ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ"

Átírás

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ТЕМА: УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16. ВЕКА КАНДИДАТ: мр ЗОЛТАН ЧЕМЕРЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију: ; Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду 2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: -др Ђура Харди, ванредни професор, ужа научна област Медијевистика, , Филозофски факултет Нови Сад, ментор -др Ненад Лемајић, редовни професор, ужа научна област Медијевистика, , Филозофски факултет Нови Сад -др Петар Рокаи, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду у пензији, ужа научна област Медијевистика -др Дејан Радичевић, доцент, ужа научна област Археологија, , Филозофски факултет Београд II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 1. Име, име једног родитеља, презиме: Золтан (Лајош) Чемере 2. Датум и место рођења, општина, република: Кикинда, Кикинда, Србија Датум одбране, место и назив магистарске тезе: 22. мај 2007, Филозофски факултет у Новом Саду; Нови Сад Црквени редови на тлу средњовековне Чанадске дијецезе 3. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука: историја, медијевистика 4. Приказ научних стручних радова са оценом: НАПОМЕНА: Приказ треба да садржи пуне називе научних и стручних радова, где и када су објављени, имена коаутора и кратак опис садржине радова, са експлицитном оценом да ли радови припадају или не припадају ужој научној области из које је докторска дисертација, односно да ли су радови у вези са докторском дисертацијом. Zoltan Čemere, Ognjišta u močvari prilozi za srednjovekovnu istoriju kikindskog kraja i Vojvodine, Istorijski arhiv Kikinda, Kikinda, Историјско-географска студија посвећена простору северног Баната у позном средњем веку. Студија је у непосредној вези са темом докторске дисертације. Zoltan Čemere, Srednjovekovni manastiri Banata i Pomorišja, Istorijski arhiv Kikinda,

2 2 Kikinda, 2008, 218. Монографија о средњовековним манастирима и монашким редовима Баната и Поморишја. Реч је о допуњеној и проширеној магистарској тези. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Csömöre Zoltán, Bánság és Maros-vidék középkori monostorai, Nagykikindai Történelmi Levéltár, 2008, с Монографија о средњовековним манастирима и монашким редовима Баната и Поморишја. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе (превод постојеће монографије на мађарски језик - упоредити претходну библиографску јединицу). Золтан Чемере, Руско Село - прилози за монографију насеља, Историјски архив Кикинда, Кикинда, 2012, 360. Монографија насеља. Није у вези са предложеном темом докторске тезе. Csömöre Zoltán, Kisorosz - adalékok a település monográfiájához, Történelmi Levéltár - Nagykikinda, Nagykikinda, Монографија насеља. Није у вези са предложеном темом докторске тезе. Золтан Чемере, Банатска Топола прошлост тополског краја од праисторије до 20. века, Банатски културни центар Ново Милошево, Монографија насеља Банатска Топола и њеног краја. Није у вези са предложеном темом докторске тезе. Золтан Чемере, Мрежа средњовековних католичких цркава у Банату, Гласник музеја Баната 8, Панчево, 1998, Оригинални научни рад из историје црквене организације на тлу Баната у средњем веку. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Золтан Чемере, Осврт на податке о Куманима око Кикинде, Гласник музеја Баната 9/10, Панчево, 2000, Научни прилог о етничкој и културолошкој структури средњовековног Баната. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Золтан Чемере, Манастири северног Баната, Гласник музеја Баната 11/12, Панчево, 2002, Оригинални научни рад из историје црквене организације на тлу Баната у средњем веку. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Золтан Чемере, Манастир Оросланош, Attendite 1- Гласник Историјског архива у Кикинди, Кикинда 2004, Оригинални научни рад из историје црквене организације на тлу Баната у средњем веку. Студија је у непосредној вези са темом докторске дисертације. Золтан Чемере, Трагови средњовековне архитектуре у северном Банату, Attendite 2-3 Гласник Историјског архива у Кикинди, Кикинда, 2006, Научни прилог из историје средњовековног градитељства и архитектуре на тлу северног Баната у средњем веку. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Золтан Чемере, Северни Банат - копнени и речни саобраћај у средњем веку, Attendite 6 Гласник Историјског архива у Кикинди, Кикинда, 2009, Оригинални научни рад. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Золтан Чемере, Средњовековна насеља на доњем току Галацке, Attendite 7 Гласник Историјског архива у Кикинди, Кикинда, 2010, Научни прилог из историјске географије тла Баната. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе. Золтан Чемере, Трагови средњовековних објеката на аустријским топографским

3 3 картама из године, Attendite 8 Гласник Историјског архива у Кикнди, Кикинда, 2011, Научни прилог из историјске географије тла Баната. Секундарно, припада ужој научној области из које је пријављена тема докторске тезе. Csömöre Zoltán, Temesközi várak, erődített templomok a török portyázások időszakában ( ), In: Középkortörténeti Tanulmányok, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2012, Оригинални научни рад о утврђеним црквама на тлу Баната у епохи турске војне опасности од до године. Рад је у непосредној вези са пријављеном темом докторске дисертације. Золтан Чемере, Средњовековни копнени и речни саобраћај у западном (Потиском) делу Баната у светлу писаних и материјалних трагова, у: Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски процеси и догађаји, Ђура Харди (уредник), Историјски Архив Срема Филозофски Факултет у Новом Саду, Сремска Митровица 2013, Оригинални научни рад о копненом и речном саобраћају на тлу Баната у средњем веку. Припада ужој научној области из које је и пријављена тема докторске тезе.

4 4 III ОБРАЗЛОЖЕНИ КРИТЕРИЈУМИ И РАЗЛОЗИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАСНИВА ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ДА ЈЕ КАНДИДАТ ПОДОБАН ДА РАДИ ДИСЕРТАЦИЈУ На основу анализе приложених радова и исказаних библиографских референци Комисија је констатовала да је кандидат Золтан Чемере аутор две, односно четири медијевистичке историографске монографије националног значаја (2х (2х) М 42; упоредно објављене на српском и мађарском језику) као и да је самостални аутор десетак научних радова и прилога који су публиковани у релевантним научним и стручним часописима, односно тематским научним зборницима ( категорије 8х М х М 14 + М 45). Анализирани радови стоје у непосредној вези са предложеном темом докторске дисертације. На основу њих може се закључити да је кандидат у потпуности овладао методологијом историографске науке и да је оспособљен за истраживачки рад. Његови научни резултати су валидни и оригинални. Комисија је на основу изнетих чињеница оценила да је кандидат подобан за израду пријављене теме докторске дисертације. IV ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА НАПОМЕНА: Поред релевантних података о ментору, обавезно оценити његову подобност. Експлицитно навести да ли ментор јесте или није подобан. Предложени ментор, др Ђура Харди, ванредни професор из уже научне области Медијевистика на Филозофском факултету у Новом Саду у досадашњој академској и научној каријери истраживао је теме које се односе на везе Кијевске Русије са земљама средње Европе, српско-мађарске односе у средњем веку, живот и ритерску културу аристократије у Угарској у време владавине Анжујаца, средњовековну историју тла данашње Војводине. Аутор је две монографије: Ђура Харди, Наследници Кијева између краљевске круне и татарског јарма, студија о државно-правном положају Галичке и Галичко-Волинске кнежевине до године, Филозофски факултет у Новом Саду, Катедра за Историју, Монографије - књига 41, Нови Сад 2002, с и, Đura Hardi, Drugeti, povest o usponu i padu porodice pratilaca anžujskih kraljeva, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 2012, с. 480; Такође је уредник књиге Ђура Харди (ed.), Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски процеси и догађаји, Историјски архив Срем - Филозофски факултет у Новом Саду, Сремска Митровица 2013, с Аутор је преко 60 научних радова и рецензија научних књига и уџбеника. Учествовао је на више међународних научних скупова у Србији, Мађарској, Немачкој, Словачкој, Чешкој, Украјини, Пољској. Руководилац је међународног пројекта Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски процеси и догађаји, , Секретаријата за Науку АП. Војводине. Члан је уредништва научних часописа: Истраживања, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Настава Историје. На матичном Универзитету, до сада је био ментор две успешно одбрањене докторске дисертације кандидата, др Бориса Стојковског са темом Црквена историја Срема (2014), и др Александра Крстића, на тему Чланови династија југоисточне Европе у средњовековној Угарској ( 2014). На основу наведених чињеница, Комисија је закључила да је предложени ментор подобан да води пријављену докторску тезу и кандидата.

5 5 V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ: ОЦЕНА: 1. формулација назива тезе (наслова): Наслов докторске дисертације: УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16. ВЕКА, тематски, просторно и хронолошки је прецизно омеђен, разумљиво и адекватно формулисан у духу захтева модерне историографске науке. 2. предмета (проблема) истраживања: Предмет истраживања ове докторске тезе представља врло значајну област историографије и медијевистике. Наиме, утврђења и фортификације су незаобилазни, базични елемент сваке средњовековне политичке, социјалне, војне и економске структуре те детерминанта њеног постојања и организације. Предмет истраживања је стога усмерен на историографски приказ развоја средњовековних утврђења/градова (castrum regalis, castri) и других фортификација (кастелума; утврђених трговишта те других утврђених објеката типа племићких курија, верских средишта итд.) на заокруженом географском простору Баната, између река Тисе, Дунава и Мориша те планинског венца Карпата. Предмет истраживања је тим релевантнији у савременом компаративистичком историографском приступу, јер се приказана област данас простире на три земље, Србију, Румунију и Мађарску. У свом дијахроном приступу тема прати постојање утврђења и фортификација од 10. до средине 16. века, односно у политичким оквирима, настанка Краљевине Угарске у словенском јужнопанонском миљеу и свих ранијих наслеђа, до епохе османлијског продора у Европу и хришћанско-турских сукоба. Предмет истраживања су утврђења и фортификације у писаним дипломатичким и наративним изворима као и у анализи резултата истраживања археологије као помоћне историографске науке. Даље, њихово историјско-географско позиционирање (убикација), топонимија и хронологија настанка, класификација, односно, одређивање статуса и конкретне функције у контексту војне и политичке историје, средњовековних путних комуникација, државне организације (жупанија), економског живота, етничких и културолошких померања на реченом историјском простору. Предмет истраживања је прецизно формулисан, научно релевантан, у потпуности прихватљив и подобан за израду докторске дисертације. 3. познавања проблематике на основу изабране литературе Предочена литература указује на добро познавање проблематике која је предмет пријављене докторске дисертације. Изабрана литература је довољно обухватна. Поред радова који су у директној вези са темом рада, постоји обиље литературе кроз коју се на директан и индиректан начин долази до података значајних за тему истраживања. Навешћемо само најважнију литературу: Balás, Vilmos, Alföldi hosszanti sáncok, Régészeti Füzetek II/9, Budapest, Bóna, István, Az Árpádok korai várai, Budapest, Ţeicu, Dumitru, Cetăti medievale din Banat, Timisoara, Ţeicu, Dumitru: Despre incepturulire arhitekturii de fortfikatii medievale in Banat, Arheologia satului medieval din Banat, Reşiţa, 1996, Ţeicu, Dumitru, La fortification en terre de Giera, Miscellanea Historica et Archeologica in Honorem professoris Ionel Cândea, Brăila, 2009, Csánki, Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I-III, Budapest, Csorba, Csaba: Adattár a X-XVII. századi alföldi várakról, kastélyokról és erődítményekről, A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1972, Debrecen, 1972,

6 6 Ћирковић, Сима, Средњи век, Војводина, знаменитости и лепоте, Нови Сад, 1968, Дероко, Александар, Средњевековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд, Engel, Pál, Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban ( ), Értekezések a történelmi tudományok köréből, Budapest, Engel, Pál, Magyarország világi archontológiája , I-II, Budapest, 1996 Engel, Pál, Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájához, Műemlékvédelem I, Budapest, 1987, Engel, Pál, Vár és hatalom, Az uralom territoriális alapjai a középkori Magyarországon, Honor, vár, ispánság, Budapest, Feld, István, A 15. századi castrum mint kutatási probléma, Castrum Bene 2/1990,Budapest, 1992, Feld, István, Megjegyzések az Árpád-kori ún. kisvárak kérdéséhez, Műemlékvédelem, 31 (1987), 1-9. Fügedi, Erik, Vár és társadalom a századi Magyarországon, Budapest Garam, Éva-Patai Pál-Soproni Sándor, Sarmatisches Wallsystem im Karpatenbecken, Régészeti Füzetek II/29, Budapest, Gerő, László, Magyarországi várépítészet, Budapest, Гирић Милорад, Северни Банат, сакрални објекти и некрополе X-XV века, Рад Музеја Војводине, 37-38, Нови Сад, , Györffy, György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I-Iv, Budapest Haţegan, Ioan, Banatul medieval, Analele Banatului V, Timişoara, 1997, Јанкулов Борислав, Утврђења Римљана и варвара у Банату и Бачкој, Рад војвођанских музеја, I, Нови Сад, 1952, Iusztin, Zoltan: Politica şi administraţie in districtul Caransebeş (sec. XIV-XV), Analele Banatului, XX, Tmişoara, 2012, Koppány, Tibor, A castellumtól a kastélyig, A magyarországi kastélyépítés kezdetei, Művészettörténeti Értesítő 2, Koppány, Tibor, A középkori Magyarország kastélyai, Művészettörténeti Füzetek, 26, Budapest, Крстић Александар, Банат у средњем веку, Банат кроз векове, Београд, 2010, Крстић Александар, Из историје средњовековних насеља југозападног Баната, Зборник Матице Српске за историју, бр. 73, Нови Сад, 2006, Крстић Александар, Вршац у средњем веку, I део, Историјски часопис, књ. LIX (2010), Крстић Александар, Вршац у средњем веку, II део, Историјски часопис, књ. LX (2011), Merva, Szabina, A kora Árpád-kori sáncvárak keltezési lehetőségeiről, Castrum 15, Milleker, Bódog: Délmagyarország középkori földrajza I-II., Csanád, 1915 Nováki, Gyula, A magyarországi földvárkutatás története, Régészeti Füzetek II/12, Budapest, Oţa, Sliviu-Oţa, Lianu, Câteva date privind încetarea funcţionării cetătii de la Caraşova- Grad (jud. Caraş-Severin), Materiale si cercetări arheoloogica, Bucureşti, 2009, 193- Pállfy, Géza: A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig, Történelmi Szemle 38/2-3. szám (1998), Petrovics, István, A középkori Temesvár, Fejezetek a Bega-parti város 1552 előtti történetéből, Szeged, Radičević, R. Dejan: Medieval fortifications in Dupljaja and Grebenac; Proeedings of the Regional conference, Vršac, 2011, Радоњић, Јован, Србија и Угарска у средњем веку, Војводина, I, од најстаријих

7 7 времена до Велике сеобе, Нови Сад, 1939, Rădulescu, Alexandru, Istorie şi demografie în Banatul Otoman ( )-Realităti şi Ipoteza, Bhaut, V, Rusu, Adrian: Arad és Temes megye erődítményei, A középkori Dél-Alföld és Szer, Szeged, 2000, Rusu, Adrian, Mănăstirea Bizere, I, Cluj-Napoca, Szentkláray, Jenő, A becskereki vár, Budapest, Станојев, Небојша, Арача-цркве, некропола, манастир, Нови Сад, Шмит Рудолф, Средњевековни градови у Војводини, Војводина, I, од најстаријих времена до Велике сеобе, Нови Сад, 1939, Téglás, Gábor, Az alföldi sánczok maros-dunaközi csoportjainak helyrajza és technikai szerkezete, Értekezések a történeti tudományok köréből XX köt, Budapest, Вуксан Марко, Ковин-Град, средњовековно насеље и утврђење, Рад музеја Војводине, 39, Нови Сад, 1997, Вуксан Марко, Локалитет Град-сондажно истраживање године, Гласник Српског археолошког друштва, 5, Београд, 1988, Zsoldos, Attila, Magyarország világi archontológiája, , Budapest, циљева истраживања Циљ истраживања је да се дефинише простор средњовековног Баната у контексту постојања његових утврђења (градова; каструма) и других фортификација. Да се убикују такви објекти (с обзиром на археолошке налазе) и примарно потврди њихово постојање у писаним изворима. На једном месту, уз свеобухватну историографску анализу кандидат би у својој тези морао да да целовити преглед постојања утврђења и фортификација на тлу Баната од 10. до 16. века као комплексне историјске појаве, утврди њихову бројност, значај и искаже круг и функцију њихове просторне и временске распрострањености, узроке њихове генезе и правце развоја у односу на војне изазове епохе и геополитичку мапу овог дела Европе. С аспекта анализе писаних извора и њихове рефлексије у савременој топонимији, циљ тезе је да се изврши етимолошка и лингвистичка анализа имена утврђења и фортификација средњовековног Баната у контексту етничких померања и цивилизацијских утицаја. Коначно, истраживање има за циљ да на методолошки утемељен начин презентује научној јавности појединачни историјат сваког утврђења и фортификације, да одреди хронологију њиховог настанка, дефинише сатус и значај у контексту њихових војних, политичких, социјалних, економских и комуникационих функција. Циљеви истраживања су прецизно постављени и јасно образложени. У складу су са планираним садржајем рада. 5. очекиваних резултата (хипотезе) У претходним одредницама дефинисана тема докторске дисертације би у свом позитивном исходу требало да представља први свеобухватни монографски преглед настанка, развоја и функционисања утврђења и фортификација на тлу Баната од 10. до 16. века у контексту војне, политичке, друштвене и економске историје на геополитичкој мапи овог, стратешког, пограничног дела Европе од времена образовања Краљевине Угарске до турског освајања средње Европе. С обзиром на географски простор, карактер природних граница (Тиса, Дунав, Мориш) и виталних путних праваца, устаљеност убикације банатских утврђења и фортификација је као појава дугог трајања надилазила етничке и државне промене. Функција банатских утврђења била је

8 8 вишеструка, али под утицајем војно-политичких, социјалних, демографских и других чинилаца склона променама, понајпре у погледу свог статуса и значаја. Резултат истраживања ове докторске тезе представљао би оригинални и значајан допринос развоја српске, мађарске и румунске медијевистике, које су до данас само парцијално обрађивале речену тему. Радне хипотезе су добро постављене, а очекивани резултати релевантни и значајни за науку. 6. плана рада Након дефиниције предмета тезе, концепта и методологије рада, извршиће се свеобухватна хеуристичка фаза истраживања. Даље је планирана анализа писаних, дипломатичких и наративних, извора, да би се фазни резулати ове етапе рада компаративним методом упоредили са резултатима археологије, лингвистике, географије уз рецепцију ставова и мишљења старије историографије. Затим ће уследити синтетички део рада писање докторске тезе и дефинисање кључних резултата истраживања. Концепт рада би садржао следеће делове: I. УВОД (дефиниција теме, преглед извора и историографије) II. ПРОСТОР СРДЊОВЕКОВНОГ БАНАТА (рељеф, хидрографија...) II. ПРАИСТОРИЈСКО, АНТИЧКО И РАНОСРЕДЊОВЕКОВНО НАСЛЕЂЕ БАНАТА III. БАНАТ У РАЗВИЈЕНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ (настанак жупанија, насеља, путне комуникације...) IV. УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ БАНАТА ОД 10. ДО СРЕДИНЕ 13. ВЕКА (Историјски, политички и војни оквир епохе: настанак угарске државе и њени балкански суседи, византијско-угарски сукоби током 12. века, монголска најезда; Настанак утврђења и фортификација; Топонимија утврђења - словенски и мађарски топоними) V. УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ БАНАТА ОД СРЕДИНЕ 13. ДО 16. ВЕКА (Историјски, политички и војни оквир епохе: угарско-турски сукоби века; Класификација утврђења и фортификација епохе; Краљевска утврђења на јужној граници Угарске. Утврђења у унутрашњости и њихова функција; настанак утврђених насеља, црквене установе у функцији утврђења, утврђене племићке курије) VI ЕПИЛОГ VII ЗАКЉУЧАК VIII СПИСАК ИЗВОРА И ЛИТЕРАТУРЕ 7. метода и узорка истраживања У раду ће се користити конвенционалне историографске методе истраживања - дипломатичка анализа извора, хронологија, хералдичка анализа са нагласком на компаративни приступ у истраживању и с ослонцем на резултате археологије, историјске географије. 8. место истраживања Хеуристичка фаза истраживања ће се реализовати у Мађарском државном Архиву у Будимпешти, у библиотеци Матице Српске, Читаоници САНУ у Београду, Сечењијевој библиотеци у Будимпешти, Универзитетској библиотеци у Сегедину и Темишвару. 9. методе статистичке обраде података и осталих релевантних података

9 9 НАПОМЕНА: Поред релевантних података о девет наведених елемената, обавезно написати експлицитну оцену да ли је појединачни елеменат подобан или не. VI ЗАКЉУЧАК СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ ОЦЕНОМ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА: НАПОМЕНА: Обавезно написати оцену да ли су тема и кандидат подобни или не. Комисија је једногласно закључила да је предложена тема докторске дисертација подобна за израду, будући да историографско питање о прошлости утврђења и фортификација на тлу Баната од 10. до 16. века, до данас није добило целовити научни одговор који би подразумевао валидне и оригиналне резултате. Тема је комплексна, а предмет истраживања ће представљати обиље непубликоване и публиковане грађе, као и публикованe резултатe археологије. Старија литература представља добру полазну основу за ново истраживање теме дисертације. На основу анализе и оцене досадашњих научних постигнућа кандидата, Комисија сматра да је он квалификован да приступи раду на предложеној тези. Комисија предлаже Наставно-научном већу Филозофског факултета у Новом Саду да прихвати пријаву теме докторске дисертације под називом УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16. ВЕКА и да кандидату мр ЗОЛТАНУ ЧЕМЕРЕУ одобри њену израду. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ: др Ђура Харди, ванредни професор др Ненад Лемајић, редовни професор др Петар Рокаи, редовни професор у пензији др Дејан Радичевић, доцент У Новом Саду НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду

1. Датум и орган који је именовао комисију Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОБРАЗАЦ - 10 ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (Свака рубрика мора бити попуњена.) I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Орган

Részletesebben

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година)

КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц. ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ О Б Р А З А Ц ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ (2014 година) ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема; Кандидат;

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема; Кандидат; УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема; Кандидат; I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив

Részletesebben

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату]

Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska és a Bánság területén [Формирање и развој књижевности Мађара у Бачкој и Банату] УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: A magyar irodalom kialakulása és története a Bácska

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Részletesebben

УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16. ВЕКА

УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16. ВЕКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ОДСЕК ЗА ИСТОРИЈУ УТВРЂЕЊА И ФОРТИФИКАЦИЈЕ НА ТЛУ БАНАТА ОД 10. ДО 16. ВЕКА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Ментор: Проф. др Ђура Харди Кандидат: Мр Золтан Чемере Нови

Részletesebben

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ На X редовној седници Наставно научног већа Филозофског факултета одржаној 23. фебруара 2017. изабрани смо за чланове комисије за оцену

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Page1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум Београд, 24. октобра 2014. ИЗВЕЗТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ Одлуком Наставно-научног

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о

Részletesebben

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ НИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Мр Валерија БАЛАЖ АРТ Тема: A BÁCSKAI MAGYAR SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS IRODALMI VETÜLETEI. 1947 1952

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ИСТРЖИВАЧКА ЗВАЊА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/3 Дана, године ЗАПИСНИК

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/3 Дана, године ЗАПИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Број: 01-22/3 Дана, 25.3.2015. године ЗАПИСНИК са 3. седнице Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду одржане дана 20.3.2015. године

Részletesebben

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete

СТАТУТ. Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete. удружења грађана под називом. elnevezésű polgárok egyesülete У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009), на скупштини одржаној дана 31. маја 2011. године у Суботици усвојен је СТАТУТ удружења грађана под

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године

СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА. Суботица, године СТАТУТ ДРУШТВА ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА-ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА Суботица, 15.03.2011. године На основу члана 12. став 1 и члана 78. Закона о удружењима (Службени гласник РС 51/09), и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 5. L. ÉVFOLYAM 5.SZÁM 9./ ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА HATÁROZAT A PROJEKTEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV 1 МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV МОНАТУР MONATUR 2 3 МОНАТУР MONATUR МОНАТУР MONATUR Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SZERBIA IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

MAGYARORSZÁG SZERBIA IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program ИПА програм прекограничне сарадње МАЂАРСКА СРБИЈА Назив пројекта: Ride across Europe Construction of bicycle lead up roads for better physical connections in the Hungarian Serbian border region Вожња широм

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZERB NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 47. новембар 2011. vi. ÉVF. 47. SZÁM, 2011. november www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

ЗНАЧАЈНИ ЛЕКАРИ ИЗ СРЕМА

ЗНАЧАЈНИ ЛЕКАРИ ИЗ СРЕМА ЗНАЧАЈНИ ЛЕКАРИ ИЗ СРЕМА Милош Маленковић Секција за историју медицине Српског лекарског друштва Географски положај Срема преко којега прелазе или се укрштају значајни светски путеви је условио да је током

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 48. децембар 2011. vi. ÉVF. 48. SZÁM, 2011. december www.coka.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához. Kivonat

Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához. Kivonat Oktatási segédanyag a szervezetek szellemi tulajdon kezelési szabályzatának összeállításához Kivonat 1. A szellemi tulajdon kezelési szabályzat útmutató üzleti szférára is alkalmazható aspektusai HUN A

Részletesebben

Прегледни рад UDC: 528.9:94(439) DOI: /IJGI G ЛАЗАРЕВА КАРТА УГАРСКЕ

Прегледни рад UDC: 528.9:94(439) DOI: /IJGI G ЛАЗАРЕВА КАРТА УГАРСКЕ Доступно онлајн на www.gi.sanu.ac.rs J. Geogr. Inst. Cvijic. 62(2) (117-131) Прегледни рад UDC: 528.9:94(439) DOI: 10.2298/IJGI1202117G ЛАЗАРЕВА КАРТА УГАРСКЕ Тивадар Гаудењи* 1, Млађен Јовановић** * Географски

Részletesebben

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május

w w w. c o k a. r s бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május билтен општине чока год. VII број 55. мај 2013. w w w. c o k a. r s csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 55. szám 2013. május На Фестивалу Банка Бачи у Чоки крчкао се овчији

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење, 68/15 и 62/2016-одлука

Részletesebben

SZERB NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERB NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szerb nyelv emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

2017. ГОДИНА ПЛАН И ПРОГРАМА РАДА ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ ЗА ГОДИНУ

2017. ГОДИНА ПЛАН И ПРОГРАМА РАДА ИЗДАВАЧКОГ ЗАВОДА ФОРУМ ЗА ГОДИНУ Издавачки завод Форум 21000 Нови Сад, Војводе Мишића 1 МБ: 08890854 ПИБ: 105687772 Шифра делатности: 58.11 (издавање књига) direktor@forumliber.rs www.forumliber.rs Телефон: ++381 21 457-216 Број: 14/a

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA

ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA ЧОКАНСКА ХРОНИКА CSÓKAI KRÓNIKA год. vi број 46, октобар 2011. vi. ÉVF. 46. SZÁM, 2011. Október www.coka.co.rs билтен скупштине општине a községi képviselő-testület közlönye бесплатан примерак ingyenes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, június 10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, június 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXII 10. јун 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2010. június 10. Број 5. 10.06.2010. СТРАНА 374.

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben