Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: február 1. Nysz.: 17423

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2015. február 1. Nysz.: 17423"

Átírás

1 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: február 1. Nysz.: 17423

2 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre I. ogalmak II. A tarifálás folyamata egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén III. Kedvezmények és pótdíjak egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén IV. izetendő éves díj kiszámítása V. Tarifálás folyamata egyedi, határozott idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén Területmeghatározó tábla Egyedi TEÁOR táblázat Alapdíjtáblák A enerali iztosító Zrt. OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifája A enerali Zrt. flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó tarifája lotta alapdíjtáblák Eltérő flotta díjtáblák Partner ügyfél tábla lotta TEÁOR-táblázat lotta ügyfélszám-díjfaktor tábla (A) lotta ügyfélszám-díjfaktor tábla () VIP partneri szerződéssel rendelkező szervezetek

3 enerali iztosító Zrt február 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifája elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelező gépjármű-felelősség biztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat a 1/ központi faxszá munkon tehetik meg, valamint a enerali iztosító Zrt. okumentumkezelő Központ 7602 Pécs P. 888 címre postázhatják. elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező gépjármű-felelősség biztosításról szóló évi LXII. törvény 10. alapján érvénytelen! elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy január 1-től kezdődően a népegészségügyi termékadóról szóló évi CIII. törvény rendelkezései értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére kötelezett üzemben tartóknak a biztosítási díjon felül baleseti adót kell fizetnie. Az adó mértéke az adóalap 30 %-a, de az adó nem lehet több, mint a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű. Mivel a fedezetlenségi időszakban a biztosító nem visel kockázatot, a 83 t napi maximum nem érvényesíthető, ezért a fedezetlenségi díjat minden esetben 30%-os adó terheli. Az adó beszedésére és befizetésére a törvény a biztosítót kötelezi. A befolyt összegből a biztosító először az időszakra eső baleseti adót köteles levonni, ezért ha az esedékes biztosítási díj, az esetleges fedezetlenségi díj és a baleseti adó együttes összegét nem fizeti meg, akkor biztosítása díjrendezetlen lesz, ami a szerződés megszűnését eredményezi! Tájékoztatjuk, hogy az itt megjelentetett díjak a baleseti adót nem tartalmazzák! Jelen díjtarifa február 1. napjától (00.00 óra) kezdődően hatályos. 3

4 Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződésekre Tájékoztatjuk, hogy a biztosító és a szerződő között létrejövő biztosítási jogviszonyra a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény, a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet, a gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet, valamint a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján kiadásra kerülő alacsonyabb szintű jogszabályok az irányadóak. I. OALMAK iztosító - enerali iztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító, vagy társaság) Szerződő - A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés szerződője a gépjármű üzemben tartója lehet. A évi LXII. törvény hatálybalépését (2010. január 1.) követően, amennyiben a törvény szerint szerződéskötésre kötelezett személye és a törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozatlan tartamú szerződésben szereplő szerződő személye eltér, az adott gépjármű vonatkozásában csak abban az esetben köteles a törvény szerinti szerződéskötésre kötelezett személy új szerződést kötni, ha akár a tulajdonos, akár az üzemben tartó személyében változás állt be. iztosítási kötelezettség - Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles - a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével - a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló évi LXII. törvény szerinti biztosítóval a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére, a törvényben meghatározott feltételek szerinti biztosítási szerződést kötni, és azt díjfizetéssel hatályban tartani (2009. évi LXII. törvény 4. (1) bek.). A biztosítási kötelezettség, ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a mindenkori üzemben tartót a gépjármű hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátásának időpontjától a szünetelés kivételével a gépjármű forgalomból történő kivonásáig, illetve a külön jogszabályban meghatározott forgalomba helyezésre nem kötelezett gépjármű esetében a forgalomban történő részvétel kezdetétől a részvétel végleges megszüntetéséig terheli (2009. évi LXII. törvény 4. (2) bek.). Üzemben tartó - A gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó, ennek hiányában a tulajdonos (2009. évi LXII. törvény pont). A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzemben tartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján üzemben tartóként megnevezett személy (2009. évi LXII. törvény 4. (3) bek.). A évi LXII. törvény, valamint a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NM rendelet alapján a bonus-malus előzmény adatokat és az ezek alapján kalkulált káros pótdíjat a biztosító mindig a szerződő adatai alapján (kártörténeti adatai) veszi figyelembe. Természetes személy - Az ember, mint jogalany, aki fogamzásának időpontjától kezdve jogképes (Ptk. 2:1., 2:2. ), azaz saját jogán, magánszemélyként jogok és kötelezettségek alanya lehet, így az a társadalmi-gazdasági szereplő is, aki a rá vonatkozó jogi szabályozás szerint természetes személynek minősül. Jelen díjtarifa vonatkozásában az egyéni vállalkozó tekintetében a természetes személyekre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, kivéve a flottaszerződésekre vonatkozó rendelkezéseket. Nem természetes személy - Mindazon gazdasági vagy társadalmi egység/szerveződés, amely az azt alkotó természetes személy(ek)től elkülönült jogalanyisággal rendelkezik, tehát a benne részt vevő ember(ek)től mint önálló jogalany(ok)tól függetlenül szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Éves átlagos futásteljesítmény - A biztosítani kívánt gépjármű futásteljesítményének éves átlagos értéke. Előzmény adat hiányában a szerződő által becsült érték. A meghirdetett díjak forintban értendőek. 4

5 II. A TARIÁLÁS OLYAMATA EYEI, ATÁROZATLAN IEJŰ KÖTELEZŐ ÉPJÁRMŰ-ELELŐSSÉIZTOSÍTÁSI SZERZŐÉSEK ESETÉN 1. A Terület meghatározó táblából keresse ki a szerződő állandó lakhelyét/telephelyét és olvassa le a mellette lévő területi kódot. Amennyiben a Terület meghatározó táblában nem található a szerződő állandó lakhelye/telephelye, úgy annak területi kódja I lesz. 2. Számítsa ki a szerződő életkorát (amennyiben természetes személy) úgy, hogy 2015-ből kivonja a szerződő születési évszámát. 3. Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű kategória alapján a megfelelő Alapdíjtáblát. 4. atározza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét, autóbusz esetén a férőhelyek számát, tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömeget. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel személygépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be személygépkocsiját vagy motorkerékpárját. 5. Minden gépjármű-kategória esetén az Alapdíjtáblából a megfelelő adatok (a terület (II.1.), életkor (II.2.) és a gépjármű adatok (II.3. II.4.)) alapján olvassa le a szerződéshez tartozó éves díjat. 6. Személygépkocsik esetén válassza ki az éves átlagos futásteljesítmény táblából az Ön által megadott éves átlagos futásteljesítmény alapján a megfelelő díjfaktort, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződést köt. Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén társaságunk a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített futásteljesítményt veszi figyelembe, annak hiányában km éves átlagos futásteljesítmény kategóriába sorolja a szerződést. 7. A forgalmi engedélyben szereplő gépjármű kategória alapján válassza ki a megfelelő bonus-malus díjfaktor táblát és határozza meg, melyik bonus-malus osztályba tartozik a szerződés: Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén a következő biztosítási év első napján érvényes bonus-malus fokozata alapján; jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén a kockázatviselési kezdet első napján érvényes bonus-malus fokozata alapján. 8. A bonus-malus díjfaktor táblából a meghatározott bonus-malus fokozat alapján válassza ki a szerződéshez tartozó bonus-malus díjfaktort. 9. Jelen díjtarifa hatálybalépésével megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz, tehergépkocsi vontató, 10 t össztömeg feletti pótkocsi,félpótkocsi vagy segédmotoros kerékpár és a szerződő nem természetes személy, akkor tevékenységi díjfaktort kell alkalmazni. A tevékenységi díjfaktor meghatározásához ki kell választani a szerződő főtevékenységének TEÁOR kódját az Egyedi TEÁOR-táblázat TEÁOR kód oszlopában. A TEÁOR kód alapján az azzal egy sorban, a díjfaktor oszlopban található díjfaktort kell alkalmazni. 10. A kiválasztott éves díjat (II.5.), az éves átlagos futásteljesítmény díjfaktort (II.6.), a bonus-malus díjfaktort (II.8.) és a tevékenység díjfaktort (II.9.) szorozza össze, majd az így kapott eredményt szorozza össze a kiválasztott kedvezményekkel és pótdíjakkal (III.1-21.) a izetendő éves díj kiszámítása elnevezésű bekezdésben leírt módon, így megkapja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének éves díját. elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosító a szerződő által tett nyilatkozatok alapján alkalmazott kedvezmények igénybevételére jogosító körülmények fennállását ellenőrzi! III. KEVEZMÉNYEK ÉS PÓTÍJAK EYEI, ATÁROZATLAN IEJŰ KÖTELEZŐ ÉPJÁRMŰ-ELELŐSSÉIZTOSÍTÁSI SZERZŐÉSEK ESETÉN 1. Extra kedvezmény 1.1 Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a szerződés megkötésének oka évfordulós biztosítóváltás vagy a szerződő december 30. napja és az új szerződésre vonatkozó ajánlat aláírásának időpontja közötti időszakban rendelkezett társaságunknál kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel (előzményszerződés). Ebben az esetben a kedvezmény igénybevételéhez az ajánlaton fel kell tüntetni az előzményszerződésben biztosított gépjármű forgalmi rendszámát. 5

6 1.2 Extra kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és nem történt bonus-malust érintő károkozás a biztosítási évfordulót követő napot közvetlenül megelőző biztosítási időszakban, és a biztosítási évfordulót követő napot közvetlenül megelőző biztosítási időszakban extra kedvezmény került alkalmazásra a szerződésen. mértéke: 0,9 Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy a szerinti párhuzamos üzemeltető, vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 2. Kommunikációs kedvezmény 2.1 Kommunikációs kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a biztosítási ajánlat aláírásával egyidejűleg megadja saját cím elérhetőségét, mobil telefonszámát és a hozzájárulását ahhoz, hogy a enerali iztosító Zrt. a megadott elérhetőségeken keresztül biztosítási szerződései megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényével, kármegelőzéssel kapcsolatban, valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról elektronikus úton információkat küldjön részére és ebből a célból elérhetőségi adatait kezelje. 2.2 A kommunikációs kedvezményt a jelen díjtarifa hatálybalépése előtti kockázatviselési kezdetű szerződések esetén akkor alkalmazza társaságunk, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Kommunikációs kedvezményt vett igénybe. mértéke: 0,8 3. íjfizetési ütem kedvezmény 3.1 íjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a kockázatviselés kezdő napján hatályos adatok szerint a szerződés éves díjfizetésű. 3.2 íjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződés éves díjfizetésű. mértéke: 0,85 4. izetési mód kedvezmény 4.1 izetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő fizetési módként csoportos beszedési megbízást választott. 4.2 izetési mód kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépést megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződés fizetési módja az érintett pénzintézet által visszaigazolt csoportos beszedési megbízás. mértéke: 0,9 5. Casco kedvezmény 15% 5.1 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a biztosítani kívánt gépjármű vonatkozásában az ajánlat aláírásának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco biztosítási szerződés van érvényben vagy 6

7 5.1.3 az ajánlat aláírásával egyidejűleg a szerződő a biztosítani kívánt gépjárműre vonatkozóan ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés megkötésére. 5.2 Casco kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a biztosított gépjármű vonatkozásában a szerződés i, vagy azt követő évfordulójának időpontjában társaságunknál érvényes, határozatlan idejű bármilyen kockázati körre kiterjedő - ideértve az Eco casco-t is - Komplett casco biztosítási szerződés vagy Önvédelem kiegészítő biztosítási szerződés van érvényben. 6. Több szerződéses kedvezmény 15% 6.1 Több szerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál egy határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 6.2 Több szerződéses kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő már rendelkezik a szerződés ei vagy azt követő évfordulójának időpontjában érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ha a szerződő a biztosító által a meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Több szerződéses kedvezményt vett igénybe. A Több szerződéses és a Családi kedvezmény együttes választása esetén az együttes kedvezmény mértéke 15 %! 7. Családi kedvezmény 15% 7.1. Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel vagy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő személy az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz társaságunknál érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés/ajánlat kötvényszámát/ajánlatszámát a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 7.2 Családi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 7

8 7.2.1 a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésben rögzített szerződő állandó lakcímével azonos címen bejelentett, a szerződő személyétől eltérő szerződő már rendelkezik a szerződés i, vagy azt követő évfordulójának időpontjában érvényes határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási és nem casco biztosítási szerződéssel társaságunknál vagy ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Családi kedvezményt vett igénybe. A Családi és a Több szerződéses kedvezmény együttes választása esetén az együttes kedvezmény mértéke 15%! 8. Cégcsoport kedvezmény 5% Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 8.1 a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában rendelkezik a enertel iztosító Zrt-nél, vagy az Európai Utazási iztosító Zrt-nél érvényes, határozatlan idejű és minimum t éves díjú, folyamatos díjfizetésű, nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. A kedvezmény igénybevételére jogosító szerződés kötvényszámát a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlaton fel kell tüntetni! 8.2 Cégcsoport kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Cégcsoport kedvezményt vett igénybe. 9. Porsche kedvezmény 5% Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 9.1 a biztosított gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásával egyidejűleg ajánlatot tesz a Porsche Versicherung A. Magyarországi ióktelepe által értékesített teljes körű casco biztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan. 9.2 Porsche kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában Porsche kedvezményt vett igénybe. 10. Testületi kedvezmény 10.1 Testületi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő a biztosítóval a biztosítási ajánlat aláírásának időpontjában munkaviszonyban álló munkavállaló és a munkaszerződésben meghatározott próbaidő letelt, és a biztosítás díját a szerződő banki átutalás vagy csoportos beszedési megbízás fizetési móddal egyenlíti ki Testületi kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a testületi kedvezményt igénybe vette, és az annak igénybevételére jogosító körülmény a biztosítási évforduló időpontjában is fennállt. mértéke: 0, VIP kedvezmény A VIP kóddal rendelkező partnerek listája a VIP partneri szerződéssel rendelkező szervezetek listában található VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a szerződő VIP partneri megállapodást kötött szervezetek valamelyikénél munkaviszonyban, hivatásos állományú szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti és/vagy közvetlen megbízási jogviszonyban álló személy, vagy ezen személlyel egy háztartásban élő közeli hozzátartozó és a szerződéskötés során feltünteti a VIP partneri kódot. iztosítja továbbá társaságunk ezen kedvezményt azon VIP partneri szerződést kötő egyesületek, köztestületek, önkéntes egészségpénztárak, nyugdíjpénztárak által 8

9 képviselt természetes személyek számára is, akik a szerződést kötő egyesületnek, pénztárnak tagjai vagy köztestület tagjainak minősülnek jogszabály alapján VIP kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha az ugyanazon gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosító által meghirdetett VIP tarifa alapján vagy VIP kedvezménnyel jött létre. mértéke: 0,9 12. Évközi évfordulós kedvezmény Évközi évfordulós kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában, a biztosítási évforduló napján érvényes szerződés tekintetében Évközi évfordulós kedvezményt vett igénybe. mértéke: 0, elekezeti kedvezmény 13.1 elekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlat aláírásának időpontjában a évi CCVI. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott egyházi személy elekezeti kedvezményt alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, ha a szerződő a biztosító által meghirdetett tarifa alapján ugyanazon biztosított gépjármű vonatkozásában elekezeti kedvezményt vett igénybe. A kedvezmény igénybevételéhez az egyházi szolgálati viszonyt, munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt igazoló dokumentumot a biztosítási ajánlat mellé csatolni szükséges. mértéke: 0, Posta kedvezmény Posta kedvezményt azon jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű szerződésekre kell alkalmazni, melyek a biztosítási évforduló időpontjában posta kedvezmény alkalmazása mellett vannak hatályban. mértéke: 0,9 15. Új belépő pótdíj 15.1 Új belépő pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a szerződő természetes személy és a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: Amennyiben a szerződő rendelkezik kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az utáni időpont, vagy a szerződő nem rendelkezik jogosítvánnyal, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, Amennyiben a szerződő rendelkezik kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az előtti időpont, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, Amennyiben a szerződő rendelkezik kategóriára vonatkozó jogosítvánnyal és a jogosítvány megszerzésének éve vagy az előtti időpont, és a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) igénybevételre került abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1 9

10 15.2 Új belépő pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén azokban az esetekben is, ha a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő nem természetes személy és a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) nem került alkalmazásra, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) igénybevételre került, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1 Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy szerinti párhuzamos üzemeltető, vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 16. Párhuzamos üzemeltető pótdíj Párhuzamos üzemeltető pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben 16.1 a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a szerződő az ajánlattétel időpontjában kizárólag másik biztosító társaságnál rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel, mely szerződéssel biztosított gépjárműtől eltérő, de azonos gépjármű kategóriába tartozó gépjármű vonatkozásában kezdeményezi társaságunkkal a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötését (párhuzamos üzemeltető) és a biztosítani kívánt gépjármű tekintetében más szerződés vonatkozásában megszerzett bonus-malus besorolás nem vehető figyelembe, akkor pótdíj az alábbiak szerint kerül alkalmazásra: amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) nem került alkalmazásra, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1, amennyiben a biztosítási ajánlaton Casco kedvezmény (lásd 5. Casco kedvezmény) igénybevételre került, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 1 Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy szerinti párhuzamos üzemeltető vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 17. Üzemeltetési pótdíj 17.1 Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülőtéri kiszolgáló-, nemzetközi közúti árufuvarozást végző vagy erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító, kétéltű és személytaxiként üzemelő gépjárművek esetén, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő a kockázatviselés kezdete Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülőtéri kiszolgáló-, nemzetközi közúti árufuvarozást végző vagy erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító és kétéltű gépjárművek esetén, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző a kockázatviselés kezdete. mértéke: ajtóanyag pótdíj 18.1 ajtóanyag pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű személygépkocsi és a biztosítani kívánt gépjármű kizárólag diesel hajtóanyaggal működik. Az a személygépkocsi minősül a jelen díjtarifa szerint kizárólag diesel hajtóanyagú személygépkocsinak, amely csak gázolajjal üzemeltethető. 10

11 18.2 ajtóanyag pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen ajtóanyag pótdíj került alkalmazásra. mértéke: 1, Több gépjármű pótdíj 19.1 Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítási ajánlatnak a biztosítóhoz történő beérkezése időpontjában a szerződő által biztosítani kívánt és biztosított gépjárművek összdarabszáma a négyet meghaladja, és a biztosított és biztosítani kívánt gépjárművek közül legalább öt, 12 t össztömeg feletti tehergépkocsi, vagy 19 férőhely feletti autóbusz, vagy vontató, vagy 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi és az ezen gépjárművek tekintetében már érvényesen létrejött vagy az adott ajánlat alapján létrejövő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés határozatlan idejű és folyamatos díjfizetésű Több gépjármű pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítási évforduló napján érvényes szerződés alapján már biztosított gépjármű vonatkozásában létrejött szerződésen Több gépjármű pótdíj került alkalmazásra. Amennyiben a biztosítani kívánt vagy biztosított gépjármű 12 t össztömeg feletti tehergépkocsi vagy 19 férőhely feletti autóbusz vagy vontató, abban az esetben a díjfaktor mértéke: 2. Amennyiben a biztosítani kívánt vagy biztosított jármű 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi, akkor a díjfaktor mértéke: Káros pótdíj 20.1 Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű és a szerződő korábbi, vagy párhuzamos üzemeltetés esetén másik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződése vonatkozásában károkozás történt január 1. és az új ajánlat aláírásának időpontja közötti időszakban Káros pótdíjat alkalmaz társaságunk a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén, amennyiben a biztosított gépjármű a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű és a szerződés hatálya alatt, de amennyiben a szerződés január 1. napját megelőzően lépett hatályba, úgy kizárólag a január 1-jét követő időszakban kettő vagy több bonus-malus besorolását érintő károkozás történt. Amennyiben a 2015-ben kezdődő biztosítási időszakban egy szerződés díj-nemfizetés miatt megszűnik, majd ezt követően a szerződő a biztosítónál az adott biztosítási időszakon belül új szerződést köt, az új szerződésen alkalmazza társaságunk a Káros pótdíjat, amennyiben a megszűnt előzményszerződésen is alkalmazásra került a pótdíj. mértéke: 2 Amennyiben a szerződő a bonus-malus rendszerbe új belépő vagy szerinti párhuzamos üzemeltető, vagy Káros pótdíj alkalmazása esetében Extra kedvezmény nem vehető igénybe. 21. Tartós külföldi használat pótdíj A biztosítási szerződés díját a Tartós külföldi használat pótdíjával növelten kell megállapítani, a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén, amenynyiben a biztosított gépjárművet egy biztosítási időszakon belül összesen (akár megszakításokkal is) 30 napot meghaladóan külföldön használják. mértéke: 1,5 11

12 IV. IZETENŐ ÉVES ÍJ KISZÁMÍTÁSA Egyedi, határozatlan idejű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén: Kedvezmény2: Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül egy kedvezmény kerül kiválasztásra, úgy a kedvezmény2 mértéke megegyezik a kiválasztott kedvezmény mértékével. Amennyiben a III pontokban meghatározott kedvezmények közül a szerződő több kedvezmény igénybevételére is jogosult, a kiválasztott kedvezményeket össze kell adni. A kedvezmény2 mértéke legfeljebb 20% lehet. izetendő éves díj = Ad Vf M Tv (100% kedvezmény2) Ex Ko i m Te Vi Éé e Po Jé Pa Üz a Tg Ká Kh ahol = izetendő éves díj Ad = Alapdíj (t/év) (II.5) Vf = Éves átlagos futásteljesítmény díjfaktor (II.6.) M = onus-malus díjfaktor (II.8.) Tv = Tevékenység díjfaktor (II.9.) Ex = Extra kedvezmény díjfaktor (III.1.) Ko = Kommunikációs kedvezmény díjfaktor (III.2.) i = íjfizetési ütem kedvezmény díjfaktor (III.3.) m = izetési mód kedvezmény díjfaktor (III.4.) Te = Testületi kedvezmény díjfaktor (III.10.) Vi = VIP kedvezmény díjfaktor (III.11.) Éé = Évközi évfordulós kedvezmény díjfaktor (III.12.) e = elekezeti kedvezmény díjfaktor (III.13.) Po = Posta kedvezmény díjfaktor (III.14.) Jé = Új belépő pótdíj díjfaktor (III.15.) Pa = Párhuzamos üzemeltető pótdíj díjfaktor (III.16.) Üz = Üzemeltetési pótdíj díjfaktor (III.17.) a = ajtóanyag pótdíj díjfaktor (III.18.) Tg = Több gépjármű pótdíj díjfaktor (III.19.) Ká = Káros pótdíj díjfaktor (III. 20.) Kh = Tartós külföldi használat pótdíj díjfaktor (III.21.) Amennyiben a szerződő valamely kedvezményre nem jogosult vagy pótdíj alkalmazására nem köteles abban az esetben ezen kedvezmény vagy pótdíj vonatkozásában a fent meghatározott képletbe helyettesítendő díjfaktor mértéke 1. Jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy későbbi kockázatviselési kezdet esetén havi díjfizetési ütem nem választható. Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén a díjfizetési ütem havi díjfizetésre nem módosítható. Segédmotoros kerékpárokra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés csak éves díjfizetési ütemmel köthető! Abban az esetben, amennyiben az egyedi, határozatlan időre létrejött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díj-nemfizetés miatt megszűnik, majd ezt követően a szerződő a biztosítónál az adott biztosítási időszakon belül új szerződést köt, úgy az így újrakötött szerződés éves díja megegyezik a díj-nemfizetéssel megszűnt szerződésnek a megszűnés időpontjában érvényes éves díjával. V. TARIÁLÁS OLYAMATA EYEI, ATÁROZOTT IEJŰ KÖTELEZŐ ÉPJÁRMŰ- ELELŐSSÉIZTOSÍTÁSI SZERZŐÉSEK ESETÉN A határozott időre szóló szerződések díjai táblából válassza ki a gépjármű fajtáját és olvassa le a hozzátartozó 30 napos időszakra fizetendő díjat. Amennyiben a szerződő az ajánlattételkor már rendelkezik a biztosítónál határozatlan időre létrejött K flottaszerződéssel, vagy azzal egyidejűleg ilyen flottaszerződést köt és a szerződő a flottaszerződés mellett határozott idejű, egyedi szerződést kíván kötni a biztosítóval, úgy a szerződő az ezen egyedi, határozott időre létrejött szerződés tekintetében jogosult a határozott időre szóló flottaszerződések tekintetében közzétett vagy amennyiben az Eltérő flotta díjtáblákban a határozott idejű flottaszerződések tekintetében a biztosító a szerződő ügyfélszámát vagy egyéb azonosítóját (MNV I, MNV II, M) közzétette, úgy ezen díjtarifának megfelelő díj alkalmazására. 12

13 13 TERÜLETMEATÁROZÓ TÁLA Település Területi kód Abda Acsa Algyő Alibánfa Alsógöd Alsónémedi Alsónemesapáti Alsóörs Andráshida Annavölgy Apátvarasd Áporka Aszód Áta abosdöbréte ag aglyasalja agod agola aj ajna ajót akonya alatonakarattya alatonaliga alatonalmádi alatonendréd alatonfőkajár alatonfűzfő alatonkenese alatonszabadi alatonvilágos ánd ánk (ebrecen) E eloiannisz erkesd ernecebaráti ezenye iatorbágy icske ocfölde ogád oncodfölde orbánya öde örcs örgönd C őszénfa ucsuszentlászló udajenő udakalász udakeszi udaörs udapest A Település Területi kód utykatelep ükkaranyos ükkszentlászló E Csabdi Csatár Cserénfa Cserkút Csévharaszt Csobánka Csolnok Csomád Csopak Csöde Csömör Csörög Csővár abas ág ány ebrecen E élegyháza iósd obogókő omony orog ömös ömsöd unaalmás unabogdány unaföldvár unaharaszti unakeszi unaszentmiklós unaújváros unavarsány unavecse Ebes Ecser Eger Egerág Egervár Eplény Epöl Érd Érdliget Erdőkertes Érd-parkváros Esztergom Etyek elnémet elsőgöd elsőlajos elsőpakony elsősima Település Területi kód ót űzfőgyártelep algagyörk algahévíz algamácsa esztenyés omba öd ödöllő örömböly E ősfa yál yálarét yermely yirmót E yód yón yömrő yöngyös yőr E yőrszentiván E yőrújfalu yulafirátót agyárosbörönd ajdúhadház ajdúsámson ajmáskér aláp E alásztelek egyeshalom ejőcsaba E erceghalom éreg ernád évízgyörk ird C orány osszúhetény ottó Iklad Ikrény Inárcs Ipolydamásd Ipolytölgyes Isaszeg Iszkaszentgyörgy Józsa E Juta Kádárta Kakucs Kaposfüred C Kaposhomok Kaposmérő Kaposújlak Település Területi kód Kaposvár C Kaposszerdahely Káptalanfüred Károlyháza Kartal Kékestető Kemence Kerepes Kesztölc Keszü Kimle Királyszentistván Kisapostag Kisbucsa Kisherend Kiskundorozsma Kiskunlacháza Kiskutas Kismaros Kisnémedi Kisoroszi Kispáli Kistarcsa Kóka Komló Kosd Kóspallag Kozármisleny Kökény Kőszárhegy Kővágószőlős Kővágótőttős Kunsziget Lábatlan Lakhegy Leányfalu Leányvár Lébénymiklós Letkés Levél Liget Lillafüred E Liszó Lothárd Lovászhetény Maglód Magyaregregy Magyarsarlós Magyarszék Majosháza Mályi Mánfa Mány Máriahalom

14 14 Település Területi kód Máriakálnok Márianosztra Márkó Martonfa Mátrafüred Mátraháza Mecsekjánosi Mecsekpölöske Mende Ménfőcsanak E Mikepércs Miklósfa Miskolc E Miskolc-Egyetemváros E Miskolc-Mád E Mogyoród Mogyorósbánya Moha Monor Monorierdő Mosonszentmiklós Mosonszolnok Mosonudvar Mosonújhely Nagybörzsöny Nagykanizsa Nagykanizsa-agola Nagykovácsi Nagykozár Nagykutas Nagylengyel Nagymacs E Nagymaros Nagypáli Nagysáp Nagytarcsa Nemeshetés Nemessándorháza Nemesszentandrás Neszmély Nyékládháza Nyergesújfalu Nyíregyháza Nyírpazony Nyírszőlős Óbarok Ócsa Orci C Orfű Ormándlak Oros Őrbottyán Örkény Öttevény Pákozd Pálhalma Település Területi kód Palin Paloznak Páty Pécel Pécs C Pécsudvard Pécsvárad Pellérd Penc Perbál Pereces E Pereked Perőcsény Péteri Pethőhenye Pilisborosjenő Piliscsaba Piliscsév Pilisjászfalu Pilismarót Pilisvörösvár Pilisszántó Pilisszentiván Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pilisszentlélek Pócsmegyer Pogány Pomáz Pusztazámor Püspökhatvan Püspökszilágy Rábapatona Rácalmás Ráckeresztúr Rád Rajka Rám Remeteszőlős Romonya Salgóbánya Salgótarján Sánc Sántos Sárhida Sári Sárisáp Sárkeresztes Sárkeszi Sárpentele Sárszentmihály Simonfa Solymár Somoskőújfalu Sóskút Sóstófürdő Település Területi kód Sóstóhegy Sukoró Surány Sülysáp Süttő Szada Szalkszentmárton Szandaszőlős E Szántód Szár Szárliget Szarvaskő Százhalombatta Szeged Székesfehérvár C Szekszárd C Szemely Szentbalázs Szentendre Szentlőrinckáta Szentmártonkáta Szentmihály Szigetcsép Szigethalom Szigetmonostor Szigetszentmiklós Szilágy Szilasliget Szirma E Szob Szokolya Szolnok E Szomód Szomor Sződ Sződliget Szőkéd Szőreg Táborfalva Tahi Tahitótfalu Taksony Tápé Tápiósáp Tápiósüly Tápiószecső Tapolcafürdő E Tardos Tarján Tárnok Tass Taszár Tát Tatabánya Telki Tésa Település Területi kód Teskánd Tinnye Tóalmás Tokod Tokodaltáró Toponár C Tök Tököl Törökbálint Tura Újbarok Újhartyán Újrónafő Úny Úri Üllő Üröm Üszögpuszta Vác Vácduka Vácegres Váchartyán Váckisújfalu Vácrátót Vácszentlászló Valkó Vámosmikola Vámosszabadi Vasad Vasas C Vecsés Veresegyház Verőce Verseg Vértestolna Vértesszőlős Veszprém Viscosa Visegrád Visegrád-izellatelep Vörösberény Zagyvapálfalva Zagyvaróna Zalaboldogfa Zalaegerszeg Zalaszentiván Zalaszentlőrinc Zamárdi Zebegény Zengővárkony Zsámbék Zsámbok Zselickislak C Zselicszentpál Minden olyan település, amely nem került felsorolásra. I

15 EYEI TEÁOR TÁLÁZAT TEÁOR kód 01.11, 01.12, 01.13, 01.14, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 01.29, 01.30, 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, 01.50, 01.61, 01.62, 01.63, 01.64, 01.70, 02.10, 02.20, 02.30, 02.40, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 05.10, 05.20, 06.10, 06.20, 07.10, 07.21, 07.29, 08.11, 08.12, 08.91, 08.92, 08.93, 08.99, 09.10, 09.90, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 19.10, 19.20, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60, 21.10, 21.20, 26.11, 26.12, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.60, 26.70, 26.80, 27.11, 27.12, 27.20, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.51, 27.52, 27.90, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09, 32.11, 32.12, 32.13, 32.20, 32.30, 32.40, 32.50, 32.91, 32.99, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.19, 33.20, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 35.30, 36.00, 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32, 39.00, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, , 58.12, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 60.10, 60.20, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 63.91, 63.99, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 64.91, 64.92, 64.99, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30, 66.11, 66.12, 66.19, 66.21, 66.22, 66.29, 66.30, 68.10, 68.20, 68.31, 68.32, 69.10, 69.20, 70.10, 70.21, 70.22, 71.11, 71.12, 71.20, 72.11, 72.19, 72.20, 73.11, 73.12, 73.20, 74.10, 74.20, 74.30, 74.90, 75.00, 77.12, 77.21, 77.22, 77.29, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 77.40, 82.11, 82.19, 82.20, 82.30, 82.91, 82.92, 82.99, 84.11, 84.12, 84.13, 84.21, 84.22, 84.23, 84.25, 84.30, 85.10, 85.20, 85.31, 85.32, 85.41, 85.42, 85.51, 85.52, 85.53, 85.59, 85.60, , 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 12.00, 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.30, 25.40, 25.50, 25.61, 25.62, 25.71, 25.72, 25.73, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 41.10, 41.20, 43.11, 43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 45.32, 45.40, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.48, 46.49, 46.51, 46.52, 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77, 46.90, 47.11, 47.19, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29, 47.30, 47.41, 47.42, 47.43, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65, 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.81, 47.82, 47.89, 47.91, 47.99, 52.10, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.29, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30, 78.10, 78.20, 78.30, 79.11, 79.12, 79.90, 80.10, 80.20, 80.30, 81.10, 81.21, 81.22, 81.29, 81.30, 84.24, 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, 87.10, 87.20, 87.30, 87.90, 88.10, 88.91, 88.99, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04, 92.00, 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29, 94.11, 94.12, 94.20, 94.92, 94.99, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.24, 95.25, 95.29, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09, 97.00, 98.10, 98.20, , 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 13.10, 13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 22.11, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.49, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69, 23.70, 23.91, , 29.20, 29.31, 29.32, 30.11, 30.12, 30.20, 30.30, 30.40, 30.91, 30.92, 30.99, 49.10, 49.20, 49.31, 49.32, 49.39, 49.41, 49.42, 49.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.10, 51.21, 51.22, 53.10, 53.20, díjfaktor 0,8 0,9 1 1,3 2 15

16 ALAPÍJTÁLÁK 38 kw alatti személygépkocsi esetén kw-os személygépkocsi esetén Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy A C,, E , , I A C,, E , , I kw-os személygépkocsi esetén 101 kw 180 kw-os személygépkocsi esetén Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy A C,, E , , I A C,, E , , I kw-os személygépkocsi esetén 180 kw feletti személygépkocsi esetén Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy A C,, E , , I A C,, E , , I kw-os személygépkocsi esetén Tehergépkocsi (<=3,5t) Területkód Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy Területkód Természetes személy kora (év) Nem természetes személy A C,, E , , I A , C, E ,,, I Tehergépkocsi (>3,5t és <=12t) Területkód kw-os személygépkocsi esetén Természetes személy életkora (év) Nem természetes személy A C,, E , , I Területkód Természetes személy Nem természetes személy A, C,, E,,,, I Területkód Tehergépkocsi (>12t) Természetes személy Nem természetes személy A, C,, E,,,, I

17 Motorkerékpár Korrekciós tábla Minden magyarországi terület Természetes személy kora (év) Nem természetes személy 0-12 kw-ig kw-ig kw-ig kw és felette Segédmotoros kerékpár Autóbusz Minden magyarországi terület Éves alapdíj férőhely férőhely férőhely férőhely Egyéb Minden magyarországi terület Éves alapdíj Lassú jármű, munkagép, M rendszám pótkocsi, félpótkocsi (<=0,75 t) pótkocsi, félpótkocsi (>0,75 t és <=10 t) pótkocsi, félpótkocsi (>10 t) mezőgazdasági vontató vontató Személygépkocsi Motorkerékpár ccm kw ccm kw 850 ccm 37 kw 150 ccm 12 kw ccm 50 kw ccm 35 kw ccm 63 kw ccm 70 kw ccm 79 kw 550 ccm felett 71 kw 2000 ccm felett 101 kw atározott időre szóló szerződések díjai ajta avi díj Személygépkocsi Motorkerékpár Autóbusz, trolibusz Tehergépkocsi Vontató Munkagép Pótkocsi, félpótkocsi Mezőgazdasági vontató Lassú jármű Próba P rendszám Négykerekű segédmotoros kerékpár Éves átlagos futásteljesítmény 0 km km 0, km km 0, km km km km vagy a szerződő nem nyilatkozik 1, km km 1, km - 1,22 ONUS-MALUS díjfaktor tábla Kockázatviselés kezdet vagy előtti Kockázatviselés kezdete vagy utáni a az évforduló december 31. a az évforduló nem december 31. a az évforduló december 31. a az évforduló nem december 31. onus fokozat esetén onus fokozat esetén onus fokozat esetén onus fokozat esetén 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 A00 3,10 A00 1,05 A00 3,10 A00 1,00 M01 3,7 M01 3,1 M01 3,7 M01 2,65 M02 4,6 M02 3,7 M02 4,6 M02 3,1 M03 4,80 M03 4,60 M03 4,80 M03 3,7 M04 5,00 M04 4,80 M04 5,00 M04 4,60 17

18 A enerali iztosító Zrt. OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifája 1. A jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az alábbi feltételek teljesülése esetén alkalmazható az OT tarifa: 1.1 A gépjármű OT forgalmi rendszámmal rendelkezik. 1.2 A gépjármű kategóriája személygépkocsi, motorkerékpár vagy tehergépkocsi. 1.3 A biztosítási díjat a szerződő éves ütemezésben fizeti meg. 2. Jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű szerződések esetén az OT tarifát abban az esetben alkalmazza a biztosító, amennyiben az ugyanazon gépjárműre vonatkozó szerződés a biztosító által meghirdetett veterán tarifa vagy OT rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozó tarifa alapján jött létre. 3. A díj kiszámításának folyamata 3.1 Válassza ki a forgalmi engedélyben szereplő gépjármű-kategória alapján a megfelelő díjtáblát. 3.2 atározza meg a gépjármű forgalmi engedélyéből személygépkocsi és motorkerékpár esetén a biztosítandó gépjármű teljesítményét (kw), tehergépkocsi esetén a megengedett legnagyobb össztömegét. Amennyiben 20kW alatti teljesítmény szerepel a személygépkocsijának forgalmi engedélyében vagy 10kW alatti teljesítmény szerepel a motorkerékpárjának forgalmi engedélyében, abban az esetben a Korrekciós táblából válassza ki, hogy a gépjárművének lökettérfogata alapján melyik cm3 kategóriába tartozik, majd a vele azonos sorban lévő kw érték szerint sorolja be személygépkocsiját vagy motorkerékpárját. 3.3 Az OT rendszámú személygépkocsik, motorkerékpárok vagy tehergépkocsik díjtáblából a gépjármű adatok alapján olvassa le az adott gépjárműre vonatkozóan a szerződéshez tartozó éves alapdíjat. 3.4 A ONUS-MALUS díjfaktor tábla OT rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén táblából válassza ki a szerződéshez tartozó bonus-malus díjfaktort, melyet az éves alapdíjjal megszorozva megkapja a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződése éves díját. 3.5 Az OT tarifa alkalmazása esetén a szerződő a Testületi és VIP kedvezményen kívül további kedvezmény igénybevételére nem jogosult. A Testületi és VIP kedvezmény a Tarifaszabályozás az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekre III. 10. és III. 11. pontban foglalt szabályozásnak megfelelően vehető figyelembe. 18

19 ONUS-MALUS díjfaktor tábla OT rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén Kockázatviselés kezdet vagy előtti Kockázatviselés kezdete vagy utáni a az évforduló december 31. a az évforduló nem december 31. a az évforduló december 31. a az évforduló nem december 31. onus fokozat esetén onus fokozat esetén onus fokozat esetén onus fokozat esetén 10 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 A00 3,10 A00 1,05 A00 3,10 A00 1,00 M01 3,7 M01 3,1 M01 3,7 M01 2,65 M02 4,6 M02 3,7 M02 4,6 M02 3,1 M03 4,80 M03 4,60 M03 4,80 M03 3,7 M04 5,00 M04 4,80 M04 5,00 M04 4,60 OT személygépkocsik OT tehergépkocsik Minden magyarországi terület Éves alapdíj Minden magyarországi terület Éves alapdíj 37 kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény felett OT motorkerékpár Minden magyarországi terület Éves alapdíj 12 kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény kw teljesítmény felett <= 3,5 t > 3,5 t és <= 12 t > 12 t Korrekciós tábla Személygépkocsi Motorkerékpár ccm kw ccm kw 850 ccm 37 kw 150 ccm 12 kw ccm 50 kw ccm 35 kw ccm 63 kw ccm 70 kw ccm 79 kw 550 ccm felett 71 kw 2000 ccm felett 101 kw 19

20 A enerali Zrt. fl otta kötelező gépjárműfelelősségbiztosításra vonatkozó tarifája A flotta tarifatáblázatokban meghirdetett díjak alkalmazásához minden esetben a biztosító kockázatelbírálásra jogosult szervezeti egységének előzetes jóváhagyása szükséges annak érdekében, hogy az igényelt díjat meghatározó paraméterek fennállását ellenőrizhesse a biztosító. A biztosító a flotta kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések esetén a szerződések bonus-malus fokozatát nyilvántartja és vezeti, de a díjszámítás során nem veszi figyelembe. A flotta díjtarifa abban az esetben alkalmazható, amennyiben a szerződő 5 vagy annál több gépjármű vonatkozásában köt társaságunknál ugyanazon kockázatviselési kezdettel kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést, vagy társaságunknál rendelkezik 5 vagy annál több kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel. 1. Alapfogalmak épjárműflotta egy adott biztosítónál ugyanazon - jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég - szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma a biztosítási időszak kezdőnapján eléri az ötöt. Szerződő csak jogi személy, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég lehet. lotta szerződés olyan határozatlan, vagy határozott időre létrejött szerződés, amelyben a biztosító és a szerződő rögzíti, hogy a szerződő által fizetendő éves díj a meghirdetett egyedi tarifától eltérően a flotta tarifa alapján kerül kiszámításra. A flotta szerződés tartalmazza a szerződés megkötésének időpontjában a szerződő által üzemben tartott gépjárművekre vonatkozó összegzett fizetendő éves díjat, valamint a évi LXII. törvény (továbbiakban: fbt.) 11. -ában szabályozott, az egyedi szerződésektől eltérő egyéb megállapodásokat is. A flotta szerződések hatálya alatt biztosított gépjárművek önállóan, egyenként kerülnek nyilvántartásra a biztosító nyilvántartó rendszerében. 2. Egyéb kedvezmények és pótdíj a jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő, valamint a jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdetű kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási flotta szerződések esetén Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz a biztosító a repülőtéri kiszolgáló, a nemzetközi közúti árufuvarozást végző, vagy erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító, kétéltű és személytaxiként üzemelő gépjárművek esetén, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépésének napjával megegyező vagy azt követő a kockázatviselés kezdete. A díjfaktor mértéke: a nemzetközi közúti árufuvarozást végző, vagy erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező 10 t össztömeg feletti pótkocsi, félpótkocsi gépjármű kategóriába tartozó járművek esetén 9, egyéb esetben 2. Üzemeltetési pótdíjat alkalmaz társaságunk a repülőtéri kiszolgáló-, nemzetközi közúti árufuvarozást végző, vagy erre vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkező, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes árut szállító és kétéltű gépjárművek esetén, amennyiben jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző a kockázatviselés kezdete. A díjfaktor mértéke: 2 8% Éves díjfizetési ütem kedvezményt alkalmaz a biztosító, ha a szerződő éves díjfizetési ütemet választ. A díjfaktor mértéke: 0,92 10% Partner ügyfél kedvezményt alkalmaz társaságunk, amennyiben a biztosító a szerződő - biztosítónál nyilvántartott - ügyfélszámát a Partner ügyfél táblában meghirdeti és a szerződő a flottaszerződés aláírásának napjáig, vagy jelen díjtarifa hatálybalépését megelőző kockázatviselési kezdet esetén a következő biztosítási időszak első napját megelőző napig keresztértékesítésre vonatkozó Partneri megállapodást köt a biztosítóval. A díjfaktor mértéke: 0,9. 20

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv. Hatályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifakönyv atályos: 2016. január 1. Nysz.: 18050 Tartalomjegyzék enerali iztosító Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2013. január 1-jétõl érvényes kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos

Részletesebben

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Generali-Providencia Biztosító Zrt. enerali-providencia iztosító Zrt. 2011. évi kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás díjai elhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítással kapcsolatos jognyilatkozataikat

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442

Komplett casco. biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosítások feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16442 Tartalomjegyzék Komplett casco biztosításhoz köthető kiegészítő biztosításokra vonatkozó

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást

2009. évi LXII. törvény. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást 1. oldal 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról 1 Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében a biztosítottakkal szemben támasztott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek

UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek UNION-Útitárs Extra Biztosítási Feltételek Gépjárműben utazók közlekedési baleset-biztosítása Az UNION-Útitárs Extra közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája

Az Allianz Hungária Zrt. 2016. január 1-jétől alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését határidőre jogszerűen nem mondja fel, akkor az új biztosítóval kötött szerződése a kötelező

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések Szerződő felek megállapítják, hogy az MIKÓ és Társa Kft. mezőgazdasági-, építőipari- és emelőgépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az MIKÓ és Társa Kft Kft. az általa

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2002. március 01. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. január 1. Hatályos:

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról

Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról Iktató szám: [*] Támogatási szerződés családok otthonteremtési kedvezménye támogatás nyújtásáról amely egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8.

Részletesebben

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Személyautó üzemeltetetési és szerviztanácsadói szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Preambulum: az IVEEN Kft. (1077 Budapest, Almássy tér 17. 1. em. 5.; adószám: 25180367-2- 42., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei

OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei OMV - Autópálya Matrica Csoportos Balesetbiztosítás Feltételei A Biztosító a jelen biztosítási feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő által megfizetendő biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk!

Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Tisztelt Közép/Nagyvállalati Ügyfelünk! Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük Közép- és Nagyvállalati tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük az Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ Oldal: 1 / 67 Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Általános Pályázati Feltételek. Hatályos: 2013. január 1-jétől Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék I. PREAMBULUM... 3 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Alapelvek... 3 2. Az Általános Pályázati Feltételek hatálya... 4 3. Adatszolgáltatás,

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399

Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel. Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítási feltétel Hatályos: 2016. március 25. Nysz.: 18399 2 Tartalomjegyzék A) Milyen szolgáltatásokat nyújt a jogvédelmi biztosítás?...3 I. A biztosítás tárgya...3

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez

Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Általános szerződési feltételek a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szolgáltatási rendszer igénybevételére kötendő egyedi szerződésekhez Hatálybalépés napja: 2016. március 15. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei

Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Ügyféltájékoztató Terméktájékoztató Csoportos Kockázati Életbiztosítás Általános Feltételei Csoportos Kockázati Életbiztosítás Különös Feltételei Hatályos 2016. január

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2015. június 6-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

Általános Biztosítási Feltételek

Általános Biztosítási Feltételek Az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az ERSTE Bank Nyrt. által nyújtott, jelzálog alapú kölcsönszerződésekhez kapcsolódó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15.

K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele. 2014. szeptember 15. K&H Biztosító Zrt. K&H gyarapodó nyereségrészesedéses vegyes életbiztosítás szerződési feltétele 2014. szeptember 15. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy biztosítási

Részletesebben