Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:"

Átírás

1

2 Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: A számonkérés alapja, előadásokon elhangzottak, valamint a közzétett diasorok. A diák összeállításának forrásai (külön forrásmegjelölés nélkül is), egyben felhasznált irodalom: Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Jenei György: Közigazgatás-menedzsment. Századvég, Budapest, Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt, Budapest, 2001.

3 Alapfogalmak Közigazgatás A közigazgatás a végrehajtó hatalomnak az a tevékenysége, melynek eredményeként a társadalom tagjai és szervezetei magatartását ténylegesen befolyásolja, mégpedig az állami közhatalom (impérium) birtokában végzett döntés-előkészítés, döntés, végrehajtás és ellenőrzés során, elkülönült állami szervezet által végzett jogalkalmazás, (jogérvényesítés), szervezés és a jogalkotásban való közreműködés által.

4 Alapfogalmak Közigazgatási jog A közigazgatási jog azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek az alkotmányjogi szabályozás keretei között a természetes személyek és szervezetek (együtt: jogalanyok), valamint az állam közötti viszonyokat szabályozzák, és amelyek megalkotásában és érvényesítésében a közigazgatási szerveknek szerepük van.

5 Alapfogalmak A közigazgatási jog három része: Anyagi jog, (magatartások meghatározása) Alaki jog, (kötelezettség teljesítésének módja) Szervezeti jog. A közigazgatási szervezeti jog az egyes közigazgatási szervek létrehozatalát, belső felépítését (szervezet egységeit), vezetési struktúráját és a szervezeten belüli munka-megosztást szabályozza.

6

7 A közigazgatástan és szervezés A közigazgatási szervezés és vezetés a közigazgatástan körébe tartozik. Nem mindenhol jogtudományi alapon foglalkoznak vele => pl. Gulick Eltérő történelmi fejlődés => amerikai és európai modellek

8 A jog szerepe a közigazgatástanban Hans Peters közigazgatás-tudomány felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány, közigazgatási politika. Magyary felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány. Kovács István és Berényi Sándor is dualista szemléletet használ.

9 Közigazgatástan és közigazgatási jog A közigazgatás szervezésével jóval korábban foglalkoztak, mint ahogy a közigazgatási jog kialakult Léteznek olyan állami akciók, amelyek a jogi szabályozáson kívül helyezkednek el Fontos (nem jogi) szempont a megbízhatóság, tisztesség stb. => ezzel a jog nem tud foglalkozni A közigazgatás szervezése egyidős az állammal. A közigazgatási jog Montesquieu után

10 A modern közigazgatási rendszerek kialakulása előtti időszakban ez minden államban más és más időszakra tehető ( ) a közigazgatás rendeltetése nagyon szoros kapcsolatban voltak az állam hatalmi jellegével. A közigazgatás öt alapvető területe a külügyi, rendészeti, hadügyi, igazságügyi, és a pénzügyi közigazgatás voltak. ( ) Az állam és a közigazgatás modernizációjával ez az öt alapfunkció nem tűnik el, hanem folyamatosan kiegészül, illetve differenciálódik. PATYI ANDRÁS VARGA ZS: ANDRÁS: Általános Közigazgatási Jog. 2. kiadás. Mandamus Publishing, 2008,

11 Az állam funkcióinak, feladatainak folyamatos változása intenzív hatást gyakorolt a rendészet alakulására. A rendészetet kezdetben a közigazgatással azonosították, ezért ilyenformán a közigazgatás gyökerének tekinthetjük. A jóléti és a biztonsági rendészet csak fokozatosan vált el egymástól. A rendészetet a közigazgatási hatósági tevékenység egyéb ágaitól a fizikai erőszak monopóliuma különbözteti meg. (KMETY KÁROLY: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Politzer Zsigmond kiadása. Budapest, 1900.)

12 A hazai szakirodalomban Concha: a közigazgatással nem elégséges csupán jogi szempontból foglalkozni Szamel: a segédtudományok, mint az államigazgatás szervezése és vezetése is legalább olyan fontosak, mint a közigazgatási jogtudomány

13 Közigazgatási szervezéstan Horváth Imre: a közigazgatási szervezéstan nem a közigazgatási jogtudomány segédtudománya. A szervezéstudomány aspektusából a közigazga-tási szervezéstan önálló tudománynak, az általános szervezéstan egyik irányzatának tekinthető. Irányzatok: ágazati szervezéstudományok, szervezéstudományi irányzat, igazgatásszervezési irányzat, informatikai irányzat.

14 A közigazgatási szervezéstan önállósága A közigazgatási szervezéstudomány szervezéstudományi aspektusból önálló tudománynak tekinthető. Választ kíván adni: 1. a közigazgatási struktúra optimális kialakítására, 2. a szervezet hatékony és gazdaságos működésére, 3. a közigazgatási vezetés kérdéseire.

15 A közigazgatási szervezéstan szerepének változása Ernst Rasch: a közigazgatási szervezéstan áldozata lett az ún. jogi módszernek. A bíróságok nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel, csak anyagi kérdésekkel => mellőzött lett Magyary: a közigazgatási jog, mint fiatal jogág rohamos fejlődése háttérbe szorította azt. Mára kiegyensúlyozottabbá vált a helyzet: a közigazgatás-tudomány fejlesztésében egyaránt része van a közigazgatási szervezéstudománynak és a közigazgatási jogtudománynak.

16

17 A szervezés társadalmi meghatározottsága Modern társadalmak törekvése: jólét, kulturális színvonal emelkedése, politikai érdekek biztosítása, az ország gazdagságának növelése. Ezt szolgálja a szervezés is. alapfeltétel: a társadalom viszonyok fejlettsége.

18 A szervezés lehetőségeit, alakító képességének méreteit és határait a társadalom feltételei határozzák meg: a szervezés lehetőségei => történelmileg kialakult struktúrarendszer, szervezési kapacitást legáltalánosabban meghatározó tényező => a társadalom termelési viszonyainak színvonala a szervezés kapacitása és mérete => az ország gazdasága. szervezési kapacitás => politikai szféra szervezettség fejlődése => műveltség és munkakultúra a szervezés iránti társadalmi igény növekedése => városiasodás. a társadalmi szervezettség igényének fő értékmérője => a technikai eredmények befogadó-készsége és annak fejlesztése iránti igény.

19 A szervezés fogalma Szabó László: A szervezés szó többértelmű. Szervezésnek nevezik azt a tevékenységet, amellyel az ember egyéni cselekvéseit (munkáját), környezetét, eszközeit, idejét céljai szolgálatában rendszerezi és tervszerűen felhasználja, több ember cselekvését alkalmilag szabályozza együttesen megvalósítandó cél elérése végett, az emberi együttműködés folyamatos biztosítására állandó szervezetet (vállalatot) hív létre.

20 A szervezés fogalma kétfajta tevékenységet fejez ki: A. a szervezés egy szervnek (vagy több szervből álló szervezetnek) létrehozása. => a szervezés meghatározott feladatok ellátása végett embereket és anyagi eszközöket egyesít. B. a szervezés olyan társadalmi tevékenység, amely egy már működő szervezet számára az adott keretek között folyamatosan biztosítja az adott feladatok megoldásának legkedvezőbb feltételeit. => a szervezeten belül a különböző szintű vezetést, az igazgatást és a végrehajtást is jelenti.

21 Definíció: Tehát: a szervezés olyan alkotó szellemi tevékenység, amely meghatározott célok érdekében a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek felhasználásával a munka-folyamatok ellátására hivatott szervezetek létrehozására és fejlesztésére, valamint a létrehozott szervezetek folyamatos működtetésére irányul.

22 A szervezés fajtái Két fő csoport: a szervezet létrehozására vagy annak működtetésére irányuló. A létrehozására irányuló szervezés lehet alulról induló szerveződés => ön- és belső szerveződés, felülről létrehozott racionális szervezés. Az alábbi csoportosítások fontosak: a szervezés sajátos területei, a szervezés szintjei, a szervezés tárgya, a szervezés módszere szerint.

23 A szervezés területei szerinti csoportosítás: a közreműködés a társadalom életének mely intézményfajtájára vonatkozik. (pl. gazdasági, közigazgatási, oktatási, egészségügyi) A szervezés szintje szerinti csoportosításnál a tevékenység terjedelme szerinti szervezési szinteket különböztetünk meg. (pl. minisztériumi, megyei, települési szintű szervezések.

24 A szervezés tárgya körébe a teljes szervezet, a vezetés, az ügyvitel, az igazgatás, a technológia stb. tartozhat. => az a tevékenységi terület, melyre a szervezés vonatkozik. A szervezés módszere szerinti csoportosításnál alapszervezést, folyamatszervezést és rendszerszervezést különböztetünk meg: Az alapszervezés a munkahelyek szervezésének tekinthető (~munkaszervezés) Folyamatszervezés: a szervezendő tevékenységet, mint folyamatokat, vagyis mindenkori ismérvek szerint képzett folyamatelemek időbeli vagy logikai összefüggő sorozatait (láncolatait) tekinti. A rendszerszervezés a szervezendő tevékenységeket rendszerként, egymással összefüggő kapcsolatba álló részek rendezett halmazaként fogja fel.

25 Szervezés helye a szervezetben A szervezet rendszerszintjei egymásra épülnek és hierearchikus kapcsolatban állnak egymással. Vezetés Igazgatás Végrehajtás

26 Szervezés vezetés irányítás A szervezés és a vezetés különbözőségének sajátosságai: 1. a vezetés lényege az emberek vezetése, tehát ember és ember közötti viszony, 2. a szervezés és vezetés célja egyaránt a szervezet optimális és hatékony működtetése. A vezetés, viszont a szervezetből kiszakítva nem vizsgálható, mivel a vezetés kollektív tevékenység, illetve, mivel minden szervezetben a hierarchiának megfelelően konkrét vezetői szintek vannak. => A szervezetben a vezetésnek alsó-, közép- és felsőfokú hálózata működik. 3. az ismeretek szerint is különbséget kell tenni aszerint, amit a vezetésről tudni kell, attól, amit a vezetőnek kell tudnia a vezetési eszközökről, módszerekről, vezetési funkciókról szóló gyakorlati ismeretanyagról és amit a különböző szintű és fokozatú vezetőknek a gyakorlatban kell alkalmazniuk.

27 A vezetés önmaga is szervező tevékenység, amely tájékozódik, tervez, rendelkezik, munka-megosztást végez, koordinál és ellenőriz. A vezetők a szervezet vagy a belső szervezeti egységek hierarchiájának csúcsán foglalnak helyet. A szervezeten belül a vezetés a legfelső szintű szervezésnek tekinthető. A vezetés az elérhető célok kitűzése, a haladás irányának meghatározása, az alkalmazandó eszközök és módszerek kiválasztása és a cél elérése érdekében szükséges feladatok elvégeztetése az azokat végrehajtó szervezet által.

28 A vezetés és irányítás különbözősége: a vezetés mindig közvetlen, az irányítás pedig közvetett vezetői tevékenység, a vezetést és irányítást ezen belül elhatárolja egymástól az is, hogy más hatáskörrel kell rendelkezniük az irányító szerveknek, mint a közvetlen vezetést végzőknek, az irányítás mindig a közvetlen vezetőkhöz szól, azon keresztül juthat el az irányított szervhez, Az irányítás során a vezető a külső környezet / felsőbb szerv igényeit közvetíti, azaz a nagyobb, az átfogóbb szervezeti rendszer érdekében lép fel a szűkebb szervezet vagy szervezetekkel szemben, ill. azok felé.

29 Szervezés és igazgatás Nincs communis oppinio a viszonyukat tekintve. Fayol: az igazgatás az előrelátás, a szervezés, a parancsolás, a koordinálás és az ellenőrzés funkcióiból tevődik össze. Szamel Lajos: igazgatás = szervezés Horváth Imre: a szervezés komplexebb fogalom és annak egyik területe az igazgatás. Minden igazgatás szervezés, de nem minden szervezés igazgatás.

30 A szervezés és a vezetés elkülönítése a közigazgatásban jóval bonyolultabb probléma, mint más szervezetek esetében. A közigazgatásban a vezetésnek nem csak az a feladata, hogy az igazgatási szervezetet vezesse => a vezetés feladatkörének csak kisebb hányada az igazgatási szervezet vezetése, nagyobb és nehezebb része a társadalom életviszonyainak formálása és a testületi szervek működésének szervezése. Benjamin: a közigazgatási vezetés fogalmának bevezetésével a külső igazgatás belsőbe csap át (a közhatalmi kényszer alkalmazhatósága miatt).

31 Szervezés és jog A jog célja az általa szabályozott viszonyok tekintetében a kívánt rend kialakítása => a társadalom szervezésében az irányítás egyik módszere. A jogszabályok önmagukban túl merev eszközei a vezetésnek Az állam szervezése nem azonos az államigazgatással, de különösen nem az államigazgatási joggal. Az államszervezés a jogon kívüli eszközöket is magába foglalja. A közigazgatási jog és a közigazgatási szervezés is eltérnek egymástól, hiszen amíg a közigazgatási jog a közigazgatási szervezet által átfogott társadalmi viszonyok regulálását tekinti feladatának, addig a közigazgatási szervezés magának a közigazgatásnak, valamint a társadalomnak jogi és jogon kívüli eszközökkel való működtetését vizsgálja. A közigazgatási jog tehát a társadalmi szervezés egyik, a tevékenységek kereteit meghatározó stratégiai eszköze.

32

33 A szervezéstudomány jellege Integráló tudomány => filozófia, szociológia, ergonómia, államigazgatás, jog, közgazdaságtan, műszaki tudományok, matematika stb. ismereteiből táplálkozik Feladata, hogy a kor uralkodó tudományos eredményeinek ismeretében meghatározza a tudományos ismeretanyagokat, amelyek a szervezéstudomány inter- és multidiszciplináris tartalmának elemeit adják. Érdeklődési körébe az emberek szervezett cselekményeinek különböző formái tartoznak, különösen az olyan intézményi cselekvési formák (rendszerek), amelyeket szervezeteknek nevezünk. A szervezéstudomány a szervezetek létrejötte, működése és fejlődése folyamatait vizsgálja, valamint a szervezetek irányításának főbb funkcióit ellátó és többszintű folyamatát. Tárgya a különböző emberi tevékenységeknek (közigazgatási, ipari, adatfeldolgozási stb.) szervezése és vezetése.

34 A szervezéstudomány Szervezési felosztása módszertan: Általános szervezéselmélet: szervezéstörténet: szervezéselméleti alapok általános rész folyamtok, szervezetek kialakításának általános szabályai, a rendszerműködés hatékonyságának kritériumai, vagyis a szervezőtevékenység módozatai. különös rész szervezési résztechnikák, a technikai eszközök technológiái

35 A közigazgatás-szervezés a közigazgatástudomány eredményeit a gyakorlatba átültető tudomány. Közvetlenül a közigazgatásszervezésnek kell biztosítani a működés szakszerűségét, ehhez a szervezetek hatékony irányítását és a szükséges mértékű önállóságát. A szervezési tevékenységhez két ismeret-kategóriához tartozó ismeretek szükségesek: általános szervezéstudományi ismeretek (szervezéselmélet és módszertan), sajátos szakmai ismeretek, amelyek tartalmát mindig a cél és a szervezés tárgya adja meg (pl. a közigazgatás szervezése).

36 A szervezéstudomány struktúrája és státusa Kognitív jellegű tudományágak: szervezetek működésének és fejlődésének lélektani, szociológiai és politikai vonatkozásai: szervezéslélektan, vezetéslélektan, szervezésszociológia, szervezésantropológia, stb. Metodológiai tudományágak: a szervezett cselekvés programozásával, a fejlődési folyamatok irányításával, valamint problémamegoldással,a vezető döntéshozatali módszereivel foglalkoznak. a programozás tudománya, döntéselmélet, operációkutatás, szervezetek rendszerelemzése stb.

37 Szervezéstechnikai tudományágak: a szervezetek és irányítási rendszerek továbbfejlesztésének technikai eszközeivel foglalkoznak munkamódszerek és munkanorma-megállapítás, ergonómia, munka- és üzemszervezés, irányítási rendszerek tervezése, vezetői technikák Szervezés- és vezetéselmélet mint a szervezéstudományok csoportjainak olyan alapvető diszciplinája, melynek feladata a vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyűjtése, továbbá a módszertani fejlesztéshez, a gyakorlati tevékeny-ség tökéletesítéséhez szükséges feltételek megteremtése. igazgatástudomány, a vezetés és kormányzás jogi eszközeivel foglalkozó tudomány

38

39 Klasszikus irányzatok - Taylor és taylorizmus Frederick Winslow Taylor ( ); USA; Jómódú kereskedő család sarja, Kiváló teniszező A Harvardon mérnöknek tanul, de látásproblémái miatt gépmunkási tanoncnak áll, később kiváló mérnök A futószalag feltalálója, hatékony termelésirányítás, vállalat működésének javítása Gazdag üzletember lesz.

40 Munkamódszere a teljesítmény és idő összefüggéseit kereste és munkájának fókuszába a munkateljesítményt állította I. fázis: a hagyományos munkavégzési módszerek felmérése, az ún. időtanulmányok készítése. II. fázis: a kísérletezés, melynek során össze kellett válogatni a legjobbnak bizonyult munkaelemek alapján kialakítható eljárásokat.

41 Irányítási rendszere a vezetés feladatává tette a munkamódszerek tudományos kidolgozását és a jó munkahangulat biztosítását. A munkásnak csak az ismétlődő munka végzése volt a feladata. a munkahely szervezeti felépítésében a funkcionális rendszer volt kizárólagos. Minden munkavégző annyi vezetőtől kap utasítást, ahány feladatkörre bomlott a vezetés. A vezetés összfunkcióját specializált részfunkcióra bontotta és kialakította a funkciómesterek rendszerét. a munkairoda három funkciója: munkaelosztó, programozó, munkautasításokat készítő technológus, a munkaidőket és béreket előíró, normázó előkalkulátor.

42 Szervezési elvei megfelelő ember kiválasztása, megfelelő bérrendszer, munkamegosztás: a munka tevékenysége a legegyszerűbb mozdulatokra redukálódik optimumszemlélet: a maximális produktivitás a részoptimumok összegződéséből jön létre és az nem a részmaximumok összege. beépítették a szükséges pihenőidőket a munkafolyamatba.

43 A taylorizmus hatása: a munkavégzés normális ütemének megtalálása fontos lett => az egyenletes munkatempót szervezetileg kell kialakítani, hogy a tempó ne az egyes munkástól függjön, hanem a szervezetnek legyen a konstansa társadalmi hatása elsősorban a tömegtermelés szervezésének előkészítésében jelentkezett. Makoto Kikuchi (Sony fejlesztési igazgatója): ez a rendszer azon elvi alapon áll, hogy a munkahelyet a legalacsonyabb intelligenciájú és képességű dolgozóhoz kell igazítani. A munkarendszer arra van ítélve, hogy lehetetlenné tegye a szellemi és intellektuális tartalékok feltárását.

44 Klasszikus irányzatok - Henry Ford Henry Ford ( ) USA, Mérnök, 15 évesen zsebórákat szerel 17 évesen inas egy detroiti gépjavítóban 1887-ben fejleszti első benzinmotorját Alkalmazottnak áll, hogy fejlesztéseit finanszírozni tudja (Edison Company) 1896: Quadricycle, két henger, 4 LE, 25 mérföld (~40km) Ford A modell prototípusának elkészültéig mintegy 28 ezer dollárt fektettek be

45 Henry Ford Ford motor company alapítója, (1903) (cégvezetők mindmáig az ő leszármazottai) a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás atyja, 161 szabadalom feltalálója, Autógyártás, közlekedés, ipar forradalmasítója 1908: Ford T modell ( : 15 M, 1976-ig rekord) 1920: évi 1000 autó, 1924: autó, teherautó, traktor Siker kulcsa: tömegtermelés, magas bérek Hitlerrel szoros kapcsolatot ápolt (kitüntetés; háborúhoz fűződő érdekek) Híres mondása: "Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit rendelnek."

46 A szervezés módszerei: általánossá tette a 8 órás munkaidőt. Minden művelet végzésénél pontos idő, teljesítmény és minőségi statisztikát vezettetett, részben a normarendszer karbantartása, részben a műszaki fejlesztési tartalékok feltárása érdekében. futószalag => a gépeket viszik a munkához, s nem fordítva üzemen kívüli szervezés fontossága => a szállítóknál is igyekezett elérni a pontos és időbeli szállítást

47 Szervezésének értékelése: társadalmi hatása => a versenytársakat nagyobb hatékonyságra, a legtermelékenyebb módszerek átvételére kényszerítette. Időtudatossá tette az embereket. a lehető legmagasabb béreket fizette ebben igazi reformer volt Érdekesség: A jelentkezőket kérdés és referencia nélkül vette fel.

48 A vezetéselméleti iskola Nem a közvetlen megfigyelés útján kíván a szervezés lényegébe hatolni, hanem szabályokat, normákat igyekszik megállapítani. A szervezetben, mint cselekvési rendszerben a lényeg maga az ember. Céljának tekinti ugyanakkor a szervezetek belső egyensúlyának megtartását, ahol a vezetők és vezetettek céljai közösek, ami az életben maradás feltétele. A szervezeteknek folytonos emberi közösségre van szüksége.

49 A vezetéselméleti iskola - Henri Fayol Henri Fayol ( ), francia, Bányamérnök Isztambulban született, uis apja Az Aranyszarv öblöt átívelő híd építőmérnöke 19 évesen bányamérnök Később 1000 fős bányaigazgató

50 A szervezet funkciói: a szervezetekben észlelhető tevékenységeket 6 alapvető funkciókategóriába sorolja: műszaki (termelés, megmunkálás, feldolgozás), kereskedelmi (beszerzés, értékesítés), pénzügyi, biztonsági (javak és személyek védelme), számviteli (könyvelés, nyilvántartás), igazgatási (vezetési) tevékenységre. a szervezetet a lényegét megadó funkció minősíti.

51 A vezetés funkciója: Vezetni annyi mint tervezni, szervezni, rendelkezni, koordinálni és ellenőrizni. tervezés: tervezni annyi mint előre látni. szervezés: szervezni annyi, mint a szervezetet ellátni minden olyan anyagi és személyi feltétellel, ami a működéshez hasznos lehet, amely a feladatok leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldását biztosítja. rendelkezés: rendelkezni annyi, mint a szervezetet működtetni. koordinálás: koordinálni annyi, mint az összes szervezési folyamatot harmóniába hozni a működés zavartalanná tétele és eredményessége érdekében. ellenőrzés: az ellenőrzés a kiadott terv, utasítás végrehajtásának felmérése és értékelése.

52 A vezetés princípiumai: 1. célszerű munkamegosztás; 2. megfelelő centralizálás; 3. tekintély, hatáskör és felelősség összhangja; 4. fegyelem; 5. a parancsolás egysége; 6. a vezetés egysége; 7. részérdek alárendelése az általános érdekeknek; 8. bérezési irányelvek; 9. a szervezeti hierarchia és a szolgálati út szabályozása; 10. a rend; 11. méltányosság; 12. a személyzet állandósága; 13. öntevékenység; 14. az egység.

53 A fayolizmus értékelése ma is időszerű egy új főfunkcióval, a humán relációkkal a fayolizmus fő értékei: alapot adott a tartalmas vállalati és működési szabályzatok, ügyrendek készítéséhez, rendszerbe foglalta a vállalatok jövőjével foglalkozó akkor ismert munkák eredményeit és saját tapasztalatait felhasználva kialakította a vállalati tervezésnek azt a rendszerét, amelyet akkor környezete lehetővé tett. kialakította a nagyvállalati vezetés olyan módszerét, amely törzsegységekre épít, ahol a vezető szervezési funkciójának ellátásához szakapparátust vesz igénybe. bírálói mondják, hogy a vezetés egysége következetesen végigvezetve beleütközik a feladatok specializálódásába

54 A formalista szervezéselmélet Max Weber Max Weber ( ), német, Jogász-közgazdász-szociológus Előbb Heidelbergben jogásznak tanul politikus apja nyomán Egyetemi tanári kinevezést kap, de a társadalomtudomány és a közgazdaságtan felé fordul Az I. vh-ban egy ideig a heidelbergi kórház igazgatójaként szolgált. Részt vett a Weimari alk. megírásában.

55 Munkássága: felismerte, hogy a szorosan vett közigazgatás, közgazdaságtan, üzemgazdaságtan stb. tudományokban különféle terminológiával leírt hivatali struktúrák jegyei között vannak mindenütt előforduló ismérvek. Ezt a szervezeti ágazatok fölött álló modern szervezeti formát bürokráciának nevezte el. Általános jellemzője, hogy a hatalom egy apparátus közbeiktatásával végzi a célok megvalósítását. a bürokratikus szervezetek adnak legszélesebb teret az ember racionális alkotó tevékenysége számára => történelmi példákkal támasztja alá. Az uralom 3 típusa: a tradicionális, hagyományokon nyugvó elfogadottság uralmi formái karizmatikus uralom: egy személy értékei: a bátorság, rendkívüli képesség, a példamutatás alapján válnak elfogadott hatalommá. az uralom legmagasabb rendű formája a legitim, törvényi uralom. A legitim rend az egyéni és társadalmi védelmet biztosító általános akartnak van alárendelve.

56 a bürokratizmus ismérvei: a szervezet céljainak megvalósításához szükséges egész tevékenységet elemi, egyszerű műveletekre osztják fel, =>előfeltétel: a szervek és részlegeik hatáskörét írásban rögzített szabályok tartalmazzák. a szervezet a hierarchia elvén épül fel. A vezető nemcsak a saját, hanem az összes beosztottja döntéseiért is felelősséggel tartozik. a bürokratikus szervezetben a hatáskör gyakorlása meghatározott eljárás alapján történik, s a döntés fő formai jellemzője az írásbeliség. az ideális vezető a formalisztikus személytelenség szellemében, harag és részrehajlás nélkül irányítja apparátusát. a bürokratikus szervezet szakosított, specializált mechanizmus, melynek eredményessége tagjainak szakképzettségén alapszik és az alkalmazottaknak védettséget kell élvezniük az önkényes elbocsátással szemben. a bürokratikus szervezetekbe való felvétel kinevezéssel történik és a hivatalnok munkáját élethivatásszerűen végzi, azzal az igénnyel, hogy élethossziglan csak hivatali munkakört akar betölteni.

57 a bürokratikus forma biztosítja a leggyorsabb, legpontosabb és leggazdaságosabb ügyintézési módszert. Ez a legtárgyilagosabb ügyintézési forma is, ennél lehet a legobjektívebben kiszámítani a várható eredményt. a közigazgatásban a szervezet tagjainak feladatát és hatáskörét jogszabályok határozzák meg. => nincs önkényes, tetszés szerinti mozzanat. a bürokratikus szervezetben minden személy védve van mind a főnökével, mind a beosztottjaival szemben. a közigazgatásban a törvényesség megtartása mellett az eredményesség is követelmény => a koordináció gyengülhet. Az izolált hatáskörök oly széles körű, alig áttekinthető és ellenőrizhető döntési lehetőséget biztosítanak, mely elősegíti az önkényességet és a korrupció kialakulását. => nagyon fontos a közigazgatásban foglalkoztatott személyek megfelelő kiválasztása.

58 Értékelése ma is érvényes elmélet kritikusai felvetik, hogy túlságosan csak a bürokrácia formális szervezete érdekelte, figyelmen kívül hagyta, hogy az informális kapcsolatok és a nem hivatalos gyakorlat nagy szerepet játszanak a bürokratikus szervezet tagjai közötti viszonyban. kritikusai szerint antihumánus tendenciák előmozdítója és hordozója lehet. Crozier: túl merev forma, nem tud könnyen alkalmazkodni a változásokhoz és megkísérel minden átalakulásnak ellenállni.

59 A Human Relations irányzata Elton Mayo Elton Mayo ( ), ausztrál USA, pszichológus

60 A pszichológiai tényezők az elfáradás: nagy teljesítményt az az ember tud elérni, aki munka közben az organikus egyensúly állapotában van. a monotónia: a monotónia a fáradás egyéni határán belül érezteti hatását és ahol bekövetkezik, fékezi az aktivitást, csökkenti a munkaakaratot, a munka abbahagyására kényszerít, a munkavégző képességet nullára redukálhatja. az unalom akkor következik be, ha a munka nem kíván annyi figyelmet, hogy az ember szellemi tevékenységét teljesen lekösse. a motiválás: sokdimenziós motiválás => pl. felemelkedés a hierarchiában, nagyobb társadalmi megbecsülés, a kockázatvállalás élménye, a szervezet teljes működésének átlátása, az egyéniség számára leginkább vonzó tevékenység kifejtése, a biztonságra törekvés, a presztízs, a hatáskörhöz ragaszkodás, a függetlenség érzete, a döntéshozatalban való részvétel.

61 Következtetések a napi teljesítmény nő a pihenőidők kötelezővé tételével, a munkakörülmények hatása nagyobb, mint a heti munkanapok számának befolyása, a szervezeti hatásokkal interferálnak a szervezeten kívüli indirekt körülményfaktorok, az érzelmi és a hangulati állapot változásai, a legfontosabb befolyást a közvetlen főnökök vezetési módszere jelenti, ami kompenzálhatja a kellemetlen indirekt hatásokat, a bérösztönzők nem stimulálnak, ha a munkakörülmények rosszak, sőt a jó munkakörülmények meghatározóbbak a bérösztönzőknél.

62 Eredményeinek értékelése konszolidálta a taylori vezetés gyakorlati alkalmazását a pszichikai tényezők centrumba állítása kielégíti a vezetés személyi oldalát, de nem tehető kizárólagossá.

63 A taylori irányzat felfogása Minden feladat megoldására egyetlen legjobb módszer van. Minél erősebb a munkamegosztás, annál jobb a termelékenység. A legjobb módszert nem a munkás, hanem a vezető állapítja meg. A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják. A munkást csak pénzzel lehet mozgósítani. Amit nem ellenőriznek, azt nem hajtják végre. A Human Relations irányzat felfogása A legjobb módszer függ a munkatárs egyéni adottságától is. A munkamegosztásból adódó egyhangúság fékezi a termelékenységet. Legeredményesebben maga a munkás alakítja ki legjobb munkamódszerét. Az emberek teljesítőképességét döntően befolyásolják lelki tényezők is. Számos lelki tényező határozza meg a munkás teljesítőképességét és munkaélvezetét. A felelősségérzet és az önállóság fokozzák a teljesítőképességet.

64 A japán szervezés Japán stílus A vállalat egy test, egy lélek, embercentrikus, a dolgozók beolvadnak a vállalatba. Együttműködő csoportmunka; rugalmas munkakörök; átfogó szemlélet. A vállalaton belüli bürokrácia japán stílusú. Nyugati stílus A munkavállalók szaktudásuk szerint szerződnek; a szervezet funkcionális. Együttműködés szabályozott munkamegosztás alapján; körülhatárolt beosztások és munkakörök. Piramis típusú bürokrácia a vállalaton belül.

65 A japán szervezés Japán stílus Kollektív döntés, egyetértésen alapuló tájékoztatás. Kollektív részvétel, csoportfelelősség. A kormány, a vállalatok és a szakszervezetek együttműködése. Nyugati stílus Felülről utasítások, döntések fent, az alsó szintű véleményeket nem veszik figyelembe. Egyéni felelősség, versengő környezetben. Az élni és élni hagyni elve.

66 Japán stílus Nyugati stílus Élethossziglani alkalmazás mellett részidős és határozott időtartamú alkalmazás is van; elbocsátás nincs. Szenioritás elvén alapuló előmenetel és bérezés. Vállalaton belüli szakszervezet a vezetéssel együttműködik. Igény szerinti alkalmazás, rossz gazdasági időszakokban elbocsátás. Életkortól és szolgálati időtől független, csak az egyéni teljesítményre épülő előmeneteli és bérezési rendszer. Munkakörök, ill. iparágak szerint szervezett szakszervezetek, amelyek az egyénnek jogvédelmet nyújtanak. Feszültség a vezetés és a szakszervezet között.

67 A japán szervezés Japán stílus A kollektíván belül kölcsönös függőség. Egybeeső vállalati és egyéni célok; erős a csoporttudat, a vállalat biztonság- és tekintély-tudatot kölcsönöz dolgozóinak, akikben erős a minőségjavítás és a hatékony munka iránti vágy. Alapvető fontosságú az emberi kapcsolatok harmóniája. Nyugati stílus Individualizmus, gyenge lojalitás a munkacsoporton belül. Az egyén számára a vállalat jövedelemforrás. A vállalat számára az egyén termelőeszköz. Az életcél a családhoz, a vállalaton kívüli közösséghez kapcsolódik. A vállalaton kívül megszűnnek a vállalaton belül létrejövő emberi kapcsolatok.

I. Szervezéstudomány (1)

I. Szervezéstudomány (1) BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség I. Szervezéstudomány (1) Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Február 28 Gál Márk PhD. Közigazgatási tanszék

Részletesebben

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás Sportmenedzsment Rekreáció III. évfolyam Oktató: Onyestyák Nikoletta Sportmenedzsment Tanszék Témakörök:

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

SOA Start.... és összeáll, ami összetett

SOA Start.... és összeáll, ami összetett Start... és összeáll, ami összetett Start szolgáltatások A egy olyan IT-stratégia, mely a teljes vállalat mûködésére hatással van. A stratégia támogatására már több eszköz ESB, BPM, Registry is rendelkezésre

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák

MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák MENEDZSMENT ALAPJAI Szervezeti struktúrák Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A SZERVEZÉS ÉS A SZERVEZET A szervezés az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat, erőforrásokat, kiemelten

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép

ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyes adatok. 1.1 Fénykép ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok 1.1 Fénykép 1.2 Vezetéknév/Utónév dr. Szigethy Balázs 1.3 Születési név Szigethy Balázs 1.4 Anyja neve Násfay Csilla Ilona 1.5 Neme férfi 1.6 Születési hely, idő (év, hó,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17.

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségirányítás Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségszemlélet Gyártási (műszaki) szempontú szemlélet cél: profit maximalizálás alkalmazottak anyagi

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

A közigazgatási jogviszony. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai

A közigazgatási jogviszony. A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai A közigazgatási jogviszony A közigazgatási jogviszony fogalma, típusai A közigazgatási jogviszony fogalmához úgy juthatunk el, ha elsőként tisztázzuk a jogviszony általános fogalmát, majd ezt a közigazgatás

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata

Intézményirányítási modell. Kistelek Város Önkormányzata Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Ki tekinthető menedzsernek? A piaci vállalkozásokban szereplők: állam (kormányzat) önkormányzatok befektetők, hitelezők vállalkozók (tulajdonosok)

Ki tekinthető menedzsernek? A piaci vállalkozásokban szereplők: állam (kormányzat) önkormányzatok befektetők, hitelezők vállalkozók (tulajdonosok) Ki tekinthető menedzsernek? A piaci vállalkozásokban szereplők: állam (kormányzat) önkormányzatok befektetők, hitelezők vállalkozók (tulajdonosok) menedzserek: feladatuk egy szervezet eredményes és hatékony

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN

IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN Fő témakörök: 1. Az irányítás fogalma 2. Irányítási hatáskör 3. Irányítás és felügyelet elhatárolása 4. Az utasításoknak való engedelmesség 1. Az irányítás

Részletesebben

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám

Lobbizás, kormányzati kapcsolatok. Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám Lobbizás, kormányzati kapcsolatok Zsigmond Király Főiskola 2004./2005. I. félév Kégler Ádám A lobbizás módszertana Minden ügy annyit ér, ahogyan azt érvényesítik (Moliére) A lobbizás klasszikus értelemben

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

3. Menedzsment információs rendszer

3. Menedzsment információs rendszer 3. Menedzsment információs rendszer A menedzsernek joga és kötelezettsége az általa irányított/ felügyelt szervezet felett az általános ellenőrzés. Ez a feladatkör a menedzser funkciójából ered. Az ellenőrzéshez

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

A munkapszichológia egyes kérdései

A munkapszichológia egyes kérdései A munkapszichológia egyes kérdései Munka: olyan fizikai és szellemi tevékenység, melyet meghatározott cél érdekében, meghatározott idıben és helyen, pénz ellenében végez valaki. A munkapszichológia olyan

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

AZ ÜZLETI INFORMATIKA

AZ ÜZLETI INFORMATIKA INTELLIGENS ÜZLETVITEL DR. KISS IMRE AZ ÜZLETI INFORMATIKA ELMÉLETE A GYAKORLATBAN (Az informatika elméletének vállalkozási alkalmazása) BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Az Intelligens Üzletvitel

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07.

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Tartalom I. A munkaerő mobilitás és flexibilitás elméleti háttere II. Munkaerő mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság közleménye

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság közleménye Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság közleménye Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége a közigazgatási alapvizsgáról és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben