A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum"

Átírás

1 A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény, és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban Esélyegyenlőségi tervet készít és azt az intézmény magára kötelező érvényűként elismeri. A terv személyi hatálya Az esélyegyenlőségi terv a Testnevelési Egyetem összes közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozójára kiterjed. A terv célja, hogy a hátrányos helyzetű csoportokat (továbbiakban hátrányos helyzetűek) kiemelten segítse: nők, romák, fogyatékossággal élők, gyermeket nevelő családok, pályakezdők, 40 év feletti munkatársak, tartós vagy krónikus betegséggel küzdők. Az egyetem hallgatóinak esélyegyenlőségéért fogyatékos hallgatók esetén a Fogyatékosságügyi Bizottság és a fogyatékosságügyi koordinátor, hátrányos helyzetű hallgatók esetén az egyetemi mentorszervezet felel. A terv időbeli hatálya Az intézményi esélyegyenlőségi tervet az Egyetem Szenátusa június 25-től május 25-ig terjedő időszakra fogadja el, mely évente újra tárgyalásra és elfogadásra kerül. Általános elvek (1) A Testnevelési Egyetem, mint munkáltató különös figyelmet fordít arra, hogy közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársai számára biztosítsa az egyenlő bánásmódot, a diszkrimináció tilalmát, a zaklatás, jogellenes megkülönböztetés, megtorlás tilalmát, és biztosítja az egyenlő bánásmódot a foglalkoztatás területén évi CXXV. törvény 21. Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való felvételben, az alkalmazási feltételekben; b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és megszüntetésében; d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan; e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 12. (2) bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában; g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 1

2 h) az előmeneteli rendszerben; i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint j) a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a gyermek gondozására fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság kérelmezésével, illetve igénybevételével összefüggésben. 22. (1) Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a) a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés, b) a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés. (2) A 21. f) pontjának alkalmazása során a 8. a)-e) pontjaiban meghatározott tulajdonság tekintetében tett közvetlen hátrányos megkülönböztetés minden esetben sérti az egyenlő bánásmód követelményét. 23. Törvény, törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére - a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben - előnyben részesítési kötelezettséget írhat elő. I. Az Esélyegyenlőségi Bizottság (1) A Munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársak esélyegyenlőségének biztosítására és a sérelmes ügyek kivizsgálására Esélyegyenlőségi Bizottságot (továbbiakban Bizottság) hoz létre. A Bizottság tagjait a rektor kéri fel a bizottsági munka ellátására. A bizottság működését a szabályzat határozza meg. III. Hátrányos megkülönböztetés miatti panasztétel (1) A munkáltatónak gondoskodni kell az egyenlő bánásmód vélt vagy valós megsértése esetén a panasztételi lehetőségről, az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálásról, együtt kell működnie az ügyben eljáró hatósággal (Egyenlő Bánásmód Hatóság). A közalkalmazott az intézmény rektorához fordulhat. (2) A sértett fél írásos panaszát a rektorhoz nyújtja be a sérelem bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A rektor a kérelem beérkezését követően összehívja az Esélyegyenlőségi Bizottságot, mely Bizottság a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül határozatot hoz az ügyben. (3) A panasztételi jog nem érinti az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a közalkalmazott által külön jogszabályban (személyiségi jogi per, munkaügyi per, munkaügyi vagy szabálysértési hatóságok, különösen Egyenlő Bánásmód hatóság eljárása) biztosított jogérvényesítési lehetőségét. IV. Helyzetfelmérés Összes közalkalmazotti jogviszonyban álló 381 munkatárs a Testnevelési Egyetemen, június 10-i állapot szerint Nők száma éven aluli gyermeket nevelők száma 38 2

3 (férfiak és nők) Gyermekgondozási szabadságon levők 9 száma Tartós betegállományban levő száma (ide 4 értve a családtagot gondozókat is) Fogyatékos v. megváltozott 3 munkaképességű dolgozók Pályakezdők 4 40 éven felüli munkatársak száma 193 Romák 0 tovább foglalkoztatott nyugdíjasok száma 2 Nemek aránya a vezetésben Nők Férfiak középvezetők felső vezetők 0 6 V. Konkrét célok, kitűzések A Munkáltató az alábbi konkrét célokat tűzi a június 25-től május 25-ig terjedő időszakra: 1. Esélyegyenlőségi bizottság létrehozása és működtetése (1) A bizottságnak sérelmes ügyek esetén a panasztételi űrlap beérkezésétől számított 15 munkanapon belül, a folyamatos működés szempontjából pedig minimum évente két alkalommal üléseznie kell, melyről jegyzőkönyv készül. 2. Intézkedések a főbb esélyegyenlőségi területeken a) családbarát munkahelyi körülmények kialakítása b) nemek közti esélykülönbségek csökkentése c) akadálymentesítés előrehaladása d) fogyatékkal élők helyzetének javítása e) roma munkavállalók esélyegyenlőségének előremozdítása, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 68/2001/EK rendelet alapján) (1) minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; (2) minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; (3) minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul; 3

4 (4) minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; (5) minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést; (6) minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban Családbarát munkahely kialakítása (1) A Munkáltató a 16 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő munkavállalók, beteg vagy ellátásra szoruló hozzátartozót gondozók számára, egyéni élethelyzetük alapján, amennyiben ez nem akadályozza az egyetem tevékenységének ellátását lehetőséget biztosíthat a gyermekgondozási, oktatási intézmények nyitvatartásához igazodó egyéni munkarend kialakítására. Csúsztatható munkakezdés esetén a munkaadó lehetővé teszi, hogy az egyén igényeinek megfelelően kezdje a napi munkát. Ezzel sokak számára lehetővé válik, hogy a gyermekük napi iskolakezdéséhez igazítsák munkarendjüket, mások számára, hogy a bioritmusuknak leginkább megfelelő időben érkezzenek munkába. Az egyéni munkarend feltételeiről a munkáltató és a munkavállaló egyéni szerződésben állapodik meg. (2) 12 éven aluli gyermeket nevelők számára kérhető rugalmas vagy a csúsztatható munkaidő. Rugalmas vagy mobil munkaidő rendszerben a munkavállalónak egy úgynevezett törzsidőszakban a munkahelyen kell tartózkodnia, az ezen kívül eső időszakban önállóan és függetlenül szervezi munkanapját, melyről a munkavállaló nyilvántartást köteles vezetni. (3) A munkáltató szabadságolásoknál, ügyeleti rendek kialakításánál figyelembe veszi az iskolai, óvodai, bölcsődei szüneteket. Erre az időszakra a 12 éven aluli gyermeket nevelők számára mobil munkaidőt biztosít. (4) A munkáltató biztosítja a munkavállaló számára gyermek orvosi vizsgálata, ápolt orvosi vizsgálata, vagy gyermek oktatási intézményében zajló rendezvények (ballagás, anyák napja, farsang, szülői értekezlet) idejére a munkavállaló munkából való távolmaradását, előzetes egyeztetéssel. Nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése (1) A munkáltató munkahelyi felvételi eljárásában és előléptetésnél biztosítja az egyenlő feltételeket és csak és kizárólag a munkához szükséges képesítéseket, készségeket veszi figyelembe mint eljárási szempontokat, a pályázó nemét, korát (kivéve a munkatapasztalatra időbeli mivoltára irányuló kérdéseket) etnikai hovatartozását, politikai, vallási nézeteit, családi állapotát, esetleges fogyatékosságát vagy krónikus betegségét (kivéve a munka jellegénél következő szükségszerű elvárások) célzottan nem tudakolja meg. 4

5 (2) A nemek közti esélyegyenlőség megteremtésére irányul az a törekvés is, hogy a munkáltató segíti a gyesről visszatérők beilleszkedését, akár részmunkaidős foglalkoztatást is felajánlva. (3) A gyesen lévő kolléganőkkel saját szervezeti egységük törekszik a folyamatos kapcsolattartásra. (4) Ugyanabban a munkakörben, ugyanazon végzettséggel dolgozó férfiak és nők számára ugyanazt a bért kell felajánlani. Akadálymentesítés elősegítése (1) A Testnevelési Egyetem vállalja, hogy az infokommunikációs akadálymentesítés első lépéseként honlapját akadálymentesíti, hogy az a látássérültek számára is elérhetővé váljon. Új egyetemi épületek tervezésénél és megépítésénél a hatályos jogszabályok akadálymentesítési előírásai szerint jár el. Fogyatékossággal élők (1) A munkáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fogyatékossággal élő közalkalmazottak munkavégzési helyét úgy jelölje ki, hogy azok munkaköri kötelezettségeiket a legkönnyebben tudják teljesíteni. A fogyatékossággal élő munkatársak fogadására való felkészülés részeként egyéni szükségleteik figyelembe vételével tájékoztatást tart az adott szervezeti egység vezetője a szervezeti egység dolgozóinak. Roma munkavállalók és hátrányos helyzetű munkavállalók (1) A Munkáltató munkahelyi felvételi eljárásában és előléptetésnél biztosítja az egyenlő feltételeket, és csak és kizárólag a munkához szükséges képesítéseket, készségeket veszi figyelembe mint eljárási szempontokat, a pályázó nemét, korát (kivéve a munkatapasztalatra időbeli mivoltára irányuló kérdéseket) etnikai hovatartozását, politikai, vallási nézeteit, családi állapotát, esetleges fogyatékosságát vagy krónikus betegségét (kivéve a munka jellegénél következő szükségszerű elvárások) célzottan nem tudakolja meg. (2) Amennyiben az előléptetés pályázathoz kötött, a pályázat kiírásában kerüli a diszkriminatív adatok bekérését. (3) A munkáltató gondoskodik róla, hogy mindenki által hozzáférhető módon (honlap, írott és elektronikus sajtó, érdekképviseleti szervek) a kj hátrányos helyzetű csoportok minél szélesebb körű elérésével teszi közzé az álláshirdetéseket. (4) Tartós betegállományban levő kollégákkal a saját szervezeti egységük törekszik a folyamatos kapcsolattartásra. 5

6 Záró rendelkezések A Szabályzatot a Szenátus június 25-i ülésén 41/2015. számú határozatával jóváhagyta. Jelen szabályzat június 25-én lép hatályba. Jelen szabályzatot az Egyetem honlapján az elfogadása után közzéteszik, hiteles példányát a Kancellári Titkárság tartja nyilván. 6

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Esélyegyenlőségi terve Preambulum Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése

Részletesebben

I. Általános célok, etikai elvek

I. Általános célok, etikai elvek ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu szekszarditorvenyszek.birosag.hu Ügyiratszám: 2014. El. I. D. 17/4. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai]

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

Részletesebben

Esélyegyenlőségi útmutató

Esélyegyenlőségi útmutató Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Esélyegyenlőségi útmutató az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása... 2 2. Az

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Központi Üzemi Tanács Távközlési Szakszervezet Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet T-Net Szakszervezet Dél-Bács Megyei Távközlési Dolgozók Szakszervezete A Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Az előadás fő kérdései

Az előadás fő kérdései Az előadás fő kérdései Munkaerő áramlás, létszámleépítés, outplacement. Esélyegyenlőség (nők) a munkaerőpiacon 1. Személyügyi tevékenység fókuszában a munkaerő-gazdálkodás. 2. Létszámleépítés helyett prevenció.

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. július

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. július Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. július TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Érvényesség: 2008.

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 10. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. február 11., péntek 10. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (II. 11.) BM utasítás a nemzetbiztonsági ellenõrzések eljárási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fogalmak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára

Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 0 Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 007 augusztus.0. verzió - 0 - TARTALOMJEGYZÉK 1. HOGYAN SEGÍT AZ ÚTMUTATÓ?...

Részletesebben