МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV"

Átírás

1 1 МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

2 МОНАТУР MONATUR 2

3 3 МОНАТУР MONATUR МОНАТУР MONATUR Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајан чинилац одрживог развоја A középkori kolostorok mint közös kulturális örökség a turisztikai kínálatban, ma is a fenntartható fejlődése potenciálisan fontos tényezői. Medieval monasteries as part of the collective cultural heritage tourism, and as potentially important part of sustainable development. Нови Сад 2012

4 МОНАТУР MONATUR 4 The Programme is co-financed by the European Union Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Autonomne Pokrajine Vojvodine Muzej Vojvodine Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Turistička organizacija Vojvodine

5 5 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR МОНАТУР Јермина Станојев MONATUR Jermina Stanojev Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајан чинилац одрживог развоја A középkori kolostorok mint közös kulturális örökség a turisztikai kínálatban, ma is a fenntartható fejlődése potenciálisan fontos tényezői. Medieval monasteries as part of the collective cultural heritage tourism, and as potentially important part of sustainable development. Пројекат је осмишљен тако да обухвата три насеља локалитета: Раковац Думбо, манастир Светог Ђорђа и Нови Бечеј Арача у Србији, и Бугац Петермоноштор (Pétermonostor) у Мађарској. Ови средњoвековни манастири, заједничка културна и историјскa баштина, окосница су пројекта у оквиру којег ће се одвијати неколико врста активности, у трајању од 15 месеци. Циљ пројекта је унапређење заједничке одговорности за културно наслеђе, које се остварује преко мањих акција и планирања, побољшања прекограничне сарадње у области истраживања, културних односа, развоја и туризма. Планира се и реализује заједничка јединствена туристичка понуда и њен подстицајни утицај на одрживи развој средине. Специфични циљеви су управљање заједничким културним наслеђем ради промоције културних вредности, традиције и развоја туризма. Они се спроводе различитим активностима. На овим локалитетима врше се археолошка истраживања прекограничног карактера, израђују се студије везане за настанак, фазе грађења и просторни концепт за сва три локалитета. Ова истраживања су потребна ради утврђивања и проширивања сазнања о овој заједничкој културној баштини, како би се утврдиле чињенице неопходне за квалитет и садржајност туристичке понуде. Спроводи се превенција за очување и развој ове заједничке културно-историјске баштине. Она подразумева и конкретне конзерваторско-рестаураторске радове на манастиру Светог Ђорђа и Felső-monostor у, који се изводе у циљу адекватне заштите и презентације културне баштине у оквиру туристичких понуда. Раде се копије сполија за A projektet úgy terveztük, hogy három települést helyszínt ölel fel, mégpedig Szerbiában: Rakovac/Dombó - Szent Györgykolostor és Törökbecse Aracs; Magyarországon: Bugac - Pétermonostora. Ezek a középkori kolostorok, a közös kulturális és történelmi örökség képezik a projekt vázát, egybefogva több tevékenységet tizenöt hónapos időtartamban. A projekt átfogó céljaként a kulturális örökség iránti közös felelősség fejlesztését fogalmaztuk meg, mely kisebb akciók és tervezések, jobb határon túli kutatási, kulturális, fejlesztési és turisztikai együttműködés révén valósul meg. Tervben van és teljesül egy közös egyedi turisztikai kínálat, mely ösztönzőleg hat a környezet fenntartható fejlődésére. A sajátos célok a közös kulturális örökség működtetése a kulturális értékek és hagyományok bemutatása, valamint a turizmus fellendítése céljából. Ezek különféle akciók révén valósulnak meg. Ezeken a feltárási területeken határon átnyúló jellegű régészeti ásatások folynak, mindhárom helyszín eredetéről, építkezési fázisairól és területi koncepciójáról tanulmányok készülnek. A kutatásokra ennek a közös kulturális örökségnek a pontos meghatározása és a rá vonatkozó ismeretek bővítése céljából van szükség, hogy megállapíthatók legyenek a turisztikai kínálat színvonala és tartalma tekintetében elengedhetetlen tények. Folyamatban van a közös kulturális és történelmi örökség megőrzéséhez elengedhetetlen megelőzési folyamat. Ezen a Szent György-kolostor és Felsőmonostor konkrét konzervációs és restaurációs munkálatai értendők, melyek a kulturális örökség megfelelő védelme és a turisztikai kínálat keretében történő bemutatása érdekében történnek. Másolatok készülnek a Szent György-kolostor falainak spoliumáról, melyeket a The project is designed to cover three settlements-sites in Serbia: The Rakovac-monastery, Saint George; Novi Bečej-Arača and Bugac-Pétermonostorain, Hungary. These medieval monasteries are the common cultural and historical heritage backbone of the project and will cover several types of activities for a period of 15 months. The overall objective of the project is defined as the shared responsibility for the promotion of cultural heritage. This is to be achieved through small actions and planning, improving cross-border research cooperation, cultural relations and tourism development, planning and implementation of joint tourist offers and its unique incentive impact on sustainable development issues. The specific objectives are: management of common cultural heritage through the promotion of cultural values and traditions and tourism development. They are to be achieved by following activities: At these sites the performed archaeological excavations have cross-border characters and studies, related to the origin, construction phase and spatial concept. This research is needed to establish and expand the knowledge of this common cultural heritage, in order to establish the facts necessary for the quality of tourist attractions. The emphasis is put on the preservation and development of the common cultural and historical heritage. This includes specific conservation and restoration of works in Saint George s Monastery and Felső Monostor in an effort to protect these works as an adequate representation of the cultural heritage for tourism. Copies for the Saint George s Monastery site are being made and brought back to locations documented by the archeological excavations. Small-scale infrastructure is being improved. Water facilities are being built in the surrounding area of Rakovac. Car

6 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 6 зидове манастира Свети Ђорђе, које ће се поставити на позиције документоване археолошким ископавањем. Побољшава се инфраструктура мањег обима. Уведена је вода у локалитет у Раковцу. Урeђен је паркинг и простор за санитарне чворове на локалитету Арача, ради побољшања услуга за посетиоце. Развијају се тематске туристичке руте са овим манастирима као главним тачкама интересовања, али и са другим успутним локацијама суседних области. Нове руте повезују ове локалитете на различите начине, али ће они бити интегрисани и у већ постојеће руте. Остаје отворена могућност придруживања других објеката исте категорије и периода, и њиховог укључивања у научна истраживања и туристичку понуду. Заједничке изложбе презентују истраживања и спроводе заједнички маркетинг поводом туристичких активности и понуде. Главне циљне групе су стручњаци релевантних институција, локално становништво, туристичке групе, као и ужа и шира јавност. Прекогранични карактер пројекта се огледа у сарадњи, утицају и размени искустава партнерских институција, али и у разноврснијој туристичкој понуди као крајњем продукту. Очекивани резултати прекограничне сарадње су активности институција учесника на очувању заједничке културне баштине и туристичка понуда која ће бити део система одрживог развоја локалних средина. Утицај пројекта највише ће осетити управо локално становништво. Археолошка истраживања на локалитетима Раковац манастир Светог Ђорђа, Бугац Pétermonostor и Нови Бечеј Арача обављана су и претходних година. Ова истраживања су указала на њихову важност на локалном нивоу, али и на нивоу повезивања мађарске и српске историографије и културе. Међутим, та археолошка истраживања су само део неопходних радова да би се локалитети потпуно истражили, документовали и припремили за даље коришћење и туристичку презентацију. Музеј Војводине започео је истраживања на Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, археолошка истраживања Rakovac, Dombó, Szent György kolostor, régészeti feltárás Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, archaeological excavations régészeti ásatások dokumentáláshoz mellékelnek. Kisebb méretű infrastrukturális javítás is folyik. A rakovaci feltárási területre bevezették a vizet. Aracson parkolóhelyet és toaletteket alakítottak ki a látogatóknak nyújtotta szolgáltatások javítása érdekében. Az érdeklődés középpontjában álló fenti kolostorokkal jelzett kifejlesztett tematikus turisztikai útvonalakba bekerültek a szomszédos területek más útba eső helyszínei is. Az útvonalak különféle módon létesítenek összeköttetést a helyszínek között, de beépülnek a már kialakított útvonalakba is. Nyitott marad az azonos kategóriába tartozó és korszakból származó más parks and toilet facilities are being constructed at Araca site in order to improve services for visitors. Thematic tourist routes are being developed, determined by the monasteries as the main points of interest, also including other intermediate locations in nearby areas. New routes connect sites in different ways and will be integrated into existing routes. There is still the possibility of joining objects of the same category and period in scientific research and tourism. Joint exhibition presents research and conducts joint marketing regarding tourism activities and offers. The main target groups are the experts of the relevant institutions, local people Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, археолошка истраживања Rakovac, Dombó, Szent György kolostor, régészeti feltárás Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, archaeological excavations

7 7 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, средњовековна некропола Rakovac, Dombó, Szent György, középkori sírok Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, medieval necropolis локалитету у Раковцу године, са повременим радовима до године. На локалитету Felsőmonostor истраживања су започела године од стране Музеја у Кечкемету (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete). Музеј Војводине је истраживања обављао на локалитету Арача од до 1978, а затим од до године. Конзерваторске радове на локалитету Арача обавља Покрајински завод за заштиту споменика културе. Овај пројекат омогућио је даљи процес превенције и развоја ове културне баштине. Потребна су средства којима би се покренула Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, крипта Rakovac, Dombó, Szent György kolostor, kripta Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, crypt létesítmények csatlakoztatásának, valamint a tudományos kutatásokba és a turisztikai kínálatba való beemelésének lehetősége is. A közös kiállítás bemutatja a kutatásokat és a turisztikai tevékenységek és kínálat kapcsán közös marketing folyik. A fő célcsoportok a jelentős intézmények szakemberei, a helyi lakosság, turistacsoportok, valamint a szűkebb és a szélesebb nyilvánosság. A határon átnyúló jelleg a partnerintézmények együttműködésében, kölcsönhatásában és tapasztalatcseréjében nyilvánul meg, and tourist groups, as well as the general public. Cross-border character is reflected in the cooperation, impact and exchange of experience among the partner institutions, as well as in the richer tourist attractions as a final product. It is expected, that through this cross-border cooperation, institutions will become actively involved in the preservation of common cultural heritage and the tourism that will be part of the sustainable development of local communities. It is the local residents however, on which this project will have its greatest impact. Archaeological excavations at the Rakovac-monastery, Saint George; Bugac-Pétermonostora and Novi Becej-Araca sites, were carried out in previous years. This research has emphasized its importance at a local level but also at the broader level, connecting the Hungarian and Serbian history and culture. However, the undertaken archeological research is only part of what is needed in order to fully explore, document and prepare the sites for further use, specifically for the tourist industry. Archaeological research, undertaken by the Museum of Vojvodina in the region of St. George s Monastery began in 1963 and it lasted, with sporadic work, up to At Felső Monostor research began in 2001, undertaken by the Museum Organisation of Bács- Kiskun County Municipality. The Museum of Voivodina researched the Araca region from 1971 to 1978 and then again from 2006 to Conservation works on the site of Araca was performed by the Provincial Institute of Cultural Heritage Preservation. This project has furthered the process of conservation of cultural heritage. Initial means are needed to ensure new research in order to establish the connection between these sites and to present them uniquely. They are of a great importance for Hungarian and Serbian culture and their historical, cultural and geographical connections. The Museum of Vojvodina, a leading partner and the Museum Organisation of Bacs-Kiskun County Municipality, a cross-border partner have achieved cooperation in past years through the Protocol of Museum Cooperation.

8 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 8 нова истраживања, како би се уоквирила повезаност ових локалитета и како би се они јединствено представили. Они су од велике важности за мађарску и српску културу, њихову историјску, културну и географску повезаност. Водећи партнер, Музеј Војводине и прекогранични партнер, Музеј у Кечкемету (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete), ранијих година остварили су сарадњу дефинисану Протоколом о међумузејској сарадњи. Нивои оспособљености локалитета. Манастир Светог Ђорђа, Felső-monostor а и Арача захтевају додатна улагања како у истраживачком погледу, тако и у погледу малих инфраструктурних радова. Ранијих година, рађена су археолошка истраживања на овим локалитетима, одобрена од стране надлежних министарстава, а под надзором, самих апликаната овог пројекта. Досадашња средства нису омогућила да се целина довољно и у потпуности истражи и сагледа, како би се локалитети оспособили за даље коришћење у оквиру туристичких понуда. С обзиром на то да два локалитета из Србије, Раковац манастир Светог Ђорђа и Арача имају велику важност и за прекограничног партнера, важно је истовремено улагање у њих и у Felső-monostor, како би се довели на задовољавајући ниво конзервације, уређења и туристичке реанимације. У извештајима Музеја Војводине наводи се: Релативно добра очуваност зидова, грађевинских елемената и конструкција, наговештава могућност реконструкције неких делова манастирског комплекса Светог Ђорђа. Имајући у виду да су остаци манастира у самом центру села Раковац, могућа је ревитализација комплекса, као и у извештају Музеја у Кечкемету који указује на неопходност истраживања. Извођењем пројекта настављена је прекогранична сарадња стручњака из области археологије, очувања и унапређења културне баштине. Као четири основне циљне групе, дефинишу се стручњаци релевантних институција, локално Бугац, отварање пројекта Bugac, projektnyitó rendezvény Bugac, project opening ceremony de végtermékként a sokszínűbb idegenforgalmi kínálatban is. A határon átnyúló együttműködéstől várt eredmények a részvevő intézményeknek a közös kulturális örökség megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége és a helyi környezetek fenntartható fejlődési rendszerének részét képező turisztikai kínálat lesz. A projekt hatása legjobban a helybeli lakosságot fogja érinteni. A régészeti feltárások Rakovacon - Szent György-kolostor, Bugacon Pétermonostora, Törökbecsén - Aracs az elmúlt években is folytak, és rámutattak helyi, de a magyar és a szerb történelem és kultúra egybefonódásának Бугац, отварање пројекта Bugac, projektnyitó rendezvény Bugac, project opening ceremony Level of readiness of Saint George s Monastery, Felső Monostor and Araca areas requires additional investments both in terms of research and in terms of small infrastructure. Archaeological research conducted in these locations, has been approved by the Ministry of Culture, under the Бугац, Петермоноштор, посета ученика археолошким ископавањима Bugac, Pétermonostor, bugaci általános iskolások látogatása az ásatás helyszínén Bugac, Petermonostor, visitors from the primary school of Bugac at the excavation

9 9 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR становништво, туристичке групе, као и ужа и шира јавност. Стручњаци релевантних институција представљају најужу циљну групу која је и најдиректније повезана са пројектом, у контексту научних истраживања и сазнања, с обзиром на карактер пројекта који није комерцијалан и неће бити у потпуности комерцијализован до мере масовне популаризације. Локално становништво је друга циљна група, која треба да се анимира, укључи и интегрише у спровођење пројекта. Локално становништво представља једну групу легитимних корисника културне баштине, али и групу за коју се очекује да ће имати највише добити од овог интегративног пројекта, у контексту њиховог директног и индиректног учествовања. Учешће локалног становништва и резултати пројекта у њихову корист, очекују се као доминантни у завршној фази пројекта, када се локалитети дају њима на коришћење и даље усмеравање у оквирима одрживог развоја. Туристи су група која ће највише доприносити популаризацији и финансијским приходима, након реализације овог дела пројекта. С обзиром на тематску заокруженост планиране туристичке туре и популарност оваквих тура (као што је нпр. обилазак фрушкогорских манастира, тврђаве на Дунаву...) овде се појављује тематика везана за заједничку историју, и објекте исте групе, где је компаративна компонента локалитета један од важних утицајних фактора за ову циљну групу. Путем различитих медија и активног деловања планира се утицај на уже и шире циљне групе како би се указало на важност заједничког културног наслеђа Мађарске и Србије, пробудило интересовање за овај облик туристичких активности и подигла свест о важности културног наслеђа. Истраживачка и културна интеракција ће се постићи обостраним учешћем стручњака у свим сегментима пројекта, што ће допринети и отварању могућности за различите облике сарадње. Сарадња ће szintjén is betöltött jelentőségére. Ezek a régészeti ásatások csupán egy része a helyszín teljes feltárásának, dokumentálásának és további használatához és turisztikai bemutatásához szükséges felkészülésnek. A régészeti kutatások 1963-ban vették kezdetüket, egészen 2007-ig a Vajdasági Múzeum végzett a rakovaci lelőhelyen időszakos feltárásokat. A Felsőmonostor feltárási helyen a kecskeméti múzeum (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete) 2001-ben kezdte meg a feltárásokat. A Vajdasági Múzeum a évi, majd a évi időszakban folytatott kutatást Aracson, ahol a konverzációs munkálatokat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet végzi. Ez a projekt lehetővé tette a megelőzési folyamat folytatását és e kulturális örökség fejlesztését. Újabb kutatások elindításához azonban anyagi eszközökre van szükség, hogy ezeknek a helyszíneknek a kapcsolódási pontjait egybefoghassuk és egységesen bemutathassuk. Hiszen nagy fontosságúak a magyar és szerb kultúra, történelmi, kulturális és földrajzi egybefonódása tekintetében. A vezető partner, a Vajdasági Múzeum és határon túli partnere, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete az elmúlt években protokollban lefektetett múzeumok közötti együttműködést folytattak. A Szent György-kolostor, Felsőmonostor és az aracsi feltárási helyek felkészítési szintjei további befektetéseket igényelnek mind kutatási, mind pedig kisebb infrastrukturális munkálatok szempontjából. A korábbi években a szóban forgó helyeken az illetékes minisztériumok jóváhagyásával és e projekt pályázóinak felügyeletével végeztek régészeti ásatásokat. Az eddigi eszközök nem tették lehetővé az átfogó maradéktalan felkutatást, és a feltárási helyeknek az idegenforgalmi kínálatba való belefoglalására való alkalmassá tételét és e célú használatát. Mivel a két szerbiai helyszín, a rakovaci Szent György-kolostor és Aracs nagy fontosságúak a határon túli partner számára is, fontos az egyidejű befektetés Felsőmonostorral, megteremtve ezzel a megfelelő szintű konzervációját, rendezését és turisztikai felélesztését. supervision of the project applicants themselves. Previous funds have not been sufficient for the complete examination of entire sites and areas are thus ill-equipped to be deployed into the tourism industry. Since the two sites in Serbia, Saint George s Monastery and Araca, have great significance for the crossborder partners, it is important to invest in Pétermonostora which would promote conservation, development and tourism. In reports of the Museum of Vojvodina it is stated: The relatively good preservation of the walls, building elements and structures, suggesting the possibility of reconstruction of some parts of the monastery complex monasteri Saint George. Having in mind that the remains of the monastery are in the heart of the village Rakovac, it is possible to revitalize the complex, and in the report from the Museum Organisation of Bacs- Kiskun County Municipality of Felső Monostor, the necessity of research is emphasised. Performing the project, the crossborder cooperation of experts in the field of archeology, preservation and promotion of cultural heritage, was continued. Experts from referent institutions, locals, tourist groups, as well as general public are recognized as the primary four target groups. Experts from referent institutions represent the closest target group, most directly associated with the project in the context of scientific research and knowledge, since the project itself is noncommercial in nature and will never be fully commercialized to the extent of mass popularization. The local population is the second target group. This group ought to be engaged and integrated into the implementation of the project. The local population is a group of legitimate participants in the cultural heritage, but also a group that is expected to get the most use from this integrative project in the context of their direct and indirect participation. The participation of local population and the results of the project on their behalf are expected to be dominant in the final phase of the project when the sites are open for public viewing and further guidance within the sustainable development.

10 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 10 омогућити директно и индиректно оспособљавање и управљање заједничким културним наслеђем. Директно, конкретним циљевима и активностима које у краћем временском периоду доносе резултате, као што су уређење и модернизација културног наслеђа, побољшање мале инфраструктуре у вези са рутама, а индиректно, активностима које ће путем различитих средстава из области туризма и медија подржати очување културног наслеђа и омогућити дугорочну координацију њиме. Заједничка презентација културних вредности, традиције и туризма, изложбе и промоције ће омогућити увећање циљних група, јер ће се обостраним активностима промоција, добити већ поменуте циљне групе, али и са мађарске и са српске стране. Овај фактор проширења циљних група доприноси повећању интеграције сваког од локалитета појединачно, али и заједно, у јединственој туристичкој понуди. Овим активностима се настоји успоставити одрживост културног наслеђа и његове животне средине, што такође представља један од циљева. Развој туризма, формирањем конкретних туристичким рута, у оквиру пројекта је важан циљ који има утицаја на локално становништво и средину, отварањем многобројних могућности развоја управо тих средина. Повезивање ових локација у туристичке руте указаће становништву на конкретне могућности развоја (отварање угоститељских објеката и сл.). Индиректан утицај ће се јавити и у подручјима која ће бити интегративни део рута, али не и доминантан. Успутно довођење туристичких група у та места ће отворити могућности за даља интересовања и потенцијални развој тих подручја. Археолошка и научна истраживања ће подићи на виши ниво сазнања о локалитетима, историји и културним вредностима у дужем временском периоду. Мале реконструкције и конзерваторско-рестаураторски радови обезбедиће дугорочну постојаност и квалитет презентације културног Нови Бечеј, Арача, уређење паркинг простора Novi Bečej, parkolóhely kialakítása Aracson Novi Bečej, Arača, arrangement of car park A Vajdasági Múzeum jelentéseiben olvasható: Az aránylag jól megőrzött falak, építészeti elemek és szerkezetek jelzik a Szent György-kolostor együttes egyes részei rekonstrukciójának lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy a kolostormaradványok magában Rakovac falu központjában találhatók, a kolostor együttes felújítható. Ugyanígy a kecskeméti múzeum jelentése is utal a további kutatások szükségességére. A projekt kivitelezésével folytatódik a régészet, a kulturális örökség megőrzése és fellendítése területén tevékenykedő szakemberek határon átívelő együttműködése. Négy fő célcsoportot definiáltunk, ezek a jelentős intézmények szakemberei, a helyi lakosság, turistacsoportok és a szűkebb és szélesebb nyilvánosság. A fontos intézmények szakemberei alkotják a legszűkebb célcsoportot, amely egyben a legközvetlenebb kapcsolatban van a projekttel a tudományos kutatások és ismeretek tekintetében, mivel a projekt nem üzleti jellegű, és nem is fogják kommercializálni tömeges népszerűsítés méretűre. A másik célcsoport a helyi lakosság azzal a céllal, hogy buzdítani kell a projektben való részvételhez, be kell abba vonni és csatlakoztatni kell a projekt végrehajtásába. A helybeli lakosság a kulturális örökség legitim igénybe vevőinek csoportja, amely tekintetében a legtöbbet hozhat ez az integratív projekt közvetett Tourists are expected to be the group that contributes most to popularisation and financial aspect after this part of the project is accomplished. By evaluating the popularity of the planned tours, (such as visiting monasteries of Fruska Gora or fortresses on the river Danube) the importance of the common history will emerge, where the comparative components of the sites are among the important and influential factors for this target group. Through various media and actions we plan to influence various target Бугац, учествовање студената археологије Bugac, régészhallgató munka közben Bugac, students of archaeology at work

11 11 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR Нови Бечеј, Арача, паркинг Novi Bečej, parkolóhely kialakítása Aracson Novi Bečej, Arača, car park наслеђа, као и уређење околине археолошких комплекса. Израда компаративних и јединствених истраживања и студија о заједничком културном наслеђу створиће платформу за осмишљавање стратегија у вези са заједничким културнотуристичким активностима. Израда студија одвијаће се у одређеном временском периоду, али ће бити основа за даљи развој туристичких понуда које ће имати дугорочне резултате. Очекује се побољшање инфраструктуре у циљу Бугац, Петермоностор, гроб, 12. век Bugac, Pétermonostor, sír, Árpád-kor Bugac, Petermonostor, grave, 12th century és közvetlen bekapcsolódásuk értelmében. A helyi lakosság részvétele és a projekt hozadéka számukra domináns a projekt befejező szakaszában, amikor a feltárási helyeket használatra kapják és a fenntartható fejlődés keretében működtethetik. A turisták képviselik azt a csoportot, amely a projekt e részének teljesítése után legjobban hozzájárul népszerűsítéséhez és az anyagi bevételekhez. Tekintettel a tervezett turistaútvonalak tematikai körülhatárolására és népszerűségére (mint pl. a Fruška gora-i kolostorok, a dunai vár megtekintése stb.), itt jelenik meg közös történelemhez fűződő téma és az azonos csoportba tartozó létesítmények, amelyben a helyszínek egybevethető komponense az egyik fontos befolyásoló tényező e célcsoport számára. A szűkebb és szélesebb célcsoportra gyakorolható befolyás a különböző médiumok és aktív tevékenység révén van tervbe véve, rámutatva ezzel Magyarország és Szerbia közös kulturális örökségének fontosságára, felkeltve az érdeklődést az ilyen jellegű idegenforgalmi tevékenységek és a kulturális örökség fontosságának tudatosítása iránt. A kutatási és kulturális interakció a projekt minden szegmentumában a szakemberek mindkét részről való részvételével valósul meg, hozzájárulva a lehetséges együttműködési formák groups in order to highlight the importance of the common cultural heritage of Hungary and Serbia and to arouse interest in the form of tourism and to ultimately raise awareness of the importance of cultural heritage. Research and cultural interaction will be achieved through the mutual participation of experts in all aspects of the project, which will contribute to opening opportunities for a range potential cooperation. The cooperation will enable the direct and indirect equipment and management organisation of shared cultural heritage. Directly, specific objectives and activities will have produced results in a shorter period of time, such as planning and upgrading of cultural heritage, improving small infrastructure in relation to routes. Indirectly, the activities will be done through various means of media and tourism, they will support cultural heritage and provide long-term management. A joint presentation of cultural values, tradition and tourism, exhibitions and promotions will create an increase in the target groups, because it will promote mutual activities on both Hungarian and Serbian sides. This factor contributes to the expansion of target groups and encourages the integration of each of the sites both individually and together, in a unique tourism offer. These activities are attempting to establish the sustainability of cultural heritage and its environment. The development of tourism by establishing specific tourist routes within the project is an important goal that has an impact on the local population and the environment and opens many opportunities for developing these areas. Linking these locations through the tourist route will open up a number of unique opportunities for locals (catering facilities, etc.). The indirect impact will occur in areas that will be an integrative but not dominant part of the route. Occasional visits of tourist groups to these locations will lead to further interest and the potential development of these areas. Archaeological and scientific research will be raised to a higher level of knowledge regarding the locations, history and cultural values over the long term.

12 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 12 побољшања услуга за посетиоце: довођење питке воде на локације, као и постављање простора за паркинг и санитарне чворове. Заједничка изложба и каталог, има за циљ презентацију резултата радова, иако је краткорочног карактера, она ће послужити као део презентације туристичких рута и активности које ће имати дугорочан утицај на локације обухваћене пројектом. Вредности овог пројекта се огледају у неколико сфера. Овај пројекат не омогућује само размену стручних мишљења, већ их обједињује и примењује, у циљу јачања заједничких културних и туристичких активности. С обзиром на то да су локалитети важни за заједничку историју Раковац, манастир Светог Ђорђа, сполије Rakovac, Szent György kolostor, spolia Rakovac, monastery Saint George, spolias Раковац, довођење питке воде на локацију Rakovac, ivókút az ásatás helyszínén Rakovac, bringing drinking water to the site lehetőségeinek kitárulásához. Az együttműködéssel lehetővé válik a közös kulturális örökség közvetlen és közvetett alkalmassá tétele és működtetése. Közvetlenül, rövidebb időszakban eredményeket hozó konkrét célokkal és tevékenységekkel, mint például a kulturális örökség rendezése és korszerűsítése, az útvonalak kisebb infrastruktúrájának javítása, közvetve pedig a különféle turisztikai eszközök és média révén a kulturális örökséget támogató és tartós koordinálásukat lehetővé tevő tevékenységekkel. A kulturális örökség, a hagyományok és a turizmus közös bemutatása, kiállítások és bemutatók lehetővé teszik a célcsoportok szélesedését, mert mindkét fél promóciós tevékenységével megnyerhetők a már említett célcsoportok, mind magyar mind pedig a szerb fél oldalán. A célcsoportok bővítésének tényezője hozzájárul minden egyes helyszínnek az egységes turisztikai kínálatba való integrálódásához külön-külön, de együttesen is. Ezekkel a tevékenységekkel törekszünk létrehozni a kulturális örökség és környezetének fenntarthatóságát, amely szintén a célok egyike. A turizmus fejlődése, a konkrét turisztikai útvonalak kialakítása révén a projekt keretében olyan fontos cél, amely kihat a helyi lakosságra és a környezetre, éppen ezeknek a környezeteknek a fejlődését célzó több lehetőség megnyílásával. A helyszínek összekapcsolása turistaútvonalként a lakosságnak rámutat a fejlődés konkrét lehetőségeire (vendéglátó ipari létesítmények megnyitása és hasonlók). Közvetett, de nem domináns hatás fog megmutatkozni az útvonalak integratív részén. Az útba eső helyek bemutatása a turistacsoportok számára lehetőséget nyújt a szóban forgó területek iránti további érdeklődés felkeltéséhez és e területek lehetséges fejlődéséhez. A régészeti és tudományos kutatások magasabb szintre fogják emelni a lelőhelyekre, a történelemre és a kulturális értékekre vonatkozó ismereteket egy hosszabb időszakban. A kisebb rekonstrukciós és konzervátori munkálatok biztosítani fogják a kulturális örökség tartósságát és színvonalas bemutatását, valamint az Small reconstructions and conservation and restoration works will ensure long term durability and quality of the presentation of cultural heritage, as well as the arrangement of the surrounding area of the archeological complex. Performing unique and comparative research and studies on the common cultural heritage will create a platform for designing strategies related to the common cultural and tourist activities. Preparation of studies will be conducted over a certain period of time, but it will be the basis for further development of a tourist industry that will bring long-term effects. Infrastructure is expected to be improved in order to provide better services for visitors: like bringing fresh water to the sites, as well as setting up car park and spaces for sanitary facilities. This must be the result of long-term development in order to support the planned tourist industry. A joint exhibition and catalog should display the results of the works and will have short-term significance, but will serve as a part of the presentation of tourist routes and activities that will have a long-term Раковац, анализе материјала и смеса Rakovac, építőanyagok elemzése Rakovac, analysis of material and compounds

13 13 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR и културу, постоји обострано интересовање за њих. Управо јачање мултикултуралности на већ постављеним темељима, једна је од додатних вредности, која има утицај на сваку циљну групу појединачно. Указивања на друга релевантна мишљења у домену археолошких истраживања имају значај за тимове стручњака институција које учествују у пројекту и за друге стручњаке који ће имати увид у рад. Ово је предност која се тиче најуже циљне групе, али поставља најважније научне тезе које ће служити као платформа за остале активности и остале циљне групе. Научне тезе ће бити основ за формирање заједничке понуде на тржиту туристичких услуга. Подићи ће ниво свести локалног становништва о културном наслеђу и допринеће његовој популаризацији. Туристучке активности допринеће сваком насељу појединачно, отвориће нове прилике за становништво у погледу развијања објеката, и услуга које подржавају и побољшавају ову туристичку понуду. Стратегија пројекта базирана је на анализама, сваког локалитета посебно, али и свих њих заједно. Дефинисање појединачних чинилаца довело је до закључка да је најбољи метод имплементације кохерентно осмишљавање пројекта, засновано на позадини и потенцијалним проблемима, и његово даље примењивање. Прекограничне активности археолошких истраживања, конкретни радови заштите културне баштине, мали радови на инфраструктури, планирање туристичких рута на овим локалитетима и њихово спровођење су неопходне активности, које су у складу са крајњим циљевима и доприносе истраживачкој и културној интеракцији, успостављању трајне сарадње институција на оваквим пројектима, управљању заједничким културним наслеђем, развоју туризма и одрживости културног наслеђа и животне средине. Планиране активности маркетинга путем заједничке публикације, заједничке изложбе, изнајмљивање ТВ и радио термина, као и прављење archeológiai komplexumot környező térség rendezését. Az összehasonlító és egyedi kutatások és tanulmányok kidolgozása a közös kulturális örökségről platformot teremt a közös kulturális és turisztikai tevékenységekkel kapcsolatos stratégia megtervezéséhez. A tanulmány kidolgozása meghatározott időszakokban történik, de jó alapul szolgál a turisztikai kínálat fejlesztéséhez, melyektől tartós eredmények várhatók. Várható a helyszínek infrastruktúrájának javítása a látogatóknak nyújtott szolgáltatások javítása céljából: ivóvíznek a helyszínekre vezetése, parkolóhelyek és toalettek építése. Ezeknek hosszú távú időszakra vonatkozó eredménynek kell lenni, a tervezett impact on the locations within the project. The significance of the project can be recognized within several areas. Not only does this project enable the exchange of expertise, but it also unites and applies said expertise in order to strengthen common cultural and tourist activities. Since the sites are important for the common history and culture, there is mutual interest to act on them. The strengthening of this multicultural identity that has already established foundations is one of the additional values which has an impact on each target group. Referring to other relevant opinions in the field of archaeological research are important for the teams of experts in the institutions involved in the project and other professionals who will have access to the work. This is the advantage concerning the Раковац, манастир Светог Ђорђа, посета студената из Хрватске Rakovac, Szent György kolostor, horvát diákok látogatása az ásatás helyszínén Rakovac, monastery Saint George, stutents, visitors from Croatia

14 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 14 промоције туристичких рута представљају ефектне методе усмерене на више циљних група. Организациону структуру чине два музеја, Музеј у Кечкемету (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete) и Музеј Војводине, који су значајни за своје покрајине и имају главну улогу у активностима истраживања, радова, очувања и адекватне презентације заједничког културног и историјског наслеђа. Покрајински завод за заштиту споменика културе је релевантна институција која може да изводи конзерваторско рестаураторске радове на оваквим објекима од важности за Републику Србију. Туристичка организација Војводине и Туристичка организација Kiskunfélegyháza имају најважнију улогу у организацији туристичких активности и доприносу одрживом развоју ових области. Бугац, Петермоностор, конзерваторско, рeстаураторски радови Bugac, Pétermonostor, helyreállítási munkák a falakon Bugac, Petermonostor, conservation, restoration works turisztikai kínálat támogatása céljából. A közös kiállítás és katalógus a munkálatok eredményeinek bemutatása céljából készül rövid távú jelleggel, ugyanakkor a projekttel felölelt helyszínekre hosszú távú hatással levő turisztikai útvonalak és tevékenységek bemutatásának része lesz. Ennek a projektnek az értéke több szférában nyilvánul meg. Ez a projekt nem csak a szakvélemények cseréjét teszi lehetővé, hanem egyesítésüket és alkalmazásukat is a közös kulturális és turisztikai tevékenységek fokozása céljából. Mivel a helyszínek fontosak a közös történelem és kultúra tekintetében, mindkét fél érdeke a rajtuk folyó tevékenység. Éppen a multikulturalizmus erősítése a már lefektetett alapokon az egyik hozzáadott érték, mely hatással van minden egyes célcsoportra különkülön is. A régészeti kutatások terén más fontos véleményekre való rámutatás jelentős a projektben résztvevő intézmények szakember csapatai és a munkába betekintő más szakemberek számára is. Ez az előny a legszűkebb célcsoportot érinti, de a többi tevékenységhez szolgáló és célcsoportnak szánt platform legfontosabb tudományos téziseit fekteti le. A tudományos tézisek fognak alapul szolgálni az idegenforgalmi piac közös kínálatának kialakításához. Bővíteni fogják a lakosságnak a closest target group, but it also raises important scientific arguments that will serve as a platform for other activities, and other target groups. Scientific theses will be the basis for the formation of a joint bid on the market of tourist industry. It will raise local awareness of cultural heritage and will contribute to its popularisation. Touristic activities will contribute to each settlement individually and will open new development opportunities for the population. The development of services, for that support and enhance tourist industry is one example of this. The project strategy is based on the analysis of individual regions, and of all of them together. The definition of individual factors led to the conclusion that the best method of implementing a coherent project is a design based on the background, its potential problems, and its further implementation. Crossborder activities of archaeological excavations, concrete works of cultural heritage protection, small works on the infrastructure, planning tourist routes in these locations and their implementation are necessary and appropriate actions. These actions are harmonised with the ultimate goal and they contribute to research and cultural interaction, the establishment of permanent cooperation between institutions in these projects, management of shared cultural heritage, tourism development and sustainability of cultural heritage and environment. Planned marketing activities consider joint publications, joint exhibitions, TV and radio promotions and promotions of tourist routes all effective methods focused on the multiple target groups. The organizational structure is composed of two museums, the Museum Organization of Bacs- Kiskun County Municipality and the Museum of Vojvodina; both are very important for our province and play a major role in research activities, work, conservation and proper presentation of a common cultural and historical heritage. The Regional Institute for Protection of Cultural Heritage is a relevant institution capable of carrying out conservation and restoration works with the objective of such importance for the Republic of Serbia. The Tourist Organization of Vojvodina

15 15 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR Прекогранични утицај у погледу истраживачког дела пројекта огледа се у размени искустава и мишљења стучњака, која ће омогућити потпунију слику о заједничкој историји и културном наслеђу. Конкретно, ова сарадња резултира заједничком бригом о културном наслеђу, заједничком изложбом и публикацијом, која ће имати утицај на свест о важности културног наслеђа и његову имплементацију у туристичке понуде. Овај пројекат је својим прекограничним карактером осмишљен као интегративни пројекат у оквиру сваке локалне заједнице којој ће допринети појединачно, али истовремено важан утицај пројекта је приближавање регија базирано на културној и туристичкој основи. Унапређење заједничке одговорности за културно наслеђе које се остварује преко мањих акција и планирања је у складу са хоризонталним циљем једнаких могућности јер ће пројектом бити обухваћене области чија развијеност није на високом нивоу и којима је потребна иницијатива како би се културни живот у заједницама даље могао одржавати и развијати. Бугац, Петермоностор, гробови, адултус Bugac, Pétermonostor, felnőtt sírok Bugac, Petermonostor, graves of adults kulturális örökségre vonatkozó ismereteit és hozzájárulnak népszerűsítéséhez. Az idegenforgalmi tevékenységeknek minden egyes településre nézve külön-külön is lesz hozadéka, új esélyt nyit például a lakosság számára az idegenforgalmi kínálatot támogató és javító létesítmények és szolgáltatások fejlesztése tekintetében. A projekt stratégiája elemzéseken alapul, minden egyes helyszínre külön-külön, de mindegyikre egybefogóan is. Az egyes tényezők meghatározása ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy az alkalmazás legjobb módszere a háttéren és a lehetséges problémákon alapuló projektek koherens tervezése és további alkalmazása. A határon átívelő régészeti tanulmányok, a kulturális örökség védelmén folyó konkrét munkálatok, kisebb infrastrukturális munkálatok, turisztikai útvonalak tervezése és megvalósítása a szóban forgó helyszíneken a végső céllal összhangban levő nélkülözhetetlen tevékenységek, melyek hozzájárulnak a kutatási és kulturális interakcióhoz, az ilyen jellegű projekteken folytatott együttműködés megteremtéséhez, a közös kulturális örökség működtetéséhez, a turizmus fejlesztéséhez, a kulturális örökség és a környezet fenntarthatóságához. A közös kiadványok és kiállítások, bérelt rádió és tv műsoridők, turisztikai útvonalak bemutatása révén tervezett marketing tevékenységek több célcsoportra irányított hatékony módszer. A szervezési struktúra két múzeumot, a kecskeméti múzeumot (Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete) és a Vajdasági Múzeumot öleli fel, mindkettő nagy jelentőségű a saját tartományában/ megyéjében, főszerepet játszva a közös kulturális és történelmi örökség kutatása, rendezése és megőrzése és alkalmas bemutatása céljából folytatott tevékenységekben. A Tartományi Műemlékvédelmi Intézet alkalmas intézmény a Szerb Köztársaság tekintetében jelentős létesítményeken elvégezni a konzervációs és restaurációs munkálatokat. A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet és a Kiskunfélegyházai Turisztikai Szervezet kapták a legfontosabb szerepet az idegenforgalmi tevékenységek megszervezésében és and the Tourist Organization Kiskunfélegyháza have major roles in the organization of touristic activities and the contribution towards sustainable development of these areas. Cross-border influence in terms of the research project is reflected in the exchange of experiences and expert opinions, which will enable a broader view of the common history and cultural heritage. In particular, this cooperation results in a shared concern about the cultural heritage, the publication and the joint exhibition, which will raise awareness of the importance of cultural heritage and its implementation into the tourist industry. This project is, by its crossborder characteristics, designed as an integrative project within each local community and will contribute to them individually, but an important focus of the project is also based on the convergence of regions on a touristic and cultural basis. Promotion of shared responsibility for cultural heritage is achieved through small actions and planning in accordance with horizontal objectives of equal opportunities. Бугац, Петермоностор, гроб, адултус Bugac, Pétermonostor, felnőtt sírja Bugac, Petermonostor, grave of adult

16 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 16 Побољшање прекограничне сарадње у области истраживања, културних односа, развоја и туризма доприноси хоризонталном циљу јачања мађарско-српских односа током имплементације, јер ће се сви излазни продукти сарадње (материјал за заједничку изложбу, публикација, постављање информативних табли, промотивни материјал у вези са туристичким рутама, реализација туристичких рута, маркетинг који се спроводи) обрађивати на српском, мађарском и енглеском језику. Овим укупним циљем доприноси се јачању вишејезичности. Планирање и реализација заједничке јединствене туристичке понуде је део пројекта одрживог развоја ових регија. Овај део пројекта је највише усмерен на планирање и побољшање квалитета живота локалних заједница. Подразумева одговорност, заштиту и промоцију вредности културног наслеђа и покушај постизања социјалне кохезије која је праћена растом могућности, стварањем нове службе и одређеног броја радних места, током трајања пројекта и након његовог завршетка. Ресурс који ће бити основа, је заједничко културно наслеђе и његова презентација. Биће омогућена радна места на одређено време, а у последњем периоду спровођења, и након завршетка рада на пројекту, биће створена радна места и организациона тела у виду туристичко-информативних сервиса, који ће такође понудити одређен број радних места и шанси за локално становништво. Овај пројекат не само да доприноси хоризонталним принципима одрживог развоја, него се и заснива на њима. У погледу еколошке одрживости, радови који се спроводе током Манастир Светог Ђорђа, 3Д модел Szent György kolostor, 3D modell Мonastery Saint George, 3D model e területek fenntartható fejlődéséhez való hozzájárulásban. A határon átnyúló hatás a projekt kutatási részének tekintetében a szakemberek tapasztalat- és véleménycseréjében nyilvánul meg, mely kiegészíti a közös történelmi és kulturális örökségről alkotott képet. Konkrétan a szóban forgó együttműködés a kulturális örökségről való közös gondoskodást eredményezi közös kiállítások és kiadványok révén, melyek hatnak a kulturális örökség fontosságának tudatosítására és annak az idegenforgalmi kínálatba való beépítésére. Ezt a határon átívelő jellegű projektet minden egyes helybeli közösség keretében levő integráló projektként terveztük, melyre külön-külön, de egyben fontos hatást gyakorol a régiók kulturális és turisztikai alapú közeledéséhez. A kulturális örökségéért viselt közös felelősség fejlesztése kisebb akciók és tervezések révén valósul meg az egyenlő lehetőségek horizontális céljával összhangban, mert a projekt nem túl magas fejlettségi szinten levő területeket ölel fel, melyeknek kezdeményezés szükséges, hogy a közösségekben továbbra is fennmaradjon és fejlődjön a kulturális élet. A határon átnyúló együttműködés javulása a kutatás, a kulturális kapcsolatok, a fejlődés és a turizmus területén az alkalmazás során hozzájárul a horizontális cél, a magyar szerb kapcsolatok erősödéséhez, mert az együttműködés minden kilépő terméke (a turista útvonalakkal kapcsolatos közös kiállítási anyag, kiadványok, információs táblák felállítása, promóciós anyag, a turista utak megvalósítása, a folyamatban levő marketing) szerb, magyar és angol nyelven is feldolgozásra kerül. Ez az átfogó cél hozzájárul a többnyelvűség érvényesítéséhez. A közös egységes turisztikai kínálat tervezése és kivitelezése e régiók fenntartható fejlesztési projektjének része. A projektnek ez a része irányul leginkább a helybeli közösségek életminőségének tervezésére és javítására. Ezen a kulturális örökség értékei iránti felelősség, azok védelme és bemutatása és a szociális kohézió megteremtésének próbálkozása értendő, melyet a projekt megvalósítási ideje és a befejezése utáni időszakban The areas that will be included in the project, are not at a high level of infrastructural development and thus need such initiatives in order to enable development of cultural life in the local communities. Improving of cross-border research cooperation, cultural relations and tourism development contributes to the horizontal goal of strengthening the Hungarian-Serbian relations during the implementation because all of the output products of cooperation such as joint exhibition materials, publications, information table, promotional materials related to the tourist routes, realization of tourist routes and marketing process are carried out in Serbian, Hungarian and English. This contributes to the overall objective of strengthening multilingualism. Planning and implementing the unique shared tourist offer is part of the sustainable development of these regions. This is the highest part of the project focused on planning and improving the quality of life of the local communities. This includes responsibility, protection and promotion of cultural values and attempts to achieve social cohesion accompanied by growing opportunities and creating new services and jobs during the project and after its completion. The local community s heritage and its presentation will be the fundamental resource. At the beginning of the Манастир Светог Ђорђа, 3Д модел Szent György kolostor, 3D modell Мonastery Saint George, 3D model

17 17 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR истраживања, као и накнадни радови заштите културног наслеђа, подржавају квалитет животне средине. Конкретно говорећи, локалитети Бугац Pétermonostor и Раковац манастир Светог Ђорђа се налазе на рубовима националних паркова Kiskunsági Nemzeti Park и Фрушке горе, па се и све активности и спроводе у складу са тим принципима. Сама археолошка истраживања не угрожавају средину, радови заштите и малих реконструкција археолошких структура се изводе са природним аутентичним материјалима добијеним на основу анализа постојећих материјала и смеса, нађених ту, на локалитету и окружењу. Пројекат је осмишљен тако да у себи садржи неке елементе који већ постоје у другим, сродним пројектима, спроведеним од ових институција, апликаната, или пак од институција исте категорије и важности, али из других регија. Сличност се може пронаћи у пројекту Тврђаве на Дунаву, јер се предметни локалитети категоришу по одређеном критеријуму који има и прекогранични карактер, у овом случају то су манастирски Нови Бечеј, Арача, 3Д модел Novi Bečej, Аracs, 3D modell Novi Bečej, Arača, 3D model új szolgálatok és meghatározott számú munkahely megteremtési lehetőségének növekedése követ. Erőforrás alapul a közös kulturális örökség és bemutatása szolgál. Lehetőség nyílik meghatározott időre szóló munkahelyek megnyitására, a teljesítés utolsó szakaszában, a projekt befejezése után pedig munkahelyek és turisztikaiinformatív szervizek formájában szervező testületek létesülnek, melyek úgyszintén meghatározott számú munkahelyet és esélyt tudnak felkínálni a helybeli lakosság számára. A projekt nem csak a fenntartható fejlődés horizontális elvéhez járul hozzá, hanem egyben rajta is alapul. Az ökológiai fenntarthatóság szempontjából, a kulturális örökség védelmén a kutatások idején folyó és az utómunkálatok támogatják a környezet minőségét. Konkrétan, Bugac - Pétermonostora és Rakovac - Szent György-kolostor feltárási helyek nemzeti parkok peremén terülnek el, mégpedig a Kiskunsági Nemzeti Park, illetve a Fruška gora Nemzeti Park tövében, ezért minden tevékenység és szabályozás ezzel az elvvel összhangban történik. Magukban a régészeti ásatások nem veszélyeztetik a környezetet, a védelmi munkálatok és az archeológiai struktúrák kisebb felújítása a helyszínen és környékén talált meglevő anyagok és keverékek elemzése alapján kapott eredeti természetes anyagokból történik. A projekt tartalmazza a fenti intézmények és pályázók más hasonló projektjeiben, vagy éppen más régiók azonos kategóriába tartozó és fontosságú intézményei projektjei tartalmazta egyes elemeket. Hasonlóságok lelhetők fel a Dunai várak projektben, mert ebben is a helyszíneket meghatározott kritériumok szerint kategorizálják határon átnyúló jelleggel, ebben az esetben ezek a kolostor-együttesek, a jellemző építészeti jegyeket viselő korszakokra osztva. A Bács századai projekt hasonló szociális és gazdasági tényezővel és háttérrel rendelkezik, de csak egy községre terjed ki. Ez a projektjavaslat kiegészíti a partnerrégió turisztikai szervezeteinek programjait, mint a kerékpárút Bács-Kiskun megyében, az azonos megye idegenforgalmi szervezetének projektje, a Fruška project, part time jobs will be provided and in the final period of implementation and after completion, many positions and various forms of organizational bodies, like tourist information services, will also offer a number of jobs and opportunities for local people. Not only does this project contribute to the horizontal principles of sustainable development, but it is also based on them. In terms of environmental sustainability, work to be carried out during the research and the subsequent works of cultural heritage, supports the quality of the environment. In particular, the sites Bugac-and-Pétermonostora Rakovacmonastery, Saint George are at the edges of the Kiskunsági Nemzeti Park and the Fruška Gora National Park, so that all activities are in accordance with these principles. Archaeological research itself does not threaten the environment, since authentic and natural materials were used during architectural reconstruction. The project is designed so that it contains some elements that already exist in similar projects conducted by different institutions and applicants, or by the institutions of the same category and importance, but from other regions. A similar project can be found in the Fortress on the Danube, as the subject sites are ranked according to certain criteria, which has a crossborder character, in this case, they are a monastery complex, but are determined by the specific historical period that has left significant architectural features. The project Centuries of Bac has a similar background and socioeconomic factors, but is performed in a single municipality. Нови Бечеј, Арача, 3Д модел Novi Bečej, Aracs, 3D modell Novi Bečej, Arača, 3D model

18 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 18 комплекси, али су детерминисани временским раздобљем које је оставило значајна архитектонска обележја. Пројекат Векови Бача, има сличан социјално-економски фактор и позадину, али се он спроводи у једној општини. Предлог овог пројекта употпуњује програме туристичких организација партнерских регија, као што су Recommended Route Cycling in Bács-Kiskun Count које већ постоје од стране Bács-Kiskun County туристичке организације, затим пројекте туристичког карактера Националног парка Фрушке горе, Туристичке организације Војводине и локалне Bugac Tours. Интегрисање у већ постојеће руте и њихов маркетинг, као што су Обилазак фрушкогорских манастира, туре по Kiskunsági Nemzeti Park је додaтна могућност за опстанак оваквих пројеката. gora Nemzeti Park és Bugac környéke Kiskunsági Nemzeti Park, a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet és a Bugac Tours turisztikai jellegű projektje. A már kialakított útvonalakba való beépítés és marketingje, mint például, a Fruška gora-i kolostorok megtekintése, túrák a Kiskunsági Nemzeti Parkban Bugac környékén még egy lehetőség az ilyen jellegű projektek fennmaradásához. A projektjavaslat összhangban van a kulturális örökségről szóló törvényekkel és jelenlegi alkalmazásukkal, az ICOMOS és az UNESCO által e területre vonatkozóan hozott legmagasabb rangú aktusokkal. A projekt újító jellege több téren megnyilvánul. Elsősorban ez a szóban forgó helyszínek egybekapcsolásának a kritériuma, esetünkben sajátos The proposal of this project complements touristic programs of organizations in partner regions, such as the Recommended Route Cycling in Bacs-Kiskun Count, already implemented by Bacs-Kiskun County touristic organizations, then projects based on tourism in the national parks, Fruska Gora and Kiskunsági Nemzeti Park, and programs of the Tourist Organization of Vojvodina and local Bugac Tours. Integration into existing routes and their marketing, such as Fruska Gora monasteries tour and tours of the Bugac Kiskunsági Nemzeti Park area remains an additional possibility for the survival of such projects. The project proposal is in accordance with the laws on protection of cultural heritage. It is implemented and used in the present time and in accordance with the highest documents in these fields adopted by ICOMOS and UNESCO. Нови Бечеј, Арача, 3Д модел Novi Bečej, Aracs, 3D modell Novi Bečej, Arača, 3D model

19 19 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR Раковац, манастир Светог Ђорђа, снимање тв емисија Rakovac, Szent György kolostor, TV-felvétel Rakovac, monastery Saint George, recording TV program Раковац, манастир Светог Ђорђа, археолошка ископавања Rakovac, Szent György kolostor, régészeti feltárás Rakovac, monastery Saint George, archaeological excavations Предлог пројекта је у сагласности са Законима о заштити културног наслеђа, његовој имплементацији и коришћењу у данашњем времену, као и са највишим актима донешеним од стране ICOMOS i UNESCО-а у овима пољима. Иновативни карактер пројекта се огледа у неколико домена. Пре свега, то је критеријум повезивања предметних локалитета, у овом случају то су средњовековни манастирски комплекси, који су детерминисани временским раздобљем, које нам је оставило значајне архитектонске елементе, специфичне облике камене пластике, као посебно културно наслеђе. О овој врсти архитектонског наслеђа нема довољно истражених и публикованих чињеница, као ни конкретних чињеница понуђених у туристичким доменима, тако да је овај критеријум нов у погледу одабира за конкретну туристичку презентацију. Такође је иновативност, идеја заснована на заједничкој историјској позадини, на територији која је некада била јединствена целина и отуда потичу стилска преплитања и прожимања, која се могу сагледати само истраживањем шире слике. Важна је новина, која представља могућност каснијег придруживања других објеката ове категорије и периода, у истраживању, као и у туристичкој презентацији и понуди. Након затварања пројекта односи релевантних институција, учесника овог пројекта, према kulturális örökségnek számító jelentős építészeti elemekkel sajátos kőplasztika formákkal - fémjelzett korszakokkal meghatározott középkori kolostoregyüttesek. Az építészeti örökségnek ebben a részében még nincsenek eléggé felkutatott és közzétett tények, de idegenforgalmi téren sem kínáltak fel konkrét tényeket, ezért ez a kritérium a konkrét turisztikai bemutatáshoz való válogatás tekintetében még új. Újdonságnak számít a közös történelmi háttéren alapuló elképzelés, az egykor egybetartozó területen, amelyből a stílusok átfedése és egybefonódása fakad, melyek csak a szélesebb értelemben vett kutatásokkal tekinthetők át. Fontos újdonság az azonos kategóriába és korszakba tartozó más létesítmények későbbi csatlakoztatásának lehetősége is mind a kutatásban, mind pedig turisztikai bemutatásban és kínálatban. A projekt lezárása után is a jelentős intézmények, a projekt részvevői, a kutatások alkalmazása és a turisztikai kínálat tárgyát képező helyszínek iránti viszonyulása azonos marad. Tehát a projekt részvevői továbbra is illetékesek lesznek a feltárási helyekről való gondoskodásra, melyet mind a magyarországi, mind pedig a szerbiai kulturális örökségvédelmi törvény megállapít, ily módon a projekt szakmai fenntarthatósága a projekt lezárása után is hosszabb időszakra, azaz mindaddig biztosítva lesz, míg ezeknek az intézményeknek mint az állam képviselőjének illetékessége tart, amit a két országnak a kulturális The innovative character of the project is reflected in several domains. First, it is the criterion of connecting the sites. In this case these are the medieval monastery complexes, which were determined by the historical period that left significant architectural elements such as specific forms of stone sculptures, as a unique cultural heritage. There are not enough investigated and published facts about this kind of architectural heritage, nor are the specific facts offered in the tourist industry, so this criterion is new in terms of selection for specific touristic presentation. Secondly, the innovation of the ideas is based on a common historical background - the territory that once was a whole, that makes is a spring of stylistic overlaps and interweaving, which can be seen only through the exploration of a broader narrative. There is also an important novelty, which presents the possibility of further conjoining other objects of the same category and period, with research and presentation. After the closure of the project, relations between relevant institutions, the participants of this project, the sites that are the subjects of research and implementation of tourism, remain the same. Therefore, project participants will remain responsible for the care, as it is defined by the laws on protection of cultural heritage of Hungary and Serbia. This means that the technical viability of the project will be provided for a longer period of time, after the resolution of the

20 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 20 локалитетима који су предмет имплементације истраживања и туристичке понуде, остају исти. Дакле, учесници пројекта остају надлежни за бригу о њима што је дефинисано и законима о заштити културног наслеђа Мађарске и Србије, тако да је стручна одрживост пројекта осигурана на дужи временски период након затварања пројекта, односно, докле год постоји надлежност ових институција као заступника државе, што је дефинисано Законом о културним добрима Мађарске и Србије. Финансијска одрживост пројекта ће бити осигурана учешћем локалитета у туристичким активностима, што подразумева финансијску одрживост од директних прихода насталих у вези са објектом (улазнице, проценат финансијских средстава од туристичких рута и сл.) и у оквиру појединачних случајева у локалној заједници (нови програми и услуге од стране локaлног становништва које ће подржати туристичке активности). Један део финансијске одрживости ће, такође, бити осигуран из буџета држава које су, као што је наведено, надлежне за бригу о овом културном историјском наслеђу. Институционална одрживост се у овом случају преплиће са стручном одрживости, јер су надлежне институције истовремено и стручне, а одговорне су за даље очување и развој културно-историјског наслеђа (дефинисано у државним Законима о управљању културним наслеђем). Поред ове институционалне одрживости биће могућа и одрживост од стране туристичких организација која ће имати допринос у осигурању и финансијске одрживости, бригом, имплементацијом и промоцијом локалитета у туристичке понуде. Као што је већ напоменуто, једна од важности пројекта је могућност његовог проширивања, као и примењивања на друге објекте погодне да се уврсте у туристичку презентацију. Проширивање подразумева укључење других објеката културног историјског наслеђа, који одговарају детерминисаном критеријуму истраживања. Овим објектима/ javakat szabályozó törvényei állapítanak meg. A projekt anyagi fenntarthatóságát a feltárási helyeknek a turisztikai tevékenységekben való részvétele biztosítja, amelyen a pénzügyi fenntarthatóság a létesítménnyel kapcsolatban befolyt közvetlen bevételekből (belépőjegyek, a turisztikai útvonalakból befolyt arányos juttatás stb.) és a helybeli közösségek egyes eseteiben való anyagi fenntarthatóság (a helybeli lakosságnak a turistautakat támogató új programjai és szolgáltatásai) értendő. Az anyagi fenntarthatóság egy részét az állami költségvetés biztosítja, amelynek - ahogyan említettük is a hatáskörébe tartozik a kulturális és történelmi örökségről való gondoskodás. Az intézményi fenntarthatóság ebben az esetben egybefonódik a szakmai fenntarthatósággal, mivel az illetékes intézmények egyben szakmaiak is, és felelősek a kulturális és történelmi örökség megőrzése és fejlesztése tekintetében (a kulturális örökségről szóló állami törvények definiálják). Az intézményes fenntarthatóság mellett lehetőség lesz a turisztikai szervezetek részéről való fenntarthatóságra is, amelyek a helyszínekről való gondoskodással, a feltárási helyeknek az idegenforgalmi kínálatba való beemelésével és bemutatásával járulnak hozzá a fenntarthatóság anyagi biztosításához. Mint ahogyan már említettük, a projekt egyik fontossága kiterjesztésének lehetősége, Бугац, Петермоноштор, учествовање студената археологије Bugac, Pétermonostor, régészhallgató munka közben Bugac, Petermonostor, students of archaeology at work project itself. That is, as long as the jurisdiction of these institutions, as representatives of the governments, exists defined by the law on cultural heritage of Hungary and Serbia. Financial viability of the project will be provided by the participation of sites in the various touristic activities. This will including the financial viability of the direct revenue incurred in connection with the objects such as entrance fees, the percentage of funds from the tourist routes and also the financial viability within individual cases in the local community, such as new programs and services by local population that will support tourist industry. One percentage of the financial sustainability will also be provided by the state budget, which is responsible for the care of the cultural and historical heritage. Institutional sustainability in this case, is intertwined with the professional viability, because the relevant institutions are both professional and responsible for the maintenance and further development of the cultural and historical heritage (as defined in state laws on the management of cultural heritage). In addition to the institutional viability, the sustainability that will be provided by the tourist organizations will have a contribution towards the insurance of financial sustainability, care, implementation and promotion of the tourist sites. As it has already been mentioned, one of the project s cores is the

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Önkéntesek bevonása 8-18 évesek természetvédelmi nevelésébe: a Süni táborok 25 éve

Önkéntesek bevonása 8-18 évesek természetvédelmi nevelésébe: a Süni táborok 25 éve Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 338-346, 2012 Önkéntesek bevonása 8-18 évesek természetvédelmi nevelésébe: a Süni táborok 25 éve Malatinszky Ákos 1, Ádám Szilvia 1, Benicsek Mihály 2, Bundai Zsófia

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

A Green Mountain zöld hegyek projekt és eredményei. www.greenmountain-see.eu

A Green Mountain zöld hegyek projekt és eredményei. www.greenmountain-see.eu A Green Mountain zöld hegyek projekt és eredményei www.greenmountain-see.eu Jelen kiadvány, valamint tovább információk a Green Mountain projektről és eredményeiről elérhetőek a projekt weboldalán és a

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Innovációs Hivatal. NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP 2012. augusztus 27.

Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Innovációs Hivatal. NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP 2012. augusztus 27. Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Innovációs Hivatal NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP 2012. augusztus 27. Kulcsemberek Szendrák Erika Kroó Norbert Katona István (KOKI) Pál Csaba (SZBK) Szakács Gergely

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektekről A 72/2004 (XII.14.) BFT számú határozatában a Balaton Fejlesztési Tanács felhatalmazta a Balatoni

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE Tájökológiai Lapok 12 (2): 391 399. (2014) 391 SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE TÓTH Enikő Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

MŰSZAKI ALKOTÁSOK MEGŐRZÉSE AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉVEL DEVELOPMENT OF TOURISM A MANNER TO PRESERVE THE TECHNICAL CREATION

MŰSZAKI ALKOTÁSOK MEGŐRZÉSE AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉVEL DEVELOPMENT OF TOURISM A MANNER TO PRESERVE THE TECHNICAL CREATION űszaki tudományos közlemények 2. XV. űszaki Tudományos Ülésszak, 2014. Kolozsvár, 207 212. http://hdl.handle.net/10598/28541 ŰSZAKI ALKOTÁSOK GŐRZÉS AZ IDGNFORGALO FJLSZTÉSÉVL DVLOPNT OF TOURIS A ANNR

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 101. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 26., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 101. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 26., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 26., csütörtök 101. szám Tartalomjegyzék 2012. évi CXXXI. törvény A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás

A térség egészség turisztikai lehetıségei. Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás A térség egészség turisztikai lehetıségei Dr. Lányi Katalin fıiskolai docens TSF Egészségügyi Fakultás Egészség turizmus Minden az egészséggel kapcsolatos utazás, melynek során a látogató alapvetı motivációja

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

COOPERATION AGREEMENT

COOPERATION AGREEMENT COOPERATION AGREEMENT I, Mátyás Prikler hereby confirm in the name of the above partner organisation my interest in participating in the preparation, realization and evaluation of the 5 th GOMBUSHO WORKSHOP

Részletesebben

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere Gál Zoltán 1 Marius Onic 2 1 IT igazgató, Debreceni Egyetem TEK, zgal@unideb.hu 2 IT vezet, Nagyváradi Egyetem, omar@uoradea.ro

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 16.3.2010 2008/0241(COD) MÓDOSÍTÁS 172-273 Jelentéstervezet Karl-Heinz Florenz (PE430.635v03-00) az hulladékairól

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben