Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai"

Átírás

1 Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai évi I. Tv. Mt. Dr. Kovács László I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya 2012: I. Tv. Mt Közszolgálati jogviszonyok (Az állami, önkormányzati szféra alkalmazottai) Közalkalmazottak 1992: XXXIII. Tv. - Kjt Közszolgálati tisztviselők évi CXCIX. Tv. - Kttv Egyéb állami alkalmazottak és szolgálati jogviszonyban állók 1

2 Közalkalmazott, köztisztviselő és kormánytisztviselő Közalkalmazott Köztisztviselő Kormánytisztviselő Törvényi szabályozás évi XXXIII. törvény évi CXCIX évi CXCIX Kire vonatkozik Az állami és a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Az önkormányzat szolgálatában közhatalmat gyakorol A kormánytisztviselő a kormányzat, tehát közvetlenül a végrehajtási hatalmi ág alá tartozó államigazgatási alkalmazott. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA Szolgálati jogviszonyban állók A jogviszony elnevezése Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái Rendőrség Nemzetbiztonsági szolgálatok Ügyészségi szolgálati jogviszony Bírósági szolgálati jogviszony Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya Tűzoltóság Büntetés végrehajtási szervezet 2

3 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 2.1. A Polgári Törvénykönyv (Ptk) szerinti munkavégzési viszonyok: a) megbízás b) vállalkozás 2.2. Önfoglalkoztatói jogviszonyok A gazdasági társaság tagjaként személyesen közreműködés keretében Gt és Ptk szerint Egyéni vállalkozóként Egyéb speciális foglalkozási viszonyok Önkéntes munkavégzés munkavégzésért járó díjazások, (pl. felügyelő bizottsági tagság utáni t.díj) ösztöndíjas foglalkoztatott jogviszonya, sportolók jogviszonya, nevelőszülői jogviszony, közcélú munka, közmunka, közérdekű munka. 3

4 Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok Versenyszféra Vállalkozások Állami szféra Közalkalmazott (1992, XXXIII. Kjt.) Speciális Munkaviszonyok Ptk. szerinti megbízás vállalkozás Gazdasági társaságok. alkalmazottai Közszolgálati tisztviselők (2011. évi CXCIX..) Önfoglalkoztatási jogviszonyok E.v., gt. tagság Egyéb gazdálkodó szerveztek alkalmazottai Szolgálati jogviszonyok Egyéb jogviszonyok A munkaviszony minősítői jegyei Minősítő jegyek Munkajogviszony Megbízási jogviszony Vállalkozói jogviszony A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat-meghatározás Személyes munkavégzési kötelezettség Elsődleges minősítési jegyek A munkakör határozza meg az ellátandó tevékenységet, amely folyamatosan, rendszeresen ismétlődik A munkavállaló a munkakörét személyesen köteles ellátni, helyettest nem állíthat A megbízott a megbízó által rábízott konkrét ügy ellátására, feladat elvégzésre vállal kötelezettséget (gondossági kötelem) A megbízott általában személyesen köteles a rábízott ügyet ellátni, de a megbízó hozzájárulásával igénybe vehet más személyt is A vállalkozó meghatározott eredmény létrehozására köteles (eredménykötelem) A vállalkozó általában önállóan hozza létre az eredményt, de igénybe vehet alvállalkozót is. 4

5 A munkaviszony minősítői jegyei Minősítő jegyek Munkajogviszony Megbízási jogviszony Vállalkozói jogviszony A munkáltató foglalkoztatási, a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége Elsődleges minősítési jegyek A munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség, a munkavállalót rendelkezésre állási kötelezettség terheli Nincs általános munkáltatói foglalkoztatási és munkavállalói rendelkezésre állási kötelezettség Nincs általános munkáltatói foglalkoztatási és munkavállalói rendelkezésre állási kötelezettség Alá-és fölérendeltségi viszony A munkavállaló a munkáltató szervezetében aláfölérendeltségben dolgozik Nincs a munkaviszonyra jellemző aláfölérendeltség, helyette mellérendeltség érvényesül Nincs a munkaviszonyra jellemző aláfölérendeltségi, helyette mellérendeltség érvényesül Magyarország foglalkoztatottsága a éves népesség körében 57, ,5 56, ,6 56,9 57,3 57,3 56, ,5 55,4 55,4 Magyarország 55 54,

6 Magyarország és az EU-átlag foglalkoztatottságának összevetése a éves népesség körében 62,4 62,7 62,8 63,6 64,5 65,4 65,9 64,6 64, , ,6 56,9 57,3 57,3 56,7 55,4 55,4 Magyarország Európai Unió A foglalkoztatottak száma Magyarországon: A teljes lakosság száma: fő A foglalkoztatottak száma: fő 6

7 A köztisztviselők és közalkalmazottak létszáma a költségvetési intézményekben Az Új Munka Törvénykönyve A változások főbb irányai,céljai 1. Nagyobb rugalmasság - A merev kötelező előírások csökkentése - A felek megállapodásának nagyobb szerepe - A kollektív szerződés akár a munkavállaló javára, akár hátrányára eltérhet - Táguló atipikus foglalkoztatási formák (pl. munkakörmegosztás, több munkáltató által létesítet munkaviszony) 2. A munkáltató gazdasági érdekeinek erősítése - Felmondhatja a határozott idejű munkaviszonyt - A munkavállaló súlyos gondatlansága esetén teljes kártérítés - Gondatlanság esetén távolléti díj négyszeres mértékéig - Munkavállalói biztosíték esetleges károkozás esetére - Kevesebb lehet, ill. elmaradhat a végkielégítés óra lehet az évi túlmunka - Átlagkereset helyett távolléti díj (felmondási idő, végkielégítés) 7

8 2. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK SZERKEZETE évi I. tv 1.RÉSZ Általános rendelkezések ( ) 2.RÉSZ A munkaviszony ( ) 3.RÉSZ A munkaügyi kapcsolatok ( ) 4.RÉSZ A munkaügyi vita ( ) 5.RÉSZ Vegyes és átmeneti rendelkezések ( ) Első Rész Általános Rendelkezések (négy fejezet) - Bevezető rendelkezések - A jognyilatkozatok - A jognyilatkozatok megtételének módja - Az érvénytelenség 8

9 Második Rész A munkaviszony (5-18 fejezet) - A munkaviszony alanyai - A munkáltató személyében bekövetkező változás - A munkaviszony létesítése - A munkaszerződés teljesítése - A munkaszerződés módosítása - A munkaviszony megszűnése és megszüntetése - A munka- és pihenőidő - A munka díjazása - A munkáltató kártérírési felelőssége - A munkavállaló kártérítési felelőssége - A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok - A munkaerő-kölcsönzés különös szabályai - Az iskolaszövetkezet és tagjai közötti munkaviszony különös szabályai - A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások Harmadik Rész A munkaügyi kapcsolatok (19-22 fejezet) - Általános rendelkezések - Az üzemi tanács - A szakszervezet - A kollektív szerződés 9

10 Negyedik Rész A munkaügyi vita (23-24 fejezet) - A munkajogi igény érvényesítése - A kollektív munkaügyi vita Ötödik Rész - Záró rendelkezések I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja, hatálya, értelmezési alapelvek 2. Általános magatartási követelmények - az adott helyzetben elvárható magatartás követelménye - jóhiszeműség, tisztesség követelményeinek megfelelő együttműködés - tájékoztatási követelmény ( pl. adatokban bekövetkezett változásról) - munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme - rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma. - az üzleti titok védelme 10

11 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 3. A személyhez fűződő jogok védelem - a munkavállaló a személyéhez fűződő jogairól általános jelleggel nem mondhat le - a munkavállalótól kérhető adatok célhoz kötöttsége - az adatok, információk harmadik személlyel való közlésének korlátja I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 4. Az egyenlő bánásmód követelménye. Alapjogszabály: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003: CXXV. tv. (Esélyegyenlőségi tv.) 1.1.A jogrendszer egészére nézve általános jelleggel határozza meg a diszkrimináció tilalmát. - életkor, nem, politikai, vallási, etnikai hovatartozás szerinti megkülönböztetés tilos 1.2. A munkaviszony legérintettebb területei - A munkához való hozzájutás - Munkabér megállapítása - Munkaviszony megszűntetése 3. 11

12 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezések 5. A munkaviszonyra vonatkozó szabály - kollektív szerződés - üzemi megállapodás - egyeztető bizottság kötelező határozat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jognyilatkozatok 1. A megállapodás 2. Az egyoldalú jognyilatkozat 3. A kötelezettségvállalás 4. A munkáltatói szabályzat 5. A tájékoztatás 6. A feltétel 12

13 A jognyilatkozatok formája 1. Főszabály: alaki kötöttség nélkül akár írásban, akár szóban érvényesen meg lehet tenni 2. Kivétel a) Munkaviszonyra vonatkozó szabály írásbeli kötelezettséget ír elő b) Ha a munkavállaló kéri 3. Az írásbeli nyilatkozat közlése a) Tértivevény b) Ha a címzett nem veszi át, az első postai értesítés elhelyezését követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. A HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA 1. Ha a törvény napot említ, akkor ezen, főszabályként, naptári napot kell érteni. 2. Az intézkedés napja (pl. a kézbesítés napja) nem számít be a határidőbe. 3. Ha valamely nyilatkozat megtételére előírt határidő utolsó napja az általános munkarend szerint heti pihenőnap (szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap), a határidő a következő munkanapon jár le. 13

14 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG Az érvénytelenség 1. Érvénytelenségnek nevezzük azt az esetet, amikor a megállapodásnak csak a látszata van meg, de a jogszabály nem biztosítja hozzá a kötelező erőt 2. Két típusa van: a) semmiség b) Megtámadhatóság 3. Semmis megállapodás feltétel nélküli érvénytelenséget jelent. Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként jogszabályba ütközik, színlelt vagy leplezett szerződés (határidő nélkül lehet rá hivatkozni, nem évül el) AZ ÉRVÉNYTELENSÉG Az érvénytelenség 4. Megtámadható megállapodás: csak feltételesen érvénytelen. A megállapodás megtámadható m a) tévedés, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette b) mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt c) Jogellenes fenyegetés, kényszerítés miatt Határidő: 30 nap 14

15 MÁSODIK RÉSZ A MUNKAVISZONY A MUNKAVISZONY ALANYAI A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló 1. A Munkáltató - Feltétel: a jogképesség - A munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy közlése 2. Munkavállaló életév betöltése (törvényes képviselő hozzájárulásával) életév betöltése esetén: iskolai szünet alatt, a törvényes képviselő hozzájárulásával -15. életév alatt: sport, művészeti, reklám, modell (gyámhatóság jóváhagyásával) 15

16 A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre 1. Alaki, formai követelmények írásban kell foglalni az írásba foglalásról a munkáltató köteles gondoskodni A MUNKASZERZŐDÉS TARTALMA 2. Tartalmi követelmények - A munkaszerződésben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában csak a munkavállaló javára lehet eltérni a törvény ill. a ksz. szabályaitól. - Kivételesen ha a tv. kifejezetten megengedi a munkavállaló hátrányára is pl. - a bérpótlék alapja az alapbérnél kisebb összeg is lehet, - a szülési szabadság teljes egészében a szülést követően adják ki 16

17 A MUNKASZERZŐDÉS TARTALMA 2.1. kötelező tartalmi elemek: a) a felek neve, adatai a) alapbér b) munkakör 2.2. Amennyiben a munkaszerződés nem tartalmazza: a) Az időtartamot - az határozatlan b) A munkavégzés helyét - az ahol a munkáját szokás szerint végzi c) Munkaidőt a teljes napi munkaidő d) A munkaviszony kezdetét - a munkaszerződés aláírását követő nap A MUNKASZERZŐDÉSEN KÍVÜLI ELEMEK A munkáltató írásban köteles közölni: A munkaköri feladatokról Napi munkaidőt A munkáltatói jogkör gyakorlója Az irányadó munkarendet Az alapbéren túli munkabérről, egyéb juttatásokról A felmondási idő megállapításának szabályairól A rendes szabadság mértékéről megállapításának módjáról A bérfizetés napját Határidő: a munkaviszony létesítésétől számított 15 nap 17

18 Próbaidő A próbaidő A munkaviszony létesítésekor lehet kikötni Időtartama: legfeljebb három hónap kollektív szerződésben legfeljebb hat hónap 3 hónapnál rövidebb időtartam esetén egyszer meghosszabbítható, de a meghosszabbítással együtt sem lehet több 3 hónapnál Ksz. legfeljebb hat havi próbaidőt állapíthat meg Időtartama alatt a munkaviszony indoklás nélkül megszűntethető Határozott időre szóló szerződés szabályai A határozott idejű munkaviszony Munkaszerződésben kell kikötni Naptárilag vagy más alkalmas módon kell meghatározni Legfeljebb öt év lehet Meghosszabbítható, de az öt évet a hosszabbításokkal együtt sem haladhatja meg. Határozatlanná alakul át, ha tovább dolgozik (ráutaló magatartással ) Munkáltatói felmondás lehetősége Felszámolás, csőd esetén A munkavállaló képessége miatt Elháríthatatlan külső ok miatt fenntartása lehetetlenné válik Nem jár díjazás a még hátralévő időre, de a felmondás szabályait kell alkalmazni. 18

19 A munkaszerződés teljesítésével kapcsolatos alapvető kötelezettségek Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei Munkáltató alapvető kötelezettségei - foglalkoztatási kötelezettség - munkafeltételek biztosítása (ha a felek másként nem állapodnak meg,) - költségtérítés (a munkavégzés teljesítése során indokoltan felmerült költségek) - tájékoztatási kötelezettség - munkavállaló egészségének védelme, - munkabérfizetés - munkavégzés irányítása 19

20 Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei Munkavállaló kötelezettségei 1. - munkára képes állapot fenntartása, rendelkezésre állás - Munkaidő betartása - személyes munkavégzés - Munkavégzés az elvárható szakértelemmel, gondossággal, munkára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások, szokások betartásával - Munkatársakkal való együttműködés - Bizalomnak megfelelő magatartás Munkáltató és munkavállaló alapvető kötelezettségei Munkavállaló kötelezettségei 2. - A munkaviszonyban végzett tevékenységre tekintettel harmadik személytől kapott díjazás elfogadásának feltételei munkáltató előzetes hozzájárulása kell erre tekintettel azonban a munkavállaló munkabére nem csökkenthető. - Utasítások teljesítése 20

21 Utasítás teljesítése Az utasítás teljesítésének korlátai: a) Kötelező megtagadás: ha az utasítás végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet (!) közvetlenül és súlyosan veszélyezteti b) Megtagadható: ha az utasítás végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné c) Károsodás veszélye esetén: a munkavállaló eltérhet az utasítástól, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Rugalmas foglalkoztatás Átirányítás, kiküldetés,kirendelés újra szabályozása 21

22 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Esetei: - Eltérő munkakör - Eltérő munkahely - Más munkáltató Feltételei: - Átmeneti lehet (naptári évenként max.44 munkanap vagy 352 óra egyenként és összesen is (!), de: munkaszerződés vagy ksz. megállapodás alapján lehet hosszabb) - Kivételesen csak a munkavállalói hozzájárulásával: (várandós nő gyermek 3 éves koráig, gyermekét egyedül nevelő szülő a gyermek 16 éves koráig, hozzátartozó tartós, személyes gondozása esetén, 50 %-os egészségkárosodás esetén) - Munkabér mértékének alakulása: a ténylegesen ellátott munkakör alapján, de nem lehet kevesebb a munkaszerződése szerinti alapbérnél - A várható időtartamot előre közölni kell (3) bekezdés (nem okozhat aránytalan sérelmet) Nem kell: gazdasági indok a munkáltató részéről Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól Jellemző gyakori esetek: - Keresőképtelenség - Általános iskolai tanulmányok illetve a felek megállapodása szerinti képzés időtartamára (d) - Bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra (!) de díjazás: csak a tanúnak jár - hozzátartozó halála esetén két nap (d) - Különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét (!) - Munkavállalói kötelezettségszegés miatt indult vizsgálat idejére, legfeljebb azonban harminc napra - Kötelező orvosi vizsgálat tartama (d) - Véradás legalább négy óra (d) - Emberi reprodukciós eljárással összefüggő orvosi kezelés Díjazás (146. ) 22

23 Fegyelmi felelősség Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért 1. Feltételek: - Munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése - Kollektív szerződés vagy munkaszerződés (ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt) állapíthatja meg. - Nem szabható ki olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelölt A jogkövetkezmények feltételei: - A kötelezettségszegés súlyával arányos - A munkaviszonnyal összefüggő - A munkaviszony feltételeit határozott időre módosító hátrány - Nem sértheti a munkavállaló személyhez fűződő jogait és emberi méltóságát - A vagyoni hátrány összességében nem haladhatja meg a munkavállalónak a jogkövetkezmény megállapításának idején esedékes egyhavi alapbérét. 23

24 Kötelező munkaszerződés módosítás A munkaszerződés módosítása Fő szabály: közös megegyezés Alakiság: = munkaszerződés megkötése Kötelező módosítás esetei a) Szülési szabadság, gyermekgondozási,fizetés nélküli szabadság után a munkáltató tesz ajánlatot az emelés mértékére: az azonos munkakörű munkavállalók, ilyen hiányában a munkáltatónál megvalósult időközbeni átlagos béremelés mértéke alapján. b) Várandós nő: egészségi állapotának megfelelő munkakört kell biztosítani (!), vagy fel kell menteni a munkavégzés alól. Díjazása: a felajánlott munkakörnek megfelelő munkabér, de legalább a munkaszerződés szerinti alapbér. Munkavégzés alóli felmentés esetén: alapbér. c) Részmunkaidő, határozott idejű munkaviszony, távmunka munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a lehetőségekről munkavállaló ennek ismeretében ajánlatot tesz munkáltató 15 napon belül válaszol az ajánlatra. d) Gyermek három éves koráig: munkavállaló (!) ajánlatára a munkáltató köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani (megállapodás alapján lehet hosszabb is) a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságról visszatért munkavállalónak jár. 24

25 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE I. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése eseteinek áttekintése A munkaviszony megszűnik: - munkavállaló halálával, - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, - a határozott időtartam lejártával - Más (pl. Közalkalmazotti tv.) törvény hatálya alá kerül - A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntethető (mindegyik esetben kötelező az írásbeliség) - közös megegyezéssel, - felmondással, - azonnali hatályú felmondással, - azonnali hatályú megszűntetés (érvénytelenség esetén) 25

26 A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A felmondás A munkáltató köteles felmondását megindokolni Felmondási indokok - a munkavállaló képessége - a munkavállaló magatartása - a munkáltató működésével összefüggő ok a felmondási ok világosságát, valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania Felmondási idő min. 30 nap a munkaviszonyban töltött idővel folyamatosan emelkedik 20 év után +60 nap, de max. 6 hónap. A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A rendes felmondás A munkavállaló nem köteles felmondását megindokolni Kivétel: határozott idejű munkaviszony - olyan ok miatt, ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi - a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt (a munkafeltételek aránytalan sérelemmel járnak 26

27 Felmondás A felmondási tilalom A felek megállapodása esetén a munkaviszony legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig- nem szüntethető meg felmondással Felmondási tilalmak a munkáltató felmondása esetén: várandósság, szülési szabadság, gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat ideje alatt és emberi reprodukciós eljárás első hat hónapja alatt. Felmondás közölhető a betegség miatti keresőképtelenség idején, de a felmondási idő csak a keresőképtelenség letelte után kezdődhet Felmondás Felmondási korlát a) Védett korúak, b) kisgyermeket nevelők c) rehabilitáltak esetén a) Védett kor: öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül főszabályként nem szűntethető meg Kivétel: a) ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül b) a munkavállaló magatartására hivatkozással. A képességei és a munkáltató működésével összefüggő okból történő megszüntetéshez további feltételek is szükségesek: ha a munkáltatónál nincs a munkavállaló számára másik megfelelő munkakör vagy ezt visszautasítja. 27

28 Felmondás Felmondási korlátozás b) kisgyermeket nevelők - anya vagy gyermekét egyedül nevelő apa esetén a gyermeke 3 éves koráig, ha nem veszi igénybe az e célból járó fizetés nélküli szabadságot védelme = védett korúakkal. c) rehabilitáltak rehabilitációs eljárásban vagy járadékban részesülők esetén: egészségi okból akkor mondható fel a munkaviszonyuk, ha eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, s nincs másik megfelelő munkakör, vagy azt nem fogadja el.. Felmondási idő speciális kezdete: keresőképtelenség egy évig -, beteg gyermek és hozzátartozó ápolása esetén ezen időtartam lejárta után kezdődik. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Közös szabály: ha munkavégzés nélkül jogosult a munkavállaló díjazásra mindig távolléti díj jár neki 28

29 Végkielégítés Jár: - munkáltató felmondása - munkáltató jogutód nélküli megszűnése - Munkavállaló azonnali hatályú felmondása Feltételei: - Három év munkaviszony Nem jár: - Aki nyugdíjasnak minősül - A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okokkal összefüggő képessége Mértéke: - 3 év- 25 év: 1-6 havi távolléti díj (!) - Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben: további 1-3 havi távolléti díj a munkaviszony időtartamától függően (!) A MUNAKVISZONY MEGSZÜNTETÉSE Azonnali hatályú felmondás 1. feltételeit a törvény szigorúan meghatározza. mind a munkáltató, mind a munkavállaló akkor élhet vele, ha: - a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy - olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 2. Határidő: - szubjektív: 15 nap - objektív: 1 év 29

30 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE Eljárás a munkaviszony megszűntetése esetén Munkáltató kötelezettsége Ki kell fizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait. Ki kell adni az előírt igazolásokat A munkavállaló kérésére írásbeli értékelés (Korábban: Működési bizonyítvány) kiadása Munkavállaló kötelezettsége Munkakörét át kell adnia Munkáltatóval el kell számolnia A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Munkáltató jogellenes megszüntető intézkedése Tipikus esete: A munkáltató részéről az indoklás valótlansága, A munkaviszony megszűnésének időpontja nem tolódik ki az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjáig. 1. Pénzbeli kompenzáció (elmaradt jövedelem) A munkáltató köteles a) Megtéríteni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével okozott kárt. Az elmaradt jövedelemként legfeljebb 12 havi távolléti díj követelhető b) Kártérítés helyett: a felmondási időre járó távolléti díj összegét. c) A fentieken túlmenőn: végkielégítést + a felmentési időre járó távolléti díjat fizetni, ha a munkavállaló munkaviszonya nem felmondással szűnt meg 30

31 A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Munkáltató jogellenes megszüntető intézkedése 2. Visszahelyezés (az 1. ponton felül) a munkavállaló kérésére a bíróság helyreállítja a munkaviszonyt,ha a munkaviszony megszüntetése az - egyenlő bánásmód sérelme, - felmondási tilalom - szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó védelmi szabály megsértése miatt volt jogellenes, vagy - a munkavállaló munkavállalói képviselő volt a munkaviszony megszűnésekor, továbbá - érvénytelen közös megegyezéses megszüntetés (akarathiba) esetén.. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei Munkavállaló jogellenes munkaviszony megszüntetése Tipikus esete: a felmondási idő be nem tartása, a munkakör átadásának megtagadása, vagy nem szabályszerű átadása a) Felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeg b) Határozott idejű munkaviszonynál: hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díj c) Fentieken túli kárt, legfeljebb 12 havi távolléti díjnak megfelelő összeg 31

32 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2. I. A teljes munkaidő a) Teljes vagy rendes munkaidő: A munkavállalónak rendszeresen külön utasítás nélkül is munkát kell végeznie Mértéke: napi 8 óra, heti 40 óra Munkarend,: a napi munkaidő beosztást a munkáltató határozza meg Egyenlőtlen napi munkaidő beosztás: Napi munkaidő minimum: 4 óra Napi munkaidő maximum: 12 óra, heti 48 óra Munkaidőkeret legfeljebb négy hónap lehet, egyes tevékenységek esetében (pl. idénymunka, több műszakos munkavégzés) hat hónap A munkaidő-beosztás közlése: legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre közölni kell A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2. Rendkívüli munkaidő A munkaidő beosztástól eltérő A munkaidőkereten felüli A heti munkaidőt meghaladó Az ügyelet tartama 32

33 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 3. II. A pihenőidő munkaközi szünet, hat órán túli munkavégzés esetén 20 perc, 9 órán túl további 25 perc napi pihenőidő, a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között legalább 11 óra pihenőidő hetenként két pihenőnap főszabályként szombat és vasárnap munkaszüneti nap: évi 10 nap A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ A rendes szabadság Alapszabadságból és pótszabadságból áll. - alapszabadság: 20 munkanap - pótszabadság az alapszabadság felül jár. Típusai a) Életkor szerint: max 10 munkanap -25. életévtől +1 munkanap életévtől +10 munkanap b) Gyermek után pótszabadság mindkét szülőt külön-külön 16 évesnél fiatalabb gyermeke után megilleti -1 gyermek- 2 nap, két gyermek - 4 nap, 3 gyermek hét nap c) Fiatal munkavállalónak d) Egyéb c) 33

34 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ A szabadság kiadása - 7 napot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban - a többit a munkáltató határozza meg, - 15 nappal korábban kell közölni az időpontját - egybefüggően legalább 14 naptári nap legyen megállapodásban el lehet térni Betegszabadság -15 munkanap, távolléti díj 70%-a Szülési szabadság. A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok II. A munkabér védelme 34

35 A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok a) Alapbér legalább a kötelező legkisebb munkabér b) bérformák: Időbér teljesítménybér, a kettő összekapcsolásával. c) bérpótlék: éjszakai munkavégzés: 15% bérpótlék Műszakpótlék: egységesen 30% Rendkívüli munkavégzés: 50%, vagy szabadidő heti pihenőnapon, végzett munka: 100% bérpótlék munkaszüneti napon végzett munka: 100% bérpótlék A MUNKA DÍJAZÁSA Távolléti díj a) A munkavállalót munkavégzés hiányában általában távolléti díj illeti meg. b) Fogalma: Az esedékesség időpontjában érvényes alapbér, valamint az utolsó hat naptári hónapra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék. 35

36 A MUNKA DÍJAZÁSA II. A munkabér védelme Kifizetés: törvényes pénznemben készpénzben vagy a munkavállaló által megjelölt bankszámlaszámra Kifizetés: eltérő megállapodás hiányában: havonta utólag, egy összegben, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. A munkabérről részletes írásbeli elszámolás A MUNKA DÍJAZÁSA II. A munkabérből történő levonás szabályai Lehetősége: Jogszabály Végrehajtható határozat Előlegnyújtásból fakadó követelés, a munkavállaló ehhez hozzájárul Munkabér jogalap nélküli visszakövetelése: 60 napon belül írásbeli felszólítással, kivéve, ha a munkavállaló idézte elő, általános elévülési szabályok 36

37 A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK A vezető állású munkavállaló fogalma: - a) a munkáltató vezetője, valamint helyettese - b) a tulajdonos előírása szerinti munkakört betöltő - + azokra is, akiknek a munkaszerződésében kikötik és kulcspozícióban vannak - Az Mtv általános szabályainál szigorúbb szabályok - ksz hatálya nem terjed ki - Kötetlen munkarend - a rendes felmondást nem kell indokolni - nincs felmondási tilalom és korlát A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK Az Mtv általános szabályaitól kedvezőbb szabályok - további munkaviszonyt, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet - Jogellenes mv megszűntetése esetén 12 havi távolléti díjat köteles fizetni - Gondatlan károkozás esetén is teljes kártérítés - Rendkívüli munkaidő után nincs ellenérték - Szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok - Határozott idejű munkaviszonya 5 éven túl is meghosszabbítható 37

38 Köszönöm a figyelmet. 38

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MUNKAJOG. Dr. Kovács László 2012. 04. 24.

MUNKAJOG. Dr. Kovács László 2012. 04. 24. MUNKAJOG Dr. Kovács László 2012. 04. 24. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya 2012: I. Tv. Mtv 1.2. Közszolgálati jogviszonyok

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

MUNKAJOG Dr. Alpár Erzsébet

MUNKAJOG Dr. Alpár Erzsébet MUNKAJOG 2017 Dr. Alpár Erzsébet Munkajogviszony alanyai A munkaviszony alanyai: a munkáltató és a munkavállaló. Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat.

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

Munka törvénykönyve II.

Munka törvénykönyve II. Munka törvénykönyve II. 2012. évi 8. szám 2012. június 25. Tartalom i védelem A törvény szabadságra vonatkozó részei csak 2013. január 1-én lépnek hatályba. A rendes szabadság az új törvény szerint is

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. 2015/2016-os tanév. Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar 2015/2016-os tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói

MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MONITORING A foglalkoztatási terület egyes tudnivalói MRE Szeretetszolgálati Iroda Monitoring Munkacsoport 2013. november 25. A foglalkoztatási jogviszony létesítése A foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4

ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4 1. Az Mt. Bevezető rendelkezései és jelentőségük...4 1.1. Az Mt. célja a tisztességes foglalkoztatás követelménye...4 1.2. Az Mt. hatálya...5

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 I. félév

Tantárgyi tematika /2017 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2016/2017 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Üzleti jog XIII. Munkajog. Dr. Csőke Rita. Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog XIII. Munkajog. Dr. Csőke Rita. Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog XIII. Munkajog Dr. Csőke Rita Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog, XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 2 Munkajog haiku stílusban Csak néhány nagyobb témakörre és azok leglényegesebb

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat

A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat A Kjt. változásai háttérben az új Mt. és egy törvényjavaslat Lurdy Ház 2012.XI.15. Dr. Horváth István ügyvéd, P. Horváth Ügyvédi Iroda c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Forrásaink Az új Mt. a 2012. évi I.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MUNKAÜGYI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd 2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd ELSŐ RÉSZ Ahogy az adott esetben általában elvárható Jóhiszeműség és tisztesség elve Kölcsönös együttműködés más jogai, jogos érdekei

Részletesebben

Üzleti jog XIII. MUNKAJOG. Dr. Csőke Rita. Üzleti jog XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1

Üzleti jog XIII. MUNKAJOG. Dr. Csőke Rita. Üzleti jog XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzleti jog XIII. MUNKAJOG Dr. Csőke Rita Üzleti jog XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Üzletiijog XIII. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 2 Munkajog haiku stílusban Csak néhány nagyobb témakörre és azok leglényegesebb

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Tréning szociális szakembereknek

Tréning szociális szakembereknek Tréning szociális szakembereknek Elhatárolás Elhatárolási szempontok Munkaviszony/vállalkozási jogviszony/megbízási jogviszony 1. Kötelem jellege, ellátandó feladatok 2. Felek pozíciója 3. Személyes munkavégzés

Részletesebben

Összefoglaló. 1. Vállalkozási jogviszonyok

Összefoglaló. 1. Vállalkozási jogviszonyok A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. július 22-én nyilvánossá tette a Munka Törvénykönyve átfogó módosításának javaslatát (Javaslat). Az alábbiakban összefoglaljuk a törvénytervezett főbb rendelkezéseit.

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 2. szám 257 II. Törvények 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérõl* ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E

Részletesebben

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 -

2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01 - 2012. évi I. törvény Hatályos: 2012.07.01-2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tervezett munkaügyi ellenőrzések 2017-benfókuszban a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek

Tervezett munkaügyi ellenőrzések 2017-benfókuszban a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek Tervezett munkaügyi ellenőrzések 2017-benfókuszban a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek Munkaügyi tájékoztató CSMKIK 2017. február 24. Szeged 2015. 8.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben