DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás Kiadás Kiadás Módosítva Módosítva Módosítva

2 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok 1.1. Az Óvoda alapadatai Neve: DIMENZIÓ Óvoda Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27. Nyilvántartási száma: 511. Adószáma: Bankszámla száma: OM azonosítója: Telefonja: je: Működési területe: Budapest és vonzáskörzete Gyermekcsoportok száma: Befogadó képessége: Alkalmazottak létszáma: Pedagógusok létszáma: három, vegyes csoport 50 fő 10 fő 7 fő Óvoda lógója: Óvoda bélyegzői: Hosszú fejbélyegző (1) Körbélyegző (1) A DIMENZIÓ Óvoda önálló jogi személy. Képviseletét a fenntartó ügyvezetője, és az általa megbízott óvodavezető látja el. Az Óvoda önálló szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. A fenntartó látja el a pénzügyi, számviteli, munkaügyi, gazdálkodási feladatokat. Az Óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez. 2

3 1.2. Az Óvoda alapítója, tulajdonosa, fenntartója Óvoda Alapítója: DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület Alapítás időpontja: szeptember 1. Utolsó módosítás: november 9. Óvoda tulajdonosa: DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a. Óvoda fenntartója: DIMENZIÓ Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Fehérvári út 84/a. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselő neve: Kicska Edit ügyvezető Telefonszáma: je: 3. Bevezető Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, amellyel hatékonyabb fejlesztést érhet el a gyermekek személyiségének formálásában. A folyamatos megújulásra való törekvés juttatott el bennünket oda, hogy intézményünk életében új pedagógiai módszert vezessünk be 2014 szeptemberétől. Így jutottunk el Maria Montessori alternatív pedagógiai programjához, mely a gyermekek világára építette pedagógiáját. Montessori pedagógia alapelvei szorosan kapcsolódnak az általunk képviselt pedagógiai értékekhez. Maria Montessori 1907-ben Rómában alapította meg első intézményét Casa dei Bambini néven. Módszere nagyon gyorsan elterjedt egész Európában, majd az Egyesült Államokban. Montessori azt vallotta, hogy a gyermeknek óvodás korban sokkal több élményre van szüksége és fejlődése elsősorban környezetétől függ. Ezért olyan környezetet hozott létre, amely a gyermek számára minél több örömet nyújtó, életkorának megfelelő, egyben képességeit fejlesztő tevékenységre motivál. A Montessori óvodai környezetben a gyermekek érzik, hogy biztonságban vannak, bármikor bizalommal fordulhatnak a felnőtthöz segítségért. Pedagógiájában nem különül el a játék, a munka és a tanulás. Miközben játszik, ismeretekhez jut a világról, amelyet a mindennapi életben hasznosítani tud. A Montessori-módszer lehetővé teszi, hogy a gyermekek a világról sokoldalúan, cselekvésbe ágyazva gyűjthessenek tapasztalatot. A Montessori pedagógia jelenleg reneszánszát éli. Napjainkban való újraéledésének fő oka, hogy korunkban a tudományok gyors fejlődése miatt nem a tudás mennyiségére kell a nevelésnek törekedni, hanem a személyiség formálására, képességek fejlesztésére, mert ez alapozza meg a konvertibilis tudást. 4. Helyzetkép Budapest XII. kerülete azon ritka kerületek közé tartozik, ahol igen magas a külterületek aránya, mely meghaladja a terület 41.4 %-át. Az Óvoda megalapítását azért képzeltük el a kerületben, mivel a környezeti adottságok, a jó levegő, az épület elhelyezkedése a mindennapokban is biztosítja az egészséges életmód feltételeit. 3

4 A DIMENZIÓ Óvoda megalapításával olyan szociális háló bővítését szerettük volna megvalósítani, mellyel az igénybevevő családok és gyermekeik részére a magyar pedagógiára jellemző színvonalas, a kor igényeinek megfelelő szolgáltatást kívánunk nyújtani Alapdokumentumok Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket megillető jogok biztosítását figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy a) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok, és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával. b) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg; c) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. Az Alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről biztosítja a gyermek jogát az esélyegyenlőség alapján, és a gyermekek, valamint a szülők, óvodában foglalkoztatottak jogait, és kötelezettségeit. 1. (1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a közérdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás. (2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. 4

5 (3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. A DIMENZIÓ Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze az óvoda szervezetére, működésére, az óvodát használók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános és egyedi szabályokat. Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat közoktatási koncepciója kiemelt speciális feladatként meghatározza a kerület óvodái számára az egészséges életmódra nevelés. Az évi XXXI. törvény a Gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátásáról rendelkezik Az óvoda adottságai, felszereltsége Az Óvoda rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Az Óvoda épülete, udvara, kertje, berendezése oly módon van kialakítva, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítését, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal. Az Óvoda egyidejűleg biztosít megfelelő munkakörnyezetet az óvoda munkatársainak és lehetőséget teremt a szülők fogadására. Az intézményben 3 óvodai csoport áll rendelkezés, kialakításakor a vegyes életkorú csoportokat részesítjük előnybe. Csoportjainkban összesen 40 gyermek számára tudunk férőhelyet biztosítani. A csoportszobák kialakításánál a Montessori pedagógia elveit követjük, így a gyermekek méretének megfelelő bútorok és didaktikai játékok veszik körbe gyermekeinket, melyeket folyamatosan bővítünk. Mind a három csoportban a Montessori környezetnek megfelelő tevékenységsarkok biztosítanak lehetőséget a gyermekek szabad önművelésére. Ügyelünk rá, hogy a gyermek környezete ne legyen zsúfolt, vibrálóan színes, mert az zaklatottá teszi és a játékeszközök inspiráló hatása csökken. Minden csoportszobában sófal biztosítja a jó levegőt, ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy az óvodánkba járó gyermek egészséges környezetben töltsék napjaikat. Ezeken kívül logopédiai fejlesztőszoba és fajátékokkal berendezett árnyas udvar áll rendelkezésre a napi tevékenységhez. Az óvoda működését iroda, nevelői szoba, tálalókonyha, mosókonyha, kazánház, raktárhelyiség segítik. Óvodánkban a törvényi előírásnak megfelelően minden csoportban két óvodapedagógus és egy szakképzett dajka gondoskodik a gyermekek életének szervezéséről. Óvodapedagógusaink diplomával és Montessori végzettséggel rendelkeznek. Montessori módszerében a gyermek tudásának forrása nem a pedagógus, hanem a gyermek saját tevékenysége során szerzett tapasztalat. Az óvodapedagógus a gyermek segítőtársa, aki megfigyel és segít, de mindig csak akkor és annyit, amennyire szükség van. A pedagógus tehát mindig ott van a háttérben, a gyermek bármikor fordulhat hozzá segítségért, felvilágosításért, kellékekért. 5

6 Kis számban ugyan, de az utóbbi pár évben megjelentek a más országból betelepült lakosok gyermekei, a migránsok. Az ő kultúrájuk megismerése színesíti, gazdagítja programunk tartalmát. Ennek következtében az interkulturális nevelés nem idegen számunkra, ehhez biztosítjuk az angol nyelven kommunikáló pedagógust. Kiemelten kezeljük gyermekeink művészetek iránti fogékonyságát, zenei nevelését, ezért zenepedagógus segíti a csoportok életének ilyen irányú tevékenységét, heti két alkalommal. A gyermekek egészséges és harmonikus fejlődéséhez nyújt segítséget pszichológusunk heti rendszerességgel. A beszédfejlesztésre szoruló gyermekek számára heti egy alkalommal, kétszer 45 percben tart fejlesztő, logopédiai foglalkozásokat, ezen kívül pedig elvégezi a gyermekek artikulációs szűrését, valamint alkalmazza a diszlexia-szűrő gyorstesztet, továbbá a szűrést követően elvégzi a felmerülő artikulációs hibák javítását, azaz a diszlexia-prevenciót is. II. PEDAGÓGIAI MUNKA 1. Pedagógiai munka 1.1. Hitvallás Arra taníts, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghez vigyem, Én magam! (Maria Montessori) Maria Montessori mottóját követve olyan gyermeki személyiséget kívánunk nevelni, aki derűs, boldog, nyitott, érdeklődő, kreatív, társakat kereső, jól kommunikál, toleráns, a szűkebb és tágabb környezetében biztonságosan eligazodó, tudásvággyal rendelkező önállóan cselekvő személyiség. Fókuszban mindig a gyermek kíváncsi érdeklődése áll, mert a valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg cselekvésen keresztül. Óvodánkban minden gyermek számára megteremtjük a szabad felfedezés örömét, és a problémák önálló megoldását. A fentieket lépésről lépésre, saját fejlődési ütem támogatásával, az egyéni árnyalatok és specialitások figyelembevételével törekszünk megvalósítani, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget, életkorához és fejlettségéhez alkalmazkodó tevékenységet, a szabad játékot és gyermeki örömöt. Gyermeki öröm forrása pedig nem más, mint a mozgás, esztétikum, tudás és szeretet ebben hiszünk, és ehhez teremtjük meg a szükséges feltételeket óvodánk napirendjén keresztül Óvodai nevelésünk alapelvei A Montessori pedagógia alapelveit követjük, és arra tanítjuk, neveljük a gyermekeket, hogy büszkék lehessenek magukra, tanuljanak meg önállóan gondolkodni, fedezzék fel a körülöttük lévő világot, miközben önálló individuummá válnak. Ezért pedagógiai alapelveink a következők: erkölcsre nevelés, toleranciára nevelés, szabadságra nevelés, 6

7 önfejlesztésre nevelés, önállóságra nevelés, önfegyelemre nevelés, szeretetre és mély érzelmekre nevelés. Mindennek érdekében: Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Biztosítjuk a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését az egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve. Preferáljuk a személyes választás szabadságát, a saját gyökerű követelményválasztást, a környezet feletti kompetencia erősítését és a személyes tér védelmét. Közösségi szinten egymás és a másság elfogadását, tiszteletét és szeretetét. A játékot a tevékenységek sorában elsődleges, kiemelt, semmi mással nem helyettesíthető alaptevékenységnek tekintjük, Gondoskodunk e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges tárgyi környezetről. Fő tevékenységként kezeljük a játékot, ugyanakkor biztosítjuk az örömet okozó munkát. Ezek a tevékenységek fejlesztik önállóságukat, feladat- és kötelességtudatukat, kitartásukat, és nem utolsósorban a felnőttektől való függetlenedés örömét adják meg a gyermekeknek. Tervezésünk alapja a tevékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás speciális didaktikai eszközökkel. Gondoskodunk - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításáról a gyermeki szabadság figyelembe vétele mellett. Fontosnak tartjuk az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzését minden tevékenységben. Az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. Biztosítjuk a szabad felfedezés örömét és a problémák önálló megoldását, megfigyelő és segítő magatartást nyújtó pedagógusokkal. A nemzeti kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében támogatjuk a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Kiemelkedő képességű tehetséges gyermekeink számára a Montessori módszer alkalmazása megfelelő feltételt biztosít, hiszen követi a gyermek egyéni fejlődési ütemét. Cukorbeteg gyermekeknek biztosítjuk egészséges fejlődésükhöz a szükséges feltételeket és odafigyelést Gyermekképünk "Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!" Minden gyermek egyedi megismételhetetlen, aki egyben része egy közösségnek. Ezért fontos számunkra, hogy olyan gyermeket neveljünk, aki társaival szemben toleráns, segítőkész és tevékeny önálló lény. Aki a világot saját tapasztalatokon, élményeken keresztül akarja 7

8 megismerni és aktív önálló individuum. Montessori elveit követve meggyőződésünk, hogy a gyermek saját tapasztalatain keresztül hamarabb elsajátítja az ismereteket és így megszerzi az igazi tudást önmaga számára. Ezt szemelőt tartva biztosítjuk a nyugodt és felfedezésre alkalmas környezetet, ahol a gyakorlatban sajátíthatja el az együttélés szabályait, az egészséges életmód és a környezetvédelem szabályait, a rend szeretetét, melyen keresztül megtalálja a kapcsolatot önmaga és a tárgyak között. Fontosnak tartjuk a gyermeki függetlenséget és szabadságot. A DIMENZIÓ Óvoda Pedagógiai Programjában, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket helyezzük nevelésünk fókuszába. Óvoda felszereltsége és berendezése biztosítja az életkornak megfelelő és fejlesztő tevékenységre motiváló napirendi tevékenységekhez a feltételeket. A játékra, mint a gyermek alapvető tevékenységére az egész napos nevelés során nagy hangsúlyt fektetünk, mert a játék semmi mással nem helyettesíthető, ezen keresztül tapasztalja meg a világot, fejlődik személyisége, képességei. Környezeti adottságaink maximális kihasználásával a szabad levegőn történő játékra minden évszakban, az időjárás függvényében több órát biztosítunk. Megismertetjük a gyermekeket a környezetvédelem fontosságával a mindennapokban, és ehhez megteremtjük a szükséges feltételeket. Egészséges életmódra nevelést, - XII kerületi Oktatási Koncepció tükrében egészséges táplálkozás, mindennapos mozgás, sport, lábboltozat erősítés, gerinctorna, friss levegő, rugalmas napirend és sportnapok segítik. Kiemelten kezeljük a cukorbeteg gyermekek gondozását, egészséges fejlődését. Napirendet úgy szervezzük, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot tartalmazó tevékenységrendszer. Az egyéni képességek figyelembe vételével az egyéni mérőlapok alapján határozzuk meg egy-egy gyermek fejlesztendő területeit, mely a szülők számára fogadóórán megtekinthető dokumentum. Lehetőséget teremtünk fórumokon az egészségmegőrzés, családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet valamit a képességfejlesztés témaköreiben. Kiemelten kezeljük az anyanyelvi nevelést, mely mindennapi életünk minden mozzanatát áthatja és az összes tevékenységhez szorosan kapcsolódik. A beszédhibák fejlesztését logopédiai szakemberrel együttműködve oldjuk meg. Fontos számunkra a tehetséggondozás ezen belül is a művészeti tevékenység. Heti két alkalommal Zenevarázs és a bábozás ad lehetőséget a zene és az előadó művészet pozitív élményének megéléséhez. Változatos családi programok (ünnepélyek, rendezvények, partner napok, nyílt napok, kirándulások, fellépések, színházlátogatások, versenyek) teszik színesebbé hétköznapjainkat. Külön foglalkozásokra a szülői igényfelmérés alapján (úszás, angol, torna, zene, néptánc, kézműves, balett) adunk lehetőséget. Közösségi összetartozás szimbólumaként a DIMENZÓ Óvodai embléma jelenik meg a gyermekek egyen mellényén. Kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra a szülőkkel való kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás. Nevelésünk célja: nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben egymással toleráns, segítőkész, tevékeny gyermekek nevelése, ahol változatos tevékenységekkel segítjük elő a gyermekek 8

9 fejlődését és felkészítjük őket az iskolai életre és az élethosszig tartó tanulásra Pedagógusainkkal szembeni elvárások Óvodapedagógusaink személyiségét hassa át a humanizmus, tolerancia, pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, megértő, elfogadó, segítőkészséget előtérbe helyező, feltétel nélküli gyermekszeretet. A pedagógus nem főszereplője a foglalkozásoknak csak indirekt módon, tudatosan előkészített környezet segítségével hat a gyerekre. A pedagógus nevelési célja, hogy a gyerek ne passzív befogadó legyen, hanem saját munkája révén önállósodjon, szerezze meg ismereteit és érje el fejlődési állapotának a legmagasabb szintjét. A pedagógus legfontosabb feladata a megfigyelés. Megfigyelés alapján személyre szóló segítségnyújtás. Mindig akkor és annyi segítséget adjon, amennyire a gyermeknek szüksége van. Ismerje a gyermek fejlődési periódusait és ehhez igazítva alakítsa ki a közvetlen környezetét. Legyen igénye az önművelésre, szaktudásának bővítésére. Az együttdolgozó óvodapedagógusok összehangoltan, feladatokat megosztva tevékenykedjenek a gyermekek fejlődése érdekében. A közösségi élet, az egészséges életmód és a gondozás szokásainak megtervezésébe elemzésébe, értékelésébe a dajkákkal szorosan együttműködjön. Az óvónő és a dajka személye legyen minta a nevelésben. Teremtse meg a gyermek egészséges testi - lelki fejlődéséhez szükséges optimális befogadó közeg feltételeit. Fokozott figyelemmel segítse a migráns családok gyermekeinek befogadását. Gondoskodjon a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Vegye figyelembe a gyermek egyéni fejlődési ütemét és ehhez alakítsa fejlesztését. Rendszeresen készítsen feljegyzéseket a gyermekek fejlődéséről és tájékoztassa a szülőket ezekről Feladatok a személyiségfejlesztés terén Harmonikus személyiségfejlesztés érdekében az óvoda legfontosabb feladata a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Gyermekeink harmonikus fejlődését segítik a speciális eszközök. Elsődleges feladatnak tekintjük a gyermekek önállóságra nevelését a munka tevékenységeken és játékokon keresztül. A szocializációs folyamat minél gyorsabb kialakítása érdekében vegyes csoportokat szervezünk. Nyugodt, szeretetteljes légkör megteremtésével biztosítjuk a nyílt kommunikációt és a beszédkészség fejlesztését. Fontosnak tartjuk pedagógiai munkánk során a gyermeki kérdezés szabadságát. Toleranciára, türelemre nevelés személyes példaadással az óvodai élet egész folyamatában jelen van. Kiemelkedő képességű tehetséges gyermekek fejlesztésére lehetőséget biztosítanak tevékenységeink, melyek szorosan beépülnek mindennapi életünkbe. A testi nevelést gondozással, mozgásfejlesztéssel, napi tevékenységeken belül és a szabad levegőn tartózkodással valósítjuk meg, Gyermekek iskolai életre felkészítését önálló felfedezéssel és tapasztalással biztosítjuk. 9

10 2. Montessori pedagógia feltételrendszere 2.1. Előkészített környezet Montessori a környezetet úgy alakítja a gyermek számára, hogy a figyelemelvonó tényezőket kiszűrje és lehetőséget adjon az építő munkára. Ezért olyan környezetet biztosítunk, ami örömet nyújt, a gyermek életkorának megfelel, és fejlesztő tevékenységre motivál. Fontos a folyamatosság minden lépés a következőt készíti elő és ehhez alkalmazkodnak az speciális eszközök. Alapvető a rend, mindennek meg van az állandó helye és rendeltetése. Minden eszköz a gyermek számára könnyen hozzáférhető helyen, nyitott polcokon van elhelyezve és minden a gyermek méretéhez készített. Montessori eszközök célja, a gyermeki öntevékenység biztosítása, konkrét tapasztalatszerzés, képesség fejlesztés, összefüggések felfedezése és az eszközök manipulálásával finommotorika fejlesztése. Cél, hogy a gyerek minél önállóbb legyen, és minél kevésbé függjön a felnőttektől. Kezdetben a felfedezés öröme saját tapasztalattal, próbálgatással majd tudatosan történik Montessori eszközök ismérvei Montessori - figyelembe véve a kisgyermekek érdeklődését, felfedezési vágyát - olyan eszközöket dolgozott ki, amelyek könnyebbé teszik számukra a dolgok tulajdonságainak megismerését. Az érzékelést, a geometriai formák felismerését, az írás előkészítését elősegítő, a matematikai gondolkodást fejlesztő vagy a zenei nevelést szolgáló speciális eszközzel folytatott tevékenység biztosítja a gyermekek számára a felfedezés örömét, a gondolkodási műveletek gyakorlását, a problémák gyakorlati megoldásától az elvont összefüggések megértéséig. A módszer lényege, hogy: felébreszti a gyermek tanulás iránti érdeklődését, alkalmazkodik a gyermek természetes és fiziológiai fejlődéséhez, mindig problémahelyzetet hoz létre, a gyermek tudatát egy bizonyos tulajdonságra irányítva, tartalmazza a feladat megoldásának ellenőrzését, helyességét, ezáltal biztosítja a gyermek számára az önkontrollt, jó minőségűek, esztétikusak, könnyen tisztántarthatók, minden eszközből csoportonként csak egy található ez hozzá segíti a gyermeket a türelemhez, toleranciához. Montessori eszközök használatát az óvodapedagógus három fázisban bemutatja: problémahelyzet felismertetése megoldás bemutatása, megbizonyosodunk arról, hogy a gyermek megértette, utolsó fázis az aktív tudás ellenőrzése. A gyermekek számára folyamatosan biztosítottak ezek a játékeszközök, mindaddig használhatják ameddig érdekes számára a tevékenység Óvodában használt Montessori eszközök Gyakorlati életre felkészítő eszközök 10

11 Keretek: Egy fakeret szélére textilanyag van szegezve, amely középen ketté van vágva, és különbözőképpen lehet a két részt egymáshoz illeszteni: gombokkal, zipzárral, szalaggal, cipőfűzővel. Víz- öntögetős játékok: Kis tálcákon kancsók, edények segítségével víz öntögetése Öntögetős, rendezgetős játék: Különböző anyagok öntögetése, illetve valamilyen eszközzel, szerszámmal az anyag átvitele egyik edényből a másikba (kanalazás, csipeszelés). Az érzékelést fejlesztő eszközök A kiterjedés érzékelésére Hengersorok: Négy fahasáb. Mindegyikben 10 db kis fogantyúval ellátott kiemelhető henger van. Az első hasábban a hengerek egyforma vastagok, de a magasságuk változik. A második hasábban a hengerek egyforma magasak, a vastagságuk növekvő. A harmadikban a magasságuk és a vastagságuk egymással egyenes arányban változik. A negyedik hasábban a hengerek vastagsága és magassága egymással ellentétesen változik. Rózsaszín torony: Tíz növekvő nagyságú kocka. A legnagyobb éle 10 cm, a legkisebbé 1 cm. A kockák éle mindig 1 cm-rel növekszik Barna hasábsor: Tíz db, 20 cm hosszú, különböző vastagságú négyzetes hasáb. A legvastagabb négyzet éle 10 cm, a legvékonyabbé 1 cm. Piros rudak: Tíz piros rúd. A legrövidebb 1 dm, hosszúságuk dm-enként nő, a leghosszabb 1 m. Vastagsága mindegyiknek 2 cm. Színes hengersorok: A fahasábokban elhelyezett hengersorokkal azonos méretű négy különböző színű hengersor. A színérzékelést fejlesztő játékok Színpárok: Egy dobozban 6, egy másik dobozban 22 kis tábla van, amelyekből kettő-kettő azonos színű. Színárnyalatok: Egy rekeszes dobozban 8 színnek 7-7 árnyalatú táblája van, a legvilágosabbtól a legsötétebbig. Eszközök a tapintásra Eszközök a sima és durva érzékelésére: 11

12 Három darab 24 x 13 cm-es fatábla. Az első tábla egyik fele dörzspapírral van bevonva, a második táblára öt dörzspapírcsík van felragasztva, a harmadik táblán a dörzspapírcsíkok durvasága fokozódik, sort alkot. Durva és sima táblák: Kétszer öt kis fatábla, különböző durvaságú dörzspapírral bevonva, kettő-kettő egyforma. Eszközök a szaglásra Különböző illatú kis palackok: Jól zárható kis fűszeres üvegekben különböző illatú anyagot tartunk, kettő-kettő azonos illatú az üveg alján kontroll jel a beazonosításra. Súly érzékelésére Súlylapocskák: Egy dobozban négy pár, különböző súlyú fából készült lapocska. A hő érzékelésére Hőtáblácskák: Négyszer két kis tábla, melyek anyaga páronként különböző hőérzetet kelt. Forma érzékelésére Gombos zsák: Egy kis zsákban háromszor 4 db különböző nagyságú vagy formájú gomb van. Gyöngyös zsák: Egy kis zsákban 4-4 különböző nagyságú gyöngy van. Titokzsák: Egy zsákban különböző nagyságú és formájú - a gyermekek által jól ismert tárgy Eszközök az írás előkészítésére Rajzsablonok: Két ferde faállványon kétszer öt, fémből vagy fából készült rajzsablon. Egy-egy négyzet alakú síkidomból kis fogantyúval különböző formájú síkidomok emelhetők ki: kör, háromszög, négyzet, téglalap, ovális, tojásforma, négylevelű lóhereforma, trapéz, ötszög, hajlított oldalú háromszög. Dörzspapír betűk: Dörzspapírból kivágott betűk falapokra felragasztva. Kivágott betűk kartonból. A matematikai gondolkodást fejlesztő eszközök Piros-kék rudak: Ugyanolyan tíz rúd, mint a piros rudak, csak ezeken a decimétereket piros és kék szín váltakozása jelzi. 12

13 Számjegyek kartonból: Kartonpapírból kivágott (3 cm-es) számjegyek 1-től 10-ig. Dörzspapír számjegyek: Dörzspapírból kivágott és falapra felragasztott számjegyek. "Orsós" doboz: Két ötrekeszes doboz és egy doboz, amelyben 45 pálcika van. A hátsó lapon minden rekesz mögött egy-egy számjegy olvasható, az első dobozban 0-tól 4-ig, a másodikban 5-től 9-ig. Korongok és számok: piros számjegyek 1-től 10-ig egy dobozban és mellette 55 piros korong. Gyöngyrudak: Kemény drótra fűzött gyöngyök. Kilencrekeszes dobozban az első rekeszben 1 gyöngyös rudak vannak, a másodikban 2 gyöngyösök, a harmadikban 3 gyöngyösök és így tovább egészen 9 gyöngyösig. Az azonos hosszúságú rudak mindig azonos színűek. Külön dobozban vannak a 10-es gyöngyrudak, amelyeknek színe arany. Megint másik dobozban vannak az ún. váltógyöngyök: 1-5-ig fekete, 5-ön felül 5 fekete és annyi fehér, amennyi a következő számhoz szükséges. Eszköz a zenei neveléshez Zörejdobozok: 8 henger alakú doboz, amelyek különböző anyagokkal vannak megtöltve, közülük kettő-kettő egyforma. Kozmikus nevelés eszközei: Naptár, időjárástábla, évszaktábla, földgömb, térképek, állatok, növények applikációs táblái. 3. Nevelési koncepció Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó, befogadó óvodai nevelés megteremtése a feladatunk. Befogadó óvodai nevelésünk szellemében tűztük ki célul a cukorbeteg gyerekek ellátását óvodánkban. Az óvodai nevelés egyik kiemelt feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül: gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése gyermek testi képességeinek, fejlődésének segítése gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet Kozmikus nevelésen belül környezetvédelmet a következőkkel biztosítjuk: 13

14 csoportszobákban keletkezett hulladékból az újra felhasználható anyagokat szelektív módon gyűjtjük újrahasznosításról tapasztalatgyűjtés kreatív tevékenységeken keresztül környezetvédelem fontosságának kiemelése egész napi tevékenységbe építve az óvoda természetes környezetének óvása, védelme (növények, állatok) Éghajlítás földindulás programmal az éghajlatváltozás, energia és környezet összefüggéseinek megtapasztalása példamutatás az energia ésszerű, takarékos felhasználására (víz, villany, gáz) Az egyéni képességek fejlesztésére egész nap folyamán folyamatos lehetőséget teremtünk a tevékenységeken keresztül 4. Egészséges életmódra nevelés A DIMENZIÓ Óvoda programja kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést, cukorbeteg gyerekek gondozását és a környezetvédelmet. Azt valljuk, hogy az egészséges életmód alapja a szellemi fejlődésnek. Éppen ezért fontos számunkra, hogy minden gyermekben szokássá alakítsuk az egészség fontosságát. Cél: egészséges, barátságos környezet biztosításával és alakításával a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, a napirend rugalmasságával - helyes életritmus kialakítása, kulturált étkezési szokások - egészséges táplálkozással összekapcsolva, mindennapos mozgás biztosítása - mozgásos játékokkal egész nap folyamán a csoportszobákban és az udvaron egyaránt, sportfoglalkozásokkal - rendszeres edzésekkel. Feladat: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a mozgás öröm forrása legyen a gyermeki kezdeményezés, kreativitás támogatásával, a gyermek testi képességeinek, fejlődésének elősegítése, a gyermek egészségének védelme, edzése, az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, az egészséges életmód alakításánál alkalmazzuk Montessori pedagógiai eszközeit, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása, ha szükséges, megfelelő szakember bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása Biztonságos, egészséges környezet kialakítása Cél: környezet higiéniája iránti igény kialakítása gyermekeket rá kell ébresztenünk, hogy az élő és élettelen környezetükkel harmóniában éljenek és becsüljék meg azt. óvják és védjék mikro- és makro világukat, mindezek összeegyeztetve a családi 14

15 neveléssel kozmikus szemlélet kialakítása, amelynek értelmében minden élőlénynek megvan a maga helye és funkciója a világmindenségben. Feladat: csoportszoba: tisztasága, rendje, szellőztetése, párologtató rendszer, sófal kialakítása, balesetmentes eszközök, környezet biztosítása, gyermeköltöző: saját felszerelés elkülönítése, megfelelő hely biztosítása, gyermekmosdó: tisztálkodó szerek helyének biztosítása, - a gyermekek méretének megfelelő berendezési tárgyak, - intimitás biztosítása, - higiénés feltételek betartása, udvar: balesetmentes környezet - különböző talajburkolatok, fajátékok a változatos mozgáshoz, - évszakoknak megfelelő kertgondozás a gyermekekkel közösen Montessori elvek szerint. A jó közérzet kialakulásának feltételei: berendezés színeinek, anyagainak összhangja, hőmérséklet, páratartalom, világítás az előírásoknak megfelelően, növények, állatok gondozása, gyermekek méretének megfelelő bútorzat, eszközök Gondozás A gyermek gondozása az óvodai nevelőmunka kiemelt feladata. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, és érzelmi kapcsolatait erősíti a gyermekkel. A gyermek testi komfortérzetének kielégítése a testi, lelki, szellemi egészség alapvető feltétele. Cél: az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása, mely elősegíti a gyermek növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, kiemelt figyelem a cukorbeteg gyerekek gondozására, annak érdekében, hogy a diabeteses gyerekek harmonikus fejlődéséhez hozzájáruljunk. Feladat: Életritmus: helyes napi és heti rend kialakítása, cukorbeteg gyerekek, vércukor mérése, inzulin beadása, rendszeresen végzett tevékenységek, élettani szükségletek kielégítése. Táplálkozás: mindennapos nyers gyümölcs és zöldségfogyasztás, az Óvoda rendszeres kapcsolata a konyhával, kiemelten kezeljük a cukorbeteg gyermekek étkezését, külön figyelem az esztétikus terítésre, a kulturált étkezés kialakítására, önkiszolgálás, evőeszközök helyes használata, 15

16 önállósodást segítő eszközök: öntözgetés, kanalazás, csipesz használata. Testápolás: egészségvédelem, testük, ruhájuk gondozása, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás biztosítása, ápolási szokások, igényesség kialakítása, kötelező rendszeres fogmosás minden korcsoportban, testnevelés tevékenység után mosakodás biztosítása, Ezeket a tevékenységeket a környezettudatos magatartás jellemzi. Ügyelünk a takarékos vízhasználatra, a tisztálkodó szerek megfelelő mennyiségű alkalmazására. Öltözködés: védekezés az időjárás változásai ellen, a gyerek ízlésének, önállóságának alakítása, Montessori eszközökön az öltözködés játékos elsajátítása (gombolás, fűzés, cipőkötés, zipzárazás, patentolás), óvodai öltözet: kényelmes ruha, biztonságos cipő, tornafelszerelés tartalék fehérnemű, tréningruha, cserecipő használata kötelező. Mozgás: megfelelő hely, eszköz, idő biztosítása csoportszobában, udvaron, harmonikus összerendezett mozgás kialakítása, mozgáskészség fejlesztése saját ütemű fejlődés figyelembevételével (testnevelés foglalkozáson, gerinc prevencióval, mindennapos testneveléssel, mindennapos mozgással). Edzés: fontos az egészség megőrzése a víz, napfény, levegő edző hatása úszás, sí, görkorcsolya, mint mozgáskészség fejlesztő tevékenységek szülői igények alapján Pihenés, alvás: egészséges élettani folyamatok kialakításának nélkülözhetetlen eleme gyermekkorban a pihenés, pihenés előtt az óvodapedagógus mesével, énekkel biztosítja a nyugodt környezetet gyermek alvásszokásait tiszteletben tartjuk az érzelmi biztonság érdekében (kendő, baba, könyv), nagycsoportban csak rövid pihenés, csendes elfoglaltság, alvás alatt biztosítjuk a nyugodt pihenés feltételeit. Környezet rendje: Montessori pedagógia alapja a rend, a gyermek mindennapi életében, rend elengedhetetlen feltétele az elmélyült koncentrált tevékenységeknek, rendre kialakítását és szokássá válását az eszközök állandó helyének biztosításával és személyes példamutatással valósítjuk meg. 16

17 4.3. Napirend, heti rend A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A gyermekcsoport napi- és heti rendjét az óvoda pedagógusai alakítják ki. A napirend 11 órás óvodai nyitva tartás esetén: játék és szabadidős tevékenység 5.5 óra, kezdeményezés, komplex foglalkozás 1 óra, étkezés, pihenés 3 óra, öltözködés, tisztálkodás 1.5 óra. Cél megteremteni a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezetet (életkor és csoportonkénti eltérések figyelembe vételével) Feladat: folyamatos reggeli, elegendő játékidő (6-7 óra), minél több idő a szabadlevegőn történő játékra (télen 1-2 óra, nyáron egész nap), állandó időpont ebédre, pihenésre (2-3 óra), rugalmasság az egyes tevékenységek időigényével szemben, évszakokhoz, gyermeki tevékenység fejlődéséhez, váratlan eseményekhez, ünnepekhez való alkalmazkodás, játékos kötelező, illetve kötetlen tevékenységek, minden csoportban kötelező napi kétszeri mindennapi testnevelés, a gyermek szokásrendszerének a kialakítása. Heti rend vegyes csoportra beszoktatás ideje alatt lazább, rugalmasabb, alkalmazkodóbb, a gyermek fejlődésével párhuzamosan egyre pontosabb betartás, a képességfejlesztő nap közös meghatározása. Többségben lévő gyermek létszám határozza meg az időkereteket, és a tananyagot. Szeptemberben 2 hét ismétlés októbertől új foglalkozások. 17

18 Kötelező tevékenység Tevékenység Tevékenység ideje megnevezése A hét meghatározott napján. Azokon a napokon, amikor nincs testnevelés foglalkozás. Testnevelés Mindennapos testnevelés Szabadon választható tevékenység Tevékenység Tevékenység ideje megnevezése Játék, munkajellegű tev., esztétikai nevelés, mese-vers, A hét minden napján ének-zene, énekes játékok, rajzolásfestés, mintázás, kézimunka Külső világ tevékeny Nincs meghatározott megismerése. napja. A környezeti A gyermekek spontán matematikai (tér érdeklődése alapján. forma - mennyiség) A gyermek vagy Természetitársadalmi környezet óvodapedagógus kezdeményezésére. Környezetvédelem 4.4. Egészséges táplálkozás A mennyiségileg és minőségileg helyes, egészséges táplálkozás az egészséges élet alapja. A gyermek táplálkozási szokásait a családjában sajátítja el. Ezek a szokások sokfélék, ezért feladatunk, hogy a helyes táplálkozási szokásokat megerősítsük, és továbbiakat alakítsunk ki. Megismertetjük a gyermekekkel az egészséges táplálkozást, melynek alapját: zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, olajos magvak, hüvelyesek, könnyen emészthető, nem túl zsíros fehérjék, megfelelő mennyiségű folyadékfélék alkotják. Rendszeresen biztosítunk: az évszakoknak megfelelő gyümölcsöt, zöldséget, kiemelten kezeljük a cukorbeteg gyerekek étrendjére, szénhidrát fogyasztását, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek különböző, számukra ismeretlen ételek ízével, elkészítési módjával (olajos magvak fogyasztása, gabonafélék csíráztatása, csíra fogyasztása). A felkínált táplálékok biológiailag értékes alkotóelemeket, rostot, vitamint, makro- és mikroelemeket tartalmaznak. Étkezési kultúránkat színesítjük a népi hagyományokon alapuló főzési, sütési eljárásokkal (aszalás, tartósítás, kukoricapattogtatás, mézes ételek készítése) A gyermek jellemzői óvodáskor végére a gondozás terén a gyermekek felszólítás nélkül önállóan mosakodnak, fésülködnek, fogat mosnak, tisztálkodási eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják, mindig a helyükre teszik a tisztálkodási eszközöket, takarékoskodnak a vízzel tisztálkodás közben, 18

19 zsebkendőt önállóan használják orrfújásra, tüsszentésre, önállóan képesek az étel szedésére és annak meghatározására, hogy mennyit szeretnének fogyasztani az ételből, készség szinten használják az evőeszközöket és a szalvétát rendeltetésüknek megfelelően, képesek folyadékot önteni maguknak és társaiknak, étkezés közben nem zavarják társaikat, halkan beszélgetnek, önállóan képesek esztétikusan teríteni maguknak és társaiknak, önállóan öltöznek minden évszakban, ruhájukat összehajtva helyezik a helyére, cipőjüket képesek önállóan befűzni és bekötni, esztétikus, ízléses külsőre törekednek, esztétikus környezet és a rend fontos számukra. 5. Érzelmi nevelés, szocializáció, közösségi nevelés Óvodánkban a nevelőmunkánk során az óvodapedagógus modellt, mintát jelent a gyermekek számára; személyisége az elfogadó és segítő, támogató attitűdön alapszik. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás és normarendszerének megalapozását. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy - már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; - az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; - az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását, és engedjen teret önérvényesítő törekvéseinek; - az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit; nevelje a gyermeket toleranciára a különbözőségek elfogadására. Szemléletünket meghatározza a gyermekek mindenek felett álló érdeke, ügyeikben minden esetben méltányosan, humánusan, és valamennyi tényező figyelembevételével, illetve a többi gyermek érdekeinek mérlegelésével válasszuk ki a számukra legkedvezőbb megoldást. Feladat: ösztönözzük a gyermekeket az önmegvalósításra, érzelmeiknek, vágyaiknak, lelki állapotuknak kifejezésére, a különböző játékfajtáknak elkülönített helyet alakítunk ki, ezzel biztosítjuk az intimitást, az érzelmi biztonságot, így fokozódik a gyermek közlési vágya, beszédkedve, mindig biztosítjuk a szabad választás lehetőségét, a gyermek maga dönthet arról, hogy 19

20 hol és mit kíván játszani, inspiráljuk arra, hogy szabadon válassza meg társait játékához, ez magában foglalja a félrehúzódás, az egyedüllét lehetőségét is Erkölcsi normák megalapozása, illemtan Cél az életkornak megfelelő általános erkölcsi normák, alapvető illemszabályok megismerése, elsajátítása. Feladat: az elemi udvariassági szokások tudatosítása és elmélyítése (köszönés, kérem, köszönöm, válaszolás, megszólítás), a különböző alkalmaknak megfelelő magatartásformák, viselkedés tudatosítása, a kapcsolatteremtéshez szükséges szociális tulajdonságok fejlesztése Barátságos, derűs, biztonságos légkör az óvodában Cél a gyerekek örömmel járjanak a DIMENZIÓ Óvodába, szívesen tevékenykedjenek az óvoda és a csoport érdekében. Feladat: barátságos derűs pozitív megerősítő légkör kialakítása, megtartása, társas kapcsolatok alakítása, alakulásuk figyelemmel kísérése, gyermekek együttműködésének elősegítése a csoport érdekében, gyermekek és felnőttek kapcsolatának, együttműködésének megerősítése, példamutatás, folyamatos pozitív értékelés, a fejlődés ütemének elemzése, további feladatok meghatározása Közösségi élet Cél a gyermekek számára közvetíteni, megalapozni és kialakítani a kapcsolattartás normatív szabályait, a kívánt viselkedési módokat. Feladat: a társakhoz és a felnőttekhez való pozitív, kulturált viszony kialakítása, az egymás iránti tolerancia, bizalom kialakítása, biztonságérzet megalapozása a csoportban, szülőkkel való együttműködés, együttnevelés megteremtése, a szocializációt serkentése, segítése az esélyegyenlőség biztosításával, a gyerekek számára minta- és modellkövetés útján is biztosítjuk a magatartásmódok elsajátítását, a tevékenységformákat, meghatározott értékeket, fontos a céltudatosság, folyamatosság, intenzitás, szervezettség, példamutatás, a gyermek közösségi érzelmeinek, beállítódásának, magatartásának kialakítása, szokásainak formálása, az egyén és a közösség egymásra hatása, egyéni, sokszínű tevékenység, társas együttműködés, szerepvállalás, élményszerzés biztosítása, az együttes tevékenységekkel, másokra figyeléssel biztosítani a közösségi magatartás 20

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben