Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Generali-Providencia Biztosító Zrt."

Átírás

1 enerali-providencia iztosító Zrt évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat a 1/ központi faxszámunkon tehetik meg, valamint a enerali-providencia iztosító Zrt. okumentumkezelõ Központ 7602 Pécs P. 888 címre postázhatják. elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelõsségbiztosítási szerzõdését határidõre jogszerûen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerzõdése a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! Kérjük olvassa el a Melléklet elsõ oldalán a részletes tájékoztatót. Tarifaszabályozás az egyedi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésekre Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerzõdõ között létrejövõ biztosítási jogviszonyra a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló évi LXII. törvény, a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet, a gépjármû-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet, valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülõ alacsonyabb szintû jogszabályok az irányadóak. I. ogalmak iztosító enerali-providencia iztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító vagy társaság) Szerzõdõ A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés szerzõdõje a gépjármû üzemben tartója lehet. A évi LXII. törvény hatálybalépését (2010. január 1.) követõen, amennyiben a törvény szerint szerzõdéskötésre kötelezett személye és a törvény hatálybalépését megelõzõen megkötött határozatlan tartamú szerzõdésben szereplõ szerzõdõ személye eltér, az adott gépjármû vonatkozásában csak abban az esetben köteles a törvény szerinti szerzõdéskötésre kötelezett személy új szerzõdést kötni, ha akár a tulajdonos, akár az üzemben tartó személyében változás állt be. iztosítási kötelezettség Minden magyarországi telephelyû gépjármû üzemben tartója köteles a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló évi LXII. törvény szerinti biztosítóval a gépjármû üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerzõdést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (2009. évi LXII. törvény 4. (1) bek.). A biztosítási kötelezettség, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármû hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának idõpontjától a szünetelés kivételével a gépjármû forgalomból történõ kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármû esetében a forgalomban történõ részvétel kezdetétõl a részvétel végleges megszüntetéséig terheli (2009. évi LXII. törvény 4. (2) bek.). Üzemben tartó A gépjármû telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (2009. évi LXII. törvény pont). A szerzõdés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minõsül a gépjármû tulajdonosa által szerzõdés vagy más hitelt érdemlõen igazolt jogcím alapján üzemben tartóként megnevezett személy (2009. évi LXII. törvény 4. (3) bek.). A évi LXII. törvény, valamint a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet alapján a bonus-malus elõzmény adatokat és az ezek alapján kalkulált kármentességi kedvezményt vagy károkozói pótdíjat a biztosító mindig a szerzõdõ adatai alapján (kártörténeti adatai) veszi figyelembe. Természetes személy Az ember, mint jogalany, aki fogamzásának idõpontjától kezdve jogképes (Ptk. 8., 9. ), azaz saját jogán, magánszemélyként jogok és kötelezettségek alanya lehet, így az a társadalmi-gazdasági szereplõ is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes személynek minõsül. Jelen díjtarifa vonatkozásában az egyéni vállalkozó tekintetében a természetes személyekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. Mindazon gazdasági vagy társadalmi egység/szervezõdés, amely az azt alkotó természetes személy(ek)tõl elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevõ ember(ek)tõl mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Éves átlagos futásteljesítmény A biztosítani kívánt gépjármû elmúlt években elért futásteljesítményének éves átlagos értéke. lõzmény adat hiányában a szerzõdõ által becsült érték. II. A tarifálás folyamata 1. A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerzõdõ állandó lakhelyét/telephelyét és olvassa le a mellette lévõ területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerzõdõ állandó lakhelye/telephelye, úgy annak területi kódja I lesz. 2. Számítsa ki a szerzõdõ életkorát (amennyiben természetes személy) úgy, hogy 2012-bõl kivonja a szerzõdõ születési évszámát. 3. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplõ gépjármû kategória alapján a megfelelõ Alapdíjtáblát. 4. atározza meg a gépjármû forgalmi engedélyébõl személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármû teljesítményét, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömeget, autóbuszok esetén a férõhelyek számát. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel a személygépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel a motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjármûvének lökettérfogata alapján melyik ccm kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévõ kw érték szerint sorolja be személygépkocsiját vagy motorkerékpárját az Alapdíjtáblába és az alapján számítsa ki alapdíját. 5. Minden gépjármû-kategória esetén az Alapdíjtáblából a terület (II.1.), életkor (II.2.) és a gépjármû adatok (II.3., II.4.) alapján olvassa le a szerzõdéshez tartozó éves díjat. 6. Személygépkocsik esetén válassza ki az Éves átlagos futásteljesítmény táblából az Ön által megadott éves átlagos futásteljesítmény alapján a megfelelõ díjfaktort, amennyiben január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdetû szerzõdést köt január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén társaságunk minden esetben a km éves átlagos futásteljesítményhez megállapított díjfaktort veszi figyelembe a fizetendõ éves díj kiszámítása során. Amennyiben az így figyelembe vett éves átlagos futásteljesítménytõl a szerzõdõ megítélése szerint az éves átlagos futásteljesítmény eltér, úgy a szerzõdõ a biztosítóhoz legkésõbb az évforduló idõpontját megelõzõ idõpontban eljuttatott írásbeli nyilatkozatával jogosult nyilatkozni az éves átlagos futásteljesítményrõl. Az ajánlaton rögzíteni kell a gépjármû szerzõdéskötés idõpontjában aktuális kilométer óra állását. 7. A forgalmi engedélyben szereplõ gépjármû kategória alapján válassza ki a megfelelõ bonus-malus táblát és határozza meg, melyik bonus-malus osztályba tartozik a szerzõdés 2012-ben. 8. A bonus-malus díjfaktor táblából a megadott bonus-malus fokozat alapján válassza ki a szerzõdéshez tartozó bonus-malus díjfaktort. 9. A kiválasztott éves díjat (II.5.), az éves átlagos futásteljesítmény díjfaktort (II.6) és a bonus-malus díjfaktort (II.8.) szorozza össze, majd az így kapott eredményt szorozza össze a kiválasztott kedvezményekkel és pótdíjakkal (III.1-14.) a fizetendõ éves díj meghatározása bekezdésben leírt módon, így megkapja a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésének 2012-es éves díját. Amennyiben kiegészítõ biztosítást is választott, úgy az így kapott éves díjhoz adja hozzá a kiválasztott kiegészítõ biztosítás éves díját, így megkapja a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés és a kiegészítõ biztosítás együttesen fizetendõ 2012-es éves díját. elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosító a szerzõdõ által tett nyilatkozatok alapján alkalmazott kedvezmények igénybevételére jogosító körülmények fennállását ellenõrzi. Amennyiben a biztosító utóbb azt állapítja meg, hogy a szerzõdõ a kedvezmény igénybevételére nem volt jogosult a biztosítási ajánlat aláírásának idõpontjában, úgy a szerzõdés kockázatviselésének kezdetétõl a kedvezményt visszavonja. III. Kedvezmények és pótdíjak egyedi, határozatlan idejû kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdések esetén 1. Kármentességi kedvezmény 35% 1.1 Kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a szerzõdés hatálya alatt, de legfeljebb január 1-jét követõ idõszakban nem történt bonus-malus besorolását érintõ kár. 1.2 Kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerzõdõ korábbi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdése az ajánlat aláírásának idõpontját megelõzõ 2 éven belül szûnt meg, vagy a szerzõdõ rendelkezik társaságunknál érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel és egy másik gépjármûre vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését (párhuzamos üzemeltetõk) és a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a szerzõdés besorolása A00 vagy bármilyen bonus (01-10) fokozatba tartozik és a szerzõdõ korábbi vagy párhuzamos üzemeltetés esetén a másik érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdése vonatkozásában nem történt károkozás január 1. és az új ajánlat aláírásának idõpontja közötti idõszakban. A díjfaktor mértéke: 0,65 2. Jogosítvány megszerzésének évétõl függõ kedvezmény vagy pótdíj 2.1 A január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdetû szerzõdések esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a szerzõdõ természetes személy és a szerzõdõ a bonus-malus rendszerbe új belépõ és a szerzõdõ az ajánlaton feltünteti a jogosítványa megszerzésének évét és a jogosítvány azonosítóját, úgy 2.2 a kedvezmény/pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: a a jogosítvány megszerzésének éve 2007 vagy az elõtti idõpont, abban az esetben 25% kedvezményt alkalmaz társaságunk. íjfaktor mértéke: 0, a a jogosítvány megszerzésének éve 2008 vagy az utáni idõpont, vagy a szerzõdõ nem rendelkezik jogosítvánnyal, abban az esetben 25% pótdíjat alkalmaz társaságunk. íjfaktor mértéke: 1,25 A Jogosítvány megszerzésének évétõl függõ kedvezmény/pótdíj a Kármentességi kedvezménnyel együtt nem vehetõ igénybe! 3. xtra kármentességi kedvezmény 10% 3.1 xtra kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerzõdõ Kármentességi kedvezmény igénybevételére jogosult és a szerzõdés megkötésének oka évfordulós biztosítóváltás vagy

2 3.1.3 a szerzõdõ december 30. napja és az új szerzõdésre vonatkozó ajánlat aláírásának idõpontja közötti idõszakban rendelkezett társaságunknál kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel ( elõzmény szerzõdés ), kivéve, ha az elõzmény szerzõdés díjnemfizetés megszûnési okkal szûnt meg. bben az esetben a kedvezmény igénybevételéhez az ajánlaton fel kell tüntetni a másik gépjármû forgalmi rendszámát. 3.2 xtra kármentességi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerzõdés vonatkozásában a III.1.1 pontban meghatározott módon a Kármentességi kedvezmény alkalmazásra került. íjfaktor mértéke: 0,9 4. Kommunikációs kedvezmény 20% 4.1 Kommunikációs kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerzõdõ a biztosítási ajánlat aláírásával egyidejûleg megadja saját cím elérhetõségét, mobil telefonszámát és a hozzájárulását ahhoz, hogy a enerali-providencia iztosító Zrt. a megadott elérhetõségeken keresztül biztosítási szerzõdései megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényével, kármegelõzéssel kapcsolatban, valamint a következõ biztosítási idõszakra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön részére és ebbõl a célból elérhetõségi adatait kezelje. 4.2 A kommunikációs kedvezményt a elõtti kockázatviselési kezdetû szerzõdések esetén akkor alkalmazza társaságunk, ha a szerzõdõ a évre meghirdetett tarifa alapján -kommunikációs kedvezményt vett igénybe. íjfaktor mértéke: 0,8 5. íjfizetési ütem kedvezmény 15% íjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben 5.1 a szerzõdõ a évre vonatkozóan a szerzõdéskötéskor éves díjfizetési ütemet választ vagy 5.2 a társaságunknál lévõ szerzõdését a évben kezdõdõ biztosítási idõszakot megelõzõen ekként módosította. íjfaktor mértéke: 0,85 6. izetési mód kedvezmény 10% izetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben 6.1 a szerzõdõ a évre vonatkozóan a szerzõdéskötéskor fizetési módként beszedési megbízást választ vagy 6.2 a társaságunknál lévõ szerzõdését a évben kezdõdõ biztosítási idõszakot megelõzõen ekként módosította. íjfaktor mértéke: 0,9 7. Casco kedvezmény 15% 7. 1 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk, a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a biztosítani kívánt gépjármû vonatkozásában az ajánlat aláírásának idõpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejû Komplett casco módozatú biztosítási szerzõdés van érvényben vagy az ajánlat aláírásával egyidejûleg a szerzõdõ a biztosítani kívánt gépjármûre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítõ biztosítási szerzõdés megkötésére Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a biztosított gépjármû rendelkezik a szerzõdés i vagy azt követõ évfordulójának idõpontjában érvényes Komplett casco biztosítási szerzõdéssel társaságunknál. 8. Több szerzõdéses kedvezmény 15% 8.1 Több szerzõdéses kedvezményt alkalmaz társaságunk, a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a szerzõdõ az ajánlat aláírásának idõpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco biztosítási szerzõdéssel vagy a szerzõdõ az ajánlat aláírásával egyidejûleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco biztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozóan. 8.2 Több szerzõdéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a szerzõdõ már rendelkezik a szerzõdés i vagy azt követõ évfordulójának idõpontjában érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco biztosítási szerzõdéssel társaságunknál. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerzõdés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 9. Családi kedvezmény 15% 9.1 Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi, és a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésben rögzített szerzõdõ állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett másik szerzõdõ rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco módozatú szerzõdéssel vagy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésben rögzített szerzõdõ állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerzõdõ személyétõl eltérõ személy az ajánlat aláírásával egyidejûleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco biztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozóan. 9.2 Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésben rögzített szerzõdõ állandó lakcímével azonos lakcímen, telephelyen vagy székhelyen bejelentett, a szerzõdõ személyétõl eltérõ személy már rendelkezik a szerzõdés i, vagy azt követõ évfordulójának idõpontjában érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási és nem casco biztosítási szerzõdéssel társaságunknál. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerzõdés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 10. csoport kedvezmény 5% csoport kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben 10.1 a biztosítani kívánt gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és 10.2 a szerzõdõ az ajánlat aláírásának idõpontjában rendelkezik a enertel iztosító Zrt-nél vagy az urópai Utazási iztosító Zrt-nél érvényes határozatlan idejû és minimum 5000 t/év folyamatos díjfizetésû, nem kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerzõdés kötvényszámát a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 11. Porsche kedvezmény 5% Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben 11.1 a biztosított gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi és 11.2 a szerzõdõ az ajánlat aláírásával egyidejûleg ajánlatot tesz a Porsche Versicherung A. Magyarországi ióktelepe által értékesített teljeskörû casco biztosítási szerzõdés megkötésére vonatkozóan, mely alapján a szerzõdés érvényesen létrejön. 12. Évközi évfordulós kedvezmény 5% Évközi évfordulós kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben 12.1 a szerzõdõ társaságunknál az ajánlat aláírásának idõpontjában rendelkezik érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdéssel ( elõzmény szerzõdés ), mely alapján a biztosított gépjármû személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegû tehergépkocsi, és 12.2 az elõzmény szerzõdés évfordulója és a felek az elõzmény szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl állapodnak meg és közötti hatállyal és az elõzmény szerzõdésben biztosított gépjármûre vonatkozó új szerzõdés kockázatviselési kezdete az elõzmény szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszûnését követõ nap 00 óra 00 perc. íjfaktor mértéke: 0, Káros pótdíj 50% 13.1 Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1. vagy azt követõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármû a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármû és a szerzõdõ korábbi, vagy párhuzamos üzemeltetés esetén a másik érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdése vonatkozásában károkozás történt január 1. és az új ajánlat aláírásának idõpontja közötti idõszakban Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a január 1-jét megelõzõ kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármû a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármû és a szerzõdés hatálya alatt, de legfeljebb január 1-jét követõ idõszakban kettõ vagy több bonus-malus besorolását érintõ károkozás történt. Amennyiben a 2012-ben kezdõdõ biztosítási idõszakban egy szerzõdés díjnemfizetés miatt megszûnik, majd ezt követõen a szerzõdõ a biztosítónál az adott biztosítási idõszakon belül új szerzõdést köt, az új szerzõdésen alkalmazza társaságunk a Káros pótdíjat, amennyiben a megszûnt elõzmény szerzõdésen is alkalmazásra került a pótdíj. bben az esetben a Kármentességi kedvezmény és a Jogosítvány megszerzésének évétõl függõ kedvezmény/pótdíj nem alkalmazható. íjfaktor mértéke: 1,5 14. Üzemeltetési pótdíj 50% Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülõtéri kiszolgáló-, nemzetközi közúti árufuvarozást végzõ, valamint a tûz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító gépjármûvek esetén. íjfaktor mértéke: 1,5 INYNS utánfutó akció: a a szerzõdõ kockázatviselési kezdettel társaságunknál utánfutóra vagy lakókocsira (pótkocsira) kötött kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdést, amely azóta társaságunknál folyamatosan hatályban van, akkor 100% kedvezményt alkalmazunk. izetendõ éves díj kiszámítása gyedi, határozatlan idejû kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdések esetén: kedvezmény1 (%): Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül egy kedvezmény kerül kiválasztásra, úgy a kedvezmény1 mértéke megegyezik kiválasztott kedvezmény mértékével. Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül a szerzõdõ több kedvezmény igénybevételére is jogosult, a kiválasztott kedvezményeket össze kell adni. A kedvezmény1 mértéke legfeljebb 20% lehet. A III.8-9. pontokban meghatározott kedvezmények együttesen nem vehetõk igénybe. izetendõ éves díj 100% kedvezmény1 Ad Vf M 100 Km Jé x Ko i m Éé Ká Üz ahol = fizetendõ éves díj Ad = Alapdíj (t/év) (II.5.) Vf = éves átlagos futásteljesítmény díjfaktor (II.6.) M = bonus-malus díjfaktor (II.8.) Km = kármentességi kedvezmény díjfaktor (III.1.) Jé = jogosítvány megszerzésének évétõl függõ díjfaktor (III.2.) x = extra kármentességi kedvezmény díjfaktor (III.3.) Ko = kommunikációs kedvezmény díjfaktor (III.4.) i = díjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor (III.5.) m = izetési mód kedvezmény díjfaktor (III.6.) Éé = évközi évfordulós kedvezmény díjfaktor (III.12.) Ká = káros pótdíj díjfaktor (III.13.) Üz = Üzemeltetési pótdíj díjfaktor (III.14.) avi díjfizetési ütem nem alkalmazható!

3 Terület meghatározó táblázat évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjak enerali-providencia iztosító Zrt. Abda Acsa Algyõ Alibánfa Alsógöd Alsónémedi Alsónemesapáti Alsóörs Andráshida Annavölgy Apátvarasd Áporka Aszód Áta abosdöbréte ag aglyasalja agod agola aj ajna ajót akonya alatonakarattya alatonaliga alatonalmádi alatonendréd alatonfõkajár alatonfûzfõ alatonkenese alatonszabadi alatonvilágos ánd ánk (ebrecen) eloiannisz erkesd ernecebaráti ezenye iatorbágy icske ocfölde ogád oncodfölde orbánya öde örcs örgönd C õszénfa ucsuszentlászló udajenõ udakalász udakeszi udaörs udapest A utykatelep ükkaranyos ükkszentlászló Csabdi Csatár Cserénfa Cserkút Csévharaszt Csobánka Csolnok Csomád Csopak Csöde Csömör Csörög Csõvár abas ág ány ebrecen élegyháza iósd obogókõ omony orog ömös ömsöd unaalmás unabogdány unaföldvár unaharaszti unakeszi unaszentmiklós unaújváros unavarsány unavecse bes cser ger gerág gervár gyetemváros plény pöl Érd Érdliget rdõkertes Érd-parkváros sztergom tyek elnémet elsõgöd elsõlajos elsõpakony elsõsima ót ûzfõgyártelep algagyörk algahévíz algamácsa esztenyés izellatelep omba öd ödöllõ örömböly õsfa yál yálarét yermely yirmót yód yón yömrõ yöngyös yõr yõrszentiván yõrújfalu yulafirátót agyárosbörönd ajdúhadház ajdúsámson ajmáskér aláp alásztelek egyeshalom ejõcsaba erceghalom éreg ernád évízgyörk ird C orány osszúhetény ottó Iklad Ikrény Inárcs Ipolydamásd Ipolytölgyes Isaszeg Iszkaszentgyörgy Józsa Juta Kádárta Kakucs Kaposfüred C Kaposhomok Kaposmérõ Kaposújlak Kaposvár C Kaposszerdahely Káptalanfüred Károlyháza Kartal Kékestetõ Kemence Kerepes Kesztölc Keszü Kimle Királyszentistván Kisapostag Kisbucsa Kisherend Kiskundorozsma Kiskunlacháza Kiskutas Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kispáli Kistarcsa Kóka Komló Kosd Kóspallag Kozármisleny Kökény Kõszárhegy Kõvágószõlõs Kõvágótõttõs Kunsziget Lábatlan Lajosmizse Lakhegy Leányfalu Leányvár Lébénymiklós Letkés Levél Liget Lillafüred Liszó Lothárd Lovászhetény Mád Maglód Magyaregregy Magyarsarlós Magyarszék Majosháza Mályi Mánfa Mány Máriahalom Máriakálnok Márianosztra Márkó Martonfa Mátrafüred Mátraháza Mecsekjánosi Mecsekpölöske Mende Ménfõcsanak Mikepércs Miklósfa Miskolc Miskolc-Mád Mogyoród Mogyorósbánya Moha Monor Monori erdõ Monorierdõ Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mosonudvar Mosonújhely Nagybörzsöny Nagykanizsa Nagykanizsa-agola Nagykovácsi Nagykozár Nagykutas Nagylengyel Nagymacs Nagymaros Nagypáli Nagysáp Nagytarcsa Nemeshetés Nemessándorháza Nemesszentandrás Neszmély Nyékládháza Nyergesújfalu Nyíregyháza Nyírpazony Nyírszõlõs Óbarok Ócsa Orci C Orfû Ormándlak Oros Õrbottyán Örkény Öttevény Pákozd Pálhalma Palin Paloznak Parkváros Páty Pécel Pécs C Pécsudvard Pécsvárad Pellérd Penc Perbál Pereces Pereked Perõcsény Péteri Pethõhenye Pilisborosjenõ Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisvörösvár Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisszentlélek Pócsmegyer Pogány Pomáz Pusztazámor Püspökhatvan Püspökszilágy Rábapatona Rácalmás Ráckeresztúr Rád Rajka Rám Remeteszõlõs Romonya Salgóbánya Salgótarján Sánc Sántos Sárhida Sári Sárisáp Sárkeresztes Sárkeszi Sárpentele Sárszentmihály Simonfa Solymár Somoskõújfalu Sóskút Sóstófürdõ Sóstóhegy Sukoró Surány Sülysáp Süttõ Szada Szalkszentmárton Szandaszõlõs Szántód Szár Szárliget Szarvaskõ Százhalombatta Szeged Székesfehérvár C Szekszárd C Szemely Szentbalázs Szentendre Szentlõrinckáta Szentmártonkáta Szentmihály Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmiklós Szilágy Szilasliget Szirma Szob Szokolya Szolnok Szomód Szomor Szõd Szõdliget Szõkéd Szõreg Táborfalva Tahi Tahitótfalu Taksony Tápé Tápiósáp Tápiósüly Tápiószecsõ Tapolcafürdõ Tardos Tarján Tárnok Tass Taszár Tát Tatabánya Telki Tésa Teskánd Tinnye Tóalmás Tokod Tokodaltáró Toponár C Tök Tököl Törökbálint Tura Újbarok Újhartyán Újrónafõ Úny Úri Üllõ Üröm Üszögpuszta Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Valkó Vámosmikola Vámosszabadi Vasad Vasas C Vecsés Veresegyház Verõce Verseg Vértestolna Vértesszõlõs Veszprém Viscosa Visegrád Vörösberény Zagyvapálfalva Zagyvaróna Zalaboldogfa Zalaegerszeg Zalaszentiván Zalaszentlõrinc Zamárdi Zebegény Zengõvárkony Zsámbék Zsámbok Zselickislak C Zselicszentpál Minden olyan település, amely nem került felsorolásra. I Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód Település Területi kód

4 enerali-providencia iztosító Zrt évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjak Alapdíjtáblák 38 kw alatti személygépkocsi esetén A C,, , , I kw-os személygépkocsi esetén A C,, , , I kw-os személygépkocsi esetén A C,, , , I kw feletti személygépkocsi esetén A C,, , , I kw-os személygépkocsi esetén A C,, , , I kw-os személygépkocsi esetén A C,, , , I kw-os személygépkocsi esetén A C,, , , I kw-os személygépkocsi esetén A C,, , , I Tehergépkocsi esetén (<=3,5 t) 29 év 30 év A , C, ,,, I Tehergépkocsi (>3,5 t és <=12t) Természetes személy A, C,,,,,, I Tehergépkocsi (>12t) Természetes személy A, C,,,,,, I Minden magyarországi terület Motorkerékpár 29 év 30 év 0 12 kw-ig kw-ig kw-ig kw és felette Segédmotorkerékpár Autóbusz Minden magyarországi terület íj férõhely férõhely férõhely férõhelytõl trolibusz

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. augusztus 11-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

A K&H Biztosító Zrt.

A K&H Biztosító Zrt. A K&H Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája a 2015. április 15-én vagy későbbi időpontban kezdődő biztosítási időszakú szerződésekre elhívjuk szíves fi gyelmét, hogy amennyiben

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2013. március 12-étől érvényes díjtarifája Kérjük a tarifálás során

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás felcím Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Terméktájékoztató és a törvénynek a gépjármű-felelősségbiztosításokra vonatkozó rendelkezései ALCÍM 1/22 Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését.

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ-FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTEL ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2264/2 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási kötelezettség... 4 a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11.

Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. Genertel Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei 11. A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Jelen biztosítási feltétel a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (továbbiakban KGFB törvény) azon

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2015. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2015. augusztus 14-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.

Részletesebben

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI...

AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... Tartalomjegyzék AZ AUTÓBÓNUSZ GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS ÖNKÉNTES CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 2. A biztosítás szerzôdés létrejötte... 3 3. Biztosítási szerzôdés

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2014. január 01. Verzió: 2014/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek

Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Allianz Casco biztosítás Terméktájékoztató és szerződési feltételek Terméktájékoztató az Allianz Casco biztosításról Érvényes 2007. július 1-jétől Tisztelt Partnerünk! Köszönjük szíves érdeklődését. Engedje

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15.

teljes körű Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. teljes körű SIGNAL casco Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom Teljes körű SIGNAL CASCO Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató...3 1. A biztosítás tárgya...3 2.

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben