Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3"

Átírás

1 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı jelentıségő volt és üzenetet hordozott számára. Vizsgáljuk meg, mit akar Isten mondani általa most nekünk? Legelıször beszélek arról az A örömrıl, mit jelent az, amikor felfedezem, hogy Isten olykor hasonlóképpen munkálkodik bennem, mint másokban (1). Ezután az Isten iránti engedelmességrıl (2), harmadszor pedig Isten elırelátásáról szólok (3). 1) Isten hasonló munkája Ez a különös leírás emlékeztet bennünket az Ezékiel elıtt élt Jeremiás próféta elhívatására. Nézzük egymás mellett a párhuzamokat, hogyan volt ez Jeremiásnál, a hatalmas próféta órásnál, aztán tegyük mellé, miként ment végbe Ezékielnél. Isten a szívére helyezte Jeremiásnak, hogy azt mondja tovább az Isten népének, amit İ parancsol neki (1,5). Ezékiel szájába is olyan üzenet adatott, amit maga Isten adott a szájába (2,3-5). Jeremiásnak félelemmentes életet és a jelenlétét ígérte Isten (1,8). Ezékielnek ugyanezt ígérte (2,6-7). Jeremiás ordinációja hivatalba állítása (1,9) úgy történt, hogy Isten kinyújtotta a kezét és megérintette a próféta száját. Ezékiel pedig felnyitotta a száját, hogy Isten megetesse vele a látomásban a könyvtekercset (3,3). Nos, a babiloni fogságban élt Ezékiel próféta ismerhette a közvetlenül a babiloni fogság elıtt élt Jeremiás életét és tanításait, s mindezek hatottak rá. Elhívásában megerısítést jelentett, hogy sorra ugyanazokat az elemeket tapasztalta, amelyek a nagy elıd, Jeremiás elhívásában is jelen voltak. Azóta is nagy vigasztalást jelent, amikor felismerjük Isten keze hasonló munkálkodását az életünkben, mint ahogyan általunk áldásközvetítınek megismert emberek életében felfedeztük. Lehetnek azok bibliai személyek vagy egyháztörténeti személyiségek. De akár a környezetünkben valaki szülı vagy nagyszülı, aki a hitét számunkra példaértékően élte. Sokat jelent, amikor életüket ismervén meglátjuk, hogy Isten hasonlóképpen munkálkodott a hitük, sorsuk formálásában, mint a miénkben. Azért jelent nagy erıt és vigasztalást, mert azt értjük meg ebbıl a folyamatból, hogy Isten nem személyválogató, bennünket is éppúgy szeret és használni akar, mint azokat, akiket a hit nagyjainak tartunk a múltban vagy a jelenben, hogy Isten még nekünk is készíthet olyan nagy és felemelı dolgokat, mint nekik. Erre is igaz, amit a régiek így fogalmaztak meg: similis simili gaudet, azaz a hasonló a hasonlónak örvendezik. Örömet jelent, amikor felfedezem, hogy Isten úgy munkálkodik bennem, ahogyan mások lelkében, akik a maguk idejében nagy dolgokat vittek végbe vagy példaértékően álltak meg a hitben. Biztosan van közöttünk olyan, aki meg tudja határozni, hogy mikor jutott igazán hitre. Talán egészen pontosan is. De van olyan is, aki nem tudja.

2 2009. április Csak arról tud bizonyságot tenni, hogy Isten hatalma, mentı szeretete csak lassan, apránként teljesedett ki az életén. Aki váratlanul, egy pillanat mőve alatt jutott hitre, emlékezhet Lutherre. Vele történt, hogy egy hatalmas fát, mely alatt pár pillanattal a felhıszakadás elıtt oltalmat keresett, kettéhasított a villám. Átborzongott rajta a gondolat, hogy íme, ennyit ér az ember. Isten a pusztulásból így ragad ki bennünket. Megítélhetne, ám tetszett neki mégis jogos ítéletét egy pillanat alatt kegyelemre fordítani. Vagy aki lassacskán ért be az Isten országa számára, emlékezhet Kálvinra, aki azt mondja, Istennek kedves dolog volt belém csepegtetni az İ ismeretét. Vagyis lassan, egy folyamat részeként vált számára nyilvánvalóvá Isten jelenléte. Úgy, ahogyan Pál apostol beszél saját magáról az egyik levelében: Nem gondolom, hogy már elértem volna (Fil 3,12-13). Pedig amikor az apostol ezt leírta, már idıs ember volt. Mégis, ennek ellenére még mindig Krisztus megismerésének folyamatában értelmezte önmagát. 2)Isten iránti engedelmesség Ezékiel, az Isten embere rendkívüli dolgokat látott. Egy könyvtekercset, amelyrıl Isten úgy rendelkezett, hogy a prófétának meg kell ennie. Rögtön nyilvánvaló lett számára, hogy ezek a titokszerő különleges dolgok nem embertıl származnak. Abban az idıben a könyvtekercseknek csak az egyik oldalát írták tele, a másik oldalára a címzett neve került és a lezáró pecsét. Az, hogy a látomásban a tekercs mindkét oldalán írás volt, a túláradó isteni ítéletre utal. Mégis, ebben a tényben, hogy a könyvtekercs oldalaira jajkiáltások írattak, nagy vigasztalás van. Mert azt jelenti, hogy Isten tökéletesen jól ismeri, mintegy felírva található nála az, amit mi keserőségnek élünk meg az életben. Azt gondolom, nem szokványos, nem mindennapi parancs ez. Megenni egy könyvet! Az ember minden porcikája tiltakozik ellene. A legkülönösebb azonban az, hogy Ezékiel nem tiltakozott ellene. Teljesítette a képtelen parancsot. Mindig nagy folyamatokat indít el, amikor az ember önmagával szemben képes Istennek igazat adni. Amikor önmagam jól megalapozott igazságát félre tudom tenni, és Istennek igazat tudok adni. Isten nem biztos, hogy nekünk ilyen különös dolgot akar mondani, mint Ezékielnek. Sokkal egyszerőbbeket szeretne ma elérni. Például ilyeneket, hogy leszokhatnánk egy rossz beidegzıdésrıl. Olyanról, amit már magunk is rossznak ítéltünk meg önmagunkban. Úrvacsoraosztáskor talán már le is tettük Isten kezébe, de aztán egyszer csak ismét szembesültünk vele. Szeretne megszabadítani bennünket tisztátalan gondolatokról, csúnya szavakról. Olyanoktól, amelyeket talán ki sem mondtunk, de ott vannak néha a gondolatainkban. Isten ilyeneket kér ma tılünk. De jó lenne ezt olyan alázattal és engedelmességgel megtenni, mint ahogyan a látomásban Ezékiel megette a tekercset. Azzal a lélekkel tehetjük meg, amivel Jézus is kimondta, hogy igen Atyám, mert így volt kedves teelıtted (Mt 11,26). Sajnos nem az jellemzı, hogy ilyen lelkülettel lennénk, s ezt Isten is jól tudja. Amikor Jézus a Gecsemáné kertben imádkozott, azt mondotta: Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tılem ezt a poharat! (Mk 14,36). Van ilyen türet és van ilyen pohár, amit szeretnénk, ha eltávozna tılünk. De milyen jó, hogy Jézus ezt az imádságát így folytatta: mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor az ember egy képtelen isteni parancsnak engedelmeskedni tud, ott mindig nagy dolgok kezdıdnek el. Egy újszövetségi történet is egészen hasonló ehhez. Péter apostol egy látomásában tisztátalan állatokkal teli leplet látott leereszkedni négy sarkán összefogva. Egy szózat is hallszott az égbıl azzal, hogy öljed meg Péter és egyed (ApCsel 10,11 kk.). Tisztátalan állatokat ölni és megenni? Olyanokat, amilyenekrıl Mózes törvénye úgy rendelkezik, hogy zsidó embernek még csak érinteni sem lehet? Hogyan?! Péternek volt dolga tisztátalan állatokkal a munkája révén is. Idınként kerülhetett a halászhálójába olyan víziállat, amirıl a Mózes törvénye úgy rendelkezett, hogy tisztátalan. Ha ilyen történt, Péter egy bottal szétválasztotta a többitıl és undorral a vízbe dobta. De most nem errıl van szó. Megölni és megenni! Péter Isten szavát megértve végül igent mondott arra, amitıl elıbb még velejében megiszonyodott, s ekkor megindult a pogánymisszió. Megértette, hogy ı a nem zsidó emberekrıl éppúgy gondolkodott, mint a tisztátalan állatokról. Undorral, megvetéssel viszonyult hozzájuk. Amikor önmaga jól megala-

3 3 XII. évfolyam 15. szám pozott igazságáról le tudott mondani Isten szavára, rögtön oda tudott fordulni a pogány világ felé. Aki átélt már ilyet, hogy Isten szavára saját emberi, eredeti akaratával ellentétest meg tudott tenni, az jól érti, mit jelent az, amikor azt olvassuk, hogy a próféta ajkán megédesedett a keserő tartalmú irat, mint a méz. A könyvtekercs íze a jajszavakkal teli tartalom miatt eleinte nem látszott ízletesnek Ezékiel számára. Szívesen evett volna olyat, amire szabadság, a fogságból való szabadulás közeles ígérete van írva. De ki ne volna közöttünk ilyen? Mindenki azt eszi, amit szeretne? Munkahelyen, családban, a magánéletében? Úgy ülünk most itt, mint akik mindig, mindenben ínyünkre valót fogyasztunk az életben? És itt most már nem az ételre gondolok. Miként igénkben is csak nagyon másodlagosan van szó ételrıl. Egyházunknak, népünknek is adatott már az Úrtól olyan könyvtekercs vagy ahogy Károli Gáspár szép nyelvén olvassuk: türet, melyre elıl és hátul gyászénekek, nyögések és jajszók írattak, s amelyeknek az íze keserő volt. Mennyi mindent ki tud fejezni az ajkunkon felcsendülı zsoltár. Volt, amikor semmi másunk nem lehetett, csak a zsoltár. Volt, hogy a fájdalomtól és a meghasonlástól imádság sem jött az ajkunkra, de egy-egy zsoltárdallam ott zsongott a gondolatainkban és a hozzá tartozó szöveg imádsággá lett bennünk. 3)Isten elırelátása Igen, errıl is szól ez a látomás. A próféta csak egy képtelen paranccsal állt szemben, amit elıször nem értett. De Isten pontosan tudta, hogy mit akar. Igen, Isten akkor is tudja, hogy mit akar, amikor mi még csak egy eseménysor kezdetén vagyunk és semmit sem értünk. Amikor a másik bibliai történetben Jézus megmosta a tanítványok lábát, Péter nem akarta engedni. Jézus egy örökérvényő mondatot mondott neki: te ezt most nem érted, de ezután majd megérted (Jn 13,7). Nagy vigasztalás van abban, ha tudjuk, hogy Jézusnál van számunkra egy»ezután majd«. Amikor elfogadom, hogy csak én nem értem, ami történik, de a Gazdám jól tudja azt is, amivel szemben én tehetetlen vagyok. Korábbi szolgálatom idején ismertem meg egy prominens családot. Szépen, odafigyelve nevelték a gyermekeiket. Egyik fiacskájuk azonban a család nagy szégyenére megbukott oroszból. A gyermek nem írta be az ellenırzıbe a jegyeit, véletlenül sosem volt nála, amikor rossz jegyet kapott. Szülıi értekezletekrıl nem értesítette a szüleit. A baj csak akkor derült ki a szülık számára, amikor már nem lehetett változtatni semmit. Senki nem beszélt róla, szégyellték. A környezetükben pedig mindenki tudta. A csoporttársai közül emiatt egyedül ez a fiú maradt itthon egy Szovjetunióbeli jutalomútról. Csernobilhez viszonylag közel voltak elszállásolva. A katasztrófa a gyerekek kint tartózkodása idején történt. Isten elıre látott valamit. Megóvta ezt a lusta kölyköt egy nagy bajtól a gyermek hanyagságán keresztül. Ezzel természetesen nem lehet menteni a lustaságot. Nem mondhatjuk, hogy lám, Isten még a lustaságunkat is használni tudja a javunkra, tehát nosza, ne végezzük el, ami a feladatunk. Gondoljuk meg azonban, mennyivel inkább jobb az, amikor Isten az engedelmességünket tudja használni, ha még a lustaságunkat is ilyen jól be tudja építeni a maga rendjébe. Ha Isten olyan eledellel táplál bennünket, ami nem a fogunkra való, azzal biztosan oka lehet. Róla sosem szabad elfelejtenünk ugyanis, hogy ha valaki kenyeret kér tıle, nem követ ad helyette. ha halat kérünk mondja Jézus, nem kígyót ád. Ám ha mégsem tetszik a menü, másokra mutogatás helyett magunkban kell elkezdeni a számbavételt, miért azt kell ennünk, ami van. Befejezem. Ezékielnek meg kellett enni a tekercsre írt ítéletes igéket. Mert Isten azóta is azt szeretné, ha lényünkké lenne az ige, nem rajtunk kívülálló ismeret. Egészen lényünkké, az életünk részévé, mint a falat kenyér vagy a korty ital. Mert Isten egyszer a legdrágább eledelt is elkészítette nekünk: az İ Fiával való közösséget. Így olvassuk errıl az evangélista híradásában: Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ı vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban (Jn 6,53-56). Most ezt a Krisztussal való közösséget kínálja nekünk! Ámen. (Dr. Fodor Ferenc)

4 2009. április Heti rendünk: vasárnap (április 26.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát Fekete Zoltán Templom Fekete Zoltán hétfı 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Fekete Zoltán 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István kedd Idısek otthona [Arany J. u. 35.], Fekete Zoltán Fébé Nıszövetség [Kálvin terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta szerda Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila csütörtök 9.30 Kincsİ - Baba-mama klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Gábor Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István szombat: Gimnáziumi ballagás [Templom] Ifjúsági bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Fekete Zoltán Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], Pap Ferenc vasárnap (május 3.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Katalin Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Templom Fekete Zoltán

5 5 XII. évfolyam 15. szám Eltemettük: Horváth Péter (Horváth László és Gál Irén fia)) élt 66 évet, izsáki lakos. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl ,- forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: ,- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! Református Egyház technikai száma: 0066 Soli Deo Gloria Alapítvány adószáma: Ifjúsági tábor lesz amerikai segítıvel Pálfáján júl. 27.hétfıtıl aug. 1. szombat reggelig. Várjuk a gyülekezetbıl és ismeretségi körünkbıl 13 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését a lelkészi hivatalban. A tábor felelıse Fekete Zoltán. Elırelátható költség 7500 Ft. (A részletekrıl bıvebben késıbb.)

6 2009. április NAPSUGÁR GYÜLEKEZETI GYERMEKTÁBOR Szeretettel tudatjuk a kedves Szülıkkel, hogy idén nyáron megszervezzük gyermekeink számára a Napsugár Gyülekezeti Gyermektábort. A táborban Isten Szentlelke segítségével hitépítı, hitmélyítı, közösségformáló alkalmak, szeretettel, odafigyeléssel és derővel megélt együttlétek által szeretnénk felkarolni gyermekeinket, és bátorítani - szüleikkel együtt - a gyülekezetünkbe való beépülésre. Fontosabb tudnivalók a gyülekezeti gyermektáborról: A tábor idıpontja: június (hétfıtıl péntekig) A tábor jellege: napközis-tábor, naponta 8:00 17:00 óráig tartanak a foglalkozások A tábor helyszíne: Gyülekezeti ház és udvara (Szolnoki út 5.) Részvételi díj: Ft / fı A résztvevık maximális létszáma: 45 fı (a bejelentkezés sorrendjében) A tábor témája: A gyümölcstermı fa, avagy a Szentlélek gyümölcsei (Galata 5,22) A táborban gyermekeink számára napi háromszori étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna). Természetbeni adományokat (elsısorban gyümölcsöt) a tábor ideje alatt hálás szívvel elfogadunk. A részvételi díj tartalmazza az egynapos autóbusz-kirándulás költségét is. Sok szeretettel várjuk azoknak a 4 és 12 év közötti gyermekeknek a jelentkezését, akik szeretnék a nyár elsı napjait egy jó közösségben sok játékkal, nevetéssel, a Szentírás mellett elcsendesedve, Isten Igéjébıl tanulva eltölteni. Minden jelentkezı részére részletes programot küldünk. Jelentkezni május 31-ig a Református Egyházközség Hivatalában (Szolnoki út 5.), illetve a következı telefonszámon: Szabó Gábor és Szabó Katalin lelkipásztoroknál lehet. GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS PÉCSRE ÉS BARANYÁBA Szeretettel várjuk jelentkezésüket hagyományos nyári gyülekezeti, családos kirándulásunkra! Idıpontja: július (öt nap, négy éjszaka) Elhelyezés: A Pécsi Református Kollégium internátusában Étkezés: a kollégiumban és részben önellátással Utazás: autóbusszal Tervezett program: Nagykırös- Kecskemét- Zengıvárkony-Pécs Pécs városnézés (Zsolnay Múzeum, Ókeresztény sírkamrák, Székesegyház) Harkány-gyógyfürdı, Kelet-Ormánsági festett templomok, Siklósi vár, Villányi borút, Barlangtúra-Abaliget, Mohács- Történelmi emlékhely Részvételi díj felnıtteknek Ft Gyermekeknek: Ft Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet június 5.-ig Szervezık: Szabó Gábor és Fekete Zoltán lelkipásztorok

7 7 XII. évfolyam 15. szám I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Programjaink: Április 22-én a 3.a osztály Bársonyné Németh Anikó osztályfınök vezetésével meglátogatta a budapesti Természettudományi Múzeumot és az Orczy Parkot. A természettudományi héten érdekes feladatokat oldottak meg a diákok a föld napján (ápr. 22-én) és a kísérleti állatok világnapján (ápr. 24-én) is. A feladatokat Tızsér Márta tanárnı állította össze. Szombaton a szülık-nevelık bálján örvendhettünk végzıseink aranytáncának. A produkciót Villám Eleonóra tanárnı tanította be. Nyolcadikosainkat névre szóló ajándékkal köszöntöttük: Mint az arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. A nevelı-oktató munkánkat szimbolizáló aranyalmát a az iskolában tanító, dolgozó felnıttek adták át. Köszönjük a kedves szülıknek, hogy adományaikkal és közremőködésükkel támogatták a rendezvényt és az iskolát. Eredményeink: A Városi Vers és Prózamondó Versenyen diákjaink szépen szerepeltek: Bíró Nándor Hunor 1. b 1. helyezés Felkészítı tanára : Hegedős Mihályné Turai Hunor 4. c 1. helyezés Tóthné Megyesi Katalin Matuska Lilla Kincsı 5.b 1. helyezés Eszikné Majoros Evelin Simon Dávid 7.b 2. helyezés Debreczeni Szilvia Dobi Zsanett Léna 6.a 3. helyezés Debreczeni Szilvia Dobi Zsanett Léna az Országos Lázár Ervin Mesemondó Versenyen különdíjat kapott. Kosárlabdacsapatunk a megyei fordulóban második helyezett lett, így továbbjutottak az országos döntıbe. A csapat tagjai: Winkler Áron, Istráb Dávid, Cselóczki Bence, Csapó Tamás, Kardos Viktor, Kássa Kristóf, Kátai Zénó, Kasza Gergı, Cselóczki Mátyás, Száraz Ákos, Vincze Norbert, Kecskeméti Marcell, Kovács Máté. Edzıjük Bányai Viktor. Az országos Play and Win angol nyelvi levelezı versenyen Benczúr Dávid 31-ik, Suhajda Eszter 33-ik, Fodor Attila 55-ik, Kenyeres Szabina pedig 57-ik lett a résztvevı 3000 diák közül. Felkészítı tanáruk Eszikné Majoros Evelin. A Mozaik Kiadó Országos Tanulmányi Versenyén 1629 versenyzı közül Szilágyi Gréta 5. a osztályos tanulónk a 21-ik helyen végzett. Matematikából 584 versenyzı közül Szalay Anna 8. a osztályosunk lett a 7-ik, osztálytársa, Tóth Anna Bíborka a 25-ik, szintén ugyanebbıl az osztályból Zakar Emese a 16-ik. GIMNÁZIUM: május 2-án tartjuk iskolánk ballagási ünnepségét. Az ünnepség 10-kor istentisztelettel kezdıdik majd, igét hirdet Dr. Fodor Ferenc lelkészelnök, majd Suba Lajos igazgató úr búcsúzik a ballagó diákoktól. A végzıs diákoknak járó jutalmak átadásával zárul az ünnepségünk. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait!

8 2009. április Halásztelken a Bocskai István X. Országos Református Mőveltségi Vetélkedın Herpai Vivien Molnár Erzsébet, Dúl János 12. A osztályos tanulók I. helyezést értek el. Felkészítı tanár: Herega Józsefné. Az Arany János Mővelıdési Házban rendezték meg a már hagyományosnak mondható Katolikus Kultúrális Napot, ahol iskolánk tanulói színes mősorral szolgáltak. Szervezık és felkészítık: Nagy Anett és Volter Kálmánné tanárnık. Tantestületi értekezletet és fogadóórát tartottunk, megbeszéltük az elıttünk álló feladatokat. A Föld napja alkalmából szerdán iskolánk néhány tanulója szemétgyőjtési akcióban vett részt. Gimnáziumunk dísztermében pénteken 15 órától dr. Fodor Ferenc lelkészelnök elıadást tartott Hányoki Losonczi István teológiai munkásságáról. Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2009. április 26-a és május 3-a között) Ápr. 26. vasárnap Ez 10; Zsolt 4; Mk 4,21-29; RÉ 4 Ápr. 27. hétfı Ez 11; Mk 4,30-41; RÉ 300 Ápr. 28. kedd Ez 12; Mk 5,1-20; RÉ 470 Ápr. 29. szerda Ez 13; Mk 5,21-43; RÉ 406 Ápr. 30. csütörtök Ez 14; Mk 6,1-13; RÉ 397 Máj. 1. péntek Ez 15; Mk 6,14-29; RÉ 276 Máj. 2. szombat Ez 16,1-35; Mk 6,30-44; RÉ 436 Máj. 3. vasárnap Ez 16,36-63; Zsolt 23; Mk 6,45-56; RÉ 23 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM. 2010/2011. tanév programjai PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM 2010/2011. tanév programjai AUGUSZTUS 2010.08.23 hétfı 9 h ALAKULÓ értekezlet 2010.08.25 szerda 10 h Igazgatók értekezlete (NYME) 2010.08.26-27. cs-p 9 h Pótvizsgák

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15. Elhangzott: 20 08. szeptember 21-én

Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15. Elhangzott: 20 08. szeptember 21-én Bibliaolvasás: 2Kor7,1-7 Alapige: 2Kor5,14-15 Elhangzott: 20 08. szeptember 21-én ól ismert a mondás: a harag rossz tanácsadó. Azonban nemcsak a harag, hanem a félelem is lehet rossz tanácsadó. Ezt maga

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Dicsıségét mutatta meg

Dicsıségét mutatta meg Alapige: Jn 4,46-54 Énekek: 296; 96; 294 Elhangzott: 2009. január 3-án A Dicsıségét mutatta meg z evangéliumok legfıbb szándéka az, hogy felmutassák szavait és tetteit megırizve, papírra vetve a mi Urunk

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban Logos-Hungary Keresztény Fıiskola LH-0234 THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet Sáfárság területei Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban xy 2007.01.02. 1 Könyvjegyzet: Sáfárság munkacsoport -

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Újévi prédikáció az igehirdetık kincsestárából

Újévi prédikáció az igehirdetık kincsestárából M Újévi prédikáció az igehirdetık kincsestárából Cseri Kálmán: Kijelentést kaptak Alapige: Mt 2,12 ivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige: 2Korinthus 5,14-18 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele XIII. évfolyam, 38. szám; 2010. december 5. Elhangzott: 2010. november 28-án, advent elsı vasárnapján. ál apostolnak sok gondja

Részletesebben

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet em elég csupán a Húsvét történetét ismernünk, meg kell tanulnunk, hogy nekünk mit használ. Errıl a következıket akarjuk mondani: ha N valaki

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Olasmány: Józsué 9,3-24 Alapige: Józsué 9,14. Elhangzott: 2009. február 15-én. A gibeoniták

Olasmány: Józsué 9,3-24 Alapige: Józsué 9,14. Elhangzott: 2009. február 15-én. A gibeoniták Olasmány: Józsué 9,3-24 Alapige: Józsué 9,14 Elhangzott: 2009. február 15-én A gibeoniták z a történet idıben visszavezet bennünket a zsidó honfoglalás idıszakába, a Kr. e. 1250-1200 körüli évekbe. Izrael

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18.

Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Paks, Energetikai Szakközépiskola Sportcsarnok 2015. január 17-18. 1 FIÚ Hely Megye Iskola Település Testnevelő neve 1. Budapest

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Jézus beszéde: lélek és élet

Jézus beszéde: lélek és élet Alapige: Jn 6,63 Énekek: 84. 165. 457. 264. Elhangzott: 2009. január 18-án Jézus beszéde: lélek és élet A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL. 5-6. osztály. (2 fős csapat) Név Iskola neve Pontszám Helyezés

Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL. 5-6. osztály. (2 fős csapat) Név Iskola neve Pontszám Helyezés Idegen nyelvi vetélkedő ANGOL 5-6. osztály (2 fős csapat) 1 Tóth Richárd Ibolya Utcai Általános Iskola 2 K. Szabó Mátyás Ibolya Utcai Általános Iskola 3 Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige: János elsı levele 5,11-12 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele XIII. évfolyam, 37. szám; 2010. november 28. Akié a fiú Elhangzott: 2010. november 21-én, örökélet vasárnapján. "Ez a bizonyságtétel

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó

Eszkimó-Indián Játékok Nagykanizsa, 2015.06.20-21. 1_U13_K1_fiu.xls. 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) helyezés r.szám. dobás húzó 1_U13_K1_fiu.xls 1 futam K-1 fiú kölyök U13 (2002) 1 3 Decsi Márk Dunaferr SE 2 22 2 1 Tapaszti Bence Kaposvári Vízügyi Sc 3 17 3 2 Bali Máté Tolna Vízmű Kajak-Kenu SE 3 27 4 9 Gubucz Bende Kaposvári Vízügyi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Elhangzott: 2009. március 15-én ocsássa meg a gyülekezet, ha március 15-i igehirdetésemet nem valamilyen veretes, lélekemelı, tanulságos idézettel kezdem, hanem egy szolid adomával,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben