МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV"

Átírás

1 1 МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

2 МОНАТУР MONATUR 2

3 3 МОНАТУР MONATUR МОНАТУР MONATUR Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајан чинилац одрживог развоја A középkori kolostorok mint közös kulturális örökség a turisztikai kínálatban, ma is a fenntartható fejlődése potenciálisan fontos tényezői. Medieval monasteries as part of the collective cultural heritage tourism, and as potentially important part of sustainable development. Нови Сад 2012

4 МОНАТУР MONATUR 4 The Programme is co-financed by the European Union Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Autonomne Pokrajine Vojvodine Muzej Vojvodine Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Turistička organizacija Vojvodine

5 5 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR МОНАТУР Јермина Станојев MONATUR Jermina Stanojev Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајан чинилац одрживог развоја A középkori kolostorok mint közös kulturális örökség a turisztikai kínálatban, ma is a fenntartható fejlődése potenciálisan fontos tényezői. Medieval monasteries as part of the collective cultural heritage tourism, and as potentially important part of sustainable development. Пројекат је осмишљен тако да обухвата три насеља локалитета: Раковац Думбо, манастир Светог Ђорђа и Нови Бечеј Арача у Србији, и Бугац Петермоноштор (Pétermonostor) у Мађарској. Ови средњoвековни манастири, заједничка културна и историјскa баштина, окосница су пројекта у оквиру којег ће се одвијати неколико врста активности, у трајању од 15 месеци. Циљ пројекта је унапређење заједничке одговорности за културно наслеђе, које се остварује преко мањих акција и планирања, побољшања прекограничне сарадње у области истраживања, културних односа, развоја и туризма. Планира се и реализује заједничка јединствена туристичка понуда и њен подстицајни утицај на одрживи развој средине. Специфични циљеви су управљање заједничким културним наслеђем ради промоције културних вредности, традиције и развоја туризма. Они се спроводе различитим активностима. На овим локалитетима врше се археолошка истраживања прекограничног карактера, израђују се студије везане за настанак, фазе грађења и просторни концепт за сва три локалитета. Ова истраживања су потребна ради утврђивања и проширивања сазнања о овој заједничкој културној баштини, како би се утврдиле чињенице неопходне за квалитет и садржајност туристичке понуде. Спроводи се превенција за очување и развој ове заједничке културно-историјске баштине. Она подразумева и конкретне конзерваторско-рестаураторске радове на манастиру Светог Ђорђа и Felső-monostor у, који се изводе у циљу адекватне заштите и презентације културне баштине у оквиру туристичких понуда. Раде се копије сполија за A projektet úgy terveztük, hogy három települést helyszínt ölel fel, mégpedig Szerbiában: Rakovac/Dombó - Szent Györgykolostor és Törökbecse Aracs; Magyarországon: Bugac - Pétermonostora. Ezek a középkori kolostorok, a közös kulturális és történelmi örökség képezik a projekt vázát, egybefogva több tevékenységet tizenöt hónapos időtartamban. A projekt átfogó céljaként a kulturális örökség iránti közös felelősség fejlesztését fogalmaztuk meg, mely kisebb akciók és tervezések, jobb határon túli kutatási, kulturális, fejlesztési és turisztikai együttműködés révén valósul meg. Tervben van és teljesül egy közös egyedi turisztikai kínálat, mely ösztönzőleg hat a környezet fenntartható fejlődésére. A sajátos célok a közös kulturális örökség működtetése a kulturális értékek és hagyományok bemutatása, valamint a turizmus fellendítése céljából. Ezek különféle akciók révén valósulnak meg. Ezeken a feltárási területeken határon átnyúló jellegű régészeti ásatások folynak, mindhárom helyszín eredetéről, építkezési fázisairól és területi koncepciójáról tanulmányok készülnek. A kutatásokra ennek a közös kulturális örökségnek a pontos meghatározása és a rá vonatkozó ismeretek bővítése céljából van szükség, hogy megállapíthatók legyenek a turisztikai kínálat színvonala és tartalma tekintetében elengedhetetlen tények. Folyamatban van a közös kulturális és történelmi örökség megőrzéséhez elengedhetetlen megelőzési folyamat. Ezen a Szent György-kolostor és Felsőmonostor konkrét konzervációs és restaurációs munkálatai értendők, melyek a kulturális örökség megfelelő védelme és a turisztikai kínálat keretében történő bemutatása érdekében történnek. Másolatok készülnek a Szent György-kolostor falainak spoliumáról, melyeket a The project is designed to cover three settlements-sites in Serbia: The Rakovac-monastery, Saint George; Novi Bečej-Arača and Bugac-Pétermonostorain, Hungary. These medieval monasteries are the common cultural and historical heritage backbone of the project and will cover several types of activities for a period of 15 months. The overall objective of the project is defined as the shared responsibility for the promotion of cultural heritage. This is to be achieved through small actions and planning, improving cross-border research cooperation, cultural relations and tourism development, planning and implementation of joint tourist offers and its unique incentive impact on sustainable development issues. The specific objectives are: management of common cultural heritage through the promotion of cultural values and traditions and tourism development. They are to be achieved by following activities: At these sites the performed archaeological excavations have cross-border characters and studies, related to the origin, construction phase and spatial concept. This research is needed to establish and expand the knowledge of this common cultural heritage, in order to establish the facts necessary for the quality of tourist attractions. The emphasis is put on the preservation and development of the common cultural and historical heritage. This includes specific conservation and restoration of works in Saint George s Monastery and Felső Monostor in an effort to protect these works as an adequate representation of the cultural heritage for tourism. Copies for the Saint George s Monastery site are being made and brought back to locations documented by the archeological excavations. Small-scale infrastructure is being improved. Water facilities are being built in the surrounding area of Rakovac. Car

6 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 6 зидове манастира Свети Ђорђе, које ће се поставити на позиције документоване археолошким ископавањем. Побољшава се инфраструктура мањег обима. Уведена је вода у локалитет у Раковцу. Урeђен је паркинг и простор за санитарне чворове на локалитету Арача, ради побољшања услуга за посетиоце. Развијају се тематске туристичке руте са овим манастирима као главним тачкама интересовања, али и са другим успутним локацијама суседних области. Нове руте повезују ове локалитете на различите начине, али ће они бити интегрисани и у већ постојеће руте. Остаје отворена могућност придруживања других објеката исте категорије и периода, и њиховог укључивања у научна истраживања и туристичку понуду. Заједничке изложбе презентују истраживања и спроводе заједнички маркетинг поводом туристичких активности и понуде. Главне циљне групе су стручњаци релевантних институција, локално становништво, туристичке групе, као и ужа и шира јавност. Прекогранични карактер пројекта се огледа у сарадњи, утицају и размени искустава партнерских институција, али и у разноврснијој туристичкој понуди као крајњем продукту. Очекивани резултати прекограничне сарадње су активности институција учесника на очувању заједничке културне баштине и туристичка понуда која ће бити део система одрживог развоја локалних средина. Утицај пројекта највише ће осетити управо локално становништво. Археолошка истраживања на локалитетима Раковац манастир Светог Ђорђа, Бугац Pétermonostor и Нови Бечеј Арача обављана су и претходних година. Ова истраживања су указала на њихову важност на локалном нивоу, али и на нивоу повезивања мађарске и српске историографије и културе. Међутим, та археолошка истраживања су само део неопходних радова да би се локалитети потпуно истражили, документовали и припремили за даље коришћење и туристичку презентацију. Музеј Војводине започео је истраживања на Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, археолошка истраживања Rakovac, Dombó, Szent György kolostor, régészeti feltárás Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, archaeological excavations régészeti ásatások dokumentáláshoz mellékelnek. Kisebb méretű infrastrukturális javítás is folyik. A rakovaci feltárási területre bevezették a vizet. Aracson parkolóhelyet és toaletteket alakítottak ki a látogatóknak nyújtotta szolgáltatások javítása érdekében. Az érdeklődés középpontjában álló fenti kolostorokkal jelzett kifejlesztett tematikus turisztikai útvonalakba bekerültek a szomszédos területek más útba eső helyszínei is. Az útvonalak különféle módon létesítenek összeköttetést a helyszínek között, de beépülnek a már kialakított útvonalakba is. Nyitott marad az azonos kategóriába tartozó és korszakból származó más parks and toilet facilities are being constructed at Araca site in order to improve services for visitors. Thematic tourist routes are being developed, determined by the monasteries as the main points of interest, also including other intermediate locations in nearby areas. New routes connect sites in different ways and will be integrated into existing routes. There is still the possibility of joining objects of the same category and period in scientific research and tourism. Joint exhibition presents research and conducts joint marketing regarding tourism activities and offers. The main target groups are the experts of the relevant institutions, local people Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, археолошка истраживања Rakovac, Dombó, Szent György kolostor, régészeti feltárás Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, archaeological excavations

7 7 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, средњовековна некропола Rakovac, Dombó, Szent György, középkori sírok Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, medieval necropolis локалитету у Раковцу године, са повременим радовима до године. На локалитету Felsőmonostor истраживања су започела године од стране Музеја у Кечкемету (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete). Музеј Војводине је истраживања обављао на локалитету Арача од до 1978, а затим од до године. Конзерваторске радове на локалитету Арача обавља Покрајински завод за заштиту споменика културе. Овај пројекат омогућио је даљи процес превенције и развоја ове културне баштине. Потребна су средства којима би се покренула Раковац, Думбо, манастир Светог Ђорђа, крипта Rakovac, Dombó, Szent György kolostor, kripta Rakovac, Dumbo, monastery Saint George, crypt létesítmények csatlakoztatásának, valamint a tudományos kutatásokba és a turisztikai kínálatba való beemelésének lehetősége is. A közös kiállítás bemutatja a kutatásokat és a turisztikai tevékenységek és kínálat kapcsán közös marketing folyik. A fő célcsoportok a jelentős intézmények szakemberei, a helyi lakosság, turistacsoportok, valamint a szűkebb és a szélesebb nyilvánosság. A határon átnyúló jelleg a partnerintézmények együttműködésében, kölcsönhatásában és tapasztalatcseréjében nyilvánul meg, and tourist groups, as well as the general public. Cross-border character is reflected in the cooperation, impact and exchange of experience among the partner institutions, as well as in the richer tourist attractions as a final product. It is expected, that through this cross-border cooperation, institutions will become actively involved in the preservation of common cultural heritage and the tourism that will be part of the sustainable development of local communities. It is the local residents however, on which this project will have its greatest impact. Archaeological excavations at the Rakovac-monastery, Saint George; Bugac-Pétermonostora and Novi Becej-Araca sites, were carried out in previous years. This research has emphasized its importance at a local level but also at the broader level, connecting the Hungarian and Serbian history and culture. However, the undertaken archeological research is only part of what is needed in order to fully explore, document and prepare the sites for further use, specifically for the tourist industry. Archaeological research, undertaken by the Museum of Vojvodina in the region of St. George s Monastery began in 1963 and it lasted, with sporadic work, up to At Felső Monostor research began in 2001, undertaken by the Museum Organisation of Bács- Kiskun County Municipality. The Museum of Voivodina researched the Araca region from 1971 to 1978 and then again from 2006 to Conservation works on the site of Araca was performed by the Provincial Institute of Cultural Heritage Preservation. This project has furthered the process of conservation of cultural heritage. Initial means are needed to ensure new research in order to establish the connection between these sites and to present them uniquely. They are of a great importance for Hungarian and Serbian culture and their historical, cultural and geographical connections. The Museum of Vojvodina, a leading partner and the Museum Organisation of Bacs-Kiskun County Municipality, a cross-border partner have achieved cooperation in past years through the Protocol of Museum Cooperation.

8 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 8 нова истраживања, како би се уоквирила повезаност ових локалитета и како би се они јединствено представили. Они су од велике важности за мађарску и српску културу, њихову историјску, културну и географску повезаност. Водећи партнер, Музеј Војводине и прекогранични партнер, Музеј у Кечкемету (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete), ранијих година остварили су сарадњу дефинисану Протоколом о међумузејској сарадњи. Нивои оспособљености локалитета. Манастир Светог Ђорђа, Felső-monostor а и Арача захтевају додатна улагања како у истраживачком погледу, тако и у погледу малих инфраструктурних радова. Ранијих година, рађена су археолошка истраживања на овим локалитетима, одобрена од стране надлежних министарстава, а под надзором, самих апликаната овог пројекта. Досадашња средства нису омогућила да се целина довољно и у потпуности истражи и сагледа, како би се локалитети оспособили за даље коришћење у оквиру туристичких понуда. С обзиром на то да два локалитета из Србије, Раковац манастир Светог Ђорђа и Арача имају велику важност и за прекограничног партнера, важно је истовремено улагање у њих и у Felső-monostor, како би се довели на задовољавајући ниво конзервације, уређења и туристичке реанимације. У извештајима Музеја Војводине наводи се: Релативно добра очуваност зидова, грађевинских елемената и конструкција, наговештава могућност реконструкције неких делова манастирског комплекса Светог Ђорђа. Имајући у виду да су остаци манастира у самом центру села Раковац, могућа је ревитализација комплекса, као и у извештају Музеја у Кечкемету који указује на неопходност истраживања. Извођењем пројекта настављена је прекогранична сарадња стручњака из области археологије, очувања и унапређења културне баштине. Као четири основне циљне групе, дефинишу се стручњаци релевантних институција, локално Бугац, отварање пројекта Bugac, projektnyitó rendezvény Bugac, project opening ceremony de végtermékként a sokszínűbb idegenforgalmi kínálatban is. A határon átnyúló együttműködéstől várt eredmények a részvevő intézményeknek a közös kulturális örökség megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége és a helyi környezetek fenntartható fejlődési rendszerének részét képező turisztikai kínálat lesz. A projekt hatása legjobban a helybeli lakosságot fogja érinteni. A régészeti feltárások Rakovacon - Szent György-kolostor, Bugacon Pétermonostora, Törökbecsén - Aracs az elmúlt években is folytak, és rámutattak helyi, de a magyar és a szerb történelem és kultúra egybefonódásának Бугац, отварање пројекта Bugac, projektnyitó rendezvény Bugac, project opening ceremony Level of readiness of Saint George s Monastery, Felső Monostor and Araca areas requires additional investments both in terms of research and in terms of small infrastructure. Archaeological research conducted in these locations, has been approved by the Ministry of Culture, under the Бугац, Петермоноштор, посета ученика археолошким ископавањима Bugac, Pétermonostor, bugaci általános iskolások látogatása az ásatás helyszínén Bugac, Petermonostor, visitors from the primary school of Bugac at the excavation

9 9 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR становништво, туристичке групе, као и ужа и шира јавност. Стручњаци релевантних институција представљају најужу циљну групу која је и најдиректније повезана са пројектом, у контексту научних истраживања и сазнања, с обзиром на карактер пројекта који није комерцијалан и неће бити у потпуности комерцијализован до мере масовне популаризације. Локално становништво је друга циљна група, која треба да се анимира, укључи и интегрише у спровођење пројекта. Локално становништво представља једну групу легитимних корисника културне баштине, али и групу за коју се очекује да ће имати највише добити од овог интегративног пројекта, у контексту њиховог директног и индиректног учествовања. Учешће локалног становништва и резултати пројекта у њихову корист, очекују се као доминантни у завршној фази пројекта, када се локалитети дају њима на коришћење и даље усмеравање у оквирима одрживог развоја. Туристи су група која ће највише доприносити популаризацији и финансијским приходима, након реализације овог дела пројекта. С обзиром на тематску заокруженост планиране туристичке туре и популарност оваквих тура (као што је нпр. обилазак фрушкогорских манастира, тврђаве на Дунаву...) овде се појављује тематика везана за заједничку историју, и објекте исте групе, где је компаративна компонента локалитета један од важних утицајних фактора за ову циљну групу. Путем различитих медија и активног деловања планира се утицај на уже и шире циљне групе како би се указало на важност заједничког културног наслеђа Мађарске и Србије, пробудило интересовање за овај облик туристичких активности и подигла свест о важности културног наслеђа. Истраживачка и културна интеракција ће се постићи обостраним учешћем стручњака у свим сегментима пројекта, што ће допринети и отварању могућности за различите облике сарадње. Сарадња ће szintjén is betöltött jelentőségére. Ezek a régészeti ásatások csupán egy része a helyszín teljes feltárásának, dokumentálásának és további használatához és turisztikai bemutatásához szükséges felkészülésnek. A régészeti kutatások 1963-ban vették kezdetüket, egészen 2007-ig a Vajdasági Múzeum végzett a rakovaci lelőhelyen időszakos feltárásokat. A Felsőmonostor feltárási helyen a kecskeméti múzeum (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete) 2001-ben kezdte meg a feltárásokat. A Vajdasági Múzeum a évi, majd a évi időszakban folytatott kutatást Aracson, ahol a konverzációs munkálatokat a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet végzi. Ez a projekt lehetővé tette a megelőzési folyamat folytatását és e kulturális örökség fejlesztését. Újabb kutatások elindításához azonban anyagi eszközökre van szükség, hogy ezeknek a helyszíneknek a kapcsolódási pontjait egybefoghassuk és egységesen bemutathassuk. Hiszen nagy fontosságúak a magyar és szerb kultúra, történelmi, kulturális és földrajzi egybefonódása tekintetében. A vezető partner, a Vajdasági Múzeum és határon túli partnere, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete az elmúlt években protokollban lefektetett múzeumok közötti együttműködést folytattak. A Szent György-kolostor, Felsőmonostor és az aracsi feltárási helyek felkészítési szintjei további befektetéseket igényelnek mind kutatási, mind pedig kisebb infrastrukturális munkálatok szempontjából. A korábbi években a szóban forgó helyeken az illetékes minisztériumok jóváhagyásával és e projekt pályázóinak felügyeletével végeztek régészeti ásatásokat. Az eddigi eszközök nem tették lehetővé az átfogó maradéktalan felkutatást, és a feltárási helyeknek az idegenforgalmi kínálatba való belefoglalására való alkalmassá tételét és e célú használatát. Mivel a két szerbiai helyszín, a rakovaci Szent György-kolostor és Aracs nagy fontosságúak a határon túli partner számára is, fontos az egyidejű befektetés Felsőmonostorral, megteremtve ezzel a megfelelő szintű konzervációját, rendezését és turisztikai felélesztését. supervision of the project applicants themselves. Previous funds have not been sufficient for the complete examination of entire sites and areas are thus ill-equipped to be deployed into the tourism industry. Since the two sites in Serbia, Saint George s Monastery and Araca, have great significance for the crossborder partners, it is important to invest in Pétermonostora which would promote conservation, development and tourism. In reports of the Museum of Vojvodina it is stated: The relatively good preservation of the walls, building elements and structures, suggesting the possibility of reconstruction of some parts of the monastery complex monasteri Saint George. Having in mind that the remains of the monastery are in the heart of the village Rakovac, it is possible to revitalize the complex, and in the report from the Museum Organisation of Bacs- Kiskun County Municipality of Felső Monostor, the necessity of research is emphasised. Performing the project, the crossborder cooperation of experts in the field of archeology, preservation and promotion of cultural heritage, was continued. Experts from referent institutions, locals, tourist groups, as well as general public are recognized as the primary four target groups. Experts from referent institutions represent the closest target group, most directly associated with the project in the context of scientific research and knowledge, since the project itself is noncommercial in nature and will never be fully commercialized to the extent of mass popularization. The local population is the second target group. This group ought to be engaged and integrated into the implementation of the project. The local population is a group of legitimate participants in the cultural heritage, but also a group that is expected to get the most use from this integrative project in the context of their direct and indirect participation. The participation of local population and the results of the project on their behalf are expected to be dominant in the final phase of the project when the sites are open for public viewing and further guidance within the sustainable development.

10 Hungary-Serbia МОНАТУР MONATUR IPA Cross-border Co-operation Programme 10 омогућити директно и индиректно оспособљавање и управљање заједничким културним наслеђем. Директно, конкретним циљевима и активностима које у краћем временском периоду доносе резултате, као што су уређење и модернизација културног наслеђа, побољшање мале инфраструктуре у вези са рутама, а индиректно, активностима које ће путем различитих средстава из области туризма и медија подржати очување културног наслеђа и омогућити дугорочну координацију њиме. Заједничка презентација културних вредности, традиције и туризма, изложбе и промоције ће омогућити увећање циљних група, јер ће се обостраним активностима промоција, добити већ поменуте циљне групе, али и са мађарске и са српске стране. Овај фактор проширења циљних група доприноси повећању интеграције сваког од локалитета појединачно, али и заједно, у јединственој туристичкој понуди. Овим активностима се настоји успоставити одрживост културног наслеђа и његове животне средине, што такође представља један од циљева. Развој туризма, формирањем конкретних туристичким рута, у оквиру пројекта је важан циљ који има утицаја на локално становништво и средину, отварањем многобројних могућности развоја управо тих средина. Повезивање ових локација у туристичке руте указаће становништву на конкретне могућности развоја (отварање угоститељских објеката и сл.). Индиректан утицај ће се јавити и у подручјима која ће бити интегративни део рута, али не и доминантан. Успутно довођење туристичких група у та места ће отворити могућности за даља интересовања и потенцијални развој тих подручја. Археолошка и научна истраживања ће подићи на виши ниво сазнања о локалитетима, историји и културним вредностима у дужем временском периоду. Мале реконструкције и конзерваторско-рестаураторски радови обезбедиће дугорочну постојаност и квалитет презентације културног Нови Бечеј, Арача, уређење паркинг простора Novi Bečej, parkolóhely kialakítása Aracson Novi Bečej, Arača, arrangement of car park A Vajdasági Múzeum jelentéseiben olvasható: Az aránylag jól megőrzött falak, építészeti elemek és szerkezetek jelzik a Szent György-kolostor együttes egyes részei rekonstrukciójának lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy a kolostormaradványok magában Rakovac falu központjában találhatók, a kolostor együttes felújítható. Ugyanígy a kecskeméti múzeum jelentése is utal a további kutatások szükségességére. A projekt kivitelezésével folytatódik a régészet, a kulturális örökség megőrzése és fellendítése területén tevékenykedő szakemberek határon átívelő együttműködése. Négy fő célcsoportot definiáltunk, ezek a jelentős intézmények szakemberei, a helyi lakosság, turistacsoportok és a szűkebb és szélesebb nyilvánosság. A fontos intézmények szakemberei alkotják a legszűkebb célcsoportot, amely egyben a legközvetlenebb kapcsolatban van a projekttel a tudományos kutatások és ismeretek tekintetében, mivel a projekt nem üzleti jellegű, és nem is fogják kommercializálni tömeges népszerűsítés méretűre. A másik célcsoport a helyi lakosság azzal a céllal, hogy buzdítani kell a projektben való részvételhez, be kell abba vonni és csatlakoztatni kell a projekt végrehajtásába. A helybeli lakosság a kulturális örökség legitim igénybe vevőinek csoportja, amely tekintetében a legtöbbet hozhat ez az integratív projekt közvetett Tourists are expected to be the group that contributes most to popularisation and financial aspect after this part of the project is accomplished. By evaluating the popularity of the planned tours, (such as visiting monasteries of Fruska Gora or fortresses on the river Danube) the importance of the common history will emerge, where the comparative components of the sites are among the important and influential factors for this target group. Through various media and actions we plan to influence various target Бугац, учествовање студената археологије Bugac, régészhallgató munka közben Bugac, students of archaeology at work

11 11 Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme МОНАТУР MONATUR Нови Бечеј, Арача, паркинг Novi Bečej, parkolóhely kialakítása Aracson Novi Bečej, Arača, car park наслеђа, као и уређење околине археолошких комплекса. Израда компаративних и јединствених истраживања и студија о заједничком културном наслеђу створиће платформу за осмишљавање стратегија у вези са заједничким културнотуристичким активностима. Израда студија одвијаће се у одређеном временском периоду, али ће бити основа за даљи развој туристичких понуда које ће имати дугорочне резултате. Очекује се побољшање инфраструктуре у циљу Бугац, Петермоностор, гроб, 12. век Bugac, Pétermonostor, sír, Árpád-kor Bugac, Petermonostor, grave, 12th century és közvetlen bekapcsolódásuk értelmében. A helyi lakosság részvétele és a projekt hozadéka számukra domináns a projekt befejező szakaszában, amikor a feltárási helyeket használatra kapják és a fenntartható fejlődés keretében működtethetik. A turisták képviselik azt a csoportot, amely a projekt e részének teljesítése után legjobban hozzájárul népszerűsítéséhez és az anyagi bevételekhez. Tekintettel a tervezett turistaútvonalak tematikai körülhatárolására és népszerűségére (mint pl. a Fruška gora-i kolostorok, a dunai vár megtekintése stb.), itt jelenik meg közös történelemhez fűződő téma és az azonos csoportba tartozó létesítmények, amelyben a helyszínek egybevethető komponense az egyik fontos befolyásoló tényező e célcsoport számára. A szűkebb és szélesebb célcsoportra gyakorolható befolyás a különböző médiumok és aktív tevékenység révén van tervbe véve, rámutatva ezzel Magyarország és Szerbia közös kulturális örökségének fontosságára, felkeltve az érdeklődést az ilyen jellegű idegenforgalmi tevékenységek és a kulturális örökség fontosságának tudatosítása iránt. A kutatási és kulturális interakció a projekt minden szegmentumában a szakemberek mindkét részről való részvételével valósul meg, hozzájárulva a lehetséges együttműködési formák groups in order to highlight the importance of the common cultural heritage of Hungary and Serbia and to arouse interest in the form of tourism and to ultimately raise awareness of the importance of cultural heritage. Research and cultural interaction will be achieved through the mutual participation of experts in all aspects of the project, which will contribute to opening opportunities for a range potential cooperation. The cooperation will enable the direct and indirect equipment and management organisation of shared cultural heritage. Directly, specific objectives and activities will have produced results in a shorter period of time, such as planning and upgrading of cultural heritage, improving small infrastructure in relation to routes. Indirectly, the activities will be done through various means of media and tourism, they will support cultural heritage and provide long-term management. A joint presentation of cultural values, tradition and tourism, exhibitions and promotions will create an increase in the target groups, because it will promote mutual activities on both Hungarian and Serbian sides. This factor contributes to the expansion of target groups and encourages the integration of each of the sites both individually and together, in a unique tourism offer. These activities are attempting to establish the sustainability of cultural heritage and its environment. The development of tourism by establishing specific tourist routes within the project is an important goal that has an impact on the local population and the environment and opens many opportunities for developing these areas. Linking these locations through the tourist route will open up a number of unique opportunities for locals (catering facilities, etc.). The indirect impact will occur in areas that will be an integrative but not dominant part of the route. Occasional visits of tourist groups to these locations will lead to further interest and the potential development of these areas. Archaeological and scientific research will be raised to a higher level of knowledge regarding the locations, history and cultural values over the long term.

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities

Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája. Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Svájci Hozzájárulás A lehetőségek széles skálája Swiss Contribution A Broad Range of Opportunities Tartalomjegyzék / Contents Köszöntő / Foreword...5 Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS

PÉCS A BEFOGADÓ VÁROS PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai koncepció 2014-2020 Készítette: DDRFÜ Nonprofit Kft. 2013 1 PÉCS küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen stratégiai

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

az Európai Felnőttképzési Társaság

az Európai Felnőttképzési Társaság Európai Felnőttképzési Társaság A mindenirányú tanuláshoz és annak hozzáférhetőségéhez való jogot mindenki számára garantálni kell Az Európai Felnőttképzési Társaság (European Association for Education

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szilágyi Bernadett Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár Az értekezés az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING

3 rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE THE INFLUENCE OF TEACHING METHODOLOGY ON THE QUALITY OF TEACHER AND PRE-SCHOOL TEACHER TRAINING Republika Srbija Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku Štrosmajerova 11., 24000 Subotica Szerb Köztársaság Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Strossmayer

Részletesebben

Erasmus Charter for Higher Education 265078-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 265078-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE Horizontális témák részfeladat Zárójelentés Egyeztetett változat 2006. április 30. 7 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 ELŐZMÉNYEK... 5 1.2 A

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban

Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regionális Phare 2001 Program Turizmusfejlesztés az Észak-magyarországi Régióban Regional Phare 2001 Programme Supporting Tourism Development in Northern Hungary HU0105-06 Köszöntő To the Reader Készült

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) abban

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

I. POSITION PAPER OF THE EUROPEAN WOMEN S LOBBY AZ EURÓPAI NŐI LOBBY HELYZETJELENTÉSE

I. POSITION PAPER OF THE EUROPEAN WOMEN S LOBBY AZ EURÓPAI NŐI LOBBY HELYZETJELENTÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai Kar I. POSITION PAPER OF THE EUROPEAN WOMEN S LOBBY AZ EURÓPAI NŐI LOBBY HELYZETJELENTÉSE II. LÉVAI KATALIN: NŐK AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN KATALIN LÉVAI:

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 12., szerda Tartalomjegyzék 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról 54601

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben