УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ"

Átírás

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani vizsgálata (Анализа животних прича мађарских жена из Војводине из аспекта текстуалне лингвистике). Кандидаткиња: Богларка Лаки I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган који је именовао комисију: Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду Датум именовања комисије: Састав комисије: 1. др Андрић Едита редовни Општа и мађарска лингвистика професор презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет у Новом Саду председник установа у којој је запослен-а функција у комисији 2. др Ланц Ирен редовни Општа и мађарска лингвистика професор презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет у Новом Саду ментор установа у којој је запослен-а функција у комисији 3. др Ева Вуков Рафаи доцент Методика наставе мађарског језика и књижевности презиме и име звање ужа научна област установа у којој је запослен-а функција у комисији 4. презиме и име звање ужа научна област установа у којој је запослен-а функција у комисији 5. презиме и име звање ужа научна област установа у којој је запослен-а функција у комисији 6. презиме и име звање ужа научна област установа у којој је запослен-а функција у комисији

2 II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 2 1. Име, име једног родитеља, презиме: Богларка (Геза) Лаки 2. Датум рођења: Место и држава рођења: Бачка Топола, Република Србија II.1 основне студије година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија: 9,36 универзитет: у Новом Саду факултет: Филозофски факултет студијски програм: Мађарски језик и књижевност звање: професор мађарског језика и књижевности II.2 мастер или магистарске студије година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија: 9,75 универзитет: у Новом Саду факултет: Филозофски факултет студијски програм: Мађарски језик и књижевност звање: дипломирани филолог хунгаролог - мастер научна област: мађарска и општа лингвистика наслов завршног рада: Еlevek, stratégiák és megszorítások a nyelvhasználatban ( Принципи, стратегије и ограничења у говорном језику II.3 докторске студије година уписа: универзитет: у Новом Саду факултет: Филозофски факултет студијски програм: Језик и књижевност језички модул број ЕСПБ до сада остварених: 140 просечна оцена током студија: 9,92

3 3 II.4 приказ научних и стручних радова Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија Laki Boglárka (2004): A vajdasági magyar diáknyelv jellemzői egy pacséri М kérdőíves vizsgálat alapján (Испитивање карактеристика мађарског ђачког жаргона на основу анкетирања ученика у Пачиру). Tanulmányok, Рад проучава карактеристике, вокабулар и промене мађарског ученичког сленга. Истраживање је извршено у Основној школи Моша Пијаде у Пачиру код ученика 4. и 8. разреда. За прикупљaњe података коришћен је упитник, који се односи на речи везане за школу, различите особе, одећу, разне људске особине. Подаци су упоређени са корпусом речника ђачког сленга (аутора Лајоша Матијевића) из године, а изучавано је и да ли има разликe између вокабулара ученикa 4. и 8. разреда и између вокабулара дечакa и девојчицa. рад припада проблематици докторске дисертације: ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија Laki Boglárka (2008): Elvek, stratégiák és megszorítások a М nyelvhasználatban (Принципи, стратегије и ограничење у употреби језика). Tanulmányok, Рад садржи закључке мастер рада (Принципи, стратегије и ограничења у употреби језика). Приликом употребе језика, у разноврсним комуникационим ситуацијама служимо се разним принципима, а поред тога примењујемо стратегије и ограничења. Рад сагледава најважније теорије о принципима, стратегијама и ограничењима, а истовремено и проучава која теорија у којој мери је употребљива и да ли се реализује у употреби језика. Између рационалних и учтивих принципа постоји нека врста супротности. Комуникација постаје успешна кад примењујемо рационалне и учтиве принципе у одговарајућем односу, што зависи од ситуације, контекста. рад припада проблематици докторске дисертације: ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија Laki Boglárka (2011): Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének М vizsgálata kognitív és funkcionális szempontok alapján (Анализа животних прича мађарских жена у Војводини са когнитивних и функционалних аспеката). Hungarológiai Közlemények, Рад проучава животне приче мађарских жена у Војводини из когнитивних и функционалних аспеката: какав ментални процес ствара овакав тип текста и какве функције имају животне приче приликом комуникативне интеракције. Прича у ствари функционише као когнитивна шема. Шема представља оквир, коју увек можемо актуализирати, испунити са новим информацијама. Дакле свака животна прича има шему, приче имају неке елементе, који се увек понављају. Животне приче настају на основу реконструисаног сећања, свесног наративног поређења догађаја. Наратор прелиминарно презентује себе, своју личност, а такође добијамо информације о односу наратора са другим особама, затим и о друштвеном стању личности а притом животне приче имају и улогу одређивања и опстанка идентитета. рад припада проблематици докторске дисертације: ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО

4 4 Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија Laki Boglárka (2012): Beszélt nyelvi élettörténetek szövegtani vizsgálata М (Текстуална анализа животних прича). Hungarológiai Közlemények, Рад проучава животна казивања мађарских жена у Војводини. Животна прича се интерпретира као динамичан процес, и изучава се како ће животна прича постати добро формирана. Наратор првенствено презентује себе, своју личност, а то се различито манифестује у самом тексту. Слика коју особа ствара о себи је резултат динамичног процеса и процеса који су узајамног дејства. Елементи, догађаји који чине једну животну причу су приказани из наративне перспективе која је структурална карактеристика животних прича. рад припада проблематици докторске дисертације: ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 5. Laki Boglárka (2012): Önéletrajzi emlékezet és időszerkezet a beszélt nyelvi élettörténetekben (Аутобиографско присећање и временска структура у животним причама). Hungarológiai Közlemények, Тема рада је проучавање аутобиографског присећања и временске структуре у животним причама. Између аутобиографског сећања и конструисања аутобиографске наративе постоји тесна повезаност. Mеханизам присећања одређује конструисање животне приче. Животне приче жена поред релативне хронологичности приказују тематско-асоцијативну конституцију. рад припада проблематици докторске дисертације: ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија Laki Boglárka (2014): Pacsér névadási szokásai a betelepítéstől napjainkig М (Обичаји давања имена у Пачиру од насељавања до данашњих дана). Hungarológiai Közlemények, 1. Прихваћен за објављивање. Предмет овог рада је проучавање обичаја давања имена у Пачиру. Обичаји давања имена истражени су за период од насељавања села, тј. од краја 18. века до данашњих дана, а на основу података добијених из црквених матичних књига крштених, реформаторских и римокатоличких. Дошло се до сазнања о најчешћим мушким и женским именима, о разликама између обичаја давања имена код реформата и код католика, а проучено је и како су имена наслеђивана од родитеља и кумова у овом периоду, који обухвата више од двеста година. рад припада проблематици докторске дисертације: ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО

5 5 III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: Богларка Лаки је на докторским студијама положила 12 испита, са просечном оценом 9,92 (Текстуална лингвистика мађарског језика, Докторска дисертација-избор теме и преглед литературе, Лексикализације у савременом мађарском језику, Дијахрона фразеологија, Деривациони системи мађарског и српског језика, Израда пројекта истраживања и пријава дисертације, Сложене синтагме у савременом мађарском језику, Израда и објављивање првод научног рада, Интертекстуални аспекти новеле, учешће на научном скупу са рефератом, Доктроска дисертација истраживање на теми, Верски и политички покрет народа Хабзбуршке монархије од Мохачке битке до средине 18. века). Тиме је стекла право да пријави тему за израду докторске дисертације. Објавила је шест научних радова у часописима који су вредновани са М 52, осим тога учествовала је на конференцијама са међународним учешћем (укупно 4) које организује Одсек за мађарски језик Универзитетски лингвистички дани, као и на научним конференцијама војвођанских мађарских студената, и научном скупу мађарских научника у Војводини. У својим радовима кандидаткиња се углавном бави текстуалном лингвистиком, социолингвистиком, као и прагматиком и ономастиком. Из поменутих лингвистичких аспеката се бави сегментима мађарског језика у Војводини, са послебним освртом на говорни језик. Радови Богларке Лаки указују на упућеност у теоретска питања али и посвећеност научно истраживачком раду, те поседује све услове и квалитете који су потребни за израду докторске дисертације на предложену тему. III.2 Да ли кандидат испуњава услове? ДА НЕ Образложење: Богларка Лаки је испунилу све услове за пријаву докторске дисертације и подобна је да обради тему коју је пријавила. IV ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ Биографија ментора (до 500 каракетра): Др Ирен Ланц је рођена године у Суботици, где је и завршила Учитељску школу. Дипломирала је на Катедри за мађарски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду године где је од године радила као асистент-приправник. Магистрирала је на Катедри за мађарски језик и књижевност године и те године је изабрана за асистента. Докторску дисертацију је одбранила године на Филозофском факултету у Новом Саду, и исте године је изабрана за доцента. Од године је ванредни, а од године редовни професор. Од до године је била шеф Одсека за хунгарологију. Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 1. Láncz Irén (1994): Szó, szöveg, jelentés. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 155 p. M42 2. Láncz Irén (2001): A hiedelemmondák szövegtani sajátságai. = Láncz I.: Csantavéri hiedelemmondák, Rubicon, Becse, M42

6 Láncz Irén (2005): Példák a másságra. Néhány vajdasági prózaszöveg stílussajátságai. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, Láncz Irén (2009): Időkijelölések a szövegben. Hungarológiai Közlemények, 3. sz Láncz Irén (2011): A beszéd pragmatikai jellemzői. Hungarológiai Közlemények, 1. sz M44 M51 M51 IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисерација: Проф. др Ирен Ланц је године изабрана у звање редовног професора за област Општа и мађарска лингвистика а у оквиру које држи између осталог предмет Текстуална лингвистика на основним студијама као и предмет Лингвистика текста мађарског језика на докторским студијама. Др Ланц је била ментор за израду докторске дисертације Иштвана Шилинга (дисертација је одбрањена године) и пружила је потребну подршку кандидаткињи Богларки Лаки током њених докторских студија као и током израде нацрта истраживања ове тезе. IV.2 Да ли ментор испуњава услове? ДА НЕ Образложење: Др Ирен Ланц испуњава стручне и педагошке услове да као ментор прати истраживање Богларке Лаки и помаже кандидаткињи током њеног рада на теми докторске дисертације. V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ V.1 формулација назива тезе (наслова) Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani vizsgálata (Анализа животних прича мађарских жена из Војводине из аспекта текстуалне лингвистике). Наслов тезе је подобан? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.2 предмета (проблема) истраживања Анализа текстуалних лингвистичких карактеристика животних прича се врши у когнитивном и функционалном теоријском оквиру, приступајући разматраним питањима из динамичног схватања појма текста. Циљ анализе је истражити како се формирају животне приче, на основу какве когнитивне шеме се организују ови текстови и како на њихову структуру утичу ментални процеси који имају важну улогу у стварању овог типа текста. Предмет истраживања чине текстуалне лингвистичке карактеристике, анализа нараторске перспективе, временске и просторне структуре, стила, деиктичких, кореферентних и других елемената који обезбеђују кохезију и кохеренцију животних прича итд. Пошто се ове животне приче исказују у дијалогичкој комуникативној ситуацији откривању текстуалних лингвистичких карактеристика животних прича доприноси и истраживање функције животних прича у комуникативној интеракцији.

7 Предмет истраживања је подобан? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 7 Когнитивна лингвистика која се почела развијати 80-их година прошлог века, после тзв. когнитивне револуције, једна је од дисциплина когнитивних наука. Сматра се да је језик део менталног когнитивног система који се састоји од система менталних структура и процедуре. Разумевање људског језика се крије у разумевању и моделирању процеса људске когниције. У центру теорије стоји однос између језика и ума, а језик се истражује као способност ума. Људски говор као један од продуката ума је истражен у процесу стварања и обрађивања, тако да су једна од најважнијих области интересовања когнитивне лингвистике су (говорни) дискурси. У когнитивној лингвистици постоје два правца. По модуларном (класичном) правцу, језичка и друга врста знања и операције се одвајају у аутономне модуле, док су по холистичком правцу језичке и нејезичке операције међусобно повезане и стварају јединствен систем. Когнитивна лингвистика је отворила нове перспективе у истраживању текста. Текст у репрезентацији ума је уједно конструкција и операција. Наука више не сматра стварање текста репродукцијом текста који се складишти у меморији, већ се сматра да је то свесна, конструктивна и стваралачка активност. У стварању свих врста текстова важну улогу имају ментални процеси. Текстови се формирају на основу когнитивних шема, у зависности од актуелног контекста и ситуације. Постоји више теорија у вези шема, нпр. модели Ван Дајка и Кинча, Шанка и Абелзона, наративни модел Лабова итд. Један од најважнијих резултата психолошких истраживања је откриће да су осим текстова успомене и знање такође структурисане у шеме, што игра важну улогу из аспеката животних прича. Одабрана литература: BEAUGRANDE, Robert de DRESSLER, Wolfgang (2000): Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina, Bp. LANGACKER, Ronald W. (1987): Foundation of Cognitive Grammar. Volume I. Stanford, California. LANGACKER, Ronald W (2008): Cognitive Grammar. A Basic Introduction. University Press, Oxford. SÍKLAKI István (1980): Elbeszélő szövegekkel kapcsolatos kutatások. MRT Tömegkommunikációs Központ, Bp. TOLCSVAI NAGY Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. Списак литературе ALBERT Judit (2002): Hogy kik is vagyunk, életünk történetéből derül ki. Élettörténeti hagyomány a pszichológiában. Helikon, ALBERTNÉ HERBSZT Mária (1992): A társalgás néhány jellemzője és szabálya. = Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. JGYTF Kiadó, Szeged, ANDÓ Éva (2003): Beszélt nyelvi narratívumok szerkezeti összetevőinek és beszédtempójának összefüggése. = Nyelvek és kultúrák találkozása. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged, ANDÓ Éva (2006): A beszélt nyelvi történetmondások elemzésének kognitív és funkcionális szempontjai. = Szöveg és típus. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., ANDÓ Éva (2010): A történetmondás kulturális szerepéről Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. XXI. század. Tudományos Közlemények, 24. URL: http: //epa.oszk.hu/02000/02051/00014/pdf/epa02051_tudomanyos_kozlemenyek_24_ pdf ANDÓ Éva (2011): Szavak, szimbólumok, narratívák manipulált kollektív emlékezet és emlékezéspolitika. XXI. század. Tudományos Közlemények, 25. URL: http: //epa.oszk.hu/02000/02051/00015/pdf/epa02051_tudomanyos_kozlemenyek_25_ pdf ASSMAN, Jan (1990): A kulturális emlékezet. Atlantisz Kiadó, Bp. AUSTIN, John L. (1962/2000): Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Bp. BADIS Róbert (2008): A vajdasági magyarság identitásstratégiái. = Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat kulturális emlékezet. Szerk.: Papp Richárd Szarka László,

8 8 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta. URL: A_vajd_ magy_ ident.pdf BAHTYIN, Mihail (1986): A beszéd és a valóság. Gondolat, Bp. BALÁZS Géza (2007): Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. BDF, Szombathely Inter Kht., Bp. BALÁZS Géza (2008): Gondolkodási formák, gondolatalakzatok, szövegalaptípusok. A szövegtípusok antropológiai jellegű megközelítései. = Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., BALÁZS János (1985): A szöveg. Gondolat Kiadó, Bp. BAŃCZEROWSKI Janusz (1994): A kommunikációs kompetencia összetevői. Magyar Nyelvőr, BAŃCZEROWSKI Janusz (1999): A kognitív nyelvészet alapelvei. Magyar Nyelvőr, BÁNFALVY Attila (2009): A trauma mint kulturális narratíva. Disputa, URL: BÁNRÉTI Zoltán (1979): Téma és anaforikus viszonyok a szövegben. Magyar Nyelv, BARÁT Erzsébet SÁNDOR Klára, szerk. (2007): A nő helye a magyar nyelvhasználatban. JATE Press, Szeged. BARTHA Csilla HÁMORI Ágnes (2010): Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika harmadik hullámában. Magyar Nyelvőr, 134/ BARTLETT, Frederic (1985): Az emlékezés (kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány). Gondolat, Bp. BAUMANN Tímea (2007): Női emlékezet a délszláv háborúról egy élettörténet tanulságai. URL: Timea Noi emlekezet a delszlav haborurol JAV.pdf BEAUGRANDE, Robert de DRESSLER, Wolfgang (2000): Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina, Bp. BEDE Nóra (2008): Traumaelméletek és a kollektív trauma elbeszélhetősége Traumatikus történetek empirikus vizsgálata. URL: File/tezisek/2008- Bede%20Nora.pdf BÉKÉSI Imre (1994): A mondatnyelvészet és a szövegnyelvészet között: a tömbösödés. = Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. Szerk.: Petőfi S. János Bácsi János Békési Imre Benkes Zsuzsa Vass László. Trezor Kiadó, Bp., 23 40, BENCZE Lóránt (1993): Deixis és referencia. Kisenciklopédia dióhéjban. = Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk.: Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Bp., BENCZE Lóránt (1996): Emlékezés, szövegalkotás, szövegtípus. = Mikor, miért, kinek, hogyan I. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. Corvinus Kiadó, Bp., BORONKAI Dóra (2006): A genderlektusokról egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében. Szociológiai Szemle, URL: /20064/004.pdf BORONKAI Dóra (2011): A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. Doktori disszertáció, kézirat. URL: lingv/boronkaidora/diss.pdf BÓDOG Alexa (2008): A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában. Argumentum, URL: BodogA.pdf BODOR Péter (1997): A lélek mint diskurzus. Replika, BÓNA Judit (2010): Beszédtervezési folyamatok az idős korban. = Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Szerk.: Gecső Tamás Sárdi Csilla. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Tinta Könyvkiadó, Bp., BÓNA Judit (2010): Beszédtervezési folyamatok az életkor és a beszédstílus függvényében. Magyar Nyelvőr, 134. URL: BUTLER, Judith (2006): Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása. Balassi Kiadó, Bp. CSEPELI György (2001): A szociálpszichológia vázlata. Jószöveg Műhely Kiadó, Bp. CSERESNYÉSI László (2004): Férfi nyelv, női nyelv (1+1=1). = Nyelvek és stratégiák avagy a

9 9 nyelv antropológiája. Szerk.: Cseresnyési László. Tinta Könyvkiadó, Bp., DÁNIEL Ágnes (1990): Sző szöveg szer szervez. A szöveg szerveződésének vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Bp. DEME László (1983): A szövegség és szövegegység néhány jellemzője. = Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk.: Rácz Endre Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., DIJK, Teun van (1977/1982): Kontextus és megismerés. Tudáskeretek és beszédaktusmegértés. Tanulmányok, 15. Szövegelmélet. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, DIJK, Teun van (1980): Macrostructures. An interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition. Lawrence Erlbaum, Hillsdale. DIJK, Teun van KINTSCH, Walter (1985/1995): A stratégiai beszédfeldolgozás modellje felé. = A szóbeli befolyásolás alapjai. I. kötet. Szerk.: Síklaki István. Nemzeti Tankönyvkiadó, DOBI Edit PETŐFI S. János, szerk. (2000): Koreferáló elemek koreferenciarelációk. (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Officina Textologica 4. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. DOBI Edit, szerk. (2008): A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Officina Textologica 14. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. DOBI Edit, szerk. (2011): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. (Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés). Officina Textologica 16. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. DOBI Edit, szerk. (2012): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. (Diszkusszió). Officina Textologica 17. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. DOBOS Csilla (2006): A társadalmi nemek és a nyelvhasználat kapcsolatának vizsgálata a pragmatika és a diskurzuselemzés elméleti keretében. = Sokszínű nyelvészet. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatások. Szerk.: Kegyesné Szekeres Erika Simigné Fenyő Sarolta. Miskolci Egyetem, Miskolc, EHMANN Bea (2002): A szöveg mélyén: A pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum Kiadó, Bp. EHMANN Bea (2003): Az egyén a történelem sodrában: a pszichikus időélmény egy típusa mint a kollektív élményuniverzum megteremtője. Magyar Tudomány, I. URL: EHMANN Bea (2004): Elbeszélt élettörténeti epizódok időstruktúrája. = A reprezentáció szintjei. Szerk.: László János Kállai János Bereczkei Tamás. Gondolat, Bp., ENKVIST, Nils Erik (1995): Stilisztika, szövegnyelvészet és kompzíció. Helikon, EŐRY Vilma (2006): A szöveg időszerkezete mint szövegtipológiai jellemző. = Szöveg és típus. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., EŐRY Vilma (2008): Az időgrammatika és a szövegidő: az idő-határozószók a szövegben. = Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., ERŐS Ferenc EHMANN Bea (1996): Az identitásfejlődés tükröződése az önéletrajzi elbeszélésben. = Azonosság és különbözőség. Tanulmányok az identitásról és az előítéletről. Szerk.: Erős Ferenc. Scientia Humana, Bp., FEHÉR Erzsébet (1998): A nézőpont a szövegben. = Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Szerk.: V. Raisz Rózsa H. Varga Gyula. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., FEHÉR Erzsébet (2000): A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Nyelvtudományi Értekezések, 147. Akadémiai Kiadó, Bp. FEHÉR Erzsébet (2006): Szövegtipológia a retorikai hagyományban. = Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., FÓNAGY Iván (1990): Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. FÜZI Izabella TÖRÖK Ervin: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. URL: GAL, Susan (2001): Beszéd és hallgatás között. A nyelv és társadalmi nem kutatásának kérdései. Replika, GOCSÁL Ákos (2001): Gyorsabban beszélnek-e a nők, mint a férfiak? Beszédkutatás, 9: GOFFMAN, Erving (1967/1995): A homlokzatról. = A szóbeli befolyásolás alapjai II. Szerk.:

10 10 Síklaki István. ELTE Szociológiai Intézet. Tankönyvkiadó, Bp., GÓSY Mária (1998): A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. Magyar Nyelvőr, GÓSY Mária (2002): A megakadásjelenségek eredete a beszédprodukció tervezési folyamatában. Magyar Nyelvőr, GÓSY Mária (2005): Beszédészlelés: folyamatok, stratégiák, modellek. Modern Nyelvoktatás, GÓSY Mária (2005): Pszicholingvisztika. Corvina, Bp. GRICE, H. Paul (1975/2001): A társalgás logikája. = Nyelv Kommunikáció Cselekvés. Szerk.: Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás. Osiris Kiadó, Bp., GYÁNI Gábor (2000): Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, Bp. GYÁNI Gábor (2008): Identitás, emlékezés, lokalitás , 6. URL: HALBWACHS, Maurice (1971): Az emlékezet társadalmi keretei. = A francia szociológia ma. Szerk.: Ferge Zsuzsa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., HALBWACHS, Maurice (1980): Collective Memory. Harper, New York. HÁMORI Ágnes (2006): A társalgási műfajokról. = Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., HARRÉ, Rom (1997): Érzelem és emlékezet: a második kognitív forradalom. Replika, HORVÁTH Viktória (2007): Vannak-e női és férfi megakadásjelenségek a spontán beszédben? Magyar nyelvőr, HÓZSA Éva (2010): Trauma és irodalom A tékozlás tünetei? (A mai vajdasági magyar próza és a perem-trauma kultúrája). = Irodalom, nemzet, identitás. Szerk.: Jankovics József Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., URL: HUSZÁR Ágnes, szerk. (2006): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig. Szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven. Tinta Könyvkiadó, Bp. HUSZÁR Ágnes (2009): Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők nyelvhasználata és kommunikációja? Tinta Könyvkiadó, Bp. HYMES, Dell (1974/2001): A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. = Nyelv kommunikáció cselekvés. Szerk.: Pléh Csaba Terestyéni Tamás Síklaki István. Osiris Kiadó, Bp., HYMES, Dell (1977): Kommunikatív kompetencia. = Kommunikáció. Szerk.: Horányi Özséb. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., IVÁNYI Zsuzsanna (2000): A szókereső folyamatok szintaxisa. Konverzációelemzési kutatás. Modern Filológiai Közlemények, IVÁNYI Zsuzsanna (2001): A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr, IVÁNYI Zsuzsanna (2002): A szókincs hiányosságainak problémája hétköznapi beszélgetésekben. Konverzációelemzési és kognitív nyelvészeti kutatások egybevetése. Nyelvtudományi Közlemények, URL: IVASKÓ Lívia, szerk. (2004). A kommunikáció útjai. Gondolat, Bp. KÁROLY Krisztina (2011): Szöveg, koherencia, kohézió. Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok. Tinta Könyvkiadó, Bp. KÁRPÁTI Eszter (2006): A szöveg fogalma. Typotex, Bp. KEGYESNÉ SZEKERES Erika (2003): Nemek, nyelvek és kultúrák. = Nyelvek és kultúrák találkozása. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged, KEGYESNÉ SZEKERES Erika (2006): Nyelvi szexizmus és szexista nyelvhasználat a magyar nyelvben. = Sokszínű nyelvészet. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatás. Szerk.: Simigné Fenyő Sarolta Kegyesné Szekeres Erika. Miskolci Egyetem, Miskolc, KERTÉSZ András (2000): A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája. Magyar Nyelvőr, KESZLER Borbála (1983): Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata. = Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk.: Rácz Endre Szathmáry István. Nemzeti

11 11 Tankönyvkiadó, Bp., KIEFER Ferenc (1992): A szöveg időszerkezetéről. = Szemiotikai szövegtan 4. Szerk.: Petőfi S. János Békési Imre. JGYTF Kiadó, Szeged, KIEFER Ferenc (1994): A mondat időbeli szerkezete. Magyar Nyelv, 90/ KIMURA, Doreen (2004): Női agy és férfi agy. Kairosz Kiadó, Bp. KINTSCH, Walter DIJK, Teun van (1978): Toward a model of text comprehension and production. Psyhological Review, KISS Jenő (1995): Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. KOCSÁNY Piroska (2002): Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus. Nyelvtudományi Értekezések 151. Akadémiai Kiadó, Bp. KONTRA Miklós, szerk. (1988): Beszélt nyelvi tanulmányok. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp. KÓNYA Anikó TÖRŐ Tímea (1992): Emlékezés kiemelkedő személyes élményekre: az önéletrajzi emlékezet vaku pillanatai. Pszichológia, KÓNYA Anikó, szerk. (1994): Az elbeszélés és az önéletrajzi visszaemlékezés. Szöveggyűjtemény. Soros Foundation Higher Education Support Program, ELTE Kognitív Pszichológiai Programok, Bp. KÓNYA Anikó (1996): A tiszta emlék. Pszichológia, 16/ KÓNYA Anikó (1999): A személyes emlékek társas természete. = Kollektív, társas, társadalmi. Szerk.: Kónya Anikó Király István Bodor Péter Pléh Csaba. Akadémiai Kiadó. Bp., KÓNYA Anikó (2001): Személyes múlt és történelem: memoárok. = Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Szerk.: Pléh Csaba, László János, Oláh Attila. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., URL: KÓNYA Anikó (2002): Szubjektív történelem. = Emigráció és identitás. Szerk.: Kanyó Tamás. L Harmattan, Bp., KÓNYA Anikó (2004): Infantilis amnézia. Felnőttek gyermekkori emlékeinek eredete. = Az emberi megismerés kibontakozása. Szerk.: Győri Miklós. Gondolat Kiadói Kör, Bp., KÓNYA Anikó (2005): Tapasztalati élmény és emlékezeti tudatosság. Az önéletrajzi emlékezet introspektív adatai. = Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Szerk.: Gervain Judit Kovács Kristóf Lukács Ágnes Racsmány Mihály. Akadémiai Kiadó, Bp., KOSTIĆ, Milena STAMENKOVIĆ, Dušan (2010): Bograndovo viđenje tekstualne lingvistike na početku novog milenijuma. Riječ, KOSTIĆ, Milena (2011): Bograndovo viđenje diskurzivnog i dekonstrukcijskog proučavanja jezika. Philologia Mediana, KOVÁCS Éva (2006): Interjús módszerek és technikák. = Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. Szerk.: Feischmidt Margit. URL: index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=835&tip=0 KOVÁCS Éva (2006): Narratív biográfiai elemzés. = Kvalitatív módszerek az empirikus társadalom- és kultúrakutatásban. Szerk.: Feischmidt Margit. URL: index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=840&tip=0 KOVÁCS Ilona SZAMARASZ Vera Zoé, szerk. (2009): Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Bp. KÖVECSES Zoltán (2005): A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Typotex, Bp. LABOV, William WALETZKY, J. (1967): Narrative Analyses. Oral versioins of Personal Experience. Essays on the verbal and visual arts. Szerk.: J. Helm, American Ethnological Society University of Washington press, LABOV, William FANSHEL, David (1977/1995): Átfogó beszédelemzés. = A szóbeli befolyásolás alapjai I. Szerk.: Síklaki István. Nemzeti Tankönyvkiadó, LABOV William (1981): Speech actions and reactions in personal narrative. Analyzing Discourse: Text and Talk. Georgetown University Press, Washington DC. LACZKÓ Krisztina (2008): A mutató névmási deixisről. Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor Ladányi Mária. Akadémiai Kiadó, Bp LAKIĆ, Igor (2009): Modeli analize diskursa novinskih članaka. Riječ, URL: LAKIĆ, Igor (2010): Modeli analize u pisanom diskursu. Mi o jeziku, jezik o nama. Zbornik

12 12 radova sa druge konferencije Društva za prijimenjenu lingvistiku. Szerk.: Slavica Perović. Društvo za prijimenjenu lingvistiku Crne Gore, Podgorica, URL: ucg.ac.me/dokumenta/zbornik%20-%20mi%20o%20jeziku%20-%20jezik%20o%20nama.pdf LAKIĆ, Igor (2010): Analiza medijskog diskursa o ratu. Diskurs i diskursi. Szerk.: Vera Vasić. Filozofski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad, URL: Savic.pdf LANGACKER, Ronald W. (1987): Foundation of Cognitive Grammar. Volume I. Stanford, California. LANGACKER, Ronald W (2008): Cognitive Grammar. A Basic Introduction. University Press, Oxford. LÁSZLÓ János (1998): Szerep, forgatókönyv, narratívum. Scientia Humana, Bp. LÁSZLÓ János (1999): Társas tudás, elbeszélés, identitás. Scientia Humana/Kairosz, Bp. LÁSZLÓ János (2005): A történetek tudománya: bevezetés a narratív pszichológiába. ÚMK, Bp. LÁSZLÓ János PÉLEY Bernadette (2005): Az identitásfejlődés vizsgálata élettörténeti epizódok narratív pszichológiai tartalomelemzésével. = Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Szerk.: Gervain Judit Kovács Kristóf Lukács Ágnes Racsmány Mihály. Akadémiai Kiadó, Bp., LEJEUNE, Philippe (2003): Önéletírás, élettörténet, napló. L Harmattan, Bp. LOSONCZ Alpár (1998): Az emlékezés hermeneutikája. Forum, Újvidék MAÁR Judit (1995): A drámai és az elbeszélő szöveg szemantikai vizsgálata. Modern filológiai füzetek, 53. Akadémiai Kiadó, Bp. MEAD, George Herbert (1973): A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, Bp. MENYHÉRT Anna (2008): Elmondani az elmondhatatlant. Trauma és irodalom. Anonymus- Ráció Kiadó, Bp. MURAI András TÓTH ESZTER Zsófia (2011): Helyzetfüggő. A kontextus szerepe a személyes emlékezet társas szerveződésében. Médiakutató, 1. URL: /cikk/2011_01_tavasz/08_kontextus_szerepe MURVAI Olga (1999): Én-rejtő és én-feltáró szövegtípusok az iskolai kommunikációban. = Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Szerk.: V. Raisz Rózsa H. Varga Gyula. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., NAGY Ferenc SZAKÁCSNÉ Farkas Judit VÁGÓNÉ Miklós Ilona (1983): Nőies és férfias szövegsajátosságok. = Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk.: Rácz Endre Szathmáry István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., NEISSER, Ulrich (1993): Pillanatfelvételek vagy magaslati pontok? = Az emlékezet ökológiai megközelítése. Szerk.: Kónya Anikó. Tankönyvkiadó, Bp., NEMESI Attila László (1997): Miként viselkedünk a szavakkal? Benyomáskeltés és nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr, NEMESI Attila László (2000): Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv, 96/4., NEMESI Attila László (2004): Udvariasság és racionalitás a nyelvhasználatban. = A kommunikáció útjai. Szerk.: IVASKÓ Lívia. Gondolat, Bp. NEMESI Attila László SZOMBATHELYI Nóra (2009): Tudatosság a verbális énmegjelenítésben: kutatási módszerek, dilemmák. = Tudatosság a kommunikációban. Szerk.: H Varga Gyula. HungaroVox, Bp., NÉMETH T. Enikő (2003): A kommunikatív nyelvhasználat elvei. = Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Szerk.: Németh T. Enikő és Bibok Károly. Akadémiai Kiadó, Budapest, NIGRO, Georgia NEISSER, Ulrich (1993): A személyes emlékek nézőpontjai. = Az emlékezet ökológiai megközelítése. Szerk.: Kónya Anikó. Tankönyvkiadó, Bp., NORA, Pierre (1999): Emlékezet és történelem között. Aetas, URL: OLÁH-BADI Melinda (2008): Az eseménytől a narratív reprezentációig. Egy élettörténet narratív szintaxisa, szemantikája és pragmatikája. URL: stories/.../kj_olahbadimelinda.doc ORTHMAYR Imre (1997): Rom Harré diszkurzív pszichológiája. Replika, OZSVÁTH Imola (2009): Engemet ez tartott életbe Egy mezőségi szövőasszony élettörténetének vizsgálata. URL:

13 13 PÁSZKA Imre (2007): Narratív történetformák. A megértő szociológia nézőpontjából. Belvedere, Szeged. PATAKI Ferenc (1997): Az önéletírás dramaturgiája : Az élettörténeti forgatókönyvek. Pszichológia,17., PATAKI Ferenc (2001): Élettörténet és identitás. Osiris, Bp. PETE István (1993): Az időviszonyok szemantikai rendszere. Magyar Nyelv, 89/ PETŐFI S. János (1984): Szövegkompozíció makro és mikro szinten. Metodológiai megjegyzések a kompozíció kohezív szerkezetének elemzéséhez. Híd, PETŐFI S. János (1988): A szöveg mint interdiszciplináris kutatási objektum. Magyar Nyelvőr, PETŐFI S. János, szerk. (1998): Koreferáló elemek koreferenciarelációk.magyar nyelvű szövegek elemzése). Officina Textologica 2. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. PETŐFI S. János SZIKSZAINÉ Nagy Irma, szerk. (2004): A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. (Fogalmi sémák). Officina Textologica 10. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. PETŐFI S. János SZIKSZAINÉ Nagy Irma, szerk. (2005): A korreferencialitás poliglott vizsgálata. Officina Textologica 12. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. PETŐFI S. János (2009): Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram II. (Adalékok a verbális szövegek szövegösszefüggőség hordozóinak vizsgálatához). Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék. PLÉH Csaba RADICS Katalin (1982): Beszédaktus-elmélet és kommunikációkutatás. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIV. Szerk.: Telegdi Zsigmond Szépe György. Akadémiai Kiadó, Budapest, PLÉH Csaba (1986): A történetszerkezet és az emlékezeti sémák. Akadémiai Kiadó, Bp. PLÉH Csaba (1996): A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei. Holmi, PÓLYA Tibor (2004): Miről informál az élettörténet narratív perspektívája? = A reprezentáció szintjei. Szerk.: László János Kállai János Bereczkei Tamás. Gondolat Kiadó, Bp., RÁCZ Endre SZATHMÁRI István, szerk. (1983): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó, Bp. RADA Roberta (2007): Szövegminták keveredése mindennapi szövegekben. = Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., RADOVANOVIĆ, Milorad (2007): Stari i novi spisi: Ogledi o jeziku i umu. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sr. Karlovci Novi Sad. RAJIĆ, Jelena (2004): Jezik i kontekst. Srpski jezik studije srpske i slovenske, REBOUL, Anne MOESCHLER, Jacques (1998/2000): A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába. Osiris, Bp. RICOEUR, Paul (1999): Emlékezet felejtés történelem. = Narratívák 3. A kultúra narratívái. Szerk. és a szövegeket gondozta: Thomka Beáta. Kijárat Kiadó, Bp., RICOEUR, Paul (1999): Az én és az elbeszélt azonosság. = Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Osiris, Bp., SANDIG, Barbara (1995): A német nyelv stilisztikája. Helikon, SAVIĆ, Svenka (1993): Diskurs analiza. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad. SCHLEICHER Nóra (2004): Férfi beszéd, női csevej? Társadalmi nem és nyelvhasználat a munkahelyen. URL: SEARLE, John R. (1969/2001): Az illokúciós aktusok szerkezete. = Nyelv kommunikáció cselekvés I. Szerk.: Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás. Tankönyvkiadó. Bp., SCHANK, R. C. ABELSON, R. P. (1977): Scripts, plans, goals, and understanding. Hillsdale, Erlbaum. SÉLLEI Nóra (2001): Tükröm, tükröm: írónők önéletrajzai a 20. század elejéről. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. SÉLLEI Nóra, szerk. (2007): A nő mint szubjektum, a női szubjektum. Debreceni Egyetem kiadója, Debrecen. SÍKLAKI István (1980): Elbeszélő szövegekkel kapcsolatos kutatások. MRT Tömegkommunikációs Központ, Bp. SÍKLAKI István (1985): Kognitív történet-modellek = Az elbeszélés értelmezésének stratégiái.

14 14 Studia Poetica 6. Szerk.: Bernáth Árpád Csúri Károly. Szeged, SÍKLAKI István, szerk. (1995): A szóbeli befolyásolás alapjai I II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. SÍKLAKI István (1998): Én-prezentálás és narratívum egy terápiás interjúban. = Élettörténet és megismerés. Szerk.: László János, Csepeli György, Kovács Zoltán, Pataki Ferenc. Scientia Humana, Bp., SZABÓ Zoltán (1988): Szövegnyelvészet és stilisztika. Tankönyvkiadó, Bp. SZABÓ Zoltán (1992): Az egyéni stílus mint a szöveg feletti struktúra. = Szöveg az egész világ. Szerk.: Andor József Benkes Zsuzsa Bókay Antal. Tinta Könyvkiadó, Bp. SZIKSZAINÉ NAGY Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Bp. SZIKSZAINÉ NAGY Irma, szerk. (2002): Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. (Magyar nyelvű szövegek elemzése. Diszkusszió). Officina Textologica 6. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen. SZILI Katalin (2004): Tetté vált szavak. Tinta Könyvkiadó, Bp. TASIĆ, Miloš STAMENKOVIĆ, Dušan (2012): Odnos metafore i konteksta u kognitivnoj lingvistici. Filolog časopis za jezik, književnost i kulturu, TÁTRAI Szilárd (1999): A történetmondás realisztikus motiváltságának nyelvi jelzéseiről. = Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk.: Kugler Nóra Lengyel Klára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Bp., TÁTRAI Szilárd (2002): Az ÉN az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése. Argumentum Kiadó, Bp. TÁTRAI Szilárd (2003): Egy nem mindennapi elbeszélés. Magyar Nyelvőr, TÁTRAI Szilárd (2004): A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvőr, TÁTRAI Szilárd (2005): A nézőpont szerepe a narratív megértésben. = Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Szerk.: Kertész András Pelyvás Péter. Akadémiai Kiadó, Bp., TÁTRAI Szilárd (2006): A narratív diskurzusokról pragmatikai nézőpontból. = Szöveg és típus. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., TÁTRAI Szilárd (2010): Áttekintés a deixisről (funkcionális kognitív kiindulópontból). Magyar Nyelvőr, TENGELYI László (1998): Élettörténet és sorsesemény, Atlantisz, Bp. TERESTYÉNI Tamás (1992): Szövegelméleti tézisek. Szemiotikai szövegtan 4. Szerk.: Petőfi S. János Békési Imre. JGYTF Kiadó, Szeged, TÓFALVY Tamás (2002): A múlt emlékezete és az emlékezet leírása avagy mit mondhatnak a kognitív tudományok az önéletrajzi kutatásoknak? Helikon, TÓFALVY Tamás (2008): Narrativitás és megismerés: A narrativitás kognitív és tudományelméleti értelmezése felé. = A láthatalan nyelv. Szerk.: Gervain Judit Pléh Csaba. Gondolat, Bp., TOLCSVAI NAGY Gábor (1996): A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. TOLCSVAI NAGY Gábor (1999): Térjelölés a magyar nyelvben. Magyar Nyelv, URL: TOLCSVAI NAGY Gábor (2000): A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. Magyar Nyelvőr, TOLCSVAI NAGY Gábor (2001): A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. TOLCSVAI NAGY Gábor (2003): Topikaktiválás és topikfolytonosság magyar nyelvű szövegekben. = Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Szerk.: Németh T. Enikő Bibok Károly. Akadémiai Könyvkiadó, Bp., TOLCSVAI NAGY Gábor (2006): Szövegtan. = Magyar nyelv. Szerk.: Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, TOLCSVAI NAGY Gábor (2006): A szövegtipológia megalapozása kognitív nyelvészeti keretben. = Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Szerk.: Tolcsvai Nagy Gábor. Tinta Könyvkiadó, Bp., VALLENT Brigitta (2005): A spontán beszéd ötven éve és ma (Esettanulmány). = Beszédkutatás. Szerk.: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, VELIČIĆ, Milorad (1987): Uvod u lingvistiku teksta. Školska knjiga, Zagreb. WACHA Imre (1988): Élőnyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak szintaktikai vizsgálati szempontjaihoz (A gazdagréti kábeltelevízió élőnyelvi felvételei alapján). = Beszélt nyelvi tanulmányok.

15 15 Szerk.: Kontra Miklós. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp, Избор литературе је одговарајући? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.4 циљева истраживања Циљ истраживања је анализа текстуалнолингвистичких карактеристика животних прича мађарских жена у Војводини. Животне приче се исказују у облику дијалога у комуникативној ситуацији, a сврстава се у тип текста дијалогичне наративе. Текстуалнолингвистичка анализа ће бити извршена у когнитивном и функционалном теоријском оквиру, али ће се употребљавати и резултати истраживања анализе дискурса, психологије, социологије итд. Како је једна од најважнијих области истраживања когнитивне лингвистике веза између ума и језика, односно ментални процеси, тако је полазна тачка дисертације истраживање когнитивних процеса који имају улогу у стварању животних прича. По схватању когнитивне лингвистике иза текстова постоји тзв. шема која је усвојена приликом социјализације. Између аутобиографског присећања, које је такође учвршћено на основу шема, и конструисања животних прича постоји тесна повезаност. Циљ анализе је открити како механизам присећања и разне успомене конструишу животне приче. Важне текстуалнолингвистичке карактеристике представљају нараторска перспектива и временска и просторна структура. Да би животна прича постала кохезивна и кохерентна, важну улогу имају разноврсни језички (и нејезички) елементи, нпр. деиктички и кореферентни елементи, лексичко понављање итд. По претпоставци, на квалитет и кохерентност животних прича врше утицај тип и повезаност лексичког понављања. По хипотези, трауматичне успомене утичу на кохерентност животних прича, тј. она постаје слабија. Стилска анализа животних прича је комплексан задатак, а један од циљева дисертације је да укаже на то да животне приче као дијалогичне наративе поседују карактеристике конверзационог стила, а у зависности од стила појединаца, начина презентације личности и теме, конверзациони стил се додирује са другим стиловима. Да би што прецизније одредили текстуалнолингвистичке карактеристике животних прича неопходно је истражити текстове из функционалних аспеката, тј. какве улоге имају животне приче у комуникативној интеракцији. Пошто корпус истраживања чине животне приче жена, један аспекат истраживања ће бити контрастивна анализа животних прича жена и мушкараца, односно говорних и писаних животних прича. Циљеви истраживања су одговарајући? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.5 очекиваних резултата (хипотезе) По хипотези иза животних прича такође се може открити когнитивна шема на основу која долази до формирања текста. У дисертацији се сагледавају важнији модели приче и шеме, и анализира се како се они реализују у животним причама, како утичу на конструисање ових текстова. По хипотези животне приче садрже универзалне елементе, а код неких животних прича постоји одступање од шеме. Између аутобиографског присећања, које је такође учвршћено на основу шема, и конструисања животних прича постоји тесна повезаност. По хипотези позиција приповедача је двојна: лична, прво лице једнине, а уједно и свезнајућа. По претпоставци наратор говори из ретроспективне наративне перспективе, а када је успомена испуњена осећањима приповедач понекад поново преживљава догађаје. По хипотези временска

16 16 структура животних прича није потпуно хронолошка, него можемо запазити тематскоасоцијативну структуру, а употребљавање садашњег времена указује на важан догађај у животу приповедача. По хипотези наратор прелиминарно презентује своју личност, и труди се да ствара позитивно лице о себи, а текстови имају и улогу стварања, одређивања и опстанка идентитета. По хипотези постоји разлика између животних прича жена и мушкараца и између говорних и писаних животних прича. Очекивани резултати представљају значајан научни допринос? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.6 план рада План рада се састоји од истраживања литературе и корпуса, затим од писања саме дисертације са следећим поглављима: 1. Увод (карактеристике когнитивне лингвистике, когнитивно-функционално схватање у лингвистици, когнитивнa текстуалнa лингвистикa, структура дисертације) 2. Животна прича, когнитивна шема и присећање (Когнитивни модели приче, аутобиографско присећање и формирање животних прича) 3. Нараторска перспектива 4. Временска и просторна структура 5. Кохезија и кохеренција 6. Стилска анализа 7. Функције животне приче у комуникативној интеракцији 8. Разлика између животних прича жена и мушкараца и говорних и писаних животних прича 9. Закључак План рада је одговарајући? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.7 метод и узорак истраживања Први корак представља анализа одговарајуће стручне литературе, потом следи детаљна анализа корпуса за дату појаву, затим упоређење добијених резултата са оним датим у стручној литератури, односно формулисање закључка. Рад не подразумева статистичку обраду података, премда током истраживања неких појава биће примењени по потреби квантитативна анализа и контрастивни метод. Анализа животне приче ће бити извршена на конкретном језичком материјалу. Корпус чине писани облици говорних животних прича жена објављених у књизи под називом Vajdasági magyar nők élettörténetei (Свенка Савић и Вероника Митро (ед, 2006): Животне приче мађарских жена у Војводини. Футура публикације, Женске студије и истраживања, Нови Сад). Књига садржи 15 животних прича мађарских жена из Војводине, која су забележена у дијалогичној комуникативној ситуацији. Животне приче су у ствари одговори већег обима (наративне карактеритике) на постављена питања, па због тога животне приче можемо сматрати дијалогичним наративама. Књига садржи животне приче жена разних старосних група и занимања, при чему добијамо увид у друштвену ситуацију жена током 20. и 21. века. Метод и узорак су одговарајући? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО

17 17 V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад Одсек за хунгарологију, Филозофског факултета у Новом Саду Услови за експериментали рад су одговарајући? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података Нису планиране статистичке обраде података. Предложене методе су одговарајући? ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО

18 18 VI ЗАКЉУЧАК кандидат је подобан ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО ментор је подобан ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО тема је подобна ДА НЕ ДЕЛИМИЧНО На основу увида у формулацију наслова и образложења која поткрепљују значај истраживања, као и на основу избора предложене грађе, циљева и очекиваних резултата истраживања и избора литературе, на основу коректно сачињеног плана рада и избора метода чланови Комисије су сагласни да је тема подобна за израду докторске дисертације. Квалитет научних радова које је објавила кандидаткиња, успешно одбрањен мастер рад, досадашњи истраживачки рад такође наводе Комисију на закључак да Богларка Лаки поседује способности за самостални научноистраживачки рад. Имајући у виду све наведене чињенице, Комисија са задовољством предлаже да се кандидаткињи одобри израда докторске дисертације на тему: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani vizsgálata (Анализа животних прича мађарских жена из Војводине из аспекта текстуалне лингвистике), пошто поседује потребна знања и способности за израду научног рада предвиђеног обима. датум: председник комисије др Едита Андрић, редовни професор за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду члан 1 др Ирен Ланц, редовни професор за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду члан 2 др Ева Вуков Рафаи, доцент за ужу научну област Методика наставе мађарског језика и књижевности члан 3

19 19

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган

Részletesebben

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások

Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szövegtan című tárgyból Előadások 1. A szövegtan tudománya: történeti előzmények. A szöveg fogalma. Szeminárium: a szakirodalom és a követelmények

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату] УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska

Részletesebben

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Page1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум Београд, 24. октобра 2014. ИЗВЕЗТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Одлуком Наставно-научног

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI DOKTORI PROGRAM szigorlatának menete és a választható témák Vizsgatárgyak (nagybetűkkel), tételek (félkövérítve), irodalom A doktori szigorlat 3 részből áll. 1. Az első részben

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ - 10 ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

Bibliográfiai tájékoztató

Bibliográfiai tájékoztató Bibliográfiai tájékoztató E Bibliográfiai tájékoztató I/A része az 1990 óta egyedül vagy másokkal együtt írt/szerkesztett magyar nyelvű könyvek (önálló vagy annak tervezett kiadványok) bibliográfiai adatait

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ТЕМА: УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények

Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények Futófesztivál Szombathely, 10 km-es utcai OB eredmények 2014.09.28 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör OB 10 km Férfi Junior 1 80 Halmai Balázs AC Szekszárd Junior

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KERTES PATRÍCIA A SZÖVEGALKOTÁS FOLYAMATA ÉRVELŐ ÉRETTSÉGI SZÖVEGEK SZÖVEGTANI ELEMZÉSE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban

Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban 1 2 3 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 88. Diskurzus a grammatikában Grammatika a diskurzusban Szerkesztette Keszler Borbála Tátrai Szilárd

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D Dr. Boronkai Dóra Ph.D egyetemi adjunktus Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 210. iroda Telefon: 74/528-300/1213Email: boronkaid@igyk.pte.hu ; boronkaidori@freemail.hu

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Tornászbajnokság Szeged, május 2. Női egyéni összetett verseny

Magyar Egyetemi- Főiskolai Tornászbajnokság Szeged, május 2. Női egyéni összetett verseny Női egyéni összetett verseny Ugrás Korlát Gerenda Talaj Összesen 1. Péntek Tünde 9,35 9,5 8 9,7 13,7 10 10,1 10,4 80,75 2. Halász Henriett 9,2 9,3 9 9,2 14 9,1 9,3 10,5 79,6 3. Szegedi Dorottya 8,9 8,9

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben