Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet"

Átírás

1 Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX.tv. 13. (1)bekezdés pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. -ának (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/A (3) bekezdésében, 38. -ának (9) bekezdésében, 43/B (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47 -ának (2) bekezdésében, 48. (4), 50. -ának (3) bekezdésében, 62. (2), 92. (1) valamint a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 2. (1) A rendelet hatálya a kiterjed Görcsönydoboka község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Szt. 3 (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6. -ában meghatározott személyekre. II. Fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 3. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a) a települési önkormányzat jegyzője az Szt-ben meghatározott feltételek szerint ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ac) rendszeres szociális segélyt, ad.) lakásfenntartási támogatást b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az Szt.-ben, illetve e rendeletében meghatározott feltételek szerint ba)önkormányzati segélyt bb) szülési segélyt bc) a Szt. 43/B. szerinti ápolási díjat állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).

2 Aktív korúak ellátása. 4. Az aktív korúak ellátására jogosultak körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő ellátás megállapítására az Szt. rendelkezései irányadóak. Rendszeres szociális segély 5. Az aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő Szt. 37/B (1) bekezdésének b) és d) pontja alá tartozó személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal köteles együttműködni, kérelme benyújtásakor az együttműködés szándékáról nyilatkozik. 6. (1) A családsegítő szolgálattal való együttműködési kötelezettség magában foglalja: a) a jogosultságot megállapító határozatban megjelölt időpontban történő megjelenést, b) a beilleszkedését segítő programban való részvételről szóló írásos megállapodás megkötését, c) az írásos megállapodásban foglalt időpontokban történő megjelenést, d) az együttműködésre kötelezett családi körülményeihez, egészségi és mentális állapotához igazodó speciális segítő egyéni vagy csoportos programon való részvételt. (2) A beilleszkedést segítő program típusai: a) állapotfelmérő és álláskeresési tréningek, b) szociális életvezetési tanácsadás, c) mentálhigiénés tanácsadás, d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás, e) munkavállalási tanácsadás, f) az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó, az egyént és családját érintő személyes megbeszélés, csoportos foglalkozás g) pszichológiai tanácsadás h) egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetve munkavégzésre felkészítő programban való részvétel 7. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha: a) a megállapított határidőn belül nem köt írásos megállapodást a családsegítő szolgálattal, b) a vállalt programot 2 hónapon keresztül önhibájából nem teljesíti, c) a megjelenési kötelezettségének elmulasztását a családsegítő szolgálat felé nem, vagy nem hitelt érdemlően igazolja, egészségügyi ok esetén háziorvos (szakorvos) által kiállított igazolást nem nyújtja be.

3 Lakásfenntartási támogatás 8. (1) A jegyző a.) az Szt. 38..(1)-(8)bek. alapján normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg az arra jogosult kérelmezőnek. (2) Képviselő-testület a Szt. 38 (9 ) bekezdésében kapott jogkörével nem kíván élni. Ápolási díj 9. (1) A Szt. 43/B. (1) bekezdés alapján ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a) az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. (2) Az állandó és tartó gondozás tényének vizsgálata céljából a Hivatal a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmányt készít. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási díj havi összege az éves központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 80 %-a. Önkormányzati segély 10. (1) Önkormányzati segélyre jogosult és a képviselő-testület önkormányzati segélyt állapít meg: a) a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek illetve család részére b) annak aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott ba) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy bb) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti, (2) Az önkormányzati segély az (1) bekezdés a) pontja esetén annak nyújtható a) akinek 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át nem haladja meg. b) egyedülálló esetén az 1 főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

4 11. (1) Az önkormányzati segély a 10. (1) bekezdés b) pontja esetén annak nyújtható, akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetén annak 500 %-át nem éri el, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban. 12. (1) Az önkormányzati segély összege: a) a 10. (1) bekezdés a) pontja esetében rászorultsághoz igazodva minimum Ft, maximum Ft. b) a 10. (1) bekezdés b) pontja esetében nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, és elérheti annak 100%-át, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegéről a jegyző minden év március 31. napjáig ajánlatot szerez be a helyi temetési vállalkozótól. 13 (1) Egy naptári éven belül ugyanaz a személy legfeljebb 4 alkalommal részesíthető segélyben. Közös háztartásban élés esetén háztartásonként kérelmek összeadódnak. (2) Ha a kérelmező tartós létfenntartási gonddal küzd, egy határozattal rendszeres segélyezése is megállapítható. Ilyen esetben fel kell sorolni a későbbi kifizetések időpontját és a kifizetendő összeget, valamint a kifizetés jogcímét. 14 (1) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Görcsönydobokai Kirendeltségen lehet benyújtani, de a 12. (1) bekezdés b) pontja esetében csak a haláleset bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül. (2) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható. (3) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a jövedelmi és vagyoni körülményeire vonatkozóan és csatolnia kell a nyilatkozat mellé a jövedelemigazolás(oka)t a jogszabályban meghatározott, részére átadott nyomtatványokon. (4) A 12. (1) bekezdés b) pontja esetében a kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a temetés költségeiről- a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, amennyiben nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kéri az önkormányzati segélyt valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők utolsó havi jövedelemigazolásait. 15. A megállapított önkormányzati segély folyósítása készpénzben, utalással, természetbeni ellátással vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. A segélyezési forma megválasztása egyedileg és célszerűségi okokból történik. 16. A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a jogosult a határozat kézhezvételét követően pénztári napokon a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában felveheti.

5 17 (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal az önkormányzati segélyt pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is biztosíthatja azon kérelmezők részére, akiknél a családban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át. (2) A kamatmentes szociális kölcsön legmagasabb összege maximum Ft lehet. (3) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját, összegét, a fizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját. A havi részlet legkisebb összege Ft, melyet a határozat jogerőre emelkedését követő 2. hónap 5. napjától köteles megfizetni havi egyenlő részletben a kölcsönvevő. (4) A kölcsönkérelem esetén vagyoni helyzet vizsgálatára nem kerül sor. 18. Az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos döntési jogkört a 10. (1) bekezdés a) pontja esetében a képviselő-testület, míg átruházott hatáskörben a 10. (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester gyakorolja. Szülési segély 19.(1) Görcsönydoboka Önkormányzata egyszeri Ft összegű szülési segélyben részesíti az állandó lakcímmel és életvitelszerűen Görcsönydoboka községben tartózkodó anyát, ha a kérelmező családjában az 1 főre eső jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg. (2) Szülési segély iránti kérelmet a jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal együtt a szülést követő 6 hónapon belül a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidejűleg kell a Hivatalban előterjeszteni. (3) Szülési segély odaítélése a polgármester hatásköre. III. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 20 (1) A köztemetésre az SzTv. 48. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A köztemetés költségét hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél a Hivatal jegyzője érvényesíti. (3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint a köztemetés költsége nem érvényesíthető, úgy azt az eltemetésre köteles személy köteles megtéríteni. (4) Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az 1 főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető. (5) Köztemetés megállapítása és a méltányosság gyakorlása a polgármester hatásköre.

6 Közgyógyellátás 21. (1) A Sztv. 50..(3) bek. alapján a Képviselő-testület közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át nem éri el, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (2) Közgyógyellátás megállapítása a polgármester hatásköre. IV. Szociális szolgáltatások 22. A képviselő-testület a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít az alábbi alapellátás keretében a.) étkezés b.) házi segítségnyújtás c.) családsegítés d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e.) nappali ellátás Szociális étkeztetés 23. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a.) koruk, b.) egészségi állapotuk, c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d.) szenvedélybetegségük, vagy e.) hajléktalanságuk miatt. (2) A 23..(1)a. pontja szerinti életkor: betöltött 75 év. (3) Amennyiben a kérelmező az ellátást a 23..(1)b,c,d. pontjára hivatkozásul kéri, úgy az ellátási képesség hiányáról a háziorvos igazolását a kérelemhez csatolni kell (4) A (3) bekezdésben fennálló feltételek megléte esetén az ellátás életkorra tekintet nélkül igénybe vehető. (5) Az étkeztetést a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendeletben meghatározott nyomtatványon az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmezheti az Önkormányzati Hivatalban. (6) A ellátás igénybevételéről a polgármester dönt.

