Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]"

Átírás

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату] Кандидат: мр Ференц Мак I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета, Нови Сад 2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: Др Ева Толди, ванредни професор, Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, , Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор Др Ева Хожа, редовни професор, Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, , Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, председник Др Јулијана Ишпановић Чапо, доцент, Универзитет у Ново Саду, Фолклористика и историја културе на мађарском језику, Филозофски факултет, Нови Сад, члан Др Каталин Каић, професор емеритус, Фолклористика и историја културе на мађарском језику, , Универзитет у Новом Саду, члан II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1. Име, име једног родитеља, презиме: Ференц, Ференц, Мак 2. Датум и место рођења, општина, република: 16. март Бечеј, Бечеј, Република Србија 3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе: , Филозофски факултет, Нови Сад Maradtam máig eleven tiltakozásnak Babits Mihály liberális konzervativizmusa [ Oстао сам све до данас живи протест Либерално конзервативно убеђење Михаља Бабича] 4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: Историја мађарске књижевности 5. Приказ научних стручних радова са оценом: НАПОМЕНА: Приказ треба да садржи пуне називе научних и стручних радова, где и када су објављени, имена коаутора и кратак опис садржине радова, са експлицитном оценом да ли радови припадају или не припадају ужој научној области из које је докторска дисертација, односно да ли су радови у вези са докторском дисертацијом.

2 2 1. Mák Ferenc: A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája [Историјска и завичајна библиографија Мађара у Јужној Угарској]; Нови Сад Форум и Сента Vajdasági Мagyar Művelődési Intézet, стр. ISBN Kратак опис садржине: Монографска обрада са опсежном библиографијом и изворима за истраживање историје и књижевности Бачке и Баната. М 42 (5) 2. Мák Ferenc: A magam iskolája A hontalanság esszéi [Моја сопствена школа. Студије и есеји]; Нови Сад Forum Könyvkiadó, стр. ISBN Kратак опис садржине: Студије и есеји о мађарској књижевности 20. века у Војводини. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација и делимично је повезан са М 42 (5) 3. Mák Ferenc: A fényességek titkai Irodalmi esszék, kritikák [Тајне сјаја. Есеји и критике]; Életjel, Суботица ст COBISS.SR-ID Kратак опис садржине: Студије и есеји о мађарској књижевности 20. века. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација. М 42 (5) 4. Mák Ferenc: The Ideological Basis of the Southern Slav Agraroan Reform [Идеолошка база југословенске аграрне реформе ] = Hungarian Minorities and Central Europe Regionalism, National and Religions Identyt; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities, Piliscsaba, ISBN Kратак опис садржине: Cтудијa анализира утицај друштвене стварности на духовни живот, а унутар тога сам истраживао улогу колективних проблема у формирању књижевности. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација и делимично је повезан са М 14 (4) 5. Mák Ferenc: A makacs ákácok vidékén. Szenteleky Kornél kisebbségvédelmi programja elfogadás és elutasítás [У крају тврдоглавих багремова. Програм заштите мањина Корнелија Сентелекија] = Egyén és közösség. Tanulmányok [Појединац и заједница. Студије]; Сента Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, стр ISBN Kратак опис садржине: Корнел Сентелеки је поставио теоретске основе за војвођанску мађарску књижевност која се сама организовала после године. У својим студијама се бавио питањем друштвено-историјском одређеношћу књижевности. Био је један од оних који су били сумњичави према традицијама предела. Пошто се не слажем управо са овим његовим ставовима, анализа животног дела Корнела Сентелекија је уско повезана са мојом изабраном темом. М 45 (1,5)

3 3 6. Mák Ferenc: Az eltékozolt ország Utószó Kanizsai Ferenc Ifjabb Sóti Pál című regényéhez. [Распродана отаџбина Поговор за роман Ференца Канижаија] Приредио Ференц Мак; Сента Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, ст ISBN Kратак опис садржине: Ференц Канижаи (Чука) је рођен у Кањижи, један је од изврсних новелиста и романсијера на прекретници 19. и 20. века. У свом делу је описао умирање мађарске земљопоседничке класе. М 45 (1,5) 7. Mák Ferenc: Garády Viktor (Az öreg halász és a magyar tenger Utószó) = Garády Viktor: Régi dicsőségünk a tengermelléken [Виктор Гаради: Старац и мађарско море]; Осјек Pragma, стр ISBN Kратак опис садржине: Виктор Гаради је најврснији приповедач из Ријеке на прекретници векова, једини је мађарски писац коме је Јадран одлучујући доживљај. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација. М 45 (1,5) 8. Мák Ferenc: A történeti gondolkodás megújulása Körültekintés és számvetés a mohácsi csata évfordulóján [Обнављање размишљања о историји Рекапитулација поводом годишњице мохачке битке] = Évkönyv 1. Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság; Бајмок, стр ISBN Kратак опис садржине: У овој студији се бавим питањем одређивања традиције, али се осврћем и на разматрање о томе, како историја утиче на формирање свести. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација и делимично је повезан са М 45 (1,5) 9. Mák Ferenc: Úgy látta, hogy a gondolkodás joga az utolsó menedékünk Szempontok Szenteleky Kornél műveinek újraolvasásához, Utószó a regényhez [Право на размишљање Аспекти за поновно читање Корнела Сентелекија] = Szenteleky Kornél: Isola Bella; Pomáz Kráter, стр ISBN Kратак опис садржине: Корнел Сентелеки је оснивач институције мађарске књижевности нашег региона. Захваљујући његовом раду на организовању књижевности се развија наша литература у 20. веку. Током свог стваралаштва се до краја бавио одређивањем традиције и питањем уске повезаности предела и духа. Преко тога је одредио суштину и улогу књижевности. М 45 (1,5) 10. Мák Ferenc: Ujlaki Kornél Dezső A Drávaszög lelkiismerete, aki királydrámában ünnepelte a magyar hűséget [Деже Корнелије Ујлаки Писац подравинских Мађара који је писао краљевске драме] = Acta Hungarica Universitatis Essekiensis 1.; Oсјек, стр ISSN Кратак опис садржине: Био је најбољи приповедач мађарске књижевности Барање у XIX. веку. У његовим делима се појављује аутентични свет предела, у његовим ликовима живи човек

4 4 Барање описан великом љубављу. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација и делимично је повезан са М 45 (1,5) 11. Mák Ferenc: Kanizsai Ferenc [Ференц Канижаи, писац са почетка XX. века] = Magyarkanizsai Írótábor antológiája [Антологија Књижевне колоније у Кањижи]; Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, Кањижа, стр ISBN У овој студији сам описао потпуни животни пут критичара мађарске земљопоседничке класе. М 45 (1,5) 12. Mák Ferenc: A mi történelmünk gazdátlan történelem [Наша историја без господара. Историја Мађара у Војводини] = Bennünk élő múltjaink Történelmi tudat kulturális emlékezet [Прошлост је у нама, Историјска свест културно сећање], Сента Vajdasági Magyar Művelődési Intézet; стр ISBN Кратак опис садржине: У овој студији се бавим историјском реалношћу Бачке и Баната у на прекретници 19. и 20. века и са тог аспекта се може сматрати припремном студијом за изабрану тему докторске дисертације. М 45 (1,5) 13. Mák Ferenc: Közszellemet alkotni és azt maradandólag fenntartani Óbecse sajtótörténete a polgárosodás korában [Створити духовност и трајно је сачувати Историја штампарства у Старом Бечеју у доба развоја грађанства]; Aracs, (јуни) број 2. стр Кратак опис садржине: У развоју мађарске књижевности 20. века у Бачкој и Банату одлучујућу улогу је играла грађанска штампа. Прва књижевна дела су објављивана у новинама. Без историје штампарства се не могу пратити књижевни догађаји и дешавања. 14. Mák Ferenc: Babits Mihály A művelt literátus értelmiségből származom A magyar valóság a XIX. század utolsó évtizedeiben [Михаљ Бабич, Потичем из образоване литерарне интелигенције Мађарска стварност у последњим деценијама XIX. века ]; Аracs, (октобар) број 4. стр Кратак опис садржине: Часопис из Суботице је објавио одломак из магистарског рада који сам одбранио године. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација. 15. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem [Золтан Калапиш и духовна одбрана] VI.; Létünk (Нови Сад), број 1. стр ISSN: Кратак опис садржине: Закључак разматра дело Золтана Калапиша Биографски водич, приказује заначај и рецепцију овог енциклопедијског рада.

5 5 16. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem [Золтан Калапиш и духовна одбрана] V; Létünk (Нови Сад), број 1. број 3. стр ISSN: Кратак опис садржине: Настављајући рад Корнела Сентелекија на откривању традиције и оцењивању традиције Золтан Калапиш се бавио откривањем историјских основа региона. У центру пажње истраживача налазе се студије о средњовековних археолошким налазима и утвђењима у контексту савремене историографије. M 52 (2) 17. Mák Ferenc: Történelmünk elfeledett alakjai Szlavóniai és baranyai utazók a XVIII. és XIX. században [Заборављени ликови наше историје Путописци из Славоније и Барање у XVIII. и XIX. веку] I V.; Magyar Szó Kilátó, 11. октобар децембар Кратак опис садржине: Када се почела формирати мађарска књижевна свест, одлучујућу улогу су играли утисци о образованом западном свету који су стизали у форми књига написаних од стране учених људи. 18. Mák Ferenc: Történelmünk elfeledett alakja Szászy István [Заборављена личност наше историје Иштван Саси ] I VI.; Magyar Szó Kilátó, 5. јануар фебруар 2008.Кратак опис садржине: Поезија старобечејског лекара Иштвана Сасија је значајан део наше књижевности. И од тога је важније међутим да је међу првима преводио српске песнике доба романтике. Том његових превода је објављен године у Будимпешти. 19. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem [Золтан Калапиш и духовна одбрана] IV; Létünk (Нови Сад), број 1. стр ISSN: Кратак опис садржине: У центру пажње анализе налази се приказ методике истраживања Золтана Калапиша која је погодна чак и за описивање друштвених и културних стремљења после Другог светског рата, социјализма и радничке класе. M 52 (2) 20. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem [Золтан Калапиш и духовна одбрана] III; Létünk (Нови Сад), број 4. стр ISSN: Кратак опис садржине: Откривањем историјских основа региона стваралаштво Золтана Калапиша постаје незаобилазно што се тиче разматња везе заједнице и историје, студија ставља нагласак на приказ дела старобечејске житне пијаце и на основу социолошких и етнографских података изводи закњучке о специфичностима читавог региона. M 52 (2)

6 6 21. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem [Золтан Калапиш и духовна одбрана] II; Létünk (Нови Сад), број 3. str ISSN: Кратак опис садржине: Золтан Калапиш се бавиo откривањем историјских основа региона. Студија анализира његово схватање мањинског друштвеног и културног живота. M 52 (2) 22. Mák Ferenc: Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem [Золтан Калапиш и духовна одбрана] I.; Létünk (Нови Сад), број 2. стр ISSN Кратак опис садржине: Настављајући рад Корнела Сентелекија на откривању традиције Золтан Калапиш се бавио откривањем историјских основа региона. Његово стваралаштво је незаобилазно када се разматрају везе заједнице и историје, нарочито када је реч о одређивању специфичности региона. M 52 (2) 23. A koronakerület gondnoka 100 éve született Gyetvai Péter kanonok, egyháztörténész. Egyháztörténeti konferencia Gyetvai Péter szülőfalujában, Péterrévén május 31. június 2. [Старатељ крунског округа 100 година од рођења историчара цркве, каноника Петера Ђетваија. Научни скуп у његовом родном месту, Бачком Петровом Селу 31. мај 2. јуни 2012.] Наслов саопштења: Mák Ferenc: Aki látta ledőlni a tornyokat. Petrányi Ferenc apátplébános [Он је видео како се руше торњеви. О свештенику Ференцу Петрањију] Објављено у целини: A koronakerület gondnoka 100 éve született Gyetvai Péter kanonok, egyháztörténész. Приредили: Ержебет Кинка, Ференц Мак и Ласло Пашћик; Бачко Петрово Село, стр ISBN Кратак опис садржине: Свештеник Ференц Петрањи је после године био духовни вођа Мађара у Старом Бечеју заједно са Едеом Драшкоцијем. Између 1885 и 1920 је био наставник у Калочи, дуги низ година је уређивао новине Kalocsai Néplap, за које је писао фељтоне и чланке о теорији религије. Његово животно дело је део наше црквене књижевности, његова личност се уско везује за изабрану тему. M 63 (1) 24. Források és stratégiák. Tudományos konferencia, Csíkszereda, август [Међународни научни скуп Извори и стратегије. Miercurea Ciuc, Румунија] Наслов саопштења: Mák Ferenc: A délvidéki honismeret és a helytörténetírás kialakulása [Завичајна књижевност и локална историографија Мађара у Јужној Угарској] Објављено у целини: Források és stratégiák [Извори и стратегије]; Miercurea Ciuc (Румунија), Pro-Print Könyvkiadó, стр ISBN Кратак опис садржине: У овој студији се бавим питањем институционалних основа мађарске књижевности Бачке и Баната, са тог аспекта се такође може сматрати припремном студијом за изабрану тему докторске дисертације.

7 7 M 33 (1) 25. Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. Tudományos konferencia, Budapest Szeged, augusztus [Међународни научни скуп Стара и нова перегринација. Мађари у иностранству, странци у Мађарској. Будимпешта Сегедин август Наслов саопштења: Mák Ferenc: Jámbor Pál párizsi emlékei [Париске успомене Пала Јамбора] Објављено у целини: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon I III.; Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum Kft., Будимпешта Сегедин, стр ISBN Кратак опис садржине: Пал Јамбор је каријеру почео као капелан у Старом Бечеју, после угушења револуције године је емигрирао у Париз, одакле се вратио после десет година, године. Добио је наставничко место у суботичкој гимназији, где је касније постао директором. Његово песничко и класично-филолошко стваралаштво је одређујући део мађарске књижевности региона. Рад припада ужој научној области докторске дисертације и најуже је повезан са предложеном темом докторске тезе. M 33 (1) 26. Maradtam máig eleven tiltakozásnak Babits Mihály liberális konzervativizmusa [ Oстао сам све до данас живи протест Либерално конзервативно убеђење Михаља Бабича], магистарски рад одбрањен на Филозофском факултету у Новом Саду. Кратак опис садржине: После Првог светског рата и мађарски писци су трагали за узроцима распада Монархије. Један од најзначајнијих песника, писаца и преводилаца, Михаљ Бабич је своје национално опредељење ставио под ревизију у својим делима. Дошао је до закључка да само описивањем општих људских вредности може доћи до националног идентитета, пре свега треба да буде европљанин у хуманом смислу речи, као што је био Данте, Аугустинус или примера ради Иштван Сечењи. Циљ рада је да створи портрет писца који је националне вредности ставио под контролу хуманизма јер је знао да је то једини начин да се створи модерна европска заједница. Рад припада ужој научној области из које је докторска дисертација. М 72 (3) III ОБРАЗЛОЖЕНИ КРИТЕРИЈУМИ И РАЗЛОЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАСНИВА ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ДА ЈЕ КАНДИДАТ ПОДОБАН ДА РАДИ ДИСЕРТАЦИЈУ Кандидат мр Ференц Мак већ годинама истражује тему о којој је пријавио докторску дисертацију. Не само да има афинитет према тематици, него може да прикаже и научне резултате из ове области, што се да видети и из његове последње књиге (A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája [Историјска и завичајна библиографија Мађара у Јужној Угарској] 2008). И број и квалитет његових студија га чине подобним за израду изабране теме. Дефинисањем проблема може научно истраживање обогатити новим аспектима. Кандидат има јасну представу о настанку књижевног живота у Бачкој и Банату, његов истраживачки рад може открити до сада непознате податке и текстове за које се интересује не само ужа стручна јавност, него и шире друштвено јавно мњење. Посебно треба истаћи да предмет свог рада истражује методом историје књижевности, а да истовремено не занемарује ни данашња теоријска истраживања која појам региона одређују на основу савремених аспеката. Комисија је мишљења да кандидат мр Ференц Мак испуњава све прописане услове за пријаву докторске дисертације. Његов висок степен научне компетенције га чини

8 сопсобним за израду предложене теме. 8 IV ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА Ева Толди је дипломирала године, а магистрирала године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Њен магистарски рад под насловом Herceg János [Јанош Херцег] је објављен године у књизи која је до данас једна од најчешће цитираних дела од стране истраживача мађарске књижевности у Војводини. Као уредница Издавачког завода Форум из Новог Сада, а потом Завода за уџбенике из Београда је припремала за штампу не само литерарна дела и студије савремених аутора, него је учествовала и у издавању фундаменталних дела мађарске књижевности у Војводини и својим уређивачким и филолошким радом активно допринела објављивању сабраних дела Корнела Сентелекија и сабраних есеја и студија Јаноша Херцега, као и вишеструком издавању историје мађарске књижевности у Југославији академика проф. др Имреа Борија. Године је докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду (ужа научна област: Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности), а године постала доцент на Одсеку за хунгарологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Предаје мађарску књижевност у Војводини, часописну културу у Војводини и версификацију, води курс о Ервину Шинку, на мастер студијама предаје савремене тенденције мађарских мањинских књижевности, а и на докторским студијама предаје један период историје мађарске књижевности у Војводини ( Генерација 1950 ). Од године је ванредни професор. Била је ментор бројним студентима на мастер студијама. Поље које истражује и које предаје је истовремено и поље њеног најужег интересовања, у оквиру којег се бави истраживањем идентитета и интеркултуралности. Објавила је четири самосталне збирке студија у којима се делом или у потпуности бави историјом мађарске књижевности у Војводини. На основу података комисија је мишљења да је др Ева Толди у потпуности компетентна за тему ове докторске дисертације. НАПОМЕНА: Поред релевантних података о ментору, обавезно оценити његову подобност. Експлицитно навести да ли ментор јесте или није подобан. V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ: ОЦЕНА: 1. формулације назива тезе (наслова) Назив тезе: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату] Предложени навиз тезе је јасно формулисан и предлаже се за прихватање. 2. предмета (проблема) истраживања Дисертација ће употпунити истраживање историје војвођанске књижевности јер је чињеница да до данас нису откривени извори потребни за истраживање савременог настанка мађарске књижевности у Бачкој и Банату, као што нису израђене ни студије које би описале историју настанка наше књижевности. Сви значајни историчари књижевности који су се бавили настанком мађарске књижевности су процењивали рад на стварању нације током мађарског просветитељства и доба реформи (Тибор Калницаи, Бела Г. Немет, Домокош Кошари) и углавном се бавили резултатима значајнијих културних центара Будима, Пеште, Братиславе, Дебрецина, Печуја, Шопрона, Сомбатхеља и Сегедина. Упркос томе што су се слични процеси одвијали и у нашим крајевима. Важна премиса истраживања је да се у Бачкој и Банату потреба за књижевношћу у савременом смислу појавила онда када је човек ових простора могао

9 9 одредити своје место у свету, када је схватио своју способност да формира друштво и када је осетио потребу да упозна и открије изворе духовне енергије свог региона. Дисертација се бави најзначајнијим ствараоцима и књижевним правцима у Бачкој и Банату на крају деветнаестог и почетку двадесетог века, али нам даје и слику друштвених процеса тог доба. Доследно примењује аспекте истраживања и описа које захтева историја књижевности, и док ставља у ново светло и питање књижевне периодизације, новим тумачењем система односа центра и периферије открива порекло књижевног идентитета нашег региона. Комисија констатује да је предмет истраживања тачно одређен и јасно дефинисан, погодан је за даље научно истраживање. 3. познавања проблематике на основу изабране литературе Кандидат мр Ференц Мак је као полазну тачку за своја истраживања навео следећу листу стручне литературе: 1. [Borovszky Samu: Torontál vármegye. Magyarország Vármegyéi és Városai Szerkesztette Borovszky Samu]; Budapest Országos Monográfia Társaság, é. n. [1912] 2. [Borovszky Samu]: Bács-Bodrog vármegye I II.; Magyarország Vármegyéi és Városai Az Országos Monográfia-Szerkesztő-Bizottságának felügyelete alatt és a Bács-Bodrog vármegye helyi munkatársainak közreműködésével szerkesztette Dr. Borovszky Samu, Budapest Országos Monográfia Társaság, é. n. [1909] 3. [Borovszky Samu]: Temes vármegye. Magyarország Vármegyéi és Városai; Az Országos Monográfia szerkesztő-bizottságának felügyelete alatt a Temes vármegyei helyi munkatársak közreműködésével szerkesztette Borovszky Samu dr. ; Budapest Országos Monográfia Társaság, é. n. [1914] 4. [Dudás Gyula] Muhoray: Bácsmegye történetéhez I IV.; Bácska, március ; március ; március és március 21., [Grosschmid Gábor]: Oesterreich, Ungarn und die Woiwodina. Von einem Saxo-Magyaren; Wien Salmayer, [1] 6. [Iványi István]: Bács-Bodrog vármegye történetének irodalma I V.; BBVTT Évkönyve ; [Grosschmid Gábor] ; [Grosschmid Gábor] ; [Iványi István] BBVTT Évkönyve és [Iványi István] BBVTT Évkönyve godina somborske štampe ; Sombor Dražavni arhiv i Somborske novina, godina somborske štampe ; Sombor Državni Arhiv, A szabadkai kiadványok bibliográfiája (Szentgyörgyi István Eva Bažant Nevenka Bašić Palković); Monográfia Szabadka, A szabadkai kiadványok bibliográfiája (Szentgyörgyi István Eva Bažant); Monográfia Szabadka, A szabadkai kiadványok bibliográfiája (Kiss Gusztáv Eva Bažant Katarina Čeliković); Monográfia Szabadka, Alcock, Anthony: A History of the Protectional Cultural Minoritaties in Europa; London, Allen, John: Rethinking of the Region; London, Andjelić Magdolna: Dömötör Pál, a költő és műfordító; Újvidék A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, szám, Appel Ede: Ó-Kanizsa nagyközség történelmi, helyrajzi, gazdasági, népismei és statisztikai ismertetése; Szabadka Bittermann József könyvnyomdájából, Az Újvidéki Katholikus Olvasókör alapszabályai; Újvidék nyomtatott Fuchs E. és társánál, B. I. [Berkeszi István]: Ormós Zsigmond ( ); Történelmi és Régészeti Értesítő, III IV. füzet, Berkeszi István: A Delejtű. Délmagyarország első magyar hírlapjának kritikai ismertetése a kor jellemzésével ( ); Történelmi és Régészeti Értesítő, Repertórium, Berkeszi István: A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története; Történelmi és Régészeti Értesítő, ; és Függelék: A temesvári könyvnyomdákban 1771-től 1871-ig

10 10 nyomtatott könyvek jegyzéke, Berkeszi István: Társadalmi és kulturális viszonyok Temesváron a múlt század végén; Történelmi és Régészeti Értesítő, Bikicki, Milana Kaćanski, Ana: Bibliografija novosadske štampe ; Novi Sad, Bíró Gáspár: Az identitásválasztás szabadsága; Budapest Osiris, Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története; Újvidék Forum Könyvkiadó; Bori Imre: Ezredéve itt Délvidéki olvasókönyv; Újvidék Forum Könyvkiadó, Csáky S. Piroska Kókai Sándor: Az írás szavai szerint Bibliográfia; Újvidék Forum Könyvkiadó, Agapé, Csoór Gáspár: A bácskai társadalom; Budapest Kiadja a József Kir. Herceg Szanatóriumi Egyesület, é. n Dobos János: A zentai gimnázium száz éve ( ); Zenta Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Dömötör Pál: Tóth Kálmán életrajza; Budapest, Dudás Ödön: Szabadka város története; Szabadka Életjel, Éger György: Eurorégiók Keleten és Nyugaton; In Globalizáció és nemzetépítés. Szerkesztette Bárdi Nándor; Budapest Teleki László Alapítvány, Erdélyi István Vojislav Janković: A zentai írók bibliográfiája; Senta Narodna Biblioteka, és pótfüzet Erdélyi István: Bibliografija senćanskih izdanja; Senta Narodna Biblioteka, ZMF 13/A 33. Érdujhelyi Menyhért: A magyarországi szerb hírlapirodalom története I II.; BBVTT Évkönyve és BBVTT Évkönyve Érdujhelyi Menyhért: Újvidék művelődési történetéből I III.; BBVTT Évkönyve ; és BBVTT Évkönyve Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története; Újvidék Agapé, Gergely András, A.: Kisebbség, etnikum, regionalizmus; Budapest Magyar Tudományos Akadémia, Grosschmid Gábor: Bács-Bodrogh vármegyei élet 1848 előtt Töredék emléklapjaimból; BBVTT Évkönyve r [Grosschmid Gábor]: Bittermann Károly nyomdatulajdonos és a szabadkai első könyvnyomda felállítása; BBVTT Évkönyve Grosschmid Gábor: Magyarország népesedésének áttekintése. Figyelemmel Bács-Bodrogh vármegye történetére; BBVTT Évkönyve Grosschmid Gábor: Történelmi tanulmányok; Zombor, Gyöngyösi Dezső: Az első magyar irodalmi társulat; Kalangya, , Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus; Budapest Osiris Kiadó, Haas Mihály: Baranya földirati, statisticai és történeti tekintetben; Pécsett hasonmás kiadás Hardi Tamás: Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása; Győr Az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete, Herceg János: Dr. Margalits Ede ; Kalangya, szám, Herceg János: Régi dolgainkról; Újvidék Forum Könyvkiadó, Horváth Gyula: Regionalizmus és decentralizáció Európában; Külpolitika, szám. 47. Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt; Budán a Magyar Kir. Egyetem betűivel, M.D.CCC.XL. [1840], 390 hasonmás kiadás Horváth Zoltán: Magyar századforduló A második reformnemzedék története ; Budapest Gondolat, [3] 49. Hrbeck, R. Weyand, S.: Bettrift Das Europa der Regionen; München, Hutchinson, John: Modern Nationalism; London, Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar irodalmi kultúra előtörténete a régió magyar könyvkiadása szempontjából; Újvidék,

11 Iványi István Magyar László: Szabadka és vidéke 1848/49-ben; Szabadka Grafoprodukt, Iványi István: 40 évi írói munkásságom emlékére; Szabadka Szabados Sándor könyvnyomdájában, Iványi István: Baja város történetéhez I II.; BBVTT Évkönyve és BBVTT Évkönyve Iványi István: Szabadka szabad királyi város története I II.; Szabadka Bittermann József könyvnyomdájából, és p + 76 okmánytár + 4 térkép 56. Iványi István: Visszaemlékezéseim életem folyására; Szabadka Életjel Miniatűrök 27., Jankulov, B.: Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII. i XIX. veku; Novi Sad, Joó Rudolf: Etnikum és regionalizmus Európában; Budapest Gondolat Kiadó, Jovanović, Petar Vranić, Milan, dr. Popov, Dušan, dr.: Znameniti knjižari i izdavači Novog Sada; Novi Sad, Jugoszláviai magyar művelődéstörténet; Újvidék A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Juhász Géza: Papp Dániel Egy kimaradt fejezet a magyar irodalom történetéből; Novi Sad Forum Könyvkiadó, Káich Katalin: A Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat évkönyveinek repertóriuma ( ); Újvidék A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Káich Katalin: A bogyófák árnyékában Tanulmányok Zombor művelődéstörténetéből; Újvidék Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság, Káich Katalin: Egy fejezet a magyar-szerbhorvát irodalmi és kulturális kapcsolatok történetéből (Zombor ); Zombor Kultúr Közösség, Káich Katalin: Gozsdu Elek és a Szabad Lyceum; Újvidék A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, szám, Káich Katalin: Margalits Edéről általában; Újvidék, Tanulmányok Kalapis Zoltán: A szabadkai és a zombori Bácska alapítója: Radics György; Híd, április, Kalapis Zoltán: Az első lentségi magyar újság szerkesztője: Szép Ferenc; Híd, március, Kalapis Zoltán: Egy bánáti utazó Bácskában és Szerémségben [Bárány Ágoston]; 7 Nap melléklet, szeptember Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I III.; Újvidék Forum Könyvkiadó, és Kalapis Zoltán: Helytörténeti forrásmunkák szerkesztője Borovszky Samu születésének 125. évfordulója; Magyar Szó Kilátó, október 26., 42. szám, Kalapis Zoltán: Lentségi arcképcsarnok; Újvidék Forum Könyvkiadó, Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók; Újvidék Forum Könyvkiadó, Kalapis Zoltán: Sajtótörténetünk fejezetei és dátumai ; Létünk, szám, Kalapis Zoltán: Sajtótörténetünk fejezetei; In: Újságírók kézikönyve; Újvidék Forum Könyvkiadó, Kanizsa kilencszáz éves Dokumentumok és források a kilenc évszázados Kanizsáról; Üzenet, szeptember-október, Kanizsa monográfiája I.; Kanizsa, Keleti Károly: Hazánk népe a közgazdaság és a társadalmi statisztika szempontjából; Pest, Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában; Budapest Tankönyvkiadó I. kötet: , ; II. kötet: , ; III. kötet: , ; IV. kötet: , ; V. kötet: , XII ; VI. kötet: , ; VII. kötet: , MTA Történettudományi Intézet, Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó ( ); Szabadka Életjel, Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere; Budapest Napvilág Kiadó, Krestić, Vasilije: Istorija srpske štampe u Ugarskoj ; Novi Sad, 1980.

12 Kujundžić, Ivan: Bunjevačko-šokačka bibliografija Prilog kulturnoj povijesti bunjevačkošokačkih hrvata; Zagreb, Leksikon podunavskih hrvata-bunjevaca i šokaca; Subotica Hrvatsko akademsko društvo 1. füzet: A ; 2. füzet: B-Baž ; 3. füzet: Be-Br ; 4. füzet: Bu ; 5. füzet: C-Ć ; 6. füzet: D ; 7. füzet: Dž-F ; 8. füzet: G Lőrinc Péter: Bánáti magyar nyelvű polgári társadalomtudomány a századforduló idején ; Újvidék Hungarológiai Intézet, Magyar László: A szorgalom az ördög párnája Újabb adatok Papp Dániel életrajzáshoz; Híd, október, Magyar László: Adalék a Szabadkai Múzeum történetéhez; Létünk, szám, Magyar László: Az első szabadkai lap nyomában; Újvidék, Magyar Szó Kilátó, november Magyar László: Az újonnan megkerült Havi Krónikáról A szabadkai sajtó múltjából; Magyar Szó Kilátó, május Magyar László: Mozaikkockák Szaklevéltárak, könyvtárak és múzeumok iratanyaga; Magyar Szó Kilátó; január Magyar László: Szabadka történeti kronológiája Észrevételek egy kiadvány kapcsán; Magyar Szó Kilátó; április Militar, Triva: Štampa u Vojvodini; Novi Sad, Milleker Felix: Geschichte der Stadt Veliki Beckerek ; Wrschatz Milleker Felix: Geschichte des Buchdruckes und des Zeitungswesens im Banat ; Belacrkva (Weiskirchen) Milleker Felix: Versecz szab. kir. város története I II.; Budapest Ráth Mór bizománya, p + térkép 96. Muhi János: Zombor története; Zombor Kalangya kiadás, Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában; Budapest Akadémiai Kiadó, Németh G. Béla: Létharc és nemzetiség; Budapest Magvető Könyvkiadó, Németh G. Béla: Századutóról századelőről; Budapest Magvető Könyvkiadó, Nikolić Jelena: Bibliografija Matice Srpske; Novi Sad Matica Srpska I. knjiga: , ; II. knjiga: , ; III. knjiga: , Pal, Šandor dr. Pál Sándor, dr.: Bečejska bibliografija Becse bibliográfiája; Sveska I. Füzet ; Gradski muzej i galerija Városi Múzeum és Képtár, Bečej Óbecse, Pálos Károly, dr.: Újvidék kulturális múltja és jelene; Kalangya, szám, Pejin Attila: A Dudás család krónikája; Zenta Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája ( ); Zenta Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Perjéssy Lajos: A Verseczi Magyar Közművelődési Egyesület története Az egyesület alapításának 25-ik évfordulója alkalmával a választmány megbízásából Perjéssy Lajos, állami főreáliskolai tanár, egyesületi főtitkár; Versecz Özv. Kirchner J. E.-féle Műintézet, Péterfy Jenő: A nemzeti Géniusz; In: Péterfy Jenő válogatott művei; Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Raich, Silvia: Gränzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit in einem Europa der Regionen; Baden-Baden, Regions in Europa. Szerkesztette Le Galés, P. és Lequesne, C.; Routledge, Simonyi Mária: Az újvidéki Bácsmegye tevékenysége között; Újvidék Hungarológiai Közlemények, szám, Simonyi Mária: Újvidék első magyar nyelvű politikai lapja; Újvidék Hungarológiai Közlemények, szám, Simonyi Mária: Újvidéki Hírlap ; Újvidék Hungarológiai Közlemények, szám, Štampana reč u Zrenjaninu ; Katalog izložbe, Gradska biblioteka, Zrenjanin, Stanojev, T. Bogdan: 150 godina novosdske štampe ; Novi Sad, 1976.

13 Steltzer, Fridrich: Geschichte der Bácska; Neusatz August Herger, Százharminc év a művelődés szolgálatában Polgári Kaszinó 1862; Zombor 117. Szekfű Gyula: Három nemzedék, és ami utána következik; Budapest Maecenas, Szeli István: A peremkultúra élettana Tanulmányok; Újvidék Forum Könyvkiadó, Szeli István: Az erózió ellen Tanulmányok, esszék; Újvidék Forum Könyvkiadó, Szeli István: Hosszú útnak pora Tanulmányok, kritikák; Újvidék Forum Könyvkiadó, Szeli István: Utak egymás felé Tanulmányok; Újvidék Forum Könyvkiadó, Szeli István: Zentaiak Seregszemle és adalék a szellemi hagyományok kérdéséhez; Magyar Szó Kilátó, november Szentkláray Jenő: A társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon; Temesvár Csanádegyházmegyei Könyvnyomda, Szentkláray Jenő: Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái Emlékezés Dél-Magyarország első történetírójáról; Budapest Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Szentkláray Jenő: Úti képek a művelt Nyugatról; Budapest nyomtatott a Hunyadi Mátyás Intézetben, IV Szépirodalmi és szépműtani közlemények (szerk. Szentkláray Jenő és Szabolcska Mihály); Temesvár, Szloboda János: A zentai sajtó története; Zenta Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, ZMF Szloboda János: Százéves a zentai sajtó I XIV.; Magyar Szó, április 24 május Takáts József: Mit jelentett liberálisnak és konzervatívnak lenni 1875 táján Magyarországon?; Jelenkor, szám (június) Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet; Budapest Osiris Kiadó, Thim József: Az újabb szerb irodalom hazánk történetére vonatkozó termékeiből; Századok, és ; és Thim József: Az újabb szerb irodalom termékeiből; Századok, és Tolmácsy Géza: Társadalmi egyesületek 1918-ig I/1.; Zenta, ZMF 20/a Tolmácsy Géza: Társadalmi egyesületek 1918-ig I/2.; Zenta, XX ZMF 20/b Tóth Zoltán, I.: Magyar történeti bibliográfia I. kötet: Általános rész; Budapest Akadémiai Kiadó, ; II. kötet: Gazdaság, ; III. kötet: Politika, jog, oktatásiskolák, tudomány, művészet, sajtó, vallás-egyházak, Trenycsény Károly Czirfusz Ferenc: Adatok Bács-Bodrogh vármegye művelődés-történetéhez; BBVTT Évkönyve Trenycsény Károly: A társulat 25 éves története; BBVTT Évkönyve Trenycsény Károly: A zombori Iparoskör volt Népkör 25 éves története ; Zombor Bittermann Nándor és Fia Könyv- és Kőnyomdája, Vasiljević, Stevan: Znameniti Somborci; Novi Sad, Veselinović-Andjelić, Magdaléna: Margalits Ede, a horvát és a szerb irodalom magyar tolmácsolója; Újvidék A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, szám, Zenta monográfiája I.; Zenta Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Živanov, Miodrag: Pančevačka bibliografija ; Beograd, На основу прегледа богате литературе може се констатовати да кандидат добро познаје литературу 19. и 20. века која је потребна за обраду предмета дисертације. Поред тога он има одговарајући увид у савремена теоријска стремљења. На основу горе наведеног може се констатовати да кандидат добро познаје проблем истраживања и стручну литературу. 4. циљева истраживања Циљ рада је да да изнијансирану слику о почецима књижевности у Бачкој и Банату. Надаље настоји открити, описати и оценити нови, до сада још непознат литерарни материјал који ће допринети преструктурирању досадашњих сазнања и стављању истих у нови систем међусобних односа. Циљ му је давање новог тумачења појма центра и периферије, односно ново тумачење питања књижевне периодизације.

14 14 Циљеви истраживања су јасно дефинисани. План и циљеви рада су оригинални, комисија сматра да у потпуности одговара захтевима израде дисертације. 5. очекиваних резултата (хипотезе) По мишљењу аутора студије се књижевност на нашим просторима јавила много раније него што су то до сада претпостављали истраживачи који су се бавили мађарском литературом у Војводини. Међу резултате рада спада и то што обогаћује наша сазнања о књижевности ових простора, као и да у у први план ставља повезаност књижевности и идентитета. Резултате планираног рада може применити у првом реду научно размишљање, али они могу ући и у градиво уџбеника који се баве регионом. Комисија је мишљења да су очекивани резултати и радне хипотезе добро постављени. 6. плана рада Кандидат Ференц Мак се већ годинама бави темом формирања и разва локалне мађарске књижевности у Бачкој и Банату. Даљи ток планираног истраживања: архивско откривање настанка и функционисања књижевних друштава и приказ изучаваних аутора откривање узајамних односа штампе и мађарске књижевности Бачке и Баната после године, као и оцена дела мађарских аутора тог раздобља. Финализација рада: до 31. јануара године. Комисија констатује да план рада кандидата мр Ференца Мака одговара задатку којег се прихватио, временски може да се испуни и реалан је. 7. метода и узорка истраживања Кандидат у првом реду користи истраживачке методе историје књижевности. После проналажења материјала у архивима следи опис, а потом анализа и тумачење текстова, те оцена и резиме. Истраживање придаје одговарајућу пажњу и теоријском приступу теми, што његов начин приступа чини савременим. Кандидат је означио анализу следећег корпуса: 1. Baloghy Imre [Neutrális]: Zsivánovits Porfir de genere Zsiván (regény); Pancsova Kraus Adolf [Délvidéki Lapok] könyvnyomdája, Bárány Ágoston: Temesvármegye emléke; Nagy-Becskereken Pleitz Pál betűivel, Bárány Ágoston: Torontálvármegye hajdana; Budán A Magyar Kir. Egyetem betűivel, Második rész: Oklevelek, Bárány Ágoston írásai a Felső Magyar Országi Minerva (1826), a Tudományos Gyűjtemény (1831, 1833) és a Társalkodó (1837) című folyóiratokban. 5. B. Király Béla: Fakadó rügyek Vegyes tartalmú tárczák; nyom. Gavansky M. könyvnyomdájában, Ó-Becse, B. Király Béla: Feslett bimbók; Újvidék nyomatott Ivkovics Györgynél, Benne: Az amerikai nagybácsi. Vígjáték 1 felvonásban egy képpel, Colorado (Sziebenburger Károly) tárczalevelei; Szabadka Bittermann József könyvnyomdája, Csuka Ferenc: Faustus revidivus (elbeszélések); Szeged Endrényi Imre, Csuka Ferenc: Ifjabb Sóti Pál (regény); Zenta Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Csuka Ferenc: Jó figurák (elbeszélések, jelenetek); Budapest, Csuka Ferenc: Az apja fia (novellák); Budapest, Csuka Ferenc: A cserebogár (elbeszélések); Budapest Singer és Wolfner, Csuka Ferenc: A kígyóbűvölő (novellák); Budapest, Csuka Ferenc: Bűntársak (elbeszélések); Budapest Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T., Csuka Ferenc: Diáknovellák; Budapest A Magyar Jövő Ifj. Irodalmi R.-T. kiadványa, Csupor Gyula: Megbukott a mama! (regény); Zomborban, nyomatott Bittermann Nándornál,

15 Csupor Gyula: Hullámok (költemények); Ó-Becse Löwy nyomda, Csupor Gyula: Költemények; Német-Palánka, Csupor Gyula: Verőfényes napok (elbeszélések és rajzok); N.-Palánka Kiristofek József könyvnyomdája, Csupor Gyula: Felhők; Zenta Zentai Hírlap, Dömötör Pál költeményei; Zombor, Dömötör Pál: Újabb költeményei; Zombor Dömötör Pál: A perlekedő atyafiak; Budapest Dömötör Pál: Bácskai nóták; Budapest, Dömötör Pál: Költemények; Győr, Dömötör Pál: Hazugság a bűnök anyja; Győr, Dömötör Pál: A nemzetiségek, vagy: horvát, oláh, tót, szerb és németség! Legyen velünk áldás és békesség!; Győr, Dömötör Pál: Szűnő bánat és fakadó öröm; Pest Trattner nyomda, Dömötör Pál: Őszi rózsák; Zombor, benne: Hősök emléke, Gozsdu Elek: Köd (regény és elbeszélések); Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó, (Magyar Elbeszélők) 31. Gozsdu Elek: Kertünk Istennel határos Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezése ; Budapest Kortárs Kiadó, Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon Németből fordította és bevezette Berkeszi István; Budapest Franklin Társulat Magyar Irod. Társulat és Könyvnyomda, újabb kiadás: Pannónia Könyvek, Pécs, Gubicza Kálmán Trencsény Károly: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Múzeumának képes kalauza; H. n. [Zombor], Hannig Györgyné, Dr.: Életből Rövid elbeszélések; Óbecse nyomatott Lévai Lajos könyvnyomdájában, Hannig Györgyné, dr. Karakásevits Josefin: Bácsi sokác népszokások; Bács-Bodrog Vármegye Történelmi Társulat Évkönyve Jámbor Pál (Hiador): Párisi emlékek I II.: Szabadka Oblath Leo, és Jámbor Pál munkái; Pest, ( ben húsz füzetben, 1872-ben további tíz füzetben: színművek, költemények, politikai cikkek) 38. (Jámbor Pál) Hiador művei; Szabadka, között 27 füzetben 39. Janda Matild: Versek; Budapest, [2] 40. [Janda Matild]: Cs. Janda Matild versei; Budapest Budapesti Hírlap nyomdája, Justh Béla Kovács Zsigmond Sárosi Árpád: Vidéki Költők Albuma; Kassa, VIII 42. Kenedi Géza: Lőporfüst Az 1878-ik évi bosnyák háborúból; Budapest Singer és Wolfner kiadása, Kenedi Géza: Szocziológiai nyomozások I II.; Budapest Franklin Társulat, kötet: VIII ; 2. kötet: Kenedi Géza: Száz eset az életből; Budapest Athenaeum Irodalmi Nyomdai Részvény-társulat kiadása, é. n Kenedi Géza: Írások és tanulmányok; Budapest Singer és Wolfner kiadása, é. n Kenedi Géza: Naiv Emlékiratok; Budapest Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. könyvkiadóvállalata, Lenau verseiből. Fordította Feleki Sándor; Budapest Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata, é. n. 62 [II] Benne: F. S. [Feleki Sándor]: Lenau Miklós élete, Lenau válogatott versei. Szerkesztette Turóczi-Trostler József. A jegyzeteket Bódi László írta; Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó, Benne: Turóczi-Trostler József: Nikolaus Lenau, Margalits Ede: Három év után Beszédek és hírlapi cikkek; Zombor Bittermann Nándor Könyv- és Kőnyomdája, Margalits Ede: Csengics Szmail Aga halála; Budapesti Szemle, Milkó Izidor: Mindenütt és sehol Rajzok és tárczák gyűjteménye; Budapest, Milkó Izidor: Divatok Beszélyek és rajzok gyűjteménye; Budapest, 1883.

16 Milkó Izidor: Egy kritikus albumából; Budapest, Milkó Izidor: Római mozaik Emlékek és jegyzetek az örök városból; Budapest, Milkó Izidor: Egy carriére története és egyéb elbeszélések; Budapest, Milkó Izidor: Mosoly Húsz vidám történet; Budapest, Milkó Izidor: Uri emberek Jegyzetek a társaságból; Budapest, Molnár Gyula: Feslő Rügyek. Költemények. Írta Amaranth; Zombor Nyomatott Muzsik és Partlicsnál, [Molnár Gyula]: Drámai költemények. Írta Molnár Gyula; Zombor Oblat Károly könyvnyomdájából, Benne: Zoárd, színmű öt felvonásban, 154 ; Musztafa, színmű öt felvonásban, 140 ; Saul király, színmű öt felvonásban, 177 ; Rövidlátók, vígjáték három felvonásban, Molnár Gyula: Költemények I II.; Zombor kiadja a Zombor és Vidéke könyvnyomdája, [2] és 218 [2] 61. Ormós Zsigmond: A bujdosó naplója; Temesvár, Ormós Zsigmond: A halálos büntetés; Temesvár, Ormós Zsigmond: Fogoly élet a bástya boltozatban (színmű); Temesvár. [?] 64. Ormós Zsigmond: A banya sziklája Korrajz I II.; Pest, Ormós Zsigmond: Utazási emlékek I VI.; Pest, 1860 és Ormós Zsigmond: Visszaemlékezések I III.; Temesvár, Palágyi Lajos: Humoros költemények; Esztergom, Palágyi Lajos: Küzdelmes évek. Költemények, Budapest, Palágyi Lajos: Komor napok. Ujabb költemények ; Budapest Palágyi Lajos: Magányos úton. Legújabb költeményei; Budapest, Palágyi Lajos: A rabszolga. Dráma; Budapest, Papp Dániel: Marcellus Tizenkilencz elbeszélés; Budapest, Papp Dániel: Utolsó szerelem és egyéb elbeszélések; Budapest Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) R. T., é. n. [1899] Papp Dániel: Tündérlak Magyarhonban. Vidám bácskai elbeszélések; Budapest, 1899; U. a. Budapest Szépirodalmi Könyvkiadó, Papp Dániel: A rátótiak; Budapest az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. kiadása, Pataj Sándor: Egy kritikus dalai; Budapest, Pataj Sándor versei; Budapest, Perjéssy Lajos: Emlékeim elbeszélések és rajzok (Herczeg Ferenc előszavával); Budapest Singer és Wolfner bizománya, é. n. [1901] Petykó Anna Lemle Rezső: A pancsovai tanítói fiókegylet területén tanítandó népdalok dalgyűjteménye (43 dal + 10 gyermekdal); Pancsova nyomatott Wittigschlager Károlynál, Radics György: A zombori államgymnasium; Zombor, Radics György: Rigómezei dalok; Zombor Bittermann Nándor könyv- és kőnyomdájából, Radich Jolán: Szürke felhők; Budapest Singer és Wolfner bizománya, Révész Ernő: Úton-útfélen Apró történetek; Budapest Singer és Wolfner, Révész Ernő: Rigmusok; Budapest, Rónay István: Késő álmok; Szabadka Életjel, Szászy István: Tiszavirágok (költemények); Ó-Becse Kiadja az Ó-Becsei Közlöny szerkesztősége és kiadóhivatala, Nyom. Gavanszky B.[ozsidár] könyvnyomdájában Szászy István: Szerb költőkből; Budapest Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és könyvnyomda, Százszorszépek Az egyházi költészet mezejéről. Összeállította és koszorúba fűzte Babik József; Miskolcz Dullházy Sándor könyvnyomdájából, Sziebenburger Károly: Bottyán generális Történelmi színmű előjátékkal 3 felvonásban Zenéjét szerezte és összeállította Gaál Ferencz; Szabadka Szabados Sándor könyvnyomdája, Sz. Szigethy Vilmos: Nebántsvirág (költemények); Nagybecskerek, Sz. Szigethy Vilmos: A vármegyéből (elbeszélések); Budapest Légrádi Testvérek,

17 Sz. Szigethy Vilmos: Őszi szántás (novellák); Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság kiadása, Szulik József költeményei ; Pest, Szulik József: A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése; Kalocsa, Szulik József költeményei és műfordításai. A költő nővéreinek megbízásából sajtó alá rendezte Lévay Mihály; Budapest, Szulik József összegyűjtött költeményei és műfordításai; Óbecse Szulik Alapítvány, Szulik József prózai írásaiból; Óbecse Szulik Alapítvány, T[eleki] D[omokos], g[róf]: Egynehány hazai utazások leírása Tót- és Horvátországnak rövid esmértetésével együtt; nyomtattatott Bécsben, MDCCXCVI; Új kiadás: Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása; Balassa Kiadó, Tóth Kálmán összes költeményei I II.; Pest kiadja Heckenast Gusztáv, és Trischler Károly és ifj. Váncza Mihály: Hulló levelek költemények, értekezések, útirajzok; Budapest Nyomt. idősb Poldini Ede és Társa, [Trischler Károly]: Ifjuságom I. Próza. Írta Trischler Károly (Don Carlos); Zombor Bittermann Nándor és fia könyv- és kőnyomdájából, [Trischler Károly]: Ifjuságom II. Versek. Írta Trischler Károly (Don Carlos); Zombor Bittermann Nándor és fia könyv- és kőnyomdájából, Türr Antal: Képek a boszniai életből. Írta Türr Antal [Del Toró]; Zombor Nyomatott Bittermann Nándornál, Türr Antal: Borúra-derű. Tárczák. Írta Türr Antal (Del Toró) Zombor; Bártfán Nyomatott a Felsővárosi könyvnyomdában, Türr Antal: Újabb képek az okkupációból; Zombor Bittermann Nándor és fia könyv és kőnyomdája, [Ujlaki] Neumayer Kornél: Pontius Pilátus (színmű három jelenetben); Pécsett Taizs József könyvsajtója, [Ujlaki] Neumayer K. Dezső: A Karassó mellől (elbeszélések); Pécs Lyceumi ny., [Ujlaki] Neumayer K. Dezső: A Karassó mellől (elbeszélések); Budapest Szent-István- Társulat, [1903] Ujlaki Kornél Dezső: Déli Harangszó (versek); benne: Magyar hűség (történelmi színmű); Pécs Taizs József könyvnyomdája, Váczy István: Tárczák; Selmeczbánya Nyomatott Joerges Ágost özv. és fia könyvnyomdájában, Váczy János: Csipke-rózsák; Csongrád Silber nyomda, Zita A. Sándor: Könny Láng Vér ; Pančevo Nyomatott Napredak könyvnyomdában, é. n. [1915] 56 На основу горе наведеног можемо констатовати да истраживачке методе кандидата одговарају захтевима израде дисертације, одређени изворни материјали одговарају изабраној теми. 8. места, лабораторије и опреме за експериментални рад За израду дисертације нису потребни лабораторијски експерименти, али је потребно истраживање извора. Кандидат је означио следећа места за своја истраживања: Градски архив, Суботица; Градски архив, Сомбор; Покрајински архив Војводине, Нови Сад; Magyar Országos Levéltár, Будимпешта; Библиотека Матице српске, Нови Сад; Градска библиотека, Суботица; Градска библиотека, Сомбор; Градска библиотека, Зренјанин; Országos Széchényi Könyvtár, Будимпешта; Библиотека Мађарске академије наука, Будимпешта. Комисија констатује да је кандидат одабрао одговарајућа места за обављање истраживачког рада, што је гаранција да ће његов рад бити темељан. 9. методе статистичке обраде података и осталих релевантних података Рад не захтева статистичке обраде података. НАПОМЕНА: Поред релевантних података о девет наведених елемената, обавезно написати експлицитну оцену да ли је појединачни елеменат подобан или не.

18 VI ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА: НАПОМЕНА: Обавезно написати оцену да ли су тема и кандидат подобни или не. 18 Кандидат мр Ференц Мак се већ годинама бави својом изабраном темом, закључке својих досадашњих истраживања је објавио у својој последњој књизи, издатој године. Његова библиографија је веома богата и у центру његових истраживања стоји област мађарске књижевности у Војводини. Број и квалитет његових радова чине кандидата подобним за израду своје докторске дисертације. Планирана тема претпоставља свеобухватан рад. Кандидат ће приказати научна мишљења која се односе на историју књижевности нашег региона, а на основу архивских истраживања има могућности да открива нове изворе, да доказује своју хипотезу по којој су се и на нашим просторима одвијали књижевни и друштвени процеси слични онима из књижевних центара, и то много раније него што то досадашња истраживања претпостављају. Његов приступ је приступ историчара књижевности, али не губи из вида ни процесе који се одвијају у друштву и у историји културе. Савремено научно гледиште је осигурано тиме што размишљајући о теоријским питањима региона, регионализма, центра и периферије, идентитета примењују се резултати најновијих научних истраживања. Комисија једногласно констатује да је кандидат подобан за израду тезе која у потпуности одговара критеријумима научног рада, те предлаже Наставно-научном већу да мр Ференцу Маку одобри израду докторске дисертације под насловом A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ Др Ева Толди, ванредни професор, Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор... Др Ева Хожа, редовни професор, Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад и Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, председник... Др Јулијана Ишпановић Чапо, доцент, Фолклористика и историја културе на мађарском језику, Филозофски факултет, Нови Сад, члан... Др Каталин Каић, професор емеритус, Фолклористика и историја културе на мађарском језику, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, члан...

19 19 НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Page1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум Београд, 24. октобра 2014. ИЗВЕЗТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Одлуком Наставно-научног

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani

Részletesebben

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ - 10 ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ТЕМА: УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május билтен општине чока год. VII број 55. мај 2013. w w w. c o k a. r s csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május На Фестивалу Банка Бачи у Чоки крчкао се овчији

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Bibliográfia - Библиографија ÓBECSE BIBLIOGRÁFIÁJA БИБЛИОГРАФИЈА СТАРОГ БЕЧЕЈА

Bibliográfia - Библиографија ÓBECSE BIBLIOGRÁFIÁJA БИБЛИОГРАФИЈА СТАРОГ БЕЧЕЈА Bibliográfia - Библиографија 649 ÓBECSE BIBLIOGRÁFIÁJA БИБЛИОГРАФИЈА СТАРОГ БЕЧЕЈА 650 Mák Ferenc Bibliográfia - Библиографија 651 Mák Ferenc ÓBECSE BIBLIOGRÁFIÁJA БИБЛИОГРАФИЈА БЕЧЕЈА A Tisza-parti város

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott

Hidromek a minőségesebb szolgáltatásért A csókai kommunális vállalat új kombinált munkagépet kapott билтен општине чока год. IX број 75. јануар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 75. szám 2015. január Од Нове године организовано прикупљање кућног отпада

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195

Parlagfű elleni védekezés. Заштита од амброзије. Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 Parlagfű elleni védekezés Заштита од амброзије Az allergénmentes környezet támogatása Подршка животној средини без алергена SAFE HUSRB/1002/122/195 A parlagfű A parlagfű (Ambrosia elatior) Magyarországon

Részletesebben

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Могућности очувања народних. 21. веку

Могућности очувања народних. 21. веку Nasle e u kulturi Могућности очувања народних традиција у 21. веку НАСЛЕЂЕ У КУЛТУРИ Могућности очувања народних традиција у 21. веку Свестрано образовање стицано током читавог људског века човеку омогућава

Részletesebben

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV 1 МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV МОНАТУР MONATUR 2 3 МОНАТУР MONATUR МОНАТУР MONATUR Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. V I I I б р о ј 7 3. н о вемб а р 2 0 1 4. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 73. szám 2014. november Чока добија међународни гранични

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004 2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat

Százmillió beruházásokra Csóka község településeinek a fejlesztésére több mint 100 millió dinárt költ az önkormányzat билтен општине чока год. VIII број 70. август 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 70. szám 2014. augusztus Општина Чока велико градилиште У инфраструктуру

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о

Részletesebben

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere,

Balázs Ferenc, Csóka község polgármestere, билтен општине чока год. VII број 54. април 2013. w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány csóka község közlönye VII. évf. 54. szám 2013. április Треба се бавити реалним бригама Финансијска

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Мр Валерија БАЛАЖ АРТ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI. 1947 1952

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án

Kétszáz évvel ezelőtt, 1813. június 13-án билтен општине чока год. VII број 57. јул 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 57. szám 2013. július 200 година у служби верницима Пре две стотине година

Részletesebben

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám)

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján

Ajándék a tanulóknak Koszorúzás, a képviselő-testület ünnepi díszülése és gazdag művelődési program Csóka napján билтен општине чока год. VII број 58. август 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 58. szám 2013. augusztus Обележен празник чоканске општине Сећање на дан

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Tanfelszerelés az elsős diákoknak

Tanfelszerelés az elsős diákoknak билтен општине чока год. IX број 83. септембар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 83. szám 2015. szeptember Tanfelszerelés az elsős diákoknak Az iskolakezdés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Felújítják a hodicsi utat

Felújítják a hodicsi utat билтен општине чока год. VIII број 67. мај 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 67. szám 2014. május Школа у Црној Бари неће се угасити Затварање школе

Részletesebben

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása

Az utóbbi évek legjelentősebb beruházása билтен општине чока год. VII број 62. децембар 2013. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 62. szám 2013. december Најзначајнија инвестиција последњих година Почиње

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs

csóka község közlönye билтен општине чока www.coka.rs билтен општине чока год. IX број 81. јул 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 81. szám 2015. július Kétmillió-háromszáznegyvenezer dinárt osztottak szét

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés,

Elkészült a hodicsi út Az Aranka-hídig aszfalton lehet közlekedni Több mint egy évtizeddel ezelőtt született meg a kezdeményezés, билтен општине чока год. VIII број 69. јул 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 69. szám 2014. július Стигло пет нових трактора и две прикључне машине

Részletesebben