Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:"

Átírás

1

2 Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: A számonkérés alapja, előadásokon elhangzottak, valamint a közzétett diasorok. A diák összeállításának forrásai (külön forrásmegjelölés nélkül is), egyben felhasznált irodalom: Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Jenei György: Közigazgatás-menedzsment. Századvég, Budapest, Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt, Budapest, 2001.

3 Alapfogalmak Közigazgatás A közigazgatás a végrehajtó hatalomnak az a tevékenysége, melynek eredményeként a társadalom tagjai és szervezetei magatartását ténylegesen befolyásolja, mégpedig az állami közhatalom (impérium) birtokában végzett döntés-előkészítés, döntés, végrehajtás és ellenőrzés során, elkülönült állami szervezet által végzett jogalkalmazás, (jogérvényesítés), szervezés és a jogalkotásban való közreműködés által.

4 Alapfogalmak Közigazgatási jog A közigazgatási jog azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek az alkotmányjogi szabályozás keretei között a természetes személyek és szervezetek (együtt: jogalanyok), valamint az állam közötti viszonyokat szabályozzák, és amelyek megalkotásában és érvényesítésében a közigazgatási szerveknek szerepük van.

5 Alapfogalmak A közigazgatási jog három része: Anyagi jog, (magatartások meghatározása) Alaki jog, (kötelezettség teljesítésének módja) Szervezeti jog. A közigazgatási szervezeti jog az egyes közigazgatási szervek létrehozatalát, belső felépítését (szervezet egységeit), vezetési struktúráját és a szervezeten belüli munka-megosztást szabályozza.

6

7 A közigazgatástan és szervezés A közigazgatási szervezés és vezetés a közigazgatástan körébe tartozik. Nem mindenhol jogtudományi alapon foglalkoznak vele => pl. Gulick Eltérő történelmi fejlődés => amerikai és európai modellek

8 A jog szerepe a közigazgatástanban Hans Peters közigazgatás-tudomány felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány, közigazgatási politika. Magyary felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány. Kovács István és Berényi Sándor is dualista szemléletet használ.

9 Közigazgatástan és közigazgatási jog A közigazgatás szervezésével jóval korábban foglalkoztak, mint ahogy a közigazgatási jog kialakult Léteznek olyan állami akciók, amelyek a jogi szabályozáson kívül helyezkednek el Fontos (nem jogi) szempont a megbízhatóság, tisztesség stb. => ezzel a jog nem tud foglalkozni A közigazgatás szervezése egyidős az állammal. A közigazgatási jog Montesquieu után

10 A modern közigazgatási rendszerek kialakulása előtti időszakban ez minden államban más és más időszakra tehető ( ) a közigazgatás rendeltetése nagyon szoros kapcsolatban voltak az állam hatalmi jellegével. A közigazgatás öt alapvető területe a külügyi, rendészeti, hadügyi, igazságügyi, és a pénzügyi közigazgatás voltak. ( ) Az állam és a közigazgatás modernizációjával ez az öt alapfunkció nem tűnik el, hanem folyamatosan kiegészül, illetve differenciálódik. PATYI ANDRÁS VARGA ZS: ANDRÁS: Általános Közigazgatási Jog. 2. kiadás. Mandamus Publishing, 2008,

11 Az állam funkcióinak, feladatainak folyamatos változása intenzív hatást gyakorolt a rendészet alakulására. A rendészetet kezdetben a közigazgatással azonosították, ezért ilyenformán a közigazgatás gyökerének tekinthetjük. A jóléti és a biztonsági rendészet csak fokozatosan vált el egymástól. A rendészetet a közigazgatási hatósági tevékenység egyéb ágaitól a fizikai erőszak monopóliuma különbözteti meg. (KMETY KÁROLY: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Politzer Zsigmond kiadása. Budapest, 1900.)

12 A hazai szakirodalomban Concha: a közigazgatással nem elégséges csupán jogi szempontból foglalkozni Szamel: a segédtudományok, mint az államigazgatás szervezése és vezetése is legalább olyan fontosak, mint a közigazgatási jogtudomány

13 Közigazgatási szervezéstan Horváth Imre: a közigazgatási szervezéstan nem a közigazgatási jogtudomány segédtudománya. A szervezéstudomány aspektusából a közigazga-tási szervezéstan önálló tudománynak, az általános szervezéstan egyik irányzatának tekinthető. Irányzatok: ágazati szervezéstudományok, szervezéstudományi irányzat, igazgatásszervezési irányzat, informatikai irányzat.

14 A közigazgatási szervezéstan önállósága A közigazgatási szervezéstudomány szervezéstudományi aspektusból önálló tudománynak tekinthető. Választ kíván adni: 1. a közigazgatási struktúra optimális kialakítására, 2. a szervezet hatékony és gazdaságos működésére, 3. a közigazgatási vezetés kérdéseire.

15 A közigazgatási szervezéstan szerepének változása Ernst Rasch: a közigazgatási szervezéstan áldozata lett az ún. jogi módszernek. A bíróságok nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel, csak anyagi kérdésekkel => mellőzött lett Magyary: a közigazgatási jog, mint fiatal jogág rohamos fejlődése háttérbe szorította azt. Mára kiegyensúlyozottabbá vált a helyzet: a közigazgatás-tudomány fejlesztésében egyaránt része van a közigazgatási szervezéstudománynak és a közigazgatási jogtudománynak.

16

17 A szervezés társadalmi meghatározottsága Modern társadalmak törekvése: jólét, kulturális színvonal emelkedése, politikai érdekek biztosítása, az ország gazdagságának növelése. Ezt szolgálja a szervezés is. alapfeltétel: a társadalom viszonyok fejlettsége.

18 A szervezés lehetőségeit, alakító képességének méreteit és határait a társadalom feltételei határozzák meg: a szervezés lehetőségei => történelmileg kialakult struktúrarendszer, szervezési kapacitást legáltalánosabban meghatározó tényező => a társadalom termelési viszonyainak színvonala a szervezés kapacitása és mérete => az ország gazdasága. szervezési kapacitás => politikai szféra szervezettség fejlődése => műveltség és munkakultúra a szervezés iránti társadalmi igény növekedése => városiasodás. a társadalmi szervezettség igényének fő értékmérője => a technikai eredmények befogadó-készsége és annak fejlesztése iránti igény.

19 A szervezés fogalma Szabó László: A szervezés szó többértelmű. Szervezésnek nevezik azt a tevékenységet, amellyel az ember egyéni cselekvéseit (munkáját), környezetét, eszközeit, idejét céljai szolgálatában rendszerezi és tervszerűen felhasználja, több ember cselekvését alkalmilag szabályozza együttesen megvalósítandó cél elérése végett, az emberi együttműködés folyamatos biztosítására állandó szervezetet (vállalatot) hív létre.

20 A szervezés fogalma kétfajta tevékenységet fejez ki: A. a szervezés egy szervnek (vagy több szervből álló szervezetnek) létrehozása. => a szervezés meghatározott feladatok ellátása végett embereket és anyagi eszközöket egyesít. B. a szervezés olyan társadalmi tevékenység, amely egy már működő szervezet számára az adott keretek között folyamatosan biztosítja az adott feladatok megoldásának legkedvezőbb feltételeit. => a szervezeten belül a különböző szintű vezetést, az igazgatást és a végrehajtást is jelenti.

21 Definíció: Tehát: a szervezés olyan alkotó szellemi tevékenység, amely meghatározott célok érdekében a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek felhasználásával a munka-folyamatok ellátására hivatott szervezetek létrehozására és fejlesztésére, valamint a létrehozott szervezetek folyamatos működtetésére irányul.

22 A szervezés fajtái Két fő csoport: a szervezet létrehozására vagy annak működtetésére irányuló. A létrehozására irányuló szervezés lehet alulról induló szerveződés => ön- és belső szerveződés, felülről létrehozott racionális szervezés. Az alábbi csoportosítások fontosak: a szervezés sajátos területei, a szervezés szintjei, a szervezés tárgya, a szervezés módszere szerint.

23 A szervezés területei szerinti csoportosítás: a közreműködés a társadalom életének mely intézményfajtájára vonatkozik. (pl. gazdasági, közigazgatási, oktatási, egészségügyi) A szervezés szintje szerinti csoportosításnál a tevékenység terjedelme szerinti szervezési szinteket különböztetünk meg. (pl. minisztériumi, megyei, települési szintű szervezések.

24 A szervezés tárgya körébe a teljes szervezet, a vezetés, az ügyvitel, az igazgatás, a technológia stb. tartozhat. => az a tevékenységi terület, melyre a szervezés vonatkozik. A szervezés módszere szerinti csoportosításnál alapszervezést, folyamatszervezést és rendszerszervezést különböztetünk meg: Az alapszervezés a munkahelyek szervezésének tekinthető (~munkaszervezés) Folyamatszervezés: a szervezendő tevékenységet, mint folyamatokat, vagyis mindenkori ismérvek szerint képzett folyamatelemek időbeli vagy logikai összefüggő sorozatait (láncolatait) tekinti. A rendszerszervezés a szervezendő tevékenységeket rendszerként, egymással összefüggő kapcsolatba álló részek rendezett halmazaként fogja fel.

25 Szervezés helye a szervezetben A szervezet rendszerszintjei egymásra épülnek és hierearchikus kapcsolatban állnak egymással. Vezetés Igazgatás Végrehajtás

26 Szervezés vezetés irányítás A szervezés és a vezetés különbözőségének sajátosságai: 1. a vezetés lényege az emberek vezetése, tehát ember és ember közötti viszony, 2. a szervezés és vezetés célja egyaránt a szervezet optimális és hatékony működtetése. A vezetés, viszont a szervezetből kiszakítva nem vizsgálható, mivel a vezetés kollektív tevékenység, illetve, mivel minden szervezetben a hierarchiának megfelelően konkrét vezetői szintek vannak. => A szervezetben a vezetésnek alsó-, közép- és felsőfokú hálózata működik. 3. az ismeretek szerint is különbséget kell tenni aszerint, amit a vezetésről tudni kell, attól, amit a vezetőnek kell tudnia a vezetési eszközökről, módszerekről, vezetési funkciókról szóló gyakorlati ismeretanyagról és amit a különböző szintű és fokozatú vezetőknek a gyakorlatban kell alkalmazniuk.

27 A vezetés önmaga is szervező tevékenység, amely tájékozódik, tervez, rendelkezik, munka-megosztást végez, koordinál és ellenőriz. A vezetők a szervezet vagy a belső szervezeti egységek hierarchiájának csúcsán foglalnak helyet. A szervezeten belül a vezetés a legfelső szintű szervezésnek tekinthető. A vezetés az elérhető célok kitűzése, a haladás irányának meghatározása, az alkalmazandó eszközök és módszerek kiválasztása és a cél elérése érdekében szükséges feladatok elvégeztetése az azokat végrehajtó szervezet által.

28 A vezetés és irányítás különbözősége: a vezetés mindig közvetlen, az irányítás pedig közvetett vezetői tevékenység, a vezetést és irányítást ezen belül elhatárolja egymástól az is, hogy más hatáskörrel kell rendelkezniük az irányító szerveknek, mint a közvetlen vezetést végzőknek, az irányítás mindig a közvetlen vezetőkhöz szól, azon keresztül juthat el az irányított szervhez, Az irányítás során a vezető a külső környezet / felsőbb szerv igényeit közvetíti, azaz a nagyobb, az átfogóbb szervezeti rendszer érdekében lép fel a szűkebb szervezet vagy szervezetekkel szemben, ill. azok felé.

29 Szervezés és igazgatás Nincs communis oppinio a viszonyukat tekintve. Fayol: az igazgatás az előrelátás, a szervezés, a parancsolás, a koordinálás és az ellenőrzés funkcióiból tevődik össze. Szamel Lajos: igazgatás = szervezés Horváth Imre: a szervezés komplexebb fogalom és annak egyik területe az igazgatás. Minden igazgatás szervezés, de nem minden szervezés igazgatás.

30 A szervezés és a vezetés elkülönítése a közigazgatásban jóval bonyolultabb probléma, mint más szervezetek esetében. A közigazgatásban a vezetésnek nem csak az a feladata, hogy az igazgatási szervezetet vezesse => a vezetés feladatkörének csak kisebb hányada az igazgatási szervezet vezetése, nagyobb és nehezebb része a társadalom életviszonyainak formálása és a testületi szervek működésének szervezése. Benjamin: a közigazgatási vezetés fogalmának bevezetésével a külső igazgatás belsőbe csap át (a közhatalmi kényszer alkalmazhatósága miatt).

31 Szervezés és jog A jog célja az általa szabályozott viszonyok tekintetében a kívánt rend kialakítása => a társadalom szervezésében az irányítás egyik módszere. A jogszabályok önmagukban túl merev eszközei a vezetésnek Az állam szervezése nem azonos az államigazgatással, de különösen nem az államigazgatási joggal. Az államszervezés a jogon kívüli eszközöket is magába foglalja. A közigazgatási jog és a közigazgatási szervezés is eltérnek egymástól, hiszen amíg a közigazgatási jog a közigazgatási szervezet által átfogott társadalmi viszonyok regulálását tekinti feladatának, addig a közigazgatási szervezés magának a közigazgatásnak, valamint a társadalomnak jogi és jogon kívüli eszközökkel való működtetését vizsgálja. A közigazgatási jog tehát a társadalmi szervezés egyik, a tevékenységek kereteit meghatározó stratégiai eszköze.

32

33 A szervezéstudomány jellege Integráló tudomány => filozófia, szociológia, ergonómia, államigazgatás, jog, közgazdaságtan, műszaki tudományok, matematika stb. ismereteiből táplálkozik Feladata, hogy a kor uralkodó tudományos eredményeinek ismeretében meghatározza a tudományos ismeretanyagokat, amelyek a szervezéstudomány inter- és multidiszciplináris tartalmának elemeit adják. Érdeklődési körébe az emberek szervezett cselekményeinek különböző formái tartoznak, különösen az olyan intézményi cselekvési formák (rendszerek), amelyeket szervezeteknek nevezünk. A szervezéstudomány a szervezetek létrejötte, működése és fejlődése folyamatait vizsgálja, valamint a szervezetek irányításának főbb funkcióit ellátó és többszintű folyamatát. Tárgya a különböző emberi tevékenységeknek (közigazgatási, ipari, adatfeldolgozási stb.) szervezése és vezetése.

34 A szervezéstudomány Szervezési felosztása módszertan: Általános szervezéselmélet: szervezéstörténet: szervezéselméleti alapok általános rész folyamtok, szervezetek kialakításának általános szabályai, a rendszerműködés hatékonyságának kritériumai, vagyis a szervezőtevékenység módozatai. különös rész szervezési résztechnikák, a technikai eszközök technológiái

35 A közigazgatás-szervezés a közigazgatástudomány eredményeit a gyakorlatba átültető tudomány. Közvetlenül a közigazgatásszervezésnek kell biztosítani a működés szakszerűségét, ehhez a szervezetek hatékony irányítását és a szükséges mértékű önállóságát. A szervezési tevékenységhez két ismeret-kategóriához tartozó ismeretek szükségesek: általános szervezéstudományi ismeretek (szervezéselmélet és módszertan), sajátos szakmai ismeretek, amelyek tartalmát mindig a cél és a szervezés tárgya adja meg (pl. a közigazgatás szervezése).

36 A szervezéstudomány struktúrája és státusa Kognitív jellegű tudományágak: szervezetek működésének és fejlődésének lélektani, szociológiai és politikai vonatkozásai: szervezéslélektan, vezetéslélektan, szervezésszociológia, szervezésantropológia, stb. Metodológiai tudományágak: a szervezett cselekvés programozásával, a fejlődési folyamatok irányításával, valamint problémamegoldással,a vezető döntéshozatali módszereivel foglalkoznak. a programozás tudománya, döntéselmélet, operációkutatás, szervezetek rendszerelemzése stb.

37 Szervezéstechnikai tudományágak: a szervezetek és irányítási rendszerek továbbfejlesztésének technikai eszközeivel foglalkoznak munkamódszerek és munkanorma-megállapítás, ergonómia, munka- és üzemszervezés, irányítási rendszerek tervezése, vezetői technikák Szervezés- és vezetéselmélet mint a szervezéstudományok csoportjainak olyan alapvető diszciplinája, melynek feladata a vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyűjtése, továbbá a módszertani fejlesztéshez, a gyakorlati tevékeny-ség tökéletesítéséhez szükséges feltételek megteremtése. igazgatástudomány, a vezetés és kormányzás jogi eszközeivel foglalkozó tudomány

38

39 Klasszikus irányzatok - Taylor és taylorizmus Frederick Winslow Taylor ( ); USA; Jómódú kereskedő család sarja, Kiváló teniszező A Harvardon mérnöknek tanul, de látásproblémái miatt gépmunkási tanoncnak áll, később kiváló mérnök A futószalag feltalálója, hatékony termelésirányítás, vállalat működésének javítása Gazdag üzletember lesz.

40 Munkamódszere a teljesítmény és idő összefüggéseit kereste és munkájának fókuszába a munkateljesítményt állította I. fázis: a hagyományos munkavégzési módszerek felmérése, az ún. időtanulmányok készítése. II. fázis: a kísérletezés, melynek során össze kellett válogatni a legjobbnak bizonyult munkaelemek alapján kialakítható eljárásokat.

41 Irányítási rendszere a vezetés feladatává tette a munkamódszerek tudományos kidolgozását és a jó munkahangulat biztosítását. A munkásnak csak az ismétlődő munka végzése volt a feladata. a munkahely szervezeti felépítésében a funkcionális rendszer volt kizárólagos. Minden munkavégző annyi vezetőtől kap utasítást, ahány feladatkörre bomlott a vezetés. A vezetés összfunkcióját specializált részfunkcióra bontotta és kialakította a funkciómesterek rendszerét. a munkairoda három funkciója: munkaelosztó, programozó, munkautasításokat készítő technológus, a munkaidőket és béreket előíró, normázó előkalkulátor.

42 Szervezési elvei megfelelő ember kiválasztása, megfelelő bérrendszer, munkamegosztás: a munka tevékenysége a legegyszerűbb mozdulatokra redukálódik optimumszemlélet: a maximális produktivitás a részoptimumok összegződéséből jön létre és az nem a részmaximumok összege. beépítették a szükséges pihenőidőket a munkafolyamatba.

43 A taylorizmus hatása: a munkavégzés normális ütemének megtalálása fontos lett => az egyenletes munkatempót szervezetileg kell kialakítani, hogy a tempó ne az egyes munkástól függjön, hanem a szervezetnek legyen a konstansa társadalmi hatása elsősorban a tömegtermelés szervezésének előkészítésében jelentkezett. Makoto Kikuchi (Sony fejlesztési igazgatója): ez a rendszer azon elvi alapon áll, hogy a munkahelyet a legalacsonyabb intelligenciájú és képességű dolgozóhoz kell igazítani. A munkarendszer arra van ítélve, hogy lehetetlenné tegye a szellemi és intellektuális tartalékok feltárását.

44 Klasszikus irányzatok - Henry Ford Henry Ford ( ) USA, Mérnök, 15 évesen zsebórákat szerel 17 évesen inas egy detroiti gépjavítóban 1887-ben fejleszti első benzinmotorját Alkalmazottnak áll, hogy fejlesztéseit finanszírozni tudja (Edison Company) 1896: Quadricycle, két henger, 4 LE, 25 mérföld (~40km) Ford A modell prototípusának elkészültéig mintegy 28 ezer dollárt fektettek be

45 Henry Ford Ford motor company alapítója, (1903) (cégvezetők mindmáig az ő leszármazottai) a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás atyja, 161 szabadalom feltalálója, Autógyártás, közlekedés, ipar forradalmasítója 1908: Ford T modell ( : 15 M, 1976-ig rekord) 1920: évi 1000 autó, 1924: autó, teherautó, traktor Siker kulcsa: tömegtermelés, magas bérek Hitlerrel szoros kapcsolatot ápolt (kitüntetés; háborúhoz fűződő érdekek) Híres mondása: "Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit rendelnek."

46 A szervezés módszerei: általánossá tette a 8 órás munkaidőt. Minden művelet végzésénél pontos idő, teljesítmény és minőségi statisztikát vezettetett, részben a normarendszer karbantartása, részben a műszaki fejlesztési tartalékok feltárása érdekében. futószalag => a gépeket viszik a munkához, s nem fordítva üzemen kívüli szervezés fontossága => a szállítóknál is igyekezett elérni a pontos és időbeli szállítást

47 Szervezésének értékelése: társadalmi hatása => a versenytársakat nagyobb hatékonyságra, a legtermelékenyebb módszerek átvételére kényszerítette. Időtudatossá tette az embereket. a lehető legmagasabb béreket fizette ebben igazi reformer volt Érdekesség: A jelentkezőket kérdés és referencia nélkül vette fel.

48 A vezetéselméleti iskola Nem a közvetlen megfigyelés útján kíván a szervezés lényegébe hatolni, hanem szabályokat, normákat igyekszik megállapítani. A szervezetben, mint cselekvési rendszerben a lényeg maga az ember. Céljának tekinti ugyanakkor a szervezetek belső egyensúlyának megtartását, ahol a vezetők és vezetettek céljai közösek, ami az életben maradás feltétele. A szervezeteknek folytonos emberi közösségre van szüksége.

49 A vezetéselméleti iskola - Henri Fayol Henri Fayol ( ), francia, Bányamérnök Isztambulban született, uis apja Az Aranyszarv öblöt átívelő híd építőmérnöke 19 évesen bányamérnök Később 1000 fős bányaigazgató

50 A szervezet funkciói: a szervezetekben észlelhető tevékenységeket 6 alapvető funkciókategóriába sorolja: műszaki (termelés, megmunkálás, feldolgozás), kereskedelmi (beszerzés, értékesítés), pénzügyi, biztonsági (javak és személyek védelme), számviteli (könyvelés, nyilvántartás), igazgatási (vezetési) tevékenységre. a szervezetet a lényegét megadó funkció minősíti.

51 A vezetés funkciója: Vezetni annyi mint tervezni, szervezni, rendelkezni, koordinálni és ellenőrizni. tervezés: tervezni annyi mint előre látni. szervezés: szervezni annyi, mint a szervezetet ellátni minden olyan anyagi és személyi feltétellel, ami a működéshez hasznos lehet, amely a feladatok leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldását biztosítja. rendelkezés: rendelkezni annyi, mint a szervezetet működtetni. koordinálás: koordinálni annyi, mint az összes szervezési folyamatot harmóniába hozni a működés zavartalanná tétele és eredményessége érdekében. ellenőrzés: az ellenőrzés a kiadott terv, utasítás végrehajtásának felmérése és értékelése.

52 A vezetés princípiumai: 1. célszerű munkamegosztás; 2. megfelelő centralizálás; 3. tekintély, hatáskör és felelősség összhangja; 4. fegyelem; 5. a parancsolás egysége; 6. a vezetés egysége; 7. részérdek alárendelése az általános érdekeknek; 8. bérezési irányelvek; 9. a szervezeti hierarchia és a szolgálati út szabályozása; 10. a rend; 11. méltányosság; 12. a személyzet állandósága; 13. öntevékenység; 14. az egység.

53 A fayolizmus értékelése ma is időszerű egy új főfunkcióval, a humán relációkkal a fayolizmus fő értékei: alapot adott a tartalmas vállalati és működési szabályzatok, ügyrendek készítéséhez, rendszerbe foglalta a vállalatok jövőjével foglalkozó akkor ismert munkák eredményeit és saját tapasztalatait felhasználva kialakította a vállalati tervezésnek azt a rendszerét, amelyet akkor környezete lehetővé tett. kialakította a nagyvállalati vezetés olyan módszerét, amely törzsegységekre épít, ahol a vezető szervezési funkciójának ellátásához szakapparátust vesz igénybe. bírálói mondják, hogy a vezetés egysége következetesen végigvezetve beleütközik a feladatok specializálódásába

54 A formalista szervezéselmélet Max Weber Max Weber ( ), német, Jogász-közgazdász-szociológus Előbb Heidelbergben jogásznak tanul politikus apja nyomán Egyetemi tanári kinevezést kap, de a társadalomtudomány és a közgazdaságtan felé fordul Az I. vh-ban egy ideig a heidelbergi kórház igazgatójaként szolgált. Részt vett a Weimari alk. megírásában.

55 Munkássága: felismerte, hogy a szorosan vett közigazgatás, közgazdaságtan, üzemgazdaságtan stb. tudományokban különféle terminológiával leírt hivatali struktúrák jegyei között vannak mindenütt előforduló ismérvek. Ezt a szervezeti ágazatok fölött álló modern szervezeti formát bürokráciának nevezte el. Általános jellemzője, hogy a hatalom egy apparátus közbeiktatásával végzi a célok megvalósítását. a bürokratikus szervezetek adnak legszélesebb teret az ember racionális alkotó tevékenysége számára => történelmi példákkal támasztja alá. Az uralom 3 típusa: a tradicionális, hagyományokon nyugvó elfogadottság uralmi formái karizmatikus uralom: egy személy értékei: a bátorság, rendkívüli képesség, a példamutatás alapján válnak elfogadott hatalommá. az uralom legmagasabb rendű formája a legitim, törvényi uralom. A legitim rend az egyéni és társadalmi védelmet biztosító általános akartnak van alárendelve.

56 a bürokratizmus ismérvei: a szervezet céljainak megvalósításához szükséges egész tevékenységet elemi, egyszerű műveletekre osztják fel, =>előfeltétel: a szervek és részlegeik hatáskörét írásban rögzített szabályok tartalmazzák. a szervezet a hierarchia elvén épül fel. A vezető nemcsak a saját, hanem az összes beosztottja döntéseiért is felelősséggel tartozik. a bürokratikus szervezetben a hatáskör gyakorlása meghatározott eljárás alapján történik, s a döntés fő formai jellemzője az írásbeliség. az ideális vezető a formalisztikus személytelenség szellemében, harag és részrehajlás nélkül irányítja apparátusát. a bürokratikus szervezet szakosított, specializált mechanizmus, melynek eredményessége tagjainak szakképzettségén alapszik és az alkalmazottaknak védettséget kell élvezniük az önkényes elbocsátással szemben. a bürokratikus szervezetekbe való felvétel kinevezéssel történik és a hivatalnok munkáját élethivatásszerűen végzi, azzal az igénnyel, hogy élethossziglan csak hivatali munkakört akar betölteni.

57 a bürokratikus forma biztosítja a leggyorsabb, legpontosabb és leggazdaságosabb ügyintézési módszert. Ez a legtárgyilagosabb ügyintézési forma is, ennél lehet a legobjektívebben kiszámítani a várható eredményt. a közigazgatásban a szervezet tagjainak feladatát és hatáskörét jogszabályok határozzák meg. => nincs önkényes, tetszés szerinti mozzanat. a bürokratikus szervezetben minden személy védve van mind a főnökével, mind a beosztottjaival szemben. a közigazgatásban a törvényesség megtartása mellett az eredményesség is követelmény => a koordináció gyengülhet. Az izolált hatáskörök oly széles körű, alig áttekinthető és ellenőrizhető döntési lehetőséget biztosítanak, mely elősegíti az önkényességet és a korrupció kialakulását. => nagyon fontos a közigazgatásban foglalkoztatott személyek megfelelő kiválasztása.

58 Értékelése ma is érvényes elmélet kritikusai felvetik, hogy túlságosan csak a bürokrácia formális szervezete érdekelte, figyelmen kívül hagyta, hogy az informális kapcsolatok és a nem hivatalos gyakorlat nagy szerepet játszanak a bürokratikus szervezet tagjai közötti viszonyban. kritikusai szerint antihumánus tendenciák előmozdítója és hordozója lehet. Crozier: túl merev forma, nem tud könnyen alkalmazkodni a változásokhoz és megkísérel minden átalakulásnak ellenállni.

59 A Human Relations irányzata Elton Mayo Elton Mayo ( ), ausztrál USA, pszichológus

60 A pszichológiai tényezők az elfáradás: nagy teljesítményt az az ember tud elérni, aki munka közben az organikus egyensúly állapotában van. a monotónia: a monotónia a fáradás egyéni határán belül érezteti hatását és ahol bekövetkezik, fékezi az aktivitást, csökkenti a munkaakaratot, a munka abbahagyására kényszerít, a munkavégző képességet nullára redukálhatja. az unalom akkor következik be, ha a munka nem kíván annyi figyelmet, hogy az ember szellemi tevékenységét teljesen lekösse. a motiválás: sokdimenziós motiválás => pl. felemelkedés a hierarchiában, nagyobb társadalmi megbecsülés, a kockázatvállalás élménye, a szervezet teljes működésének átlátása, az egyéniség számára leginkább vonzó tevékenység kifejtése, a biztonságra törekvés, a presztízs, a hatáskörhöz ragaszkodás, a függetlenség érzete, a döntéshozatalban való részvétel.

61 Következtetések a napi teljesítmény nő a pihenőidők kötelezővé tételével, a munkakörülmények hatása nagyobb, mint a heti munkanapok számának befolyása, a szervezeti hatásokkal interferálnak a szervezeten kívüli indirekt körülményfaktorok, az érzelmi és a hangulati állapot változásai, a legfontosabb befolyást a közvetlen főnökök vezetési módszere jelenti, ami kompenzálhatja a kellemetlen indirekt hatásokat, a bérösztönzők nem stimulálnak, ha a munkakörülmények rosszak, sőt a jó munkakörülmények meghatározóbbak a bérösztönzőknél.

62 Eredményeinek értékelése konszolidálta a taylori vezetés gyakorlati alkalmazását a pszichikai tényezők centrumba állítása kielégíti a vezetés személyi oldalát, de nem tehető kizárólagossá.

63 A taylori irányzat felfogása Minden feladat megoldására egyetlen legjobb módszer van. Minél erősebb a munkamegosztás, annál jobb a termelékenység. A legjobb módszert nem a munkás, hanem a vezető állapítja meg. A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják. A munkást csak pénzzel lehet mozgósítani. Amit nem ellenőriznek, azt nem hajtják végre. A Human Relations irányzat felfogása A legjobb módszer függ a munkatárs egyéni adottságától is. A munkamegosztásból adódó egyhangúság fékezi a termelékenységet. Legeredményesebben maga a munkás alakítja ki legjobb munkamódszerét. Az emberek teljesítőképességét döntően befolyásolják lelki tényezők is. Számos lelki tényező határozza meg a munkás teljesítőképességét és munkaélvezetét. A felelősségérzet és az önállóság fokozzák a teljesítőképességet.

64 A japán szervezés Japán stílus A vállalat egy test, egy lélek, embercentrikus, a dolgozók beolvadnak a vállalatba. Együttműködő csoportmunka; rugalmas munkakörök; átfogó szemlélet. A vállalaton belüli bürokrácia japán stílusú. Nyugati stílus A munkavállalók szaktudásuk szerint szerződnek; a szervezet funkcionális. Együttműködés szabályozott munkamegosztás alapján; körülhatárolt beosztások és munkakörök. Piramis típusú bürokrácia a vállalaton belül.

65 A japán szervezés Japán stílus Kollektív döntés, egyetértésen alapuló tájékoztatás. Kollektív részvétel, csoportfelelősség. A kormány, a vállalatok és a szakszervezetek együttműködése. Nyugati stílus Felülről utasítások, döntések fent, az alsó szintű véleményeket nem veszik figyelembe. Egyéni felelősség, versengő környezetben. Az élni és élni hagyni elve.

66 Japán stílus Nyugati stílus Élethossziglani alkalmazás mellett részidős és határozott időtartamú alkalmazás is van; elbocsátás nincs. Szenioritás elvén alapuló előmenetel és bérezés. Vállalaton belüli szakszervezet a vezetéssel együttműködik. Igény szerinti alkalmazás, rossz gazdasági időszakokban elbocsátás. Életkortól és szolgálati időtől független, csak az egyéni teljesítményre épülő előmeneteli és bérezési rendszer. Munkakörök, ill. iparágak szerint szervezett szakszervezetek, amelyek az egyénnek jogvédelmet nyújtanak. Feszültség a vezetés és a szakszervezet között.

67 A japán szervezés Japán stílus A kollektíván belül kölcsönös függőség. Egybeeső vállalati és egyéni célok; erős a csoporttudat, a vállalat biztonság- és tekintély-tudatot kölcsönöz dolgozóinak, akikben erős a minőségjavítás és a hatékony munka iránti vágy. Alapvető fontosságú az emberi kapcsolatok harmóniája. Nyugati stílus Individualizmus, gyenge lojalitás a munkacsoporton belül. Az egyén számára a vállalat jövedelemforrás. A vállalat számára az egyén termelőeszköz. Az életcél a családhoz, a vállalaton kívüli közösséghez kapcsolódik. A vállalaton kívül megszűnnek a vállalaton belül létrejövő emberi kapcsolatok.

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-15-3 Kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás szerző: Dr. Szabó Szilvia PhD. lektorálta: Dr. Szakács Gábor CSc. Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS MINT SZERVEZET Az elsődleges eszköze sikereinknek ebben a században nem a katonai bátorságunk, sem jólétünk, hanem a legsikeresebb társadalmi találmányunk: a modern szervezet. 1 Történeti

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Szervezetek, szerveződések a társadalomban

Szervezetek, szerveződések a társadalomban Szervezetek, szerveződések a társadalomban Szervezetszociológiai jegyzetek Ágnes, Czakó Szervezetek, szerveződések a társadalomban: Szervezetszociológiai jegyzetek Ágnes, Czakó Publication date 2011 Készült

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Dr. Busics György. Minőségbiztosítás

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. Dr. Busics György. Minőségbiztosítás Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Dr. Busics György Minőségbiztosítás (a készülő főiskolai jegyzet első fejezetei, ábrák nélkül) (megjegyzést, példát, hibajegyzéket szívesen fogadok villámpostán

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE

SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE MISTER TEACHER OKTATÁSI KFT Dr. FEJES MIKLÓS SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK MEGÉRTÉSE 0(oktatási segédanyag) Budapest 2012. A SZERVEZETELEMZÉS ALAPDIMENZIÓI A szervezet egy komplex szociális rendszer és sok összefüggő

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben

Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Készségek, képességek és a személyiség a humán menedzsmentben Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA?

MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? MIT JELENT A SZERVEZETI KULTÚRA? A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat, gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. A választás

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben