Kognitív Tudományi Tanszék, BME, Budapest, 2. Neurobiológiai Kutatócsoport, MTA, Budapest 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kognitív Tudományi Tanszék, BME, Budapest, 2. Neurobiológiai Kutatócsoport, MTA, Budapest 3"

Átírás

1 Arcadaptáció ZIMMER MÁRTA 1 BANKÓ ÉVA 2 HARZA IRÉN 2 ANTAL ANDREA 3 VIDNYÁNSZKY ZOLTÁN 2 KOVÁCS GYULA 1 1 Kognitív Tudományi Tanszék, BME, Budapest, 2 Neurobiológiai Kutatócsoport, MTA, Budapest 3 Dept. of Clinical Neurophysiology Georg August University of Göttingen, Göttingen, Németország Arcadaptáción azt értjük, amikor egy individuális arc hosszabb idejû prezentációja megváltoztatja egy késõbb bemutatott arc percepcióját. Ezen hatás egyik formája identikum, vagyis egy adott személy arcának felismerésére specifikus. Jelen tanulmányunkban ezt a jelenséget terjesztettük ki, és azt vizsgáltuk, mennyire lehet felismeréstõl független adaptációs hatást elérni. Kísérletünkben férfi és nõi morfolt arcokat alkalmaztunk. Az alanyok feladata az volt, hogy a bemutatott ingerekrõl eldöntsék, férfi vagy nõi arcok-e. Az alanyok kétszer végezték el a fenti nemi diszkriminációs feladatot, egyszer adaptáció nélkül, másodszor pedig egy nõi arc 5 mp-es adaptációja után. Azt találtuk, hogy a nõi arccal való adaptáció szignifikánsan eltolta az utána következõ arcok nemi diszkriminációját az ellenkezõ nem irányába. Ez a jelenség az adott személy arcának felismerésétõl független volt. Kísérleteink második részében ezen jelenség alapjait vizsgáltuk eseményfüggõ kiváltott válaszokat regisztrálva. A fenti paradigmát használva vezettünk el a kiváltott válaszokat, és mértük az agy arcszelektív N170 nevû komponensének tulajdonságait adaptáció nélkül, illetve arccal, valamint más kontrollingerekkel (ház, mozaik arc) való adaptáció után. Azt találtuk, hogy az arcadaptáció megnöveli az N170 latenciáját, és csökkenti annak amplitúdóját. Kontrollkísérletek azt mutatják, hogy a hatás specifikus az arcokra: az épület képével való adaptáció az amplitúdót növelte, míg randomizált arcok bemutatása nem változtatta meg azt. Kísérleteink azt mutatják, hogy az N170-en tapasztalt adaptáló hatás specifikus a használt adaptor kategóriájára és független az arc nemétõl. Bevezetés Az adaptáció fogalmával az élet számos területén találkozhatunk. Általában valamihez való alkalmazkodásként definiálhatjuk. A biológia területén például az élet feltételeihez, míg a pszichológiában a környezethez való alkalmazkodást értjük rajta. Az észlelés témakörében azt mondhatjuk, hogy az érzékszervek adaptálódnak az is-

2 ARCADAPTÁCIÓ 237 métlõdõ vagy tartós ingerléshez, s ennek hatására az új ingerekre adott válaszok megváltoznak, azokat meghatározza a korábbi ingerlés. Régóta ismert, hogy a mozgásdetekció fõ agyi területe a parietális kéreg. Ennek esetében már a 19. században leírtak adaptációs hatást ben Robert Addams skót festõ egy vízesés lefestésekor azt tapasztalta, hogy, miután hosszú ideig a lefelé zúduló víztömeget bámulta, majd hirtelen a festõvászonra nézett, az a víz folyásával ellenkezõ irányba kezdett el mozogni. Ezt a hatást nevezi az irodalom mozgási utóhatásnak (motion aftereffect, MAE). Az arcfelismerés egy olyan terület, melyet különbözõ tudományágak szakértõi, kutatói vizsgálnak, ám a hétköznapi emberek figyelmét is felkelti ez a téma. Mivel az emberek különlegesen érzékenyek az arcokra és ezek kódolásának képességére, így nagyrészt az arcokat használják akkor, amikor különbséget akarnak tenni emberek között. Az emberek felismeréséhez természetesen fel kell tudnunk dolgozni az arcból származó információkat, az arcot határoló élek irányát, nagyságát éppúgy, mint a nemet, a kort, az arcon tükrözõdõ érzelmet vagy (amennyiben tudjuk) az illetõ nevét. Az arcfeldolgozás tehát egy hierarchikus folyamat, melynek kezdetén csupán detektálás történik, majd egy alacsonyabb szintû feldolgozás eredményeként meg tudjuk határozni az általunk látott személy nemét, korát, arckifejezését, s végül egy magasabb szintû feldolgozás eredményeként jutunk el az azonosításig, elõzetes tudásunk birtokában a megnevezésig. Az elmúlt 20 évben jelentõsen megnõtt az arcfelismeréssel foglalkozó kutatások száma. E kutatások nagy része a feldolgozás folyamataival, azok egymáshoz való viszonyával foglalkozik. Adaptációs hatások az arcészlelésben Az arcfelismerés a ventrális vizuális rendszer feladata. Ám az itteni adaptációs hatásokat csupán pár éve kezdték vizsgálni. Leopold és munkatársai (2001) pszichofizikai kísérletükben alanyaiknak elõször négy férfi (Adam, Jim, John és Henry 1a ábra) arcának felismerését gyakoroltatták egészen addig, míg a kísérleti személyek teljesítménye szinte maximális nem lett. Ezután Leopoldék egy úgynevezett négydimenziós arcteret (1b ábra) hoztak létre, melyhez egy arcmorfolásnak nevezett technika segítségével jutottak el. Az egyes dimenziók pozitív egységeit a már megtanult férfiarcok képezték, míg az origó a négyükbõl összemorfolt átlagarc lett. Ezután mind a négy arcot négy lépésben belemorfolták ebbe az átlagarcba, így kaptak pl. a 100%-os mellett egy 75%-os, egy 50%-os és egy 25%-os Adamot is. Definiálták a negatív egységet is, ezt Adam esetén pl. anti-adamnak nevezték el, melyet a következõképpen kaptak meg: megnézték, hogy Adam arca mely vonásokban, milyen mértékben tér el a négyükbõl létrehozott átlagarctól, majd az átlagarcot ugyanezen vonások alapján, ugyanezen mértékkel, ám az ellenkezõ irányban torzították el. Miután megkapták anti-adamot, azt összemorfolták a négy eredeti férfiarccal, valamint az átlagarccal is. Kísérletükben ezeket az arcokat használták inger-

3 238 ZIMMER M. BANKÓ É. HARZA I. ANTAL A. VIDNYÁNSZKY Z. KOVÁCS GY. 1. ábra. A Leopold-kísérlet (2001) eredményei: a) az alanyoknak megtanított négy férfiarc, és azok antiarc párjai, b) a keletkezett négydimenziós arctér, körrel jelölve az eredeti arcot, négyzettel a négy arc alapján létrehozott átlagarcot, és háromszöggel az adott archoz tartozó antiarcot, c) a kísérlet eredményei, ahol a nyíl az átlagarc megítélésének változását mutatja nem adaptált (folytonos vonal, fehér körök), az anti-adammal adaptált (folytonos vonal, fekete körök), illetve az Adam arcával adaptált (szaggatott vonal, fekete négyzetek) esetben anyagként. (Az ábrán körrel jelöltük az egyik eredeti arcot, négyzettel a négyükbõl létrehozott átlagarcot, és háromszöggel az ehhez az archoz tartozó antiarcot.) Ezt követõen egy egyszerû pszichofizikai kísérletet futattak le, melyben a kísérleti személyeknek egy négyalternatívás direktválasztásos helyzetben azt kellett eldönteniük, hogy a rövid ideig (mintegy 200 ms-ig) felvillanó férfiarc az elõre megtanult négy arc melyike lehetett. Egy következõ alkalommal alanyaiknak az elõzõhöz nagyon hasonló feladatot kellett végrehajtaniuk. Az egyetlen különbség az volt, hogy ebben az esetben a kísérleti személyeknek minden egyes rövid idõre felvillanó arcinger elõtt anti-adam arcára kellett fixálniuk 5 másodpercig. Leopoldék azt tapasztalták, hogy az átlagarc megítélésében jelentõs különbség mutatkozott a két kondíció esetén. Míg nem adaptált esetben az átlagarc megítélése véletlenszerû volt (tehát 25%-ban ítélték például Adamnak), addig az anti-adammal való adaptáláskor az átlagarcot az esetek több mint 60%-ában Adamnak vélték. Ezt a szignifikáns hatást mutatja az 1c ábra, a nyíl jelöli a változás mértékét. Az ábra x tengelyén az

4 ARCADAPTÁCIÓ 239 identikum mélységét ábrázolták (azaz a 20%-os antiarctól az átlagarcon át, mely értelemszerûen a 0%-os arc, egészen a 40%-os arcig menõ tartományt), míg az y tengelyen a helyes ítéletek arányát láthatjuk. Leopoldék tehát kimutatták, hogy egy individuális arc hosszabb idejû prezentációja jelentõsen megváltoztatja egy késõbb bemutatott arc percepcióját. Más megfogalmazásban azt is mondhatjuk, hogy Leopold és munkatársai azt mutatták ki, hogy az arcpercepció magasabb szintjén, azaz az identikum szintjén létezik adaptáció. Arcadaptációs pszichofizikai kísérletünk Ezen eredmények ismeretében joggal adódott kísérleti kérdésünk: vajon ez az adaptáló hatás jelentkezik-e az arcészlelés egy alacsonyabb szintjén is, mégpedig az arc nemi hovatartozásának felismerésében? Konkrétabban megfogalmazva: ha létezik identikumfüggõ arcadaptáció, akkor létezik-e nem függõ arcadaptáció is? Módszer A kérdés megválaszolása érdekében egy a Leopoldékéhoz (2001) nagyon hasonló pszichofizikai kísérletet végeztünk. Kísérleti paradigmánk egy kétalternatívás, direkt választásos eljárás volt, melynek során az elsõ kondícióban kísérleti személyeinknek azt kellett eldönteniük, hogy miután kb ms-ig egy szürke képernyõt láttak, egy hirtelen felvillanó, 200 ms-ig látható arc férfi vagy nõi arc volt-e. A tanulás kiküszöbölése érdekében, minimum egy napos késleltetéssel, egy az elõzõhöz nagyon hasonló feladatot kaptak. Az egyetlen különbség az volt, hogy a második napon, miután ugyanúgy ms-ig látták a szürke képernyõt, minden egyes felvillanó arcinger elõtt további 5 másodpercig (5000 ms-ig) egy nõi arcra kellett fixálniuk. (Ezt a nõi arcot mi Évának neveztük.) Leopoldékhoz hasonlóan mi is morfolt arcokkal dolgoztunk. Az ingeranyagot két részre osztottuk aszerint, hogy az összemorfolt párosok nõi tagja Éva volt-e, vagy sem. Amennyiben Éva volt a morfolás kiindulópontja, az esetet identikumfüggõnek tekintettük, ha nem, akkor identikumtól függetlennek, azaz itt csak és kizárólag a nem alapján döntöttek a kísérleti személyek. Évát három különbözõ férfiarccal morfoltuk össze. Ezen kívül Évától három különbözõ nõi arcot morfoltunk át három újabb férfiarcba. Így összesen négy nõi és hat férfi arcképét dolgoztuk fel. Az alanyoknak az instrukció szerint az volt a feladatuk, hogy nemi diszkriminációs döntést hozzanak. Amennyiben a felvillanó arcingert nõnek ítélték, úgy az egér bal gombját kellett megnyomniuk, ha az arcot férfinak gondolták, azt az egér jobb gombjának lenyomásával kellett jelezniük. A válaszokat két csoportba soroltuk annak alapján, hogy az összemorfolt arcpárok nõi tagja Éva volt-e, vagy sem. Ezután mindkét csoportnál külön hasonlítottuk össze a két kondíciót: a nem adaptált esetet Éva arcával való adaptálás eseté-

5 240 ZIMMER M. BANKÓ É. HARZA I. ANTAL A. VIDNYÁNSZKY Z. KOVÁCS GY. vel. Elõzetes elvárásaink alapján az identikumfüggõ döntéseknél az adaptációs hatásnak jelen kellett lennie, hiszen ezt már a 2001-es Leopold-cikk is kimutatta. Ami számunkra különösen érdekes volt, az az, hogy identikumtól függetlenül is jelentkezik-e az adaptáló hatás. Eredmények és értékelés Az eredményeket a 2. és 3. ábrán mutatjuk be. Az ábrák x tengelyén 9 lépésben a 100%-os nõi arctól haladunk a 100%-os férfiarcig, míg az y tengelyen azt láthatjuk, hogy a kísérleti személyek válaszaik mekkora arányában ítélték az adott arcot nõnek. Kísérletünkben a független változó a szexuális dimorfizmus mértéke volt (azaz hány százalékban volt az adott arcinger nõi arc), a függõ változók pedig: egyrészt a reakcióidõ, másrészt az alanyok ítélete, hogy milyen nemû volt az adott inger. Az adatokat variancia-analízissel (Repeated Measures Analysis of Variance) értékeltük. A 2. ábrán Éva az ingerpárok nõi tagja volt. Az ábráról egyértelmûen leolvasható, hogy Leopoldékhoz hasonlóan az identikumfüggõ esetben mi is megkaptuk a két görbe közötti szignifikáns különbséget, tehát az arcpercepció magasabb szintjén valóban létezik adaptáció. A két kondíció (adaptált vs. nem adaptált) szignifikánsan eltért egymástól (F = 2,0297, p < 0,02). 2. ábra. Nem és identikum A pszichometriai görbék a nem adaptált (folytonos vonal), illetve az arccal adaptált (szaggatott vonal) esetben, amikor az összemorfolt párok nõtagja egyben az adaptáló arc is volt. Bal oldalon Éva, jobb oldalon a három férfiarc, melyekkel összemorfoltuk Évát Az igazán érdekes és merõben új eredményeket az identikumtól független esetek adatai szolgáltatták, amikor Évától különbözõ három másik nõi arc volt az összemorfolt ingerpárok nõi tagja (3. ábra). Az alanyok adataiból nyert eredmények azt sugallják, hogy adaptációs hatás az arcészlelés alacsonyabb szintjén is tapasztal-

6 ARCADAPTÁCIÓ 241 ható, hiszen hasonló statisztikai eljárások alkalmazása után a két görbe között szintén szignifikáns különbséget kaptunk (ANOVA, F = 1,9038, p < 0,02). Mindkét ábra esetén nyíllal jelöltük a változás irányát is, ennek alapján tehát elmondható, hogy a nõi arccal való adaptáció szignifikánsan eltolja az utána következõ arcok nemi diszkriminációját az ellenkezõ nem (jelen esetben a férfiak) irányába, és ez a jelenség a felismeréstõl független. 3. ábra. Csak nem A pszichometriai görbék a nem adaptált (folytonos vonal), illetve az arccal adaptált (szaggatott vonal) esetben, amikor az összemorfolt párok nõtagjai az adaptáló arctól (Évától) különbözõ nõi arcok voltak. Bal oldalon Éva, jobb oldalon a három férfiarc, melyekkel összemorfoltuk Évát Az adaptációs hatások hátterében álló idegi mechanizmusok Ezen eredmények ismeretében joggal adódott kérdésünk: milyen agyi-idegi mechanizmusok állnak e jelenség hátterében. Ismert, hogy az emberi agyban is (akárcsak a majmok agyában) vannak arcszelektív sejtek (Kanwisher és mtsai 2000). A manapság sokat kutatott fusiformis arcterület (Fusiform Face Area, FFA) mellett itt még meg lehet említeni az amygdalát és a prefrontális kérget, ennek is a dorsolaterális régióit. Az arcészlelés vizsgálatára azonban különbözõ metódusok vannak. Az FFA lokalizálásában az olyan agytérképezõ képalkotó eljárások alkalmazása segített, mint például a pozitron emissziós tomográf (PET) vagy a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fmri), ám jó térbeli felbontásuk mellett ezeket a metódusokat rossz idõbeli felbontás jellemzi. Ennek alapján a módszer tökéletes egyes agyi területek lokalizálására, de a tényleges agyi történésekrõl és azok idõparamétereirõl nem tud pontos információt adni. Erre a problémára az egyik megoldást az agyi kiváltott válaszok regisztrálása jelenti. Allison és munkatársai (1994) epilepsziás betegekben intracraniálisan vezettek el kiváltott válaszokat arcokra és nem arc

7 242 ZIMMER M. BANKÓ É. HARZA I. ANTAL A. VIDNYÁNSZKY Z. KOVÁCS GY. ingerekre, és egy arcspecifikus hullámot találtak, melynek az inger bemutatását követõ kb ms környékén egy pozitív, míg a 200. ms táján egy nagy negatív komponense volt. Ez a mintázat két területrõl származik, egyrészt a gyrus fusiformis, másrészt a gyrus temporalis inferior környékérõl. A késõbbi irodalom az utóbbi komponenst N170-ként emlegeti, melyrõl az utóbbi évtizedben a következõket tudtuk meg: 1. arcszelektív (vagy mégsem?) (Allison és mtsai 1994; Bötzel és mtsai 1995; Bentin és mtsai 1996) 2. kb ms táján jelenik meg a posterior occipito-temporális területeken (fõként a jobb oldalon) (Allison és mtsai 1994; Bötzel és mtsai 1996); 3. legnagyobb amplitúdójú az arcokra (pl. Allison és mtsai 1994); 4. invertált arcokra amplitúdója és latenciája is megnõ (Rossion és mtsai 2000); 5. hat rá a szakértõség (emiatt cáfolják többen arcspecifikus voltát) (Rossion Gauthier és mtsai 2000). Azt találták, hogy az autószakértõk autók képének nézésekor nagyobb N170-et mutattak, mint azok, akik nem számítottak szakértõnek ezen a területen. Ugyanezeket az eredményeket mutatták az arc szakértõi is; 6. nem hat rá a szemantikus memória (Bentin Deouell 2000). Kísérletükben arcokról kellett az alanyoknak ismerõsségi döntést hozniuk, s a kísérlet vezetõi azt kapták, hogy az N170-re nem volt hatása az ismerõsségnek, csupán késõbbi komponensek esetén volt szignifikáns eltérés. 7. Eimer is azt kapta, hogy az ismerõsségi döntés nem hat az N170-re, melyet õ úgy értelmezett, hogy az N170 az arcok prekategorikus strukturális kódolására reflektál (Eimer 1999); 8. kognitív átjárható, azaz hatnak rá a felülrõl lefelé mechanizmusok (Jemel és mtsai 2003); 9. nem hat rá a nemi diszkriminációs döntés (Mouchetant-Rostaing és mtsai 2000). Módszer Ezt a komponenst vizsgáltuk mi is EEG kísérletünkben, mely sok szempontból nagyon hasonlóan épült fel, mint a korábbi pszichofizikai kísérletünk. Itt is morfolt arcokkal dolgoztunk, ám több szempontból lényegesen eltértek az ingerek. A jelen kísérletben jóval kevesebb képet választottunk ki az átmeneti képek közül, valamint az adaptáló lányarc nem volt a különbözõ nemû ingerpárok nõi tagja (tehát csupán a másik három párossal dolgoztunk). Mind a három esetben csupán 4 4 ingert választottunk ki, a as, a es, a as, illetve a as párokat. Így összesen 3 4, azaz 12 ingert láthattak a kísérleti személyek. Ezekrõl kellett újfent kétalternatívás, direkt választásos helyzetben eldönteniük, vajon férfi vagy nõi arcot láttak-e felvillanni. A válaszadás módja is ugyanaz maradt. Ez a kísérletünk

8 ARCADAPTÁCIÓ 243 négy kondícióból állt. A pszichofizikai kísérletbõl már ismert két kondíció, a nem adaptált, illetve az Éva arcával adaptált eset mellett további két adaptáló ingert is alkalmaztunk. Egyrészt egy olyan ingert kerestünk, mely összességében ugyan arcot ábrázol, ám ezt elsõ ránézésre nem feltétlenül tudnánk megállapítani. Ennek érdekében az adaptáló arcunkat apró darabokra vágtuk, és a részeket véletlenszerûen összekevertük. Másrészt egy olyan adaptáló ingert kerestünk, amely az arcoktól teljesen független, egy másik kategória eleme, kísérletünkben ez egy épület volt. A kísérleti elrendezés megegyezett a korábban alkalmazott eljárással, azaz nem adaptált esetben ms-os szürke képernyõre fixálás után 200 ms-ig volt látható az arcinger, melyrõl a nemre vonatkozó döntést meg kellett hozni, míg adaptált esetben a szürke háttérkép és a felvillanó arcok között minden egyes esetben 5 másodpercig (5000ms-ig) az adaptáló ingerre kellett fixálniuk az alanyoknak. Kísérletünkben 10-en vettek részt, 5 nõ és 5 férfi, mindannyian az egészséges év (átlagéletkor: 26 év) közötti felnõtt populációból. Mind a négy kondíció esetén megnéztük a kiváltott válaszokat. Mivel minket a posterior occipito-temporális területek érdekeltek, így elsõsorban a P8-as, illetve a P7-es elektróda regisztrátumait vizsgáltuk (közülük is a lateralizáció miatt inkább a jobb oldali, tehát a P8-as elektróda regisztrátumait elemeztük). Az adaptált kondíciókat egyenként hasonlítottuk össze a nem adaptált kondícióra kapott hullámmintázattal. Eredmények és értékelés A nem adaptált kondícióhoz képest (a 4. ábrán vastag, folytonos vonal) a nõi arccal való adaptálás (a 4. ábrán szaggatott vonal) mind a P100, mind az N170 latenciáját megnövelte (azaz mindkét hullám késõbb jelentkezett), miközben az amplitúdók csökkentek. Azaz egy arc hosszú idejû nézése után egy újabb arc feltûnése már nem jelent akkora újdonságot az agyunknak, már nem lepõdünk meg az újabb inger felvillanásánál. Az összedarabolt nõi arccal való adaptálás (a 4. ábrán vékony, folytonos vonal) mind a P100, mind az N170 latenciáját megnövelte (azaz mindkét hullám késõbb jelentkezett), miközben az amplitúdók csekély mértékben ugyan, de csökkentek. Tehát egy összedarabolt arc hosszú idejû nézése után egy újabb arc feltûnése már nem jelent akkora újdonságot az agyunknak, már nem lepõdünk meg az újabb inger felvillanásánál. Annak, hogy a két kondícióban nagyon hasonló eredményeket kaptunk, két oka lehet. Egyrészt a képrõl annak bizonyos kiugró jegyei alapján (pl. a szem) meg lehetett állapítani, hogy egy arcot ábrázol, másrészt az instrukcióban is elhangzott, hogy az adaptáló ábra egy összedarabolt arcot ábrázol. Így valószínûleg a kísérleti személyeknek eleve volt egy elõzetes tudásuk arról, hogy mit fognak látni, tehát elképzelhetõ, hogy felülrõl lefelé hatások is befolyásolták az alanyok észlelését. (Azt, hogy ez a hatás valóban létezik, már a híres Bruner-féle kísérlet óta tudjuk.)

9 244 ZIMMER M. BANKÓ É. HARZA I. ANTAL A. VIDNYÁNSZKY Z. KOVÁCS GY. Az épülettel való adaptálás (a 4. ábrán pöttyözött vonal) mind a P100, mind az N170 latenciáját megnövelte (azaz mindkét hullám késõbb jelentkezett), és mindeközben az amplitúdók is növekedtek. Ezen eredmény azt sugallja, hogy egy arctól független kategóriából vett inger, például egy épület hosszú idejû nézése után egy arc feltûnése újdonságot jelent az agyunknak, az arcinger felvillanásakor meglepõdünk, az új inger merõben új információ hordoz. 4. ábra. A P8-as elektróda regisztrátumának nagy átlaga (az összes alany esetén felvett görbék átlaga) a vastag folytonos vonal a nem adaptált, a vékony szaggatott a nõi arccal adaptált, a vékony folytonos az összedarabolt (mozaik) arccal adaptált, míg a vastag szaggatott a házzal adaptált esetet mutatja (a 10 alany átlaga) Tehát az adaptációs hatások a kiváltott válaszok N170-es komponensén tükrözõdnek, s ez a változás kategóriaspecifikus. Az a jelenség, mely szerint az N170 amplitúdója növekszik a házzal való adaptálás hatására, a kategóriaspecifikus neuronális reprezentációk közötti versengés meglétét jelezheti. Irodalom Allison, T. Puce, A. Spencer, D. D. McCarthy, G Electrophysiological Studies of Human Face Perception. I: Potentials Generated in Occipitotemporal Cortex by Face and Non-face Stimuli. Cerebral Cortex, Jul-Aug., 9, Bentin, S. Deouell, L. Y Structural encoding and identification in face processing: ERP evidence for separate mechanisms. Cogn. Neuropsychol., 17,

10 ARCADAPTÁCIÓ 245 Bötzel, K. Schulze, S. Stodieck, S. R Scalp topography and analysis of intracranial sources of face-evoked potentials. Exp Brain Res, 104 (1), Eimer, M Event-related brain potentials distinguish processing stages involved in face perception and recognition. Clinical Neurophysiology, 111, Gauthier, I. Curran, T. Curby, K. M. Collins, D Perceptual interferences supports a non-modular account of face processing. Nature Neuroscience, 6, no. 4. Jemel, B. Pisani, M. Calabria, M. Crommelinck, M. Bruyer, R Is the N170 for faces cognitively penetrable? Evidence from repetition priming of Mooney faces of familiar and unfamiliar persons. Cognitive Brain Research, 17, Kanwisher, N Domain specificity in face perception. Nature Neuroscience, 3, Leopold, D. A. O Toole, A. J. Vetter, T. Blanz, V Prototype-referenced shape encoding revealed by high-level aftereffects. Nature Neuroscience, vol. 4, no Mouchetant-Rostaing, Y. Giard, M.-H. Bentin, S.; Aguera, P.-E. Pernier, J.: Neurophysiological correlates of face processing in humans. in European Journal of Neuroscience, (2000),12, Pléh Csaba Kovács Gyula Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó. Rossion, B. Gauthier, I. Tarr, M. J. Despland, P. Bruyer, R. Linotte, S. Crommelinck, M The N170 occipito-temporal component is delayed and enhanced to inverted faces but not to inverted objects: an electrophysiological account of face-specific processes in the human brain. Cognitive Neuroscience, 11, No. 1. Sekuler, R. Blake, R Észlelés. Budapest, Osiris Kiadó.

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék Pszichológia Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék Pszichológia Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék Pszichológia Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Az arcfeldolgozási idői kontextusának viselkedéses és elektrofiziológiai

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben

Nem-ismerős arcok feldolgozásának neurális korrelátumai

Nem-ismerős arcok feldolgozásának neurális korrelátumai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány Nagy Krisztina Nem-ismerős arcok feldolgozásának neurális korrelátumai PhD tézisfüzet Témavezető: Prof. Kovács

Részletesebben

Bevezetés a kognitív idegtudományba

Bevezetés a kognitív idegtudományba Bevezetés a kognitív idegtudományba Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

A vizuális kategorizációs folyamatok elektrofiziológiai korrelátumai

A vizuális kategorizációs folyamatok elektrofiziológiai korrelátumai Győri-Dani Dóra Rokszin Adrienn Szegedi Tudományegyetem, BTK, Pszichológia Intézet A vizuális kategorizációs folyamatok elektrofiziológiai korrelátumai A perceptuális kategorizáció a megismerés alapvető

Részletesebben

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító Ö N É L E T R A J Z D R. K I S S - B A N K Ó É V A N E UR O BI O L ÓGUS KU T AT Ó MTA TERMÉSZETTUDOMÁ N YI KUTATÓKÖZPONT 1 1 1 7. B U DA PEST, MA GYAR TUDÓSO K KÖ R Ú TJA 2. TELE FO N ( + 3 6 ) 1 382 6

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék Pszichológia Doktori Iskola

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék Pszichológia Doktori Iskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kognitív Tudományi Tanszék Pszichológia Doktori Iskola Németh Kornél A fejlődési prosopagnosia lehetséges alcsoportjai a neuropszichológiai, elektrofiziológiai

Részletesebben

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Percepció. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Percepció Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial

Részletesebben

Pázmány Szenior Egyetem. Előző óra. Látod? Nem látod? Na látod! A vizuális illúziók világa Témák 2014.10.09. PSZICHOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK

Pázmány Szenior Egyetem. Előző óra. Látod? Nem látod? Na látod! A vizuális illúziók világa Témák 2014.10.09. PSZICHOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK Pázmány Szenior Egyetem PSZICHOLÓGIÁRÓL MINDENKINEK Időpont A kurzus előadásai Előadó szept.24. Hogyan és mit észlelünk a körülöttünk lévő világból az alapérzékek pszichológus szemmel Gerván Patrícia okt.1.

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

A fizikai világ modelljének felfedezése az agyban. Orbán Gergő. CSNL Lendület Labor MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont.

A fizikai világ modelljének felfedezése az agyban. Orbán Gergő. CSNL Lendület Labor MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. A fizikai világ modelljének felfedezése az agyban CSNL Lendület Labor MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Lendület program Idegsejtek: Az idegrendszer építőkövei Érzékelés, döntés, végrehajtás 3 Agy vs. Környezet

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Gyors neutronok detektálási technikái

Gyors neutronok detektálási technikái Gyors neutronok detektálási technikái Részecske-, mag- és asztrofizikai laboratórium Hegedüs Dávid, Kincses Dániel, Rozgonyi Kristóf ELTE TTK Fizikus MSc I. Mérés ideje: 2016. május Mérésvezet : Horváth

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

Vizuális illúziók Boring ábra. Szerveződés - Kétértelmű ábrák, rivalizáció. Kétértelmű ábrák, rivalizáció - Szerveződés

Vizuális illúziók Boring ábra. Szerveződés - Kétértelmű ábrák, rivalizáció. Kétértelmű ábrák, rivalizáció - Szerveződés Vizuális illúziók Kétértelmű ábrák, rivalizáció - Szerveződés Németh Kornél knemeth@cogsci.bme.hu BME Kognitív Tudományi Tanszék Szerveződés - Kétértelmű ábrák, rivalizáció A látás a környezet változásait

Részletesebben

Nemek pszichológiája: bevezetés

Nemek pszichológiája: bevezetés Nemek pszichológiája: bevezetés Prof. Dr. Kéri Szabolcs BME TTK Kognitív Tudományi Tanszék http://www.cogsci.bme.hu szkeri@cogsci.bme.hu Kognitív tudományok: mivel foglalkozik a tanszék? Határterületi

Részletesebben

Gépi tanulás és Mintafelismerés

Gépi tanulás és Mintafelismerés Gépi tanulás és Mintafelismerés jegyzet Csató Lehel Matematika-Informatika Tanszék BabesBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007 Aug. 20 2 1. fejezet Bevezet A mesterséges intelligencia azon módszereit,

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológiai Doktori Iskola Kiben bízhatunk? Komplex szociális arckifejezések felismerésének vizsgálata kognitív neuropszichológiai módszerekkel PhD értekezés Kovács-Bálint Zsófia Témavezető:

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? 6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre. Válasz Dr. Tamás Gábor bírálói véleményére Tisztelt Professzor Úr, Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Részletesebben

Tantárgyleírás és tematika

Tantárgyleírás és tematika Tantárgyleírás és tematika Általános lélektan gyakorlat A tantárgy során kipróbáljuk és megtárgyaljuk a kísérleti pszichológiai kutatásokban alkalmazott legfontosabb vizsgálati módszereket, eljárásokat,

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

A gyakorlat követelményei Megadott szakkifejezések alapján szakirodalom keresés az elmúlt 10 évből a PsychInfo,, a PubMed, Eisz, Google Scholar, stb.

A gyakorlat követelményei Megadott szakkifejezések alapján szakirodalom keresés az elmúlt 10 évből a PsychInfo,, a PubMed, Eisz, Google Scholar, stb. Általános lélektan I. Gyakorlat 2011. szeptember 24. www.pszich.u-szeged.hu szeged.hu Garab Edit Anna gyakorlatgarab@gmail.com BME Kognitív Tudományi Tanszék, Idegtudományi Program Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában

Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Kognitív módszerek a vallástudományban és a hebraisztikában Biró Tamás 2015. szeptember 16.: A hatvanas évek kognitív forradalma Praktikus dolgok: A kurzus honlapja: http://birot.web.elte.hu/courses/2015-csr/

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem.

Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1. Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás. és ilyenkor riaszt. Máskor nem. Kabos: Statisztika II. ROC elemzések 10.1 ROC elemzések Szenzitivitás és specificitás a jelfeldolgozás szóhasználatával A riasztóberendezés érzékeli, ha támadás jön, és ilyenkor riaszt. Máskor nem. TruePositiveAlarm:

Részletesebben

Leíró művészet, mint modalitás

Leíró művészet, mint modalitás Leíró művészet, mint modalitás Hohner Katalin, PhD hallgató Kognitív Tudományi tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Előadás 2009 Az ábrázoló geometria, mint absztrakt művészet Megértés

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék

Jelek és rendszerek 1. 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék Jelek és rendszerek 1 10/9/2011 Dr. Buchman Attila Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék 1 Ajánlott irodalom: FODOR GYÖRGY : JELEK ÉS RENDSZEREK EGYETEMI TANKÖNYV Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2006

Részletesebben

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat Funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálatok a fájdalom kutatásban Juhász Gabriella Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet MTA-SE-NAPB Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatató csoport

Részletesebben

Egy csodálatos elme modellje

Egy csodálatos elme modellje Egy csodálatos elme modellje A beteg és az egészséges agy információfeldolgozási struktúrái Bányai Mihály1, Vaibhav Diwadkar2, Érdi Péter1 1 RMKI, Biofizikai osztály 2 Wayne State University, Detroit,

Részletesebben

Az emberi arc észlelése

Az emberi arc észlelése Az emberi arc észlelése Az információ-feldolgozás folyamata figyelem Környezeti ingerek szenzoros emlékezet ST rövidtávú / munka emlékezet RTM nyílt válasz, viselkedés hosszútávú emlékezet & tudás, reprezentáció

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata

Szakmai zárójelentés OTKA-48927. Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Szakmai zárójelentés OTKA-48927 Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata Módszerek Alanyok A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban diagnosztizált betegek közül összesen

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata

A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata Az elemzésben a GoogleTrends (GT, korábban Google Insights for Search) modellek mintán kívüli illeszkedésének vizsgálatával

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása. Eszközszükséglet: Bunsen állvány lombik fogóval 50 g-os vasból készült súlyok fonál mérőszalag,

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

AZ IGAZSÁG PILLANATA: A VÁSÁRLÁS PSZICHOLÓGIÁJA

AZ IGAZSÁG PILLANATA: A VÁSÁRLÁS PSZICHOLÓGIÁJA MEDIA HUNGARY 2016. SIÓFOK, 2016. MÁJUS 10-11. Milyen érzelmi és tudati állapotban döntünk egy termék megvétele mellett? DR. SZIGETI ORSOLYA PINTÉR ATTILA KAPOSVÁRI EGYETEM GTK MARKETING ÉS KERESKEDELEM

Részletesebben

Centura Szövegértés Teszt

Centura Szövegértés Teszt Centura Szövegértés Teszt Megbízhatósági vizsgálata Tesztfejlesztők: Megbízhatósági vizsgálatot végezte: Copyright tulajdonos: Bóka Ferenc, Németh Bernadett, Selmeci Gábor Bodor Andrea Centura Kft. Dátum:

Részletesebben

Arctulajdonságok vizuális rövid-távú memóriájának neurális mechanizmusai

Arctulajdonságok vizuális rövid-távú memóriájának neurális mechanizmusai Arctulajdonságok vizuális rövid-távú memóriájának neurális mechanizmusai Tézisfüzet a Ph.D. disszertációhoz Bankó Éva Mária neurobiológus Tudományos vezet : Prof. Vidnyánszky Zoltán a Magyar Tudományos

Részletesebben

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A vágás, ill. a forgácsolás célja: anyagi részek egymástól való elválasztása. A vágás, ill. a forgácsolás hagyományos eszköze: a kés. A kés a v haladási irányhoz

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése

A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése Bardóczky Veronika A lovassportban versenyzők szakágak, nemek és életkor szerinti elemzése 2015. március 25. Tartalom 1. Összefoglaló... 1 2. Módszertan... 2 3. Eredmények... 4 3.1. Díjlovaglás... 4 3.2.

Részletesebben

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.

Részletesebben

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Témakörök: A hang terjedési sebessége levegőben Weber Fechner féle pszicho-fizikai törvény Hangintenzitás szint Hangosságszint Álló hullámok és

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában

A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában A szegénység fogalmának megjelenése a magyar online médiában Tartalomelemzés 2000 január és 2015 március között megjelent cikkek alapján Bevezetés Elemzésünk célja, hogy áttekintő képet adjunk a szegénység

Részletesebben

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés: Váz Látásnyelvemlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig Dr Kovács Gyula gkovacs@cogsci.bme.hu Tereprendezés A látópálya: retina V1 A vizuális rendszer funkcionális organizációja: receptív mezők. http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/jegyzetek/latas_nyelv_emlekezet/

Részletesebben

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán MTA KFKI Részecske és Magfizikai Intézet, Biofizikai osztály Az egy adatsorra (idősorra) is alkalmazható módszerek Példa: Az epileptikus

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projet eretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs Az afázia neurológiai megközelítése Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs A kommunikáció anatómiája A kommunikáció = jelentés kódja Komplex / számos szint, nyelvek változatai: pl. olasz angol/ szintek

Részletesebben

Modellkiválasztás és struktúrák tanulása

Modellkiválasztás és struktúrák tanulása Modellkiválasztás és struktúrák tanulása Szervezőelvek keresése Az unsupervised learning egyik fő célja Optimális reprezentációk Magyarázatok Predikciók Az emberi tanulás alapja Általános strukturális

Részletesebben

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN!

ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! A1 A2 A3 (8) A4 (12) A (40) B1 B2 B3 (15) B4 (11) B5 (14) Bónusz (100+10) Jegy NÉV (nyomtatott nagybetűvel) CSOPORT: ALÁÍRÁS: ALÁÍRÁS NÉLKÜL A TESZT ÉRVÉNYTELEN! 2011. december 29. Általános tudnivalók:

Részletesebben

Váz A Mi? látórendszer Szín 3D Forma, alak Kategorizáció Arcok. Látókéreg- nyakszírti l. A látórendszer 3 rendező elve

Váz A Mi? látórendszer Szín 3D Forma, alak Kategorizáció Arcok. Látókéreg- nyakszírti l. A látórendszer 3 rendező elve Látás-nyelv-emlékezet Látás 3. Tárgy, szín, 3D az agyban Dr Kovács Gyula gkovacs@cogsci.bme.hu Váz A Mi? látórendszer Szín 3D Forma, alak Kategorizáció Arcok http://cogsci.bme.hu/~ktkuser/jegyzetek/latas_nyelv_emlekezet/

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

A bergengóc lakosság szemszín szerinti megoszlása a négy tartományban azonos:

A bergengóc lakosság szemszín szerinti megoszlása a négy tartományban azonos: A. Matematikai Statisztika 2.MINTA ZH. 2003 december Név (olvasható) :... A feladatmegoldásnak az alkalmazott matematikai modell valószínűségszámítási ill. statisztikai szóhasználat szerinti megfogalmazását,

Részletesebben

Fázisátalakulások vizsgálata

Fázisátalakulások vizsgálata Klasszikus Fizika Laboratórium VI.mérés Fázisátalakulások vizsgálata Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE Mérés időpontja: 2012.10.18.. 1. Mérés leírása A mérés során egy adott minta viselkedését vizsgáljuk

Részletesebben

BME Természettudományi Kar, TDK TTK kari eredmények

BME Természettudományi Kar, TDK TTK kari eredmények BME Természettudományi Kar, TDK 2010 TTK kari eredmények Összesen 52 dolgozat, 51 hallgató versenyzett. (20 BSc-s, 26 MSc-s és 5 Mérnök-fizikus) A díjat nem nyert hallgatók kivétel nélkül dicséretben részesültek.

Részletesebben

A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat

A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat Szentágothai TK - Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont A funkcionális MR kihívásai és lehetőségei gyermekkorban esetsorozat 1 Kozák Lajos Rudolf, 1 SzabóÁdám, 2 HegyiMárta, 1 BarsiPéter, 1 RudasGábor 1

Részletesebben

Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással

Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással Implicit tanulás vizsgálata mesterséges nyelvtan-elsajátítással Varga Ádám 1. Bevezetés Az implicit tanulás olyan tanulási folyamat, amely során a személy úgy sajátít el bizonyos ismereteket, hogy a megtanultaknak

Részletesebben

Mérés és skálaképzés. Kovács István. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Mérés és skálaképzés. Kovács István. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Mérés és skálaképzés Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Miröl is lesz ma szó? Mi is az a mérés? A skálaképzés alapjai A skálaképzés technikái Összehasonlító skálák Nem összehasonlító

Részletesebben

Teremakusztikai méréstechnika

Teremakusztikai méréstechnika Teremakusztikai méréstechnika Tantermek akusztikája Fürjes Andor Tamás 1 Tartalomjegyzék 1. A teremakusztikai mérések célja 2. Teremakusztikai paraméterek 3. Mérési módszerek 4. ISO 3382 szabvány 5. Méréstechnika

Részletesebben

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására Dr. Gáborján Anita Semmelweis Egyetem, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika 2015. április

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Navracsics Judit Szemantikai és szintaktikai feldolgozás két nyelven

Navracsics Judit Szemantikai és szintaktikai feldolgozás két nyelven Navracsics Judit Szemantikai és szintaktikai feldolgozás két nyelven 0. Előszó Szépe Professzor Úr iskolájában kezdtem doktori tanulmányaimat, az első fecskék között. Körülbelül 30-an voltunk az első évfolyamon,

Részletesebben

1. A vállalat. 1.1 Termelés

1. A vállalat. 1.1 Termelés II. RÉSZ 69 1. A vállalat Korábbi fejezetekben már szóba került az, hogy különböző gazdasági szereplők tevékenykednek. Ezek közül az előző részben azt vizsgáltuk meg, hogy egy fogyasztó hogyan hozza meg

Részletesebben

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október Vizuális nyelv Olvasás és írás Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia 2011. október A nyelv szerkezete nyelv hangtan nyelvtan jelentéstan fonetika morfológia szemantika fonológia szintaxis pragmatika

Részletesebben

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése

A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben: a kommunikáció minőségi elemzése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A betegség reprezentáció tartalmi jellemzői és annak dimenziói a rehabilitációs teamben:

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata

Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata Kognitív teljesítménymutatók pszichogenetikai vizsgálata Absztrakt A kognitív képességek örökletessége ikervizsgálatok és genom-analízissel végzett kutatások tanúsága szerint jelentős (Butcher és mtsai,

Részletesebben

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version

Figyelem. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, Created by Neevia Personal Converter trial version Figyelem Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com A figyelem definíciója FIGYELEM: a feladattal/kontextussal

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I 16 XVI A DIFFERENCIÁLSZÁmÍTÁS ALkALmAZÁSAI 1 Érintő ÉS NORmÁLIS EGYENES, L HOSPITAL-SZAbÁLY Az görbe abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének egyenlete (1), normálisának egyenlete

Részletesebben

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése

Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback. EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése Poligráfia - hazugság vizsgálat Biofeedback EKG, légzési ritmus és bőrellenállás mérése A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia B / Pszichológus gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése. Eszközszükséglet: tanulói tápegység funkcionál generátor tekercsek digitális

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv

Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés Általános Pszichológia Érzékelés Észlelés Érzékelés Észlelés Klasszikus modell Elemitől a bonyolultabbig Külvilág elemi (Fizikai) ingerei: Érzékszervek (Speciális receptorok) Észlelés -fény -hanghullám

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben