Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:"

Átírás

1

2 Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: A számonkérés alapja, előadásokon elhangzottak, valamint a közzétett diasorok. A diák összeállításának forrásai (külön forrásmegjelölés nélkül is), egyben felhasznált irodalom: Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Jenei György: Közigazgatás-menedzsment. Századvég, Budapest, Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt, Budapest, 2001.

3 Alapfogalmak Közigazgatás A közigazgatás a végrehajtó hatalomnak az a tevékenysége, melynek eredményeként a társadalom tagjai és szervezetei magatartását ténylegesen befolyásolja, mégpedig az állami közhatalom (impérium) birtokában végzett döntés-előkészítés, döntés, végrehajtás és ellenőrzés során, elkülönült állami szervezet által végzett jogalkalmazás, (jogérvényesítés), szervezés és a jogalkotásban való közreműködés által.

4 Alapfogalmak Közigazgatási jog A közigazgatási jog azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek az alkotmányjogi szabályozás keretei között a természetes személyek és szervezetek (együtt: jogalanyok), valamint az állam közötti viszonyokat szabályozzák, és amelyek megalkotásában és érvényesítésében a közigazgatási szerveknek szerepük van.

5 Alapfogalmak A közigazgatási jog három része: Anyagi jog, (magatartások meghatározása) Alaki jog, (kötelezettség teljesítésének módja) Szervezeti jog. A közigazgatási szervezeti jog az egyes közigazgatási szervek létrehozatalát, belső felépítését (szervezet egységeit), vezetési struktúráját és a szervezeten belüli munka-megosztást szabályozza.

6

7 A közigazgatástan és szervezés A közigazgatási szervezés és vezetés a közigazgatástan körébe tartozik. Nem mindenhol jogtudományi alapon foglalkoznak vele => pl. Gulick Eltérő történelmi fejlődés => amerikai és európai modellek

8 A jog szerepe a közigazgatástanban Hans Peters közigazgatás-tudomány felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány, közigazgatási politika. Magyary felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány. Kovács István és Berényi Sándor is dualista szemléletet használ.

9 Közigazgatástan és közigazgatási jog A közigazgatás szervezésével jóval korábban foglalkoztak, mint ahogy a közigazgatási jog kialakult Léteznek olyan állami akciók, amelyek a jogi szabályozáson kívül helyezkednek el Fontos (nem jogi) szempont a megbízhatóság, tisztesség stb. => ezzel a jog nem tud foglalkozni A közigazgatás szervezése egyidős az állammal. A közigazgatási jog Montesquieu után

10 A modern közigazgatási rendszerek kialakulása előtti időszakban ez minden államban más és más időszakra tehető ( ) a közigazgatás rendeltetése nagyon szoros kapcsolatban voltak az állam hatalmi jellegével. A közigazgatás öt alapvető területe a külügyi, rendészeti, hadügyi, igazságügyi, és a pénzügyi közigazgatás voltak. ( ) Az állam és a közigazgatás modernizációjával ez az öt alapfunkció nem tűnik el, hanem folyamatosan kiegészül, illetve differenciálódik. PATYI ANDRÁS VARGA ZS: ANDRÁS: Általános Közigazgatási Jog. 2. kiadás. Mandamus Publishing, 2008,

11 Az állam funkcióinak, feladatainak folyamatos változása intenzív hatást gyakorolt a rendészet alakulására. A rendészetet kezdetben a közigazgatással azonosították, ezért ilyenformán a közigazgatás gyökerének tekinthetjük. A jóléti és a biztonsági rendészet csak fokozatosan vált el egymástól. A rendészetet a közigazgatási hatósági tevékenység egyéb ágaitól a fizikai erőszak monopóliuma különbözteti meg. (KMETY KÁROLY: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Politzer Zsigmond kiadása. Budapest, 1900.)

12 A hazai szakirodalomban Concha: a közigazgatással nem elégséges csupán jogi szempontból foglalkozni Szamel: a segédtudományok, mint az államigazgatás szervezése és vezetése is legalább olyan fontosak, mint a közigazgatási jogtudomány

13 Közigazgatási szervezéstan Horváth Imre: a közigazgatási szervezéstan nem a közigazgatási jogtudomány segédtudománya. A szervezéstudomány aspektusából a közigazga-tási szervezéstan önálló tudománynak, az általános szervezéstan egyik irányzatának tekinthető. Irányzatok: ágazati szervezéstudományok, szervezéstudományi irányzat, igazgatásszervezési irányzat, informatikai irányzat.

14 A közigazgatási szervezéstan önállósága A közigazgatási szervezéstudomány szervezéstudományi aspektusból önálló tudománynak tekinthető. Választ kíván adni: 1. a közigazgatási struktúra optimális kialakítására, 2. a szervezet hatékony és gazdaságos működésére, 3. a közigazgatási vezetés kérdéseire.

15 A közigazgatási szervezéstan szerepének változása Ernst Rasch: a közigazgatási szervezéstan áldozata lett az ún. jogi módszernek. A bíróságok nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel, csak anyagi kérdésekkel => mellőzött lett Magyary: a közigazgatási jog, mint fiatal jogág rohamos fejlődése háttérbe szorította azt. Mára kiegyensúlyozottabbá vált a helyzet: a közigazgatás-tudomány fejlesztésében egyaránt része van a közigazgatási szervezéstudománynak és a közigazgatási jogtudománynak.

16

17 A szervezés társadalmi meghatározottsága Modern társadalmak törekvése: jólét, kulturális színvonal emelkedése, politikai érdekek biztosítása, az ország gazdagságának növelése. Ezt szolgálja a szervezés is. alapfeltétel: a társadalom viszonyok fejlettsége.

18 A szervezés lehetőségeit, alakító képességének méreteit és határait a társadalom feltételei határozzák meg: a szervezés lehetőségei => történelmileg kialakult struktúrarendszer, szervezési kapacitást legáltalánosabban meghatározó tényező => a társadalom termelési viszonyainak színvonala a szervezés kapacitása és mérete => az ország gazdasága. szervezési kapacitás => politikai szféra szervezettség fejlődése => műveltség és munkakultúra a szervezés iránti társadalmi igény növekedése => városiasodás. a társadalmi szervezettség igényének fő értékmérője => a technikai eredmények befogadó-készsége és annak fejlesztése iránti igény.

19 A szervezés fogalma Szabó László: A szervezés szó többértelmű. Szervezésnek nevezik azt a tevékenységet, amellyel az ember egyéni cselekvéseit (munkáját), környezetét, eszközeit, idejét céljai szolgálatában rendszerezi és tervszerűen felhasználja, több ember cselekvését alkalmilag szabályozza együttesen megvalósítandó cél elérése végett, az emberi együttműködés folyamatos biztosítására állandó szervezetet (vállalatot) hív létre.

20 A szervezés fogalma kétfajta tevékenységet fejez ki: A. a szervezés egy szervnek (vagy több szervből álló szervezetnek) létrehozása. => a szervezés meghatározott feladatok ellátása végett embereket és anyagi eszközöket egyesít. B. a szervezés olyan társadalmi tevékenység, amely egy már működő szervezet számára az adott keretek között folyamatosan biztosítja az adott feladatok megoldásának legkedvezőbb feltételeit. => a szervezeten belül a különböző szintű vezetést, az igazgatást és a végrehajtást is jelenti.

21 Definíció: Tehát: a szervezés olyan alkotó szellemi tevékenység, amely meghatározott célok érdekében a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek felhasználásával a munka-folyamatok ellátására hivatott szervezetek létrehozására és fejlesztésére, valamint a létrehozott szervezetek folyamatos működtetésére irányul.

22 A szervezés fajtái Két fő csoport: a szervezet létrehozására vagy annak működtetésére irányuló. A létrehozására irányuló szervezés lehet alulról induló szerveződés => ön- és belső szerveződés, felülről létrehozott racionális szervezés. Az alábbi csoportosítások fontosak: a szervezés sajátos területei, a szervezés szintjei, a szervezés tárgya, a szervezés módszere szerint.

23 A szervezés területei szerinti csoportosítás: a közreműködés a társadalom életének mely intézményfajtájára vonatkozik. (pl. gazdasági, közigazgatási, oktatási, egészségügyi) A szervezés szintje szerinti csoportosításnál a tevékenység terjedelme szerinti szervezési szinteket különböztetünk meg. (pl. minisztériumi, megyei, települési szintű szervezések.

24 A szervezés tárgya körébe a teljes szervezet, a vezetés, az ügyvitel, az igazgatás, a technológia stb. tartozhat. => az a tevékenységi terület, melyre a szervezés vonatkozik. A szervezés módszere szerinti csoportosításnál alapszervezést, folyamatszervezést és rendszerszervezést különböztetünk meg: Az alapszervezés a munkahelyek szervezésének tekinthető (~munkaszervezés) Folyamatszervezés: a szervezendő tevékenységet, mint folyamatokat, vagyis mindenkori ismérvek szerint képzett folyamatelemek időbeli vagy logikai összefüggő sorozatait (láncolatait) tekinti. A rendszerszervezés a szervezendő tevékenységeket rendszerként, egymással összefüggő kapcsolatba álló részek rendezett halmazaként fogja fel.

25 Szervezés helye a szervezetben A szervezet rendszerszintjei egymásra épülnek és hierearchikus kapcsolatban állnak egymással. Vezetés Igazgatás Végrehajtás

26 Szervezés vezetés irányítás A szervezés és a vezetés különbözőségének sajátosságai: 1. a vezetés lényege az emberek vezetése, tehát ember és ember közötti viszony, 2. a szervezés és vezetés célja egyaránt a szervezet optimális és hatékony működtetése. A vezetés, viszont a szervezetből kiszakítva nem vizsgálható, mivel a vezetés kollektív tevékenység, illetve, mivel minden szervezetben a hierarchiának megfelelően konkrét vezetői szintek vannak. => A szervezetben a vezetésnek alsó-, közép- és felsőfokú hálózata működik. 3. az ismeretek szerint is különbséget kell tenni aszerint, amit a vezetésről tudni kell, attól, amit a vezetőnek kell tudnia a vezetési eszközökről, módszerekről, vezetési funkciókról szóló gyakorlati ismeretanyagról és amit a különböző szintű és fokozatú vezetőknek a gyakorlatban kell alkalmazniuk.

27 A vezetés önmaga is szervező tevékenység, amely tájékozódik, tervez, rendelkezik, munka-megosztást végez, koordinál és ellenőriz. A vezetők a szervezet vagy a belső szervezeti egységek hierarchiájának csúcsán foglalnak helyet. A szervezeten belül a vezetés a legfelső szintű szervezésnek tekinthető. A vezetés az elérhető célok kitűzése, a haladás irányának meghatározása, az alkalmazandó eszközök és módszerek kiválasztása és a cél elérése érdekében szükséges feladatok elvégeztetése az azokat végrehajtó szervezet által.

28 A vezetés és irányítás különbözősége: a vezetés mindig közvetlen, az irányítás pedig közvetett vezetői tevékenység, a vezetést és irányítást ezen belül elhatárolja egymástól az is, hogy más hatáskörrel kell rendelkezniük az irányító szerveknek, mint a közvetlen vezetést végzőknek, az irányítás mindig a közvetlen vezetőkhöz szól, azon keresztül juthat el az irányított szervhez, Az irányítás során a vezető a külső környezet / felsőbb szerv igényeit közvetíti, azaz a nagyobb, az átfogóbb szervezeti rendszer érdekében lép fel a szűkebb szervezet vagy szervezetekkel szemben, ill. azok felé.

29 Szervezés és igazgatás Nincs communis oppinio a viszonyukat tekintve. Fayol: az igazgatás az előrelátás, a szervezés, a parancsolás, a koordinálás és az ellenőrzés funkcióiból tevődik össze. Szamel Lajos: igazgatás = szervezés Horváth Imre: a szervezés komplexebb fogalom és annak egyik területe az igazgatás. Minden igazgatás szervezés, de nem minden szervezés igazgatás.

30 A szervezés és a vezetés elkülönítése a közigazgatásban jóval bonyolultabb probléma, mint más szervezetek esetében. A közigazgatásban a vezetésnek nem csak az a feladata, hogy az igazgatási szervezetet vezesse => a vezetés feladatkörének csak kisebb hányada az igazgatási szervezet vezetése, nagyobb és nehezebb része a társadalom életviszonyainak formálása és a testületi szervek működésének szervezése. Benjamin: a közigazgatási vezetés fogalmának bevezetésével a külső igazgatás belsőbe csap át (a közhatalmi kényszer alkalmazhatósága miatt).

31 Szervezés és jog A jog célja az általa szabályozott viszonyok tekintetében a kívánt rend kialakítása => a társadalom szervezésében az irányítás egyik módszere. A jogszabályok önmagukban túl merev eszközei a vezetésnek Az állam szervezése nem azonos az államigazgatással, de különösen nem az államigazgatási joggal. Az államszervezés a jogon kívüli eszközöket is magába foglalja. A közigazgatási jog és a közigazgatási szervezés is eltérnek egymástól, hiszen amíg a közigazgatási jog a közigazgatási szervezet által átfogott társadalmi viszonyok regulálását tekinti feladatának, addig a közigazgatási szervezés magának a közigazgatásnak, valamint a társadalomnak jogi és jogon kívüli eszközökkel való működtetését vizsgálja. A közigazgatási jog tehát a társadalmi szervezés egyik, a tevékenységek kereteit meghatározó stratégiai eszköze.

32

33 A szervezéstudomány jellege Integráló tudomány => filozófia, szociológia, ergonómia, államigazgatás, jog, közgazdaságtan, műszaki tudományok, matematika stb. ismereteiből táplálkozik Feladata, hogy a kor uralkodó tudományos eredményeinek ismeretében meghatározza a tudományos ismeretanyagokat, amelyek a szervezéstudomány inter- és multidiszciplináris tartalmának elemeit adják. Érdeklődési körébe az emberek szervezett cselekményeinek különböző formái tartoznak, különösen az olyan intézményi cselekvési formák (rendszerek), amelyeket szervezeteknek nevezünk. A szervezéstudomány a szervezetek létrejötte, működése és fejlődése folyamatait vizsgálja, valamint a szervezetek irányításának főbb funkcióit ellátó és többszintű folyamatát. Tárgya a különböző emberi tevékenységeknek (közigazgatási, ipari, adatfeldolgozási stb.) szervezése és vezetése.

34 A szervezéstudomány Szervezési felosztása módszertan: Általános szervezéselmélet: szervezéstörténet: szervezéselméleti alapok általános rész folyamtok, szervezetek kialakításának általános szabályai, a rendszerműködés hatékonyságának kritériumai, vagyis a szervezőtevékenység módozatai. különös rész szervezési résztechnikák, a technikai eszközök technológiái

35 A közigazgatás-szervezés a közigazgatástudomány eredményeit a gyakorlatba átültető tudomány. Közvetlenül a közigazgatásszervezésnek kell biztosítani a működés szakszerűségét, ehhez a szervezetek hatékony irányítását és a szükséges mértékű önállóságát. A szervezési tevékenységhez két ismeret-kategóriához tartozó ismeretek szükségesek: általános szervezéstudományi ismeretek (szervezéselmélet és módszertan), sajátos szakmai ismeretek, amelyek tartalmát mindig a cél és a szervezés tárgya adja meg (pl. a közigazgatás szervezése).

36 A szervezéstudomány struktúrája és státusa Kognitív jellegű tudományágak: szervezetek működésének és fejlődésének lélektani, szociológiai és politikai vonatkozásai: szervezéslélektan, vezetéslélektan, szervezésszociológia, szervezésantropológia, stb. Metodológiai tudományágak: a szervezett cselekvés programozásával, a fejlődési folyamatok irányításával, valamint problémamegoldással,a vezető döntéshozatali módszereivel foglalkoznak. a programozás tudománya, döntéselmélet, operációkutatás, szervezetek rendszerelemzése stb.

37 Szervezéstechnikai tudományágak: a szervezetek és irányítási rendszerek továbbfejlesztésének technikai eszközeivel foglalkoznak munkamódszerek és munkanorma-megállapítás, ergonómia, munka- és üzemszervezés, irányítási rendszerek tervezése, vezetői technikák Szervezés- és vezetéselmélet mint a szervezéstudományok csoportjainak olyan alapvető diszciplinája, melynek feladata a vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyűjtése, továbbá a módszertani fejlesztéshez, a gyakorlati tevékeny-ség tökéletesítéséhez szükséges feltételek megteremtése. igazgatástudomány, a vezetés és kormányzás jogi eszközeivel foglalkozó tudomány

38

39 Klasszikus irányzatok - Taylor és taylorizmus Frederick Winslow Taylor ( ); USA; Jómódú kereskedő család sarja, Kiváló teniszező A Harvardon mérnöknek tanul, de látásproblémái miatt gépmunkási tanoncnak áll, később kiváló mérnök A futószalag feltalálója, hatékony termelésirányítás, vállalat működésének javítása Gazdag üzletember lesz.

40 Munkamódszere a teljesítmény és idő összefüggéseit kereste és munkájának fókuszába a munkateljesítményt állította I. fázis: a hagyományos munkavégzési módszerek felmérése, az ún. időtanulmányok készítése. II. fázis: a kísérletezés, melynek során össze kellett válogatni a legjobbnak bizonyult munkaelemek alapján kialakítható eljárásokat.

41 Irányítási rendszere a vezetés feladatává tette a munkamódszerek tudományos kidolgozását és a jó munkahangulat biztosítását. A munkásnak csak az ismétlődő munka végzése volt a feladata. a munkahely szervezeti felépítésében a funkcionális rendszer volt kizárólagos. Minden munkavégző annyi vezetőtől kap utasítást, ahány feladatkörre bomlott a vezetés. A vezetés összfunkcióját specializált részfunkcióra bontotta és kialakította a funkciómesterek rendszerét. a munkairoda három funkciója: munkaelosztó, programozó, munkautasításokat készítő technológus, a munkaidőket és béreket előíró, normázó előkalkulátor.

42 Szervezési elvei megfelelő ember kiválasztása, megfelelő bérrendszer, munkamegosztás: a munka tevékenysége a legegyszerűbb mozdulatokra redukálódik optimumszemlélet: a maximális produktivitás a részoptimumok összegződéséből jön létre és az nem a részmaximumok összege. beépítették a szükséges pihenőidőket a munkafolyamatba.

43 A taylorizmus hatása: a munkavégzés normális ütemének megtalálása fontos lett => az egyenletes munkatempót szervezetileg kell kialakítani, hogy a tempó ne az egyes munkástól függjön, hanem a szervezetnek legyen a konstansa társadalmi hatása elsősorban a tömegtermelés szervezésének előkészítésében jelentkezett. Makoto Kikuchi (Sony fejlesztési igazgatója): ez a rendszer azon elvi alapon áll, hogy a munkahelyet a legalacsonyabb intelligenciájú és képességű dolgozóhoz kell igazítani. A munkarendszer arra van ítélve, hogy lehetetlenné tegye a szellemi és intellektuális tartalékok feltárását.

44 Klasszikus irányzatok - Henry Ford Henry Ford ( ) USA, Mérnök, 15 évesen zsebórákat szerel 17 évesen inas egy detroiti gépjavítóban 1887-ben fejleszti első benzinmotorját Alkalmazottnak áll, hogy fejlesztéseit finanszírozni tudja (Edison Company) 1896: Quadricycle, két henger, 4 LE, 25 mérföld (~40km) Ford A modell prototípusának elkészültéig mintegy 28 ezer dollárt fektettek be

45 Henry Ford Ford motor company alapítója, (1903) (cégvezetők mindmáig az ő leszármazottai) a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás atyja, 161 szabadalom feltalálója, Autógyártás, közlekedés, ipar forradalmasítója 1908: Ford T modell ( : 15 M, 1976-ig rekord) 1920: évi 1000 autó, 1924: autó, teherautó, traktor Siker kulcsa: tömegtermelés, magas bérek Hitlerrel szoros kapcsolatot ápolt (kitüntetés; háborúhoz fűződő érdekek) Híres mondása: "Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit rendelnek."

46 A szervezés módszerei: általánossá tette a 8 órás munkaidőt. Minden művelet végzésénél pontos idő, teljesítmény és minőségi statisztikát vezettetett, részben a normarendszer karbantartása, részben a műszaki fejlesztési tartalékok feltárása érdekében. futószalag => a gépeket viszik a munkához, s nem fordítva üzemen kívüli szervezés fontossága => a szállítóknál is igyekezett elérni a pontos és időbeli szállítást

47 Szervezésének értékelése: társadalmi hatása => a versenytársakat nagyobb hatékonyságra, a legtermelékenyebb módszerek átvételére kényszerítette. Időtudatossá tette az embereket. a lehető legmagasabb béreket fizette ebben igazi reformer volt Érdekesség: A jelentkezőket kérdés és referencia nélkül vette fel.

48 A vezetéselméleti iskola Nem a közvetlen megfigyelés útján kíván a szervezés lényegébe hatolni, hanem szabályokat, normákat igyekszik megállapítani. A szervezetben, mint cselekvési rendszerben a lényeg maga az ember. Céljának tekinti ugyanakkor a szervezetek belső egyensúlyának megtartását, ahol a vezetők és vezetettek céljai közösek, ami az életben maradás feltétele. A szervezeteknek folytonos emberi közösségre van szüksége.

49 A vezetéselméleti iskola - Henri Fayol Henri Fayol ( ), francia, Bányamérnök Isztambulban született, uis apja Az Aranyszarv öblöt átívelő híd építőmérnöke 19 évesen bányamérnök Később 1000 fős bányaigazgató

50 A szervezet funkciói: a szervezetekben észlelhető tevékenységeket 6 alapvető funkciókategóriába sorolja: műszaki (termelés, megmunkálás, feldolgozás), kereskedelmi (beszerzés, értékesítés), pénzügyi, biztonsági (javak és személyek védelme), számviteli (könyvelés, nyilvántartás), igazgatási (vezetési) tevékenységre. a szervezetet a lényegét megadó funkció minősíti.

51 A vezetés funkciója: Vezetni annyi mint tervezni, szervezni, rendelkezni, koordinálni és ellenőrizni. tervezés: tervezni annyi mint előre látni. szervezés: szervezni annyi, mint a szervezetet ellátni minden olyan anyagi és személyi feltétellel, ami a működéshez hasznos lehet, amely a feladatok leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldását biztosítja. rendelkezés: rendelkezni annyi, mint a szervezetet működtetni. koordinálás: koordinálni annyi, mint az összes szervezési folyamatot harmóniába hozni a működés zavartalanná tétele és eredményessége érdekében. ellenőrzés: az ellenőrzés a kiadott terv, utasítás végrehajtásának felmérése és értékelése.

52 A vezetés princípiumai: 1. célszerű munkamegosztás; 2. megfelelő centralizálás; 3. tekintély, hatáskör és felelősség összhangja; 4. fegyelem; 5. a parancsolás egysége; 6. a vezetés egysége; 7. részérdek alárendelése az általános érdekeknek; 8. bérezési irányelvek; 9. a szervezeti hierarchia és a szolgálati út szabályozása; 10. a rend; 11. méltányosság; 12. a személyzet állandósága; 13. öntevékenység; 14. az egység.

53 A fayolizmus értékelése ma is időszerű egy új főfunkcióval, a humán relációkkal a fayolizmus fő értékei: alapot adott a tartalmas vállalati és működési szabályzatok, ügyrendek készítéséhez, rendszerbe foglalta a vállalatok jövőjével foglalkozó akkor ismert munkák eredményeit és saját tapasztalatait felhasználva kialakította a vállalati tervezésnek azt a rendszerét, amelyet akkor környezete lehetővé tett. kialakította a nagyvállalati vezetés olyan módszerét, amely törzsegységekre épít, ahol a vezető szervezési funkciójának ellátásához szakapparátust vesz igénybe. bírálói mondják, hogy a vezetés egysége következetesen végigvezetve beleütközik a feladatok specializálódásába

54 A formalista szervezéselmélet Max Weber Max Weber ( ), német, Jogász-közgazdász-szociológus Előbb Heidelbergben jogásznak tanul politikus apja nyomán Egyetemi tanári kinevezést kap, de a társadalomtudomány és a közgazdaságtan felé fordul Az I. vh-ban egy ideig a heidelbergi kórház igazgatójaként szolgált. Részt vett a Weimari alk. megírásában.

55 Munkássága: felismerte, hogy a szorosan vett közigazgatás, közgazdaságtan, üzemgazdaságtan stb. tudományokban különféle terminológiával leírt hivatali struktúrák jegyei között vannak mindenütt előforduló ismérvek. Ezt a szervezeti ágazatok fölött álló modern szervezeti formát bürokráciának nevezte el. Általános jellemzője, hogy a hatalom egy apparátus közbeiktatásával végzi a célok megvalósítását. a bürokratikus szervezetek adnak legszélesebb teret az ember racionális alkotó tevékenysége számára => történelmi példákkal támasztja alá. Az uralom 3 típusa: a tradicionális, hagyományokon nyugvó elfogadottság uralmi formái karizmatikus uralom: egy személy értékei: a bátorság, rendkívüli képesség, a példamutatás alapján válnak elfogadott hatalommá. az uralom legmagasabb rendű formája a legitim, törvényi uralom. A legitim rend az egyéni és társadalmi védelmet biztosító általános akartnak van alárendelve.

56 a bürokratizmus ismérvei: a szervezet céljainak megvalósításához szükséges egész tevékenységet elemi, egyszerű műveletekre osztják fel, =>előfeltétel: a szervek és részlegeik hatáskörét írásban rögzített szabályok tartalmazzák. a szervezet a hierarchia elvén épül fel. A vezető nemcsak a saját, hanem az összes beosztottja döntéseiért is felelősséggel tartozik. a bürokratikus szervezetben a hatáskör gyakorlása meghatározott eljárás alapján történik, s a döntés fő formai jellemzője az írásbeliség. az ideális vezető a formalisztikus személytelenség szellemében, harag és részrehajlás nélkül irányítja apparátusát. a bürokratikus szervezet szakosított, specializált mechanizmus, melynek eredményessége tagjainak szakképzettségén alapszik és az alkalmazottaknak védettséget kell élvezniük az önkényes elbocsátással szemben. a bürokratikus szervezetekbe való felvétel kinevezéssel történik és a hivatalnok munkáját élethivatásszerűen végzi, azzal az igénnyel, hogy élethossziglan csak hivatali munkakört akar betölteni.

57 a bürokratikus forma biztosítja a leggyorsabb, legpontosabb és leggazdaságosabb ügyintézési módszert. Ez a legtárgyilagosabb ügyintézési forma is, ennél lehet a legobjektívebben kiszámítani a várható eredményt. a közigazgatásban a szervezet tagjainak feladatát és hatáskörét jogszabályok határozzák meg. => nincs önkényes, tetszés szerinti mozzanat. a bürokratikus szervezetben minden személy védve van mind a főnökével, mind a beosztottjaival szemben. a közigazgatásban a törvényesség megtartása mellett az eredményesség is követelmény => a koordináció gyengülhet. Az izolált hatáskörök oly széles körű, alig áttekinthető és ellenőrizhető döntési lehetőséget biztosítanak, mely elősegíti az önkényességet és a korrupció kialakulását. => nagyon fontos a közigazgatásban foglalkoztatott személyek megfelelő kiválasztása.

58 Értékelése ma is érvényes elmélet kritikusai felvetik, hogy túlságosan csak a bürokrácia formális szervezete érdekelte, figyelmen kívül hagyta, hogy az informális kapcsolatok és a nem hivatalos gyakorlat nagy szerepet játszanak a bürokratikus szervezet tagjai közötti viszonyban. kritikusai szerint antihumánus tendenciák előmozdítója és hordozója lehet. Crozier: túl merev forma, nem tud könnyen alkalmazkodni a változásokhoz és megkísérel minden átalakulásnak ellenállni.

59 A Human Relations irányzata Elton Mayo Elton Mayo ( ), ausztrál USA, pszichológus

60 A pszichológiai tényezők az elfáradás: nagy teljesítményt az az ember tud elérni, aki munka közben az organikus egyensúly állapotában van. a monotónia: a monotónia a fáradás egyéni határán belül érezteti hatását és ahol bekövetkezik, fékezi az aktivitást, csökkenti a munkaakaratot, a munka abbahagyására kényszerít, a munkavégző képességet nullára redukálhatja. az unalom akkor következik be, ha a munka nem kíván annyi figyelmet, hogy az ember szellemi tevékenységét teljesen lekösse. a motiválás: sokdimenziós motiválás => pl. felemelkedés a hierarchiában, nagyobb társadalmi megbecsülés, a kockázatvállalás élménye, a szervezet teljes működésének átlátása, az egyéniség számára leginkább vonzó tevékenység kifejtése, a biztonságra törekvés, a presztízs, a hatáskörhöz ragaszkodás, a függetlenség érzete, a döntéshozatalban való részvétel.

61 Következtetések a napi teljesítmény nő a pihenőidők kötelezővé tételével, a munkakörülmények hatása nagyobb, mint a heti munkanapok számának befolyása, a szervezeti hatásokkal interferálnak a szervezeten kívüli indirekt körülményfaktorok, az érzelmi és a hangulati állapot változásai, a legfontosabb befolyást a közvetlen főnökök vezetési módszere jelenti, ami kompenzálhatja a kellemetlen indirekt hatásokat, a bérösztönzők nem stimulálnak, ha a munkakörülmények rosszak, sőt a jó munkakörülmények meghatározóbbak a bérösztönzőknél.

62 Eredményeinek értékelése konszolidálta a taylori vezetés gyakorlati alkalmazását a pszichikai tényezők centrumba állítása kielégíti a vezetés személyi oldalát, de nem tehető kizárólagossá.

63 A taylori irányzat felfogása Minden feladat megoldására egyetlen legjobb módszer van. Minél erősebb a munkamegosztás, annál jobb a termelékenység. A legjobb módszert nem a munkás, hanem a vezető állapítja meg. A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják. A munkást csak pénzzel lehet mozgósítani. Amit nem ellenőriznek, azt nem hajtják végre. A Human Relations irányzat felfogása A legjobb módszer függ a munkatárs egyéni adottságától is. A munkamegosztásból adódó egyhangúság fékezi a termelékenységet. Legeredményesebben maga a munkás alakítja ki legjobb munkamódszerét. Az emberek teljesítőképességét döntően befolyásolják lelki tényezők is. Számos lelki tényező határozza meg a munkás teljesítőképességét és munkaélvezetét. A felelősségérzet és az önállóság fokozzák a teljesítőképességet.

64 A japán szervezés Japán stílus A vállalat egy test, egy lélek, embercentrikus, a dolgozók beolvadnak a vállalatba. Együttműködő csoportmunka; rugalmas munkakörök; átfogó szemlélet. A vállalaton belüli bürokrácia japán stílusú. Nyugati stílus A munkavállalók szaktudásuk szerint szerződnek; a szervezet funkcionális. Együttműködés szabályozott munkamegosztás alapján; körülhatárolt beosztások és munkakörök. Piramis típusú bürokrácia a vállalaton belül.

65 A japán szervezés Japán stílus Kollektív döntés, egyetértésen alapuló tájékoztatás. Kollektív részvétel, csoportfelelősség. A kormány, a vállalatok és a szakszervezetek együttműködése. Nyugati stílus Felülről utasítások, döntések fent, az alsó szintű véleményeket nem veszik figyelembe. Egyéni felelősség, versengő környezetben. Az élni és élni hagyni elve.

66 Japán stílus Nyugati stílus Élethossziglani alkalmazás mellett részidős és határozott időtartamú alkalmazás is van; elbocsátás nincs. Szenioritás elvén alapuló előmenetel és bérezés. Vállalaton belüli szakszervezet a vezetéssel együttműködik. Igény szerinti alkalmazás, rossz gazdasági időszakokban elbocsátás. Életkortól és szolgálati időtől független, csak az egyéni teljesítményre épülő előmeneteli és bérezési rendszer. Munkakörök, ill. iparágak szerint szervezett szakszervezetek, amelyek az egyénnek jogvédelmet nyújtanak. Feszültség a vezetés és a szakszervezet között.

67 A japán szervezés Japán stílus A kollektíván belül kölcsönös függőség. Egybeeső vállalati és egyéni célok; erős a csoporttudat, a vállalat biztonság- és tekintély-tudatot kölcsönöz dolgozóinak, akikben erős a minőségjavítás és a hatékony munka iránti vágy. Alapvető fontosságú az emberi kapcsolatok harmóniája. Nyugati stílus Individualizmus, gyenge lojalitás a munkacsoporton belül. Az egyén számára a vállalat jövedelemforrás. A vállalat számára az egyén termelőeszköz. Az életcél a családhoz, a vállalaton kívüli közösséghez kapcsolódik. A vállalaton kívül megszűnnek a vállalaton belül létrejövő emberi kapcsolatok.

II. Szervezéstudomány (2)

II. Szervezéstudomány (2) BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség II. Szervezéstudomány (2) Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Március 28 Gál Márk PhD. Közigazgatási

Részletesebben

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2.1. A klasszikus iskolákhoz tartozó irányzatok Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Fő művei: - Üzemvezetés - Tudományos vezetés alapjai Munkásságának főbb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5. I. Szervezéstudomány... 6. 1. A menedzsment mint fogalom... 6. 2. A szervezés... 8. 2.1 A szervezés fajtái...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5. I. Szervezéstudomány... 6. 1. A menedzsment mint fogalom... 6. 2. A szervezés... 8. 2.1 A szervezés fajtái... Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Szervezéstudomány... 6 1. A menedzsment mint fogalom... 6 2. A szervezés... 8 2.1 A szervezés fajtái... 9 2.2 A szervezés helye a szervezetben... 10 2.2.1 Szervezés-vezetés-irányítás...

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

V. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS

V. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS V. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS FORRÁSOK: 1.) HORVÁTH IMRE: KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSTAN. DIALÓG CAMPUS, BUDAPEST-PÉCS, 2002. 2.) ROÓZ JÓZSEF: VEZETÉSMÓDSZERTAN. PERFEKT, BUDAPEST,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

I. Szervezéstudomány (1)

I. Szervezéstudomány (1) BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség I. Szervezéstudomány (1) Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Február 28 Gál Márk PhD. Közigazgatási tanszék

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A MENEDZSMENT ALAPKÉRDÉSEI Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság?

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor Master of Arts Management fejlődési szakaszai Klasszikus Humán Modern Stratégiai Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor 2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) A tudományos vezetés alapelvei és módszerei

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016

Nevelés a közösségben. Dr. Nyéki Lajos 2016 Nevelés a közösségben Dr. Nyéki Lajos 2016 A nevelés individuális és szociális felfogása Az individuális és a szociális felfogás jellemzői Történeti előzmények - Edward Flanagan: Boys Town, 1921 - Makarenko

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Humán erőforrás menedzsment

Humán erőforrás menedzsment Humán erőforrás menedzsment Kerekes Kinga kinga.kerekes@econ.ubbcluj.ro kinga.kerekes5@gmail.com 508-as iroda Tematika 1. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma. Munkaidő és szabadidő 2. Az emberi erőforrás-gazdálkodás

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I.

Elméleti közgazdaságtan I. Elméleti közgazdaságtan I. Alapfogalmak és Mikroökonómia http://pszf-elmgazd.hungaroweb.hu/ A KÖZGAZDASÁGTAN TÁRGYA 1 A TERMELÉS Élővilág > Állatok > Ember Egyed és fajfenntartás > szükségletek Az állatok

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához

Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához Analitikus módszertan az európaizáció kutatásához Grünhut Zoltán MTA KRTK A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIII. VÁNDORGYŰLÉSE Kelet-Közép-Európa területi folyamatai, 1990 2015 Eger, 2015. november

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás Struktúrák intézmények Iskola szervezés és igazgatás Az iskola szervezeti egység A szervezet valamely társadalmi szükséglet kielégítése céljából létrehozott folyamatos emberi együttműködés W. Morawski

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

A TERMELÉS A TERMELÉS KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK

A TERMELÉS A TERMELÉS KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK KÖZGAZDASÁGTAN GAZDASÁGI INFORMATIKUSOKNAK Oktatók Dr. Sas Éva Dr. Nagy András A TERMELÉS Élővilág > Állatok > Ember Egyed és fajfenntartás > szükségletek Az állatok alkalmazkodnak a környezethez Az ember

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti forgalmi technológus Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék 2012/13 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A CIM fejlődése Specializálódás (1980-as évek vége) A termelővállalatokat

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros

A belső ellenőrzési rendszer. Dunaújváros A belső ellenőrzési rendszer Dunaújváros 2007 A belső ellenőrzés fogalma A vezetés - leegyszerűsítve - a tervezés, a szervezés, a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés folyamata. Ebben az önszabályozó

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás Sportmenedzsment Rekreáció III. évfolyam Oktató: Onyestyák Nikoletta Sportmenedzsment Tanszék Témakörök:

Részletesebben

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai

Vezetési ismeretek. Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vezetési ismeretek 1 Kapcsolódó tantárgyak: Mikroökonómia Makroökonómia A gazdasági jog alapjai Vállalkozásgazdaságtangtan Marketing Kontrolling Döntéstámogató rendszerek Vállalkozások szervezése Emberi

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje

Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje Költségvetési szervek tevékenysége Költségvetés alrendszerek gazdálkodása, szerkezeti rendje 1 Jogszabályi háttér 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak.

Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Ösztönzés Minden egészséges ember szeretné megmutatni mire képes, hogy milyen érékei vannak. Munkahely Dolgozó környezet összhang csoportérdekek szükségletek Olyan munkahelyi környezetet kell teremteni,

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 1 Bevezetés nincsen vállalati információs rendszer vállalat nélkül az IT csak eszköz IR megértése vállalat működésének

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI VGI Termelésökonómia és Menedzsment Tanszék GAZDASÁGTAN ELMÉLETI ALAPOK A ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár 2010. TÉMAKÖRÖK 1. A a tantárgy célja,

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető?

Racionális- e az ötlet? Kivitelezhető? Szervezeti magatartás Hatalom a szervezetben Leadership elméletek Láng Alina 2009. október 10. HATALOM A SZERVEZETBEN Szép szóval meg egy pisztollyal messzebb jutsz, mint pusztán (Al Capone) szép szóval

Részletesebben

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve Átfogó cél: hatékonyság Célkitűzések A haza mindenek előtt, Kormányzati felkészülés, Csapatépítési és -megtartási eszköz, Egyéni és együttes szakmai,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A munkatudományok célja, feladata 91. lecke A munkatudományok

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben