Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda"

Átírás

1 Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben TÁMOP C kódszámú projektjéhez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozásával valósul meg. Sátoraljaújhely, május 01. 1

2 I. Esélyegyenlőségi terv Az Egyesület Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata, a pályázatban vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedések, Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű kistérségekben programra benyújtott pályázatunkban vállaltaknak megfelelően meghatároztuk az elsősorban foglalkoztatással összefüggő esélyegyenlőségi tervünk koncepcióját és követendőelveinket, gyakorlatunk szabályait. Az egyesület Esélyegyenlőségi terve alapelvei és céljai követik Magyarország Alaptörvényében, az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. Törvényben és a A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XXVI. Törvényben foglaltakat. Az esélyegyenlőségi terv célja: Az egyesület értékrendje és a pályázati követelmények sajátosságaira figyelemmel meghatározza a foglalkoztatottak és önkéntesek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges célokat, valamint az azok eléréséhez szükséges eszközöket. Az esélyegyenlőség előmozdításának eszközeként egy tudatos tervezési szervezési mechanizmust alakítunk ki, amely eredményeként a leginkább sérülékeny szegmensek esélyeit, fejlődését a munkáltatói jogkör gyakorló közgyűlés és elnökség folyamatosan figyelemmel tudják kísérni, elősegítve ezzel a gyorsabb és hatékonyabb eredmények elérését. 1. Általános elvek, célok Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az egyenlő bánásmód alkalmazására, a munkatársak törvényben megfogalmazott jellemzői miatt bekövetkező közvetlen és közvetett megkülönböztetés, 2

3 zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás megelőzésére és megszűntetésére, az esélyegyenlőség előmozdítására. Az esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény követelményeire épül. Hatálya kiterjed az Egyesületre, mint munkáltatóra, az Egyesülettel munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló munkatársakra és az önkéntesekre. A törvény két jellegében és feltételeiben különböző - követelményt ró az Egyesületre: az egyenlő bánásmód követelményét minden munkatárs és önkéntes számára, az esélyegyenlőség előmozdításának követelményét a hátrányos helyzetű munkavállaló és önkéntes számára. 1.1.Az esélyegyenlőségi terv szellemisége: az emberi méltóságtiszteletben tartása Az Egyesület tiszteletben tartja a munkatársak és önkéntesek emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Az Egyesületi érdekeit, valamint a munkatársak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munka és egyébfeltételeket, körülményeket alakít ki, amelyek ezeknek az alapvetőértékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez hozzájárulnak A megkülönböztetés tilalma: az egyenlő bánásmód követelménye Az Egyesület tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönbözetést, amely egy személy vagy csoport valós, vagy vélt jellemzői. Így: neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatásának jellege, érdekképviseleti szervhez való tartozása, és egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője alapján hátrányos helyzetbe hoz. Tiltja a zaklatás, jogellenes elkülönítés és megtorlás alkalmazásának minden formáját. Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során az Etv. 21, 23. -ban foglaltaknak megfelelően érvényre juttatja az egyenlő bánásmód követelményét. 3

4 Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét az e pontban felsorolt tulajdonságon alapuló olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van. 1.3.Partneri kapcsolat, együttműködés Az Egyesület munkavégzésre irányuló és az önkéntesi jogviszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében: átlátható jogviszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának szellemében dolgozza ki szabályzatait. A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely a munkatársakat, önkénteseket foglalkoztatásuk, egyesületi tevékenységük során érheti. 1.4 Az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye Az Egyesület elkötelezi magát minden munkatársára és önkéntesére vonatkozóan az esélyegyenlőség előmozdítására, különös tekintettel ugyanakkora hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeire. Ennek érdekében él az előnyben részesítés törvényben biztosított lehetőségeivel. 2. Helyzetfelmérés A pályázat megvalósításának helyszíne a Sárospataki Leghátrányosabb Helyzetű Kistérséghez tartozik. A térség foglalkoztatásában meghatározó ágaztok: fémfeldolgozás, szőlészet-borászat, építőipar, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, turizmus, mely ágazatok versenyképességének javítása a kistérség fejlődésének meghatározó alapja. A gazdasági környezet javítása érdekében a fejlesztések fontos eleme különösen a kistérség, illetve a kistérségen belüli elérhetőség (utak minősége) javítása. A vállalkozások kapacitásbővítéséhez, illetve technológiai fejlesztésükhöz hiányzik, illetve a jövőben várhatóan hiányozni fog a képzett munkaerő, mely probléma elmélyülését meg kell akadályozni. 4

5 Tekintettel a tartós munkanélküliek magas arányára kulcsfontosságú a foglalkoztatás, illetve az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak bővítése. A tartós munkanélküliség már több generációs a kistérségben, mely megakadályozását a fiatal kori szemléletváltással, a gyermeknevelésnél, a közoktatásban kell megkezdeni, ami csak korszerű intézményi háttérrel és magas színvonalú, az egyéni igényeket is figyelembe vevő pedagógia-nevelő munkával, kapacitásbővítéssel lehetséges. A társadalom perifériájára a romák közül nagyobb arányban jutnak, így különös figyelmet kell szentelni az életmódbeli szemléletváltásukra, a társadalomba való beilleszkedésükre. A kistérségre - különösen a hegyközi településekre - jellemző az elöregedés, az egyedül élő idősek magukra maradása, illetve biztonságérzetük fokozatos csökkenése, mely probléma társadalmi felelősségvállalása melletti kezelése fontos feladat. A kistérség népességmegtartó képességének a foglalkoztatási lehetőségek melletti másik kulcseleme a közösségi infrastruktúra magasabb színvonalon való biztosítása Létszámadatok A helyzetfelmérés az Egyesület nyilvántartásában szereplő adatok, valamint pályázati és önkéntesi lehetőségei, vállalásai felhasználásával készült. Jelenlegi dolgozói létszám: 7 fő (Ebből nő: 5 fő) Nők létszámából a 40 év felettiek: 4 fő (0 %) Vezető beosztásban foglalkoztatottak száma 3 fő (ebből nő: 3fő) Munkakörülmények és munkafeltételek jellemzői A munkakörülményeket, alkalmazási és munkafeltételeket a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a Közgyűlés határozza meg. 1 5

6 3. Esélyegyenlőségi stratégia és konkrét célkitűzések Az Egyesület az egyenlő bánásmód elvét és az esélyegyenlőség előmozdítását szabályzatainak és társadalmi felelősségvállalási nyilatkozatának megfelelően alkalmazza. Biztosítja: az egyenlő bánásmód elvét, annak szabályzati és infrastrukturális feltételeit, intézkedéseket hoz a hátrányos helyzetű rétegek (40 éven felüliek, nők, fogyatékkal élők, romák, nyugdíj előtt állók és nyugdíjasok) foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeinek segítésére. Az esélyegyenlőségi stratégia érvényesítését a jelen esélyegyenlőségi terv és a felelős biztosítja. Konkrét célkitűzések az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében: Esélyegyenlőségi felelős felkérése, az emberi méltóság tiszteletben tartása gyakorlatának felmérése, és a követelmények megfogalmazása, a belépéstől a kilépésig tartó munkaügyi, önkéntesi folyamatok szabályozása, a munkakörülmények felmérése és javítására irányuló intézkedések megfogalmazása, különös tekintettel a 40 év feletti és fogyatékossággal élő munkatársak helyzetének javítására. 4. Egyesületi Esélyegyenlőségi terv célcsoportjai A horizontális uniós alapelvek szerint a nők, romák, fogyatékossággal és mélyszegénységben élők mindenképpen kötelezően vizsgálandó célcsoportok. További, az egyesület szempontjából fontos célcsoportok: a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek-tanulók; a sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók (SNI); az alacsony státuszú lakosság (legfeljebb 8 általánossal rendelkező, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező); 6

7 az ápolásra szoruló idősek, pályakezdő fiatalok. 5. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására 5.1.Egyenlő bánásmód a munkatársak, önkéntesek kiválasztása során Az Egyesület munkaerő szükségletének kielégítése során szem előtt tartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Ennek érdekében az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkatársak, önkéntesek kiválasztása során nem tesz különbséget kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából. a jelöltek kiválasztásánál a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. a munka erőszükséglet kielégítése során elsősorban belső forrásokra: szakmai megvalósítókra, az Egyesületi tagokra, családtagjaikra épít, a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot a többi készség és képesség elemhez hasonló súllyal veszi figyelembe Egyenlő bánásmód az információkhoz való hozzáférésben Az Egyesület gondoskodik arról, hogy minden munkatársa és önkéntese korlátozás nélkül hozzájusson: a munkaköri kötelezettsége, feladata ellátásához, a szűkebb és tágabb Egyesületi közösségben való egyenrangú részvételhez, az egyéni fejlődéséhez, az élethosszig tartó képzés követelményének teljesítéséhez és az érdekeinek érvényesítéséhez és megvédéshez szükséges információkhoz. 7

8 5.3. Egyenlő bánásmód a munkafeltételek biztosításában Az Egyesület gondoskodik arról, hogy minden munkatársa, önkéntese: hozzájusson a munkaköri kötelezettség, feladat ellátásához szükséges munkafeltételekhez, hozzáférjen a rendelkezésére álló forrásokhoz, részesedjen a feladatokból az adott feladatokhoz szükséges készségek, képességek, jártasságok és tapasztalatok alapján Egyenlő bánásmód a bérezésben, javadalmazásban Az Egyesület gondoskodik arról, hogy az illetmény, kötelező minimuma feletti összeget az azonos értékű munkáért azonos illetmény elve alapján állapítsa meg. Az önkéntesek javadalmazásában az alkalmazottakhoz illeszkedő mértékű támogatásokat, ellátásokat biztosít Elhelyezés és munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti munkatársak helyzetének javítására Az Egyesület igyekszik a munkakörülményeket és légkört úgy alakítani, hogy folyamatosan elősegítse az idősebb korúak, fogyatékkal élők fizikai és szellemi képességeinek kihasználását. Ennek keretében: javaslatot tesz a különböző munkakörökben dolgozó munkatársak és önkéntesek munkakörülményeinek és munkafeltételeinek javítására, intézkedik a munkatársak és önkéntesek jó egészségi állapotának, biztonságának, és jó közérzetének megtartásához szükséges változásokról. aktív eszközökkel ösztönzi a munkatársakat és önkénteseket az egészséges életmód kialakítására, folytatására. 8

9 5.6. Az emberi méltóság tiszteletben tartása Az egyesület a foglalkoztatás, együttműködés során tiszteletben tartja a foglalkoztatottak, partnerek emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A foglalkoztatottak és a saját érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket és - körülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, olyan feltételeket, körülményeket alakít ki és olyan szabályzatokat működtet, amelyek az emberi méltóság tiszteletben tartását a gyakorlatban érvényesíti. 6. Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések az esélyegyenlőség előmozdítására A törvényi szabályozásnak megfelelően az Egyesület megkülönböztetett figyelmet fordít a hátrányos helyzetű Munkatársak esélyegyenlőségének elősegítésére, különösen a nők, a negyven évnél idősebb munkavállalók, a romák, a fogyatékossággal élők és a családos Munkatársak helyzetének javítására A női munkatársak, önkéntesek helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések A nőkkel kapcsolatos intézkedések súlypontjai az előmenetel elősegítése és a nők családi feladatainak megkönnyítése. Ennek érdekében: az Egyesület figyelemmel kíséri a tehetséges, vezető pozícióhoz szükséges kompetenciákkal rendelkező és vállalkozó nők életpályáját. Célul tűzi ki a nők arányának növelését az Egyesületi vezetésben A negyven évnél idősebb munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések A negyven évnél idősebb munkatársakkal kapcsolatos intézkedések súlypontjai az előmenetel elősegítése, a képzésben való részvétel ösztönzése és támogatása, a nyugdíjas Munkatársakkal való humánus törődés. 9

10 6.3.A roma munkatársak helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések (ha lesz ilyen munkatársunk, önkéntesünk) A roma munkatársakkal kapcsolatos intézkedések súlypontjai: az előmenetel segítése, a képzésben való részvétel ösztönzése és támogatása, több gyermek esetén a családi feladatok megkönnyítése. 6.4.A fogyatékossággal élő munkatársak, önkéntesek helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések Az Egyesület felméri a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló évi XXVI. törvényben megfogalmazott követelmények teljesítésének egyesületi helyzetét (ha lesz ilyen munkatársunk, önkéntesünk), és ennek megfelelően hozza meg intézkedéseit a fogyatékossággal élő munkatársak, önkéntesek helyzetének javítására. Az Esélyegyenlőségi Terv nem tartalmazza azon kedvezményeket, amelyek más jogszabályból, illetve más szervezettel kötött megállapodásból következnek. Az egyesület vezetése tiszteletben tartja a tagjainak emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Döntéseit minden esetben ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzésének és megerősítésének érdekében hozza meg. Rózsás József egyesület elnöke 10

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve. Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Mosolyt az arcokra! Keceli Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

I. Általános célok, etikai elvek

I. Általános célok, etikai elvek ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu szekszarditorvenyszek.birosag.hu Ügyiratszám: 2014. El. I. D. 17/4. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2012-2013 Tartalom Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1. A közoktatás esélyegyenlősége... 2 2. Az esélyegyenlőségi terv hatóköre... 3 3. Általános

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. Központi Üzemi Tanács Távközlési Szakszervezet Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet T-Net Szakszervezet Dél-Bács Megyei Távközlési Dolgozók Szakszervezete A Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása... 2 2. Az

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve 2013. június 1-2015. május 31-i időszakra A terv hatálya Az esélyegyenlőségi terv hatálya kiterjed az Echo Innovációs Műhely képviseletében

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Érvényesség: 2008.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai]

Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége. [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzősége [A kommunikációs terv esélyegyenlőségi szempontjai] Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az Európai Közösség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra Tartalom Bevezető...3 Helyzetelemzés...5 Általános célok...5 Etikai elvek...6 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Polgármesteri Hivatal Érvényes: 2009. április 01. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 12 Célok...

Részletesebben

Az előadás fő kérdései

Az előadás fő kérdései Az előadás fő kérdései Munkaerő áramlás, létszámleépítés, outplacement. Esélyegyenlőség (nők) a munkaerőpiacon 1. Személyügyi tevékenység fókuszában a munkaerő-gazdálkodás. 2. Létszámleépítés helyett prevenció.

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben