Az utolsó boldogmondás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az utolsó boldogmondás"

Átírás

1 Alapige: János 20,24-31 Elhangzott: április 26-án Az utolsó boldogmondás úsvét után egy héttel játszódik az a történet, melyet most János evangéliumából hallottunk, s ez egy igen különös, megrendítı, és feltehetıen a szívünkhöz is közelálló H történet. Jézus külön is megjelenik Tamásnak, annak a tanítványnak, akit éppen e történet kapcsán hitetlen Tamás -nak szoktunk nevezni. De mielıtt a történetbe belekezdenék, néhány szót kell szólni arról is, hogy valójában ki ez a Tamás, mit tudunk róla. Az evangéliumok részletesen nem sokat tudósítanak róla, de mindig felsorolják ıt is, amikor a tanítványok listáját közlik. Tamás egy alkalommal határozottan elıtérbe lép, egy nagyon fontos pillanatban, és ez azt hiszem, rávilágít a jellemére. Azt olvassuk a János evangélium 11. részében, hogy amikor Lázárnak, Jézus barátjának a nıvérei üzentek a Mesternek, hogy Lázár halálosan beteg, Jézus nem indult el azonnal. Majd amikor- két nap múltán - azt mondja Jézus, hogy menjünk el Lázárhoz, a tanítványok azonnal óvnák ıt, ne menjen el, bajba kerülhet. Ekkor mondja Tamás: menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele. (Jn 11:16). Nagyon rövid kis mondat ez, de azt hiszen, hogy jól rávilágít Tamás jellemére, karakterére, az alkatára. Egy olyan ember áll elıttünk, aki kész vállalni a kockázatot. Ha Jézusnak meg kell halnia, menjünk el és haljunk meg Vele együtt mi is, vállaljuk a tanítványi sorsot. S talán ebbıl érthetjük meg velünk, kedves testvérek, immár részben rátérve a mai történetre is, annak a megjegyzésnek a lényegét, amit ma a Tamásról szóló történet elején hallottunk, hogy Tamás, nem volt ott a többi tanítvánnyal, amikor Jézus elıször, Húsvét napján megjelent nekik. Hol volt Tamás? Csak találgatni lehet. Lehet, hogy ı is megijedt, mint a többiek? Úgy érzem, Tamás jellemére jobban illik az, hogy egy pillanatra valami véghetetlen nagy keserőséggel kivált a tanítványi közösségbıl, és a maga módján végezte a gyászmunkát, s ezért nem volt ott Húsvét napján a többiek között. Nem akart közöttük lenni. Talán haragudott rájuk, vagy haragudott önmagára, haragudott azért, hogy a gyávaságuk, a gyengeségük, a félelmük miatt Jézust elfoghatták. Pedig talán lehetett volna valamit tenni. Vagy talán csak önmagára haragudott, hiszen valóban ı is elszaladt, és nem lett semmi abból a nagy nekibuzdulásából, amit pár nappal korábban Lázárhoz indulván még olyan bátran mondott: menjünk el, haljunk meg Jézussal. De talán a legfontosabb, hogy Tamás realista ember volt, és talán éppen azért nem volt ott a többiek között, mert már nem volt miért ott lennie. Elveszett az Ügy. Nagyon szép dolog volt Jézus tanítványának lenni, óriási remények élnek a szívükben, csodálatos dolgokat tapasztaltunk meg, de most már vége az egésznek. Azt hiszem, ezt az érzést mindannyian ismerjük. Beleállunk valamibe, amihez nagyon sok reményt füzünk, s elkezdjük a munkát, a feladatot, a vállalkozást, a nagy ügyet, amirıl hisszük, hogy valóban sok mindent meg fog fordí-

2 2009. május 3. 2 tani, majd egy ponton az egész eltörik, és szembe kell néznünk azzal, hogy nincs tovább. Nem megy tovább. Vége az egésznek. Nagyon kevés ember van, aki ilyen helyzettel szembe tud nézni, le tudja vonni a következtéseket. Úgy tőnik, Tamás ezek közé tartozik. Realista ember, neki már nincs mit keresnie a többiek között. Hiszen tudjuk jól, hogy az a tanítványi közösség, amelyet Jézus összehívott, meglehetısen furcsa, elegy társaság volt. Önmagában is óriási mővészet volt Jézus részérıl ezt a tizenkét embert együtt tartani, s vannak arra utaló nyomok, hogy a tanítványok idınként bizony tengelyt akasztottak egymással. Összevesztek, civakodtak, torzsalkodtak egymással, haragudtak egymásra. Nos, Tamás, mindazok után, hogy Jézust megfeszítették, meghalt, és eltemették, ugyan mit keresett volna ebben a közösségben? Levonja a konklúziót. Talán ez az oka annak, hogy Húsvétkor nincs ott a többivel. És itt jutunk el ahhoz, amit jeleztem, hogy másodjára szólni kell arról is, hogy miért állhat vagy áll Tamás oly közel a szívünkhöz. Sokak szerint azért, mert nagymértékben hasonlít úgymond a modern emberhez, hozzánk, akik a kézzel-foghatások világában élünk. Igen, mi is szeretünk mindent megfogni, megtapasztalni, mindent górcsı alá tenni, megvizsgálni, szétbontani, és csak azt tarjuk valóságosnak, csak azt tartjuk hihetınek, elfogadhatónak, ami megfogható. Csak azt fogadom el, amit meg is lehet fogni mondja a mai ember is. Mondhatjuk hát, hogy Tamás mintegy a 21. századból repül vissza oda, Jeruzsálembe. A feltámadás után Tamás reprezentál bennünket! S milyen nagyszerő, hogy Jézus egy ilyen szkeptikus, hiper-realista emberhez is odalép, megmutatja neki önmagát, feltámadott valóságát, az ilyen emberhez is van szava! De azt hiszem, testvérek, ennél sokkal mélyebb a mi Tamás iránti szimpátiánk. Mégpedig azért, mert Tamás szuverénnek és autonómnak mutatja magát. S talán ebben a történetben ez a döntı vonatkozást, ma ezt szeretném kiemelni. Tamás nem hisz a többieknek! Miért is hinne? mondanánk mi itt, a 21. század elején. De ez nem volt mindig így. Az emberiségnek vagy a civilizációnak voltak korszakai, és lehet, hogy lesznek is korszakai, a mikor a többség szava, a többség befolyása dönti el azt, hogy mit gondolhatok a világról, hogyan gondolkodjam, hogyan lássam a világot. Ma éppen annak a krízisét éljük, hogy mostanában ez egyáltalán nem így van. Egy egyszerő példát hadd hozzak erre. Például, a mai Magyarországon nagyon mély válságot él át a pedagógia. Azért van válságban ma a pedagógia, mert felbomlott az a kimondott- kimondatlan szövetség, mely a szülık, a pedagógusok, a felnıtt társadalom minden tagja között egykor fennállt. Ma, hogyha egy pedagógus fegyelmez, bemennek a szülık - nem a gyerek felesel! -, bemennek a szülık, s megütik a pedagógust. Ezek után nem kell azon csodálkozni, hogy most már a gyerekek is veszik a bátorságot, és nekimennek a tanárnak. Mit akarok én ebbıl kihozni? Azt, hogy a mai világban óriási nagy hangsúly esik az autonómiára, az önálló döntésre, arra, hogy kiki maga ítélhet dolgok és tények fölött. Mindenki mindenkinek bírája. Tamás, minthogyha a mi korunk gyermeke lenne, és azt mondaná, hogy hiába mondja nekem a többi, a tíz, sıt, még akik ott voltak abba a házba bezárkózva, hogy láttuk az Urat, én ezt nem hiszem. Én csak a saját szememnek hiszek, én csak a saját kezemnek hiszek, én csak a saját tapasztalatomnak hiszek. És nem is marad annyiban a dolog, mert Tamás még annál is szuverénebb, mint gondolnánk. Fölállítja a feltételrendszert. Ha én nem látom a sebeket, ha én be nem bocsátom az ujjamat, ha én meg nem tapogathatom a sebeket, semmiképpen el nem hiszem. Olyan eltökélt Tamásnak ez a kijelentése, hogy szinte azt jelenti: ezt semmiképpen el nem hiszem, nem tudtok meggyızni. Nem lesz olyan szavatok, nem lesz olyan gondolatotok, nem lesz olyan bizonyságtételetek, hogy meggyızzetek. Engem majd csak a tények gyıznek meg! Talán ezért áll szívünkhöz közel, mert mi is a saját korunk gyermekei vagyunk, valljuk be ıszintén. Mi is szeretjük fölállítani a kritériumrendszereket, mi is szeretjük meghatározni azokat a vonatkozásokat, amelyek alapján valamit valóságosnak, igaznak, fontosnak, szükségesnek, érdemesnek tartunk, s ne mondja meg ezt nekünk senki. S hogyha ennek ilyen kockázata van, vagy ha ennek olyan nagy ára van, hogy minden tekintély és meghagyás összedıl, ami egyébként összeabroncsozta az emberi életet, nem baj! Én a magam ura vagyok, én csak a magam ítéletén tudok tájékozódni, nekem az egész világ idejöhet, én akkor sem fogom elhinni. Én döntök. Ezért hát, kedves testvérek, a történet nagy

3 3 XII. évfolyam 16. szám fordulópontja az, hogy Jézus megjelenik, és odatárja kezeit Tamás elé, megmutatja magát, áll Tamás rendelkezésére ez tette Húsvétkor a többi tanítványnak is (Jn 20:20!). Ezt olvassuk: nyolc nap múlva ismét bent voltak tanítványai, és Tamás is velük volt, s noha az ajtó zárva volt, Jézus bement és megállt középen és ezt mondotta: békesség néktek. Az ajtó zárva volt Nem véletlenül hangsúlyozza ezt az evangélista. Nyilván nem azért mondja ezt el, hogy érzékeltetesse a Feltámadott szuperhatalmát, mely révén a bezárt ajtón is át tudott menni. Ez itt nem kísértet-történet. A bezárt ajtó szimbólum. Be van zárva az ajtó. Az emberi ajtó be van zárva. Az ember belezárta magát önnön világába. Ezt fejezi ki János ezzel a megjegyzéssel mely, hozzáteszem, egyébként igencsak valóságos is. Igen, be van zárva az ajtó, de egzisztenciálisan is be van zárva az ajtó. Tehát csak az van, ami az én világomban van, ami az ajtón belül van. Csak az van, amit én, a megfelelı helyre, polcra, sarokba elhelyeztem, amivel a magam világát berendeztem. S az ajtó be van zárva. És megjelent Jézus! Ez a döntı pont. Belép ebbe a zárt világba. El kell mondjuk Tamás kapcsán és a magunk kapcsán, hogy bármennyire fontos, hogy az ember felnıjön és képes legyen a dolgokról, a világról saját ítéletet mondani, mindeközben óhatatlanul és egyre inkább is bezárjuk magukat a saját világunkba. Pedig, véljük, éppen fordítva mutatkozik ennek az értelme. Igen, fordítva szoktuk gondolni. Nagykorúnak lenni, Tamásnak lenni, és szabadnak lenni! Közben az ember levetkızi a hagyományokat, félredobja ıket, elveti, amit átadnának néki a szülei, nagyszülei, a társadalom, a nemzet, történelem, egy kultúra de szabad akar lenni, mindent ledob magáról, - és azt veszi észre, hogy éppen így lett rab. Így zárta be magát abba a kis tömlöcbe, ahol minden a helyén van, mindent huszonötször kipróbált, megtapogatott, megmért, megharapott, megevett, hol minden a helyén van. Csak az ajtó is be van zárva. És abba az én világomba aztán már nem lép be senki és semmi. Biztonságos világ ez, testvérek de rabvilág. Húsvétkor be voltak zárva az ajtók a zsidóktól való félelem miatt, s nem lehetett kilépni, mert ami az ajtón túl volt, az veszélyes és halálos volt. Nos, bezárjuk magunkat az életünkbe a esztendıkre, ott mindent a helyére teszünk és aztán? S aztán? tegyük csak fel a kérdést. Noha az az ajtó zárva volt, Jézus megjelent a középen ez a válasz! Vagyis hiába állít fel Tamás saját kritériumrendszert, ı is csak akkor találkozhat a feltámadott Jézussal, ha azt a feltámadott Jézus akarja. S aztán a történet végén, amikor Tamás meghódol, és azt mondja: én Uram és én Istenem, Jézus azt feleli: mivelhogy engem láttál Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. A többi evangéliumban olyan sokszor beszél Jézus arról, hogy kik a boldogok, János evangéliumában azonban nem olvassuk Jézusnak ezeket a mondásait. János szőkszavú. Csak egy helyütt, korábban, idézi Jézus egyik boldogmondását, és itt egy másikat. De inkább mondhatnánk, hogy ez az utolsó boldogmondás. Mondhatnánk, hogyha Jézus földi szolgálatát boldogmondásokkal kezdte, mert ezekkel kezdıdik Jézus elsı nyilvános prédikációja: boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot akkor itt, most Jézus utolsó földi prédikációja is a boldogságról szól. Ez a Tamásnak szóló prédikáció a boldogságot hirdeti. Mivel láttál engem, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem arról beszél Jézus, hogy boldogok a hiszékenyek, hogy azok boldogok, akik mégiscsak elfogadják a többség szavát, nem is azt mondja, hogy ha Tamás elhitte volna a tíz tanítvány szavát, máris boldog ember lenne. Hanem azt, hogy aki hisz, az kinyitja az ajtót. S azért boldog, mert felnyitotta életét Isten iránt. Aki hisz, ha nem is lát, ha nincs is közvetlen érzékelése, ha nem is tudta fölállítani a saját kritériumrendszerét, ahogy Tamás kategorikusan fölállította, ám nyitva van az élete az isteni elıtt, az a boldog ember. Mindenki boldog, aki Jézussal találkozik, mindenki boldog, aki a Föltámadottban hisz, mindenki boldog, aki az isteni erıket megtapasztalja. Jézus pontosan azt mondja: az a boldog, az a teljes élető, akinek az élete még nem teljes. Igen, ez paradoxon, de ezt kell mondanunk. Tamás élete teljes, lezárt és bezárt - élet volt. Minden a helyén volt az életében, logikusan, következetesen, mindenféle módon. Semmi híja nem volt Tamás életének. Hát akkor boldog ember, nem? És mégsem volt az. Boldogtalan volt, tele volt szenvedéssel, lemondással, csüggedéssel. Egy veszett ügyön búsongott. Az a boldog, testvérek, aki azt az ajtót megnyitotta. Mert ezzel az ajtónyitással, a hitnek ezzel a nagy nyitásával

4 2009. május 3. 4 kifejezi, hogy Isten jelenléte nélkül nem teljes az élet. Isten jelenléte nélkül bármennyire is helyén van minden az életemben, én csak boldogtalan ember lehetek. Nem látni, de hinni azt jelenti, hogy kinyitottam az ajtót! Nem látni, de hinni azt jelenti, hogy fölnyitottam az életemet Isten elıtt. Húsvétnak az a nagy üzenete, az a boldogító híre, hogy amit az ember a tapasztalatai, a képességei, a korlátozottsága, félelmei, az életének a bezártsága és rövidsége okán nem tud megtenni, mert nem tud megtenni, azt Isten kegyelmesen megteszi érettünk, és megteszi nekünk. Mi az egyetlenegy dolog, amit Tamás nem tehetett meg? Nos éppen az, amit kritériumul szabott! Hogy megfogja és megtapogassa Jézust. Ezt az egyet Tamás nem tehette meg, mert Jézus már nem volt halott. Csak akkor tehette immár, ha Jézus megengedte, csak akkor tehette, mikor a bezárt ajtón keresztül Jézus megjelent és odaállt Tamás elé. Hiába állítunk fel mindenfajta mértéket, szabványt, kritériumot, amivel méregetnénk, hogy Isten igazmondó-e, vagy sem, méregetnénk, hogy Isten létezik-e egyáltalán, s hogy van-e emberen túli világ, van-e egyáltalán! Olyan ez, testvérek, mint amikor az ember fölállít egy mérımőszert, amivel majd megméri a nádirigó szép énekét, csak éppen a nádi rigó nem repül oda soha. Csak ha odament, csak, ha az életünkbe belépett... Nyissuk meg ezt az ajtót, kedves testvérek, a hitnek az ajtaját, nyissuk föl Isten világára. Tamás látott és hitt, mert láthatott Jézus kegyelmébıl. De Jézus azt mondja: boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Ámen. (Szabó Gábor) Heti rendünk: vasárnap (május 3.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Katalin Kocsér Dr. Fodor Ferenc Orgona koncert [Templom], Szabó Balázs Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Templom Fekete Zoltán hétfı 7.30 Gimnáziumi hétkezdı áhítat [Templom], Szabó Gábor 8.00 Általános iskolai hétkezdı áhítat [Templom], Dr. Fodor Ferenc Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István szerda Bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc Istentisztelet [Kórház], Köteles Attila csütörtök 9.30 Kincsİ - Baba-mama klub [Kálvin Terem], Szabó Katalin Idısek otthona [Ady E. u. 16.], Szabó Gábor Bibliaóra [Kálvin Terem], Szabó Gábor

5 5 XII. évfolyam 16. szám Énekkar [Kálvin Terem], Dr. Dávid István szombat: Ifjúsági bibliaóra [Hunyadi u. 31.], Fekete Zoltán Hétvégi hálaadó-istentisztelet [Templom], Pap Ferenc vasárnap (május 10.) 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.], Dr. Fodor Ferenc 9.00 Bokrosi imaház [Batthyány u. 7-9.], Szabó Gábor Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem], Szabó Katalin Templom Szabó Gábor Kocsér Dr. Fodor Ferenc Kopa Iskola [Szolnoki út 67.], Pap Ferenc Fıiskola leányinternátusa [Arany J. u. 28.], Dr. Fodor Ferenc Nyársapát Szabó Gábor Templom Fekete Zoltán Eltemettük: Csókás Tiborné (született: Harsányi Rozália) élt 70 évet, Ifjúság u. 17/1. Halottunk: Szentgyörgyi Judit (Szentgyörgyi Gergely és Csatári Klementina leánya) élt 68 évet, budapesti lakos. Urnájának elhelyezése: május 8. (péntek) 13 óra a református temetıben. Híreink: Az elmúlt héten gyülekezetünkbıl ,- forint adomány érkezett az egyházközség pénztárába. Az elmúlt vasárnapi istentiszteletek perselypénzének összege: ,- forint volt. Isten áldja meg a jószívő adakozókat! Ifjúsági tábor lesz amerikai segítıvel Pálfáján júl. 27.hétfıtıl aug. 1. szombat reggelig. Várjuk a gyülekezetbıl és ismeretségi körünkbıl 13 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését a lelkészi hivatalban. A tábor felelıse Fekete Zoltán. Elırelátható költség 7500 Ft. (A részletekrıl bıvebben késıbb.)

6 2009. május 3. 6 Szeretettel várjuk jelentkezésüket hagyományos nyári gyülekezeti, családos kirándulásunkra! Idıpontja: július (öt nap, négy éjszaka) Elhelyezés: A Pécsi Református Kollégium internátusában. Étkezés: a kollégiumban és részben önellátással. Utazás: autóbusszal. Tervezett program: Nagykırös- Kecskemét- Zengıvárkony-Pécs Pécs városnézés (Zsolnay Múzeum, Ókeresztény sírkamrák, Székesegyház) Harkány-gyógyfürdı, Kelet-Ormánsági festett templomok, Siklósi vár, Villányi borút, Barlangtúra-Abaliget, Mohács- Történelmi emlékhely Részvételi díj felnıtteknek Ft, gyermekeknek: Ft Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet június 5.-ig Szervezık: Szabó Gábor és Fekete Zoltán lelkipásztorok A köszönet hangján Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsıséget (Zsolt 115,1) A fenti zsoltárvers minden keresztyén és istenfélı ember számára mély tartalmat hordoz, amely évszázadok óta szinte beleégett református közösségünk egész valóságába és önértelmezésébe: Egyedül Istené legyen a dicsıség, nekünk pedig csak a dánieli orcapirulás lehet osztályrészünk (vö. Dán 9,7). Amit és ahogyan tudásunk, képességeink, legjavának oltárhoz kötözésével (vö. Zsolt 118,27) legfıbb hivatásunkként és kötelességünkként Istennek ajánlunk, mindazzal az İ Dicsıségét, Országát munkáljuk. Méltó és illı dolog, hogy ezúton Egyházközségünk Hírlevelében mondjak köszönetet a nagykırösi gyülekezet egészének öleléséért, támogatásáért, elkötelezı szeretetéért, ami különösképpen fejezıdött ki április 21-én, teológiai doktori értekezésem Debrecenben tartott vitáján, ahol ezen ünnepi napon és órán egymás közelében és közösségében otthon érezhettük magunkat. Megtisztelı és megindító volt látni és tapasztalni, hogy a hosszú utat sokan vállalták, és ezáltal közös Isten-szolgálatunk elkötelezett valósága ábrázolódhatott ki. Köszönöm a sok köszöntést, üzenetet szóban és írásban, az imádságokat, az odagondolást, a bátorításokat. Ez a nagy megmérettetés és sorsfordító nap csak látszólag az én (magán)ügyem: ez az egész Anyaszentegyház, benne elsısorban szeretett ısi kırisfánk hivatása, amelynek én csak egy késı 20. századi hajtása vagyok és lehetek, az eredık és gyökerek ennél sokkal mélyebben húzódnak hitem szerint elpusztíthatatlanul. Ezt a hajtást felfedezték, megszólították, befogadták, engedték felnıni, gyengéden formálták, olykor hajlították, szerették, saját útjára bocsátották. Nem tudom pontosan, hogy milyen út vár rám az elkövetkezendıkben, jelképesen szólva: meddig kell hogy nyúljon a hajtás, azt azonban bizonyosan tudom, hogy hivatásom eredıje itt van, ezen a földön, ebben a közösségben. Az idézett zsoltárvers (Zsolt 115,1) számomra többszörösen életformáló Ige. Utolsó éves teológiai hallgatóként, a jubileumi esztendı Karácsonyán Szolnokon voltam legátus, az akkori ünnep fénylın világító zsoltáros üzenete azóta is rezonál bennem novemberében, a lelkészszentelésre készített meghívó értesítın is ez az Ige szerepelt magyarul, héberül, görögül és latinul, azokon a nyelveken, amelyekkel egy lelkipásztor az igehirdetésre készülve és szolgálata során szüntelenül szembesül. A felavatás perceiben is ott állt mögöttem szinte összekapaszkodva gyülekezetünk közössége. Az elmúlt hónapok embert próbáló és formáló élethelyzeteiben, amelyekben értékek, emberek, nagyobb igazságok melletti kiállást, megadást mintegy a létezés új perspektívájaként tanultam, Isten jóságos Atyaként szüntelenül gondoskodott arról (vö. 1Móz 22,1kk.), hogy el ne feledkezzem e zsoltárversrıl április 21-én újból felhangzott a fohászszerő sóhaj és kívánság, amihez köszönetem és hálám kifejezéseképpen magam is csatlakozom: Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsıséget (Pap Ferenc)

7 7 XII. évfolyam 16. szám I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: A Katolikus Kulturális Napon iskolánk tanulói is szerepeltek. Az elsı osztályos gyerekeket Horváthné Kállai Éva és Farkasné Sasinszky Mónika tanítónık készítették fel. A Találkozás Jézussal címő szerepjátékot adták elı. Április 24-én a Mesélı Dallamok sorozat újabb elıadását tekintették meg az alsóbb évfolyamok. 26-án a 7.c osztály a Pálvölgyi-barlangba kirándult osztályfınökük, Török Márta és Tızsér Márta tanárnı vezetésével. 27-én volt az utolsó Suliváró foglalkozás a nagycsoportos óvodások részére. Ugyanezen a napon A családi szocializáció hatása a felnövekvı életre címmel Szarka Miklós lelkész tartott gondolatébresztı elıadást a Szülık Nevelık Akadémiája sorozatunk második alkalmán. 28-án a 6. b látogatott el Kecskeméten a planetáriumba és az arborétumba osztályfınökükkel, Kósa Zoltánnéval. Április 30-án a 4. b tartott anyák napi rendezvényt, a többi osztály a jövı hét folyamán várja szeretettel ünnepi mősorával az édesanyákat. Felhívjuk a Kedves Szülık és Gyülekezeti tagok figyelmét, hogy május 24-én vasárnap a Fıvárosi Nagycirkuszba megyünk, a de. 11 órakor kezdıdı elıadást tekintjük meg. A kedvezményes jegy ára felnıtt és gyermek részére egyaránt 1500 Ft. Tormáné Zöldi Szilvia tanárnınél lehet jelentkezni a jövı hét végéig. GIMNÁZIUM: A Hányoki Losonczi István teológiai munkásságáról szóló elıadást késıbb tartjuk meg. Az iskola udvarán április 29-én végzıs diákjaink elbúcsúztak tanáraiktól. Diáknapot tartottunk, a 11. C osztály szervezte Pataki Anikó osztályfınök vezetésével. Egész nap vidám programok, versenyek, vetélkedık várták diákjainkat.

8 2009. május 3. 8 Szeretettel tudatjuk a kedves Szülıkkel, hogy idén nyáron megszervezésre kerül gyermekeink számára a Napsugár Gyülekezeti Gyermektábor, mely Isten Szentlelke segítségével hitépítı, hitmélyítı, közösségformáló alkalmak, valamint szeretettel megélt együttlétek által szeretné felkarolni gyermekeinket, és bátorítani - szüleikkel együtt - a gyülekezetünkbe való beépülésre. Fontosabb tudnivalók a gyülekezeti gyermektáborról: A tábor idıpontja: június (hétfıtıl péntekig) A tábor jellege: napközis-tábor, naponta 8:00 17:00 óráig tartanak a foglalkozások A tábor helyszíne: Gyülekezeti ház és udvara (Szolnoki út 5.) Részvételi díj: Ft / fı A résztvevık maximális létszáma: 45 fı (a bejelentkezés sorrendjében) A tábor témája: A gyümölcstermı fa, avagy a Szentlélek gyümölcsei (Galata 5,22) A táborban gyermekeink számára napi háromszori étkezést biztosítunk (reggeli, ebéd, uzsonna). Természetbeni adományokat (elsısorban gyümölcsöt) a tábor ideje alatt hálás szívvel elfogadunk. A részvételi díj továbbá tartalmaz egy egynapos autóbusz-kirándulást is. Sok szeretettel várjuk azoknak a 4 és 12 év közötti gyermekeknek a jelentkezését, akik szeretnék a nyár elsı napjait egy jó közösségben, sok játékkal, nevetéssel, a Szentírás mellett elcsendesedve, Isten Igéjébıl tanulva eltölteni. Minden jelentkezı részére részletes programot küldünk. Jelentkezni május 31.-ig a Református Egyházközség Hivatalában (Szolnoki út 5.), illetve a következı telefonszámon: Szabó Gábor és Szabó Katalin lelkipásztoroknál lehet. Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti napi igék (2009. május 3-a és május 10-e között) Máj. 3. vasárnap Ez 16,36-63; Zsolt 23; Mk 6,45-56; RÉ 23 Máj. 4. hétfı Ez 17,1-10; Mk 7,1-23; RÉ 165 Máj. 5. kedd Ez 17,11-24; Mk 7,24-30; RÉ 475 Máj. 6. szerda Ez 18,1-20; Mk 7,31-37; RÉ 28 Máj. 7. csütörtök Ez 18,21-32; Mk 8,1-10; RÉ 448 Máj. 8. péntek Ez 19; Mk 8,11-21; RÉ 274 Máj. 9. szombat Ez 20,1-31; Mk 8,22-38; RÉ 240 Máj. 10. vasárnap Ez 20,32-44; Zsolt 148; Mk 9,1-13; RÉ 148 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykırös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfı: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 25 Ft

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény

Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119. Elhangzott: 20 08. január 6-án. A betöltött törvény Bibliaolvasás: Zsoltárok 19,8-15 Alapige: Máté 5,17-20 Énekek: 19, 168, 458, 119 Elhangzott: 20 08. január 6-án A betöltött törvény hhoz, hogy célt érjünk, tartanunk kell a jó irányt. Az ókorban és a középkorban

Részletesebben

Igehirdetık kincsestárából

Igehirdetık kincsestárából Igehirdetık kincsestárából Alapige: Ézs 37,15-20 Cseri Kálmán igehirdetése Az élı Isten zsaiás könyvének azokat a fejezeteit olvassuk most sokan napról-napra kalauzunk szerint, amelyekben Isten önmagáról

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Hit nélkül és hittel

Hit nélkül és hittel Lekció: Zsidó 11,1-3 Textus: 2 Királyok 6,8-17 Elhangzott 2010. január 31-én. Énekek: 68, 68, 246, 325, 479 Hit nélkül és hittel zrael ellen háborút intézett a szíriai király és Izrael királya kijelölte

Részletesebben

életünknek minden adósságkövetelése felett ez a hallatlanul nagy szó: Kifizetve. Elrendezve.

életünknek minden adósságkövetelése felett ez a hallatlanul nagy szó: Kifizetve. Elrendezve. Olvasmány: Máté 18,21-35 Alapige: Máté 18,35 Elhangzott: 2009. április 19-én Nem elég hétszer em tudhatjuk biztosan, mi késztette Pétert ennek a különös kérdésnek a feltevésére, hogy hányszor kell az ellene

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11

Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Olvasmány: Máté 27,39-43 Alapige: Ezékiel 25,8-11 Elhangzott: 2009. május 17-én A A moábiták Bibliaolvasó Kalauz szerinti heti Szentírás olvasási rendünknek része az Ezékiel próféta könyvébıl felolvasott

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige:Mennyei Jelenések 3:8 Elhangzott: bibliaórán 2010.10.14-én a Kálvin-teremben. K Ímé, adtam elıdbe egy nyitott ajtót, melyet senki be nem zárhat. Buzdítás

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 34. zsoltár Alapige: Jakab levele 1:17 Elhangzott: A negyvenes években Nagykırösön E Az ajándékozó Isten Keresztyén Atyámfiai! zt az istentiszteletet

Részletesebben

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11

Bibliaolvasás: Máté 12, Alapige: Jónás 2, 1 11 Bibliaolvasás: Máté 12, 36 45 Alapige: Jónás 2, 1 11 I me, a híres történet a halról, amely Jónást lenyelte, majd három nap és három éj elmúltával ismét élve a partra köpte. Ez a rövid tudósítás csodálatos

Részletesebben

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én

Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224. Elhangzott: 20 08. április 27-én Bibliaolvasás: 2Krón 20,31-2Krón 21,1 Alapige: 2Krón 20,32-33 Énekek: 82, 251, 441, 224 Elhangzott: 20 08. április 27-én Csakhogy api ószövetségi bibliaolvasó rendünk szerint ezekben a napokban Jósafát

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5

Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én. Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Bibliaolvasás: Máté 18,11-22 Alapige: Galata 6,1-5 Elhangzott: 20 08. szeptember 14-én lvastam egy remek évadot záró edzı történetérıl. Sikerét azzal díjazták, hogy az év edzıjévé választották. Azonban

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10)

Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) Bölcskei Gusztáv református püspök tavaly húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban A félelmet csak a teljes szeretet gyızheti le (Máté 28, 10) e féljetek! Ez a feltámadott Jézus elsı szava. Nem

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója

Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16. Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója Lekcio: Eszter 2,1-20 Textus: Eszter 2,16 Elhangzott 2010. február 21-én. Isten inkognitója szter könyve a fogság után Babilonban maradt zsidók és leszármazottaik sorsát mutatja be. A cselekmény színhelye

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2008. október Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Egy jámbor szerzetes a XIII. században

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Lélek és teljesség. Nagy Péter

Lélek és teljesség. Nagy Péter Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk? Az İ teljességébıl kaptunk kegyelmet kegyelemre (János ev.1.16.). Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle. Csak a kezünket és a szívünket

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Alapige: Márk 16,9-18

Alapige: Márk 16,9-18 Alapige: Márk 16,9-18 Elhangzott: 2009. április 12-én úsvét a feltámadás ünnepe, ami azt jelenti, hogy nem ment kárba semmi abból, amit Jézus hozott ennek a világnak. H Pedig jól tudjuk a nagyheti történetbıl,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár

A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár DIÁKNAPTÁR 2005/2006 A mottó és a A túlsó parton c. elbeszélés részlet Haľko József 2005-ben megjelent Mindennapi kenyerünk cimű könyvéből. Az illusztrációs

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor

Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229. Elhangzott: 2009. február 1-jén. Jézus, a jó Pásztor Alapige: János 10,1-5. 27-30 Énekek: 23, 215, 231, 229 Elhangzott: 2009. február 1-jén Jézus, a jó Pásztor ézusnak ez a tanítása egyszerre könnyő és egyszerre nehéz. Könnyő, mert elsı hallásra egyszerő

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton

Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38. Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton Bibliaolvasás: ApCsel 2,36-38 Elhangzott: 20 08. május 13-án, hétkezdı reggeli áhitaton - Mi elızi meg Igénk szerint a Szentlélek ajándékát? - Igehirdetés, megkeseredett szív, párbeszéd. Elıször is, hallanod

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

OMEGA. Mindenkit szeretettel látunk ezeken az evangélizációs jellegű rendezvényeken!

OMEGA. Mindenkit szeretettel látunk ezeken az evangélizációs jellegű rendezvényeken! 2017-05-16 OMEGA H Í R E K Köszöntsetek minden testvért Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! 1Thessz.

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére

Szenci Molnár Albert imádsága Mennybemenetel ünnepére Óh Szent Isten, mind ez egész világnak uralkodó Ura, ki a te szerelmes Fiadat a te jobbodra ültetted és felmagasztaltad, ıt minden királynak királyává és igaz fıpappá kented és koronáztad. Mely te szerelmes

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Alapige: 2Korinthus 5,14-18 A nagykırösi református gyülekezet hírlevele XIII. évfolyam, 38. szám; 2010. december 5. Elhangzott: 2010. november 28-án, advent elsı vasárnapján. ál apostolnak sok gondja

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek.

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek. A Kezdetek! 1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén,

Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198. Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Alapige: János 2,13-22 Énekek: 335, 391, 198 Elhangzott: 20 06. március 14-én, Budapesten, a Teológia akadémiai istentiszteletén, Nagyböjt második hetében Keresztyén Gyülekezet! Krisztusra tekintı szent

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben