I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi. III. tv. 10 (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 37/A (3) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 55/C. (1) és (4) bekezdéseiben, 58/B. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1)-(2) bekezdéseiben, 115. (3) bekezdésében,132. (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 20/C (9) bekezdésében, 29. (1)-(2) bekezdéseiben, 131. (1) bekezdésében, 151. (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések 1. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól az erre a célra rendszeresített nyomtatványban meghatározott tartalom szerint nyilatkoznia kell, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a családtagjaira vonatkozó jövedelemigazolásokat csatolnia szükséges. (2) Életveszély vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során azonnali intézkedést igénylő ügyen a támogatás a nyilatkozat, igazolások előterjesztése nélkül, azok utólagos csatolásával megadható. (3) Az ellátások igénylése esetén a kérelmező köteles az elbíráláshoz szükséges adatokat az eljáró szerv rendelkezésére bocsátani, melynek valódisága környezettanulmány elkészítésével ellenőrizhető. (4) Pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára illetve a pénztárból történő kifizetéssel történik. (5) Szociális ellátások igénylését Környe Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában elektronikus úton nem lehet intézni. (6) A képviselő-testület szociális hatásköreit a polgármesterre, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságára a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint ruházza át. II. Fejezet SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Aktív korúak ellátása 2. (1) Annak az 55 évesnél fiatalabb aktív korúak ellátására jogosult személynek, akinek egészségügyi és mentális állapotára tekintettel - a - méltányossági okból rendszeres szociális segély állapítható meg. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy /továbbiakban: ellátott/ a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az önkormányzat által e célra 1

2 kijelölt szervvel: Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával (Továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) (3) Az (2) bekezdésben meghatározott együttműködés keretében az ellátott köteles: a) nyilvántartásba vétel céljából az intézménynél a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenni, b) az intézmény által számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészítő programon részt venni, c) az együttműködési, beilleszkedést segítő programról a Családsegítő Szolgálattal írásban megállapodni. (4) A Családsegítő Szolgálat által szervezett, beilleszkedést segítő programok típusai: a) egyéni képességeket fejlesztő program, b) életmódot formáló foglalkozás, c) munkavégzésre történő felkészítő program d) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés, e) szinten tartás karbantartás társadalmi integráció erősítése, f) más ellátásba juttatás segítése. (5) Az ellátott köteles teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 3. (1) Az ellátott a 2. -ban meghatározottakon túl köteles: a) a Polgármesteri Hivatalban adatait és adatainak megváltozását haladéktalanul bejelenteni, b) a segélyre való jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elősegíteni, c) a Családsegítő Szolgálattal folyamatosan kapcsolatot tartani és az általuk előírt időpontban megjelenni. (2) Az ellátottat a rendszeres szociális segélyt igénylő kérelme elbírálását megelőzően tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról és formáiról. 4. (1) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az ellátott neki felróható okból a) a 2. (3) bekezdésben meghatározott beilleszkedést segítő programokban foglaltakat nem tartja be, b) a Családsegítő Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását orvosi, hatósági vagy bírósági igazolással 8 napon belül - nem igazolja, c) a polgármesteri hivatalban adatait, illetve azok változását nem jelenti be, d) a segélyre való jogosultság fennállásának felülvizsgálatát nem segíti elő, e) amennyiben nem az önkormányzat által felajánlott, más munkaviszonyt, vagy munka jellegű jogviszonyt létesít, és azt a polgármesteri hivatalban a munkába állást követő 8 napon belül nem jelenti be, f) a Családsegítő Szolgálatnál a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelentkezik be, g) az együttműködési megállapodást a Családsegítő Szolgálattal nem köti meg. 5. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja köteles gondoskodni: 2

3 a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (a továbbiakban együtt: épület) legalább heti egy alkalommal történő takarításáról, annak udvara, kertje gyommentesítéséről és a kert rendeltetésszerű használatáról; b) az épület állagát károsító és rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan megszüntetéséről; c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és d) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról. 6. Az önkormányzat által biztosított foglalkoztatás keretében szükséges, a nem foglalkoztatott személyek alkalmazásával kapcsolatos munkajogi intézkedések megtételére átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. 7. A nem foglalkoztatott személy köteles a részére felajánlott munkalehetőségről szóló értesítés kézhezvételét követően, az abban megjelölt napon munkára jelentkezni. A munkavégzés megkezdése előtt a szükséges munkaköri alkalmassági vizsgálatot el kell végezni. Lakásfenntartási támogatás 8. Az önkormányzat önálló ellátásként lakásfenntartási támogatás esetében a törvényi szabályozástól eltérő feltételeket nem állapít meg. Ápolási díj 9. (1) Ápolási díj állapítható meg méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén annak 250 %-át, amennyiben az ápolás a családban másképpen nem megoldható. (GYES-en, nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban egyéb rendszeres ellátásban részesülő családtag esetén). (2) Az ápolást végző hozzátartozó 18 év feletti személyt ápol és emiatt kénytelen munkaviszonyát felmondani. Ebben az esetben az ápolási díj összege: az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100 %-a. (3) Ha az ápolási díjra jogosult több személyt ápol, gondoz, az ápolási díj mértéke az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszege 200 %-a. Önkormányzati segély 10. (1) Önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át. (2) Önkormányzati segély összege esetenként nem lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál és nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. 3

4 (3) A polgármester annak a személynek, akinek előre nem tervezhető, indokolt többletkiadásai következtében, különösen, betegség, kórházi ápolás, baleset, természeti katasztrófa, több hónapot meghaladó táppénzes állomány, akinek folyamatban van a rokkantnyugdíjazása, váratlan haláleset esetében jövedelemhatárra tekintet nélkül állapítja meg a kérelmezőnek az önkormányzati segélyt. (4) Havi rendszerességgel lehet megállapítani önkormányzati segélyt kérelemre háziorvosi javaslattal, illetve háziorvosi kezdeményezésre, - jövedelemvizsgálat nélkül - amennyiben az érintett súlyos betegsége ezt indokolttá teszi. A megállapítás 6 egymást követő hónapra szól, mely leteltével a Bizottság a kérelmet felülvizsgálja, ha indokolt meghosszabbíthatja azt. (5) Kamatmentes kölcsönként legfeljebb a nyugdíjminimum tízszeresét lehet biztosítani a Szt (1) bekezdése figyelembevételével. A törlesztést a folyósítást követő 2. hónap után kell megkezdeni és maximum 18 hónap alatt kell visszafizetni. Ha juttatást 24 hónapon belül nem fizetik vissza, az ellátás jogosulatlanul igénybe vettnek minősül. A kamatmentes kölcsön visszafizetéséért a közeli hozzátartozó egyetemlegesen felelős. 11. (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem éri el. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegéről minden évben a községben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó adatot szolgáltat. (3) A temetési segély összege: hagyományos temetkezés esetén ,- Ft, hamvasztásos temetkezés esetén ,- Ft. 12. (1) A gyermekek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel (válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak) nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt önkormányzati segély a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani, és a törvényes képviselőjének, illetve a fiatal felnőtteknek kell folyósítani. (2) A támogatás természetbeni ellátás formájában is folyósítható: a) a kérelem a gyermek tanszer-, gyógyszerköltségek támogatására, illetve térítési díj támogatására irányul, b) ha a kérelem benyújtását megelőzően a kérelmezőnek nevelési, oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb térítési díj, illetve egyéb a tanítással, neveléssel, kapcsolatosan felmerült költségek tekintetében hátraléka áll fenn, c) ha kérelmező összes körülményei alapján feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli ellátást nem a gyermekre fordítja. 4

5 III. Fejezet TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Közgyógyellátás 13. (1) Méltányossági jogcímen közgyógyellátás állapítható meg annak a személynek: a) akinél a számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében 300 %-át, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költségének mértéke eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át. Köztemetés 14. (1) A temetésre köteles személy a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítehtő, ha az alábbi ewgyüttes feltételeknek megelel: a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindekori nyugdíjminimum legkisebb összegét. b) vagyonnal nem rendelkezik c) életkörülményeinek ismeretében vélelmezhetők, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné. (2) A mentesítés mértékét és a visszafizetés feltételeit a Polgármester egyedi elbírálás alapján határozza meg. Önkormányzati segély természetbeni ellátásként 15. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére természetbeni támogatásként önkormányzati segély nyújtható. (2) Az önkormányzati segély természetbeni ellátásként történő megállapítása különösen akkor indokolt, ha a kérelmező szociális körülményei, vagy az eljáró szerv hivatalos tudomása alapján valószínűsíthető, hogy a pénzben történő juttatás nem kívánt célra kerül felhasználásra. (3) Az önkormányzati segély természetbeni formái: tartós élelmiszer illetve tüzifa. IV. Fejezet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közös szabályai 16. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési területén - külön megállapodás alapján - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja az arra rászoruló polgárok részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi alapellátásokat. 5

6 (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást kérelemre lehet megállapítani, melyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szolgáltatóhoz nyújtható be. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 17. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv a szerinti étkeztetést a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények keretein belül biztosítja. A jogosultságot kérelemre az intézmény vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatát követően állapítja meg. Házi segítségnyújtás 18. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv a szerinti házi segítségnyújtást a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények keretein belül, a Szociális Alapellátó Intézmény (2851 Környe, Tópart u. 8.) útján biztosítja. A jogosultságot kérelemre az intézmény vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatát követően állapítja meg. Családsegítés 19. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv /A -ában meghatározottak szerint, a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, a Szociális Alapellátó Intézmény (2851 Környe, Tópart u. 8.) útján biztosítja a családsegítést. A jogosultságot kérelemre az intézmény vezetője állapítja meg. Nappali ellátás Idősek Klubja 20. (1) A Szoc. tv. 65/F -ában meghatározott nappali ellátás keretein belül, a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények útján Idősek Klubja (2851 Környe, Tópart u. 8) működik. (2) Az Idősek Klubjának szolgáltatásait kérelemre az igénylő egészségi állapotára vonatkozó, 30 napnál nem régebbi orvosi igazolás alapján a Szociális Alapellátó Intézmény (2851 Környe, Tópart u. 8. ) vezetője állapítja meg. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapszolgáltatások Gyermekjóléti szolgáltatás 21. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gytv ában meghatározottak szerint biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatásokat Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Központja által. (2) A gyermekjóléti szolgáltatásokért az igénybevevőknek térítési díjat nem kell fizetni, a jogosultságot kérelemre a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szolgálat intézményvezetője állapítja meg. 6

7 A gyermekek napközbeni ellátása 22. (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásának keretében gondoskodik az ellátásban részesülő gyermekek nappali felügyeletéről, neveléséről és étkeztetéséről. (2) Az ellátás szervezeti formájaként az Önkormányzat óvodát és bölcsődét (Vackor Óvoda és Bölcsőde) tart fenn és általános iskolai napközi foglakozást (Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) biztosít. (3) Az ellátásba való felvételre az érintett intézmény vezetőjének intézkedése alapján kerül sor. (4) Az ellátás részét képező étkezésért térítési díjat kell fizetni. (5) A Képviselő-testület az adott évre érvényes térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg. V. fejezet Szociálpolitikai kerekasztal 23. (1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B, (2) bekezdésében foglaltak alapján szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai: a) a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke b) gyermek háziorvos c) háziorvos d) védőnői szolgálat e) Vackor Óvoda és Bölcsőde vezetője f) Kisfaludy Mihály Általános Iskola vezetője g) Német nemzetiségi önkormányzat elnöke h) Idősek Klubja vezetője i) helyi Vöröskereszt vezetője j) gyermekjóléti és családsegítő szolgálat családgondozói k) helyi Katolikus Karitas vezetője l) településen tevékenykedő és szociális tevékenységet végző civil szervezetek képviselői Záró rendelkezések 24. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. Beke László polgármester Orlovits Tímea jegyző 7

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben