Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3"

Átírás

1 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı jelentıségő volt és üzenetet hordozott számára. Vizsgáljuk meg, mit akar Isten mondani általa most nekünk? Legelıször beszélek arról az A örömrıl, mit jelent az, amikor felfedezem, hogy Isten olykor hasonlóképpen munkálkodik bennem, mint másokban (1). Ezután az Isten iránti engedelmességrıl (2), harmadszor pedig Isten elırelátásáról szólok (3). 1) Isten hasonló munkája Ez a különös leírás emlékeztet bennünket az Ezékiel elıtt élt Jeremiás próféta elhívatására. Nézzük egymás mellett a párhuzamokat, hogyan volt ez Jeremiásnál, a hatalmas próféta órásnál, aztán tegyük mellé, miként ment végbe Ezékielnél. Isten a szívére helyezte Jeremiásnak, hogy azt mondja tovább az Isten népének, amit İ parancsol neki (1,5). Ezékiel szájába is olyan üzenet adatott, amit maga Isten adott a szájába (2,3-5). Jeremiásnak félelemmentes életet és a jelenlétét ígérte Isten (1,8). Ezékielnek ugyanezt ígérte (2,6-7). Jeremiás ordinációja hivatalba állítása (1,9) úgy történt, hogy Isten kinyújtotta a kezét és megérintette a próféta száját. Ezékiel pedig felnyitotta a száját, hogy Isten megetesse vele a látomásban a könyvtekercset (3,3). Nos, a babiloni fogságban élt Ezékiel próféta ismerhette a közvetlenül a babiloni fogság elıtt élt Jeremiás életét és tanításait, s mindezek hatottak rá. Elhívásában megerısítést jelentett, hogy sorra ugyanazokat az elemeket tapasztalta, amelyek a nagy elıd, Jeremiás elhívásában is jelen voltak. Azóta is nagy vigasztalást jelent, amikor felismerjük Isten keze hasonló munkálkodását az életünkben, mint ahogyan általunk áldásközvetítınek megismert emberek életében felfedeztük. Lehetnek azok bibliai személyek vagy egyháztörténeti személyiségek. De akár a környezetünkben valaki szülı vagy nagyszülı, aki a hitét számunkra példaértékően élte. Sokat jelent, amikor életüket ismervén meglátjuk, hogy Isten hasonlóképpen munkálkodott a hitük, sorsuk formálásában, mint a miénkben. Azért jelent nagy erıt és vigasztalást, mert azt értjük meg ebbıl a folyamatból, hogy Isten nem személyválogató, bennünket is éppúgy szeret és használni akar, mint azokat, akiket a hit nagyjainak tartunk a múltban vagy a jelenben, hogy Isten még nekünk is készíthet olyan nagy és felemelı dolgokat, mint nekik. Erre is igaz, amit a régiek így fogalmaztak meg: similis simili gaudet, azaz a hasonló a hasonlónak örvendezik. Örömet jelent, amikor felfedezem, hogy Isten úgy munkálkodik bennem, ahogyan mások lelkében, akik a maguk idejében nagy dolgokat vittek végbe vagy példaértékően álltak meg a hitben. Biztosan van közöttünk olyan, aki meg tudja határozni, hogy mikor jutott igazán hitre. Talán egészen pontosan is. De van olyan is, aki nem tudja.

2 2009. április Csak arról tud bizonyságot tenni, hogy Isten hatalma, mentı szeretete csak lassan, apránként teljesedett ki az életén. Aki váratlanul, egy pillanat mőve alatt jutott hitre, emlékezhet Lutherre. Vele történt, hogy egy hatalmas fát, mely alatt pár pillanattal a felhıszakadás elıtt oltalmat keresett, kettéhasított a villám. Átborzongott rajta a gondolat, hogy íme, ennyit ér az ember. Isten a pusztulásból így ragad ki bennünket. Megítélhetne, ám tetszett neki mégis jogos ítéletét egy pillanat alatt kegyelemre fordítani. Vagy aki lassacskán ért be az Isten országa számára, emlékezhet Kálvinra, aki azt mondja, Istennek kedves dolog volt belém csepegtetni az İ ismeretét. Vagyis lassan, egy folyamat részeként vált számára nyilvánvalóvá Isten jelenléte. Úgy, ahogyan Pál apostol beszél saját magáról az egyik levelében: Nem gondolom, hogy már elértem volna (Fil 3,12-13). Pedig amikor az apostol ezt leírta, már idıs ember volt. Mégis, ennek ellenére még mindig Krisztus megismerésének folyamatában értelmezte önmagát. 2)Isten iránti engedelmesség Ezékiel, az Isten embere rendkívüli dolgokat látott. Egy könyvtekercset, amelyrıl Isten úgy rendelkezett, hogy a prófétának meg kell ennie. Rögtön nyilvánvaló lett számára, hogy ezek a titokszerő különleges dolgok nem embertıl származnak. Abban az idıben a könyvtekercseknek csak az egyik oldalát írták tele, a másik oldalára a címzett neve került és a lezáró pecsét. Az, hogy a látomásban a tekercs mindkét oldalán írás volt, a túláradó isteni ítéletre utal. Mégis, ebben a tényben, hogy a könyvtekercs oldalaira jajkiáltások írattak, nagy vigasztalás van. Mert azt jelenti, hogy Isten tökéletesen jól ismeri, mintegy felírva található nála az, amit mi keserőségnek élünk meg az életben. Azt gondolom, nem szokványos, nem mindennapi parancs ez. Megenni egy könyvet! Az ember minden porcikája tiltakozik ellene. A legkülönösebb azonban az, hogy Ezékiel nem tiltakozott ellene. Teljesítette a képtelen parancsot. Mindig nagy folyamatokat indít el, amikor az ember önmagával szemben képes Istennek igazat adni. Amikor önmagam jól megalapozott igazságát félre tudom tenni, és Istennek igazat tudok adni. Isten nem biztos, hogy nekünk ilyen különös dolgot akar mondani, mint Ezékielnek. Sokkal egyszerőbbeket szeretne ma elérni. Például ilyeneket, hogy leszokhatnánk egy rossz beidegzıdésrıl. Olyanról, amit már magunk is rossznak ítéltünk meg önmagunkban. Úrvacsoraosztáskor talán már le is tettük Isten kezébe, de aztán egyszer csak ismét szembesültünk vele. Szeretne megszabadítani bennünket tisztátalan gondolatokról, csúnya szavakról. Olyanoktól, amelyeket talán ki sem mondtunk, de ott vannak néha a gondolatainkban. Isten ilyeneket kér ma tılünk. De jó lenne ezt olyan alázattal és engedelmességgel megtenni, mint ahogyan a látomásban Ezékiel megette a tekercset. Azzal a lélekkel tehetjük meg, amivel Jézus is kimondta, hogy igen Atyám, mert így volt kedves teelıtted (Mt 11,26). Sajnos nem az jellemzı, hogy ilyen lelkülettel lennénk, s ezt Isten is jól tudja. Amikor Jézus a Gecsemáné kertben imádkozott, azt mondotta: Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tılem ezt a poharat! (Mk 14,36). Van ilyen türet és van ilyen pohár, amit szeretnénk, ha eltávozna tılünk. De milyen jó, hogy Jézus ezt az imádságát így folytatta: mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor az ember egy képtelen isteni parancsnak engedelmeskedni tud, ott mindig nagy dolgok kezdıdnek el. Egy újszövetségi történet is egészen hasonló ehhez. Péter apostol egy látomásában tisztátalan állatokkal teli leplet látott leereszkedni négy sarkán összefogva. Egy szózat is hallszott az égbıl azzal, hogy öljed meg Péter és egyed (ApCsel 10,11 kk.). Tisztátalan állatokat ölni és megenni? Olyanokat, amilyenekrıl Mózes törvénye úgy rendelkezik, hogy zsidó embernek még csak érinteni sem lehet? Hogyan?! Péternek volt dolga tisztátalan állatokkal a munkája révén is. Idınként kerülhetett a halászhálójába olyan víziállat, amirıl a Mózes törvénye úgy rendelkezett, hogy tisztátalan. Ha ilyen történt, Péter egy bottal szétválasztotta a többitıl és undorral a vízbe dobta. De most nem errıl van szó. Megölni és megenni! Péter Isten szavát megértve végül igent mondott arra, amitıl elıbb még velejében megiszonyodott, s ekkor megindult a pogánymisszió. Megértette, hogy ı a nem zsidó emberekrıl éppúgy gondolkodott, mint a tisztátalan állatokról. Undorral, megvetéssel viszonyult hozzájuk. Amikor önmaga jól megala-

3 3 XII. évfolyam 15. szám pozott igazságáról le tudott mondani Isten szavára, rögtön oda tudott fordulni a pogány világ felé. Aki átélt már ilyet, hogy Isten szavára saját emberi, eredeti akaratával ellentétest meg tudott tenni, az jól érti, mit jelent az, amikor azt olvassuk, hogy a próféta ajkán megédesedett a keserő tartalmú irat, mint a méz. A könyvtekercs íze a jajszavakkal teli tartalom miatt eleinte nem látszott ízletesnek Ezékiel számára. Szívesen evett volna olyat, amire szabadság, a fogságból való szabadulás közeles ígérete van írva. De ki ne volna közöttünk ilyen? Mindenki azt eszi, amit szeretne? Munkahelyen, családban, a magánéletében? Úgy ülünk most itt, mint akik mindig, mindenben ínyünkre valót fogyasztunk az életben? És itt most már nem az ételre gondolok. Miként igénkben is csak nagyon másodlagosan van szó ételrıl. Egyházunknak, népünknek is adatott már az Úrtól olyan könyvtekercs vagy ahogy Károli Gáspár szép nyelvén olvassuk: türet, melyre elıl és hátul gyászénekek, nyögések és jajszók írattak, s amelyeknek az íze keserő volt. Mennyi mindent ki tud fejezni az ajkunkon felcsendülı zsoltár. Volt, amikor semmi másunk nem lehetett, csak a zsoltár. Volt, hogy a fájdalomtól és a meghasonlástól imádság sem jött az ajkunkra, de egy-egy zsoltárdallam ott zsongott a gondolatainkban és a hozzá tartozó szöveg imádsággá lett bennünk. 3)Isten elırelátása Igen, errıl is szól ez a látomás. A próféta csak egy képtelen paranccsal állt szemben, amit elıször nem értett. De Isten pontosan tudta, hogy mit akar. Igen, Isten akkor is tudja, hogy mit akar, amikor mi még csak egy eseménysor kezdetén vagyunk és semmit sem értünk. Amikor a másik bibliai történetben Jézus megmosta a tanítványok lábát, Péter nem akarta engedni. Jézus egy örökérvényő mondatot mondott neki: te ezt most nem érted, de ezután majd megérted (Jn 13,7). Nagy vigasztalás van abban, ha tudjuk, hogy Jézusnál van számunkra egy»ezután majd«. Amikor elfogadom, hogy csak én nem értem, ami történik, de a Gazdám jól tudja azt is, amivel szemben én tehetetlen vagyok. Korábbi szolgálatom idején ismertem meg egy prominens családot. Szépen, odafigyelve nevelték a gyermekeiket. Egyik fiacskájuk azonban a család nagy szégyenére megbukott oroszból. A gyermek nem írta be az ellenırzıbe a jegyeit, véletlenül sosem volt nála, amikor rossz jegyet kapott. Szülıi értekezletekrıl nem értesítette a szüleit. A baj csak akkor derült ki a szülık számára, amikor már nem lehetett változtatni semmit. Senki nem beszélt róla, szégyellték. A környezetükben pedig mindenki tudta. A csoporttársai közül emiatt egyedül ez a fiú maradt itthon egy Szovjetunióbeli jutalomútról. Csernobilhez viszonylag közel voltak elszállásolva. A katasztrófa a gyerekek kint tartózkodása idején történt. Isten elıre látott valamit. Megóvta ezt a lusta kölyköt egy nagy bajtól a gyermek hanyagságán keresztül. Ezzel természetesen nem lehet menteni a lustaságot. Nem mondhatjuk, hogy lám, Isten még a lustaságunkat is használni tudja a javunkra, tehát nosza, ne végezzük el, ami a feladatunk. Gondoljuk meg azonban, mennyivel inkább jobb az, amikor Isten az engedelmességünket tudja használni, ha még a lustaságunkat is ilyen jól be tudja építeni a maga rendjébe. Ha Isten olyan eledellel táplál bennünket, ami nem a fogunkra való, azzal biztosan oka lehet. Róla sosem szabad elfelejtenünk ugyanis, hogy ha valaki kenyeret kér tıle, nem követ ad helyette. ha halat kérünk mondja Jézus, nem kígyót ád. Ám ha mégsem tetszik a menü, másokra mutogatás helyett magunkban kell elkezdeni a számbavételt, miért azt kell ennünk, ami van. Befejezem. Ezékielnek meg kellett enni a tekercsre írt ítéletes igéket. Mert Isten azóta is azt szeretné, ha lényünkké lenne az ige, nem rajtunk kívülálló ismeret. Egészen lényünkké, az életünk részévé, mint a falat kenyér vagy a korty ital. Mert Isten egyszer a legdrágább eledelt is elkészítette nekünk: az İ Fiával való közösséget. Így olvassuk errıl az evangélista híradásában: Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ı vérét, nincs élet bennetek. A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban (Jn 6,53-56). Most ezt a Krisztussal való közösséget kínálja nekünk! Ámen. (Dr. Fodor Ferenc)

4 2009. április Heti rendünk: vasárnap (április 26.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát Fekete Zoltán Templom Fekete Zoltán hétfı 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Fekete Zoltán 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István kedd Idısek otthona [Arany J. u. 35.], Fekete Zoltán Fébé Nıszövetség [Kálvin terem], Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta szerda Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila csütörtök 9.30 Kincsİ - Baba-mama klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Gábor Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István szombat: Gimnáziumi ballagás [Templom] Ifjúsági bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Fekete Zoltán Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], Pap Ferenc vasárnap (május 3.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Katalin Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Templom Fekete Zoltán

5 5 XII. évfolyam 15. szám Eltemettük: Horváth Péter (Horváth László és Gál Irén fia)) élt 66 évet, izsáki lakos. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl ,- forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: ,- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! Református Egyház technikai száma: 0066 Soli Deo Gloria Alapítvány adószáma: Ifjúsági tábor lesz amerikai segítıvel Pálfáján júl. 27.hétfıtıl aug. 1. szombat reggelig. Várjuk a gyülekezetbıl és ismeretségi körünkbıl 13 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését a lelkészi hivatalban. A tábor felelıse Fekete Zoltán. Elırelátható költség 7500 Ft. (A részletekrıl bıvebben késıbb.)

6 2009. április NAPSUGÁR GYÜLEKEZETI GYERMEKTÁBOR Szeretettel tudatjuk a kedves Szülıkkel, hogy idén nyáron megszervezzük gyermekeink számára a Napsugár Gyülekezeti Gyermektábort. A táborban Isten Szentlelke segítségével hitépítı, hitmélyítı, közösségformáló alkalmak, szeretettel, odafigyeléssel és derővel megélt együttlétek által szeretnénk felkarolni gyermekeinket, és bátorítani - szüleikkel együtt - a gyülekezetünkbe való beépülésre. Fontosabb tudnivalók a gyülekezeti gyermektáborról: A tábor idıpontja: június (hétfıtıl péntekig) A tábor jellege: napközis-tábor, naponta 8:00 17:00 óráig tartanak a foglalkozások A tábor helyszíne: Gyülekezeti ház és udvara (Szolnoki út 5.) Részvételi díj: Ft / fı A résztvevık maximális létszáma: 45 fı (a bejelentkezés sorrendjében) A tábor témája: A gyümölcstermı fa, avagy a Szentlélek gyümölcsei (Galata 5,22) A táborban gyermekeink számára napi háromszori étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna). Természetbeni adományokat (elsısorban gyümölcsöt) a tábor ideje alatt hálás szívvel elfogadunk. A részvételi díj tartalmazza az egynapos autóbusz-kirándulás költségét is. Sok szeretettel várjuk azoknak a 4 és 12 év közötti gyermekeknek a jelentkezését, akik szeretnék a nyár elsı napjait egy jó közösségben sok játékkal, nevetéssel, a Szentírás mellett elcsendesedve, Isten Igéjébıl tanulva eltölteni. Minden jelentkezı részére részletes programot küldünk. Jelentkezni május 31-ig a Református Egyházközség Hivatalában (Szolnoki út 5.), illetve a következı telefonszámon: Szabó Gábor és Szabó Katalin lelkipásztoroknál lehet. GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS PÉCSRE ÉS BARANYÁBA Szeretettel várjuk jelentkezésüket hagyományos nyári gyülekezeti, családos kirándulásunkra! Idıpontja: július (öt nap, négy éjszaka) Elhelyezés: A Pécsi Református Kollégium internátusában Étkezés: a kollégiumban és részben önellátással Utazás: autóbusszal Tervezett program: Nagykırös- Kecskemét- Zengıvárkony-Pécs Pécs városnézés (Zsolnay Múzeum, Ókeresztény sírkamrák, Székesegyház) Harkány-gyógyfürdı, Kelet-Ormánsági festett templomok, Siklósi vár, Villányi borút, Barlangtúra-Abaliget, Mohács- Történelmi emlékhely Részvételi díj felnıtteknek Ft Gyermekeknek: Ft Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet június 5.-ig Szervezık: Szabó Gábor és Fekete Zoltán lelkipásztorok

7 7 XII. évfolyam 15. szám I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: Programjaink: Április 22-én a 3.a osztály Bársonyné Németh Anikó osztályfınök vezetésével meglátogatta a budapesti Természettudományi Múzeumot és az Orczy Parkot. A természettudományi héten érdekes feladatokat oldottak meg a diákok a föld napján (ápr. 22-én) és a kísérleti állatok világnapján (ápr. 24-én) is. A feladatokat Tızsér Márta tanárnı állította össze. Szombaton a szülık-nevelık bálján örvendhettünk végzıseink aranytáncának. A produkciót Villám Eleonóra tanárnı tanította be. Nyolcadikosainkat névre szóló ajándékkal köszöntöttük: Mint az arany alma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. A nevelı-oktató munkánkat szimbolizáló aranyalmát a az iskolában tanító, dolgozó felnıttek adták át. Köszönjük a kedves szülıknek, hogy adományaikkal és közremőködésükkel támogatták a rendezvényt és az iskolát. Eredményeink: A Városi Vers és Prózamondó Versenyen diákjaink szépen szerepeltek: Bíró Nándor Hunor 1. b 1. helyezés Felkészítı tanára : Hegedős Mihályné Turai Hunor 4. c 1. helyezés Tóthné Megyesi Katalin Matuska Lilla Kincsı 5.b 1. helyezés Eszikné Majoros Evelin Simon Dávid 7.b 2. helyezés Debreczeni Szilvia Dobi Zsanett Léna 6.a 3. helyezés Debreczeni Szilvia Dobi Zsanett Léna az Országos Lázár Ervin Mesemondó Versenyen különdíjat kapott. Kosárlabdacsapatunk a megyei fordulóban második helyezett lett, így továbbjutottak az országos döntıbe. A csapat tagjai: Winkler Áron, Istráb Dávid, Cselóczki Bence, Csapó Tamás, Kardos Viktor, Kássa Kristóf, Kátai Zénó, Kasza Gergı, Cselóczki Mátyás, Száraz Ákos, Vincze Norbert, Kecskeméti Marcell, Kovács Máté. Edzıjük Bányai Viktor. Az országos Play and Win angol nyelvi levelezı versenyen Benczúr Dávid 31-ik, Suhajda Eszter 33-ik, Fodor Attila 55-ik, Kenyeres Szabina pedig 57-ik lett a résztvevı 3000 diák közül. Felkészítı tanáruk Eszikné Majoros Evelin. A Mozaik Kiadó Országos Tanulmányi Versenyén 1629 versenyzı közül Szilágyi Gréta 5. a osztályos tanulónk a 21-ik helyen végzett. Matematikából 584 versenyzı közül Szalay Anna 8. a osztályosunk lett a 7-ik, osztálytársa, Tóth Anna Bíborka a 25-ik, szintén ugyanebbıl az osztályból Zakar Emese a 16-ik. GIMNÁZIUM: május 2-án tartjuk iskolánk ballagási ünnepségét. Az ünnepség 10-kor istentisztelettel kezdıdik majd, igét hirdet Dr. Fodor Ferenc lelkészelnök, majd Suba Lajos igazgató úr búcsúzik a ballagó diákoktól. A végzıs diákoknak járó jutalmak átadásával zárul az ünnepségünk. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait!

8 2009. április Halásztelken a Bocskai István X. Országos Református Mőveltségi Vetélkedın Herpai Vivien Molnár Erzsébet, Dúl János 12. A osztályos tanulók I. helyezést értek el. Felkészítı tanár: Herega Józsefné. Az Arany János Mővelıdési Házban rendezték meg a már hagyományosnak mondható Katolikus Kultúrális Napot, ahol iskolánk tanulói színes mősorral szolgáltak. Szervezık és felkészítık: Nagy Anett és Volter Kálmánné tanárnık. Tantestületi értekezletet és fogadóórát tartottunk, megbeszéltük az elıttünk álló feladatokat. A Föld napja alkalmából szerdán iskolánk néhány tanulója szemétgyőjtési akcióban vett részt. Gimnáziumunk dísztermében pénteken 15 órától dr. Fodor Ferenc lelkészelnök elıadást tartott Hányoki Losonczi István teológiai munkásságáról. Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2009. április 26-a és május 3-a között) Ápr. 26. vasárnap Ez 10; Zsolt 4; Mk 4,21-29; RÉ 4 Ápr. 27. hétfı Ez 11; Mk 4,30-41; RÉ 300 Ápr. 28. kedd Ez 12; Mk 5,1-20; RÉ 470 Ápr. 29. szerda Ez 13; Mk 5,21-43; RÉ 406 Ápr. 30. csütörtök Ez 14; Mk 6,1-13; RÉ 397 Máj. 1. péntek Ez 15; Mk 6,14-29; RÉ 276 Máj. 2. szombat Ez 16,1-35; Mk 6,30-44; RÉ 436 Máj. 3. vasárnap Ez 16,36-63; Zsolt 23; Mk 6,45-56; RÉ 23 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ideje van az örömnek. 2011. február XVIII. évf. 2. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató 2011. február XVIII. évf. 2. szám Ideje van az örömnek Örülök szoktuk mondani akkor, amikor jó hírt hallunk, amikor kedves ismerőssel találkozunk, vagy amikor sikerült elérni

Részletesebben

OLDD LE A SARUDAT! In nomine Dei. 2008. június. I. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA

OLDD LE A SARUDAT! In nomine Dei. 2008. június. I. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA I. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2008. június In nomine Dei OLDD LE A SARUDAT! Elérkezett. Már sokan vártuk. A harapnivaló levegôt, az árnyas erdô csendjét, a szabadságok felhôtlenségét.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta

Pünkösdre készülve. Ezek történtek gyülekezetünkben virágvasárnap óta akit ellenségnek gondolunk, széttépjük magunk körül azt, amit meg tudunk ragadni és közben kiszolgáltatottak, betegek, éhesek, szorongók vagyunk, akiket el lehet zavarni. De időnként elönt a vak düh, és

Részletesebben

É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele

É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele É L İ V Í Z a Békéscsabai Református Egyházközség Hírlevele AZ IGE ÜZENETE www.eloviz.eoldal.hu NE AGGÓDJATOK TEHÁT A HOLNAPÉRT, ELÉG MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA. MÁTÉ EV. 6,34. Jézus felszólítása különösen

Részletesebben