7 (7) Az ételt a jogosult elviheti a főzést végző intézmény vezetője által meghatározott módon és időben. Az étel házhoz szállítása is kérhető ebben az esetben az ebéd legkésőbb óráig kiszállításra kerül. Házi segítségnyújtás 24. (1) A képviselő-testület a Szt. 63..(1)bekezdésében meghatározottak részére házi segítségnyújtást biztosít. (2) A Szolgáltatást a Mohácsi Többcélú Társulás fenntartásában működő Idősek Klubja Véménd valósítja meg, megállapodás alapján..családsegítés 25. (1) A családsegítés keretében az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve a személyek szociális és mentálhigiénés ellátását kell biztosítani. (2) Családsegítés keretében a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a) közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, az életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában,illetve megszüntetésében, továbbá mentális problémáinak megoldásában, b) az igénylő kérelmére életvezetési és egyéb tanácsokat ad, c) figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, d) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, e) programokat (különösen üdültetést, táboroztatás, gyermekfelügyelet) szervez. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 26. (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Önkormányzat Mohácsi Többcélú Társulás fenntartásában működő Sombereki Szociális Otthon valósítja meg. Térítési díj 27. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - a ban foglaltak kivételével - térítési díjat kell fizetni. (2) Térítési díj fizetése nélkül veheti igénybe az ellátást az ellátásra jogosult, aki jövedelemmel nem rendelkezik. (3) Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátást igénybevevőnél a képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat a fizetendő személyes térítési díj 50 %-ának erejéig.

8 (4) Méltányosság gyakorlásának feltétele, hogy az érintett jövedelme családban élőnél az öregségi nyugdíjminimum 100 %-át, egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. (5) A képviselő-testület által meghatározott intézményi térítési díjat a 1.számú melléklet tartalmazza. Eljárási rendelkezések 28. (1) Szociális ellátásra irányuló kérelmet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a Görcsönydobokai Kirendeltségen lehet előterjeszteni. (2) A Jegyző a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik. Ennek keretében bekéri a az igénylő és családja vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát, illetve igazolásokat. (3) Ha pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények és a kérelmező életvitele között eltérés mutatkozik, a kérelem megalapozott elbírálása érdekében az igénylőnél környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmánynak tartalmaznia kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők életkörülményeit, jövedelmi, vagyoni helyzetüket, szociális, egészségügyi állapotukat, továbbá a kérelem elbírálásához szükséges egyéb körülményeket. (4) Amennyiben az igénylő, illetve családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében a jegyző megkéri a megyei APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában. (5) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit az Önkormányzati Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és azokban lényeges változás nem feltételezhető. (6) A jogosultság megállapításakor a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Jövedelem igazolható: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással. b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással. c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvénnyel, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal, d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolásával, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról.

9 A jövedelemszámításánál figyelmen kívül kell hagyni a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. (7) Jelen rendeletben szabályozott ellátások felülvizsgálatának időpontja: minden év április 30. (8) A képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja. Intézményi jogviszony megszűnése 29. (1) Az intézményi jogviszony megszűnésére a Szociális tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 30. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátást haladéktalanul meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel kapcsolatban a Szociális tv ban foglaltak szerint kell eljárni. 31 (1) Az e rendeletben foglaltak alapján a polgármester által hozott döntés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. (2) Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL.tv ának (3)bekezdésében meghatározott egyszerűsített határozat a szülési segély esetén hozható. 32. (1).Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a z 5/2011.(VIII.22) önkormányzati rendelet. Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna jegyző Troszt József polgármester Jelen rendelet Görcsönydoboka községben a Faluháza hirdetőtábláján december 30. napján kihirdetésre került. Somberek, december 30. Dr.Majorné dr. Szabó Zsuzsanna jegyző

10 1.sz melléklet a 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelethez Szociális étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összege: 370.-Ft Ft ÁFA/adag

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben