ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK Az Mt. Bevezető rendelkezései és jelentőségük Az Mt. célja a tisztességes foglalkoztatás követelménye Az Mt. hatálya Az Mt. területi hatálya A jogválasztás szabadsága és korlátai A fiatal munkavállaló Az értelmezési alapelvek Az általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás A jóhiszeműség és a tisztesség Az együttműködés kötelezettsége A méltányos mérlegelés követelménye A tájékoztatás kötelezettsége A rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma A rendeltetésellenes joggyakorlás orvoslása A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek tiszteletben tartása A munkaidőn kívüli magatartás A vélemény szabadságának korlátai A titoktartási kötelezettség A személyhez fűződő jogok védelme A munkavállaló védelme nyilatkozattétel, adatközlés- és kezelés, alkalmassági vizsgálat A munkavállaló ellenőrzése Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása a munkáltatónál Az egyenlő bánásmód követelménye A közvetlen hátrányos megkülönböztetés A közvetett hátrányos megkülönböztetés A zaklatás és a megtorlás Az előnyben részesítés Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése a foglalkoztatásban A bizonyítás különös szabályai A munkaviszonyra vonatkozó szabály A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok, a jognyilatkozatok megtételének módja, a határidő és az időtartam számítása A munkaviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatok A megállapodás Az egyoldalú jognyilatkozat Az elállás A jognyilatkozat közlése és visszavonása

2 A nyilatkozat A kötelezettségvállalás A munkáltatói szabályzat és az egyoldalúan kialakított gyakorlat A tájékoztatás A feltétel A jognyilatkozatok megtételének módja A munkáltató képviselete A munkavállaló képviselete Az alaki kötöttség Az írásba foglalás teljesítése, a lényeges adatok A jognyilatkozat közlése A határidő és az időtartam számítása Az érvénytelenség A semmisség A megtámadhatóság Az érvénytelenség jogkövetkezménye A részleges érvénytelenség A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat érvénytelensége A munkaviszony alanyai, a cselekvőképtelen munkavállaló A munkaviszony alanyai A munkáltatói jogalanyiság A munkavállalói jogalanyiság A cselekvőképtelen munkavállaló A munkáltató személyében bekövetkező változás A munkáltató személyében bekövetkező változás jogkövetkezményei A felszámolási eljárás alatt álló munkáltatóra vonatkozó különös szabályok Az átadó és az átvevő munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Az átadó és átvevő munkáltató egyetemleges felelőssége A munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó munkavállalói felmondás Eltérő megállapodás A munkaviszony létesítése, a munkaszerződés tartalma, a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége A munkaviszony létesítése A munkaszerződés fogalma, a munkaviszony minősítő jegyei Az elsődleges minősítő jegyek A másodlagos minősítő jegyek A munkaszerződés tartalma és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, az alakiság követelményei A munkaszerződés tartalma A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége A munkaviszony kezdete, a próbaidő jogi természete, rendeltetése, időtartama A próbaidő A munkaviszony kezdete Eltérő megállapodás

3 8. A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek A munkáltató alapvető kötelezettségei A munkavállaló költségeinek megtérítése Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása A munkavállaló alapvető kötelezettségei A személyes munkavégzési kötelezettség Az általában elvárható szakértelem és gondosság A munkakör ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartás tanúsítása Az együttműködési kötelezettség Juttatás elfogadása harmadik személytől A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Az utasítás teljesítésének megtagadása, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Az utasítás teljesítésének megtagadása Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért Az alkalmazható joghátrányok Az eljárás szabályai A munkaszerződés módosítása A munkaszerződés kötelező módosítása Munkáltatói ajánlat a munkabér módosítására egyes távolléteket követően Megfelelő munkakör felajánlása várandós nőnek Munkaszerződés módosítási lehetőségek és a kérelemre kötelező részmunkaidő-kikötés Eltérő megállapodás A munkaviszony megszűnése és megszüntetése A munkaviszony megszűnése A munkavállaló halála A munkáltató jogutód nélküli megszűnése A határozott idő lejárta A munkáltató gazdasági egységének Mt.-n kívüli átvétele A megszűnés további törvény szerinti esetei A munkaviszony megszüntetése A közös megegyezés Az indokolási kötelezettséggel kapcsolatos tartalmi elvárások Az indokolás világosságának követelménye Az indokolás valóságának követelménye Az indokolás okszerűségének követelménye A felmondás, a munkavállalói, illetve a munkáltatói felmondás szabályai közötti különbség, a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése A felmondás

4 13.2. A határozatlan idejű munkaviszony munkáltatói felmondásának indokolása A munkavállaló magatartása A munkavállaló képességei A munkáltató működésével összefüggő körülmény Az átszervezés A létszámcsökkentés A minőségi csere A határozott idejű munkaviszony munkáltatói felmondásának indokolása Munkáltatói felmondás indokolás nélkül A munkavállalói felmondás szabályai A felmondási tilalmak és a felmondási korlátozások, a felmondási idő mértéke, a felmentési idő A felmondási tilalmak A felmondási korlátozások A védett kor A fizetés nélküli szabadságát gyermeke hároméves kora előtt megszüntető szülő A rehabilitációs ellátásban vagy járadékban részesülők A felmondási idő mértéke, a felmentési idő A felmondási idő A felmentési idő A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok A csoportos létszámcsökkentés minősítő jegyei A munkáltató és az üzemi tanács tárgyalása Döntés a csoportos létszámcsökkentésről A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége A munkáltató és az üzemi tanács megállapodása A végkielégítés Azonnali hatályú felmondás feltételei, fajtái Azonnali hatályú felmondás kötelezettségszegés vagy a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tevő magatartás miatt Az azonnali hatályú felmondás indokolása Súlyos gondatlanság, szándékosság A jogszerű munkavállalói azonnali hatályú felmondás példák az ítélkezési gyakorlatból A jogszerű munkáltatói azonnali hatályú felmondás példák az ítélkezési gyakorlatból Az azonnali hatályú felmondás közlésére vonatkozó jogvesztő határidők Munkavállalói jogosultságok a munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén Azonnali hatályú felmondás a próbaidő alatt, a határozott idejű munkaviszony munkáltatói megszüntetése azonnali hatályú felmondással Azonnali hatályú felmondás a próbaidő alatt A határozott idejű munkaviszony munkáltatói megszüntetése azonnali hatályú felmondással

5 18. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén A felek közötti elszámolás szabályai Értékelés a munkavállalóról A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei A munkáltatói jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei A munkáltató kártérítési felelőssége A munkaviszony helyreállítása munkavállalói kérelemre A munkavállalói jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei Eltérő megállapodás A munka- és pihenőidő fogalmai, a napi munkaidőre, a munkaidőkeretre és a munkaidő- beosztásra vonatkozó alapvető szabályok A munka- és pihenőidő fogalmai A munkaidő fogalma A munkanap, a pihenő- és munkaszüneti nap és a hét A napi- és a beosztás szerinti munkaidő és az éjszakai munka A munkáltató tevékenysége A készenléti jellegű munkakör A napi munkaidőre vonatkozó alapvető szabályok A napi munkaidő A munkaidőkeretre vonatkozó alapvető szabályok A munkaidőkeret alapján teljesítendő munkaidő megállapítása, tájékoztatás a keret kezdő és befejező időpontjáról A munkaidőkeret tartama Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta előtti megszűnése esetén A munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok A kötetlen munkarend Az általános munkarend, az egyenlőtlen munkaidő-beosztás, a munkaidőbeosztás közlése és módosítása Az elszámolási időszak A beosztás szerinti munkaidő tartama Az osztott napi munkaidő A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása. A munkaközi szünet A munkaidő vasárnapra történő beosztása A munkaidő munkaszüneti napra történő beosztása A munkaközi szünet A napi és heti pihenőidőre, illetve a heti pihenőnapra vonatkozó szabályok, és a munka- és pihenőidő nyilvántartása A napi pihenőidő A heti pihenőnap A heti pihenőidő A munka- és pihenőidő nyilvántartása A rendkívüli munkaidő fogalma, elrendelése, az elrendelésének korlátai, az ügyeletre és készenlétre vonatkozó szabályok A rendkívüli munkaidő fogalma

6 23.2. A rendkívüli munkaidő elrendelése A rendkívüli munkaidő mértéke Az ügyeletre és készenlétre vonatkozó szabályok Az ügyelet és a készenlét időtartama A rendkívüli munkaidő és készenlét elrendelését kizáró vagy korlátozó munkavállalói állapotok és munkakörülmények A szabadság mértéke és kiadása A szabadság jogszerző ideje Az alap- és a pótszabadságok Az életkor alapján járó pótszabadság A gyermek után és az apáknak járó pótszabadság Pótszabadság jár a fiatal munkavállalónak Pótszabadság a föld alatt vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen Pótszabadság az egészségkárosodott munkavállalónak A szabadság arányosítsa és kerekítése A szabadság kiadása és elszámolása A szabadság pénzbeli megváltása A betegszabadság, a szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság Betegszabadság Szülési szabadság A fizetés nélküli szabadságok A gyermek gondozására biztosított fizetés nélküli szabadság A szülési szabadság és a gyermek gondozására biztosított fizetés nélküli szabadság megszűnése Fizetés nélküli szabadság a gyermek tízéves koráig Az ápolási szabadság Fizetés nélküli szabadság a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéshez A fizetés nélküli szabadság igénybevételének közös szabályai A munka díjazása, díjazás munkavégzés hiányában, a távolléti díj számítása Az alapbér A teljesítménybér A teljesítménykövetelmény A bérpótlék A vasárnapi- és a munkaszüneti napi pótlék A műszakpótlék Az éjszakai pótlék A rendkívüli munkaidő ellenértéke bérpótlék vagy szabadidő A készenlétért és az ügyeletért járó bérpótlék Egyes bérpótlékok alapbéresítése, a bérpótlékátalány Díjazás munkavégzés hiányában Az állásidő Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól a munkáltató hozzájárulásával

7 Távolléti díjjal fizetett munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés A bérpótlék beszámítása a távollétre fizetett díjazásba A távolléti díj számítása A távolléti díj számítása havi- és órabér esetén A távolléti díj megállapítása teljesítménybér esetén A bérpótlékok beszámítása a távolléti díjba a beosztás nélküli munkaidő alóli mentesülés tartamára Az irányadó időszakhoz kapcsolódó különös szabályok A munkabér védelme, a munkabérből való levonás szabályai, a jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése A munkabér védelme A havonta történő bérelszámolás szabályai Munkabér kifizetés és elszámolás egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás esetén Elszámolás a munkaidőkeret lejártakor A munkabér fizetésének határideje A bérkifizetés egyes kérdései A készpénzben történő bérfizetés A munkabérből való levonás szabályai A munkabérből való levonás feltételei A beszámítás tilalma A munkabérre vonatkozó igényről szóló lemondás és a levonásmentes munkabérrész engedményezésének tilalma A jogalap nélkül kifizetett munkabér Eltérő megállapodás A munkáltató kártérítési felelőssége Felelősség az okozott kárért A munkaviszonnyal összefüggésben okozott kár, az oksági kapcsolat A munkáltató mentesülése a kárfelelősség alól Mentesül az ellenőrzési körön kívüli okból bekövetkezett kár esetén A károsult kizárólagos és elháríthatatlan magatartása Kárfelelősség a munkaszerződéstől eltérő, más munkáltatónál történő átmeneti foglalkoztatás esetén A kártérítés mértéke A kármegosztás A kártérítés mérséklése Felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt ingóságaiért A megtérítendő károk Az elmaradt jövedelem A természetbeni juttatások értéke és a dologi kár A hozzátartozó kára A megtérítendő költségek A nem vagyoni kár A kártérítés összegéből levonandó tételek A járadék és az általános kártérítés A kártérítés módosítása

8 A szakaszos elévülés A kártérítés módosításával összefüggő adminisztratív kötelezettségek A polgári jogi szabályok alkalmazása Eltérő megállapodás A munkavállaló kártérítési felelőssége, a megőrzési felelősség, felelősség a leltárhiányért, a munkavállalói biztosíték Munkavállalói kártérítési felelősség a vétkesen okozott kárért A munkavállaló felróhatósága A kártérítés mértéke, a kárigény érvényesítése és a kármegosztás A megőrzési felelősség A felelősség mértéke, mentesülés a felelősség alól A különös megőrzési felelősség Több munkavállaló együttes felelőssége Felelősség a leltárhiányért A leltárhiány fogalma, a leltáridőszak A leltárfelelősségi megállapodás A forgalmazási veszteség Munkáltatói kötelezettségek a leltárfelelősséggel kapcsolatban A leltárhiányért fennálló felelősség mértéke A kártérítés mértékét befolyásoló körülmények A leltárhiánnyal kapcsolatos kárigény érvényesítés jogvesztő határideje A munkavállalói biztosíték A kártérítés mérséklése Eltérő megállapodás A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok, munkavégzés behívás alapján A határozott idejű munkaviszonyra vonatkozó különös szabályok A határozott idejű munkaviszony korlátai Munkavégzés behívás alapján A munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony, távmunkavégzés A munkakör megosztása A több munkáltató által létesített munkaviszony A távmunkavégzés A munkáltató utasítási és ellenőrzési joga A bedolgozói jogviszony és az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszony A bedolgozói jogviszony A díjazás és a költségtérítés különös szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásra és az alkalmi munkára irányuló munkaviszony Az egyszerűsített foglalkoztatás Az alkalmi munka A munkaviszony-létesítés különös szabályai Az Mt.-ből az egyszerűsített foglalkoztatásra nem alkalmazható szabályok

9 33. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok Szabályozási előzmények, a köztulajdonban álló munkáltató fogalma A többségi befolyás A kollektív szerződés és a felek megállapodásának korlátozása A tulajdonosi jogokat gyakorlót megillető munkáltatói jogkör A vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések Vezető állású munkavállaló a törvény erejénél fogva vagy a munkaszerződés alapján A vezetői munkaviszony különös szabályai A munkaviszonya megszüntetés különös szabályai A vezetői összeférhetetlenség Eltérő megállapodás A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb rendelkezések A munkaerő-kölcsönzés jellemzői A munkavállaló kikölcsönzésének ideiglenessége A kölcsönbeadói jogalanyiság feltételei A kölcsönzés tilalma, érvénytelen a munkavállaló elhelyezkedését akadályozó megállapodás, a kölcsönvevő tájékoztatási kötelezettsége A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony A munkaerő-kölcsönzésről szóló szerződés A munkáltatói jogkör megosztása a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között A kölcsönvevő és a kölcsönbeadó tájékoztatási kötelezettsége A kölcsönzésre irányuló munkaviszony Az egyenlő bánásmód követelménye A munkaviszony megszüntetése A kártérítési felelősség Eltérő megállapodás A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt.-ből kizárt, illetve nem kötelezően alkalmazandó szabályok, valamint különös rendelkezések A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások, a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés A versenytilalmi megállapodás A munkavállalót terhelő kötelezettség A tilalom ellenértéke Az elállás lehetősége A munkáltató személyében bekövetkező változás A tanulmányi szerződés A tanulmányi szerződés megkötésének kizárása A munkáltatói szerződésszegés A munkavállalói szerződésszegés A tanulmányi szerződés azonnali hatályú megszüntetése A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó általános rendelkezések A kollektív jogok garanciái A tájékoztatás kötelezettsége

10 A tájékoztatás és a konzultáció A tájékoztatás kizárása és a titoktartás Az üzemi tanácsra vonatkozó főbb szabályok, az üzemi tanács feladata és jogköre Általános szabályok A választás kötelezettsége és költségei, az üzemi tanács mandátuma, taglétszáma A passzív és az aktív választójog Az üzemi tanács választása A választási bizottság és feladatköre A jelöltállítás A választás szabályai A megválasztott tag Az érvényes választás Az eredménytelen választás A választással kapcsolatos jogvita A központi és a vállalatcsoport szintű üzemi tanács Az üzemi tanács megszűnése Az üzem tanács visszahívása Az üzemi tanács mandátumának meghosszabbodása Az üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése Az üzemi tanács tagjának visszahívása A póttag behívása A gazdasági egységek összevonása, szétválasztása, valamint a munkáltató személyében bekövetkező változás Az üzemi tanács működése Az üzemi tanács tagjai munkaidő-kedvezménye, elnöke munkajogi védelme Az üzemi tanács tájékoztatási joga Az üzemi tanács feladata és jogköre A munkáltató és az üzemi tanács közös döntése A munkáltató véleményeztetési kötelezettsége Az üzemi tanács tájékoztatása a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén Az üzemi tanács sztrájkhoz való viszonya Az üzemi megbízott Az üzemi megállapodás A tanács részvételi jogaihoz kapcsolódó üzemi megállapodás A részvételi jogokkal kapcsolatos üzemi megállapodás és az Mt. viszonya A kollektív szerződést helyettesítő üzemi megállapodás A szakszervezet fogalma, a szakszervezetekre vonatkozó alapvető rendelkezések, a szakszervezetekkel kapcsolatos tilalmak, a szakszervezetek jogai, a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalókra vonatkozó rendelkezések, a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény A szakszervezet fogalma, a szakszervezetekre vonatkozó alapvető rendelkezések

11 A szakszervezeti tagsággal és tevékenységgel kapcsolatos garanciák A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jogai A védelemre megjelölt választott szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme Az egyetértési jog gyakorlása, az egyet nem értés következményei A szakszervezeti munkaidő-kedvezmény A szakszervezet képviseletében eljáró, de munkaviszonyban nem álló személy belépése a munkáltatóhoz A kollektív szerződés megkötése és tartalma, hatálya, megszűnése A kollektív szerződés megkötése és tartalma A szakszervezet kollektív szerződéskötési képessége A kollektív szerződés szabályozási hatásköre, az írásba foglalás követelménye A kollektív szerződés hatálya A kollektív szerződés megszűnése A felmondás és a határozott idő lejárta A szerződést kötő fél megszűnése, a szakszervezet kollektív szerződéskötési képességének elvesztése A munkáltató személyében bekövetkező változás Eltérő megállapodás és felhatalmazás A munkajogi igény érvényesítése A fizetési felszólítás A mérlegelési jogkörben hozott munkáltatói döntéssel kapcsolatos igényérvényesítés Az igény elévülése A 30 napos keresetindítási határidő A határidő elmulasztásának igazolása A kereset halasztó hatálya A békéltetés Az ötnapos igényérvényesítési határidő Felhatalmazás a kollektív szerződés részére az igényérvényesítés Mt.-től eltérő szabályainak megalkotására A kollektív munkaügyi vita A döntőbíráskodás A KÖZSZFÉRA MUNKAJOGA A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai, jellege, létesítésének főbb szabályai A Kttv. hatálya alá tartozó munkáltatók és alkalmazottak A Kttv. hatálya és a közalkalmazotti jogviszonyba kerülés A közszolgálati tisztviselő és az ügykezelő Munkáltatói jogalanyiság A munkáltatói joggyakorlás A közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítése A kinevezés általános feltételei

12 A központi államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek különös képesítési előírásai A tartalékállományban lévő hivatásos szolgálati, illetve katonai szolgálati jogviszonyban állók kinevezésének különös szabályai A büntetlen előélet mint kinevezési feltétel A kinevezés tartalmi elemei Az eskü A kiválasztás: meghívás vagy pályázat alapján A próbaidő Az ösztöndíjas jogviszony A kinevezés módosítása a közös megegyezést nem igénylő esetek Az egyoldalú kinevezés módosítás elutasítása kérelemre kötelező felmentés A várandós nők védelme A kinevezés kötelező módosítása közszolgálati tisztviselői kérelemre A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatás átirányítás, kirendelés és kiküldetés Az átirányítás A kirendelés A kiküldetés A kormányzati érdekből történő kirendelés A határozott idejű áthelyezés A nemzeti szakértő A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás A végleges áthelyezés A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó főbb rendelkezések A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése A határozott idő lejárta A kormánytisztviselő halála A jogviszony megszűnése a törvény erejénél fogva A 70. életév betöltése A prémiumévek programban résztvevő jogviszonyának megszűnése Az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése A hivatalvesztés fegyelmi büntetés Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzése Állam- vagy kormányközi szervezettel, illetve EU szervvel történő jogviszony-létesítés A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése A közös megegyezés Az áthelyezés A lemondás A felmentés A felmentés indokolása általános követelmények A felmentés mint lehetőség Az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, az államigazgatási szerv vezetője döntése alapján az 430

13 államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik [63. (1) a pont] Megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a kormánytisztviselőt foglalkoztatták [63. (1) b) pont] Átszervezés következtében a munkakör megszűnik [63. (1) c) pont] A kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül [63. (1) d) pont] A kötelező felmentés A hivatali méltatlanság [63. (2) a) pont] A nem megfelelő munkavégzés [63. (2) b) pont] Az egészségügyi alkalmatlanság [63. (2) c) pont] A munkáltató egyoldalú kinevezés módosítása esetén a kormánytisztviselő felmentését kérelmezi [63. (2) d) pont] A vezető bizalmának elvesztése [63. (2) e) pont] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 18. (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelme [63. (2) f) pont] A nagyobb létszámot érintő felmentés különös szabálya A felmentési idő A végkielégítés A felmentési tilalom A felmentési idő kezdetének halasztása A jogviszony átalakulása A tartalékállomány Eljárás a jogviszony megszűnésekor A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma, jogok és kötelezettségek Az államigazgatási szerv kötelezettségei A kinevezés, a jogszabályok és a közszolgálati szabályzat szerinti foglalkoztatás A munkafeltételek biztosítása Az illetményfizetési kötelezettség, a költségek megtérítése Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása A kormánytisztviselő kötelezettségei A munkavégzéssel kapcsolatos általános elvárások A rendelkezésre állás kötelezettsége Az együttműködés kötelezettsége A személyes munkavégzés kötelezettsége A vezető iránti szakmai lojalitás A kormányzati hivatás etikai alapelvei, a Magyar Kormánytisztviselői Kar jogköre, az együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség fontosabb szabályai A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogköre A tagsági viszony Az MKK és az állami szervek kapcsolata A kormányzati hivatás etikai alapelvei Az együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség A hozzátartozói összeférhetetlenség

14 A politikai összeférhetetlenség A további munkavégzésre irányuló jogviszonyok korlátozása, az összeférhetetlen tevékenység A gazdasági összeférhetetlenség Eljárás az összeférhetetlenségi ok felmerülésekor A vezetői összeférhetetlenség Fegyelmi és kártérítési felelősségre vonatkozó főbb szabályok a kormányzati szolgálati jogviszonyban A fegyelmi felelősség A fegyelmi felelősség feltételei A fegyelmi büntetések A fegyelmi büntetés hatálya A fegyelmi eljárás során eljáró személyek A lényeges eljárási szabálysértés A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása Az eljárási határidők A vizsgálóbiztos kijelölése és a vizsgálat Az állásból történő felfüggesztés Az eljárás felfüggesztése A tárgyalás A fegyelmi eljárás megszüntetése A fegyelmi határozat végrehajtása Az eljárás költségei A kormánytisztviselő kártérítési felelőssége A vétkesség A kártérítés mértéke A kár megosztása Az általános megőrzési felelősség A leltárhiányért fennálló felelősség A felelősségi feltételek A felelősség mértéke és megállapítása Több kormánytisztviselő együttes felelőssége A kártérítés módja, a kár összegének meghatározása A kártérítési felelősség megállapítása A kártérítés alóli részbeni mentesítés A munkáltató kártérítési felelőssége Felelősség a munkavállaló munkahelyre bevitt ingóságaiért A munkáltató által megtérítendő károk A hozzátartozók kára A kártérítés összegét csökkentő tételek A járadék és az általános kártérítés A kártérítés módosítása A kárigény előterjesztése, a szakaszos elévülés A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság szerepe A Kormánytisztviselői Döntőbizottság eljárása A közszolgálati panasz

15 A keresetindítás lehetősége A véleményezési eljárás A jogvitára vonatkozó további rendelkezések A KDB tagjai Az elévülés Az elévülés nyugvása Az elévülés megszakadása A munkáltatói jogellenes jogviszony-megszüntetés jogkövetkezményei A továbbfoglalkoztatás kérelmezésének lehetősége A visszahelyezés mellőzése munkáltatói kérelemre Az elmaradt illetmény megtérítése a továbbfoglalkoztatás kérelmezhetősége esetén Az egyéb járandóságok megtérítése A kár megtérítése Átalány-kártérítés a jogellenes munkáltatói jogviszony-megszüntetésért A kormánytisztviselői jogellenes jogviszony-megszüntetés jogkövetkezményei Közszolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó fontosabb eltérő rendelkezések A köztisztviselőkre vonatkozó különös szabályok Megfeleltetések A munkáltatói jogkör gyakorlása A köztisztviselő besorolása, az öregségi nyugdíjra jogosult köztisztviselő foglalkoztatása A közszolgálati jogviszony megszüntetése A polgármester és az önkormányzati képviselő képzése A hivatásetika és az összeférhetetlenség A munkaidő, az igazgatási szünet A címek Az illetménykiegészítés A személyi illetmény A vezetők illetményére vonatkozó szabályok Az egyéb juttatások A közszolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése Jogorvoslati határidők A jogorvoslat halasztó hatálya a végrehajtásra A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok, a közalkalmazotti jogviszony alanyai, létesítése, megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony a Kjt. hatálya A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok A közalkalmazotti jogviszony létesítése A pályázat A magasabb vezető és a vezetői megbízásra szóló pályázat A pályázattal kapcsolatos jogviták A közalkalmazotti jogviszony létesítése, a kinevezés A határozott idejű kinevezés A próbaidő A gyakornoki idő

16 51.4. A vezetői státusz közalkalmazotti jogviszonyban A vezetői megbízás Lemondás a vezetői megbízásról A vezetői megbízás visszavonása A megbízás jogellenes visszavonása A részmunkaidő kötelező kikötése közalkalmazotti kérelemre Változás a munkáltató személyében A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése a jogcímek A közalkalmazotti jogviszony megszűnése A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Változás a munkáltató személyében Az áthelyezés A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetése A lemondás A rendkívüli lemondás A felmentés A felmentés megelőzése (1.) a munkakör felajánlási kötelezettség A felmentés megelőzése (2.) a részmunkaidő kikötése A felmentés megelőzésére irányuló szabályokhoz kapcsolódó eljárási kötelezettségek (1.) Önkormányzatok megállapodási lehetősége a felmentés megelőzése érdekében A felmentés megelőzésére irányuló szabályokhoz kapcsolódó eljárási kötelezettségek (2.) A közoktatásra vonatkozó különös szabály A felmentési idő kezdetének különös szabálya A felmentési védelem különös szabálya állás- vagy részmunkaidő felajánlási kötelezettség esetén A felmentés korlátozása a különösen indokolt eset A felmentési idő A közalkalmazotti igazolás A végkielégítés A kártérítési felelősségre vonatkozó főbb rendelkezések a közalkalmazotti jogviszonyban MUNKAJOGI KÉRDÉSEK SZAKVIZSGÁN IS FELTESZIK!

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév

Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A bányatársládák 3. A munkajogviszony fogalma 4. A megbízás

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 I. félév

Tantárgyi tematika /2017 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2016/2017 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 II. félév

Tantárgyi tematika /2017 II. félév Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Tantárgyi tematika - 2016/2017 II. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: osztatlan jogászképzés levelező tagozat 7 kredit Dr.

Részletesebben

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) osztatlan jogász képzés levelező tagozat. Tantárgy kreditszáma:

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) osztatlan jogász képzés levelező tagozat. Tantárgy kreditszáma: Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Tantárgyi tematika osztatlan jogász képzés levelező tagozat 7 kredit Erős

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 II. félév

Tantárgyi tematika /2017 II. félév Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Tantárgyi tematika - 2016/2017 II. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: osztatlan jogászképzés nappali tagozat 6 kredit Dr. Horváth

Részletesebben

2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV

2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogviszony fogalma (előadásvázlat 1.) 2. A megbízás fogalma (Ptk. 6:272. ) 3. A vállalkozás fogalma (Ptk.

Részletesebben

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) osztatlan jogász képzés nappali tagozat. Tantárgy kreditszáma:

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) osztatlan jogász képzés nappali tagozat. Tantárgy kreditszáma: Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: osztatlan jogász képzés nappali tagozat 6 kredit Erős előfeltétel:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2016/2017. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2016/2017. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2016/2017. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogviszony fogalma (előadásvázlat 1.) 2. A megbízás fogalma (Ptk. 6:272. ) 3. A vállalkozás fogalma (Ptk.

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv.

legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi ellátmány (külszolgálat alatt) 1. táblázat: Kártérítés mértéke a Ktv. és a Kttv. Táblázatok, folyamatábra Ktv. szabályai szerint Kttv. szabályai szerint (hatályos) gondatlan elkövetés 3 havi illetmény 3 havi ellátmány (külszolgálat alatt) legfeljebb 4 havi illetmény legfeljebb 4 havi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai

Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai 2012. évi I. Tv. Mt. Dr. Kovács László 2012. 10. 19. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog nemzetközi történeti kialakulása, fejlődési szakaszai. A magyar munkajog fejlődése, fogalma és tárgya. 2) A magyar munkajog forrásai,

Részletesebben

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Dr. Horváth István ügyvéd, Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda http://www.drphorvathugyved.hu/ egyetemi adjunktus (PhD) ELTE ÁJK Mit hallhatnak és láthatnak?

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), - a munka törvénykönyvéről szóló 2012.

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd 2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd ELSŐ RÉSZ Ahogy az adott esetben általában elvárható Jóhiszeműség és tisztesség elve Kölcsönös együttműködés más jogai, jogos érdekei

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog nemzetközi történeti kialakulása, fejlődési szakaszai. A magyar munkajog fejlődése, fogalma és tárgya. 2) A magyar munkajog forrásai,

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 7 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SPECIALIZÁCIÓ ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SPECIALIZÁCIÓ ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog fejlődésének nemzetközi történeti alakulása, a fejlődés szakaszai. A magyar munkajog fejlődése. A magyar munkajog fogalma és tárgya.

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben