XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, november 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20."

Átírás

1 XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, november 20.

2 Kollektív Szerződés módosításának mozgatói A Kollektív Szerződés módosításának alapjai: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, a változó jogszabályi környezet, a változó gazdasági, piaci környezethez való alkalmazkodás. További jogszabályi változások: Szja tv. Foglalkoztatási tv. Adatvédelmi tv. Esélyegyenlőségi tv. Önkéntes pénztárakról szóló tv. Sztrájkról szóló tv. Munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok Kormányrendeletek stb.

3 Változó munkajogi szabályok kommunikációja, oktatása Kollektív Szerződés változásainak leképezése, belső HR kommunikációja: KSz 55. számú módosítása (e-po.é.) Egységes szerkezetű KSz (PostaWeb) Végrehajtási szabályozás (G-Vigh. rendelkezés) Foglalkoztatási Szabályzat (Vig. utasítás) HR Elszámolások Szabályzata (G-Vigh. rendelkezés) Egyéb kapcsolódó belső normák Szakmai fórumok, egyéb kommunikációs csatornák Megváltozott jogszabályi környezetre való felkészítés: Cél: elméleti és gyakorlati tudnivalóinak oktatása, elsajátítása, a felhasználók részére napra kész ismeretek átadása példákon keresztül. Célcsoport: postahelyi munkaügyesek, munkáltatói jogkörgyakorlók, postavezetők. Ütemezés: oktatási anyagok elkészítése, megküldése: november 22-ig. oktatások lebonyolítása, visszamérése teszt formájában: december 10-ig

4 Kollektív Szerződés célja, lehetőségei, korlátai A Kollektív Szerződés célja: a munkáltató és a munkavállalók egyéni munkaviszonyból származó jogainak és kötelezettségeinek szabályozása, a munkáltató sajátosságainak figyelembe vétele a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben. A Kollektív Szerződésben a feleknek lehetőségük van eltérni a munkaviszonyra és munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó törvényi rendelkezésektől, kivéve: az Mt. Munkaügyi kapcsolatok részében az Általános rendelkezések (XIX.) és az Üzemi tanács (XX.) fejezetekben foglaltakat, továbbá nem korlátozhatja az Mt ában foglaltakat (szakszervezeti tagság, szakszervezet jogai). A köztulajdonban álló munkáltatókra további korlátozások vonatkoznak (felmondási idő, végkielégítés, napi munkaidő, az üzemi tanácsra és szakszervezetre vonatkozó szabályok).

5 Fogalmi és kisebb változások Fogalmi változások: közeli hozzátartozó fogalom helyett hozzátartozó munkaidő helyett napi munkaidő, személyi alapbér helyett alapbér, munkavégzési hely helyett munkahely, törlésre kerül az állandó vagy változó munkahely, törlésre kerül a szokásosan telephelyen kívül végzett munka fogalma Kisebb változások: Az 1. -ba hangsúlyként beépítésre került a jóhiszeműség és tisztesség, illetve a kölcsönös együttműködés elve. A próbaidő mértéke (a korábbi három hónap helyett) legfeljebb hat hónap lehet. Amennyiben a Felek ennél rövidebb próbaidőt kötnek ki, egy alkalommal legfeljebb hat hónapra meghosszabbíthatják. A határozott időre szóló munkaviszony nem alakul automatikusan határozatlan idejűvé, ha a közvetlen munkahelyi vezető tudtával a munkavállaló tovább dolgozik. Az Mt ában rögzített érvénytelenségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A (4) bekezdés kiegészítésre került a munkaköri leírásokkal. A módosítás azt a célt szolgálja, hogy az eddig alkalmazott munkaköri vázlatok a jelenleg kiadásra kerülő munkaköri leírások mellett, folyamatosan történő kifutásukig, érvényben maradjanak, így a dokumentumok cseréje ne okozzon egyszeri rendkívüli adminisztrációs terhet.

6 Munkaügyi kapcsolatok 5. A szerződő felek kapcsolattartásának egyes kérdései (Mt. Harmadik rész) Az új Mt. alapján a szerződő felek kapcsolatrendszerének szabályai jelentős mértékben változtak. A szakszervezetek tájékoztatás kérésre vonatkozó jogát az Mt. 272., az üzemi tanács véleményezéshez való jogát az Mt tartalmazza. A szakszervezetek véleményének közlésére vonatkozó szabályok a KSz 5. (2) bekezdés szerint biztosítottak. A felek megállapodása alapján a szakszervezet véleményét a munkáltató által a konkrét esetben meghatározott határidőn belül, vagy amennyiben a munkáltató által nem kerül meghatározásra határidő, 5 munkanapon belül köteles a munkáltatóval közölni. A vélemény közlésére nyitva álló határidőt a tervezetnek a szakszervezet képviselőjéhez való érkezéstől kell számítani. A szakszervezet a fentieken túl az alábbiak vonatkozásában is közölheti véleményét: értékesítési tevékenység motivációjára vonatkozó koncepció kialakítása, teljesítmény-követelmények kialakítása, melyet az igény felmerülésénél, de legalább kétévente felül kell vizsgálni. Az egyéb részletszabályokat a Társadalmi Párbeszéd Kézikönyve tartalmazza.

7 Munkahely a munkaszerződésben 9. Munkahely (Mt. 45. ) Bár az új Mt. szerint is kötelező tartalmi elem a munkaszerződésben a munkahely meghatározása (hiánya azonban nem okozza annak érvénytelenségét), de 9. (1) továbbra is a KSz része, tehát a munkahelyben a feleknek meg kell állapodniuk. Az állandó és a változó munkahely fogalmának megszüntetése miatt nem kell munkaszerződés-módosítást készíteni, ha a munkaszerződésben munkahely megjelölése nélkül változó munkavégzési helyet határoztak meg. Ez esetben azt a helyet kell munkahelynek tekinteni, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi (Mt. 45. (3) bek.).

8 Munkahely meghatározása A munkaszerződésben a munkavállaló munkahelyét az alábbiakat meghatározva kell kikötni: egy földrajzi egységet, és/vagy egy szervezeti egységet és/vagy körzetet. Az új munkaszerződések megkötése, illetve az érvényben lévő munkaszerződések módosítása során a munkahely meghatározásakor a munkakör jellemzőit figyelembe véve, körültekintően kell eljárni, az alábbiakra nézve is: eltérő költségtérítések, a munkába járás szabályai, a hivatali célú utazás, a munkába járás időtartama nem a munkaidő része a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás ennek részeként a korábbi kiküldetés tartama naptári évenként nem haladhatja meg a 60 beosztás szerinti munkanapot,vagy a 480 órát.

9 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás 9/A. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. ) Az új Mt-ben nem szerepel az átirányítás, kiküldetés, kirendelés fogalma, de a jogintézmény továbbra is létezik, a törvény 53. szabályozza összefoglalóan, mint munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást. munkaszerződéstől eltérő munkakörben = átirányítás, munkaszerződéstől eltérő munkahelyen = kiküldetés, más munkáltatónál történő foglalkoztatás = kirendelés. Fontos változás, hogy a KSz új, 9/A. -sal egészül ki, amely a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kereteit tartalmazza, eszerint ennek időtartama naptári évenként összességében nem haladhatja meg a 60 beosztás szerinti munkanapot, vagy a 480 órát. Az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre, határozott időre, illetve évközben létrejött munkaviszony esetén arányosan szükséges a szabályt alkalmazni (Mt. 53. (2)).

10 Azonnali hatályú felmondás, Pszichotróp szerek 13. Azonnali hatályú felmondás (Mt. 78. ) A munkaviszony azonnali hatályú felmondással történő megszüntetése a korábbi rendkívüli felmondás, a próbaidő alatti megszüntetés, valamint a határozott idejű jogviszony munkáltató általi megszüntetése jogintézményét váltja fel. Az új KSz-ben fontos változás (KSz 18. ) annak kiemelése, hogy a munkáltató teljes működési területén a munkavállaló nem fogyaszthat alkoholt és pszichotróp anyagokat, illetve nem állhat ezek hatása alatt. Ha munkáltató ellenőrzésének eredményeként megállapítja, hogy a munkavállaló a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, vagy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, az intézkedéssel szemben a munkavállalónak kell vétlenségét bizonyítania, a munkáltatót bizonyítási kötelezettség nem terheli. A munkára nem képes állapot alapot adhat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására, illetve azonnali hatályú felmondás alapja is lehet.

11 Utolsó munkában töltött nap 13/A. Eljárás a munkaviszony megszüntetése esetén (Mt. 80. ) A korábbiaknak megfelelően a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor a munkáltató az utolsó munkában töltött napon köteles intézkedni a munkavállalót megillető járandóságok kifizetéséről, igazolások kiadásáról. Amennyiben azonban az utolsó munkában töltött nap egybe esik a munkaviszony megszűnését eredményező jognyilatkozat megtételével (pl.: az azonnali hatályú felmondással, közös megegyezéses munkaviszony megszüntetéssel) a korábbi 3 nap 4 napra módosult.

12 Hátrányos jogkövetkezmény 14. Hátrányos jogkövetkezmények (Mt. 56. ) Az (1) bekezdés c) pontja kiegészül az egyszeri pénzfizetési kötelezettség jogkövetkezménnyel. A joghátrány mértéke maximált: a munkavállaló alapbérének (amennyiben már hátrányos jogkövetkezményként alapbére csökkentésre került, akkor a már csökkentett alapbér) 15%-ig terjedhet. Az új Mt. egy havi alapbérben limitálja a vagyoni hátrány összegét, melyet a KSz jelen paragrafusának (2) bekezdése tartalmaz. Az (5) bekezdés alapjául szolgáló új Mt. szabályozás szerint az intézkedés meghozatalának lehetősége jelentősen lerövidül a munkáltatói jogkörgyakorló tudomására jutásától számított - 15 napra, mely miatt egyszerűsítésre került a 4. számú mellékletben rögzített eljárási rend. A 15 napos határidő akkor kezdődik, amikor a munkáltatói jogkörgyakorló minden információ birtokába jut a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazhatóságáról (a kivizsgálási idő így jellemzően nem része a 15 napnak). Az intézkedéssel szembeni munkaügyi jogvitára 30 napos keresetindítási határidő áll a munkavállaló rendelkezésre. E ténynek a jogkövetkezmény alkalmazására, végrehajtására halasztó hatálya van.

13 Felmondási idő, felmentési idő, végkielégítés 15. Felmondási idő, felmentési idő (Mt. 68., 69., 70. ) 16. Végkielégítés (Mt. 77. ) A köztulajdonban álló munkáltató sem KSz-ben, sem munkaszerződésben nem térhet el az Mt-ben meghatározott egyes rendelkezésektől, kivéve a hatályba lépés előtt megkötött megállapodásokat (Mt (1)-(2) bek.). Az új KSz az Mt-ben alkalmazott felmondási idő mértékeket veszi át, amelyek 20 éves munkaviszonyig megegyeznek a korábbi KSz-ben szereplő mértékekkel. A 20 éves munkaviszony felett adott plusz mérték eltörlésre került az új KSz-ből. Új szabály továbbá, hogy a munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót nem átlagkereset, hanem távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként sem lenne jogosult. A végkielégítés intézménye a KSz-ben (a korábbi Mt. hivatkozással együtt) érintetlenül maradt, de a mérték megállapítása során az átlagkereset helyett a távolléti díjat kell alkalmazni.

14 Munkavállalók biztonsági ellenőrzése 18/A. Munkavállaló ellenőrzése (Mt. 11. ) Az Mt. 11 -a alapján a munkavállalókat tájékoztatni kell arról, hogy munkavégzésük során a munkáltató milyen technikai eszközöket használ ellenőrzésükre. A Biztonsági Főigazgatóság szabályzatban rögzíti a munkavállalók ellenőrzésére használható eszközök felsorolását, azok alkalmazásának főbb szabályait.

15 Munkaidőkeret Osztott szolgálat IV. Munkaidő, pihenőidő 22. A napi munkaidő és a munkaidő keret (Mt ) A módosított KSz nem tartalmazza a kettő, három és négy havi munkaidőkeretben foglalkoztatható munkakörök felsorolását, ezt a HR Elszámolási Szabályzatban rögzítjük. Az osztott szolgálat esetében a legrövidebb munkaidőrész három óra lehet, kivéve a csökkentett nyitva tartású posták, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetét, ahol ez rövidebb időtartamú is lehet (KSz 22. (4) bek.).

16 Készenléti jellegű munkakörök, készenlét, ügyelet Az Mt. 99. (3) bekezdés szerint a készenléti jellegű munkakörökben a napi munkavégzési idő legfeljebb 24 óra, heti munkaidő legfeljebb 72 óra lehet. Az Mt. egyértelműen a felek, azaz a munkaszerződést kötő felek kompetenciájába utalja ezt a kérdést, ezért a Foglalkoztatási Szabályzat kiegészül az erre vonatkozó megállapodás iratmintájával. A HR Elszámolási Szabályzatban kerül meghatározásra, hogy az egyes szakterületeken mely munkakörök készenléti jellegűek. 25. Ügyelet és készenlét (Mt ) 31. Készenlét, ügyelet díjazása A 21. (3) bekezdésében meghatározott ügyelet, készenlét díjazásának mértéke 10 százalékponttal csökkent: A készenlétben eltöltött idő minden órájára a munkavállalót az egy órára eső alapbérének 20%-a illeti meg. Ügyelet esetében a munkavállalót óránként az egy órára eső alapbérének 40%-a illeti meg.

17 Rendkívüli munkavégzés 24. Rendkívüli munkavégzés (Mt ) 30. A rendkívüli munkavégzés ellenértéke (Mt ) 35. A heti pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka ellenértéke (Mt ) A rendkívüli munkavégzés éves kerete nem változott, munkavállalónként 300 óra, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén óraszámarányosan kell megállapítani, valamint arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, valamint határozott időre jött létre. Az ügyelet időtartamát a 300 órába be kell számolni. Azok a munkavállalók, akik kötetlen munkarendben kerülnek foglalkoztatásra (a munkaidejük beosztását, illetve annak felhasználását legalább 50%-ban maguk határozzák meg), a rendkívüli munkavégzésért sem díjazásra, sem szabadidőre nem jogosultak. A költséghatékony gazdálkodás érdekében a heti pihenőnapra elrendelt rendkívüli munkavégzés (Mt (3)) elszámolása 100% bérpótlékkal történhet, az 50% bérpótlék+másik heti pihenőnap biztosítása helyett.

18 Munkaközi szünet 26. Munkaközi szünet (Mt ) A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek, ettől a szabálytól eltérni a Kollektív Szerződésben sem lehet. Az új Mt. szerint a munkaközi szünet mértékében (6 óra után 20 perc, 9 óra után 25 perc) van csak változás, az eddigi gyakorlat szerint kell kiadni, januártól csak a készenléti jellegű munkaköröknél számít bele a munkaidőbe. (Mt. 86. (3))

19 Szabadság mértéke és kiadása 27/A. A szabadság mértéke és kiadása (Mt ) A KSz az Mt-től eltérő szabályozást tartalmaz! A szabadság számítása szempontjából a törvényben felsoroltakon kívül munkában töltött időnek minősül a beteg gyermek ápolása miatti táppénzes napok évenkénti teljes időtartama is. Egyebekben az Mt. szabályait kell alkalmazni. A szabadságot főszabályként továbbra is esedékességének évében kell kiadni.

20 Bérformák, teljesítménybérezés V. A Munka díjazása A KSz az Mt. szabályozását vette át. 28. Bérrendszerek, bérformák (Mt ) 29. Teljesítmény követelmények Jelentős mértékű egyszerűsítés! A bérformák alkalmazása tekintetében a KSz csak kereteket határoz meg. A hatékony foglalkoztatást elősegítő bérrendszerek alkalmazásának konkrét feltételeit belső szabályozások tartalmazzák. Lehetőség nyílik a teljesítménybérezés különböző formáinak bevezetésére az Mt. szabályai alapján, a KSz csak az alkalmazásból kizáró körülményeket határozza meg.

21 Bérpótlékok mértéke 36. Bérpótlékok (Mt ) Az KSz-ben szabályozott bérpótlékok mértéke megegyezik az Mt-ben foglaltakkal. A pótlékok változását az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza: Pótlék Éjszakai munka pótléka Délutáni pótlék Éjszakai pótlék Műszakpótlék Állandó második műszak Állandó harmadik műszak Folytonos műszakpótlék Korábbi KSz 22 és 06 óra közötti munkavégzés esetén az alapbér 15%-a annak a munkavállalónak, akinek nem jár műszakpótlék óra közötti munkavégzés esetén a törzsbér 20 %, megszakítás nélküli munkarendben további 10% közötti munkavégzés esetén a törzsbér 40 %, megszakítás nélküli munkarendben további 10%. Többműszakos munkahelyen állandó második műszak esetén 10%. Többműszakos munkahelyen állandó harmadik műszak esetén 25%. Megszakítás nélküli üzemű munkahelyen a törzsbér 10%-a, ha legalább egy szombati és egy vasárnapi szolgálatot teljesít a munkavállaló. Új KSz 22 és 06 óra közötti legalább 1 órát meghaladó munkavégzés esetén az alapbér 15%-a annak a munkavállalónak, akinek nem jár műszakpótlék. Ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, azaz a munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetén eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van, a 18 és 06 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén az alapbér 30%-a.

22 Bérpótlékok fizetési feltételei A többműszakosság feltétele, hogy a munkáltató tevékenységének tartama elérje a heti 80 órát (Mt. 90. b)). A vasárnapra történő rendes munkaidő beosztása a postai szolgáltatások közérdekű tevékenységek körébe tartozása miatt lehetséges, de csak azoknál a cégeknél, amelyek egyetemes postai szolgáltatást végeznek. Pótlékok számításánál töredékóra esetén csak hó végén, az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni (2. sz. melléklet 1. (2) bek.) A szabály egységes alkalmazása a HR Elszámolási Szabályzatba beépítésre kerül. Éjszakai munka pótléka az Mt. szabályozás alapján kiegészült, a pótlékfizetés feltétele, hogy az éjszakai munkavégzés tartama az egy órát meghaladja (Mt ), valamint az, hogy annak a munkavállalónak nem jár éjszakai pótlék, aki műszakpótlékot kap. (2. sz. melléklet 2. ) A Biztonsági pótlék szabályai között új elem a szolgálat fogalma. A pótlékfizetés szempontjából a szolgálat hosszát nem kell vizsgálni. (2. sz. melléklet 5. (5) bek.)

23 Távolléti díj Munkabérfizetés Szociális juttatás 37. Távolléti díj számításával kapcsolatos eljárás A távolléti díj számításának szabályát a HR Elszámolási Szabályzatban kell meghatározni: Távolléti díj = távollét idején érvényes alapbér + a távollétet megelőző hat naptári hónapra kifizetett Mt szerinti bérpótlék. 38. Munkabér kifizetése (Mt ) A munkabér kifizetésének fő szabályai nem változtak, azonban a szabadságra esedékes munkabért is csak a bérfizetés napján kell kifizetni. VI. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK (Mt (1) bek. a) pont) A KSz VI. Szociális juttatások fejezete a juttatások biztosításának alapelveit tartalmazza, a részletes rendelkezések a belső szabályozásokban jelennek meg.

24 Kártérítési felelősség mértéke VIII. MUNKAVÁLLALÓK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A munkavállaló általános (vétkességen alapuló) kártérítési felelőssége 54. A kártérítés mértéke (Mt ) Az Mt. alapján módosult KSz változásait az alábbi táblázat foglalja össze: Károkozás Korábbi KSz Új KSz Gondatlan magatartás Nem tartalmazta a KSz. (Mt. Nem haladhatja meg az egy szerinti szabály, nem haladhatja havi távolléti díj összegét. meg az egy havi átlagkereset 50%-át.) Súlyosan gondatlan magatartás Nem tartalmazta a KSz. (Mt. Nem haladhatja meg a hat havi szerinti szabály, nem haladhatja távolléti díj összegét. meg az egy havi átlagkereset 50%-át.) Szándékos magatartás Nem tartalmazta a KSz. (Mt. Teljes kár. szerinti szabály, teljes kár.) Vezető állású munkavállaló Gondatlan károkozás esetén hat havi átlagkeresetig terjedhet az alábbi munkakörökben: társaságirányítási igazgató és osztályvezető, vezető I-II. Hat havi távolléti díjig terjedhet az ágazatközi besorolás szerinti vezető I-II. munkakörökben.

25 Kártérítési felelősség érvényesítése Az új Mt a alapján került módosításra az eljárási rend (KSz 56. ). Az új KSz nem tartalmaz a korábbihoz hasonló részletes eljárási szabályokat, egyszerűsítve ezzel a folyamat érvényesítését, de emellett garanciális szabályok szerepelnek az 56. (2) bekezdésében a kártérítési igény megalapozottságára vonatkozóan. A KSz meghatározza a fizetési felszólítással is érvényesíthető munkáltatói igény mértékét, amely a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét nem haladhatja meg.

26 Köszönöm a figyelmet!

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap Újdonságok a munkajogban 2013. január 1-jétl Rendes szabadság mértéke - 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

OMMF ÁPRILISI HÍRLEVÉL

OMMF ÁPRILISI HÍRLEVÉL OMMF 2009. ÁPRILISI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a kollektív szerződés fogalmát, jelentőségét, illetve ezzel kapcsolatosan a munkaügyi hatóság ellenőrzési jogkörét elemezzük A Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. összeállította: Jilling Alexa - Gyakori árvizek - Létszámhiány a vízügyi ágazatban (elsősorban

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

A távolléti díj szabályainak módosítása

A távolléti díj szabályainak módosítása A távolléti díj szabályainak módosítása Az összefoglalót készítette: Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász A távolléti díj számításának jelenlegi szabálya gyökeresen eltér a régi szabályoktól és ez bizony

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Kollektív Szerződése

Kollektív Szerződése A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése a 2014. július 2-án elfogadott módosításokkal (dőlt betűvel) egységes szerkezetben I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2013/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Munkáltatók és Munkavállalók egyaránt még csak tanuljuk a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény gyakorlati, mindennapokban történő alkalmazását,

Részletesebben

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd 2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd ELSŐ RÉSZ Ahogy az adott esetben általában elvárható Jóhiszeműség és tisztesség elve Kölcsönös együttműködés más jogai, jogos érdekei

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag

Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag Az új Munka Törvénykönyve tervezete 2011. szeptember 26-i munkaanyag I. A tervezet és a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások viszonya (Dőlt betűvel a háromoldalú tárgyalásokon született megállapodások

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről -

Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről - 17. Igazgatósági melléklet Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről - Az igazgatósági mellékletek a Kollektív Szerződés részét képezik, azok megkötésére vonatkozó tárgyalásokat haladéktalanul

Részletesebben

Kollektív Szerződése

Kollektív Szerződése A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése a 2015. augusztus 28-án elfogadott (a 4. sz. mellékletet érintő) módosításokkal egységes szerkezetben I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 I. félév

Tantárgyi tematika /2017 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2016/2017 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta)

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta) 8. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára (minta) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. -ban meghatározott kötelezettségemnek megfelelően a következőkről

Részletesebben

Munkajog és munkavédelem

Munkajog és munkavédelem Munkajog és munkavédelem Dudás Katalin A munkaviszony Kollízió Létesítéskor a foglalkoztatási feltételekről való tájékoztatás jelentősége Egyoldalú teljesítés meghatározáskor méltányos mérlegelés, aránytalan

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben