DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU"

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: FAX.: E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben átfogó értékelést kell készítenie - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal. Az átfogó értékelést a képviselő-testületi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a megyei szociális és gyámhivatal részére. Határozati javaslat Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Tittmann János polgármester Dorog, április 23. Dr. Tittmann János s.k. polgármester

2 Melléklet: Dorog Város Önkormányzatának átfogó értékelése a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Az I. fokú gyámhatóságok (gyámhivatal, jegyzői hatáskör) feladatait, hatáskörét és illetékességét alapvetően az évi XXXI. tv.,(gyvt) iii. a végrehajtására kiadott a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (XI.10.) Korm. rendelet határozza meg. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira állandó népesség száma fő fő nő férfi 0-14 éves nők 0-14 éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak éves nők éves férfiak 65 év feletti nők 65 év feletti férfiak 6468 fő 6454 fő 52 % 52 % 5829 fő 5895 fő 48 % 48 % 808 fő 811 fő 7 % 7 % 831 fő 852 fő 7 % 7 % 179 fő 174 fő 2 % 1,4 % 174 fő 165 fő 2 % 1,3 % 3359 fő 3729 fő 27 % 30 % 3749 fő 3764 fő 30 % 30 % 434 fő 444 fő 3 % 3,6 % 330 fő 353 fő 3 % 3 % 1261 fő 1296 fő 10 % 10 % 748 fő 760 fő 6 % 6 %

3 0-18 éves korosztály bölcsődés gyermekek száma óvodás gyermekek száma általános iskolás gyermekek száma Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) 19. -ában szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni ellátás, amely havi rendszeres pénzbeli utalással nem jár. A kedvezmény megállapításának a célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a következő kedvezmények igénybevételére: a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményére természetbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményre A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jogosultsági feltételek fennállása esetén egy év időtartamra történik. A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, Ft-ot aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek továbbra is megfelel az egyéb jogosultsági feltételeknek b) az öregségi nyugdíj 130 %-át, Ft-ot az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az arra jogosultak megfelelnek a törvényi feltételeknek. A Gyvt. 20/A -a alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapra tekintettel, - a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapra tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható Erzsébet utalvány formájában. A támogatás 5800 Ft gyermekenként, mely összeg anyagi forrása a központi költségvetés augusztus 1-én összesen 333 fő kiskorú és 17 fő nagykorú, november 1-én összesen 327 fő kiskorú és 14 fő nagykorú részesült Erzsébet utalványban. A Gyvt (5) bekezdése alapján: A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének keretében a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani. c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, kedvezményként kell biztosítani..

4 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. tv. 4. (2) bekezdése értelmében a Nkt. szerinti felmenő rendszerben bevezetésre kerülő ingyenes iskolai tankönyvellátással nem érintett iskolai évfolyamokon, továbbá az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki - tartósan beteg, - a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, - három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, - nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők átlagos száma: családot jelent ebből 178 gyermek általános iskolás 82 gyermek óvodás 2 gyermek bölcsődés gyermek, ami évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek 15 esetben kerültek elutasításra jövedelemhatár túllépése miatt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást napjától az önkormányzati segély váltotta fel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) 45. (4) bekezdése alapján: Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak ben gyermekeket érintően 1667 forintot fordított az önkormányzat önkormányzati segélyre. A támogatásokról átruházott hatáskörben az Emberi erőforrás Bizottság döntött. A támogatások 401 kiskorú és 17 nagykorú gyermeket érintett, ami 198 családot jelent. - egyéb a Gyvt-ben és Szt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Dorog Város Önkormányzata - a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2012.(III.24.) önkormányzati rendelete 8. -a alapján támogatást nyújt a Dorog városban állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló fiatalnak, a) aki legalább egy sikeres félévet igazol b) igazoltan beiratkozott a következő félévre c) akinek tanulmányi átlaga legalább 3,51 d) akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg A támogatás mértéke amennyiben a tanuló megfelel a rendeletben előírtaknak 5 hónapra havi 7.000,- Ft. Felsőoktatásban tanulók támogatásában 8 fő részesült, melyre az önkormányzat 280 ezer forint támogatást nyújtott. Dorog Város fenntartásában egy bölcsőde, három óvoda a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában a Dorogi Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskola működik három telephellyel.

5 Az önkormányzat az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel (1095. Budapest, Soroksári u.98.) kötött megállapodás alapján biztosítja a gyermekek étkezését. Gyermek-étkeztetésben részesülők száma: 1134 fő ebből 100 % kedvezményben részesülők száma 277 fő 50 % kedvezményben részesülők száma 220 fő A szociális nyári étkeztetésben igény szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vettek részt, amit 54 munkanapon keresztül 56 fő vett igénybe. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások A Gyvt. 94. (2a) bekezedése alapján a települési önkormányzat a lakosság számtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. Dorogon az ellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói Dorog város területén: A szolgálat gondozási eseteinek száma Dorogon Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 131 gyermek Alapellátásban gondozott családok száma: 100 család Védelembe vett gyermekek száma: 30 gyermek Védelembe vett családok száma: 21 család Ideiglenes hatályú elhelyezéssel: 2 gyermek Tartós nevelt gyermek (család): 1 gyermek Egyszeri eset (tanácsadás környezettanulmány): 81 gyermeket érintett A családgondozók 18 gyermek esetében 15 alkalommal vettek részt védelembe vételi tárgyaláson. A védelembe vett gyermekek felülvizsgálati tárgyalásán 25 gyermek esetében 15 alkalommal vettek részt. Egészségügyi szolgáltatóktól 20 jelzés érkezett, ebből 11 a védőnőktől, elsősorban válsághelyzetben lévő várandós anyákról és gyermekek higiéniai problémájáról kaptak jelzést. A településen 5 válsághelyzetben lévő várandós kiskorú anya volt, akik szüleiktől, leendő apáktól lehetőségük szerint minden támogatást megkaptak. Rendszeres volt a kapcsolat védőnővel, a szolgálat segítette a családot a hivatalos ügyek intézésében, minden tájékoztatást megkaptak az igénybe vehető ellátásokról. A nevelésbe vett gyermekek szüleivel történő gondozási munka rendkívül fontos, hogy motiváció és ösztönzés eredményeképpen a szülő változtasson élethelyzetén annak érdekében, hogy gyermekét újra nevelhesse. A családgondozók folyamatosan segítik a visszailleszkedés folyamatát (utógondozás). Az átmeneti nevelésben lévő gyermekek és szüleik kapcsolattartásának elősegítése érdekében rendszeres a kapcsolattartás, szülőkkel, szakszolgálattal. Segítik a szülőket szociális ellátáshoz jutáshoz, munkahely-keresésben, háztartásvezetés kialakításában, életvitelének megváltoztatásában. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 47 esetben kereste meg a gyermekjóléti szolgálatot. Ebbe a kategóriába tartozik a más gyermekjóléti szolgálat által átadott esetek, illetve a családsegítő szolgálatoktól érkezett jelzések.

6 A bölcsődéktől, és családi napköziktől, azaz a napközbeni ellátást nyújtó intézményektől 1 esetben érkezett jelzés. A családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona és az anyaotthonok átmeneti gondozást biztosítanak, rászoruló családok részére. Innen 2 értesítés jött, a családok be- illetve kiköltözéséről. A kapott jelzések legnagyobb része a közoktatási intézményektől érkezett 80 esetben. Többségében igazolatlan hiányzásokról, magatartási problémáról, tanulási nehézségről tájékoztatták a szolgálatot. Rendőrségtől 25 jelzés érkezett, szabálysértésről, bűnelkövetésről, családon belüli erőszakról, családon belüli konfliktusról. Pártfogó felügyelő 19 gyermek ügyében kért tájékoztatást. Dorogon 12 fő állt pártfogó felügyelet alatt. Az érintett fiatalok lopás vétsége, rablás bűntette, testi sértés és garázdaság miatt voltak kapcsolatban a pártfogó felügyelővel. Állampolgári bejelentés 20 alkalommal érkezett kiskorúval kapcsolatban, magatartási problémák, tanulási nehézségek és családi konfliktusok miatt. Az önkormányzattól, jegyzőtől, gyámhivataltól 165 esetben érkezett a szolgáltatóhoz megkeresés. A gyámhivatal védelembe vételi javaslatkéréssel, családba fogadás ügyében, igazolatlan iskolai hiányzás, rendőrségi ügy kapcsán keresi meg a szolgálatot. Az átmeneti nevelt gyermekek gondozási díjával kapcsolatban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények elbírálása ügyében környezettanulmányt készít a szolgálat. Kormányhivatal szabálysértési hatósága, a gyermekek igazolatlan hiányzásai miatt, illetve tanköteles korú gyermekek tartózkodási helyéről kért tájékoztatást. A jelzőrendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködése A gyermekjóléti szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a gyermekek veszélyeztetésének felderítésére és megelőzésére jelzőrendszert működtet. A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszeri tagokkal a hatékony együttműködés érdekében rendszeresen tart esetmegbeszélést, valamint konkrét gondozási esetekben, a veszélyeztetés megszűntetése érdekében, az érintett szakemberek és a család bevonásával esetkonferenciát. A rendelkezésre álló információk birtokában javaslatot tesz a további gondozás formájára. A Gyermekjóléti Szolgálat folyamatosan együttműködik a Gyámhivatallal és a közoktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel. Emellett kapcsolata van a jelzőrendszer összes résztvevőjével, illetve kapcsolatot szorgalmaz mindazokkal, akik gyermekvédelmi feladatokat látnak el. A leggyakrabban előforduló problémák: - anyagi, megélhetési gondok, - szülő vagy család életvitele - családon belüli konfliktusok - gyermeknevelési nehézségek (következetlen gyermeknevelés) - magatartás zavar - gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség - szülői elhanyagolás - iskolai agresszió E témákban rendszeresen szerveznek szakmaközi megbeszéléseket is (védőnők, iskolák képviselői, óvonők, bölcsödei dolgozók, rendőrség részére). Az anyagi, megélhetési problémák enyhítése érdekében 61 gyermek családja 25 alkalommal részesült adományokban, (élelmiszer, ruha, játékok, könyvek, bútor, háztartási eszközök stb.). Adományozók: magánszemélyek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat, valamint az annavölgyi általános iskolások által készített cipős dobozokba rejtett ajándékok. A szolgálat által szervezett, más intézményekkel közösen szervezett prevenciós tevékenységek: A szolgálat célja, hogy a programokkal hagyományt teremtve biztosítsa a gyermekek számára a szabadidő hasznos eltöltését, a közösség erősödését.

7 S.T.O.P elnevezésű program, melynek célcsoportja a éves korosztály. A prevenciós programban résztvevő gyerekek segítséget kapnak a tudatos életvitel kialakításához és a felelősségteljes felnőtt életre való felkészüléshez. KEMKH Esztergomi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet dorogi munkatársa a következő témakörökben tartott előadást: - Piercing és testtetoválás veszélyei, - Szexuális úton terjedő fertőző megbetegedések, AIDS, a kábítószerek egészséget veszélyeztető tényezői, - Egészséges táplálkozás elterjesztése a gyermekkortól A szolgálat által szervezett szabadidős, szünidei programok, tevékenységek: - Bütykölde kézműves foglalkozás ( 9 alkalommal került megrendezésre és összesen 39 gyermek jelent meg) - Kirándulás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, Mogyorósbányára, Fekete-hegyre, Piliscsévi Játékparkba A szabadidő hasznos eltöltésnek szükséglete, a gyermekek szocializációjában és a családok minél megfelelőbb működésében fontos szerepet tölt be, amely a szociális munkában is a prevenció egyik fontos területe. - a Mesék világa c. előadás kisiskolásoknak került bevezetésre, melyben mesék felelvenítésével, színezéssel, rajzolással teszik emlékezetesebbé az iskolai órákat. - a Biztonság Szigete elnevezésű programmal (képekkel, feladatlapokkal, szituációs játékokkal) tudatosítják a gyermekekben a veszélyeket és azok megoldási módjait. - a Hiszem, ha látom! és a Tiszta fejjel c. kampány keretében a diszkó-balesetek megelőzése érdekében készült kampányfilmet mutatták be (rendőrség bevonásával) a 8. osztályos tanulóknak. A gyermekek napközbeni ellátása megoldott bölcsődében, óvodákban, iskolákban. Dorogon családi napközik is működnek, az önkormányzattal ellátási szerődésük nincs, de szülők szükség esetén igénybe vehetik. Gyermekek átmeneti gondozására településünkön nincs lehetőség, de indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat családgondozói igényelnek férőhelyet a rászorulóknak Esztergomban, vagy más településen. A szolgálat által szervezett ingyenes háttérszolgáltatások: - heti négy alkalommal pszichológiai segítség nyújtása, - heti két alkalommal korrepetálás a gyengébb tanulók számára - heti egy alkalommal jogi tanácsadás - szükség szerint pszichiátriai segítség 4. Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzési jogkörében legalább négyeévenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét évben az ellenőrzés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti eljárások jogszerűségére a hatósági eljárás szabályaira, a Gyvt. valamint a Gyer. hatályosulására, továbbá a korábbi gyámhatósági ellenőrzés során tett javaslatoknak a gyakorlatban való megvalósulására terjedt ki. Az ellenőrzés során törvénysértést nem tapasztaltak, az ügyintézési határidő minden esetben megtartott volt. A hatóság a kérelem benyújtását követő néhány napon belül döntést hozott. Kisebb eljárási hibákat találtak (pld. fellebbezési jogról történő lemondás esetén a határozatnak tartalmaznia kell, hogy fellebbezésnek helye nincs, valamint tartalmaznia kell a kérelmező állampolgárságára és nemére vonatkozó adatokat).

8 2014. évben a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal a bántalmazással kapcsolatos ügyeket, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rend. 36. (4) bek. alapján ellenőrzést tartott az elmúlt 2 és ½ évre visszamenőleg. Az ellenőrzés során a szolgálat szakmai munkájában hiányosságokat nem tapasztalt. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján A prevenciós munka erősítése különösen a bűnmegelőzés területén, iskolai tematikus kisfilmek vetítése, beszélgetések a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. Iskolai erőszak visszaszorítása a szakemberek együttműködésével, felvilágosító, problémakezelő program szervezésével. Nyári gyermekprogramok szervezésének további segítése évi tervezet: - szakmaközi megbeszélések, - dizájner drogok és az Internet káros hatásai, - védőoltásokról 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának és az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása A rendőrségtől 25 jelzés érkezett, szabálysértésről, bűnelkövetésről, családon belüli erőszakról, családon belüli konfliktusokról. A családon belüli probléma elsősorban társadalmi jelenség, hiszen az egyre növekvő terhet, és a gazdasági válság által csökkenő bérek, megszűnő munkahelyek hatását valamennyi család saját költségvetésén megérzi. A legtöbb konfliktusnak a fő kiváltója az anyagi biztonság és a létbiztonság megingása volt. Településünkön gyakori probléma a szabálysértés és bűnelkövetés. 4 gyermek esetében érkezett szabálysértésről jelzés, melyből 1 tulajdon elleni volt. 3 gyermek bűncselekményt követett el, ebből 2 gyermek nem volt a szolgálat látókörében és egy gyermeket védelembe vétel keretében gondoz a gyermekjóléti szolgálat. Sajnálatos módon, Dorogon egyre inkább terjedőben van a kábítószer és az ún. biofű használata a fiatalok körében. A gyermekek kevés információval rendelkeznek a témáról és éppen ezért a gyermekjóléti szolgálat preventív célzattal több évfolyamot szólít meg a drogról szóló kisfilmekkel, előadásokkal. Ne Tedd! c. bűnmegelőzési program keretében: - általános iskolák 5. osztályában a Ne lopj c. filmjét, - általános iskolák 6. osztályában a Drogcsúszda c. filmjét mutatták be. Miután c. drog prevenciós program keretében: - általános iskolák 7. osztályában 5 tanórán keresztül foglalkoznak a drog kipróbálásától egészen a leszokásig a folyamattal. A visszajelzések szerint a gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták a program keretében levetített videofilmeket, az előadásokat, a szituációs játékokat és az interaktív beszélgetéseket, melyen összesen 48 alkalommal 1023 gyermek vett részt. A komplex bűnmegelőzési program célja, megelőzni, hogy a gyerekek áldozattá vagy bűnelkövetővé váljanak. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek Máltai Szeretetszolgálat - adományok, kapcsolattartás REMUSZ nevű program képviselőjével, a megváltozott munkaképességű emberek visszaintegrálása a munkaerő piacra (megállapodás keretében a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosít helyet a program lebonyolításához). Vöröskereszt Dorogi Szervezete adománygyűjtés, tartós élelmiszerosztás, véradások szervezése, közösségi szolgáltatások (alkohol- és szenvedélybetegek segítése). Nap-Út Alapítvány - szabadidős programok szervezése (játszónapok, kézműves foglalkozások)

9 Dorog,

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben