Közös állásfoglalás a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös állásfoglalás a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban"

Átírás

1 CFCF Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Közös állásfoglalás a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (1093 Budapest, Lónyay u. 34., képviseli Daróczi Gábor elnök) és a Mental Disabilitiy Advocacy Center (1051 Budapest, Hercegprímás utca 11., képviseli Steven Allen kampányigazgató) a KLIK Pilisvörösvári Tankerületének a Jókai Mór Általános Iskolát érintő átszervezési javaslatával (továbbiakban Javaslat ) összefüggésben az alábbi jogi állásfoglalást terjeszti elő. Az aláíró szervezetek álláspontja szerint megállapítható, hogy a Javaslat sérti - az Gyermek Jogairól szóló ENSZ egyezmény (kihirdette az évi LXVI. tv.) 3. cikkében biztosított, a gyermek mindenekfelett álló érdekét; valamint - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 10. (2) bekezdését (szegregáció tilalma); - a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (kihirdette a évi XCII. tv.) 24. cikkét, amely minden szinten befogadó oktatási rendszer biztosítását írja elő. 1. A normál tantervű, szegregált oktatás fenntartása A Javaslat értelmében a roma tanulók normál tantervű oktatása nem szűnik meg. A Javaslat ezáltal fenntartja a jogellenes állapotot, a fenntartó továbbra is elkülönítve kívánja oktatni a piliscsabai roma gyerekeket. Piliscsabán köztudomású tény, hogy a Jókai Mór Általános Iskola szegregált formában működik, tanulói többségében roma gyermekek, méghozzá olyan családok gyermekei, akik a település cigány lakossága körében is a legnehezebb körülmények között élnek. A Jókai iskola korábbi, önkormányzati fenntartója a szegregáció megszüntetése érdekében 2011 októberében Esélyegyenlőségi Munkacsoportot hozott létre, hogy egy deszegregációs terv kidolgozásával megoldást találjon a nyilvánvalóan jogellenesen működő oktatási gyakorlatra. A deszegregáció irányába mutató első lépés az volt, hogy az önkormányzat 2012/2013-as tanévben megtiltotta további első osztály indítását, hosszú távú célként azt kitűzve maga elé, hogy az iskolát felmenő rendszerben megszünteti. Piliscsaba

2 Önkormányzatának 2013-ban készült as időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja több helyütt is szegregáltnak titulálja a Jókai Mór Általános Iskolát. A felmenő rendszerű deszegregációs lépéseket figyelmen kívül hagyva a január 1-jével a fenntartói jogokat megszerző KLIK a 2013/2014-es tanévben új első osztályt indított, mindösszesen 4 gyermekkel. Az állami iskolafenntartó ugyanis világossá tette, hogy fenn kívánja tartani még szegregált formában is a Jókai Mór Általános Iskolában folyó oktatást, oda ismételten lehetővé tette a beiratkozást. A 2014/2015-ös tanévben 1 beiratozója volt az iskolának. Az Alapvető Jogok Biztosa a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában folyó elkülönített oktatás kapcsán vizsgálatot indított. A vizsgálat lezárásáig amelynek közvetlen tárgya, hogy jogellenesen különítik-e el a roma tanulókat a Jókai Mór Általános Iskolában semmiképpen sem indokolt olyan átszervezésről dönteni, amely a normál tantervű, szegregált oktatás fenntartására irányul. Amennyiben az Alapvető Jogok Biztosa megállapítja, hogy a KLIK azzal, hogy a deszegregációs folyamatot megakasztva új első osztályt indított 2013 szeptemberében, megsértette a roma tanulók egyenlő bánásmódhoz való jogát, abban az esetben nem a jelenlegi állapot fenntartását célzó, hanem annak felszámolását eredményező intézkedéseket kell tenni. A CFCF 2014 áprilisában átiratkozási akciót indított, amelynek keretében a Jókai iskolából több mint 10 tanulót kíséreltek meg szülei átíratni a környékbeli állami iskolák valamelyikébe. Egyetlen gyermeknek sem engedélyezte a Pilisvörösvári Tankerület az átiratkozást, többen közigazgatási pert indítottak, néhányan pedig úgy döntöttek, nem perelnek az iskolák és a fenntartó nyilvánvaló ellenállása miatt. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság öt gyermeket érintően állapította meg ítéletében, hogy jogellenes volt a KLIK átiratkozást elutasító határozata, egyetlen gyermek vonatkozásában tartotta csak a KLIK eljárását jogszerűnek. Ebben az ügyben a Kúria előtt a felülvizsgálati eljárás még folyamatban van. Az átiratkozási akció azonban csak látszólag volt sikeres, mindössze két tanuló került át a választott intézménybe, mert az elhúzódó eljárások és az iskolák nyíltan elutasító hozzáállása miatt a szülők pernyertességük ellenére álltak el az átiratkozási szándéktól. Ez azonban nem a Jókai Iskola további működtetésének indokoltságát igazolja, hanem éppen azt jelzi, hogy a környékbeli állami intézmények kirekesztő gyakorlata és a szülők rossza anyagi helyzete miatt van az iskolának 40 tanulója, s nem az abban folyó oktatás színvonala miatt. A CFCF 2014 novemberében kérdőívezést folytatott a Jókai iskola tanulói családja körében, elérve a családok 71%-át. A válaszadók 100%-a választana gyermekének másik intézményt, ha iskolabusz indulna a környékbeli általános iskolákba. Az anyagi korlátok, a környékbeli iskolák elutasító hozzáállása miatt hagyták a szülők a Jókaiban gyermeküket, ebből következően esetükben az iskolaválasztás csak elvi lehetőség, azzal élni nem tudnak. 2

3 Az elkülönített (normál tantervű) jelenlegi oktatás jogi értékelése Az Ebktv. 8. e) és 10. (2) bekezdésének együttes olvasatából az következik, hogy tilos a nemzetiségi hovatartozás alapján történő elkülönítés, amely külön bizonyítás nélkül is szükségképpen hátrányt okoz. Az oktatás területére vonatkozó speciális szabályokat az Ebktv a tartalmazza. Elkülönített oktatás a jelenlegi szabályozás szerint mindössze 3 esetben megengedett: nemi, nemzetiségi és vallási alapon. Az Ebktv. 28. (2) bekezdése szerint felekezeti vagy nemzetiségi oktatási célból elkülönült oktatás kizárólag akkor szervezhető, ha arra a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása alapján kerül sor; feltéve, hogy az oktatás célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok kialakítását; az elkülönített oktatás miatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri; az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, illetőleg államilag előírt, támogatott követelményeknek. A Kúria gyakorlata értelmében önmagában a roma nemzetiségi oktatás szervezése nem indokolja elkülönített osztályok, iskolák létrehozását, másrészről a roma nemzetiségi oktatáshoz adott szülői hozzájárulás nem értékelhető az elkülönítéshez adott szülői hozzájárulásként. (lsd. a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) ítéletét a Hajdúhadházi szegregációs ügyben : Pfv.IV /2008/4.; a Kaposvári szegregációs ügyben: Pfv /2010/5. vagy a Győri szegregációs ügyben: Pfv.IV /2012/2.) Másrészről a Jókai iskolában nem folytatnak nemzetiségi oktatást, így nincs olyan törvényes ok, amely indokolná a roma többségű, kihasználatlan és rossz kompetencia eredményeket produkáló általános iskola fenntartását. A fentiek alapján a Jókai Mór Általános Iskolában jogellenesen különítik el a roma tanulókat a Tankerület más általános iskoláiban tanuló gyermekekhez képest, hiszen az oktatás tartalma nem indokolja sem a külön intézmény, sem a külön osztályok létrehozását, illetőleg fenntartását. A Javaslat szerint a gyógypedagógiai osztályok iskolaépületbe telepítése révén épületen belül megvalósul az integráció. A jogellenes elkülönítés tilalmára vonatkozó fenti rendelkezésekből ugyanakkor kitűnik, hogy az átszervezéssel nem válik jogszerűvé a jelenlegi normál tantervű elkülönítő oktatás, ugyanis a nem gyógypedagógiai osztály tanulóit az átszervezés nem érinti, az osztályösszetétel nem fog változni. A faji alapú hátrányos megkülönböztetéssel, s annak is a roma gyerekeket érintő iskolai elkülönítéssel összefüggésben az Emberi Jogok Európai Bíróság (EJEB) már több ügyben is megállapította, hogy a múltbél diszkrimináció, illetve annak továbbélése miatt az államoknak pozitív (tevőleges) kötelezettségeik vannak, azaz nem elég tartózkodniuk a diszkriminációtól, de konkrét lépéseket kell tenniük a strukturális diszkriminációval megszüntetése érdekében. 3

4 Az Orsus és társai kontra Horvátország (Kérelem sz /03) ügyben az EJEB hangsúlyozta, hogy a romák sérülékeny kisebbséget alkotnak, s ezért különös oltalmat igényelnek, ( ), és hogy az államok részéről az oktatásban rejlő strukturális hiányosságok kiküszöbölése pozitív intézkedéseket igényel (177. ). A Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben (Kérelem sz /11) a roma gyerekek indokolatlan fogyatékosság minősítésével kapcsolatban pedig a Bíróság megjegyezte, egy állam pozitív kötelességei közé tartozna a téves diagnózissal szembeni garanciák biztosítása egy olyan helyzetben, ahol az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek hátrányos megkülönböztetése korábban is előfordult (119. ). Az EJEB hivatkozott döntéseiből kitűnik, hogy az államnak feladata, hogy tevőlegesen, konkrét, pozitív intézkedésekkel lépjen fel a diszkriminációval szemben. Az átszervezési javaslat a korábbi fenntartó által is deklarált szegregált oktatást ugyanakkor nem megszüntetni, hanem éppen elmélyíteni kívánja. A tervezett átszervezés világosan szembemegy a hazai jogszabályokkal és az EJEB által hangsúlyozott állami kötelezettségekkel. 2. Gyűjtő iskola kialakításának veszélyei, a fogyatékossággal élő gyermekek jogainak sérelme Az átszervezés a szegregált oktatás fenntartásán túl egy gyűjtő iskola kialakítását vetíti előre, amelyben a tanulási problémákkal, szociális hátrányokkal küzdő tanulók egy iskolaépületben koncentrálódnak. A Javaslat szerint a Tankerületen belül egyetlen intézményben megoldott a szegregáltan oktatandó SNI gyermekek oktatása, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskolában. A pilisvörösvári intézményben a szakértői véleményük alapján csak szegregált formában oktatandó gyermekek bár külön osztályban, de mégis egy többségi intézményben tanulnak, vagyis interakcióba lépnek nem fogyatékossággal élő s (nem roma) tanulókkal is. A Jókai iskola roma tanulói között most is többségben vannak azok a gyerekek, akik valamilyen tanulási nehézséget megállapító szakértői véleménnyel, SNI integrált, illetve BTMN-es minősítéssel rendelkeznek. Másrészről a Javaslat a gyógypedagógiai intézmény kialakításának indokoltságát adatokkal sem támasztja alá, nem derül ki, hogy a pilisvörösvári intézmény mennyiben túlterhelt, vannak-e ellátásból kiszorult gyermekek. Előre vetíti ugyanakkor azt, hogy ha lenne külön gyógypedagógiai intézmény, akkor várhatóan megnőne a szegergáltan oktatandó SNI gyerekek száma (Javaslat 3.7. pontja). Ez ugyanakkor szembemegy a fogyatékkal élő gyermekek inkluzív oktatásának előmozdítását célzó nemzetközi kötelezettségekkel. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (a továbbiakban Egyezmény) 24. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való jogának hátrányos megkülönböztetés nélküli, az egyenlő esélyek alapján történő megvalósítása céljából a részes államok befogadó oktatási rendszert biztosítanak minden szinten. A befogadó oktatás biztosításának követelménye az Egyezmény értelmében azt jelenti, hogy a többségi társadalom számára elérhető általános oktatási-nevelési programokat az SNI tanulók számára is hozzáférhetővé kell tenni (24. cikk (2) bekezdés b) 4

5 pont) az egyes gyermek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás (24. cikk (2) bekezdés c) pont) és egyénre szabott támogatási formák (24. cikk (2) bekezdés d) pont) révén. Az Egyezménnyel összhangban a befogadó oktatás biztosítását és a fogyatékossággal élő személyeknek az általános oktatási rendszerekhez való hozzáférését nehezítő akadályok lebontását sürgeti az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec(2006)5. sz. ajánlása az Európa Tanács fogatékosságügyi akciótervéről a közötti időszakban (3.4. pont), valamint az Európai Unió közötti időszakra kidolgozott Fogyatékosságügyi stratégiája is (COM/2010/0636 végleges, 2.1. pont, 5. intézkedési terület), amelyek Magyarország számára is irányadóak. A normál tantervű általános iskolákba integrált, az intézményen belül azonban szegregált osztályokban folyó oktatás nem felel meg a teljes integrációt célzó, befogadó oktatás követelményének. Önmagában az, hogy a Pilisvörösvári tankerülethez tartozó SNI tanulók oktatása elkülönített speciális osztályokban valósul meg, is sérti a fogyatékossággal élő gyermekek Egyezményben biztosított inkluzív oktatáshoz való jogát. A jelenlegi jogsértő helyzet indokolja egy azt megszüntető átszervezési koncepció kidolgozását és megvalósítását. Ehhez képest a Javaslatban leírt intézményi átszervezés amely tehermentesíteni kívánja a szomszédos tankerületek intézményeit azáltal, hogy az általuk befogadott SNI tanulókat a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolába tömöríti (Javaslat 3.5. pontja) mindazonáltal nem, hogy nem szüntetné meg a jelenlegi jogsértő helyzetet, hanem még ahhoz képest is visszalépést jelentene. A szegregáltan oktatott fogyatékossággal élő gyerekeket többségében tanulási nehézségekkel rendelkező tanulókkal kívánják integrálni egy olyan, erősen stigmatizált iskolaépületben, amely a pilisvörösvári általános iskolához képest nyilvánvaló visszalépést eredményez. Jóllehet a Jókai Mór Általános Iskola de jure normál tantervű intézmény, így jogi szempontból az átvett SNI gyermekek oktatási környezete a jelenlegi, normál tantervű iskolán belüli szegregált oktatási környezethez képest nem változna, a Jókai iskola de facto hátrányos helyzetű, roma gyermekeket szegregáló mivolta miatt azonban kettős szegregációs helyzetbe hozná az SNI tanulókat, hiszen az elkülönített gyógypedagógiai oktatás már eleve elkülönített, alacsonyabb színvonalú oktatást biztosító intézményben zajlana. Az átszervezés egyértelműen ellentétes a (fogyatékossággal élő) gyermekek mindenek felett álló érdekével, káros, s szakmailag sem indokolt lépés. A fenti indokok alapján álláspontunk szerint az átszervezés ellentétes a hatályos magyar jogszabályokkal, nem a gyermekek érdekét szolgálja, hanem egy jogellenes állapot fenntartását és annak súlyosbítását. Ezen túl ellentétes Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival, s egyértelműen sérti az Emberi Jogok Európai Bíróságának a roma oktatási ügyekben kimunkált alapelveit. 3. Alternatív átszervezési javaslat Aláíró szervezetek álláspontja szerint a Jókai Mór Általános Iskolát meg kell szüntetni, s azt csak akkor lehet új alapokra helyezve, valódi inkluzív oktatást biztosítva újranyitni, 5

6 amennyiben azt sikerül vonzóvá tenni a piliscsabai, illetve környékbeli roma és nem roma családok számára is. A fenntartó feladata az aláíró szervezetek szerint elsődlegesen a fennálló jogellenes állapot megszüntetése és nem annak súlyosbítása. Amennyiben a fogyatékossággal élő gyermekek ellátása a tankerület illetékességén belül valóban nehézségekbe ütközik, akkor arra olyan megoldást kell találni, ami nem a teljes elszigeteltségüket, hanem inkluzív oktatásukat segíti elő. A KLIK elnökével a Népszabadságban megjelent interjú 1 alapján látható, hogy az átszervezésnek nem szakmai, mint inkább személyi indokai vannak, azonban a gyermekek mindenek felett álló érdekét az szolgálja, hogy oktatásuk szakmai alapon, a jogszabályoknak és az azokkal érvényesített érdekeiknek megfelelően történik. Mindezek alapján a KLIK jelenlegi javaslata elvetendő; helyette egy olyan javaslat kidolgozása szükséges, amely az általános oktatási rendszer keretében történő befogadó oktatást biztosít minden gyermek számára, a gyermekek nemzetiségi hovatartozására vagy esetleges fogyatékosságukra való tekintet nélkül. Budapest, május 7. Daróczi Gábor elnök Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Steven Allen kampányigazgató Mental Disability Advocacy Center 1 6

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései. Dr. Kárpáti József ügyvéd

A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései. Dr. Kárpáti József ügyvéd A közérdekű igényérvényesítés egyes kérdései Dr. Kárpáti József ügyvéd A közérdekű igényérvényesítés lényege, hogy nem közvetlenül a jogsérelmet szenvedett személy fordul a jogainak érvényesítése érdekében

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

A fogyatékossággal élők foglalkoztatási helyzete Magyarországon az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1

A fogyatékossággal élők foglalkoztatási helyzete Magyarországon az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 DOKUMENTUM Kozicz Ágnes Ottrok Viktória A fogyatékossággal élők foglalkoztatási helyzete Magyarországon az ombudsmani vizsgálatok tükrében 1 A vizsgálat megindulása és m dszere A demográþai változások

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere (a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK

ÚTMUTATÓ AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK ÚTMUTATÓ AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK Autisták Országos Szövetsége 2010 Útmutató autizmussal élő felnőtteknek és szüleiknek Kézirat lezárása: 2009. december 30. A kiadvány szerzői: Dr. Altmann

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben