A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE"

Átírás

1 A SZEROTONIN TRANSZPORTER GÉN ÉS A SZEMÉLYISÉG: AZ 5HTTLPR S ALLÉL, A SZORONGÁS, A DEPRESSZIÓ ÉS AZ AFFEK- TÍV TEMPERAMENTUMOK ÖSSZEFÜGGÉSE Doktori értekezés tézisei GONDA XÉNIA Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Neurokémiai és Neuropszichofarmakológiai Laboratórium Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Bagdy György SZIGORLATI BIZOTTSÁG ELNÖKE: Prof. Dr.Tringer László SZIGORLATI BIZOTTSÁG TAGJAI: Prof. Dr. Török Tamás Dr. Lévay György BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ELNÖKE: BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI: HIVATALOS BÍRÁLÓK: Prof. Dr.Tekes Kornélia Prof. Dr. Oláh Attila Dr. Molnár Mária Judit Dr. Németh Attila Dr. Kéri Szabolcs Prof. Dr. Janka Zoltán Dr. Tolna Judit Budapest 2007.

2 1. BEVEZETÉS A szerotonin transzporter kulcsszerepet játszik a szorongásos és hangulatzavarok hátterében, amit a farmakológiai tapasztalatok mellett számos genetikai asszociációs vizsgálat eredménye is alátámaszt. Kevesebb vizsgálat foglalkozik azonban a szerotonin transzporter gén egészséges pszichológiai jelenségek és vonások hátterében betöltött szerepével. Több kutatásban leírták, hogy az 5HTTLPR s allél egészséges személyek esetében is összefügg a neuroticizmus vonással. Azonban mind a neuroticizmus vonás, mind pedig a pszichiátriai zavarok heterogén és komplex jelenségek, melyek alakulásában, létrejöttében számos, egymást kölcsönösen befolyásoló genetikai, neurokémiai, pszichológiai és szociális tényező játszik szerepet. Így ha jobban meg szeretnénk érteni, hogy milyen szerepet játszik az 5HTTLPR a szorongásos- és hangulatzavarok, illetve a neuroticizmus vonás hátterében, különálló, egységesebb és jobban körülírható komponenseket kell vizsgálnunk e jelenségen belül, így jobban leírhatóvá válik a szerotonin transzporter gén szerepe a pszichológiai vonások és pszichiátriai betegségek kialakulásában, ugyanakkor e pszichés tényezők szerepe a pszichiátriai zavarok hátterében szintén jobban azonosítható.. 2. CÉLKITŰZÉS Vizsgálataink célja a szerotonin transzporter gén 5HTTLPR polimorfizmus s allélja, valamint a szubklinikus depresszió, az affektív temperamentumok és a szorongásos vonások összefüggésének vizsgálata volt pszichiátriailag egészséges populációban. Az emocionális labilitásra, fokozott szorongásra és hangulatzavarra való hajlam a neuroticizmus koncepció részei, és korábbi kutatások során sikerült összefüggést leírni a neuroticizmus személyiségvonás és az 5HTTLPR s allél között. A neuroticizmus azonban komplex, heterogén jelenség, így a korábbi vizsgálatok alapján nem volt egyértelmű, hogy vajon ennek különböző aspektusai, mint az érzelmi labilitás, a szorongásra illetve a depresszióra való hajlam egyaránt és egyfor- 2

3 mán felelősek ezért az összefüggésért, vagy esetleg ezek közül csak egy jár együtt szorosan ezzel a polimorfizmussal. Kutatásunk célja ezért az volt, hogy a neuroticizmus összetevőinek az s alléllal való kapcsolatát külön-külön, egymástól függetlenül vizsgáljuk. Vizsgálatunk során az alábbi kérdésekre kerestünk választ: 1. Pszichiátriailag egészséges populációban a Zung Önértékelő Depresszióskálán elért emelkedett depressziópontszám által jelzett depresszióra való hajlam illetve szubklinikus depresszió összefügg-e az 5HTTLPR s alléllal? 2. Az s allél és a szubklinikus depresszió közötti kapcsolat akkor is fennáll-e, ha csak a depresszió fizikai és vegetatív tüneteit vesszük figyelembe? 3. A depresszió pszichológiai és fiziológiai tünetei egyforma mértékben állnak összefüggésben az s alléllal? 4. Pszichiátriailag egészséges mintában van-e összefüggés az s allél és a fokozott szorongás között? 5. Összefügg-e az s allél az affektív temperamentumokkal egészséges populációban? Elfogadott, hogy az extrém affektív temperamentumok a hangulatzavarok szubszindromális manifesztációinak tekinthetők, és a hangulatzavarok esetében ismert az s alléllal való együttjárás. 6. Van különbség az 5HTTLPR / szorongás kapcsolat szempontjából a migrénes és nem migrénes személyek között pszichiátriailag egészséges mintában? 3. MÓDSZEREK 3.1 Vizsgálati személyek és vizsgálati eszközök Az 5HTTLPR s allél és a szubklinikus depresszió összefüggésének vizsgálata 128 egészséges nő vett részt a vizsgálatban. Valamennyi vizsgálati személy esetében meghatároztuk az 5HTTLPR genotípust, és kitöltötték a Zung-féle Önértékelő Depresszióskála sztenderdizált magyar változatát (Zung, 1965; Simon, 1998). Kutatócsoportunk az eredeti Zung skálán belül egy 8 tételből álló Fizikai-vegetatív alskálát is elkülönített, amely a de- 3

4 presszióval kapcsolatos testi tüneteket tartalmazza. A különböző fenotípus- illetve genotípuscsoportba tartozó személyeket egyrészt a teljes Zung skálán elért pontszámuk, másrészt a Fizikai-vegetatív alskálán elért pontszámuk, valamint a skála maradék 12 tételét tartalmazó alskálán elért pontszámuk alapján hasonlítottuk össze Az 5HTTLPR s allél és a szorongás összefüggésének vizsgálata 45 aura nélküli migrénben szenvedő páciens és 52 nem-migrénes személy vett részt a vizsgálatban. Valamennyi résztvevő kitöltötte a Spielberger-féle vonás- és állapotszorongás kérdőív sztenderdizált magyar változatát (STAI, Spielberger, 1970; Sipos et al., 1998). Valamennyi résztvevő esetében PCR segítségével meghatároztuk az 5HTTLPR genotípust Az 5HTTLPR s allél és az affektív temperamentumok közötti összefügés vizsgálata A vizsgálatban 139 pszichiátriailag egészséges nő vett részt. Minden résztvevő kitöltötte a 110 tételes TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego) kérdőív sztenderdizált magyar változatát (Akiskal és Akiskal, 2005a; Rózsa et al., 2006), és valamennyi résztvevő esetében PCR segítségével meghatároztuk az 5HTTLPR genotípust. 3.2 Genotipizálás A vizsgálatban résztvevő személyektől szájnyálkahártya kaparék formájában nyertünk DNS-t a további vizsgálat céljára (Walsh et al., 1991). Az 5HTTLPR genotípusokat az irodalomban ismertetett módszer segítségével azonosítottuk (Heils et al., 1996) 4

5 3.3 Statisztikai elemzés A statisztikai elemzéseket a Staistica 7.0 for Windows programmal végeztük. Minden vizsgálat esetében a vizsgálati alanyokat az 5HTTLPR genotípusuk alapján genotípuscsoportokba (3 csoport: ss, sl vagy ll genotípus) illetve fenotípuscsoportokba (2 csoport: s allélt hordozók és s allélt nem hordozók csoportja) soroltuk. A mintában a vizsgált tesztek pontszámát mindkét felosztás szerint vizsgáltuk. Varianciaanalízis segítségével hasonlítottuk össze a különböző genotípus- illetve fenotípus-csoportokat, a post hoc összehasonlításokhoz a Tukey-féle Honest Significant Distance Test-et alkalmaztuk. A migrénes és nem migrénes személyekkel végzett kutatás során Yates-féle χ 2 -próbát alkalmaztunk az allélok és genotípusok eloszlásának vizsgálatára. MANOVA és ANOVA tesztekkel vizsgáltuk a tesztpontszámok eltéréseit a különböző alcsoportokban (migrénes vs. nem migrénes, s allélt hordozók vs. nem hordozók) Minden minta esetében kiszámoltuk a Hardy-Weinberg egyensúlytól való eltérést. 4. EREDMÉNYEK 4.1 Az 5HTTLPR s allél összefüggése a vonás- és állapotszorongással Mintánkban az s allélt hordozók (ss és sl genotípus) szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az állapotszorongás skálán, mint az s allélt nem hordozók (ll genotípus) (F=7,6288, df=1, p=0,0069). A vonásszorongás esetében nem volt szignifikáns különbség a két csoport között, de erős tendencia mutatkozott, ez esetben is az s allélt hordozók értek el magasabb pontszámot (F=3,2032, df=1, p=0,0767). A MANOVA teszt eredménye szerint erős asszociáció figyelhető meg a genotípus és a tesztpontszámok között (F=4,0605, df=2, p=0,0204). Nem volt azonban szignifikáns a különbség a diagnosztikus csoportok között (migrénesek vs. nem migrénesek, F=0,2802, df=2, p=0,7563) egyik STAI alskálán sem. Szignifikáns különbség mutatkozott az s allélt hordozók és nem hordozók között a különböző diagnosztikus csoportokban a szorongásskálákon elért pontszám tekintetében. Az s allélt hordozó migrénesek szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az állapotszorongás skálán, mint az s allélt nem hordozó migrénesek (p=0,0338), és 5

6 az s allélt hordozó nem migrénesek esetében erős tendencia mutatkozott az állapotszorongás skálán a magasabb pontszám elérésére, mint az s allélt nem hordozó nem migrénesek esetében (p=0,0678). A vonásszorongás skála esetében nem volt szignifikáns különbség a vizsgált alcsoportok között. 4.2 Az s allél és a szubklinikus depresszió összefüggése A két fenotípuscsoport összehasonlításakor az s allélt hordozók (ss és sl genotípus) szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a Zung Önértékelő Depresszióskálán, mint az s allélt nem hordozók (ll genotípus) (F=5,0162, df=1, p=0,0268). Az s allélt hordozók hasonlóképpen szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a Fizikai-vegetatív alskálán (F=7,3804, df=1, p=0,0075), ez a különbség azonban eltűnt a Zung skála maradék tételeit tartalmazó alskála esetében (F=2,0830, df=1, p=0,1514). A három genotípuscsoport összehasonlításakor szintén szignifikáns különbség adódott a Zung Önértékelő Depresszióskála (F=3,4490, df=2, p=0,0348) és a Fizikai-vegetatív alskála esetében (F=3,9384, df=2, p=0,0219). A maradék tételek esetében nem volt szignifikáns különbség a három genotípuscsoport között (F=2,0191, df=2, p=0,1371). A post-hoc Tukey Honest Significant Distance Test eredménye szerint a Zung skála esetében az ss genotípuscsoport szignifikánsan magasabb pontszámot ért el, mint az ll csoport (p=0,0292). A Fizikai-vegetatív alskála esetében mind az ll és sl (p=0,0487), mind pedig az ll és ss (p=0,0407) csoportok pontszáma szignifikánsan különbözött egymástól, mindkét esetben az ll csoport ért el alacsonyabb értéket. 4.3 Az affektív temperamentumok és az 5HTTLPR s allél összefüggése Szignifikáns összefüggést találtunk a fenotípuscsoportok és a TEMPS pontszámok közül az öt alskála közül négy esetében. Az s allélt hordozók szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az alábbi temperamentumokat mérő alskálákon: depresszív (F=3,9812, df=1, p=0,0480), ciklotím (F=4,8107, df=1, p=0,0299), irritábilis (F=4,0041, df=1, p=0,0474), szorongó (F=3,9607, df=1, p=0,0486). A két fenotípuscsoport pontszáma között nem volt szignifikáns különbség a hipertím temperamentumot mérő alskála esetében (F=0,3302, df=1, p=0,5665). 6

7 A 3 genotípuscsoport összehasonlításánál szignifikáns különbséget találtunk a három csoport pontszáma között a ciklotím temperamentumot mérő alskálán (F=3,8899, df=2, p=0,0228). A post hoc Tukey HSD tesztek eredménye szerint az ll és sl csoportok pontszáma között volt szignifikáns a különbség (p=0,0080). Erős tendencia mutatkozott az irritábilis temperamentum esetében is (F=2,6815, df=2, p=0,0721), a post hoc Tukey HSD tesztek szerint az sl csoport szignifikánsan magasabb pontszámot ért el az alskálán, mint az ll csoport (p=0,0227). A másik három temperamentum alskála esetében nem volt szignifikáns különbség (depresszív: F=1,2320, df=2, p=0,2950; hipertím: F=0,2737, df=2, p=0,7610; szorongó: F=1,6910, df=2, p=0,1882). 5. KÖVETKEZTETÉSEK Az 5HTTLPR s allél és a depresszió, a szorongás és az affektív temperamentumok összefüggésével kapcsolatban végzett kutatásaink eredményei az alábbiakban foglalhatók össze: A szerotonin transzporter gén s allélja pszichiátriailag egészséges populációban szignifikáns együttjárást mutat a szubklinikus depresszióval. Az 5HTTLPR s allél és a szubklinikus depresszió közötti összefüggés még szorosabb, ha csak a depresszió fizikai és vegetatív tüneteit vesszük figyelembe, és az összefüggés eltűnik a depresszióskála maradék tételeinek vizsgálatakor. Ez arra utal, hogy lehetséges, hogy az s allél és a szubklinikus depresszió közötti összefüggést a depresszió fizikai és vegetatív tünetei hordozzák. Az 5HTTLPR s allél szignifikáns együttjárást mutat az állapotszorongással és erős tendencia figyelhető meg a vonásszorongás esetében is. Ez az eredmény az s allél és a szorongás összefüggésére utal, ugyanakkor azt is jelzi, hogy az s allél nem elsősorban a tartósan fokozott szorongással függ össze, hanem a stresszérzékenységgel és a szorongásra való hajlammal. Az 5HTTLPR s allél szignifikánsan összefügg a depresszív komponenst hordozó affektív temperamentumokkal, amelyek a depresszív szuperfaktor részei (depresszív, ciklotím, szorongó, irritábilis), a hipertím temperamentummal azonban nem. Ez az 7

8 eredmény megerősíti az s allél és az affektív labilitás összefüggésével kapcsolatos korábbi eredményeket. Eredményeink arra utalnak, hogy az s allél szignifikáns kapcsolatban áll a neuroticizmus számos összetevőjével, mint a szorongás, a szorongásra való hajlam, a depresszió, a szomatizáció, és az affektív labilitás. Kutatásunk így alátámasztja az s allél és a neuroticizmus összefüggésével kapcsolatos korábbi eredményeket, és arra utal, hogy a neuroticizmus genetikai szempontból egységes konstruktumként kezelhető. Eredményeink a klinikai gyakorlat szempontjából is értékes következtetésekre adnak lehetőséget. Kutatásunk arra utal, hogy a neurózis és a neurotikus zavarok kategóriája, amely a modern klasszifikációs rendszerekben nem szerepel, genetikai szempontból mégis létjogosultnak tekinthető. Eredményeink a gén-környezet interakció szempontjából is értelmezhetőek: az affektív temperamentumok és a neuroticizmus jelenléte a krónikus stresszel és egyéb életeseményekkel szembeni fokozott sérülékenységet eredményez, amely fontos oki szerepet játszik a depresszió kialakulásában, és felhívja a figyelmet a preventív célú biológiai és pszichoterápiák lehetőségére az s allélt hordozó és fokozott krónikus stressznek kitett személyek esetében. Eredményeink hosszabb távon felvetik annak lehetőségét, hogy az egészséges populációban azonosíthassuk azokat, akik temperamentumjellemzőik folytán fokozottan hajlamosak a hangulati instabilitásra, a genetikai markerek és viselkedéses jellemzők együttes mérése és értékelése segítségével. Mivel a populáció 20-30%-a tartozik a hangulatzavarok szempontjából emelkedett rizikójú csoportba a temperamentumukból fakadó sérülékenységük folytán (Akiskal et al., 1998; Akiskal és Akiskal, 2005), és a populáció 60-70%-a hordozza az s allélt, ami megfelelő mértékű stressz esetén az affektív fenotípus manifesztációjához vezethet (Caspi et al., 2003), jelen eredményeink közös nevezőre hozzák a személyiség-genetikát és azt a célt, hogy az affektív betegségek kialakulása szempontjából fokozott rizikót hordozók személyiségjellemzőket precíz, kvantitatív módon fejezzük ki. Ez hangsúlyozza azon további kutatások szükségességét, melyek célja az egészséges populációban megfigyelhető vonások és személyiségjellemzők genetikai hátterének feltárása, mivel ezek a neuropszichiátriai betegségek endofenotípusaiként a jövőbeli kutatások alapvető építőkövei lehetnek. 8

9 6. PUBLIKÁCIÓK 6.1 A disszertációhoz kapcsolódó publikációk Folyóiratcikkek 1. Gonda X, Rihmer Z, Juhasz G, Zsombok T, Bagdy G. (2007) High anxiety and migraine are associated with the s allele of the 5HTTLPR gene polymorphism. Psychiatry Res, 149: Gonda X, Rihmer, Z, Zsombok, T, Bagdy G, AKiskal, KK, Akiskal HS. (2006) The 5HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene is associated with affective temperament as measured by TEMPS-A. J Affect Disord, 91: Gonda X, Juhasz G, Laszik A, Rihmer Z, Bagdy G. (2005) Subthreshold depression is linked to the functional polymorphism of the 5HT transporter gene. J Affect Disord, 87: Gonda X, Bagdy G. (2003) A szerotonin mint az agresszió biológiai korrelátuma. Neuropsychopharmacol Hung, 5: Gonda X, Bagdy G. (2004) A premenstruális szindróma és a szerotonerg funkciók összefüggései. Neuropsychopharmacol Hung, 6: Gonda X, Bagdy G. (2007) A szerotonin transzporter gén 5HTTLPR polimorfizmusának összefüggése a neuroticizmus tüneteivel egészséges populációban. Psychiatr Hung, 149: Juhasz G, Zsombok, T, Laszik, A, Gonda, X, Sotonyi, P, Faludi, G, Bagdy G. (2003) Association analysis of 5-HTTLPR variants, 5-HT2A receptor gene 102T/C polymorphism and migraine. J Neurogenet, 17: Rihmer Z, Gonda X, Akiskal KK, Akiskal HS. (2007). Affective temperament: a mediating variable between environemnt and clinical depression? Letter to the editor. Arch Gen Psychiatry, in press. 9

10 9. Rozsa S, Rihmer A, Kő, N, Gonda X, Szili I, Szádóczky E, Pestality P, Rihmer Z. (2006) Az affektív temperamentum: a TEMPS-A kérdőívvel serzett hazai tapasztalatok. Psychiatr Hung, 21: Rozsa S, Rihmer Z, Gonda X, Szili I, Rihmer An, Ko N, Nemeth A, Pestality P, Bagdy G, Alhasoon O, Akiskal KK, Akiskal HS. A Study of Affective Temperaments in Hungary: Internal Consistency and Concurrent Validity of the TEMPS-A against the TCI and NEO PI-R. J Affect Disord, in press Előadások és poszterek 11. Gonda X, Bagdy G. (2004) A szerotonin transzporter gén funkcionális polimorfizmusának összefüggése a migrénnel és a szorongással. Poszter. A Semmelweis Egyetem IV. Interdiszciplináris Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola X. Tudományos Ülése. Budapest, november 3. Absztraktkötet: Gonda X, Juhasz G, Zsombok T, Bagdy G. (2004) Migraineurs carry an increased frequency of the 5HTTLPR s allele and show higher anxiety. Poszter. A Magyar Pszichofarmakológiai Társaság VII. Kongresszusa. Tihany, szeptember 30- október 2. Absztrakt: Neuropsychopharmacol Hung, 6: Gonda X, Juhász G, Zsombók T, Lászik A, Bagdy G. (2005) A szorongás és a szerotonin transzporter gén s alléljának összefüggése migrénesekben és egészséges személyekben. Poszter. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Tudományos Napok. Budapest, április Absztraktkötet: Gonda X, Juhász G, Zsombók T, Lászik A, Bagdy G. (2005) Fokozott szorongás a szerotonin transzporter gén s allélját hordozó személyekben. Poszter. A Magyar Pszichiátriai Társaság Jubileumi XII. Vándorgyűlése. Budapest, január Absztrakt: Psychiatr Hung, 19: Gonda X, Juhász G, Bagdy G. (2005) Association of depression with the s allele of the 5HTTLPR: Implications towards pharmacotherapy. Poster. Pharmacy: Smart molecules for therapy. Poszter. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, október12-14,

11 16. Gonda X, Bagdy G. (2005) A szerotonin transzporter gén polimorfizmus és a depreszszióra való hajlam összefüggése egészséges populációban. Előadás. A Semmelweis Egyetem IV. Interdiszciplináris Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola XI. Tudományos Ülése. Budapest, november 24. Absztraktkötet: Gonda X, Juhasz G, Zsombok T, Rihmer Z, Bagdy G. (2005) s allele of the 5HTTLPR: a gene associated with a low mood endophenotype in a psychiatrically healthy population. Poszter. A Magyar Pszichofarmakológiai Társaság VIII. Kongresszusa. Tihany, október 6-8. Absztakt: Neuropsychopharmacol Hung 2005, 7: Gonda X., Kirilly E., Bagdy G. (2006) Gyógyszerválasztás genetikai markerek alapján: s szerotonin transzporter gén és a depresszió összefüggései. Poszter. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII. Budapest, május Gonda X, Zsombók T, Juhász G, Rihmer Z, Bagdy G. (2006) A depresszióra való hajlam genetikai háttere: A szerotonin transzporter gén szerepe. Előadás. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, február 1-4. Absztrakt: Psychiatr Hung, 20: Gonda X, Rihmer Z, Zsombok T, Juhasz G, Rozsa S, Bagdy G, Akiskal HS. (2006) Depressive component of affective temperaments is linked to the 5HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene. Poszter. 14th European Congress of Psychiatry, Nice, France March 4-8, Absztrakt: Eur Psychiatry, 21: Gonda X, Rihmer Z, Bagdy G. (2006) Affective temperaments are associated with the s allele of the 5HTTLPR polymorphism of the serotonin transporter gene. Poszter. A Magyar Pszichofarmakológiai Társaság IX. Kongresszusa. Tihany, október 5-7. Absztrakt: Neuropsychopharmacol Hung, 8: Gonda X, Lazary J, Rihmer Z, Bagdy G. (2006) Physical-vegetative symptoms of subthreshold depression are associated with the s allele of the serotonin transporter gene. Poszter. The Second Dual Congress on Psychiatry and the Neurosciences. Athens, December 7-10, Absztraktkötet: Gonda X. (2006) A szerotonin transzporter gén szerepe és a neurózis: az 5HTTLPR s allél, az affektív temperamentumok, a szorongás és a depresszióra való hajlam össze- 11

12 függése egészséges populációban. Előadás. A 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola XII. Tudományos Ülése december 15. Absztaktkötet: Gonda X, Rihmer Z, Bagdy Gy. (2007) A szerotonin transzporter gén szerepe és a neuroticizmus: az 5-HTTLPR s allél, az affektív temperamentumok, a szorongás és a depresszióra való hajlam összefüggése egészséges populációban. A Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. vándorgyűlése, Miskolc, január Gonda X, Lazary J, BagdyG. (2007) Association between factors related to risk of suicide: hopelessness, aggression, impulsivity and the 5HTTLPR s allele. Cambridge /Luton International Conference on Mental Health Cambridge, October X. Gonda, J. Lazary, Z. Rihmer, G. Bagdy (2007) The s allele of the 5HTTLPR: the possible genetic background of physical-vegetative symptoms of subthreshold depression. NewMood AGM Conference 2007, Budapest, April, Lazary J, Gonda X, Benko A, Juhasz G, Bagdy G (2007) Preliminary results of the human genetic NewMood study: the Budapest and Manchester collaboration. New- Mood AGM Conference 2007, Budapest, April, Gonda X: Affective temperament: the mediating variable between environment and clinical depression? Third International Symposium on Bipolar Disorders, Visegrád, September 7-8, Egyéb publikációk Folyóiratcikkek 29. Bagdy G, Zsombok T, Gonda X, Juhasz G. (2003) Autogenic training might help headache patients. Focus on Alternative and Complementary Therapies, 8: Dome P, Teleki Zs, Gonda X, Gaszner G, Mandl P, Rihmer Z. (2006) Relationship between obsessive-complusive symptoms and smoking habits among schizophrenic patients. Psychiatry Res, 144:

13 31. Dome P, Rihmer Z, Gonda X, Pestality P, Kovács G, Teleki Z, Mandl P. (2005) Cigarette smoking and psychiatric disorders in Hungary. Int J Psychiatry Clin Pract, 9: Gonda X, Bagdy G. (2003) A szociális státusz hatása az agressziót meghatározó biológiai paraméterekre. Psychiatr Hung, 18: Gonda X, Bagdy G. (2004) A premenstruális szindróma kronobiológiai összefüggései. Psychiatr Hung, 6: Juhász G, Zsombók T, Gonda X, Bagdy G. (2004) A nitroglicerin által okozott fejfájások. Orvosi Hetilap, 145: Juhasz G, Zsombok T, Gonda X, Nagyne NR, Modosne EA, Bagdy G. (2007) Effects of autogenic training during nitroglycerin-induced headaches. Headache, 47: Rihmer Z, Gonda X. (2006) Az antidepresszívummal kezelt betegek öngyilkos magatartása. Neuropsychopharmacol Hung, 8: Rihmer Z, Gonda X. (2006) A bipoláris betegségek diagnózisa és kezelése. Hippocrates, 8: Rihmer Z, Gonda X, Szókontor N. (2007) Az antidepresszívumok és az öngyilkosság összefüggése. Gyógyszerészet, 51: Sebestyén B, Gonda X, Berze H, Rihmer Z. (2006) Öngyilkosság és depresszió: az ápolók szerepe a felismerésben és megelőzésben. Nővér, 19: Sikter A, Frecska E, Braun IM, Gonda X, Rihmer Z. (2007) The role of hyperventilation hypocapnia in the pathomechanism of panic disorder. Revista Psiquiatria Brasiliana, in press. 41. Zsombók T, Juhász G, Gonda X, Vitrai J, Bagdy G. (2005) Kognitív- és szimbólumterápiás elemekkel módosított autogén tréning hatása az elsődleges fejfájós betegek kezelésére. Psychiatr Hung, 7:

14 Előadások és poszterek 42. Gonda X, Bagdy G. (2003) Pszichológiai és fiziológiai változások a női nemi ciklus során. Poszter. A Semmelweis Egyetem IV. Interdiszciplináris Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Tudományos Ülése. Budapest, november 29. Absztraktkötet: Gonda X, Bagdy G. (2004) A premenstruális szindróma biopszichoszociális háttere. Poszter. A Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Vándorgyűlése. Szeged, január 29. Absztrakt: Psychiatr Hung, 18: Graf M, Kántor S, Gonda X, Bagdy Gy. (2003) Szerotonin receptorok és szorongás. Kísérletes eredmények és klinikai adatok összehasonlítása. Előadás. Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése. Sopron, január 29-február 1. Absztraktkötet: Graf M, Kántor S, Gonda X, Bagdy Gy. (2003) Szerotonin receptor altípusok lehetséges szerepe egyes szorongásos zavarokban. Előadás. IV. Magyar Viselkedésélettani Konferencia, Budapest, október Graf M, Kántor S, Gonda X. (2003) Szerotonin 1 A és szerotonin 2 C receptorok szerepe a szorongásban. Állatkísérletes eredmények és humán vizsgálatok összehasonlítása. Előadás. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD Tudományos napok. Budapest, április Absztraktkötet: Juhasz G, Gonda X, Zsombok T, Bagdy G. (2005) Hunting endophenotypes for major depression: the role of co-morbid migraine and s-allele of the 5-HTTLPR. Poszter. BAP 2005 Summer Meeting: July Harrogate International Centre. Absztrakt: J Psychopharmacol, 19: A49-A Rihmer A, Rozsa S, Rihmer Z, Gonda X. (2006) Affective temperaments in nonviolent suicide attempters. Poszter. 14th European Congress of Psychiatry. Nice, France March 4-8, Absztrakt: Eur Psychiatry, 21: Rihmer A, Rózsa S, Rihmer Z, Gonda X. (2006) Affektív temperamentum-típusok nem-violens öngyilkossági kísérletet elkövetők esetében. Előadás. A Magyar 14

15 Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, február 1-4. Absztrakt: Psychiatr Hung, 20: Rózsa S., Rihmer, Z., Szádóczky, E., Gonda, X. (2005) Affective temperaments is clinicaly well subjects in Hungary: Initial psychometric data on the TEMPS-A. Előadás. Második nemzetközi szimpózium a bipoláris betegségről, Budapest, szeptember Rihmer Z, Gonda X. (2007) Declining suicide mortality in Hungary: what are the main causes? Előadás. The Second Dual Congress on Psychiatry and the Neurosciences December 2006, Athens. Absztraktkötet: Rihmer Z, Gonda X. (2006) Prediction and prevention of suicides in bipolar disorder. Előadás. The second dual congress on psychiatry and the neurosciences December 2006, Athens. Absztraktkötet : Teleki Z, Döme P, Gonda X, Gaszner G, Mandl P, Rihmer Z. (2006) A kényszeres tünetek és a dohányzási szokások összefüggésének vizsgálata szkizofréniában. Poszter. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, február 1-4. Absztrakt: Psychiatr Hung, 20: Rihmer A, Rozsa S, Rihmer Z, Gonda X, Akiskal KK, Akiskal HS. (2007) Affective temperament-types and suicidal behaviour. Poster. 15 th European Congress of Psychiatry. Madrid, March 17-21, Abstract: European Psychiatry, 22, suppl 1, S Rihmer Z, Gonda X, Rihmer A. (2007) Programs and Campaigns: Introducing better understanding of the suicide phenomenon. Presentation. 15 th European Congress of Psychiatry. Madrid, March 17-21, Abstract: European Psychiatry, 22, suppl 1, S Kiss HG, Gonda X, Rihmer A, Seregi K, Pestality P, Kovacs D, Kecskes I, Akiskal KK, Akiskal HS. Rihmer Z. Association of affective temperaments with Cloninger s biological model of personality. European College of Neuropsychopharmacology 20 th Annual Congress, Vienna, October,

16 57. Rihmer Z, Gonda X, Rihmer A, Kiss HG, Kovács D, Pestality P, Seregi K, Kecskés I, Döme P. Association of smoking and suicide attempts in psychiatric outpatients in Hungary. European College of Neuropsychopharmacology 20 th Annual Congress, Vienna, October, Zsombók T, Juhász G, Gonda X, Bagdy G. A szérum-kortizol koncentráció változásai az NO-indukált migrénmodellben. Előadás. A Magyar Fejfájás Társaság XIV.kongresszusa, Siófok, május Könyvfejezetek 59. Bagdy G, Gonda X. A másnap, harmadnap kialakuló pszichés hatások. In: Bagdy G. (ed), Amit az ecstasyról tudni kell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006: Bagdy G, Gonda X, Lazáry J. A hetekkel, hónapokkal, évekkel később kialakuló pszichés hatások. In: Bagdy G. (ed), Amit az ecstasyról tudni kell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006: Bagdy G, Gonda X, Lazáry J. Az ecstasy veszélyei. In: Bagdy G. (ed), Amit az ecstasyról tudni kell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006: Gonda X, Kirilly E. Az ecstasy története. Fogyasztási szokások a népesség körében. In: Bagdy G. (ed), Amit az ecstasyról tudni kell. Akadémiai Kiadó, Budapest: 2006: Gonda X, Bagdy G. Az első néhány órában kialakuló pszichés hatások. In: Bagdy G. (ed), Amit az ecstasyról tudni kell. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006: Rihmer Z, Benazzi F, Gonda X. Suicidal behavior in unipolar depression: Focus on mixed states. In: Tatarelli R, Pompili M, Girardi P (eds), Suicide in Psychiatric Disorders. Nova Publishers Inc, New York, in press. 65. Fountoulakis K, Rihmer Z, Gonda X, Kaprinis G. Suicide in unipolar major depression. In: Shrivastava S (ed) Handbook of suicidal behaviour, in press. 16

17 7. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönettel tartozom mindazoknak, akik munkám során segítségemre voltak. Értekezésem nem jöhetett volna létre barátaim és kollégáim támogatása, együttműködése és segítsége nélkül. Elsősorban témavezetőmnek, Prof. Dr. Bagdy Györgynek tartozom hálával, amiért laboratóriumában dolgozhatom és dolgozhatom, és mindazért a támogatásért és szakmai irányításért, amit az évek során kaptam. Köszönettel tartozom a Neuokémiai és Neuropszichofarmakológiai Laboratórium valamennyi dolgozójának. Külön hálás vagyok Dr. Juhász Gabriellának, Dr. Jakus Ritának, Dr. Graf Mártonnak, Kirilly Eszternek, Andó Rómeónak és Dr. Lazáry Juditnak mindenkori támogatásukért és barátságukért. Köszönettel tartozom továbbá Prof. Dr. Rihmer Zoltánnak mindazért a támogatásért, bátorításért és jótanácsért, amit közös munkánk során kaptam és kapok, továbbá kollégáimnak az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet III. pszichiátriai osztályán. Segítségükét és szakmai irányításukért szeretnék köszönetet mondani Prof. Dr. Gaszner Péternek, Dr. Lászik Andrásnak, Prof. Dr. Faludi Gábornak, Dr. Danics Zoltánnak, Prof. Dr. Szádóczky Erikának, Dr. Hárdi Lillának és Dr. Zámbori Jánosnak. Végül külön köszönettel tartozom családomnak és vőlegényemnek türelmükért, szeretetükért, támogatásukért, mely munkám során nélkülözhetetlen volt. A munka az EU VI. Keretprogram LSHM-CT , az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium tárcaszintű kutatási támogatásával (058/2003), az OTKA /1997 és /2000, valamint az Oktatási Minisztérium PhD. ösztöndíja támogatásával készült. 17

Doktori értekezés tézisei DR. RIHMER ANNAMÁRIA. Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola. Prof. Dr. Faludi Gábor, PhD, DSc

Doktori értekezés tézisei DR. RIHMER ANNAMÁRIA. Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola. Prof. Dr. Faludi Gábor, PhD, DSc AZ ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETEK KLINIKAI ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AFFEKTÍV TEMPERAMENTUMRA, A GYERMEKKORI ABÚZUSOKRA ÉS A NEMI KÜLÖNBSÉGEKRE Doktori értekezés tézisei DR. RIHMER

Részletesebben

30 év az öngyilkosság ellen: Munkacsoportunk depresszió és szuicidprevenciós kutatásainak összefoglalása 1985 2015

30 év az öngyilkosság ellen: Munkacsoportunk depresszió és szuicidprevenciós kutatásainak összefoglalása 1985 2015 30 év az öngyilkosság ellen: Munkacsoportunk depresszió és szuicidprevenciós kutatásainak összefoglalása 1985 2015 Rihmer Zoltán 1,2, Döme Péter 1,2, Gonda Xénia 1,2,3 1 Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

A szezonalitás és a szezonális affektív zavar hazai előfordulása, jellemzői és összefüggései a szerotonin-2a és kannabinoid-1 receptor génekkel

A szezonalitás és a szezonális affektív zavar hazai előfordulása, jellemzői és összefüggései a szerotonin-2a és kannabinoid-1 receptor génekkel A szezonalitás és a szezonális affektív zavar hazai előfordulása, jellemzői és összefüggései a szerotonin-2a és kannabinoid-1 receptor génekkel Doktori tézisek Molnár Eszter Semmelweis Egyetem Magatartástudományi

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

Szervformulával és mozgásterápiás elemekkel kombinált autogén tréning hatása a spontán és provokált migrénes fejfájásra.

Szervformulával és mozgásterápiás elemekkel kombinált autogén tréning hatása a spontán és provokált migrénes fejfájásra. Szervformulával és mozgásterápiás elemekkel kombinált autogén tréning hatása a spontán és provokált migrénes fejfájásra Tézisek Zsombók Terézia Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A szerotonin és a CGRP szerepe migrénben: genetikai és neurokémiai vizsgálatok

A szerotonin és a CGRP szerepe migrénben: genetikai és neurokémiai vizsgálatok A szerotonin és a CGRP szerepe migrénben: genetikai és neurokémiai vizsgálatok Ph. D. értekezés tézisei Juhász Gabriella neurológus Témavezető: Prof. Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

List of publications depression and suicide only. Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc 1978-2011

List of publications depression and suicide only. Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc 1978-2011 List of publications depression and suicide only Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc 1978-2011 1 RIHMER Z.: A depresszió nozológiai problémái, Orvosképzés 53 (1978) 255 260 2 RIHMER Z., CSISZÉR N., BOZÓKI

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Rihmer Zoltán nemzetközileg jelentős tudományos eredményeinek összefoglalása

Rihmer Zoltán nemzetközileg jelentős tudományos eredményeinek összefoglalása Rihmer Zoltán nemzetközileg jelentős tudományos eredményeinek összefoglalása Az 1970-es évek második felében, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben megkezdett majd 2007-től a Semmelweis Egyetemen

Részletesebben

Affektív temperamentumok: híd a major affektív és a szív- érrendszeri betegségek között. Dr. Eőry Ajándék

Affektív temperamentumok: híd a major affektív és a szív- érrendszeri betegségek között. Dr. Eőry Ajándék Affektív temperamentumok: híd a major affektív és a szív- érrendszeri betegségek között Doktori tézisek Dr. Eőry Ajándék Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof.

Részletesebben

Profiles November 26, 2015 Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc LIST OF PUBLICATIONS

Profiles November 26, 2015 Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc LIST OF PUBLICATIONS 1 Profiles November 26, 2015 Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc LIST OF PUBLICATIONS 1 Rihmer Z.: A depresszió nozológiai problémái, Orvosképzés 1978; 53: 255 260 2 Rihmer Z., Csiszér N., Bozóki M., Tar

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) P. Z. Álmos A. Gábor Á. Nagy P. Álmos Z. Janka Correlations of neurocognitive visual tests in schizophrenia European

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

A premenstruális tünetek összefüggései a személyiségdimenziókkal és a hangulati ingadozással. Dr. Telek Tamás

A premenstruális tünetek összefüggései a személyiségdimenziókkal és a hangulati ingadozással. Dr. Telek Tamás A premenstruális tünetek összefüggései a személyiségdimenziókkal és a hangulati ingadozással Doktori tézisek Dr. Telek Tamás Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr.

Részletesebben

A depresszió biomarkereinek vizsgálata

A depresszió biomarkereinek vizsgálata A depresszió biomarkereinek vizsgálata Doktori tézisek Halmai Zsuzsa Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Székely Anna, Ph.D., habil. egyetemi docens Hivatalos

Részletesebben

Új eredmények a bipoláris zavar diagnózisa és terápiája terén

Új eredmények a bipoláris zavar diagnózisa és terápiája terén 20121119 Új eredmények a bipoláris zavar diagnózisa és terápiája terén Epidemiológia, nozológia, terápiás konzekvenciák Dr Fábián Ágnes Prof Dr Rihmer Zoltán Semmelweis Egyetem, Budapest 2012 A bipoláris

Részletesebben

Az unipoláris depresszió és

Az unipoláris depresszió és Orvostovábbképzõ Szemle Különszám / 2009. február A depressziók korszerû szemlélete A depressziók korszerû szemlélete diagnosztikai és terápiás vonatkozások Prof. dr. Rihmer Zoltán, Az unipoláris depresszió

Részletesebben

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban)

AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELŐZÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE (Depresszió-felismerés és öngyilkosság megelőzés a háziorvosi gyakorlatban) Szerkesztette: Bitter István M.D, Ph.D., D. Sc. Kalmár M.D.,Ph.D. Németh Attila M.D.

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

AMIT AZ ECSTASYRÓL TUDNI KELL

AMIT AZ ECSTASYRÓL TUDNI KELL AMIT AZ ECSTASYRÓL TUDNI KELL AMIT AZ ECSTASYRÓL TUDNI KELL ISKOLÁSOKNAK, SZÜLÔKNEK, TANÁROKNAK, PARTIZÓKNAK Szerkesztette Bagdy György A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a.. támogatásával ISBN 963

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

Affektív temperamentumok: a neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig

Affektív temperamentumok: a neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Affektív temperamentumok: a neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig Eőry Ajándék dr. 1 Gonda Xénia dr. 2 Torzsa Péter dr. 1 Kalabay László dr. 1 Rihmer Zoltán dr. 2, 3

Részletesebben

A gyermekkori abúzusok szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában

A gyermekkori abúzusok szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában A gyermekkori abúzusok szerepe a felnőttkori szuicid magatartás kialakulásában Rihmer Annamária 1, Szilágyi Simon 2, Rózsa Sándor 3, Gonda Xénia 4,5, Faludi Gábor 4, Rihmer Zoltán 4 1 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2013. SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) Álmos Péter Gross Cornelius Transzgenikus egérmodell kialakítása figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarhoz kapcsolt

Részletesebben

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában

Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban. Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában Populációgenetikai vizsgálatok eredményei hangulatzavarokban Képalkotó vizsgálatok alkalmazása a neuropszichofarmakológiában Juhász Gabriella Semmelweis Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet Neuroscience

Részletesebben

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után

Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Szorongás és az új szerv mentális reprezentációja vesetranszplantáció után Látos Melinda pszichológus Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Szeged XVIII. Debreceni Nephrologiai Napok 2013. május

Részletesebben

XIII./1. Az öngyilkosság

XIII./1. Az öngyilkosság XIII./1. Az öngyilkosság Osváth Péter dr. Bevezetés Az öngyilkos viselkedés gyakorisága és okai Az öngyilkos viselkedés a befejezett, illetve megkísérelt önpusztítás korunkban mind fontosabb népegészségügyi

Részletesebben

The effect of autogenic training combined with organ formula and motion therapy on spontaneus and provoked headaches.

The effect of autogenic training combined with organ formula and motion therapy on spontaneus and provoked headaches. The effect of autogenic training combined with organ formula and motion therapy on spontaneus and provoked headaches Ph.D. Theses Terézia Zsombók Semmelweis University Ph.D. School of Mental Health Sciences

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ PREVALENCIÁJA AZ ALAPELLÁTÁSBAN MAGYARORSZÁGON

A DEPRESSZIÓ PREVALENCIÁJA AZ ALAPELLÁTÁSBAN MAGYARORSZÁGON A DEPRESSZIÓ PREVALENCIÁJA AZ ALAPELLÁTÁSBAN MAGYARORSZÁGON EREDETI KÖZLEMÉNY TORZSA PÉTER 1, RIHMER ZOLTÁN 2, GONDA XÉNIA 2,3, SEBESTYÉN BEA 4, SZOKONTOR NÓRA 5, KALABAY LÁSZLÓ 1 1 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

List of publications. Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc

List of publications. Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc List of publications Prof. Zoltán Rihmer, MD, PhD, DSc 1978-2012 1 RIHMER Z.: A depresszió nozológiai problémái, Orvosképzés 1978; 53: 255 260 2 RIHMER Z., CSISZÉR N., BOZÓKI M., TAR A.: A lithium profilaktikus

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA doktora. Témavezetők: mezőgazdaság-tudomány kandidátusa DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTÉS- ÉS TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Bánszki Tamás, MTA

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Érzelmi reakciók kognitív és genetikai háttere depressziós és kontroll csoportokban

Érzelmi reakciók kognitív és genetikai háttere depressziós és kontroll csoportokban Érzelmi reakciók kognitív és genetikai háttere depressziós és kontroll csoportokban Doktori értekezés Dr. Szily Erika Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Simon

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2006. SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2006. SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2006. SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÁSKIVONATOK) Álmos Péter Juhász Anna Rimanóczy Ágnes Béres Judit Janka Zoltán Kálmán János Romák neuropszichiátriai kórképeinek

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK

A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK Németh Attila Csorba Csilla Tóth András Sokszor csak azért nem adjuk át magunkat egyetlen szenvedélynek, mert több van belõle. (La

Részletesebben

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László

Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Publikációs Jegyzék Dr. Papp László Jegyzetek, tankönyvek 3. [2015] Betegvezetés az ápolásban. e-tankönyv. elérhető: www.tankonyvtar.hu 2. [2013] Neurológiai szakápolástan (2. átdolgozott kiadás) Juhász

Részletesebben

Az UNIPOLÁRIS DEPRESSZIÓ ÉS A BIPOLÁRIS ZAVAROK DIAGNOSZTIKÁJA A DSM-5 ELŐTT ÉS UTÁN. Prof. Dr. Rihmer Zoltán Semmelweis Egyetem, Budapest

Az UNIPOLÁRIS DEPRESSZIÓ ÉS A BIPOLÁRIS ZAVAROK DIAGNOSZTIKÁJA A DSM-5 ELŐTT ÉS UTÁN. Prof. Dr. Rihmer Zoltán Semmelweis Egyetem, Budapest Az UNIPOLÁRIS DEPRESSZIÓ ÉS A BIPOLÁRIS ZAVAROK DIAGNOSZTIKÁJA A DSM-5 ELŐTT ÉS UTÁN Prof. Dr. Rihmer Zoltán Semmelweis Egyetem, Budapest 2015 Az affektív betegségek diagnózisához megkívánt két küszöb

Részletesebben

A kötődési mintázat és a

A kötődési mintázat és a Fakultatív program: Tudományos diákköri műhelyek: TDK háziverseny (dec 16. du) A kötődés mérése és genetikai háttere A gyermekkori temperamentum Személyiségvonások, mint endofenotípusok További érdekes

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

IX. MAGYAR NEUROPSZICHOFARMAKOLÓGIAI KONGRESSZUS KLINIKAI DIAGNÓZIS ÉS A PSZICHOFARMAKOLÓGIA Tihany, 2006. október 5-7.

IX. MAGYAR NEUROPSZICHOFARMAKOLÓGIAI KONGRESSZUS KLINIKAI DIAGNÓZIS ÉS A PSZICHOFARMAKOLÓGIA Tihany, 2006. október 5-7. IX. MAGYAR NEUROPSZICHOFARMAKOLÓGIAI KONGRESSZUS KLINIKAI DIAGNÓZIS ÉS A PSZICHOFARMAKOLÓGIA Tihany, 2006. október 5-7. Hotel Club Tihany Tisztelt Kollégák! Ezúton hívunk meg minden kedves érdeklõdõt a

Részletesebben

A bipoláris betegség korszerű diagnózisa és kezelése. Prof. Dr. Rihmer Zoltán

A bipoláris betegség korszerű diagnózisa és kezelése. Prof. Dr. Rihmer Zoltán A bipoláris betegség korszerű diagnózisa és kezelése Prof. Dr. Rihmer Zoltán 2014 A bipoláris betegség népegészségügyi jelentősége Élethosszig tartó (rekurrens) betegség A lakósság 3-7 %-át érinti Alulreferált,

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: )

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: ) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2012.02.01 2013.01.31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztály

Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztály Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztály A gyermek depressziós tüneteivel és szubjektív életminıségével kapcsolatos anya-gyermek válaszok egyezésének és befolyásoló tényezıinek vizsgálata depressziós

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31.

Z GENERÁCIÓ: Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén Szombathely, 2012. május 31. Z GENERÁCIÓ: Magyar serdülők életmódja és jellemző trendek az Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás 1997-2010 közötti adatai alapján Szimpózium a Magyar Pszichológiai Társaság

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

Szakmai önéletrajz febr.16.

Szakmai önéletrajz febr.16. Szakmai önéletrajz Név: Dr. Milley György Máté Foglalkozás: általános orvos (79874) Beosztás: Ph.D. hallgató Jelenlegi munkahely: Semmelweis Egyetem (SE) Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete,

Részletesebben

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet Ph.D. értekezés tézisei A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Tüske Zsófia Szeged 2006 Bevezetés A szilárd gyógyszerformák

Részletesebben

DOMEO Időseket otthonukban segítő robot

DOMEO Időseket otthonukban segítő robot DOMEO Időseket otthonukban segítő robot Zsiga Katalin Fazekas Gábor Pilissy Tamás Stefanik Györgyi Tóth András Jurák Mihály Melegh László Rehabilitációs robotok Terápia Állapotfelmérés Lokomat (Svájc)

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

EGY ÚJ HANGULATI KÉRDÕÍV VALIDÁLÁSA EGÉSZSÉGES MINTÁN

EGY ÚJ HANGULATI KÉRDÕÍV VALIDÁLÁSA EGÉSZSÉGES MINTÁN EGY ÚJ HANGULATI KÉRDÕÍV VALIDÁLÁSA EGÉSZSÉGES MINTÁN HALMAI ZSUZSA 1, DÖMÖTÖR ESZTER 2, BALOGH GABRIELLA 2, SÁROSI ANDREA 2, FALUDI GÁBOR 2, SZÉKELY ANNA 1 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai

Részletesebben

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek)

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek) A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma 2014. május 9. (péntek) 8:30 órától: Regisztráció 9:50-10:00: Megnyitó Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere

Részletesebben

Az impulzivitás genetikai korrelátumai. Varga Gábor Doktori értekezés tézisei. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program

Az impulzivitás genetikai korrelátumai. Varga Gábor Doktori értekezés tézisei. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Az impulzivitás genetikai korrelátumai Varga Gábor Doktori értekezés tézisei ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Program Témavezető: Dr. Veres-SzékelyAnna, habil. egyetemi docens

Részletesebben

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu PSZB09-109 Veres-Székely Anna, Kótyuk Eszter és Sasvári Mária Prof. (2015 őszi félév:) szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu Fogadó óra: kedd 11-12 (Izu112) sasvari.maria@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 7/2005. számú határozata. Cím: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi Szekciójának Tudományos Ülése Szervező: Magyar Reumatológusok Egyesülete Dél-Magyarországi

Részletesebben

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár

Részletesebben

Z Generáció - MeGeneráció

Z Generáció - MeGeneráció Z Generáció - MeGeneráció Kökönyei Gyöngyi 1, Urbán Róbert 1, Örkényi Ágota 2,3, Költő András 2,3, Zsiros Emese 2, Kertész Krisztián 2, Németh Ágnes 2, Demetrovics Zsolt 1 1 ELTE Pszichológiai Intézet

Részletesebben

Ideje: 2006.03.17 15:56 WHO

Ideje: 2006.03.17 15:56 WHO WHO: Az öngyilkosság megelőzése (Háziorvosok) Ideje: 2006.03.17 15:56 WHO Információs anyag háziorvosok részére Jelen dokumentum speciális szakmai és társadalmi csoportok részére készült, a WHO világszerte

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

Gasztroenterológiai betegségek pszichometriai vizsgálata. Funkcionális és organikus zavarok összevetése

Gasztroenterológiai betegségek pszichometriai vizsgálata. Funkcionális és organikus zavarok összevetése Gasztroenterológiai betegségek pszichometriai vizsgálata. Funkcionális és organikus zavarok összevetése Doktori tézisek Dr. Kovács Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

GÉNJEINK ÉS A LELKI EGÉSZSÉG A STRESSZ HATÁSÁNAK ÉS A DEPRESSZIÓ GENOMIKÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS TANULSÁGAI

GÉNJEINK ÉS A LELKI EGÉSZSÉG A STRESSZ HATÁSÁNAK ÉS A DEPRESSZIÓ GENOMIKÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS TANULSÁGAI Összefoglalás 660 GÉNJEINK ÉS A LELKI EGÉSZSÉG A STRESSZ HATÁSÁNAK ÉS A DEPRESSZIÓ GENOMIKÁJÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS TANULSÁGAI A depresszió, sőt az egész pszichiátria, pszichológia és idegtudomány talán

Részletesebben

Publikációk: dokumentum/egyéb/nem besorolt/tudományos Interjút készítette: Babarczy Veronika

Publikációk: dokumentum/egyéb/nem besorolt/tudományos Interjút készítette: Babarczy Veronika Publikációk: Sal István, Papp Ildikó, Perczel Forintos DóraMagatartás-orvoslási lehetőségek a 1. cukorbetegség és az elhízás kezelésébenorvosi HETILAP 153:(11) pp. 410-417. (2012)Link(ek): DOI/Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Klinikai jellemzők pszichotikus és nem pszichotikus bipoláris betegeknél

Klinikai jellemzők pszichotikus és nem pszichotikus bipoláris betegeknél Klinikai jellemzők pszichotikus és nem pszichotikus bipoláris betegeknél Bélteczki Zsuzsanna 1, Rihmer Zoltán 2 és Újvári Júlia 1 1 Sántha Kálmán Szakkórház, Nagykálló 2 Semmelweis Egyetem Pszichiátriai

Részletesebben

A WILSON BETEGSÉG EXTRAHEPATIKUS MANIFESZTÁCIÓI. Doktori értekezés tézisei

A WILSON BETEGSÉG EXTRAHEPATIKUS MANIFESZTÁCIÓI. Doktori értekezés tézisei A WILSON BETEGSÉG EXTRAHEPATIKUS MANIFESZTÁCIÓI Doktori értekezés tézisei Hegedus Dalma 1.sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Budapest 2003 A Wilson betegség egy viszonylag ritka öröklött rézanyagcsere-zavar.

Részletesebben

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai

Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai Temperamentum, kognitív teljesítmény és hipnábilitás pszichogenetikai asszociációvizsgálatai Habilitációs dolgozat Veres-Székely Anna, Ph.D. 2010 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 Ábrajegyzék... 6 Táblázatok

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Bernát István Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesítményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses

Részletesebben

Gyógyszerészi kommunikáció

Gyógyszerészi kommunikáció Gyógyszerészi kommunikáció Előadás vázlat Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Hibás feltételezések a betegek gyógyszerhasználatával kapcsolatban 1. Az orvos már megbeszélte

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Gyermekpszichiátriai kórképek vizsgálata: Az életminőség és az ADHD vizsgálata. dr. Dallos Gyöngyvér

Gyermekpszichiátriai kórképek vizsgálata: Az életminőség és az ADHD vizsgálata. dr. Dallos Gyöngyvér Gyermekpszichiátriai kórképek vizsgálata: Az életminőség és az ADHD vizsgálata Doktori tézisek dr. Dallos Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Mentális egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Balázs

Részletesebben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben

Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Fizikailag aktív és passzív szabadidőeltöltési formák néhány összefüggése egymással és a pszichés jólléttel serdülőkorúak körében 2010-ben Németh Ágnes 1, Kertész Krisztián 1, Örkényi Ágota 1, Költő András

Részletesebben

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016

Gyakorlat 8 1xANOVA. Dr. Nyéki Lajos 2016 Gyakorlat 8 1xANOVA Dr. Nyéki Lajos 2016 A probléma leírása Azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása van a család jövedelmének a tanulók szövegértés teszten elért tanulmányi eredményeire. A minta 59 iskola adatait

Részletesebben