A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykırösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás szeretszolgálatra edves Testvérek! Hálát adunk Istennek, hogy egy újabb ajtót nyitott, és hisszük, igaz hittel, hogy ha ez valóban Istentıl van, ezt az ajtót senki nem zárhatja be. Sokféle ajtó van, és hadd szóljak ezekrıl az ajtókról, különösen azért, mert egy olyan világban kell most élnünk, amikor azt tapasztaljuk, hogy egyre több ajtót zárnak be, vagy bár sok ajtót nyitunk meg, kiderül, hogy azok nem is ajtók voltak, mert mögöttük fal van, vagy ha be is léphetünk valahova, ott nem azt találjuk, amit az ajtóra tett felirat ígért. Sok keserőség, sok szorongás, sok csalódás vesz bennünket körbe, ezért igazán hálás szívvel mondom, hogy Isten itt ajtót nyitott, és ha İ nyitotta, azt az ajtót emberi hatalom és akarat nem zárhatja be. A világ ajtó, mondja Simone Weil, a francia misztikus, és minden ajtó egyszerre akadály, de egyúttal út is. Az ajtó akadály, ha nem nyitjuk ki. Nem lehet tovább menni. Valamit elzár elılünk, ami az ajtó mögött van, és fontos és szükséges, de ha megnyílik az ajtó, akkor maga az ajtó az út, a kapu, amelyen beléphetünk, vagy éppen tovább mehetünk. Ajtó a világ, az egész világ úgy, ahogy van, és különösen az embervilág, ahogyan élünk, ahogyan gondolkodunk, ahogyan cselekszünk, és ahogyan vagyunk, mi magunk lehetünk akadálya annak, hogy emberek belépjenek Isten világába, de mi lehetünk eszközei, hogy rajtunk keresztül lépjenek be emberek Isten világába. Közelebbrıl szólván azt is el lehet mondani, hogy minden élettevékenységünk is egyszerre lehet kapu, egyszerre zárhat és nyithat meg emberi életek számára lehetıséget. Az, amit szeretetszolgálatnak, diakóniának nevezünk, eredeti szándéka szerint mindig nyitott ajtó. Nyitott ajtó azok számára, akik másképpen nem jutnak lehetıséghez. Nyitott ajtó lehet olyanoknak, akik alkatuknál, adottságuknál, sorsuknál, emberi élethelyzetüknél vagy éppen betegségüknél fogva nem kaphatják meg azt, amit az ún. egészséges társadalom bír, talán azért, mert betegek, talán azért, mert fogyatékkal élnek, talán azért, mert idısek és elesettek, talán azért, mert

2 2010. november 7. 2 rövidebb vagy hosszabb ideig gondozásra szorulnak. Amit értük az anyaszentegyház isteni hivatásával, a diakóniában tesz, az ajtónyitás a számukra, hogy azon ık átléphessenek, és annak a világnak részesei lehessenek, amit esetleg az emberi nemtörıdömség, a rohanás, az elfoglaltság, a pragmatikusan megszervezett élet, az önmagunkra való figyelés elzár elılük. De több is ez. Nemcsak valami altruizmus, az ember szívébıl fakadó könyörület, szeretet, irgalmasság, hanem egyúttal csodálatos jel is. Hiszen, amikor a Jelenések Könyvében az Úr az İ gyülekezetének, a nehéz helyzetben levı filadelfiai gyülekezetnek azt üzeni, hogy ajtót nyitottam elıtted, és azt senki be nem zárhatja, akkor egy olyan közösségnek üzen, amely harcok közepette él, egy olyan közösségnek üzen, amelyik talán éppen azon töri a fejét, hogy jobb lenne mindent bezárni. Mert ha nyitva van az ajtó, netalán mindent kihordanak az életünkbıl. Jobb lenne önmagunk köré erıs bástyát vonni, és mindig, szüntelen riadóztatni és gyanakodni, hogy annak, ami körülöttünk zajlik, ha benyomul az életünkbe, csak vesztesei lehetünk. Szomorúan és szorongva kell arról beszélnünk, hogy ma Magyarországon az élet megtartására, megjobbítására, hordozására megalkotott szervezett közösségekbıl kihordják azt, amijük van. A kórházból elıször a betegeket, majd az ágyakat, aztán a gyógyszert, majd leveszik a kórház táblát, és ki tudja, mi lesz a helyén, talán egy szép épület, luxus vendégekkel, és a kórház egykori parkjában majd elıkelı vendégek fognak golfozni. Ezt úgy hívják, hogy reform. Mi tudjuk, hogy ez nem az. Ez megijeszt bennünket, és azt az érzést kelti bennünk, hogy meg kell védenünk magunkat. És ha az ember védekezik, mindent bezár, ajtót, ablakot. Talán valamikor ott a keresztyénség kezdetén ez a filadelfiai gyülekezet is így érezhette, hogy védekezni kell, be kell zárkózni. Ám, éppen úgy, ahogy az egykori igei üzenet, az Úr üzenete a gyülekezetnek megtanította ıket, hogy egy ajtót mindenképpen nyitva kell hagyni, nekünk is meg kell tanulnunk, hogy akárhány ajtót is csukunk be, egyet nyitva kell hagynunk, mert azt az ajtót mi sem zárhatjuk be. Azt Isten nyitotta meg. És azt az ajtót sem a külsı ellenséges, pénzhajhászó, mindent felégetı, mindent felszámoló világ sem zárhatja be, és mi sem zárhatjuk be arra hivatkozva, hogy most védekeznünk kell. Azt az ajtót az Úr nyitotta meg. Ezért mondom, még egyszer megerısítıleg, mély hitem és meggyızıdésem, hogy amiért itt, most Istennek hálát adunk, ezt az ajtót nem mi készítettük, és nem mi nyitottuk meg, nem a mi jókedvünkbıl és tetszésünkbıl vagy védekezı hajlamunktól függ, hogy kinyitjuk, és úgy marad, becsukjuk, és úgy marad. Ezt az ajtót Isten nyitotta. Nem az épület az ajtó, nem az itt végzett szolgálat az ajtó. Mi vagyunk az ajtók. Azok a keresztyének, az a közösség, amelyik Istentıl kapott feladatot lát el. Minden mozdulat, a szeretetnek minden gesztusa, a törıdés minden munkája csupa-csupa ajtó. Nemrégiben egy középkori misztikus könyvét olvastam, aki egy látomását, álmát írja le, és az nagyon idevág. Arról szól ez az álom, hogy egyszer csak egy mély veremben találta magát, egy nagy kútban, s ahogy járt körbe, ajtókat látott, és elkezdte sorba ezeket az ajtókat nyitogatni, de egyik sem nyílott ki. Rázta a kilincset, döngette, kereste a kulcsot, vagy az álkulcsot, de egyik sem nyílott ki. S ahogy járt körbe, s nyitotta volna egyik ajtót a másik után, egyszer csak hallott egy hangot: de hiszen, az egyik nyitva áll. Még a kilincsre sem kell rátenni a kezed, az az ajtó nyitva van. De sokszor vagyunk így, hogy rázzuk a kilincset, azt szoktuk mondani: kilincselünk. Hány ajtóhoz keressük a kulcsot, hogy meg tudjuk nyitni, visszük a fejszét, a feszítı vasat, majd mi ajtóstól is berontunk a házba. Egy ajtó nyitva van, mindig nyitva van az az ajtó, amit Isten Jézus Krisztusban nyitott meg. Ha mi azon az ajtón beléptünk, megértjük, mit üzen ma az ige, boldog, hálás szívvel mondhatjuk: köszönjük mennyei Atyánk, hogy ajtót nyitottál nekünk, és általunk ajtót nyitottál azoknak is, akik sehol másutt a Te világodba, szeretetedbe, megtartó irgalmadba nem léphetnek be. Szeretettel hívok és invitálok mindenkit, lépjen be ezen az ajtón! Ámen.

3 3 XIII. évfolyam 34. szám Heti rendünk: vasárnap (november 7.) Újborért való hálaadás 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Köteles Attila Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Köteles Attila ágendázik Kiss Georgina Kocsér Szőcs András Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Szabó Gábor Nyársapát [Szarka kúria], Szabó Gábor Istentisztelet [Templom], Szabó Katalin hétfı 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Kiss Georgina 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom] Szabó Katalin kedd Idısek Otthona [Arany J. u. 35.], Szabó Gábor szerda 9.30 Kincsİ Baba-Mama Klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila Fiatal felnıttek házicsoportja (Patay u.2.) Kiss Georgina csütörtök Ünnepi istentisztelet (Fıiskola, Hısök tere) Fıiskola 20 éves jubileuma Dr.Bölcskei Gusztáv püspök Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Katalin Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István Péntek Ünnepi istentisztelet (Templom) Fıiskola 20 éves jubileuma, Peterdi Dániel Ifjúsági bibliaóra [Gimnázium Kollégiuma - Széchenyi tér 4.], Kiss Georgina Ünnepi hangverseny (Templom) zombat Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], vasárnap (november 14.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Köteles Attila Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor Kocsér Köteles Attila Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Szabó Gábor Istentisztelet [Templom], Szabó Katalin

4 2010. november 7. 4 Eltemettük: Szívós Lajosné (született: Bıdi Ilona) élt 84 évet, Gyopár u.44. Tóth Ilona (Tóth László és Kalocsa Julianna leánya) élt 78 évet, Bolyai u.6. Elhunyt: Szabados Miklós (Marticsek Borbála férje) élt 83 évet, müncheni lakos. Urnaelhelyezése: november 9. (kedd) 13 óra a református temetıben. Tóth László (Godó Ilona férje) élt 85 évet, Tabán u.1/a. Temetése: november 10. (szerda) 13 óra a római katolikus temetıben Isten vigasztaló kegyelme és szeretete legyen a gyászoló családokkal! Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl ,- forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: ,- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! Szerda esténként és között szeretettel várok minden érdeklıdıt, aki fiatal felnıttnek tartja magát (kb.25-40éves), aki szeretné Istent mélyebben megismerni, aki szeretne az Ige alapján aktuális dolgokról beszélgetni, aki számára fontos a keresztyén közösség, aki szeretné, hogy kisközösségben is dicsérjük Istent és így vigyük elé kéréseinket, aki szívesen megtanul pár új éneket, aki hajlandó nyitott szívvel fordulni a közösség többi tagja felé. Helyszín: Patay u. 2. (internátus hátsó bejárata) Elsı találkozó: november 10, szerda, Ha bármilyen kérdés, észrevétel merül fel, az alábbi elérhetıségeken lehet bátran keresni: Kiss Gina, intézeti lelkész 30/

5 5 XIII. évfolyam 34. szám A reformáció öröksége, a nagykırösi református egyház könyvkincsei-könyvritkaságai Elhangzott a kiállítás megnyitóján október 29-én. Kedves Megjelentek! Nem szerencsés, ha az elıadó mindjárt magyarázkodással kezdi meg mondandóját, én most mégis kiállításunk címét szeretném megmagyarázni, és ha szerencsém van, mire a végére érek, addigra az elıadás is meglesz. ezt a címet gondoltuk ki az igazgató úrral ennek a kiállításnak, lévén holnapután a reformáció emléknapja október 31-e, és miután a nyáron számomra is elérhetıvé váltak, elıkerültek poros és nedves szekrények mélyérıl az itt látható becses könyvek, azonnal elhatároztam, hogy ezt a gyülekezet és a város érdeklıdı közönsége elé tárom, amint csak arra lehetıségem nyílik. A reformáció emléknapján szeretnék egyrészt tehát e kiállítással is tisztelegni, másrészt közkinccsé tenni, ha csak a szemnek is most azt, amit a mi eleink mindig is annak szántak. Egy harmadik célom is van, volt, de errıl majd egy kicsit késıbb október 31-e egy igen nevezetes dátum, ünneplésre és megemlékezésre való alkalom és lehetıség, de tudjuk, a reformáció nem ezen a napon kezdıdött és nem is itt ért véget. A reformáció, számunkra protestánsok számára a bibliai, az eredeti alapokhoz való visszatérést jelentették, a reformáció szó ugyanis szó szerint visszaalakítást jelent, nem pedig megújulást, mint amit mai napság értünk alatta. Reformátor eleink, amikor visszaalakítottak, visszatértek a forráshoz, a Bibliához, Isten kijelentéséhez, abból nem elvéve, de hozzá sem adva bátorsággal hagyatkoztak az önmagát kegyelmesen nekünk ajándékozó Isten Szentlelkének és Igéjének vezetésére. A reformáció irányzatait és azok képviselıit egy sor árnyalati és markáns dogmatikai különbség választotta el egymástól. Viszont volt valami, amiben egyetértés alakult ki: ez pedig a Szentírás értelmezése. Éppen ezért vált a reformált egyházak egyik alapjává a Sola Scriptura elve. Az az elv, amely az újkor hajnalán helyreállította a teológia helyes mővelését. A reformátorok nem az irodalmi, nem a történelmi és nem is a külsı tudományos megítélés végett dolgozták ki a Sola Sriptura elvét. Hanem elsısorban a saját maguk számára, a teológia helyes mővelése érdekében, s azok számára, akik meg akarják ismerni az Úr Jézus Krisztust. A középkori ember és teológus számára az egyik legnagyobb dilemma az volt, hogyan ismerheti meg Istent. A kétségek között hányódó polgár vívódását fogalmazta meg Luther a hogyan találok egy kegyelmes Istent felkiáltásában. A reformáció volt az elsı és máig egyetlen, mely világos és mindenki számára egyértelmő választ adott erre. Ez a válasz pedig a Szentírás, Isten kijelentésének a forrása volt, amin keresztül a Lélek segítségével eljuthatunk az örökkévaló Istenhez. Minden mást ennek rendeltek alá, és ez minden addigi teológiai, filozófiai elgondolást relativizált. Luther a Sola Scriptura kifejezéssel hívta fel a figyelmet a Szentírás elsıbbségére. Ha pontos értelmezését keresem, akkor az egyedül a Szentírás szószerinti fordítás helyett a mindenekfölött a Szentírás kifejezés a helyesebb. Kálvin is ennek értelmében érvel, amikor azt állítja: Isten megismerését egyedül a Szentírásból tartja lehetségesnek. Luther és Kálvin is jól tudta, hogy a Szentírás ugyanakkor nem egy befejezett, tökéletes, önmagában véve csalatkozhatatlan, minden problémára gyógyírt jelentı alkotás, még ha Isten kijelentését is hordozza. De azt világosan leszögezték: mindenekfölött, mindeneket megelızıen, mindenektıl függetlenül van Isten kijelentése, amely objektív valóság, és az errıl szóló bizonyságtétel található meg a Bibliában. Ez tehát olyan teológiai elv, amely rendet teremt az emberi értelem számára, amikor a kultúra sokféle eredményének eszközével akarja tanulmányozni a Szentírást. A Sola Scriptura elvét semmiféle nyelvészeti,

6 2010. november 7. 6 irodalmi, történeti, vallási, filozófiai vagy természettudományos ismeret nem teszi félre, nem is érvényteleníti. Ellenkezıleg: éppen ezek erısítik meg a saját területükön, és mutatják igazán a Szentírás értékeit. A reformátorok gondolatmenetében az Írás mindeneket megelız, s csak ezután következnek a Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide alapelvek, amelyek mindmind segítenek megközelíteni Isten igazságát a Krisztus Jézusban. Most itt a reformációról és annak könyvérıl, a Bibliáról röviden ennyit szeretnék mondani és rátérni igazán nem tipológiai megközelítéssel a kiállításunk anyagára. Mert a reformátori Sola Scriptura elvének óriási hatása volt az egyes népek anyanyelvi kultúrájának kialakulására. Magyarországéra meg teljesen bizonyosan. Károli bibliafordításának hatását a magyar irodalmi nyelv kialakulására aligha kell érzékeltetni, errıl egy külön elıadásban is meg lehetne emlékezni. Amit itt látunk, a reformáció Sola Scriptura elvének kézzelfogható valósága. Nem könyvek a múltból, hanem könyv az Örökkévalótól. Csodálatos munkája Istennek az egyetemes emberi kultúrában, hogy amikor a Gutenberg Galaxis létrejött, vagyis a könyvnyomtatás elterjedt, sok ember számára elérhetıvé vált a sokszorosítható írás révén bármely szellemi termék, akkor e hódító útra éppen a Szentírás lépett. Ez volt az elsı könyv, amely így aztán a BÁRKI, MINDENKI számára az ÉLET könyve lehetett. REFORMÁCIÓ és BIBLIA, ez egyet jelent. Boldog vagyok, hogy e mindig-örökké élı örökségnek, most mi is részesei lehetünk, hogy láthatunk néhányat azon könyvek közül, amelyek így nekem-nekünk az Isten ajándékát jelentik. Isten megajándékozottjának lenni pedig a legnagyobb kitüntetés a világon. A második célom a közkinccsé tétel. Néhány olyan apróságot szeretnék elmondani e könyvekkel kapcsolatosan, melyek a tájékoztató táblákon nincsen kiírva. Minden könyvnek saját története van, ez igaz az otthoni könyvespolcunk darabjaira is. A régi könyvek néha maguk a történelem. Húsz éve foglalkozom régi könyvekkel, magam is győjtı vagyok sok-sok érdekes történettel. Amikor örökségképp megkaptam a Misztótfalusi Bibliát itt látható az érdekelt elsısorban, hogy mennyi lehet az értéke. Aztán tíz év múlva már inkább az érdekelt, hogy milyen technikai körülmények között állíthatták elı a magyar nyelvő könyvek e klasszikus remekét olyan idıkben, amikor nem létezett még villanyvilágítás. Nézzük csak meg a betőméreteket. Én már csak olvasószemüveggel tudom olvasni. Amikor ezt elkészítették, még nem volt villany. Szerintem olvasószemüveg sem. De semmilyen gép hajtotta berendezés sem. Vagy tudjuk-e, hogy a korai könyvnyomtatás idején - itt van ez a Luther prédikáció 1523-ból úgy készítették a nyomólapot, amit egy présbe helyeztek, hogy minden egyes oldal után a betőket a sablonból kiszedték, újraöntötték (mert elkoptak), és kezdték elıröl a mőveletsort? Az oldalakat kézi erıvel rásajtolták (innen a sajtó név) a lapokra, amelyek fıképp rongyhulladékból készültek. Vagy, hogy a könyvek a nyomdából sohasem bekötözött állapotban kerültek ki, maximum összefőzték ıket, a könyvkötészet egy teljesen önálló mesterség volt, majdnem akkora presztízzsel, mint a nyomdászat. Vagy, hogy Amsterdamban, ahol a században a legtöbb magyar nyelvő bibliát nyomtatták, a betőszedı mesterek ez megint csak külön szakma lengyel származásúak voltak. Még egyszer mondom: a németalföldi Amsterdamban, a magyar nyelvő Bibliát, lengyel betőöntık tördelik Az iniciálékészítés (a nagyobb mérető, díszes kezdıbetők készítése) is külön szakma, külön történettel. Vagy tudjuk-e, hogy a peregrinus diákok (akik külföldre mentek tanulni teológiát) egyetlen

7 7 XIII. évfolyam 34. szám vagyona, amit hazahoztak, a kint vásárolt könyvek voltak, és hazajıve azokat anyaiskolájuknak adták? Sehol nem volt ez törvénybe lefektetve, hogy így kell lennie. Mégis a szívük ezt diktálta. Így lettek hatalmassá a történelmi-egyházi könyvtáraink Debrecenben, Patakon vagy Pápán. Ehhez kapcsolódó adalék, hogy Pécsett a Klimó-könyvtárban ez a Klimó egy nagy könyvtárat alapító katolikus püspök volt rengeteg olyan könyv található, köztük Luther Márton elsı kiadású német nyelvő bibliafordítása, vagy Kálvin Institutiojának elsı kiadása, amelyet az ellenreformáció idején a falvaikból előzött református prédikátoroktól győjtött be a püspökség. Itt most többségében azonban nemcsak Bibliát találhatunk, hanem más kiadványokat, fıképp teológiai mőveket, valamint a nagykırösi eklézsia eddig leghíresebb könyvét, az Öreg Garduált, melyrıl pár hete nagyszerő elıadásokat hallhattunk, de akkor a könyvet nem láthattuk. A teológiai munkák, a prédikációs kötetek, a tankönyvek, szótárak is a reformáció nagyszerő öröksége. A megújult egyház szellemileg is felpezsdült, ontotta a teológiai munkákat, hirdette a kor médiáján, a könyvkiadáson keresztül, ami rábízatott. Legrégebbi nyomtatványunk Luther Márton egy prédikációja, ezt a gimnázium kapta nemrégiben egy volt diákja családjától. Milyen érdekes: a XXI. században is él még a peregrinus-diák szemlélete. Az USA-ból küldték. Végezetül szeretnék néhány szót szólni a könyvekrıl mint értékrıl. Amikor tíz évvel ezelıtt egy könyvborító alatt egy graduale lapot találtam, akkor nagyon rám szállt a sajtó. Sosem felejtem el, egy bulvárlap hátsó borítóján egy hiányos öltözető hölgy képe mellett ott virítottam kezemben a graduale lappal, és az volt odaírva, hogy felbecsülhetetlen érték! Felhívott egy másik bulvárlap is, és azt akarták tudni, hogy hány forint az a felbecsülhetetlen érték. És így kérdezték, húszmillió, vagy negyven? Nem értették, hogy a felbecsülhetetlen az azt jelenti, hogy nem forintban mérünk. Természetesen a könyveknek, és a régi könyveknek van értéke, sıt van piaca is. De egy igazi könyvész nem tekinthet úgy egy Hanaui bibliára például, hogy az hány forintot ér. Mert nem minden eladó, még ha a világ így is látja. Amikor néhány évvel ezelıtt a Vizsolyi Bibliát (Nagykırösnek is van egy, a Biblia Múzeumban ırzik) ellopták a vizsolyi templomból, én is megdöbbentem, de belül azért csak mosolyogtam magamban: ellopható a Biblia, ellopható az Isten Igéje, amely élı és ható, és ugyan, aki megvenné a tolvajtól, elolvasna belıle egyetlenegy sort is? Aztán megtalálták, a tettesek egy padláson rejtették el, gondosan becsomagolva, akkora volt a hírverés, hogy meg sem kísérelték értékesíteni. Régi könyveinkkel, kincseinkkel, miután megcsodáltuk ıket, az a dolgunk, és kötelességünk, hogy méltó örökösként bánjunk velük, mint mőtárgyakkal: védjük, óvjuk, megújítsuk, ha van rá erınk, és ırizzük, ha van rá lehetıségünk. Ha nincs, biztonságos közgyőjteménybe kell helyezzük, ahol szélesebb közönség is láthatja, és csak ezután lehetünk kicsit büszkék is rá, hogy Isten megengedte, hogy nálunk idızzenek, és aztán az egyetemes keresztyén kultúra, lelki és szellemi örökség részei legyenek. Ezek a könyvek mind ez ideig méltatlan és igen mostoha, elfeledett és felelıtlen körülmények között vártak jobb sorukra. Mától ez már nem így van, most láthatjuk, méltó és biztonságos helyen vannak, ırzésükrıl, biztosításukról gondoskodtunk, és adjunk hálát Istennek, hogy nem büntetett meg bennünket azért, hogy a Biblia népeként mert valaha így is

8 2010. november 7. 8 hívtak bennünket a ránk bízott kinccsel oly méltatlanul bántunk, hogy még a közelmúltban is az egyház az eladandó üres koporsóira jobban vigyázott, mint ezekre a könyvekre. Isten bocsásson meg ezért nekünk! A kiállítást szeretnénk még november hónapban a város iskolásainak, értı és értékelı közösségének megmutatni, utána pedig e könyveket letétként, azaz bármikor visszakérhetı módon az egyházkerületi múzeumban helyezzük el, amíg a megfelelı körülményekrıl gondoskodni nem tudunk. Istennek legyen hála, hogy ezt megtehetjük, Egyedül Isten a Dicsıség: Soli Deo Glória! Köszönöm szépen Suba Lajos igazgató úrnak, hogy biztonságban tudhatjuk értékeinket és a könyvkiállításnak helyet ad, köszönöm szépen a két könyvtárosnak, Mikó Péternének és Hajdú Andreának, hogy példát adtak, mennyire tud az általános iskola és a középiskola együtt munkálkodni jó és nemes cél érdekében, és természetesen köszönöm Önöknek, hogy eljöttek, és osztoznak örömünkben. (Szabó Gábor) Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2010. november 7-e és 14-e között) Nov. 7. vasárnap 2Krón 3 ; Zsolt 17; Róm 5,1-11; RÉ 17 Nov. 8. hétfı 2Krón 4; Róm 5,12-21; RÉ 461 Nov. 9. kedd 2Krón 5; Róm 6,1-11; RÉ 469 Nov. 10. szerda 2Krón 6,1-11; Róm 6,12-23; RÉ 445 Nov. 11. csütörtök 2Krón 6,12-42; Róm 7,1-13; RÉ 437 Nov. 12. péntek 2Krón 7,1-10; Róm 7,14-25; RÉ 226 Nov. 13. szombat 2Krón 7,11-22; Róm 8,1-17; RÉ 230 Nov. 14. vasárnap 2Krón 8,1-11; Zsolt 12; Róm 8,18-30; RÉ 12 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele

RefErdő. Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele RefErdő Áldás, békesség! A monorierdői reformátusok hírlevele II. évfolyam, 3.szám 2014. szeptember Az Ige körül Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD TANULMÁNYOK Dr. SZABÖ ÁRPÁD A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA A vallások története nem csupán a vallás és kijelentés között mutat benső kapcsolatot, hanem a kijelentés és az írás között is. A vallás,

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 45. szám, 2011. nov. 6. Milyen egyszerűnek is tetszik ma: fogom magam, és elmegyek vasárnap egy általam kiválasztott

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

www.lovegodgreatly.com

www.lovegodgreatly.com Copyright 2014 by Angela Perritt & Amanda Buhler kizárólag A Szeresd Nagyon Istent csoport felhasználására! A Szeresd Nagyon Istent anyagai ingyenesek gyülekezeti és személyes használatara, amennyiben

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. A kereszt felmagasztalása. 2009. szeptember Szent Mihály hava XII. évf. 39. szám

Egyházközségi Híradó. A kereszt felmagasztalása. 2009. szeptember Szent Mihály hava XII. évf. 39. szám Az Aszódi Római Katolikus Egyház idıszaki tájékoztatója 2009. szeptember Szent Mihály hava XII. évf. 39. szám A kereszt felmagasztalása 335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 137-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. november 10-én megtartott közmeghallgatásáról.

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

2016 május. 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108

2016 május. 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108 2016 május 1445 Budapest, Pf. 356 Tel./Fax: (1) 314-1302 E-mail: emoalapitvany@upcmail.hu Bankszámla: 11991102-02117573 Adószám: 18002320-1-42 108 Kérlek pedig téged... Onézimoszért...(Filemon 1,10) Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET III. évfolyam 1. szám Január, Február, Március Örömöd teljes legyen Jézus Krisztusban! Ujjong Ujjong a szívem neked Istenem, mikor a Bibliát a kezembe veszem, s olvasni

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Gyomaendrıd Város Képviselı-Testülete 5/1993. Jegyzıkönyv Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-Testületének 1993. március 23-i ülésérıl. Jelen vannak: dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán és

Részletesebben

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális

Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális Egy kiállítás, amelyen kiderülhet, hogy nem vagy normális 2014. 03. 31. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó mezőtúri helyszíne, Debrecen, Nagyvárad és Szeged után Kolozsvárra érkezett a Vagyok,

Részletesebben

Bocskai István Református Oktatási Központ

Bocskai István Református Oktatási Központ Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Batka Barnabás 1958-1962 B osztály. Tisztelt Tanár Úr, kedves Pista bátyám!

Batka Barnabás 1958-1962 B osztály. Tisztelt Tanár Úr, kedves Pista bátyám! Batka Barnabás 1958-1962 B osztály Tisztelt Tanár Úr, kedves Pista bátyám! Végtelenül megörültem levelednek. Azonnal elkezdtem beleásni magam a régi idık hangulatába és összebarkácsoltam két keresztrejtvényt,

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az Árpád téri Református Egyházközség lapja Lelkészi Hivatal és gyülekezeti terem címe: 4028 Debrecen, Kassai út 12. (52) 412-801 9.

Az Árpád téri Református Egyházközség lapja Lelkészi Hivatal és gyülekezeti terem címe: 4028 Debrecen, Kassai út 12. (52) 412-801 9. Az Árpád téri Református Egyházközség lapja Lelkészi Hivatal és gyülekezeti terem címe: 4028 Debrecen, Kassai út 12. (52) 412-801 39. szám 2010. október 31. A reformáció alkalmából Bagi Lászlóval (a képen)

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben