgozására és megosztására való nevelés. Az online tartalmakat tudatosan tervezi és alkalmazza foglalkozásain. Felhívja a tanulók figyelmét a tanulmányokhoz kapcsolódó online tartalmak forrásértékének, megbízhatóságának ellenőrzésére, a hivatkozások fontosságára. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Szaktárgyi KKK-k: "Képes a pedagógiai munka átfogó és részletes elemzésére, megtervezésére, a tapasztalatok reflektív módon történő elemzésére, értékelésére. Ismeri a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a helyi tartalmi szabályozás előírásait, a tanulóközösségek, csoportok és egyének sajátosságait, és ezek ismeretében képes az adott kollégiumi csoport vagy foglalkozási csoport pedagógiai terveinek (éves tervek, programtervek, foglalkozástervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, alkalmazkodva az egyéni és a közösségi igényekhez, egyensúlyt tartva a közvetítendő értékek, valamint a fejlesztő feladatok között. Jártas a hagyományos, a digitális és az online eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában." A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. A tervezési dokumentumaiban megjelennek a KNOAP, a pedagógiai program céljai, alapelvei, feladatai. Éves szintre készült dokumentumai logikusan, tervszerűen vannak felépítve, folyamatjellegűek. Szükség szerint képes rövidebb (féléves, negyedéves) tervezésre. Szabálytisztelő magatartásra szoktatja a tanulókat, alakítja a személyiség és a közösség összhangját. Környezettudatos szemléletmódot tükröző tevékenységeket, programokat szervez. Tudatosan épít a kollégiumi környezet szocializáló hatására. Foglalkozásait az előzetesen megtervezett célok szerint vezeti. A szituációhoz igazodva kreatívan tűzi ki az új célokat. A célok eléréséhez megfelelő feladatokat, tevékenységeket választ. Foglalkozásain az egyéni fejlesztésre is hangsúlyt fektet. A csoportra szervezett folyamatokban is tudatosan differenciál. Az intézményi szintű tevékenységeit is tervei alapján végzi. Kollégiumi tevékenységei során pedagógiai-pszichológiai szempontokat követ; az egyént, a személyiséget fejleszti a nevelés és a tanítás összefüggésrendszerében. Foglalkozásain jelentős hangsúlyt kap a kollégiumi környezeti hatások értelmezése. A kollégiumi nevelés céljainak megfelelően szakszerűen és adaptívan használja a hagyományos és a digitális eszközöket. A célokhoz és az adott nevelési helyzethez igazodva választ a hagyományos és a modern nevelési-oktatási eszközök közül. Foglakozásait a diákok sajátosságaiból kiindulva, az irányító A tevékenysége építkező logikát tükröz, az egymást követő pedagógiai dokumentumoknak megfelelve logikusan építi fel. lépései igazodnak az egyén, a csoport sajátosságaihoz. A tevékenységek szervezését a komplex személyiségfejlesztés jegyében Személyiségfejlesztő feladatokkal hat a szociális fejlődésre és a megfelelő valósítja meg. Tanulóközpontú és tanulástámogató foglalkozásokat tervez és szokások, viselkedési normák elsajátítására. Tanulóközpontú és szervez. tanulástámogató foglalkozásokat tart. A csoport- és a közösségfejlesztést alapelvekre építi, a társas kapcsolatok fejlesztését a közösségi folyamatok dinamikáját kihasználva valósítja meg. Tevékenységében szerepet szán a kortársi interakcióknak, ezek szabályozó, irányító funkcióját hasznosítja. Törekszik az elvárt viselkedésformák vagy értékek közvetítésére. Ezeket a közösségépítés érdekében is fejleszti. Foglalkozásain követendő mintákra épít, amelyeket utánozni lehet, amelyekkel azonosulni lehet, amelyeket be lehet építeni Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. A differenciált nevelés-oktatás alapelveit alkalmazza: egységesség és differenciálás, adaptivitás. A differenciálás szintjei elkülönülnek pedagógiai munkájában. Támogatja és megszervezi a különböző képességű vagy tudású tanulók egymás tanulmányi fejlesztését segítő közösségeit (tanulópárok, önképzőkörök). Dokumentumaiban, foglalkozásain tudatosan határozza meg a külső és a belső motiválás lehetőségeit, az érdeklődés fenntartásának módszereit. Foglalkozásain a diákoknak egységes és differenciált lehetőségeket is biztosít. Törekszik az egyéni sajátosságok és képességek szerinti differenciálásra. A kollégiumi életforma sajátosságaira is építve teret biztosít az eltérő képességű tanulók egymás tanulmányi fejlesztését szolgáló tevékenységének kibontakozásához. Bizalmat és támogatást nyújt az önszabályozó tanuláshoz. Foglalkozásain hatékonyan és teljes körűen motivál Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. A nevelési és az oktatási metodikát a céloknak megfelelően határozza meg. A tudományos és a gyakorlati élet módszereit egyaránt alkalmazza, vállalkozik új eljárásmódok kialakítására. A foglalkozásokon célszerűen választ ismeretbővítő, -felidéző és fejlesztő stratégiákat. A foglalkozáson alkalmazott módszertani megoldásai a szituációhoz is igazodnak. A tervezettekhez képest a foglalkozásokon szükség esetén módszert tud váltani, ehhez módszertani kultúrája mozgásteret biztosít. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 2.12. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tevékenysége eredményeit önkritikusan elemzi, és ennek megfelelően alakítja a további nevelési-oktatási tevékenységeit. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Foglalkozás közben rugalmasan alkalmazkodik az aktuális helyzethez az eredményesség érdekében. Reálisan tudja értékelni foglalkozásának eredményességét. Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a közösségi együttműködésre jellemző gondolkodásmód kialakulásához, kialakításához szükséges tényezőket, feltételeket. Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat kollégiumon belüli és kívüli tényezőinek összehangolására, a tanulási folyamat kreatív és integrált támogatására. A tervezéskor figyelembe veszi a tanulók aktuális állapotát. A tanulási-tanítási folyamatban lehetőséget biztosít az eredményes tanulási stratégiák, módszerek elsajátítására, gyakorlására, a kompetenciák fejlesztésére; tudatosan alkalmazza az önszabályozó tanulás kialakítását segítő eljárásokat. Képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére. Rendszerben és szervezeti keretekben képes a kollégiumi tevékenységeket tervezni, szervezni, szabályozni." 3.1. Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. A tanulók érdeklődésére építve közvetíti a kiemelt nevelési feladatok Felismeri a diákok egyéni tanulási szükségleteit. Kézben tartja az egyéni tartalmát, ösztönözve és alakítva az önnevelés, az önművelődés igényét. tanulás irányítását. Egyénre szabott, fejlesztő és motiváló visszajelzéseket ad Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. A tanulóktól érkező kommunikációs jelek alapján rugalmasan vezeti foglalkozásait. A foglalkozásokon természetesnek tekinti a hibázást, a tévedéseket adekvát módon javítja. A tanulási környezet tárgyi, személyi feltételeit optimalizálja. Szakirodalomra alapozott és egyéni fejlesztésű tanulást támogató rendszert épít ki. Tanulástámogató foglalkozásait úgy tervezi, hogy az ott szerzett tárgyi és módszerbeli ismeretek elősegítsék a diákok hatékony tanulását. Kiemelten kezeli a tanulás tanítását. Szakemberek bevonásával diagnosztizálja a tanulási problémákat, és a szakemberek ajánlásai alapján részt vesz a fejlesztésben. Épít a saját élményű tanulásra, a közvetlen ismeret- és tapasztalatszerzésre. Projektek tervezésénél és szervezésénél figyelembe veszi az adottságokat, projektjei tanulmányokat segítő célok mentén szerveződnek. A csoportfolyamatokat kontroll alatt tartja. A mindenkori tanulásszervezéskor figyelembe veszi a tanulók igényeit, képességeit, általános mentális állapotukat és tanulási képességüket, tanulási motiváltságukat. Kifejezetten igényli a tanulói visszajelzéseket fizikai és érzelmi állapotukról. A nevelési és az oktatási folyamatban természetesnek tekinti a hibázást, a tévedéseket adekvát módon javítja. Érezteti a tanulókkal, hogy tanulásszervezési kérdédekben bizalommal fordulhatnak hozzá. A foglalkozás fizikai környezetét optimalizálja. Épít arra a tényre, hogy a tanulási folyamat sikere a tanuló döntésén alapul. Tanulástámogató motivációs rendszert működtet. Kidolgozza és működteti tanítványai kollégiumi tevékenységrendszerét. Tanítványainak eligazítást ad a tanulássegítő eszközök, tartalmak elérhetőségéről. Eredményesen foglalkozik a tanulási folyamat megtanításával. Konkrét tananyag elsajátításához is képes célravezető tanulásmódszertani javaslatokat tenni. Egyéni fejlesztés, egyéni törődés során foglalkozik a tanulási kudarcokkal. Hatékony kommunikációt folytat a tanulókkal. Döntéshelyzetbe hozza a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat, és alternatív valós megoldásokat kínál számukra. Foglalkozásokon épít a tanulói öntevékenységre az IKT-használat területén is. Tehetséggondozó munkájában felkelti a tanulókban a kutatás igényét. Felzárkóztató munkájában az önálló ismeretszerzés érdekében törekszik a tanulói motiváltság emelésére. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Szaktárgyi KKK-k: "A kollégiumi nevelőtanár képes a személyiség sokoldalú fejlesztésére a tanulás tanításával, az erkölcsi, az állampolgárságra és demokráciára, a nemzeti öntudatra és hazafiasságra, a családi életre, a testi és lelki egészségre, a gazdasági és pénzügyi, a médiatudatosságra, a környezettudatosságra neveléssel, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével, az önkéntesség alakításával, a pályaorientációval. Képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, elemzésére, megértésére. Képes felismerni és a nevelés-oktatás folyamatában adekvát módon figyelembe venni a tanulók eltérő szociokulturális feltételeit, egyéni sajátosságait, és ennek megfelelően egyéni eljárásokat alkalmazni a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében, felzárkóztatásában, valamint a tehetséggondozásban. " 4.1. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A nevelést és az oktatást komplex módon értelmezi, ennek megfelelően tervezi, szervezi és értékeli a kollégiumi tevékenységeket. A foglalkozásokon tekintettel van mind az oktatási célokra, mind a fejlesztési feladatokra A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Alkalmazza a pedagógiai-pszichológiai kutatási módszereket a kollégiumi tanulók nevelésében. Alkalmazza a személyiségfejlődésre vonatkozó elméleteket, kutatási eredményeket. Tevékenységében a személyiséget komplex módon értelmezi, a teljes körű megismerést és fejlesztést képviseli. Az autonóm szemilyiség kialakulását - a közösség érdekeit is szem előtt tartva- támogatja. Kiemelten kezeli a fejlődésben bekövetkező negatív változásokat, a kompetenciahatárain belül ezeket kezeli, megoldja, kompetenciahatárán kívül szakemberek segítségét kéri. A sajátos nevelési igényű tanulókat egyéni fejlesztési terv megfogalmazásával és megvalósításával támogatja. Törekedik a tehetségek azonosítására, a tehetségazonosításhoz szükség esetén szakmai segítséget kér, támogatást nyújt. Optimálisan megvalósítja az egyéni, a csoportos és a közösségi társas lét összhangját a különféle kollégiumi tevékenységekben. Az egyéni szükségleteket figyelembe veszi a foglalkozásokon. A foglalkozás tematikáján átívelő kompetenciákat is fejleszt. Konkrét tanulói és csoportismérvek alapján tervezi, szervezi a foglalkozásait. Érzékelhető az a tudatosság, amely alapján egyéni módon bánik a különböző gyerekekkel. A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan végzi. Eltérő személyiségfejlődési szakaszban lévő tanulókat eltérő pedagógiai módszerekkel fejleszt: tanuló és tanuló közötti differenciálásának nem csak életkoruk az alapja. Épít az előzetes tudásra. Pedagógiai visszajelzései személyre szabottak, fejlesztőek. Az egyén apró fejlődését is visszajelzi, a pozitív visszacsatolás támogató hatását kihasználja. Kommunikációja, kifejezései, tettei alapján érzékelhető a tanulók személyiségének tisztelete. Az egyén fejlődése számára pozitív kollégiumi lehetőségeket tanítványai számára bemutatja, a foglalkozásokon, a programokon való részvételt szorgalmazza. A motiválást nem hatalmi helyzetből, hanem tanári személyiségéből adódó tekintélyével és odafigyeléssel képes biztosítani. A személyiségfejlesztő feladataihoz hiányzó kompetenciáit külső segítség igénybevételével pótolja. Kihasználja a kollégium külső kapcsolatrendszerét, külső előadókat is hív a foglalkozásokra. Rendszeresen analizálja a fejlődés eredményeit, és ezek függvényében a foglalkozásokon is egyéni fejlesztő feladatokat ad. A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára tartott foglalkozásokon a fejlesztési terv szerint tevékenykedik. Rendszeresen visszajelzést kér a fejlődésről. A fejlesztést komplex módon, a nevelési területekkel összefüggésben értelmezi a foglalkozásokon is A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. A tévedést, a hibázást a nevelési-oktatási folyamat természetes velejárójaként értelmezi és kezeli. A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan végzi. Csoportos foglalkozáson is differenciált módon foglalkozik neveltjeivel. A tanuló hibáját, tévesztését, ellenkezését ok-okozati összefüggésekben vizsgálja, és keres rá megoldást. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 4.9. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. A közös kollégiumi nevelési célokkal összhangban határozza meg az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési stratégiát. Rendszeresen elemzi saját pedagógiai gyakorlatát és eredményeit, hogyan alkalmazza az egyéni bánásmód megvalósítását kognitív, affektív és szociális téren. Tetteivel és szavaival kifejezi, hogy a tanulók közötti különbségek, az eltérő fejlettségi szint, az egyes tevékenységek, feladatmegoldások során jelentkező teljesítménykülönbség természetes jelenség. Következetesen figyeli a tanuló teljesítményét, és a követelményeket, pedagógiai gyakorlatát az eredmények függvényében folyamatosan alakítja. A pedagógiai kudarcokat elemzi és értékeli, ennek alapján módosítja az egyéni bánásmódot megvalósító fejlesztési feladatokat és módszereket. 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Szaktárgyi KKK-k: "Teljes kollégiumi tevékenységi körében képes hitelesen közvetíteni az alapvető erkölcsi normákat. A csoportdinamika törvényszerűségeinek felhasználásával képes kollégiumi csoportok kialakítására, fejlesztésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, az inter- és multikulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes arra, hogy motiválóként, résztvevőként, direkt és indirekt irányítóként, segítőként részt vegyen az egyéni és a csoportos fejlesztésben. Elkötelezett az egyéni és csoportos tevékenységek megszervezésében, a szociális kompetenciák fejlesztésében." 5.1. Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Kommunikációjával és pedagógiai tevékenységeivel olyan légkört teremt, amelyben az egyén és a közösség is érzi a biztonságot, az elfogadást, az őszinteséget. Hangsúlyt fektet az erkölcsi értékek közvetítésére, kiemelten: a humanizmus, az empátia, a tolerancia fejlesztésére. Figyelembe veszi az eltérő szociokulturális feltételeket, tevékenységében, módszereiben, eszközeiben megjelennek a hátrányok csökkentését szolgáló eljárások. A hátránykompenzáció során -amennyiben módja van rátámaszkodik a csoport jobb szociokulturális háttérrel rendelkező tagjainak integratív segítségére. A kollégiumi tevékenységének teljes rendszerében jelen van a segítés, a támogatás, a motiválás, az egyéniség kibontakoztatásának feltételei. Preventív technikák alkalmazásával a konfliktusok megelőzésére törekszik, és olyan szabályokat alkalmaz, amelyek kijelölik az együttélés értékeit. A konfliktusos pedagógiai helyzeteket alkotó módon, kooperatívan, konstruktívan oldja meg, és elfogadja, hogy a konfliktusok a pedagógiai gyakorlat velejárói. A verbális és a nonverbális kommunikáció eszközei a nyugalmat, a biztonságot, az empátiát és a toleranciát tükrözik és valósítják meg a foglalkozásokon. A tanulók elfogadják egymást, megnyilvánulásaikban érződik az alapvető erkölcsi normák, értékek belsővé válása. Az ettől eltérő tanulói megnyilvánulásokat példamutatóan kezeli, kiigazítja. Foglalkozásain szakszerűen használja a differenciálás módszereit, szervezési módjait és eszközeit. Foglalkozásvezetése minden tekintetben a csoportra adaptált. Foglalkozásain érvényesül az egyéni bánásmód módszertana, kiemelten a motiválás, a fejlesztés és a formatív értékelés. A szervezett szabadidős tevékenységek során megjelenik a fejlesztés, a közösségépítés és a hátránykompenzáció szempontja. Körültekintő, részletekre kiterjedő tervezéssel megelőzi a konfliktusok kialakulását, a közösségi tevékenységek végzéséhez szükséges szabályokat betartja és betartatja a foglalkozásokon is. A kialakuló konfliktusokat konstruktívan oldja meg, építve a konfliktusban rejlő nevelési lehetőségekre. Konfliktuskezelési stratégiája kerüli a lose-lose helyzetek kialakulását (win-win megoldásokra törekszik) A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Tevékenységek szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális kommunikációjának fejlesztését. Tanulói tevékenységek szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális kommunikációjának fejlődését. A témafeldolgozás módszereként gyakran alkalmazza a vitát, amit moderátorként irányítani is képes. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Személyiségére jellemző a kongruencia, az értékek hiteles közvetítése. A digitális eszközök kollégiumi használatával példát mutat. Csoportdinamikai alapismereteinek felhasználásával segíti a közösségek kialakítását és fejlesztését. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Magatartása, viselkedése, szakmai megnyilvánulása hiteles, példaértékű, nyitott. A foglalkozásokon bátran és egyértelműen, következetesen fejezi ki meggyőződését. Olyan tevékenységeket szervez, amelyek a tanulókat a mások tiszteletére nevelik. A feladathelyzetnek megfelelően, a tanulóknak példát mutatva alkalmazza a digitális eszközöket. A digitális világ hasznára és veszélyeire felhívja figyelmüket, használatukkal tisztában van. A szociális kompetenciákra építve a foglalkozásokon fejleszti a közösség normáit, értékeit, tudatát, céljait. Szaktárgyi KKK-k: "Képes a tanulók személyiségfejlődésének értékelésére, a különböző értékelési formák, eszközök célnak megfelelő és eredményes használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére. Ismeri a nevelési eredmények vizsgálatának módszereit, a pedagógiai értékelés funkcióit, típusait, formáit, és ezeket képes folyamatosan, egységben alkalmazni, valamint tervező munkájában felhasználni. Képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszony kialakítására, a konfliktusok eredményes, konstruktív kezelésére." Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit Az országos és a helyi szintű irányítási dokumentumokban Foglalkozásain megjelennek a kollégiumi nevelés országos ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan megfogalmazottakat adaptívan alkalmazza a csoportjára. alapprogramjának céljai, feladatai, elvárásai. körülhatárolni, következetesen alkalmazni. A sokoldalú értékeléshez pontosan választja meg az ellenőrzés és az értékelés módszereit. Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Nevelési eredményvizsgálati módszereket alkalmaz, és eszközöket készít a tanulók, a csoportok és a közösségek megismeréséhez, fejlesztéséhez, az elért eredmények értékeléséhez. A rendelkezésre álló központi mérésiértékelési dokumentumok információit munkája során felhasználja. Tudatosan alkalmazza a formatív, a diagnosztikus és a szummatív értékelési formákat, eszközöket. A sokoldalú értékeléshez felhasználja a megítélést, a becslést és a mérést. Foglalkozásain használja azokat a mérőeszközöket, amelyek hozzájárulnak a tanulók egyéni és a csoport fejlesztéséhez A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos Tevékenységében rendszer szinten van jelen a folyamatos fejlesztő értékelés. Megbeszélések, tanulói önértékelések, társak értékelése, csoportmegbeszélés visszajelzésre. felhasználása a fejlesztésben Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. A tanulói eredményekről folyamatosan, objektíven visszajelzést ad. A foglalkozásokon fejlesztő visszajelzéseket ad a tanulói tevékenységekre és eredményekre Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Értékelése jellemzően formatív. A fejlesztő értékelést alkalmazza a foglalkozásokon is. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására Kooperatív csoportmunkával, egyéni feladatokkal segíti a helyes önértékelés Az együttműködésen alapuló feladatok értékelésében kiemelt szerepet 6.7. törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. kialakulását, a pályaorientációt. tulajdonít a társak értékelésének és az önértékelésnek Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. A tanulói produktumokat elemzi, értékeli és felhasználja nevelői tevékenységében. Pedagógiai munkájában felhasználja a tanulói teljesítmények iskolai mérésének, értékekésének eredményeit. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Az értékelés eredményei és a közvetlen tapasztalatok alapján szükség szerint módosítja pedagógiai gyakorlatát. Szaktárgyi KKK-k: "Képes az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, a pedagógiai kommunikáció sajátosságainak megismerésére, a kommunikációs eszközök alkalmazására. Folyamatosan fejleszti a diákok kommunikációs kultúráját, a kapcsolatteremtő, a kapcsolattartó és a kapcsolatot lezáró képességeit. Képes a kollégiumi tevékenységeihez kapcsolható más szereplőkkel - kollégiumon belüli és a kollégiumon kívüli - kooperatív és konstruktív együttműködésre. A kapcsolattartás és az együttműködés során használja az IKT-eszközöket és a különböző online csatornákat." Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, a kollégákkal, az A foglalkozásain épít a kollégiumon kívüli együttműködés, a megvalósult jellemzi. intézményvezetővel, a nevelésben-oktatásban résztvevőkkel. programok elemeire. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az Kapcsolattartásában épít a korszerű eszközök és online csatornák Felhasználja az online csatornákat információforrásként és eszközként is a infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. lehetőségeire. foglalkozásokon. Az együttműködő felektől (tanuló, szülő, kolléga, vezető, szakemberek stb.) Az együttműködő felektől érkező információkat kulturáltan építi be a Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó érkező jelzéseket, megállapításokat kritikusan elemzi és használja fel. foglalkozásiba. Kommunikációja nem egyirányú: igényli a visszajelzéseket, visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. reagál és épít rájuk. A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. A partnerekkel történő együttműködése folyamatos és eredményes. Álláspontját kulturáltan megfogalmazza, mérlegeli mások véleményét, és maga is meggyőzhető. A kollégiumi működést ismeri, a vonatkozó szabályokat adaptálja tevékenységébe. Az intézmény működésével összhangban képes munkájának önálló tervezésére és elvégzésére, s ehhez megfelelő és hatékony kommunikációra. Kollégiumi szintű feladatokat vállal, együttműködik kollégáival. A tanulás tárgyi és személyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az egyéni sajátosságokat Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően Kommunikációja a pedagógiai céloknak megfelelő. kommunikál Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának Következetesen fejleszti a tanulók egyéni és csoportos kommunikációját, fejlődését. ösztönözve őket a kulturált magatartásra. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Foglalkozásainak tervezésénél és megvalósításánál szükség szerint felhasználja az iskolától, a szülőktől és a tanulóktól érkező információkat. A foglalkozásokon is mintát mutat a kulturált vitára, a vélemények megfelelő megfogalmazására. A szabályokat következetesen betartja és betartatja. Kollégium szintű programokat szervez, amelyeket a szakmai elkötelezettség, az együttműködésre való nyitottság jellemez. A tanulás tervezésekor és szervezésekor figyelembe veszi az ergonómiai és személyi feltételeket. A tanulás tárgyi és személyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az egyéni sajátosságokat. Kommunikációja tervezett, szervezett, igazodik a kommunikációs körülményekhez és pedagógiai helyzetekhez. A tanulók pozitív kommunikációját megerősíti, a negatívakat javítja, módosítja. Szaktárgyi KKK-k: "Képes a szakirodalom folyamatos követésére, az önálló ismeretszerzésre, a neveléstudományi kutatások eredményeinek, a kollégiumi nevelés aktuális kérdéseinek értékelésére, alkalmazására, a személyes tapasztalatok integrálására a tudományos keretekbe. Elkötelezett az igényes nevelői munka és a reflexió iránt. Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgál a diákok számára. Képes saját szakterületén a folyamatos önképzésre, szervezett továbbképzés keretében tudásának megújítására, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra. Részt vesz az intézményi innovációban, pályázatokban és kutatásokban, az online megvalósuló együttműködésekben." 8.1. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, Szakmai ismeret- és képességbeli tudását helyesen alkalmazza a Kompetenciáit tudatosan alkalmazza, fejleszti a foglalkozásokon is. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. feladatköreiben Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Tervező, megvalósító tevékenységeire önszabályozó céllal reflektál. Pedagógiai hatékonyságának növelése érdekében innovatív megoldásokat A foglalkozás pedagógiai és logikai elemeinek tervezését, célkitűzéseit érzékelteti, meghatározza. alkalmaz, pedagógiai gyakorlatát képes megújítani Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Pedagógiai kommunikációját a céloknak és az interperszonális A foglalkozásain tudatos kommunikációt valósít meg. kapcsolatoknak megfelelően fejleszti. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 8.4. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Szakirányú továbbképzéseken részt vesz, autodidakta módon is fejleszti tudását Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. A legújabb tudományos eredményeket összhangban alkalmazza napi gyakorlatával. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az IKT-kompetenciáit folyamatosan fejleszti oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Szakmai kérdésekről rendszeresen konzultál a kollégáival Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. A lehetőségeknek megfelelően vesz részt intézményi innovációban, pályázatokban, fejlesztésekben. Lehetőség szerint részt vesz az online kollégiumi szakmai közösségek munkájában. A foglakozások tükrözik a témához tartozó aktuális, legújabb szaktudományos és módszertani ismereteit. A pedagógiai elmélet és gyakorlat szerves egységben jelenik meg a foglalkozásokon. Az IKT-eszközöket a témának, szakmai felkészültségének és a körülményeknek megfelelően használja. A kollégáktól kapott szakmai információkat folyamatosan, tudatosan alkalmazza a foglalkozásokon is. A foglalkozásokon kipróbálja az intézményi és egyéni innovációkat adaptálja az eredményeket. Az online szakmai közösségek eredményeit alkalmazza tanulói körében. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 8

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5700 Gyula, Szent István u. 38. Pf.:9 Iskolai : (66) 561-420, fax: (66) 561-436 OM azonosító: 203069 e-mail: iskola@harruckern.hu

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

I. Pedagógiai módszertani felkészültség

I. Pedagógiai módszertani felkészültség PEDAGÓGUS ELVÁRÁSOK I. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi elvárásrendszer 1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR HOSPITÁLÁS ALAPJÁN EGY ÓRA JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÉRTÉKELÉSE LSP_TK107G4 - AZ ELŐMENETELI RENDSZER TARTALMA (KOMPETENCIÁK, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 2015-2016. tanévtől Készítette: a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 1 Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen módszertani felkészültség jellemzi? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA Területek Önértékelési szempontok Központi elvárások Intézményi elvárások 1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere 2015.12.10. Tartalom Bevezetés... 3 Pedagógus modul... 4

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez

Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez A gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területére készült

Részletesebben

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK 1. Pedagógiai módszertani felkészültség A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

Végzettségek, eredmények, iskolán belüli és azokon kívüli felkérések, szakmai elismerések.

Végzettségek, eredmények, iskolán belüli és azokon kívüli felkérések, szakmai elismerések. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az IKT eszközök iránti érdeklődés, azok megismerése és saját gyakorlatában való alkalmazása rendszeres, ezt alátámasztja az óralátogatás jegyzőkönyve, a pedagógussal

Részletesebben

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat Tessedik Sámuel Általános iskola Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. Kollégiumi nevelés. A kiadvány elektronikus formában a weboldalon kerül közzétételre.

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. Kollégiumi nevelés. A kiadvány elektronikus formában a  weboldalon kerül közzétételre. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz A kiadvány elektronikus formában

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra 2015. november SZTEJKI INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Matematika hete rendezvénysorozat - 2014. november 17. Nagykőrös Készítette: Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea

Matematika hete rendezvénysorozat - 2014. november 17. Nagykőrös Készítette: Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea Matematika hete rendezvénysorozat - 2014. november 17. Nagykőrös Készítette: Bánné Mészáros Anikó és Görög Tímea Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.30.) Korm. r. alapján 1. Szakmai feladatok, szaktudományos,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Önértékelés Intézményi elvárásrendszer

Önértékelés Intézményi elvárásrendszer TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Önértékelés Intézményi elvárásrendszer 2015. szeptember 1. Tartalom A pedagógus önértékelése... 3 Pedagógiai módszertani felkészültség...

Részletesebben

Pedagógus önértékelés 1.Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Intézményi elvárások Adaptált elvárások

Pedagógus önértékelés 1.Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Intézményi elvárások Adaptált elvárások Pedagógus önértékelés 1.Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Milyen a módszertani felkészültsége? A módszereket az aktuális tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak és a gyermekek fejlettségének

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Zsadányi Református Általános Iskola Önértékelési Program

Zsadányi Református Általános Iskola Önértékelési Program Zsadányi Református Általános Iskola Önértékelési Program 2015-2020 Készítette: Eszenyiné Fábián Ildikó 2015.december 15. Tartalom Önértékelési Program... 1 1. Az önértékelés alapja... 3 2. Az önértékelés

Részletesebben

Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei

Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei Differenciált tanulásszervezés szemlélete és módszerei Rapos Nóra ELTE PPK 2006 Hogyan csináljam? Mit csináljak vele? A differenciálás szemlélete 1. Az oktatás tömegesedése heterogén gyerekcsoportok szociokulturális

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.: III-477/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola vezető elvárás rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport A tanulás és tanítás stratégiai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6.

Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. Varjú Potrebić Tatjana Szabadka, 2013. június 6. A tanári kompetenciák Egyéni képességek (ismeretek, készségek, jártasság és attitűd) a tanár szerepe kulcsfontosságú közvetlenül befolyásolja a tanuló tanulását

Részletesebben

Egyszerűsítések az értékelésben változások az átdolgozott útmutatóban

Egyszerűsítések az értékelésben változások az átdolgozott útmutatóban ,,Fejlesztés Fejlődés Együttműködés Keceli Nemzetközi Konferencia Kecel, 2016. november 26. Egyszerűsítések az értékelésben változások az átdolgozott útmutatóban Bella Tibor Köznevelési Szakértők Országos

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Érvényes: Önértékelési szabályzat Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 19-21. 1. Az önértékelés alapja 1. Jogszabályok: & 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2.sz. melléklet Elvárás-rendszer pedagógus 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Ismeri és

Részletesebben

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda PEDAGÓGUS-, VEZETŐI-, és INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZERE

Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda PEDAGÓGUS-, VEZETŐI-, és INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZERE PEDAGÓGUS-, VEZETŐI-, és INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZERE Készítette: a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Nevelőtestülete ELVÁRÁSTÁBLÁZAT 1. 2. I. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Milyen a módszertani

Részletesebben

Önértékelési szabályzat Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma

Önértékelési szabályzat Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma Önértékelési szabályzat Bajai SZC Türr István Gazdasági Szakgimnáziuma Készítette: Feketéné Nagy Ibolya tagintézményvezető-helyettes 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

5 éves átfogó intézményi önértékelési program 2015/2016. nevelési évtől 2019/2020. nevelési év végéig

5 éves átfogó intézményi önértékelési program 2015/2016. nevelési évtől 2019/2020. nevelési év végéig KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info 5 éves átfogó intézményi önértékelési program

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés az

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola OM-azonosító: 035947 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szajol, 2016. augusztus 22. 1 Tartalom: 1. A gyakornoki szabályzat célja és hatálya 2. A gyakornoki idővel kapcsolatos

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben