Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források:"

Átírás

1

2 Közigazgatás szervezés, vezetés Elvárások, források: A számonkérés alapja, előadásokon elhangzottak, valamint a közzétett diasorok. A diák összeállításának forrásai (külön forrásmegjelölés nélkül is), egyben felhasznált irodalom: Horváth Imre: Közigazgatási szervezés- és vezetéstan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, Jenei György: Közigazgatás-menedzsment. Századvég, Budapest, Roóz József: Vezetésmódszertan. Perfekt, Budapest, 2001.

3 Alapfogalmak Közigazgatás A közigazgatás a végrehajtó hatalomnak az a tevékenysége, melynek eredményeként a társadalom tagjai és szervezetei magatartását ténylegesen befolyásolja, mégpedig az állami közhatalom (impérium) birtokában végzett döntés-előkészítés, döntés, végrehajtás és ellenőrzés során, elkülönült állami szervezet által végzett jogalkalmazás, (jogérvényesítés), szervezés és a jogalkotásban való közreműködés által.

4 Alapfogalmak Közigazgatási jog A közigazgatási jog azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek az alkotmányjogi szabályozás keretei között a természetes személyek és szervezetek (együtt: jogalanyok), valamint az állam közötti viszonyokat szabályozzák, és amelyek megalkotásában és érvényesítésében a közigazgatási szerveknek szerepük van.

5 Alapfogalmak A közigazgatási jog három része: Anyagi jog, (magatartások meghatározása) Alaki jog, (kötelezettség teljesítésének módja) Szervezeti jog. A közigazgatási szervezeti jog az egyes közigazgatási szervek létrehozatalát, belső felépítését (szervezet egységeit), vezetési struktúráját és a szervezeten belüli munka-megosztást szabályozza.

6

7 A közigazgatástan és szervezés A közigazgatási szervezés és vezetés a közigazgatástan körébe tartozik. Nem mindenhol jogtudományi alapon foglalkoznak vele => pl. Gulick Eltérő történelmi fejlődés => amerikai és európai modellek

8 A jog szerepe a közigazgatástanban Hans Peters közigazgatás-tudomány felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány, közigazgatási politika. Magyary felosztása: közigazgatástan, közigazgatási jogtudomány. Kovács István és Berényi Sándor is dualista szemléletet használ.

9 Közigazgatástan és közigazgatási jog A közigazgatás szervezésével jóval korábban foglalkoztak, mint ahogy a közigazgatási jog kialakult Léteznek olyan állami akciók, amelyek a jogi szabályozáson kívül helyezkednek el Fontos (nem jogi) szempont a megbízhatóság, tisztesség stb. => ezzel a jog nem tud foglalkozni A közigazgatás szervezése egyidős az állammal. A közigazgatási jog Montesquieu után

10 A modern közigazgatási rendszerek kialakulása előtti időszakban ez minden államban más és más időszakra tehető ( ) a közigazgatás rendeltetése nagyon szoros kapcsolatban voltak az állam hatalmi jellegével. A közigazgatás öt alapvető területe a külügyi, rendészeti, hadügyi, igazságügyi, és a pénzügyi közigazgatás voltak. ( ) Az állam és a közigazgatás modernizációjával ez az öt alapfunkció nem tűnik el, hanem folyamatosan kiegészül, illetve differenciálódik. PATYI ANDRÁS VARGA ZS: ANDRÁS: Általános Közigazgatási Jog. 2. kiadás. Mandamus Publishing, 2008,

11 Az állam funkcióinak, feladatainak folyamatos változása intenzív hatást gyakorolt a rendészet alakulására. A rendészetet kezdetben a közigazgatással azonosították, ezért ilyenformán a közigazgatás gyökerének tekinthetjük. A jóléti és a biztonsági rendészet csak fokozatosan vált el egymástól. A rendészetet a közigazgatási hatósági tevékenység egyéb ágaitól a fizikai erőszak monopóliuma különbözteti meg. (KMETY KÁROLY: A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Politzer Zsigmond kiadása. Budapest, 1900.)

12 A hazai szakirodalomban Concha: a közigazgatással nem elégséges csupán jogi szempontból foglalkozni Szamel: a segédtudományok, mint az államigazgatás szervezése és vezetése is legalább olyan fontosak, mint a közigazgatási jogtudomány

13 Közigazgatási szervezéstan Horváth Imre: a közigazgatási szervezéstan nem a közigazgatási jogtudomány segédtudománya. A szervezéstudomány aspektusából a közigazga-tási szervezéstan önálló tudománynak, az általános szervezéstan egyik irányzatának tekinthető. Irányzatok: ágazati szervezéstudományok, szervezéstudományi irányzat, igazgatásszervezési irányzat, informatikai irányzat.

14 A közigazgatási szervezéstan önállósága A közigazgatási szervezéstudomány szervezéstudományi aspektusból önálló tudománynak tekinthető. Választ kíván adni: 1. a közigazgatási struktúra optimális kialakítására, 2. a szervezet hatékony és gazdaságos működésére, 3. a közigazgatási vezetés kérdéseire.

15 A közigazgatási szervezéstan szerepének változása Ernst Rasch: a közigazgatási szervezéstan áldozata lett az ún. jogi módszernek. A bíróságok nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel, csak anyagi kérdésekkel => mellőzött lett Magyary: a közigazgatási jog, mint fiatal jogág rohamos fejlődése háttérbe szorította azt. Mára kiegyensúlyozottabbá vált a helyzet: a közigazgatás-tudomány fejlesztésében egyaránt része van a közigazgatási szervezéstudománynak és a közigazgatási jogtudománynak.

16

17 A szervezés társadalmi meghatározottsága Modern társadalmak törekvése: jólét, kulturális színvonal emelkedése, politikai érdekek biztosítása, az ország gazdagságának növelése. Ezt szolgálja a szervezés is. alapfeltétel: a társadalom viszonyok fejlettsége.

18 A szervezés lehetőségeit, alakító képességének méreteit és határait a társadalom feltételei határozzák meg: a szervezés lehetőségei => történelmileg kialakult struktúrarendszer, szervezési kapacitást legáltalánosabban meghatározó tényező => a társadalom termelési viszonyainak színvonala a szervezés kapacitása és mérete => az ország gazdasága. szervezési kapacitás => politikai szféra szervezettség fejlődése => műveltség és munkakultúra a szervezés iránti társadalmi igény növekedése => városiasodás. a társadalmi szervezettség igényének fő értékmérője => a technikai eredmények befogadó-készsége és annak fejlesztése iránti igény.

19 A szervezés fogalma Szabó László: A szervezés szó többértelmű. Szervezésnek nevezik azt a tevékenységet, amellyel az ember egyéni cselekvéseit (munkáját), környezetét, eszközeit, idejét céljai szolgálatában rendszerezi és tervszerűen felhasználja, több ember cselekvését alkalmilag szabályozza együttesen megvalósítandó cél elérése végett, az emberi együttműködés folyamatos biztosítására állandó szervezetet (vállalatot) hív létre.

20 A szervezés fogalma kétfajta tevékenységet fejez ki: A. a szervezés egy szervnek (vagy több szervből álló szervezetnek) létrehozása. => a szervezés meghatározott feladatok ellátása végett embereket és anyagi eszközöket egyesít. B. a szervezés olyan társadalmi tevékenység, amely egy már működő szervezet számára az adott keretek között folyamatosan biztosítja az adott feladatok megoldásának legkedvezőbb feltételeit. => a szervezeten belül a különböző szintű vezetést, az igazgatást és a végrehajtást is jelenti.

21 Definíció: Tehát: a szervezés olyan alkotó szellemi tevékenység, amely meghatározott célok érdekében a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek felhasználásával a munka-folyamatok ellátására hivatott szervezetek létrehozására és fejlesztésére, valamint a létrehozott szervezetek folyamatos működtetésére irányul.

22 A szervezés fajtái Két fő csoport: a szervezet létrehozására vagy annak működtetésére irányuló. A létrehozására irányuló szervezés lehet alulról induló szerveződés => ön- és belső szerveződés, felülről létrehozott racionális szervezés. Az alábbi csoportosítások fontosak: a szervezés sajátos területei, a szervezés szintjei, a szervezés tárgya, a szervezés módszere szerint.

23 A szervezés területei szerinti csoportosítás: a közreműködés a társadalom életének mely intézményfajtájára vonatkozik. (pl. gazdasági, közigazgatási, oktatási, egészségügyi) A szervezés szintje szerinti csoportosításnál a tevékenység terjedelme szerinti szervezési szinteket különböztetünk meg. (pl. minisztériumi, megyei, települési szintű szervezések.

24 A szervezés tárgya körébe a teljes szervezet, a vezetés, az ügyvitel, az igazgatás, a technológia stb. tartozhat. => az a tevékenységi terület, melyre a szervezés vonatkozik. A szervezés módszere szerinti csoportosításnál alapszervezést, folyamatszervezést és rendszerszervezést különböztetünk meg: Az alapszervezés a munkahelyek szervezésének tekinthető (~munkaszervezés) Folyamatszervezés: a szervezendő tevékenységet, mint folyamatokat, vagyis mindenkori ismérvek szerint képzett folyamatelemek időbeli vagy logikai összefüggő sorozatait (láncolatait) tekinti. A rendszerszervezés a szervezendő tevékenységeket rendszerként, egymással összefüggő kapcsolatba álló részek rendezett halmazaként fogja fel.

25 Szervezés helye a szervezetben A szervezet rendszerszintjei egymásra épülnek és hierearchikus kapcsolatban állnak egymással. Vezetés Igazgatás Végrehajtás

26 Szervezés vezetés irányítás A szervezés és a vezetés különbözőségének sajátosságai: 1. a vezetés lényege az emberek vezetése, tehát ember és ember közötti viszony, 2. a szervezés és vezetés célja egyaránt a szervezet optimális és hatékony működtetése. A vezetés, viszont a szervezetből kiszakítva nem vizsgálható, mivel a vezetés kollektív tevékenység, illetve, mivel minden szervezetben a hierarchiának megfelelően konkrét vezetői szintek vannak. => A szervezetben a vezetésnek alsó-, közép- és felsőfokú hálózata működik. 3. az ismeretek szerint is különbséget kell tenni aszerint, amit a vezetésről tudni kell, attól, amit a vezetőnek kell tudnia a vezetési eszközökről, módszerekről, vezetési funkciókról szóló gyakorlati ismeretanyagról és amit a különböző szintű és fokozatú vezetőknek a gyakorlatban kell alkalmazniuk.

27 A vezetés önmaga is szervező tevékenység, amely tájékozódik, tervez, rendelkezik, munka-megosztást végez, koordinál és ellenőriz. A vezetők a szervezet vagy a belső szervezeti egységek hierarchiájának csúcsán foglalnak helyet. A szervezeten belül a vezetés a legfelső szintű szervezésnek tekinthető. A vezetés az elérhető célok kitűzése, a haladás irányának meghatározása, az alkalmazandó eszközök és módszerek kiválasztása és a cél elérése érdekében szükséges feladatok elvégeztetése az azokat végrehajtó szervezet által.

28 A vezetés és irányítás különbözősége: a vezetés mindig közvetlen, az irányítás pedig közvetett vezetői tevékenység, a vezetést és irányítást ezen belül elhatárolja egymástól az is, hogy más hatáskörrel kell rendelkezniük az irányító szerveknek, mint a közvetlen vezetést végzőknek, az irányítás mindig a közvetlen vezetőkhöz szól, azon keresztül juthat el az irányított szervhez, Az irányítás során a vezető a külső környezet / felsőbb szerv igényeit közvetíti, azaz a nagyobb, az átfogóbb szervezeti rendszer érdekében lép fel a szűkebb szervezet vagy szervezetekkel szemben, ill. azok felé.

29 Szervezés és igazgatás Nincs communis oppinio a viszonyukat tekintve. Fayol: az igazgatás az előrelátás, a szervezés, a parancsolás, a koordinálás és az ellenőrzés funkcióiból tevődik össze. Szamel Lajos: igazgatás = szervezés Horváth Imre: a szervezés komplexebb fogalom és annak egyik területe az igazgatás. Minden igazgatás szervezés, de nem minden szervezés igazgatás.

30 A szervezés és a vezetés elkülönítése a közigazgatásban jóval bonyolultabb probléma, mint más szervezetek esetében. A közigazgatásban a vezetésnek nem csak az a feladata, hogy az igazgatási szervezetet vezesse => a vezetés feladatkörének csak kisebb hányada az igazgatási szervezet vezetése, nagyobb és nehezebb része a társadalom életviszonyainak formálása és a testületi szervek működésének szervezése. Benjamin: a közigazgatási vezetés fogalmának bevezetésével a külső igazgatás belsőbe csap át (a közhatalmi kényszer alkalmazhatósága miatt).

31 Szervezés és jog A jog célja az általa szabályozott viszonyok tekintetében a kívánt rend kialakítása => a társadalom szervezésében az irányítás egyik módszere. A jogszabályok önmagukban túl merev eszközei a vezetésnek Az állam szervezése nem azonos az államigazgatással, de különösen nem az államigazgatási joggal. Az államszervezés a jogon kívüli eszközöket is magába foglalja. A közigazgatási jog és a közigazgatási szervezés is eltérnek egymástól, hiszen amíg a közigazgatási jog a közigazgatási szervezet által átfogott társadalmi viszonyok regulálását tekinti feladatának, addig a közigazgatási szervezés magának a közigazgatásnak, valamint a társadalomnak jogi és jogon kívüli eszközökkel való működtetését vizsgálja. A közigazgatási jog tehát a társadalmi szervezés egyik, a tevékenységek kereteit meghatározó stratégiai eszköze.

32

33 A szervezéstudomány jellege Integráló tudomány => filozófia, szociológia, ergonómia, államigazgatás, jog, közgazdaságtan, műszaki tudományok, matematika stb. ismereteiből táplálkozik Feladata, hogy a kor uralkodó tudományos eredményeinek ismeretében meghatározza a tudományos ismeretanyagokat, amelyek a szervezéstudomány inter- és multidiszciplináris tartalmának elemeit adják. Érdeklődési körébe az emberek szervezett cselekményeinek különböző formái tartoznak, különösen az olyan intézményi cselekvési formák (rendszerek), amelyeket szervezeteknek nevezünk. A szervezéstudomány a szervezetek létrejötte, működése és fejlődése folyamatait vizsgálja, valamint a szervezetek irányításának főbb funkcióit ellátó és többszintű folyamatát. Tárgya a különböző emberi tevékenységeknek (közigazgatási, ipari, adatfeldolgozási stb.) szervezése és vezetése.

34 A szervezéstudomány Szervezési felosztása módszertan: Általános szervezéselmélet: szervezéstörténet: szervezéselméleti alapok általános rész folyamtok, szervezetek kialakításának általános szabályai, a rendszerműködés hatékonyságának kritériumai, vagyis a szervezőtevékenység módozatai. különös rész szervezési résztechnikák, a technikai eszközök technológiái

35 A közigazgatás-szervezés a közigazgatástudomány eredményeit a gyakorlatba átültető tudomány. Közvetlenül a közigazgatásszervezésnek kell biztosítani a működés szakszerűségét, ehhez a szervezetek hatékony irányítását és a szükséges mértékű önállóságát. A szervezési tevékenységhez két ismeret-kategóriához tartozó ismeretek szükségesek: általános szervezéstudományi ismeretek (szervezéselmélet és módszertan), sajátos szakmai ismeretek, amelyek tartalmát mindig a cél és a szervezés tárgya adja meg (pl. a közigazgatás szervezése).

36 A szervezéstudomány struktúrája és státusa Kognitív jellegű tudományágak: szervezetek működésének és fejlődésének lélektani, szociológiai és politikai vonatkozásai: szervezéslélektan, vezetéslélektan, szervezésszociológia, szervezésantropológia, stb. Metodológiai tudományágak: a szervezett cselekvés programozásával, a fejlődési folyamatok irányításával, valamint problémamegoldással,a vezető döntéshozatali módszereivel foglalkoznak. a programozás tudománya, döntéselmélet, operációkutatás, szervezetek rendszerelemzése stb.

37 Szervezéstechnikai tudományágak: a szervezetek és irányítási rendszerek továbbfejlesztésének technikai eszközeivel foglalkoznak munkamódszerek és munkanorma-megállapítás, ergonómia, munka- és üzemszervezés, irányítási rendszerek tervezése, vezetői technikák Szervezés- és vezetéselmélet mint a szervezéstudományok csoportjainak olyan alapvető diszciplinája, melynek feladata a vonatkozó ismeretek és tapasztalatok gyűjtése, továbbá a módszertani fejlesztéshez, a gyakorlati tevékeny-ség tökéletesítéséhez szükséges feltételek megteremtése. igazgatástudomány, a vezetés és kormányzás jogi eszközeivel foglalkozó tudomány

38

39 Klasszikus irányzatok - Taylor és taylorizmus Frederick Winslow Taylor ( ); USA; Jómódú kereskedő család sarja, Kiváló teniszező A Harvardon mérnöknek tanul, de látásproblémái miatt gépmunkási tanoncnak áll, később kiváló mérnök A futószalag feltalálója, hatékony termelésirányítás, vállalat működésének javítása Gazdag üzletember lesz.

40 Munkamódszere a teljesítmény és idő összefüggéseit kereste és munkájának fókuszába a munkateljesítményt állította I. fázis: a hagyományos munkavégzési módszerek felmérése, az ún. időtanulmányok készítése. II. fázis: a kísérletezés, melynek során össze kellett válogatni a legjobbnak bizonyult munkaelemek alapján kialakítható eljárásokat.

41 Irányítási rendszere a vezetés feladatává tette a munkamódszerek tudományos kidolgozását és a jó munkahangulat biztosítását. A munkásnak csak az ismétlődő munka végzése volt a feladata. a munkahely szervezeti felépítésében a funkcionális rendszer volt kizárólagos. Minden munkavégző annyi vezetőtől kap utasítást, ahány feladatkörre bomlott a vezetés. A vezetés összfunkcióját specializált részfunkcióra bontotta és kialakította a funkciómesterek rendszerét. a munkairoda három funkciója: munkaelosztó, programozó, munkautasításokat készítő technológus, a munkaidőket és béreket előíró, normázó előkalkulátor.

42 Szervezési elvei megfelelő ember kiválasztása, megfelelő bérrendszer, munkamegosztás: a munka tevékenysége a legegyszerűbb mozdulatokra redukálódik optimumszemlélet: a maximális produktivitás a részoptimumok összegződéséből jön létre és az nem a részmaximumok összege. beépítették a szükséges pihenőidőket a munkafolyamatba.

43 A taylorizmus hatása: a munkavégzés normális ütemének megtalálása fontos lett => az egyenletes munkatempót szervezetileg kell kialakítani, hogy a tempó ne az egyes munkástól függjön, hanem a szervezetnek legyen a konstansa társadalmi hatása elsősorban a tömegtermelés szervezésének előkészítésében jelentkezett. Makoto Kikuchi (Sony fejlesztési igazgatója): ez a rendszer azon elvi alapon áll, hogy a munkahelyet a legalacsonyabb intelligenciájú és képességű dolgozóhoz kell igazítani. A munkarendszer arra van ítélve, hogy lehetetlenné tegye a szellemi és intellektuális tartalékok feltárását.

44 Klasszikus irányzatok - Henry Ford Henry Ford ( ) USA, Mérnök, 15 évesen zsebórákat szerel 17 évesen inas egy detroiti gépjavítóban 1887-ben fejleszti első benzinmotorját Alkalmazottnak áll, hogy fejlesztéseit finanszírozni tudja (Edison Company) 1896: Quadricycle, két henger, 4 LE, 25 mérföld (~40km) Ford A modell prototípusának elkészültéig mintegy 28 ezer dollárt fektettek be

45 Henry Ford Ford motor company alapítója, (1903) (cégvezetők mindmáig az ő leszármazottai) a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás atyja, 161 szabadalom feltalálója, Autógyártás, közlekedés, ipar forradalmasítója 1908: Ford T modell ( : 15 M, 1976-ig rekord) 1920: évi 1000 autó, 1924: autó, teherautó, traktor Siker kulcsa: tömegtermelés, magas bérek Hitlerrel szoros kapcsolatot ápolt (kitüntetés; háborúhoz fűződő érdekek) Híres mondása: "Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, ha fekete kocsit rendelnek."

46 A szervezés módszerei: általánossá tette a 8 órás munkaidőt. Minden művelet végzésénél pontos idő, teljesítmény és minőségi statisztikát vezettetett, részben a normarendszer karbantartása, részben a műszaki fejlesztési tartalékok feltárása érdekében. futószalag => a gépeket viszik a munkához, s nem fordítva üzemen kívüli szervezés fontossága => a szállítóknál is igyekezett elérni a pontos és időbeli szállítást

47 Szervezésének értékelése: társadalmi hatása => a versenytársakat nagyobb hatékonyságra, a legtermelékenyebb módszerek átvételére kényszerítette. Időtudatossá tette az embereket. a lehető legmagasabb béreket fizette ebben igazi reformer volt Érdekesség: A jelentkezőket kérdés és referencia nélkül vette fel.

48 A vezetéselméleti iskola Nem a közvetlen megfigyelés útján kíván a szervezés lényegébe hatolni, hanem szabályokat, normákat igyekszik megállapítani. A szervezetben, mint cselekvési rendszerben a lényeg maga az ember. Céljának tekinti ugyanakkor a szervezetek belső egyensúlyának megtartását, ahol a vezetők és vezetettek céljai közösek, ami az életben maradás feltétele. A szervezeteknek folytonos emberi közösségre van szüksége.

49 A vezetéselméleti iskola - Henri Fayol Henri Fayol ( ), francia, Bányamérnök Isztambulban született, uis apja Az Aranyszarv öblöt átívelő híd építőmérnöke 19 évesen bányamérnök Később 1000 fős bányaigazgató

50 A szervezet funkciói: a szervezetekben észlelhető tevékenységeket 6 alapvető funkciókategóriába sorolja: műszaki (termelés, megmunkálás, feldolgozás), kereskedelmi (beszerzés, értékesítés), pénzügyi, biztonsági (javak és személyek védelme), számviteli (könyvelés, nyilvántartás), igazgatási (vezetési) tevékenységre. a szervezetet a lényegét megadó funkció minősíti.

51 A vezetés funkciója: Vezetni annyi mint tervezni, szervezni, rendelkezni, koordinálni és ellenőrizni. tervezés: tervezni annyi mint előre látni. szervezés: szervezni annyi, mint a szervezetet ellátni minden olyan anyagi és személyi feltétellel, ami a működéshez hasznos lehet, amely a feladatok leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldását biztosítja. rendelkezés: rendelkezni annyi, mint a szervezetet működtetni. koordinálás: koordinálni annyi, mint az összes szervezési folyamatot harmóniába hozni a működés zavartalanná tétele és eredményessége érdekében. ellenőrzés: az ellenőrzés a kiadott terv, utasítás végrehajtásának felmérése és értékelése.

52 A vezetés princípiumai: 1. célszerű munkamegosztás; 2. megfelelő centralizálás; 3. tekintély, hatáskör és felelősség összhangja; 4. fegyelem; 5. a parancsolás egysége; 6. a vezetés egysége; 7. részérdek alárendelése az általános érdekeknek; 8. bérezési irányelvek; 9. a szervezeti hierarchia és a szolgálati út szabályozása; 10. a rend; 11. méltányosság; 12. a személyzet állandósága; 13. öntevékenység; 14. az egység.

53 A fayolizmus értékelése ma is időszerű egy új főfunkcióval, a humán relációkkal a fayolizmus fő értékei: alapot adott a tartalmas vállalati és működési szabályzatok, ügyrendek készítéséhez, rendszerbe foglalta a vállalatok jövőjével foglalkozó akkor ismert munkák eredményeit és saját tapasztalatait felhasználva kialakította a vállalati tervezésnek azt a rendszerét, amelyet akkor környezete lehetővé tett. kialakította a nagyvállalati vezetés olyan módszerét, amely törzsegységekre épít, ahol a vezető szervezési funkciójának ellátásához szakapparátust vesz igénybe. bírálói mondják, hogy a vezetés egysége következetesen végigvezetve beleütközik a feladatok specializálódásába

54 A formalista szervezéselmélet Max Weber Max Weber ( ), német, Jogász-közgazdász-szociológus Előbb Heidelbergben jogásznak tanul politikus apja nyomán Egyetemi tanári kinevezést kap, de a társadalomtudomány és a közgazdaságtan felé fordul Az I. vh-ban egy ideig a heidelbergi kórház igazgatójaként szolgált. Részt vett a Weimari alk. megírásában.

55 Munkássága: felismerte, hogy a szorosan vett közigazgatás, közgazdaságtan, üzemgazdaságtan stb. tudományokban különféle terminológiával leírt hivatali struktúrák jegyei között vannak mindenütt előforduló ismérvek. Ezt a szervezeti ágazatok fölött álló modern szervezeti formát bürokráciának nevezte el. Általános jellemzője, hogy a hatalom egy apparátus közbeiktatásával végzi a célok megvalósítását. a bürokratikus szervezetek adnak legszélesebb teret az ember racionális alkotó tevékenysége számára => történelmi példákkal támasztja alá. Az uralom 3 típusa: a tradicionális, hagyományokon nyugvó elfogadottság uralmi formái karizmatikus uralom: egy személy értékei: a bátorság, rendkívüli képesség, a példamutatás alapján válnak elfogadott hatalommá. az uralom legmagasabb rendű formája a legitim, törvényi uralom. A legitim rend az egyéni és társadalmi védelmet biztosító általános akartnak van alárendelve.

56 a bürokratizmus ismérvei: a szervezet céljainak megvalósításához szükséges egész tevékenységet elemi, egyszerű műveletekre osztják fel, =>előfeltétel: a szervek és részlegeik hatáskörét írásban rögzített szabályok tartalmazzák. a szervezet a hierarchia elvén épül fel. A vezető nemcsak a saját, hanem az összes beosztottja döntéseiért is felelősséggel tartozik. a bürokratikus szervezetben a hatáskör gyakorlása meghatározott eljárás alapján történik, s a döntés fő formai jellemzője az írásbeliség. az ideális vezető a formalisztikus személytelenség szellemében, harag és részrehajlás nélkül irányítja apparátusát. a bürokratikus szervezet szakosított, specializált mechanizmus, melynek eredményessége tagjainak szakképzettségén alapszik és az alkalmazottaknak védettséget kell élvezniük az önkényes elbocsátással szemben. a bürokratikus szervezetekbe való felvétel kinevezéssel történik és a hivatalnok munkáját élethivatásszerűen végzi, azzal az igénnyel, hogy élethossziglan csak hivatali munkakört akar betölteni.

57 a bürokratikus forma biztosítja a leggyorsabb, legpontosabb és leggazdaságosabb ügyintézési módszert. Ez a legtárgyilagosabb ügyintézési forma is, ennél lehet a legobjektívebben kiszámítani a várható eredményt. a közigazgatásban a szervezet tagjainak feladatát és hatáskörét jogszabályok határozzák meg. => nincs önkényes, tetszés szerinti mozzanat. a bürokratikus szervezetben minden személy védve van mind a főnökével, mind a beosztottjaival szemben. a közigazgatásban a törvényesség megtartása mellett az eredményesség is követelmény => a koordináció gyengülhet. Az izolált hatáskörök oly széles körű, alig áttekinthető és ellenőrizhető döntési lehetőséget biztosítanak, mely elősegíti az önkényességet és a korrupció kialakulását. => nagyon fontos a közigazgatásban foglalkoztatott személyek megfelelő kiválasztása.

58 Értékelése ma is érvényes elmélet kritikusai felvetik, hogy túlságosan csak a bürokrácia formális szervezete érdekelte, figyelmen kívül hagyta, hogy az informális kapcsolatok és a nem hivatalos gyakorlat nagy szerepet játszanak a bürokratikus szervezet tagjai közötti viszonyban. kritikusai szerint antihumánus tendenciák előmozdítója és hordozója lehet. Crozier: túl merev forma, nem tud könnyen alkalmazkodni a változásokhoz és megkísérel minden átalakulásnak ellenállni.

59 A Human Relations irányzata Elton Mayo Elton Mayo ( ), ausztrál USA, pszichológus

60 A pszichológiai tényezők az elfáradás: nagy teljesítményt az az ember tud elérni, aki munka közben az organikus egyensúly állapotában van. a monotónia: a monotónia a fáradás egyéni határán belül érezteti hatását és ahol bekövetkezik, fékezi az aktivitást, csökkenti a munkaakaratot, a munka abbahagyására kényszerít, a munkavégző képességet nullára redukálhatja. az unalom akkor következik be, ha a munka nem kíván annyi figyelmet, hogy az ember szellemi tevékenységét teljesen lekösse. a motiválás: sokdimenziós motiválás => pl. felemelkedés a hierarchiában, nagyobb társadalmi megbecsülés, a kockázatvállalás élménye, a szervezet teljes működésének átlátása, az egyéniség számára leginkább vonzó tevékenység kifejtése, a biztonságra törekvés, a presztízs, a hatáskörhöz ragaszkodás, a függetlenség érzete, a döntéshozatalban való részvétel.

61 Következtetések a napi teljesítmény nő a pihenőidők kötelezővé tételével, a munkakörülmények hatása nagyobb, mint a heti munkanapok számának befolyása, a szervezeti hatásokkal interferálnak a szervezeten kívüli indirekt körülményfaktorok, az érzelmi és a hangulati állapot változásai, a legfontosabb befolyást a közvetlen főnökök vezetési módszere jelenti, ami kompenzálhatja a kellemetlen indirekt hatásokat, a bérösztönzők nem stimulálnak, ha a munkakörülmények rosszak, sőt a jó munkakörülmények meghatározóbbak a bérösztönzőknél.

62 Eredményeinek értékelése konszolidálta a taylori vezetés gyakorlati alkalmazását a pszichikai tényezők centrumba állítása kielégíti a vezetés személyi oldalát, de nem tehető kizárólagossá.

63 A taylori irányzat felfogása Minden feladat megoldására egyetlen legjobb módszer van. Minél erősebb a munkamegosztás, annál jobb a termelékenység. A legjobb módszert nem a munkás, hanem a vezető állapítja meg. A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják. A munkást csak pénzzel lehet mozgósítani. Amit nem ellenőriznek, azt nem hajtják végre. A Human Relations irányzat felfogása A legjobb módszer függ a munkatárs egyéni adottságától is. A munkamegosztásból adódó egyhangúság fékezi a termelékenységet. Legeredményesebben maga a munkás alakítja ki legjobb munkamódszerét. Az emberek teljesítőképességét döntően befolyásolják lelki tényezők is. Számos lelki tényező határozza meg a munkás teljesítőképességét és munkaélvezetét. A felelősségérzet és az önállóság fokozzák a teljesítőképességet.

64 A japán szervezés Japán stílus A vállalat egy test, egy lélek, embercentrikus, a dolgozók beolvadnak a vállalatba. Együttműködő csoportmunka; rugalmas munkakörök; átfogó szemlélet. A vállalaton belüli bürokrácia japán stílusú. Nyugati stílus A munkavállalók szaktudásuk szerint szerződnek; a szervezet funkcionális. Együttműködés szabályozott munkamegosztás alapján; körülhatárolt beosztások és munkakörök. Piramis típusú bürokrácia a vállalaton belül.

65 A japán szervezés Japán stílus Kollektív döntés, egyetértésen alapuló tájékoztatás. Kollektív részvétel, csoportfelelősség. A kormány, a vállalatok és a szakszervezetek együttműködése. Nyugati stílus Felülről utasítások, döntések fent, az alsó szintű véleményeket nem veszik figyelembe. Egyéni felelősség, versengő környezetben. Az élni és élni hagyni elve.

66 Japán stílus Nyugati stílus Élethossziglani alkalmazás mellett részidős és határozott időtartamú alkalmazás is van; elbocsátás nincs. Szenioritás elvén alapuló előmenetel és bérezés. Vállalaton belüli szakszervezet a vezetéssel együttműködik. Igény szerinti alkalmazás, rossz gazdasági időszakokban elbocsátás. Életkortól és szolgálati időtől független, csak az egyéni teljesítményre épülő előmeneteli és bérezési rendszer. Munkakörök, ill. iparágak szerint szervezett szakszervezetek, amelyek az egyénnek jogvédelmet nyújtanak. Feszültség a vezetés és a szakszervezet között.

67 A japán szervezés Japán stílus A kollektíván belül kölcsönös függőség. Egybeeső vállalati és egyéni célok; erős a csoporttudat, a vállalat biztonság- és tekintély-tudatot kölcsönöz dolgozóinak, akikben erős a minőségjavítás és a hatékony munka iránti vágy. Alapvető fontosságú az emberi kapcsolatok harmóniája. Nyugati stílus Individualizmus, gyenge lojalitás a munkacsoporton belül. Az egyén számára a vállalat jövedelemforrás. A vállalat számára az egyén termelőeszköz. Az életcél a családhoz, a vállalaton kívüli közösséghez kapcsolódik. A vállalaton kívül megszűnnek a vállalaton belül létrejövő emberi kapcsolatok.

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet

2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2. Vezetés-, szervezés- és szervezetelmélet 2.2.1. A klasszikus iskolákhoz tartozó irányzatok Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Fő művei: - Üzemvezetés - Tudományos vezetés alapjai Munkásságának főbb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5. I. Szervezéstudomány... 6. 1. A menedzsment mint fogalom... 6. 2. A szervezés... 8. 2.1 A szervezés fajtái...

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5. I. Szervezéstudomány... 6. 1. A menedzsment mint fogalom... 6. 2. A szervezés... 8. 2.1 A szervezés fajtái... Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Szervezéstudomány... 6 1. A menedzsment mint fogalom... 6 2. A szervezés... 8 2.1 A szervezés fajtái... 9 2.2 A szervezés helye a szervezetben... 10 2.2.1 Szervezés-vezetés-irányítás...

Részletesebben

I. Szervezéstudomány (1)

I. Szervezéstudomány (1) BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség I. Szervezéstudomány (1) Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Február 28 Gál Márk PhD. Közigazgatási tanszék

Részletesebben

V. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS

V. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS V. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS FORRÁSOK: 1.) HORVÁTH IMRE: KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS- ÉS VEZETÉSTAN. DIALÓG CAMPUS, BUDAPEST-PÉCS, 2002. 2.) ROÓZ JÓZSEF: VEZETÉSMÓDSZERTAN. PERFEKT, BUDAPEST,

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése

MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése MENEDZSMENT ALAPJAI A menedzsment irányzatok fejlődése Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 2012 ősz A MENEDZSMENT ALAPKÉRDÉSEI Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság?

Részletesebben

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK MENEDZSMENT ÉS VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN c. tárgy BSc képzés A menedzsment alapkérdései Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai

BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség. V. Leadership. 1. A vezetés alapelvei - feladatai BBTE, Politika- Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség V. Leadership Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Április 30 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási tanszék

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor

2013.09.09. Master of Arts. Management fejlődési szakaszai. Klasszikus. Humán. Modern. Stratégiai. Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor Master of Arts Management fejlődési szakaszai Klasszikus Humán Modern Stratégiai Klasszikus menedzsment elméletek - Taylor 2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) A tudományos vezetés alapelvei és módszerei

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Humán erőforrás menedzsment

Humán erőforrás menedzsment Humán erőforrás menedzsment Kerekes Kinga kinga.kerekes@econ.ubbcluj.ro kinga.kerekes5@gmail.com 508-as iroda Tematika 1. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma. Munkaidő és szabadidő 2. Az emberi erőforrás-gazdálkodás

Részletesebben

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás

Struktúrák intézmények. Iskola szervezés és igazgatás Struktúrák intézmények Iskola szervezés és igazgatás Az iskola szervezeti egység A szervezet valamely társadalmi szükséglet kielégítése céljából létrehozott folyamatos emberi együttműködés W. Morawski

Részletesebben

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens

Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Közigazgatási szakigazgatások joga (Közigazgatási jog III.) 2014/2015. Gerencsér Balázs Szabolcs, PhD. egy. docens Amiről a félévben szó lesz... Közigazgatási jog I-II kapcsolódás Közig. I. Közigazgatás

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus

SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus SZERVEZETI VISELKEDÉS Vezetési stílus Dr. Gyökér Irén egyetemi docens BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2014 ősz - Vezetési stílus Hogyan lesz Ön hatékony vezető? leadership 27 Mi a vezetési

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás

A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói. Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás A menedzsment, sportmenedzsment fogalma, a sport funkciói Rekreáció levelező II. évfolyam 1. előadás Sportmenedzsment Rekreáció III. évfolyam Oktató: Onyestyák Nikoletta Sportmenedzsment Tanszék Témakörök:

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek

Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Dr. Nemes András Általános közigazgatási ismeretek Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek c. előadása Köz/ z/állam igazgatási alapok 1. A közigazgatás és az államigazgatás szinonim fogalmak Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság

A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve. Átfogó cél: hatékonyság A magyar központi Közigazgatás Szervezetfejlesztési Terve Átfogó cél: hatékonyság Célkitűzések A haza mindenek előtt, Kormányzati felkészülés, Csapatépítési és -megtartási eszköz, Egyéni és együttes szakmai,

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival

Manager-leader mix TARTSAY REGŐ. vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival anager-leader mix TARTSAY REGŐ vezetői attitűdelemei összevetve a vállalat elvárásaival Tervezés-célmeghatározás Feladatorientáció az elvégzendő feladatra koncentrál Tervezés során a múlt eredményeiből,

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei

SZERVEZETI ALAPFORMÁK. A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei SZERVEZETI ALAPFORMÁK A lineáris szervezet bővítésének lehetőségei Egyszerű, könnyen áttekinthető belső kapcsolatokkal rendelkező szervezet, alá és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen rendezettek. Hátránya,

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy Referencia modell 1 Humánerőforrás Személyzeti ügyek 2 Humánerőforrás Rendszerszervezése Üzleti Költség elszámolási Üzem Könyvelési

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben